MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3)."

Transcript

1 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). Η κολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...» Κοντάκιον τ ς Ινδίκτου. Απ στολος τ ς Ινδίκτου «Τέκνον Τιµ θεε, παρακαλ πρ τον...» (Α Τιµ. 1-7). Ε αγγέλιον τ ς Ινδίκτου «Ηλθεν Ιησο ς ε ς Ναζαρέτ...» (Λουκ. δ 16-22). Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν Τ ς Ινδίκτου «Ε λ γησον τ ν στέφανον το νιαυτο τ ς χρηστ τητ ς σου, Κ ριε. Αλληλο ϊα». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Απ λυσις. Κοντάκιον τ ς Ινδίκτου. Ηχος δ. Ο ψωθείς. «Ο τ ν α ώνων ποιητής καί δεσπ της, Θεέ τ ν λων περο σιε - ντως, τήν νια σιον ε λ γησον περίοδον, σ ώζων τ λέει σου τ πείρ ω ο κτίρµον, πάντας το ς λατρε οντας σοί τ µ ν ω εσπ τ η καί κ ο ντας φ ω, Λυτρωτά, ε φορον π σι τ τος χορήγησον». 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μάµαντος Μάρτυρος, Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως το Νηστευτο. Πανηγυρίζει π παράνοµον τουρκικήν κατοχήν Μητροπολιτικ ς Να ς Αγίου Μάµαντος τ ς Ιερ ς Μητροπ λεως Μ ρφου. Πανηγυρίζει Καθεδρικ ς Να ς Αγίου Μάµαντος Περιστερώνας Χρυσοχο ς, που καί δρα τ ς Eπισκοπ ς Αρσιν ης.

2 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Πλήρης Ακολουθία το Αγίου Μάµαντος ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ανθίµου Ιεροµάρτυρος πισκ που Νικοµηδείας, Θεοκτίστου σίου, Πολυδώρου Νεοµάρτυρος το Κυπρίου. Ανακοµιδή λειψάνων Νεκταρίου Πενταπ λεως. Η Ακολουθία το Αγίου Πολυδώρου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 4. ΚΥΡΙΑΚΗ. IB MATΘAIOY. Βα λα Ιεροµάρτυρος πισκ που Αντιοχείας, Μωϋσέως το Προφήτου. Ηχος γ. Εωθιν ν Α. Σηµείωσις: Κατ πιν ποφάσεως τ ς Ιερ ς Συν δου, πρώτη Κυριακή το µην ς Σεπτεµ ρίου ρίσθη ς µέρα ναπέµψεως ε δκ ν ε χ ν καί κεσι ν «πέρ το περι άλλοντος µ ς στοιχείου καί ε σταθείας πάσης τ ς κτίσεως». Η κολουθία α τη συµψάλλεται µετά τ ς Αναστασίµου καί τ ς µέρας ς διατάσσεται κατωτέρω. Η Ακολουθία το «Περι άλλοντος» ψάλλεται ξ διαιτέρας φυλλάδος. («Ακολουθία κετήριος πρ ς τ ν φιλάνθρωπον Θε ν καί Σωτ ρα - µ ν Ιησο ν Χριστ ν πέρ το περι άλλοντος µ ς στοιχείου καί ε σταθείας πάσης τ ς κτίσεως»). Απολυτίκιον: Εσπέρια: ξα: (Πρ λ. Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτ. 4, 5, 6). Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Τ ς ποίµνης σου Θε φρον...». «Εν ερε σιν ε σε ς...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα στιχηρά το γ χου 4, το «Περι άλλοντος» 2, το Αγίου Βα λα Προσ - µοια «Εν α µατι άψας σου...» 2 καί το Προφήτου προσ µοια «Εν θυέλλ η τ ν σαρκον...» 2. Το Περι άλλοντος «Παντοκράτορ Κ ριε...».

3 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Τ α Θεοτοκίον το γ χου «Π ς µή θαυµάσωµεν...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα το «Περι άλλοντος». Τά Αναστάσιµα. Το «Περι άλλοντος» «ιά σπλάγχνα ο κτιρ- µ ν...». Κα ν ν: Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Να ς καί π λη πάρχεις...» (ζήτει ε ς τήν Παρακλητικήν, ε ς τ Καί ν ν τ ν Αποστίχων το πλ. α χου, Σα άτ ω σπέρας). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέθω τά ο ράνια...», ξα το Προφήτου «Το προφήτου σου Μωϋσέως...», Καί ν ν το «Περι άλλοντος» «Ο πάντα τ ήµατι...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν Τριαδικ ς Κανών το γ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον, Υπακοή το χου καί Απ λυσις. ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το γ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Α ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί το «Περι άλλοντος». Απ γ Ωδ ς: Τ Κάθισµα το «Περι άλλοντος» «Ως εσπ τ η καί κτίστ η...» µετά το Θεοτοκίου α το. Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...».

4 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Α Αναστάσιµον «Το ς µαθητα ς συνέλθω- µεν...», το «Περι άλλοντος» «Ο ο ραν ν τ νε µατι...» µετά το Θεοτοκίου α το «Ο ποιητής τ ς κτίσεως...». Αναστάσιµα Στιχηρά το γ χου 4 καί το «Περι άλλοντος» «Υµνον σοι προσάγω- µεν...» 4. Τ Α Εωθιν ν «Ε ς τ ρος...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια..», «Ο πάντα τ ήµατι...», «Το προφήτου σου Μωϋσέως...» το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς ΙΒ Επιστολ ν «Γνωρίζω µ ν τ Ε αγγέλιον...» (Α Κορ. ιε 1-11). (Ε ο λει λέγε τ ν το «Περι άλλοντος». Ζήτει το τον τ 1 η Σεπτ.). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς ΙΒ Ματθαίου «Νεανίσκος τις προσ λθε...» (Ματθ. ιθ 16-26). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ο Aναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς ΙΓ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια ΙΓ Ε δοµάδος Ματθαίου. 5. ΕΥΤΕΡΑ. Ζαχαρίου Προφήτου, πατρ ς Ιωάννου το Προδρ µου. 6. ΤΡΙΤΗ. Ανάµνησις το ν Χώναις θα µατος το Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

5 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον «Ιωακείµ καί Αννα...». Απ στολος «Ε δι γγέλων λαληθείς λ γος...» ( Ε ρ. 2-10). Ε αγγέλιον «Ο κο ων - µ ν...» (Λουκ. ι 16-21). «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ο ποι ν το ς Αγγέλους α το πνε µατα καί το ς λειτουργο ς α το πυρ ς φλ γα, Αλληλο ϊα». 7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προε ρτια τ ς Γεννήσεως τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. Σώζοντος παιδοµάρτυρος το νέου το ν Ασπρογι τ ς Πάφου καί Ε ψυχίου Μαρτ ρων. Ε δου καί Ονησιφ ρου Αποστ λων. Η κολουθία το Οσίου Σώζοντος ε ρίσκεται ε ς τ ν 11ον τ µον τ ν Κυπρίων Μηναίων. Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον τ Προε ρτιον «Η Παρθένος σήµερον καί Θεοτ κος Μαρία...» (ζήτει µετά τήν Στ Ωδήν το Καν νος). Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Τρίτη ΙΣΤ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Τρίτη ΙΣΤ Ε δ. Ματθαίου). «Αξι ν στιν...». Κοινωνιν ν τ ς µέρας «Ε ς π σαν τήν γ ν...». 8. ΠΕΜΠΤΗ. ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ Η- ΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Πανηγυρίζει Ιερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κ κκου. Πανηγυρίζει πίσης καί Μητροπολιτικ ς Να ς Παναγίας (Καθολικ ς) Λεµεσο. Εσπέρια: (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 8ης Σεπτ. 4, 5, 6) Τ Τετάρτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ «Εκ τ ς ίζης Ιεσσαί...». «Η Παρθένος σήµερον καί Θεοτ κος Μαρία...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Τά 6 Ιδι µελα «Σήµερον το ς νοερο ς θρ νοις...».

6 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: «Σήµερον το ς νοερο ς θρ νοις...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα τ ς Εορτ ς. Απ στιχα: Τά 3 Ιδι µελα «Η παγκ σµιος χαρά...». ξα, Καί ν ν: «ε τε παντες πιστοί...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...» (τρίς). «Χριστ ς ληθιν ς...». Τ Πέµπτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς Εορτ ς, τ Τρισάγιον, τ Απολυτίκιον «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...» καί π λυσις. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...» (τρίς). Τά ν τ Μηναί ω, δίς καστον. Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου ν πάσ η γενε καί γενε». Ε αγγέλιον το Ορθρου: «Αναστ σα Μαριάµ...» (Λουκ. α 39-56). Ο Ν Ψαλµ ς: (Χ µα). ξα «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Α τη µέρα Κυρίου...». Καν νες: Καί ο δ ο τ ς Εορτ ς µετά στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...». Απ γ Ωδ ς: Η Υπακοή «Π λην δι δευτον...». Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τ ς Εορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...». Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Ψάλλεται Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων τ ς Εορτ ς «Η τ ν πρ λίου...» καί «Αλλ τριον τ ν µητέρων...» µετά το στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...» καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Εξαποστειλάρια: «Αγάλλονται τά πέρατα...» καί «Αδάµ να-

7 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: Αντίφωνα: καινίσθητι...». Τά 3 Προσ µοια «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. «Α τη µέρα Κυρίου...». Μεγάλη καί τ πολυτίκιον «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...». ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς ς κολο θως: Αντίφωνον A. ñ Μνήσθητι, Κ ριε, το α ίδ καί πάσης τ ς πρα τητος α το. ñ Ιδο κο σαµεν α τήν ν Εφραθ ε ροµεν α τήν ν το ς πεδίοις το δρυµο. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Ο Θε ς ν µέσ ω α τ ς καί ο σαλευθήσεται. ñ ξα, Καί ν ν. Αντίφωνον Β. ñ Ωµοσε Κ ριος τ α ίδ λήθειαν καί ο µή θετήσει α τήν. ñ Εκ καρπο τ ς κοιλίας σου θήσοµαι πί το θρ νου σου. ñ Εκε ξανατελ κέρας τ α ίδ, τοίµασα λ χνον τ Χριστ µου. ñ Οτι ξελέξατο Κ ριος τήν Σιών, ρετίσατο α τήν ε ς κατοικίαν αυτ. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» «Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν γίοις θαυµαστ ς...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...».

8 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Αντίφωνον Γ. ñ Ωδε κατοικήσω, τι ρετισάµην α τήν. ñ Ηγίασε τ σκήνωµα α το Υψιστος. ñ Αγιος να ς σου, θαυµαστ ς ν δικαιοσ ν η. «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...». Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ν γίοις θαυµαστ ς...». «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...». «Ιωακείµ καί Αννα...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς µέρας «Το το φρονείσθω ν µ ν...» (Φιλιπ. 5-11). Ε αγγέλιον: Τ ς µέρας «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην...» (Λουκ. ι καί ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αλλ τριον τ ν µητέρων...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Χριστ ς ληθιν ς...». 9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τ ν Αγίων καί ικαίων Θεοπατ ρων Ιωακείµ καί Αννης. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον «Ιωακείµ καί Αννα...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον Αγίων (Γαλ. δ καί Λουκ. η 16-21). 10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυµφοδώρας µαρτ ρων, Πουλχερίας τ ς Βασιλίσσης, Απελλο, Λουκ καί Κλήµεντος τ ν Αποστ λων. Ησα ου το Κτίτορος τ ς Ιερ ς Μον ς Κ κκου. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταµασο καί Ορειν ς κ. Ησα ας. Η κολουθία το Οσίου Ησα ου ε ρίσκεται ε ς τ ν 11ον τ µον τ ν Κυπρίων Μηναίων.

9 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Κυριακή µετά τήν ορτήν το Γενεσίου τ ς Θεοτ κου). Θεοδώρας, Ε φροσ νης σίων, καί τ ν γίων ηµητρίου, τ ς συζ γου α το Ε ανθίας καί το υ ο α τ ν ηµητριανο. Ηχος δ. Εωθιν ν Β. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 9ης Σεπτ. 13, 14. Κυριακή µετά τήν ορτήν). Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ Απολυτίκιον: «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...». «Ιωακείµ καί Αννα...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 6 καί Προσ µοια τ ς ορτ ς «Σήµερον το ς νοερο ς θρ νοις...». Τ ς ορτ ς «Εν ε σήµ ω µέρ α ορτ ς...» (ζήτει ε ς τ ξα τ ς Λιτ ς τ ς 8ης Σεπτ.). Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...» «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Ε καί θεί ω ουλήµατι...» (11 η Σεπτ.). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...». «Ο Aναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το δ χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...».

10 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί τ ν Θεοτοκίων τά µεθέορτα (11 η Σεπτ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Β ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί α τ ς Εορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τ µεθέορτον Κάθισµα «Η Παρθένος Μαριάµ...». (8ης Σεπτεµ ρίου). Τά Αναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Β Αναστάσιµον «Τ ν λίθον θεωρήσασαι...» καί τ µεθέορτον «Εκ τ ς κάρπου σήµερον...» (11 η Σεπτ.). Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 4 καί µεθέορτα «Τ πος θεοπρεπής...» ε ς 4. Τ Β Εωθιν ν «Μετά µ ρων...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Απ στολος: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. Ε ς τ Αντίφωνον «... ναστάς κ νεκρ ν...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Κυριακ ς πρ τ ς Υψώσεως «Ιδετε πηλίκοις µ ν γράµµασιν...» (Γαλ. στ 11-18).

11 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Ε αγγέλιον: Κυριακ ς πρ τ ς Υψώσεως «Ο δείς να έ- ηκεν ε ς τ ν ο ραν ν...» ( Ιωάν. γ 13-17). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ι Ε δοµάδος Ματθαίου. 12. ΕΥΤΕΡΑ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς το Γενεθλίου τ ς Θεοτ κου. Α τον µου, Κουρνο του Επισκ που Ικονίου Ιεροµαρτ ρων, Θεοδώρου Αλεξανδρείας. Η Ακολουθία ψάλλεται κατά τήν το Μηναίου (8ης Σεπτεµ ρίου) διάταξιν, πλήν τ ν Αναγνωσµάτων το Εσπερινο καί τ ς Λιτ ς, ς καί το Πολυελέου καί το Ε αγγελίου το Ορθρου. Εν τ Λειτουργί α λέγεται Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας ( ευτέρ α Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ευτέρα Ι Ε δοµάδος Ματθαίου). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αλλ τριον...». Κοινωνικ ν «Ποτήριον σωτηρίου...». 13.ΤΡΙΤΗ. Τά Εγκαίνια το Ναο τ ς Αναστάσεως. Προε ρτια τ ς Υψώσεως το Τιµίου Σταυρο. Κορνηλίου Εκατοντάρχου, Σελε κου, Λουκιανο, Λεοντίου µαρτ ρων. Η Ακολουθία ς ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον τ ν Εγκαινίων «Ο ραν ς πολ φωτος...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (13ης Σεπτ.). Κοινωνικ ν «Κ ριε, γάπησα ε πρέπειαν Ο κου σου καί τ πον σκηνώµατος δ ξης σου». 14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟ- ΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Πανηγυρίζουσιν α Ιεραί Μοναί Σταυρο ουνίου, Σταυρο Οµ δους καί Σταυρο Μίνθης. (ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 5-7). Νηστεία α στηρά καί π λυτος. Τ Τρίτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. Απολυτίκιον: «Τ ν ζωοποι ν Σταυρ ν...», ξα «Ως το - νω στερεώµατος...».

12 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα «Ο ραν ς πολ φωτος...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Σταυρ ς νυψο µενος...» ε ς 6. Τ ς Εορτ ς «ε τε παντα τά θνη...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα. Απ στιχα: Τά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Χαίροις ζωηφ ρος Σταυρ ς...» ξα, Καί ν ν: Τ ς Εορτ ς «Ονπερ πάλαι Μωϋσ ς...» «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Απολυτίκιον: «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» (τρίς). «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Τετάρτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς Εορτ ς, Τρισάγιον καί Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Ε αγγέλιον το Ορθρου: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» (τρίς). Τά το Μηναίου κατά σειράν, δίς καστον Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. «Ε δοσαν πάντα τά πέρατα...» ( Απ τ ς Ωραίας Π λης) «Πάτερ δ ξασ ν σου τ νοµα...» ( Ιωάν. ι 28-36). «Ανάστασιν Χριστο θεασάµενοι...». Ο Ν Ψαλµ ς: (Χ µα). ξα «Σ µου σκέπη κραταιά...» Καί ν ν τ α τ, «Ελέησ ν µε Θε ς... Σταυρέ το Χριστο...». Κανών: Τ ς Εορτ ς νευ στίχων. Απ γ Ωδ ς: Τ Κάθισµα τ ς Εορτ ς «Εν παραδείσ ω µε τ πρίν...».

13 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: Κοντάκιον καί Ο κος τ ς Εορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων. Κατα- ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...» καί «Ο διά ρώσεως το ξ λου...». Τ ς Εορτ ς «Σταυρ ς φ λαξ...» (δίς) καί «Σταυρ ς ψο ται...» ( παξ). Τά 3 Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. «Σήµερον προέρχεται...». Μεγάλη. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Πρ το Ασµατικο «Αγιος Θε ς...» τ ς οξολογίας, ο Χοροί µετα αίνουσιν ε ς τήν ρειαν ( ριστεράν) Π λην το Ιερο Βήµατος καί ρχονται ψάλλειν τ Ασµατικ ν τ ς οξολογίας «Αγιος Θε ς...» ργ ς, δέ Ιερε ς, θυµιάσας τ ν πί τ ς Αγίας Τραπέζης Τίµιον Σταυρ ν, κείµενον ν δίσκ ω η τρεπισµέν ω µετά ασιλικ ν καί τρι ν νηµµένων κηρίων, α ρει α τ ν καί ξέρχεται το Ιερο Βήµατος ν ποµπ, λιτανε ων το τον ντ ς το Ναο, προπορευοµένων Λαµπάδων καί Εξαπτερ γων, κολουθο ντων τ ν Ψαλτ ν, ς καί το ιακ νου θυµι ντος. Ο τω περιελθών τ σωτερικ ν το Ναο, ρχεται ε ς τ µέσον α το, που ( πέναντι το εσποτικο Θρ νου) πάρχει τετραπ διον η τρεπισµένον καί περιελθών τρίς το το, σταται πρ α το καί λέπων πρ ς νατολάς α ρει τ ν δίσκον πέρ τήν κεφαλήν α το καί κφωνε «Σοφία. Ορθοί». Ε τα ποθέτει τ ν δίσκον πί το τετραποδίου καί θυµι ν κ κλ ω α το σταυροειδ ς, ψάλλει τ «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...», τ πο ον παναλαµ άνουσιν καί ο Χοροί. Ε τα Ιερε ς λαµ άνει νά χε ρας τ ν Τίµιον Σταυρ ν µετά κλάδων ασιλικο, α ρει α τ ν ε ς ψος καί λέπων πρ ς νατολάς κφωνε «Ελέησον µ ς Θε ς...». Ακολο θως, ποκλιν µενος, κρατε τ ν Τίµιον Σταυρ ν ε ς χαµηλ ν ψος νωθεν το δίσκου, τ ν Χορ ν ψαλλ ντων τήν α κατοντάδα το «Κ ριε λέησον», δέ ιάκονος καί πιστοί, ν ο λωνται, αίνουσι διά οδοστάγµατος τ ν Τίµιον Σταυρ ν, µέχρις ποπερατώσεως τ ς α κατοντάδος το «Κ ριε λέησον». Στραφείς ε τα πρ ς τά δεξιά, Ιερε ς, καί λέπων πρ ς ορρ ν α ρει καί πάλιν ε ς ψος τ ν Τίµιον Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε ν...» καί ρχονται ο Χοροί τ ς κατοντάδος το «Κ ριε λέησον» (Τ α τ παναλαµ άνεται

14 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα µετά π κάστην δέησιν κ κλ ω το τετραποδίου). Συµπληρωθείσης τ ς κατοντάδος ρχεται ε ς τήν νατολικήν πλευράν το τετραποδίου καί λέπων πρ ς δυσµάς ψο καί πάλιν τ ν Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς καί Αρχιεπισκ που µ ν... καί πάσης τ ς ν Χριστ µ ν δελφ τητος», καί ψάλλεται γ - κατοντάς το «Κ ριε λέησον». Συµπληρωθείσης καί τα της ρχεται ε ς τήν ρειον πλευράν το τετραποδίου καί λέπων πρ ς ν τον α ρει καί πάλιν τ ν Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ πάσης Αρχ ς καί Εξουσίας ν τ Εθνει µ ν, το κατά ξηράν, θάλασσαν καί έρα Εθνικο µ ν στρατο καί σ µπαντος το ε λογηµένου Ελληνικο µ ν Γένους», καί ψάλλεται δ κατοντάς το «Κ ριε λέησον». Συµπληρωθείσης καί τα της, Ιερε ς ρχεται πάλιν πρ τ ς δυτικ ς πλευρ ς το τετραποδίου καί λέπων πρ ς νατολάς, α ρει τ ν Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ λέους, ζω ς, ε ρήνης, γείας, σωτηρίας καί µακροηµερε σεως τ ν δο λων το Θεο, τ ν πιτελο ντων τήν - γίαν ορτήν τα την, τ ν νοριτ ν, πιτρ πων, συνδροµητ ν καί φιερωτ ν το Αγίου Ναο το του, πάντων τ ν κοπιώντων καί ψαλλ ντων ν α τ καί πέρ πάσης ψυχ ς χριστιαν ν ρθοδ ξων» καί ψάλλεται ε - κατοντάς το «Κ ριε λέησον». Μεθ άν χοροστατ Αρχιερε ς κατέρχεται το Θρ νου καί α ρων τ ν Τίµιον Σταυρ ν, λέπων πρ ς νατολάς, ψάλλει «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...». Ε τα ποθέτει τ ν Σταυρ ν πί το δίσκου καί προσκυν ν µετά αθείας ποκλίσεως, ψάλλει «Τ ν Σταυρ ν σου προσκυνο µεν...», περ παναλαµ άνεται π τ ν Χορ ν. Ε τα ε λογε τ ν λα ν καί νέρχεται ε ς τ ν Θρ νον, τ ν Χορ ν ψαλλ ντων τ «Ε ς πολλά τη...». Αρχιερέως µή χοροστατο ντος τα τα πάντα πιτελε λειτουργ ν Ιερε ς. Ακολο θως γίνεται προσκ νησις το Τιµίου Σταυρο, π τ ν πιστ ν, ψαλλοµένου το Ιδιοµέλου «ε τε πιστοί...». Τ Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...» καί ρχεται Θεία Λειτουργία. Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς ς κολο θως:

15 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα353 Αντίφωνον Α. ñ Ο Θε ς, Θε ς µου πρ σχες µοι, να τί γκατέλιπές µε; ñ Μακράν π τ ς σωτηρίας µου ο λ γοι τ ν παραπτωµάτων µου. ñ Ο Θε ς µου κεκράξοµαι µέρας καί ο κ ε σακο σ η. ñ Σ δέ ν Αγί ω κατοικε ς, παινος το Ισραήλ. ñ ξα, Καί ν ν. Αντίφωνον Β. ñ Ινα τί Θε ς πώσω ε ς τέλος; ñ Μνήσθητι τ ς συναγωγ ς σου, ς κτήσω π ρχ ς. ñ Ορος Σιών το το, κατεσκήνωσας ν α τ. ñ Ο δέ Θε ς ασιλε ς µ ν, πρ α ώνων ε ργάσατο σωτηρίαν ν µέσ ω τ ς γ ς. 353 «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» «Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, σαρκί σταυρωθείς...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Ο Κ ριος ασίλευσεν, ργιζέσθωσαν λαοί. ñ Κ ριος ν Σιών µέγας καί ψηλ ς στιν πί πάντας το ς λαο ς. ñ Εξοµολογησάσθωσαν τ ν µατί σου τ µεγάλ ω, τι φο ερ ν καί γι ν στιν. «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». Ε σοδικ ν: Απολυτίκιον: «Υψο τε Κ ριον τ ν Θε ν µ ν καί προσκυνε τε τ ποποδί ω τ ν ποδ ν α το, τι γι- ς στι. Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, σαρκί σταυρωθείς, ψάλλοντάς σοι Αλληλο ϊα». «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...».

16 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Αντί Τρισαγίου: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: «Τ ν Σταυρ ν σου προσκυνο µεν...». Τ ς Εορτ ς «Ο λ γος το σταυρο...» (Α Κορ. α 18-24). Τ ς Εορτ ς «Τ καιρ κείν ω συµ ο λιον ποίησαν...» µέχρι καί τ ς φράσεως «κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τ πνε µα». ( Ιωάν. ιθ 6-11, 13-20, καί 30). «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». «Εσηµειώθη φ µ ς τ φ ς το προσώπου σου Κ ριε». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». 15. ΠΕΜΠΤΗ. Νικήτα Μεγαλοµάρτυρος, Φιλοθέου Οσίου, Συµεών Θεσσαλονίκης. Η κολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Εν τ Εσπεριν ψάλλεται τ Μέγα Προκείµενον «Ο Θε ς µ ν ν τ ο ραν καί ν τ γ πάντα σα θέλησεν ποίησεν» µετά τ ν στίχων α το. 16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μετά τήν Υψωσιν). Ε φηµίας µεγαλοµάρτυρος καί πανευφήµου, Κασσιανο σίου το Κυπρίου. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 8). Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω µετά τ ν Μεθε ρτων. Κατα ασίαι «Σταυρ ν Χαράξας...». Ε ς το ς Α νους τά 3 Προσ µοια «Υψουµένου σου έσποτα...» (Μικρ ς Εσπεριν ς 14ης Σεπτ.) καί τά 3 Ιδι µελα τ ς Αγίας «Αθλητικήν πανήγυριν πιστοί...». ξα, Καί ν ν «Σ µου σκέπη κραταιά...» (Μικρ ς Εσπεριν ς 14ης Σεπτ.). Εν τ Λειτουργί α: Τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς. Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν... σαρκί σταυρωθείς...». Μετά τήν Ε σοδον, Απολυτίκια «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου...», «Λίαν ε φρανας το ς Ορθοδ ξους...» καί τ το Ναο. Κοντάκιον το Σταυρο. Τρισάγιον. Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς Αγίας (Β Κορ. στ 1-10) (ζήτει τ ΙΣΤ Κυριακ ) καί (Λουκ. ζ 36-50) (ζήτει τ ευτέρ α τ ς Ε δοµάδος Λουκ ). 17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας καί τ ν τρι ν θυγατέρων

17 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα α τ ς Πίστεως, Αγάπης καί Ελπίδος µαρτ ρων, Ηρακλειδίου πισκ που Ταµασέων, Α ξι ίου πισκ που Σ λων, Αναστασίου σίου ν Περιστερωνοπηγ Κ πρου. Πανηγυρίζει Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου παρά τ χωρίον Πολιτικ ν. (ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 8). Α κολουθίαι τ ν Αγίων Ηρακλειδίου, Α ξι ίου καί Αναστασίου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α καί δ νανται νά συµψαλ σι µετά τ ν µεθε ρτων το Μηναίου. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Ε ς τήν Λειτουργίαν τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς. Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσω- µεν... σαρκί σταυρωθείς...» Απ στολος καί Ε αγγέλιον Σα άτου µετά τήν Υψωσιν (Α Κορ. α 26-5) καί ( Ιω. η 21-30). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Μακάριοι ο ς ξελέξω...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις. 18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ε µενίου Επισκ που Γορτ νης - σίου, Αριάδνης µάρτυρος. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν Γ. Απολυτίκιον: Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: (ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 9, 10, 11). Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...» «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...» (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. α χου 6 καί Μεθέορτα Προσ µοια (18ης Σεπτ.) «Τ νυψο µενον ξ λον...» ε ς 4. Μεθέορτον «Το τιµίου Σταυρο σου...» (18 η Σεπτ.). Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ ρυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέ-

18 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Σήµερον ξ λον φανερώθη...» (18 η Σεπτ.). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα, Καί ν ν τ ς Εορτ ς «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. α χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς Εορτ ς «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά τ ς Εορτ ς (14ης Σεπτ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. α χου καί - πασα τάξις το Εωθινο (Γ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί τ ς ορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: Τ Κάθισµα το Αγίου «Ορθοδοξοις µπρέπων Πάτερ...», ξα, Καί ν ν Μεθέορτον «Τ Πανάγιον ξ λον...». Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...» Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Γ Αναστάσιµον «Οτι Χριστ ς γήγερται...», καί τ τ ς Εορτ ς «Σταυρ ς φ λαξ...» ( παξ). Αναστάσιµα Στιχηρά το πλ. α χου 4 καί

19 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ξα: Καί ν ν: οξολογία: Μεθέορτα Προσ µοια «Ξ λον τ το Σταυρο...» ε ς 4 (18 η Σεπτ.). Τ Γ Εωθιν ν «Τ ς Μαγδαλην ς Μαρίας...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς. Ε ς τ ντίφωνον «... σαρκί σταυρωθείς...» «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς κ νεκρ ν...». «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...». Απ στολος: Κυριακ ς µετά τήν Υψωσιν «Ε δ τες τι ο δικαιο ται...» (Γαλ ). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς µετά τήν Υψωσιν «Οστις θέλει - πίσω µου...» (Μάρκ. η 34 - θ 1). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς ΙΕ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Α Ε δοµάδος Λουκ. 19. ΕΥΤΕΡΑ. Τροφίµου, Σα ατίου καί ορυµέδοντος µαρτ ρων. 20. ΤΡΙΤΗ. Ε σταθίου µεγαλοµάρτυρος, Θεοπίστης τ ς συµ ίας α το καί Αγαπίου καί Θεοπίστου τ ν υ ν α τ ν. Μαρτίνου πάπα Ρώµης, Μελετίου πισκ που Κ πρου, Ε σταθίου Θεσσαλονίκης. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Μεγαλοµάρτυρος ( Εφεσ. στ 10-17) καί (Λουκ. κα 12-19). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς µνη-

20 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα µ συνον...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις. 21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς τ ς Υψώσεως το Τιµίου Σταυρο. Κοδράτου Αποστ λου, Ιων προφήτου, Μελετίου καί Ισαακίου πισκ πων Κ πρου σίων. (ΤΜΕ Τυπ. 21ης Σεπτεµ ρίου 17). Η Ακολουθία ψάλλεται ς ν τ κυρί α τ ς Εορτ ς µέρ α, ξαιρουµένων, ν µέν τ Εσπεριν τ ν Αναγνωσµάτων, ν δέ τ Ορθρ ω, τ ς Λιτ ς, το Πολυελέου καί το µετ α τ ν καθίσµατος καί το Ε αγγελίου. Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Τρίτη ΙΘ Ε δ. Επιστολ ν καί Τρίτη Α Ε δ. Λουκ ). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Ο διά ρώσεως το ξ λου...». Κοινωνικ ν «Εσηµειώθη φ µ ς...». «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». Απ λυσις. Σηµείωσις: Εφεξ ς καί µέχρι τ ς 7ης Νοεµ ρίου ψάλλονται: Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...», Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν...» καί Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». 22. ΠΕΜΠΤΗ. Φωκ Ιεροµάρτυρος, Φωκ το κηπουρο, Ισαάκ καί Μαρτίνου τ ν Μαρτ ρων. Η κολουθία το Αγίου εροµάρτυρος Φωκ ψάλλεται κ τ ν Κυπρίων Μηναίων. 23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η Σ λληψις το Τιµίου Προδρ µου, Ρα δος µάρτυρος, Ξανθίππης καί Πολυξένης τ ν α ταδέλφων Οσίων. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ - µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Προδρ µου (Γαλ. δ 22-27) καί (Λουκ. α 5-25). «Αξι ν - στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον...». 24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θέκλης µεγαλοµάρτυρος καί σαποστ λου. Ανάµνησις το ν Κυθήροις θα µατος τ ς Θεοτ κου. Σιλουανο σίου το Αθωνίτου. Πανηγυρίζει Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης παρά τ χωρίον Μοσφιλωτή. Ακολουθία τ ς γίας Θέκλης ε ρίσκεται καί ε ς τά Κ πρια

21 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Μηνα α. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς Αγίας (Β Τιµ. γ 10-15) καί (Ματθ. κε 1-13). Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον...». 25. ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Ε φροσ νης σίας, Παφνουτίου το πατρ ς α τ ς καί τέρου Παφνουτίου µάρτυρος. Ηχος πλ.. Εωθιν ν. Απολυτίκον: Aπ λυσις: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Το Πα λου συνέκδηµος...». «Τ ς παρθενίας τά κάλλη...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Εσπέρια: Αναστάσιµα το πλ. χου 7 καί τ ς Αγίας κ το Μηναίου «Μ τερ σία...» 3. ξα, Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το πλ. χου «Τίς µή µακαρίσει σε...» Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...»καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Απ στιχα: Τά Αναστάσιµα. ξα, Καί ν ν: «Ο ποιητής καί λυτρωτής...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Αγγελικαί δυνάµεις...», ξα, Καί ν ν «Ο τήν ε λογηµένην...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Υπακοή το Ηχου. ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Αγγελικαί δυνάµεις...», ξα τ α τ, Καί ν ν «Ο τήν ε λογηµένην...».

22 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. χου καί - πασα τάξις το Εωθινο ( ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί τ ς Αγίας. Απ γ Ωδ ς: Τ κάθισµα τ ς Αγίας «Τ το θηλέος χα νον...» µετά το Θεοτοκίου «Σέ λιµένα καί τε χος...». Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Ανοίξω τ στ µα µου...». Η Τιµιωτέρα: Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Εξαποστειλάρια: Τ Αναστάσιµον «Τα ς ρετα ς στράψαντες...» µετά το Θεοτοκίου α το. Α νοι: Τά Αναστάσιµα το πλ. χου. ξα: Τ Εωθιν ν «Ορθρος ν αθ ς...». Καί ν ν: «Υπερευλογηµένη...». οξολογία: Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Αγγελικαί δυνάµεις...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς Κυριακ ς ΙΕ Επιστολ ν «Αδελφοί, Θε ς ε πών κ σκ τους...» (Β Κορ. δ 6-15). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Α Λουκ «Εστώς Ιησο ς παρά τήν λίµνην...» (Λουκ. ε 1-11). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα Καθηµεριν ν: Απ στολοι ΙΣΤ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Β Ε δοµάδος Λουκ, κτ ς άν ορτάζηται ε δικ ς Αγιος διατάσσηται λλως ν τ παρ ντι.

23 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ΕΥΤΕΡΑ. Η µετάστασις το Αγίου νδ ξου καί πανευφήµου Αποστ λου Ιωάννου το Θεολ γου καί Ε αγγελιστο. Πανηγυρίζει Καθεδρικ ς Να ς το Αγίου Ιωάννου ν Λευκωσί α. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία...». Απ στολος (Α Ιωάν. δ 12-19). Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιθ 25-27, κα 24-25). «Αξι ν - στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις. 27. ΤΡΙΤΗ. Καλλιστράτου, Γαϊαν ς µαρτ ρων, Μάρκου, Αριστάρχου καί Ζήνωνος ποστ λων. 28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η ε ρεσις καί νακοµιδή το λειψάνου Νεοφ του Εγκλείστου, Χαρίτωνος Οµολογητο, Α ξεντίου σίου. Πανηγυρίζει Ιερά, Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή το Αγίου Νεοφ του. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μ ρφου κ. Νε φυτος. Α κολουθίαι τ ν γίων Χαρίτωνος, Α ξεντίου καί Νεοφ του ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 29. ΠΕΜΠΤΗ. Κυριακο Οσίου το Αναχωρητο, Πετρωνίας µάρτυρος. Η κολουθία το Οσίου Κυριακο ψάλλεται κ τ ν Κυπρίων Μηναίων. 30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γρηγορίου Ιεροµάρτυρος πισκ που φωτιστο τ ς Αρµενίας.

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα