MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3)."

Transcript

1 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). Η κολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...» Κοντάκιον τ ς Ινδίκτου. Απ στολος τ ς Ινδίκτου «Τέκνον Τιµ θεε, παρακαλ πρ τον...» (Α Τιµ. 1-7). Ε αγγέλιον τ ς Ινδίκτου «Ηλθεν Ιησο ς ε ς Ναζαρέτ...» (Λουκ. δ 16-22). Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν Τ ς Ινδίκτου «Ε λ γησον τ ν στέφανον το νιαυτο τ ς χρηστ τητ ς σου, Κ ριε. Αλληλο ϊα». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Απ λυσις. Κοντάκιον τ ς Ινδίκτου. Ηχος δ. Ο ψωθείς. «Ο τ ν α ώνων ποιητής καί δεσπ της, Θεέ τ ν λων περο σιε - ντως, τήν νια σιον ε λ γησον περίοδον, σ ώζων τ λέει σου τ πείρ ω ο κτίρµον, πάντας το ς λατρε οντας σοί τ µ ν ω εσπ τ η καί κ ο ντας φ ω, Λυτρωτά, ε φορον π σι τ τος χορήγησον». 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μάµαντος Μάρτυρος, Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπ λεως το Νηστευτο. Πανηγυρίζει π παράνοµον τουρκικήν κατοχήν Μητροπολιτικ ς Να ς Αγίου Μάµαντος τ ς Ιερ ς Μητροπ λεως Μ ρφου. Πανηγυρίζει Καθεδρικ ς Να ς Αγίου Μάµαντος Περιστερώνας Χρυσοχο ς, που καί δρα τ ς Eπισκοπ ς Αρσιν ης.

2 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Πλήρης Ακολουθία το Αγίου Μάµαντος ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ανθίµου Ιεροµάρτυρος πισκ που Νικοµηδείας, Θεοκτίστου σίου, Πολυδώρου Νεοµάρτυρος το Κυπρίου. Ανακοµιδή λειψάνων Νεκταρίου Πενταπ λεως. Η Ακολουθία το Αγίου Πολυδώρου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 4. ΚΥΡΙΑΚΗ. IB MATΘAIOY. Βα λα Ιεροµάρτυρος πισκ που Αντιοχείας, Μωϋσέως το Προφήτου. Ηχος γ. Εωθιν ν Α. Σηµείωσις: Κατ πιν ποφάσεως τ ς Ιερ ς Συν δου, πρώτη Κυριακή το µην ς Σεπτεµ ρίου ρίσθη ς µέρα ναπέµψεως ε δκ ν ε χ ν καί κεσι ν «πέρ το περι άλλοντος µ ς στοιχείου καί ε σταθείας πάσης τ ς κτίσεως». Η κολουθία α τη συµψάλλεται µετά τ ς Αναστασίµου καί τ ς µέρας ς διατάσσεται κατωτέρω. Η Ακολουθία το «Περι άλλοντος» ψάλλεται ξ διαιτέρας φυλλάδος. («Ακολουθία κετήριος πρ ς τ ν φιλάνθρωπον Θε ν καί Σωτ ρα - µ ν Ιησο ν Χριστ ν πέρ το περι άλλοντος µ ς στοιχείου καί ε σταθείας πάσης τ ς κτίσεως»). Απολυτίκιον: Εσπέρια: ξα: (Πρ λ. Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτ. 4, 5, 6). Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Τ ς ποίµνης σου Θε φρον...». «Εν ερε σιν ε σε ς...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα στιχηρά το γ χου 4, το «Περι άλλοντος» 2, το Αγίου Βα λα Προσ - µοια «Εν α µατι άψας σου...» 2 καί το Προφήτου προσ µοια «Εν θυέλλ η τ ν σαρκον...» 2. Το Περι άλλοντος «Παντοκράτορ Κ ριε...».

3 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Τ α Θεοτοκίον το γ χου «Π ς µή θαυµάσωµεν...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα το «Περι άλλοντος». Τά Αναστάσιµα. Το «Περι άλλοντος» «ιά σπλάγχνα ο κτιρ- µ ν...». Κα ν ν: Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Να ς καί π λη πάρχεις...» (ζήτει ε ς τήν Παρακλητικήν, ε ς τ Καί ν ν τ ν Αποστίχων το πλ. α χου, Σα άτ ω σπέρας). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέθω τά ο ράνια...», ξα το Προφήτου «Το προφήτου σου Μωϋσέως...», Καί ν ν το «Περι άλλοντος» «Ο πάντα τ ήµατι...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν Τριαδικ ς Κανών το γ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον, Υπακοή το χου καί Απ λυσις. ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το γ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Α ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί το «Περι άλλοντος». Απ γ Ωδ ς: Τ Κάθισµα το «Περι άλλοντος» «Ως εσπ τ η καί κτίστ η...» µετά το Θεοτοκίου α το. Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...».

4 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Α Αναστάσιµον «Το ς µαθητα ς συνέλθω- µεν...», το «Περι άλλοντος» «Ο ο ραν ν τ νε µατι...» µετά το Θεοτοκίου α το «Ο ποιητής τ ς κτίσεως...». Αναστάσιµα Στιχηρά το γ χου 4 καί το «Περι άλλοντος» «Υµνον σοι προσάγω- µεν...» 4. Τ Α Εωθιν ν «Ε ς τ ρος...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια..», «Ο πάντα τ ήµατι...», «Το προφήτου σου Μωϋσέως...» το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς ΙΒ Επιστολ ν «Γνωρίζω µ ν τ Ε αγγέλιον...» (Α Κορ. ιε 1-11). (Ε ο λει λέγε τ ν το «Περι άλλοντος». Ζήτει το τον τ 1 η Σεπτ.). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς ΙΒ Ματθαίου «Νεανίσκος τις προσ λθε...» (Ματθ. ιθ 16-26). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ο Aναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς ΙΓ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια ΙΓ Ε δοµάδος Ματθαίου. 5. ΕΥΤΕΡΑ. Ζαχαρίου Προφήτου, πατρ ς Ιωάννου το Προδρ µου. 6. ΤΡΙΤΗ. Ανάµνησις το ν Χώναις θα µατος το Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

5 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον «Ιωακείµ καί Αννα...». Απ στολος «Ε δι γγέλων λαληθείς λ γος...» ( Ε ρ. 2-10). Ε αγγέλιον «Ο κο ων - µ ν...» (Λουκ. ι 16-21). «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ο ποι ν το ς Αγγέλους α το πνε µατα καί το ς λειτουργο ς α το πυρ ς φλ γα, Αλληλο ϊα». 7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προε ρτια τ ς Γεννήσεως τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. Σώζοντος παιδοµάρτυρος το νέου το ν Ασπρογι τ ς Πάφου καί Ε ψυχίου Μαρτ ρων. Ε δου καί Ονησιφ ρου Αποστ λων. Η κολουθία το Οσίου Σώζοντος ε ρίσκεται ε ς τ ν 11ον τ µον τ ν Κυπρίων Μηναίων. Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον τ Προε ρτιον «Η Παρθένος σήµερον καί Θεοτ κος Μαρία...» (ζήτει µετά τήν Στ Ωδήν το Καν νος). Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Τρίτη ΙΣΤ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Τρίτη ΙΣΤ Ε δ. Ματθαίου). «Αξι ν στιν...». Κοινωνιν ν τ ς µέρας «Ε ς π σαν τήν γ ν...». 8. ΠΕΜΠΤΗ. ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΗΣ Η- ΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Πανηγυρίζει Ιερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Κ κκου. Πανηγυρίζει πίσης καί Μητροπολιτικ ς Να ς Παναγίας (Καθολικ ς) Λεµεσο. Εσπέρια: (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 8ης Σεπτ. 4, 5, 6) Τ Τετάρτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ «Εκ τ ς ίζης Ιεσσαί...». «Η Παρθένος σήµερον καί Θεοτ κος Μαρία...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Τά 6 Ιδι µελα «Σήµερον το ς νοερο ς θρ νοις...».

6 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: «Σήµερον το ς νοερο ς θρ νοις...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα τ ς Εορτ ς. Απ στιχα: Τά 3 Ιδι µελα «Η παγκ σµιος χαρά...». ξα, Καί ν ν: «ε τε παντες πιστοί...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...» (τρίς). «Χριστ ς ληθιν ς...». Τ Πέµπτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς Εορτ ς, τ Τρισάγιον, τ Απολυτίκιον «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...» καί π λυσις. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...» (τρίς). Τά ν τ Μηναί ω, δίς καστον. Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. «Μνησθήσοµαι το ν µατ ς σου ν πάσ η γενε καί γενε». Ε αγγέλιον το Ορθρου: «Αναστ σα Μαριάµ...» (Λουκ. α 39-56). Ο Ν Ψαλµ ς: (Χ µα). ξα «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Α τη µέρα Κυρίου...». Καν νες: Καί ο δ ο τ ς Εορτ ς µετά στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...». Απ γ Ωδ ς: Η Υπακοή «Π λην δι δευτον...». Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τ ς Εορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Σταυρ ν χαράξας...». Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Ψάλλεται Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων τ ς Εορτ ς «Η τ ν πρ λίου...» καί «Αλλ τριον τ ν µητέρων...» µετά το στίχου «Υπεραγία Θεοτ κε...» καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Εξαποστειλάρια: «Αγάλλονται τά πέρατα...» καί «Αδάµ να-

7 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: Αντίφωνα: καινίσθητι...». Τά 3 Προσ µοια «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. «Α τη µέρα Κυρίου...». Μεγάλη καί τ πολυτίκιον «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...». ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς ς κολο θως: Αντίφωνον A. ñ Μνήσθητι, Κ ριε, το α ίδ καί πάσης τ ς πρα τητος α το. ñ Ιδο κο σαµεν α τήν ν Εφραθ ε ροµεν α τήν ν το ς πεδίοις το δρυµο. ñ εδοξασµένα λαλήθη περί σο π λις το Θεο. ñ Ο Θε ς ν µέσ ω α τ ς καί ο σαλευθήσεται. ñ ξα, Καί ν ν. Αντίφωνον Β. ñ Ωµοσε Κ ριος τ α ίδ λήθειαν καί ο µή θετήσει α τήν. ñ Εκ καρπο τ ς κοιλίας σου θήσοµαι πί το θρ νου σου. ñ Εκε ξανατελ κέρας τ α ίδ, τοίµασα λ χνον τ Χριστ µου. ñ Οτι ξελέξατο Κ ριος τήν Σιών, ρετίσατο α τήν ε ς κατοικίαν αυτ. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» «Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν γίοις θαυµαστ ς...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...».

8 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Αντίφωνον Γ. ñ Ωδε κατοικήσω, τι ρετισάµην α τήν. ñ Ηγίασε τ σκήνωµα α το Υψιστος. ñ Αγιος να ς σου, θαυµαστ ς ν δικαιοσ ν η. «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...». Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ν γίοις θαυµαστ ς...». «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...». «Ιωακείµ καί Αννα...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς µέρας «Το το φρονείσθω ν µ ν...» (Φιλιπ. 5-11). Ε αγγέλιον: Τ ς µέρας «Ε σ λθεν Ιησο ς ε ς κώµην...» (Λουκ. ι καί ια 27-28). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αλλ τριον τ ν µητέρων...». Κοινωνικ ν: «Ποτήριον σωτηρίου...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Χριστ ς ληθιν ς...». 9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τ ν Αγίων καί ικαίων Θεοπατ ρων Ιωακείµ καί Αννης. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Σταυρ ν χαράξας...». Κοντάκιον «Ιωακείµ καί Αννα...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον Αγίων (Γαλ. δ καί Λουκ. η 16-21). 10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυµφοδώρας µαρτ ρων, Πουλχερίας τ ς Βασιλίσσης, Απελλο, Λουκ καί Κλήµεντος τ ν Αποστ λων. Ησα ου το Κτίτορος τ ς Ιερ ς Μον ς Κ κκου. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταµασο καί Ορειν ς κ. Ησα ας. Η κολουθία το Οσίου Ησα ου ε ρίσκεται ε ς τ ν 11ον τ µον τ ν Κυπρίων Μηναίων.

9 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Κυριακή µετά τήν ορτήν το Γενεσίου τ ς Θεοτ κου). Θεοδώρας, Ε φροσ νης σίων, καί τ ν γίων ηµητρίου, τ ς συζ γου α το Ε ανθίας καί το υ ο α τ ν ηµητριανο. Ηχος δ. Εωθιν ν Β. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 9ης Σεπτ. 13, 14. Κυριακή µετά τήν ορτήν). Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ Απολυτίκιον: «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...». «Ιωακείµ καί Αννα...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 6 καί Προσ µοια τ ς ορτ ς «Σήµερον το ς νοερο ς θρ νοις...». Τ ς ορτ ς «Εν ε σήµ ω µέρ α ορτ ς...» (ζήτει ε ς τ ξα τ ς Λιτ ς τ ς 8ης Σεπτ.). Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...» «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Ε καί θεί ω ουλήµατι...» (11 η Σεπτ.). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...». «Ο Aναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το δ χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον τ ς ορτ ς «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...».

10 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς ορτ ς «Η γέννησίς σου Θεοτ κε...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί τ ν Θεοτοκίων τά µεθέορτα (11 η Σεπτ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Β ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί α τ ς Εορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: Τ µεθέορτον Κάθισµα «Η Παρθένος Μαριάµ...». (8ης Σεπτεµ ρίου). Τά Αναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Β Αναστάσιµον «Τ ν λίθον θεωρήσασαι...» καί τ µεθέορτον «Εκ τ ς κάρπου σήµερον...» (11 η Σεπτ.). Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου 4 καί µεθέορτα «Τ πος θεοπρεπής...» ε ς 4. Τ Β Εωθιν ν «Μετά µ ρων...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Απ στολος: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς. Ε ς τ Αντίφωνον «... ναστάς κ νεκρ ν...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», «Η Γέννησίς σου Θεοτ κε...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ιωακείµ καί Αννα...». Κυριακ ς πρ τ ς Υψώσεως «Ιδετε πηλίκοις µ ν γράµµασιν...» (Γαλ. στ 11-18).

11 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Ε αγγέλιον: Κυριακ ς πρ τ ς Υψώσεως «Ο δείς να έ- ηκεν ε ς τ ν ο ραν ν...» ( Ιωάν. γ 13-17). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι καί Ε αγγέλια τ ς σειρ ς Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ι Ε δοµάδος Ματθαίου. 12. ΕΥΤΕΡΑ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς το Γενεθλίου τ ς Θεοτ κου. Α τον µου, Κουρνο του Επισκ που Ικονίου Ιεροµαρτ ρων, Θεοδώρου Αλεξανδρείας. Η Ακολουθία ψάλλεται κατά τήν το Μηναίου (8ης Σεπτεµ ρίου) διάταξιν, πλήν τ ν Αναγνωσµάτων το Εσπερινο καί τ ς Λιτ ς, ς καί το Πολυελέου καί το Ε αγγελίου το Ορθρου. Εν τ Λειτουργί α λέγεται Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας ( ευτέρ α Ι Ε δοµάδος Επιστολ ν καί ευτέρα Ι Ε δοµάδος Ματθαίου). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αλλ τριον...». Κοινωνικ ν «Ποτήριον σωτηρίου...». 13.ΤΡΙΤΗ. Τά Εγκαίνια το Ναο τ ς Αναστάσεως. Προε ρτια τ ς Υψώσεως το Τιµίου Σταυρο. Κορνηλίου Εκατοντάρχου, Σελε κου, Λουκιανο, Λεοντίου µαρτ ρων. Η Ακολουθία ς ν τ Μηναί ω. Κοντάκιον τ ν Εγκαινίων «Ο ραν ς πολ φωτος...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (13ης Σεπτ.). Κοινωνικ ν «Κ ριε, γάπησα ε πρέπειαν Ο κου σου καί τ πον σκηνώµατος δ ξης σου». 14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟ- ΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Πανηγυρίζουσιν α Ιεραί Μοναί Σταυρο ουνίου, Σταυρο Οµ δους καί Σταυρο Μίνθης. (ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 5-7). Νηστεία α στηρά καί π λυτος. Τ Τρίτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. Απολυτίκιον: «Τ ν ζωοποι ν Σταυρ ν...», ξα «Ως το - νω στερεώµατος...».

12 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα «Ο ραν ς πολ φωτος...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Σταυρ ς νυψο µενος...» ε ς 6. Τ ς Εορτ ς «ε τε παντα τά θνη...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα. Απ στιχα: Τά Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Χαίροις ζωηφ ρος Σταυρ ς...» ξα, Καί ν ν: Τ ς Εορτ ς «Ονπερ πάλαι Μωϋσ ς...» «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Απολυτίκιον: «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» (τρίς). «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Τετάρτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ς Εορτ ς, Τρισάγιον καί Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Ε αγγέλιον το Ορθρου: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...» (τρίς). Τά το Μηναίου κατά σειράν, δίς καστον Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. «Ε δοσαν πάντα τά πέρατα...» ( Απ τ ς Ωραίας Π λης) «Πάτερ δ ξασ ν σου τ νοµα...» ( Ιωάν. ι 28-36). «Ανάστασιν Χριστο θεασάµενοι...». Ο Ν Ψαλµ ς: (Χ µα). ξα «Σ µου σκέπη κραταιά...» Καί ν ν τ α τ, «Ελέησ ν µε Θε ς... Σταυρέ το Χριστο...». Κανών: Τ ς Εορτ ς νευ στίχων. Απ γ Ωδ ς: Τ Κάθισµα τ ς Εορτ ς «Εν παραδείσ ω µε τ πρίν...».

13 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: Κοντάκιον καί Ο κος τ ς Εορτ ς. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων. Κατα- ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...» καί «Ο διά ρώσεως το ξ λου...». Τ ς Εορτ ς «Σταυρ ς φ λαξ...» (δίς) καί «Σταυρ ς ψο ται...» ( παξ). Τά 3 Προσ µοια τ ς Εορτ ς «Ω το παραδ ξου θα µατος...» ε ς 4. «Σήµερον προέρχεται...». Μεγάλη. Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Πρ το Ασµατικο «Αγιος Θε ς...» τ ς οξολογίας, ο Χοροί µετα αίνουσιν ε ς τήν ρειαν ( ριστεράν) Π λην το Ιερο Βήµατος καί ρχονται ψάλλειν τ Ασµατικ ν τ ς οξολογίας «Αγιος Θε ς...» ργ ς, δέ Ιερε ς, θυµιάσας τ ν πί τ ς Αγίας Τραπέζης Τίµιον Σταυρ ν, κείµενον ν δίσκ ω η τρεπισµέν ω µετά ασιλικ ν καί τρι ν νηµµένων κηρίων, α ρει α τ ν καί ξέρχεται το Ιερο Βήµατος ν ποµπ, λιτανε ων το τον ντ ς το Ναο, προπορευοµένων Λαµπάδων καί Εξαπτερ γων, κολουθο ντων τ ν Ψαλτ ν, ς καί το ιακ νου θυµι ντος. Ο τω περιελθών τ σωτερικ ν το Ναο, ρχεται ε ς τ µέσον α το, που ( πέναντι το εσποτικο Θρ νου) πάρχει τετραπ διον η τρεπισµένον καί περιελθών τρίς το το, σταται πρ α το καί λέπων πρ ς νατολάς α ρει τ ν δίσκον πέρ τήν κεφαλήν α το καί κφωνε «Σοφία. Ορθοί». Ε τα ποθέτει τ ν δίσκον πί το τετραποδίου καί θυµι ν κ κλ ω α το σταυροειδ ς, ψάλλει τ «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...», τ πο ον παναλαµ άνουσιν καί ο Χοροί. Ε τα Ιερε ς λαµ άνει νά χε ρας τ ν Τίµιον Σταυρ ν µετά κλάδων ασιλικο, α ρει α τ ν ε ς ψος καί λέπων πρ ς νατολάς κφωνε «Ελέησον µ ς Θε ς...». Ακολο θως, ποκλιν µενος, κρατε τ ν Τίµιον Σταυρ ν ε ς χαµηλ ν ψος νωθεν το δίσκου, τ ν Χορ ν ψαλλ ντων τήν α κατοντάδα το «Κ ριε λέησον», δέ ιάκονος καί πιστοί, ν ο λωνται, αίνουσι διά οδοστάγµατος τ ν Τίµιον Σταυρ ν, µέχρις ποπερατώσεως τ ς α κατοντάδος το «Κ ριε λέησον». Στραφείς ε τα πρ ς τά δεξιά, Ιερε ς, καί λέπων πρ ς ορρ ν α ρει καί πάλιν ε ς ψος τ ν Τίµιον Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ τ ν ε σε ν...» καί ρχονται ο Χοροί τ ς κατοντάδος το «Κ ριε λέησον» (Τ α τ παναλαµ άνεται

14 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα µετά π κάστην δέησιν κ κλ ω το τετραποδίου). Συµπληρωθείσης τ ς κατοντάδος ρχεται ε ς τήν νατολικήν πλευράν το τετραποδίου καί λέπων πρ ς δυσµάς ψο καί πάλιν τ ν Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ το Πατρ ς καί Αρχιεπισκ που µ ν... καί πάσης τ ς ν Χριστ µ ν δελφ τητος», καί ψάλλεται γ - κατοντάς το «Κ ριε λέησον». Συµπληρωθείσης καί τα της ρχεται ε ς τήν ρειον πλευράν το τετραποδίου καί λέπων πρ ς ν τον α ρει καί πάλιν τ ν Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ πάσης Αρχ ς καί Εξουσίας ν τ Εθνει µ ν, το κατά ξηράν, θάλασσαν καί έρα Εθνικο µ ν στρατο καί σ µπαντος το ε λογηµένου Ελληνικο µ ν Γένους», καί ψάλλεται δ κατοντάς το «Κ ριε λέησον». Συµπληρωθείσης καί τα της, Ιερε ς ρχεται πάλιν πρ τ ς δυτικ ς πλευρ ς το τετραποδίου καί λέπων πρ ς νατολάς, α ρει τ ν Σταυρ ν καί κφωνε «Ετι δε µεθα πέρ λέους, ζω ς, ε ρήνης, γείας, σωτηρίας καί µακροηµερε σεως τ ν δο λων το Θεο, τ ν πιτελο ντων τήν - γίαν ορτήν τα την, τ ν νοριτ ν, πιτρ πων, συνδροµητ ν καί φιερωτ ν το Αγίου Ναο το του, πάντων τ ν κοπιώντων καί ψαλλ ντων ν α τ καί πέρ πάσης ψυχ ς χριστιαν ν ρθοδ ξων» καί ψάλλεται ε - κατοντάς το «Κ ριε λέησον». Μεθ άν χοροστατ Αρχιερε ς κατέρχεται το Θρ νου καί α ρων τ ν Τίµιον Σταυρ ν, λέπων πρ ς νατολάς, ψάλλει «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...». Ε τα ποθέτει τ ν Σταυρ ν πί το δίσκου καί προσκυν ν µετά αθείας ποκλίσεως, ψάλλει «Τ ν Σταυρ ν σου προσκυνο µεν...», περ παναλαµ άνεται π τ ν Χορ ν. Ε τα ε λογε τ ν λα ν καί νέρχεται ε ς τ ν Θρ νον, τ ν Χορ ν ψαλλ ντων τ «Ε ς πολλά τη...». Αρχιερέως µή χοροστατο ντος τα τα πάντα πιτελε λειτουργ ν Ιερε ς. Ακολο θως γίνεται προσκ νησις το Τιµίου Σταυρο, π τ ν πιστ ν, ψαλλοµένου το Ιδιοµέλου «ε τε πιστοί...». Τ Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...» καί ρχεται Θεία Λειτουργία. Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Εορτ ς ς κολο θως:

15 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα353 Αντίφωνον Α. ñ Ο Θε ς, Θε ς µου πρ σχες µοι, να τί γκατέλιπές µε; ñ Μακράν π τ ς σωτηρίας µου ο λ γοι τ ν παραπτωµάτων µου. ñ Ο Θε ς µου κεκράξοµαι µέρας καί ο κ ε σακο σ η. ñ Σ δέ ν Αγί ω κατοικε ς, παινος το Ισραήλ. ñ ξα, Καί ν ν. Αντίφωνον Β. ñ Ινα τί Θε ς πώσω ε ς τέλος; ñ Μνήσθητι τ ς συναγωγ ς σου, ς κτήσω π ρχ ς. ñ Ορος Σιών το το, κατεσκήνωσας ν α τ. ñ Ο δέ Θε ς ασιλε ς µ ν, πρ α ώνων ε ργάσατο σωτηρίαν ν µέσ ω τ ς γ ς. 353 «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» «Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, σαρκί σταυρωθείς...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής...». Αντίφωνον Γ. ñ Ο Κ ριος ασίλευσεν, ργιζέσθωσαν λαοί. ñ Κ ριος ν Σιών µέγας καί ψηλ ς στιν πί πάντας το ς λαο ς. ñ Εξοµολογησάσθωσαν τ ν µατί σου τ µεγάλ ω, τι φο ερ ν καί γι ν στιν. «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». Ε σοδικ ν: Απολυτίκιον: «Υψο τε Κ ριον τ ν Θε ν µ ν καί προσκυνε τε τ ποποδί ω τ ν ποδ ν α το, τι γι- ς στι. Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, σαρκί σταυρωθείς, ψάλλοντάς σοι Αλληλο ϊα». «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...».

16 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Αντί Τρισαγίου: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: «Τ ν Σταυρ ν σου προσκυνο µεν...». Τ ς Εορτ ς «Ο λ γος το σταυρο...» (Α Κορ. α 18-24). Τ ς Εορτ ς «Τ καιρ κείν ω συµ ο λιον ποίησαν...» µέχρι καί τ ς φράσεως «κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τ πνε µα». ( Ιωάν. ιθ 6-11, 13-20, καί 30). «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». «Εσηµειώθη φ µ ς τ φ ς το προσώπου σου Κ ριε». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». 15. ΠΕΜΠΤΗ. Νικήτα Μεγαλοµάρτυρος, Φιλοθέου Οσίου, Συµεών Θεσσαλονίκης. Η κολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Εν τ Εσπεριν ψάλλεται τ Μέγα Προκείµενον «Ο Θε ς µ ν ν τ ο ραν καί ν τ γ πάντα σα θέλησεν ποίησεν» µετά τ ν στίχων α το. 16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μετά τήν Υψωσιν). Ε φηµίας µεγαλοµάρτυρος καί πανευφήµου, Κασσιανο σίου το Κυπρίου. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 8). Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω µετά τ ν Μεθε ρτων. Κατα ασίαι «Σταυρ ν Χαράξας...». Ε ς το ς Α νους τά 3 Προσ µοια «Υψουµένου σου έσποτα...» (Μικρ ς Εσπεριν ς 14ης Σεπτ.) καί τά 3 Ιδι µελα τ ς Αγίας «Αθλητικήν πανήγυριν πιστοί...». ξα, Καί ν ν «Σ µου σκέπη κραταιά...» (Μικρ ς Εσπεριν ς 14ης Σεπτ.). Εν τ Λειτουργί α: Τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς. Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν... σαρκί σταυρωθείς...». Μετά τήν Ε σοδον, Απολυτίκια «Σ σον, Κ ριε, τ ν λα ν σου...», «Λίαν ε φρανας το ς Ορθοδ ξους...» καί τ το Ναο. Κοντάκιον το Σταυρο. Τρισάγιον. Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς Αγίας (Β Κορ. στ 1-10) (ζήτει τ ΙΣΤ Κυριακ ) καί (Λουκ. ζ 36-50) (ζήτει τ ευτέρ α τ ς Ε δοµάδος Λουκ ). 17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας καί τ ν τρι ν θυγατέρων

17 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα α τ ς Πίστεως, Αγάπης καί Ελπίδος µαρτ ρων, Ηρακλειδίου πισκ που Ταµασέων, Α ξι ίου πισκ που Σ λων, Αναστασίου σίου ν Περιστερωνοπηγ Κ πρου. Πανηγυρίζει Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου παρά τ χωρίον Πολιτικ ν. (ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 8). Α κολουθίαι τ ν Αγίων Ηρακλειδίου, Α ξι ίου καί Αναστασίου ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α καί δ νανται νά συµψαλ σι µετά τ ν µεθε ρτων το Μηναίου. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Ε ς τήν Λειτουργίαν τά Αντίφωνα τ ς ορτ ς. Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσω- µεν... σαρκί σταυρωθείς...» Απ στολος καί Ε αγγέλιον Σα άτου µετά τήν Υψωσιν (Α Κορ. α 26-5) καί ( Ιω. η 21-30). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Μακάριοι ο ς ξελέξω...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις. 18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ε µενίου Επισκ που Γορτ νης - σίου, Αριάδνης µάρτυρος. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν Γ. Απολυτίκιον: Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: (ΤΜΕ Τυπ. 14ης Σεπτεµ ρίου 9, 10, 11). Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...» «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...» (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το πλ. α χου 6 καί Μεθέορτα Προσ µοια (18ης Σεπτ.) «Τ νυψο µενον ξ λον...» ε ς 4. Μεθέορτον «Το τιµίου Σταυρο σου...» (18 η Σεπτ.). Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ ρυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέ-

18 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: ρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Μεθέορτον «Σήµερον ξ λον φανερώθη...» (18 η Σεπτ.). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα, Καί ν ν τ ς Εορτ ς «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. α χου, τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ ς Εορτ ς «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...». Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα καί ντί Θεοτοκίων τά τ ς Εορτ ς (14ης Σεπτ.). Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. α χου καί - πασα τάξις το Εωθινο (Γ ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί τ ς ορτ ς. Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: Τ Κάθισµα το Αγίου «Ορθοδοξοις µπρέπων Πάτερ...», ξα, Καί ν ν Μεθέορτον «Τ Πανάγιον ξ λον...». Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Σταυρ ν χαράξας...» Καί Κατα ασία «Μυστικ ς ε Θεοτ κε...». Τ Γ Αναστάσιµον «Οτι Χριστ ς γήγερται...», καί τ τ ς Εορτ ς «Σταυρ ς φ λαξ...» ( παξ). Αναστάσιµα Στιχηρά το πλ. α χου 4 καί

19 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ξα: Καί ν ν: οξολογία: Μεθέορτα Προσ µοια «Ξ λον τ το Σταυρο...» ε ς 4 (18 η Σεπτ.). Τ Γ Εωθιν ν «Τ ς Μαγδαλην ς Μαρίας...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Τρισάγιον. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς. Ε ς τ ντίφωνον «... σαρκί σταυρωθείς...» «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς κ νεκρ ν...». «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», «Σ σον Κ ριε τ ν λα ν σου...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ο ψωθείς ν τ Σταυρ...». Απ στολος: Κυριακ ς µετά τήν Υψωσιν «Ε δ τες τι ο δικαιο ται...» (Γαλ ). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς µετά τήν Υψωσιν «Οστις θέλει - πίσω µου...» (Μάρκ. η 34 - θ 1). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς ΙΕ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Α Ε δοµάδος Λουκ. 19. ΕΥΤΕΡΑ. Τροφίµου, Σα ατίου καί ορυµέδοντος µαρτ ρων. 20. ΤΡΙΤΗ. Ε σταθίου µεγαλοµάρτυρος, Θεοπίστης τ ς συµ ίας α το καί Αγαπίου καί Θεοπίστου τ ν υ ν α τ ν. Μαρτίνου πάπα Ρώµης, Μελετίου πισκ που Κ πρου, Ε σταθίου Θεσσαλονίκης. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Μεγαλοµάρτυρος ( Εφεσ. στ 10-17) καί (Λουκ. κα 12-19). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς µνη-

20 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα µ συνον...». «Ε δοµεν τ φ ς...» καί π λυσις. 21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Απ δοσις τ ς Εορτ ς τ ς Υψώσεως το Τιµίου Σταυρο. Κοδράτου Αποστ λου, Ιων προφήτου, Μελετίου καί Ισαακίου πισκ πων Κ πρου σίων. (ΤΜΕ Τυπ. 21ης Σεπτεµ ρίου 17). Η Ακολουθία ψάλλεται ς ν τ κυρί α τ ς Εορτ ς µέρ α, ξαιρουµένων, ν µέν τ Εσπεριν τ ν Αναγνωσµάτων, ν δέ τ Ορθρ ω, τ ς Λιτ ς, το Πολυελέου καί το µετ α τ ν καθίσµατος καί το Ε αγγελίου. Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Τρίτη ΙΘ Ε δ. Επιστολ ν καί Τρίτη Α Ε δ. Λουκ ). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Ο διά ρώσεως το ξ λου...». Κοινωνικ ν «Εσηµειώθη φ µ ς...». «Σ σον Κ ριε, τ ν λα ν σου...». Απ λυσις. Σηµείωσις: Εφεξ ς καί µέχρι τ ς 7ης Νοεµ ρίου ψάλλονται: Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...», Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν...» καί Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». 22. ΠΕΜΠΤΗ. Φωκ Ιεροµάρτυρος, Φωκ το κηπουρο, Ισαάκ καί Μαρτίνου τ ν Μαρτ ρων. Η κολουθία το Αγίου εροµάρτυρος Φωκ ψάλλεται κ τ ν Κυπρίων Μηναίων. 23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η Σ λληψις το Τιµίου Προδρ µου, Ρα δος µάρτυρος, Ξανθίππης καί Πολυξένης τ ν α ταδέλφων Οσίων. Η Ακολουθία ς χει ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ - µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Προδρ µου (Γαλ. δ 22-27) καί (Λουκ. α 5-25). «Αξι ν - στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον...». 24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θέκλης µεγαλοµάρτυρος καί σαποστ λου. Ανάµνησις το ν Κυθήροις θα µατος τ ς Θεοτ κου. Σιλουανο σίου το Αθωνίτου. Πανηγυρίζει Ιερά Μονή Αγίας Θέκλης παρά τ χωρίον Μοσφιλωτή. Ακολουθία τ ς γίας Θέκλης ε ρίσκεται καί ε ς τά Κ πρια

21 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Μηνα α. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς Αγίας (Β Τιµ. γ 10-15) καί (Ματθ. κε 1-13). Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον...». 25. ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Ε φροσ νης σίας, Παφνουτίου το πατρ ς α τ ς καί τέρου Παφνουτίου µάρτυρος. Ηχος πλ.. Εωθιν ν. Απολυτίκον: Aπ λυσις: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Το Πα λου συνέκδηµος...». «Τ ς παρθενίας τά κάλλη...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Εσπέρια: Αναστάσιµα το πλ. χου 7 καί τ ς Αγίας κ το Μηναίου «Μ τερ σία...» 3. ξα, Καί ν ν: Τ α Θεοτοκίον το πλ. χου «Τίς µή µακαρίσει σε...» Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...»καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Απ στιχα: Τά Αναστάσιµα. ξα, Καί ν ν: «Ο ποιητής καί λυτρωτής...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Αγγελικαί δυνάµεις...», ξα, Καί ν ν «Ο τήν ε λογηµένην...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...» Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το πλ. χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Υπακοή το Ηχου. ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Αγγελικαί δυνάµεις...», ξα τ α τ, Καί ν ν «Ο τήν ε λογηµένην...».

22 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το πλ. χου καί - πασα τάξις το Εωθινο ( ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος καί τ ς Αγίας. Απ γ Ωδ ς: Τ κάθισµα τ ς Αγίας «Τ το θηλέος χα νον...» µετά το Θεοτοκίου «Σέ λιµένα καί τε χος...». Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Ανοίξω τ στ µα µου...». Η Τιµιωτέρα: Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Εξαποστειλάρια: Τ Αναστάσιµον «Τα ς ρετα ς στράψαντες...» µετά το Θεοτοκίου α το. Α νοι: Τά Αναστάσιµα το πλ. χου. ξα: Τ Εωθιν ν «Ορθρος ν αθ ς...». Καί ν ν: «Υπερευλογηµένη...». οξολογία: Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Αγγελικαί δυνάµεις...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ς Κυριακ ς ΙΕ Επιστολ ν «Αδελφοί, Θε ς ε πών κ σκ τους...» (Β Κορ. δ 6-15). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Α Λουκ «Εστώς Ιησο ς παρά τήν λίµνην...» (Λουκ. ε 1-11). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα Καθηµεριν ν: Απ στολοι ΙΣΤ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Β Ε δοµάδος Λουκ, κτ ς άν ορτάζηται ε δικ ς Αγιος διατάσσηται λλως ν τ παρ ντι.

23 MER_B_DIATAX_MHNES :30 ΠM Σελίδα ΕΥΤΕΡΑ. Η µετάστασις το Αγίου νδ ξου καί πανευφήµου Αποστ λου Ιωάννου το Θεολ γου καί Ε αγγελιστο. Πανηγυρίζει Καθεδρικ ς Να ς το Αγίου Ιωάννου ν Λευκωσί α. Η Ακολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Κοντάκιον «Προστασία...». Απ στολος (Α Ιωάν. δ 12-19). Ε αγγέλιον ( Ιωάν. ιθ 25-27, κα 24-25). «Αξι ν - στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις. 27. ΤΡΙΤΗ. Καλλιστράτου, Γαϊαν ς µαρτ ρων, Μάρκου, Αριστάρχου καί Ζήνωνος ποστ λων. 28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η ε ρεσις καί νακοµιδή το λειψάνου Νεοφ του Εγκλείστου, Χαρίτωνος Οµολογητο, Α ξεντίου σίου. Πανηγυρίζει Ιερά, Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή το Αγίου Νεοφ του. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μ ρφου κ. Νε φυτος. Α κολουθίαι τ ν γίων Χαρίτωνος, Α ξεντίου καί Νεοφ του ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 29. ΠΕΜΠΤΗ. Κυριακο Οσίου το Αναχωρητο, Πετρωνίας µάρτυρος. Η κολουθία το Οσίου Κυριακο ψάλλεται κ τ ν Κυπρίων Μηναίων. 30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γρηγορίου Ιεροµάρτυρος πισκ που φωτιστο τ ς Αρµενίας.

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου.

MHN AY OY TO. Απ σήµερον ρχεται νηστεία το εκαπενταυγο στου. MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα316 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΕΥΤΕΡΑ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA 3 1 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου.

MHN IOY IO. EXøN HMEPA 3 1. 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. MHN IOY IO EXøN HMEPA 3 1 1.ΠΕΜΠΤΗ. Κοσµ καί αµιανο τ ν Αναργ ρων, Κωνσταντίνου το Αλαµάνου. Η Ακολουθία το Αγίου Κωνσταντίνου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Η κολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω. Καί

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY

ΠPOΓPAMMA. EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨEΩΣ EIΣ KYΠPON THΣ A.M. TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΠPAΓAΣ KAI ΠAΣHΣ TΣEXIAΣ KAI ΣΛOBAKIAΣ κ.κ. XPIΣTOΦOPOY (22) 25-31 IANOYAPIOY 2011 H A.M. Aρχιεπίσκοπος Πράγας καί πάσης Tσεχίας καί Σλο ακίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΠPOΓPAMMA. ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠPOΓPAMMA ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 10-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 EΠIΣHMOΣ ΣYNO EIA THΣ A.Θ.M. TOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ 1. Iερώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα