MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0"

Transcript

1 MHN IOYNIO EXøN HMEPA ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κ κκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφ ρος. 3. ΠΕΜΠΤΗ. Λουκιλλιανο καί Πα λης καί τ ν σ ν α το ς. Πάππου σίου καί µολογητο, πισκ που Χ τρων (Κυθρέας). H Ακολουθία το Αγίου Πάππου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μητροφάνους Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως, Μάρθας καί Μαρίας δελφ ν το Λαζάρου. 5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. ωροθέου πισκ που Τ ρου. 6. ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ιλαρίωνος γουµένου τ ς Μον ς αλµάτων, Αττάλου το θαυµατουργο. Ηχος α. Εωθιν ν Β. Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Απ στολοι µάρτυρες...».

2 «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» 297 Εσπέρια: ξα, Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το α χου 7 καί τά το Μηναίου Προσ µοια «Βίον κηλίδωτον...» 3. Τ α Θεοτοκίον το α χου «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...» «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ ς Οκτωήχου «Ιδο πεπλήρωται...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον Τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...». ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Το Γα ριήλ φθεγξαµένου...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το α χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί Υπακοή το χου. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Τ Αναστάσιµον «Το λίθου σφραγισθέντος...». ξα τ α τ, Καί ν ν Θεοτοκίον «Το Γα ριήλ φθεγξαµένου...». Τά Αναστάσιµα. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το α χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Β ) Ε αγγελίου. Ο ναστάσιµος καί το Μηναίου. Τ Κάθισµα το Μηναίου «Θε καθιέρω-

3 298 Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: σας...», ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Εκαίνισας χραντε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Β Αναστάσιµον «Τ ν λίθον θεωρήσασαι...» µετά το Θεοτοκίου α το «Αγγελος µέν κ µισε...». Τά Αναστάσιµα στιχηρά. Τ Β Εωθιν ν «Μετά µ ρων προσελθο σαις...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Το λίθου σφραγισθέντος...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς Β Επιστολ ν «ξα καί τιµή...» ( Ρωµ ). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Β Ματθαίου «Περιπατ ν Ιησο ς παρά τήν θάλασσαν...» (Ματθ. δ, 18-23). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...», Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Γ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Γ Ε δοµάδος Ματθαίου.

4 7. ΕΥΤΕΡΑ. Θεοδ του Ιεροµάρτυρος το ν Αγκ ρ α ΤΡΙΤΗ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Θεοδώρου το Στρατηλάτου, Καλλι πης µάρτυρος. Πανηγυρίζει Καθεδρικ ς Να ς Αγίου Θεοδώρου Πάφου. 9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κυρίλλου Αρχιεπισκ που Αλεξανδρείας. 10. ΠΕΜΠΤΗ. Αλεξάνδρου καί Αντωνίνης τ ν µαρτ ρων. 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βαρνά α Αποστ λου ( κ τ ν Ο ) δρυτο καί προστάτου τ ς Αγιωτάτης Εκκλησίας τ ς Κ πρου. Βαρθολοµαίου ποστ λου ( κ τ ν ΙΒ ). Βαρνά α σίου του ν Βάσσ η. Σήµερον γουσι τά νοµαστήριά των Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριµυθο ντος κ. Βαρνά ας καί Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Σαλαµ νος κ. Βαρνά ας. Α Ακολουθίαι το Απ. Βαρνά α καί το Οσίου Βαρνά α το ν Βάσσ η ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Απολυτίκιον: Τ Πέµπτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Ο Μάρτυρές σου Κ ριε...» «Τ ν Μαρτ ρων λαµψε...» (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Τά 6 Προσ µοια το Αποστ λου Βαρνά α κ τ ν Κυπρίων Μηναίων «Ε ληφας Απ στολε...». Το Αγίου «Βαρνά α πανε φηµε...».

5 300 Ε σοδος: Απ στιχα: Τ Θεοτοκίον «Τίς µή µακαρίσει σε...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα το Αποστ λου. Τά 3 Προσ µοια το Αγίου «Αξίως ντως Βαρνά ας πεκλήθης...». Το Αγίου «Λευϊτικ ς κ λαστήσας φυλ ς...». Τ Θεοτοκίον «Ο Βασιλε ς τ ν ο ραν ν...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον «Τ µέγα κλέος...», ξα «Ως το Πα λου...», Καί ν ν τ Οµ ηχον Θεοτοκίον «Τ π π α νος π κρυφον...». «Χριστ ς ληθιν ς...». Τ Παρασκευ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν ψαλµ ν, Λιτή το Απ. Βαρνά α, τ Τρισάγιον, τ Απολυτίκιον το Αποστ λου καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Ως χουσιν ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ α Αντίφωνον τ ν να αθµ ν το δ χου. «Ε ς π σαν τήν γ ν ξ λθεν φθ γγος α το καί ε ς τά πέρατα τ ς ο κουµένης τά ήµατα α το». Το Αποστ λου: «Ανέδειξεν Κ ριος καί τέρους...» (Λουκ. ι 1-15) (ζήτει τ Παρασκευ τ ς Ε Ε δ. Λουκ ). (Χ µα). ξα «Τα ς το Αποστ λου...». Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς...» τ Ιδι µελον «Απ στολε το Σωτ ρος...». Ο δ ο το Αγίου. Τά Καθίσµατα το Αγίου «ογµατίζων Τριά-

6 Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: δος τ τριλαµπές...», ξα «Το ν µου τήν σκιάν...», Καί ν ν Θεοτοκίον «Τ ν περίληπτον Θεο Υ ν καί Λ γον...». Κοντάκιον καί Ο κος το Αποστ λου καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Το Αποστ λου «Επί Σταυρο ξέτεινας...», «Ως µ στης καί Απ στολος...» καί τ Θεοτοκίον «Μαρία καθαρώτατον...». Τά 4 Στιχηρά το Αγίου «Καθαρ ν νδιαίτη- µα...». Το Αγίου «Βαρνά α θε πνευστε...». Θεοτοκίον «Μακαρίζοµέν σε...». 301 Μεγάλη καί Απολυτίκιον το Αποστ λου «Ως το Πα λου...». Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. «Τ µέγα κλέος...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ν γίοις θαυµαστ ς...». «Τ µέγα κλέος...» καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Το Αγίου «Βαρνά ας καί Σα λος πέστρεψαν...» (Πράξ. ι α 25 - ιγ 12). Το Αγίου «Ο κο ων µ ν, µο κο ει...» (Λουκ. ι 16-21) (ζήτει τ 8 η Νοεµ ρίου). «Αξι ν στιν...». «Ε ς π σαν τήν γ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...», Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Χριστ ς ληθιν ς...». 12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ονουφρίου το Α γυπτίου καί Πέτρου το ν τ Αθ ω

7 302 σίων, Ζήνωνος πισκ που Κουρίου. Α Ακολουθίαι το σίου Ονουφρίου καί το γίου Ζήνωνος ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 13. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ακυλίνης µάρτυρος, Τριφυλλίου πισκ που Λήδρας. Ηχος. Εωθιν ν Γ. Η Ακολουθία το γίου Τριφυλλίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Η ορτή το γίου Τριφυλλίου, Προστάτου καί Πολιο χου Αγίου τ ς π λεως τ ς Λευκωσίας, ορτάζεται πανηγυρικ ς ν τ ερ να Παναγίας Φανερωµένης ν Λευκωσί α. Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι Μάρτυρες...» «Ως παρχάς τ ς φ σεως...» (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα, Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το χου 7 καί το Μηναίου Προσ µοια «Ν µφην διάφθορον...» 3. Τ α Θεοτοκίον το χου «Παρ λθεν σκιά το ν µου...» «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα Στιχηρά. Τ ς Οκτωήχου «Ω θα µατος καινο...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Οτε κατ λθες...». ξα, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Πάντα πέρ ννοιαν...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...».

8 303 Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον, Υπακοή «Μετά τ πάθος πορευθε σαι...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» «Οτε κατ λθες...». ξα τ α τ, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Πάντα πέρ ννοιαν...». Τά Αναστάσιµα. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Γ ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Μηναίου. Τ Κάθισµα το Μηναίου «Αρετ ν πυρσευθε σα...», ξα, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Παναγία Παρθένε...». Κοντάκιον καί Ο κος τά ναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Γ Αναστάσιµον «Οτι Χριστ ς γήγερται...», µετά το Θεοτοκίου «Ο νατείλας λιος...». Τά Αναστάσιµα Στιχηρά. Τ Γ Εωθιν ν «Τ ς Μαγδαλην ς Μαρίας...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Οτε κατ λθες...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο.

9 304 Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Κυριακ ς Γ Επιστολ ν «ικαιωθέντες κ πίστεως...» (Ρωµ. ε 1-10). Κυριακ ς Γ Ματθαίου «Ο λ χνος το σώµατος...» (Ματθ. στ 22-33). «Αξι ν στιν...». «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...» «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Ε δοµάδος Ματθαίου. 14. ΕΥΤΕΡΑ. Ελισσαίου Προφήτου καί Μεθοδίου ρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Οµολογητο. 15. ΤΡΙΤΗ. Αµώς Προφήτου, Ιερων µου Οσίου καί Α γουστίνου πισκ που Ιππ νος. 16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τ χωνος πισκ που Αµαθο ντος τ ς Κ πρου. Η Ακολουθία το γίου Τ χωνος ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 17. ΠΕΜΠΤΗ. Ισα ρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Μανουήλ καί λοιπ ν µαρτ ρων. Φιλωνίδου πισκ που Κουρίου. Η Ακολουθία το γίου Φιλωνίδου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λεοντίου µάρτυρος καί τ ν σ ν α τ, Α θερίου µάρτυρος, Λεοντίου πισκ που Νεαπ λεως Κ πρου.

10 Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χ τρων κ. Λε ντιος. 305 Η Ακολουθία το γίου Λεοντίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιο δα (Θαδδαίου) ποστ λου, Ζωσίµου µάρτυρος, Παϊσίου το Μεγάλου. 20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μεθοδίου πισκ που Πατάρων, Νικολάου Κα άσιλα σίου. Ηχος γ. Εωθιν ν. Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολε Αγιε...» «Εκ ίζης ε τελο ς...» (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» Εσπέρια: ξα, Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Κα ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το γ χου 7 καί το Μηναίου Προσ µοια 3 «Μέθοδον µνήµη σου...». Τ α Θεοτοκίον το γ χου «Π ς µή θαυµάσωµεν...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. «Ασπ ρως κ θείου Πνε µατος...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...», ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Σέ τήν µεσιτε σασαν...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...».

11 306 Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών το γ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον, Υπακοή το γ χου καί Απ λυσις. Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Ε φραινέσθω τά ο ράνια...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Σέ τήν µεσιτε σασαν...». Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί το γ χου καί πασα τάξις το Εωθινο ( ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Μηναίου. Τ Κάθισµα το Μηναίου «Θυσιαστήριον τερπν ν...», ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Τ Θεοτ κ ω κτεν ς...». Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Αναστάσιµον «Τα ς ρετα ς στράψαντες...» µετά το Θεοτοκίου «Τ Χαίρετε...». Τά Αναστάσιµα Στιχηρά. Τ Εωθιν ν «Ορθρος ν αθ ς...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Ε φραινέσθω τά ο ράνια..», το Απ. Βαρνά- α καί τ το Ναο.

12 Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Κυριακ ς Επιστολ ν: «Αδελφοί λευθερωθέντες π τ ς µαρτίας...» (Ρωµ. στ 18-23). Κυριακ ς Ματθαίου «Ελθ ντι τ Ιησο...» (Ματθ. η 5-13). «Αξι ν στιν...». «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». 307 Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Ε Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Ε Ε δοµάδος Ματθαίου. 21. ΕΥΤΕΡΑ. Ιουλιανο µάρτυρος, Τερεντίου πισκ που Ικονίου. 22. ΤΡΙΤΗ. Ε σε ίου Ιεροµάρτυρος πισκ που Σαµοσάτων. Ζήνωνος καί Ζην µαρτ ρων. 23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Αγριππίνης µάρτυρος, Αριστοκλέους πρεσ υτέρου, ηµητρίου διακ νου καί Αθανασίου ναγνώστου µαρτ ρων, τ ν Kυπρίων. Η Ακολουθία τ ν Αγίων τρι ν Κυπρίων µαρτ ρων ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 24. ΠΕΜΠΤΗ. Τ Γενέσιον το Τιµίου νδ ξου Προφήτου Προδρ µου καί Βαπτιστο Ιωάννου. Παναγιώτου νεοµάρτυρος. Η κολουθία ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Τ Τετάρτ η σπέρας: Ε ς τ «Κ ριε κέκραξα...» τά 7 Ιδι µελα ε ς 8. ξα «Σήµερον το φωτ ς...», Καί ν ν «Η Ελισά ετ συνέλα ε...». Ε σοδος, «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα. Απ στιχα τά Ιδι µελα «Τ ν κ Προφήτου...», ξα «Ησα ου ν ν...», Καί ν ν

13 308 «Βλέπε τήν Ελισά ετ...». Απολυτίκια «Προφ τα καί Πρ δροµε...», ξα, Καί ν ν «Τ π α νος π κρυφον...». Απ λυσις «Χριστ ς ληθιν ς...». Τ Πέµπτ η πρω : Εν τ Μεσονυκτικ : Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή. Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Προφ τα καί Πρ δροµε...». Εν τ Ορθρ ω: Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Απολυτίκια «Προφ τα καί Πρ δροµε...», ξα τ α τ, Καί ν ν «Τ π α νος π κρυφον...». Καθίσµατα. Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου, τ Προκείµενον «Καί σ, Παιδίον...» καί τ Ε αγγέλιον το Ορθρου (Λουκ. α 24-25, 57-68, 76-80). Ο Ν χ µα. ξα «Τα ς το σο Προδρ µου...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...». Ε ς τ ν στίχον «Ελέησ ν µε Θε ς...» τ Ιδι µελον «Ο κ κοιλίας µητρ ς...» (ζήτει ε ς τ ν Στίχον Στιχηρά το Εσπερινο ). Καν νες µφ τεροι µετά Στίχου «Αγιε το Θεο, πρέσ ευε πέρ µ ν». Απ γ Ωδ ς τ Κάθισµα καί τ Θεοτοκίον. Αφ Στ Ωδ ς Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Μηνολ γιον. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...». Ε τα στιχολογο µεν «τήν Τιµιωτέραν...» καί Κατα ασία «Απας γηγενής...» Εξαποστειλάριον ς ν τ Μηναί ω. Ε ς το ς Α νους τά 4 Προσ µοια. ξα «Αστήρ - στέρων...», Καί ν ν «Θεοτ κε σ ε µπελος...». οξολογία Μεγάλη καί τ Απολυτίκιον «Προφ τα καί Πρ δροµε...». Εν τ Λειτουργί α: Μετά τήν Ε σοδον Απολυτίκια το Προδρ µου καί τ το Ναο. Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...» Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Προδρ µου (Ρωµ. ιγ 11-14, ιδ 1-4) (ζήτει Κυριακ Τυροφάγου) καί (Λουκ. α 1-25, 57-68, 76-80) (24 η Ιουνίου). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς µνηµ συνον...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις. 25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Φε ρωνίας Οσιοµάρτυρος. Ορεντίου καί τ ν σ ν α τ µαρτ ρων. 26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. α ίδ το ν Θεσσαλονίκ η. Ιωάννου πισκ που Γοτθίας. 27. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σαµψών το Ξενοδ χου σίου. Ανέκτου µάρτυρος. Ηχος δ. Εωθιν ν Ε.

14 Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Απ στολοι Μάρτυρες...». «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...» 309 Εσπέρια: ξα, Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Κα ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα το δ χου 7 καί το Μηναίου Προσ µοια «Πάτερ πανε φηµε σαρκ ς...» 3. Τ α Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τά Αναστάσιµα. Τ ς Οκτωήχου «Νε σον παρακλήσεσι...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...», ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Τ π α - νος π κρυφον...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν Τριαδικ ς Κανών το δ χου καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τ Τρισάγιον, Υπακοή το δ χου «Τά τ ς σ ς παραδ ξου γέρσεως...» καί Απ λυσις. Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...», ξα τ α τ, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Τ π α νος π κρυφον...». Τά Αναστάσιµα κατά σειράν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή, ο Ανα αθµοί

15 310 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: οξολογία: το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ε ) Ε αγγελίου. Ο Αναστάσιµος καί το Μηναίου. Τ Κάθισµα το Αγίου «Κτησάµενος ψυχήν...», ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Η µ νη τ ν πιστ ν...». Κοντάκιον καί Ο κος τά Αναστάσιµα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Τ Ε Αναστάσιµον «Η ζωή καί δ ς Χριστ ς...» µετά το Θεοτοκίου α το «Υµν σου τ µέτρητον...». Τά Αναστάσιµα Στιχηρά το δ χου. Τ Ε Εωθιν ν «Ω τ ν σοφ ν σου...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Κυριακ ς. ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως..», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς Ε Επιστολ ν «Η µέν ε δοκία τ ς µ ς καρδίας...» (Ρωµ. ι 1-10). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Ε Ματθαίου «Ελθ ντι τ Ιησο ε ς τήν χώραν...» (Ματθ. η 28 - θ 1). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». «Ε δοµεν τ φ ς...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...».

16 311 Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Στ Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Στ Ε δοµάδος Ματθαίου. 28. ΕΥΤΕΡΑ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Κ ρου κα Ιωάννου τ ν Αναργ ρων. Παππίου µάρτυρος. 29. ΤΡΙΤΗ. Πέτρου καί Πα λου τ ν Πρωτοκορυφαίων Αποστ λων. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Πα λος Απολυτίκιον: Τ ευτέρ α σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Τά θα µατα τ ν Αγίων σου...» (28 η Ιουν). «Εκ τ ς θείας χάριτος...» (28 η Ιουν.). (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: Ε σοδος: Απ στιχα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Τά 3 Προσ µοια τ ν Αποστ λων «Ποίοις ε φηµι ν...» ε ς 6. Τ ν «Αγίων «Τ τριττ τ ς ρωτήσεως...» Τ Θεοτοκίον το δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...» «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα τ ν Αποστ λων. Τά 3 Ιδι µελα «Τά κατά π λιν...». Τ ν Αποστ λων «Εορτή χαρµ συνος πέλαµψε...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Θεοτ κε σ ε µπελος...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον Τ ν Αποστ λων «Ο τ ν Αποστ λων πρωτ θρονοι...». ξα, Καί ν ν «Τ π α νος - π κρυφον...». «Χριστ ς ληθιν ς...».

17 312 Τ Τρίτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή τ ν Αποστ λων καί τ Απολυτίκιον τ ν Αποστ λων. Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» «Ο τ ν Αποστ λων πρωτ θρονοι...». ξα τ α τ, Καί ν ν «Τ π α νος π κρυφον...». Ως ν τ Μηναί ω. Τ α Αντίφωνον τ ν να αθµ ν το δ χου. «Ε ς π σαν τήν γ ν ξ λθεν φθ γγος α τ ν καί ε ς τά πέρατα τ ς ο κουµένης τά ήµατα α τ ν». Ε αγγέλιον το Ορθρου: Τ ν Αγίων: ( Ιωάν. κα 15-25). Ο Ν ψαλµ ς: (Χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...». Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς...» τ Ιδι µελον «Πέτρε κορυφα ε...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν τ γ Ιδι µελον). Καν νες: Ο δ ο καν νες «Τ κορυφαι τατον...» καί «Ωσπερ ντα καλ ν...». Απ γ Ωδ ς: Υπακοή το Μηναίου «Ποία φυλακή ο κ σχε σε δέσµιον...». Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τ ν Αποστ λων καί τ Συναξάριον τ ς µέρας. Κατα ασίαι: «Ανοίξω τ στ µα µου...». Η Τιµιωτέρα: Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...». Εξαποστειλάρια: Τ ν Αποστ λων «Τ ν Αποστ λων παντες...» καί τ Θεοτοκίον «Τ µέγα καί παράδοξον...». Α νοι: Τά 4 Προσ µοια τ ν Αποστ λων «Ο ξ ψίστου κληθείς...». Τ ν Αποστ λων «Η πάνσεπτος τ ν Αποστ λων...». «Θεοτ κε σ ε µπελος...». οξολογία: Μεγάλη καί τ «Ο τ ν Αποστ λων...».

18 313 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Απολυτίκιον Ε σ δου: «Ο τ ν Αποστ λων...». Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ν γίοις...». «Ο τ ν Αποστ λων...» καί τ το Ναο. «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Τρισάγιον. Απ στολος: Τ ν Αποστ λων: «Εν δ ν τις τολµ...» (Β Κορ. ια 21 - ι 9). Ε αγγέλιον: Τ ν Αποστ λων: «Ελθών Ιησο ς ε ς τά µέρη Καισαρείας...» (Ματθ. ιστ, 13-19). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Ε ς π σαν τήν γ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Χριστ ς ληθιν ς...». 30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η Σ ναξις τ ν 12 Αποστ λων, Μαρίας µητρ ς Ε αγγελιστο Μάρκου. Η κολουθία τ ν 12 Αποστ λων ψάλλεται ς διαλαµ άνεται ν τ Μηναί ω. Τ Τρίτ η σπέρας: Ε ς τ «Κ ριε κέκραξα...» τά 3 Προσ µοια τ ν Κορυφαίων καί τά 3 Προσ µοια τ ν ώδεκα. ξα «Η πάνσεπτος τ ν Αποστ λων...», Καί ν ν «Τίς µή µακαρίσει σε...». Ε σοδος, «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον µέρας. Ε ς τά Απ στιχα τά 3 Στιχηρά τ ν Αποστ λων, ξα «Εορτή χαρµ συνος...», Καί ν ν «Θεοτ κε σ ε µπελος...». Απολυτίκια «Ο τ ν Αποστ λων πρωτ θρονοι...», ξα «Απ στολοι Αγιοι...», Καί ν ν «Σέ τήν µεσιτε σασαν...». Απ λυσις. Τ Τετάρτ η πρω : Εν τ Μεσονυκτικ : Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Απ στολοι Αγιοι...». Εν τ Ορθρ ω: Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» τά Απολυτίκια ς ν τ Εσπεριν. Καθίσµατα τ ν Κορυφαίων (ζήτει τ 29 η Ιουν.) Ο Ν χ µα καί ο δ ο

19 314 Καν νες. Απ γ Ωδ ς τ Κάθισµα µετά το Θεοτοκίου. Αφ Στ Ωδ ς τ Κοντάκιον καί Ο κος καί τ Μηνολ γιον. Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ - µα µου...». Ε τα στιχολογο µεν «τήν Τιµιωτέραν...» καί Κατα ασία «Απας γηγενής...» Τ Εξαποστειλάριον µετά το Θεοτοκίου. Ε ς το ς Α νους τά 4 Προσ µοια. ξα «Ην διήλθετε κτίσιν...», Καί ν ν «έσποινα πρ σδεξαι...». οξολογία Μεγάλη καί τ Απολυτίκιον «Απ στολοι Αγιοι...». Εν τ Λειτουργί α: Απολυτίκια µετά τήν Ε σοδον «Ο τ ν Αποστ λων πρωτ θρονοι...», «Απ στολοι Αγιοι...» καί τ το Ναο. Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...». Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ν ώδεκα Αποστ λων (Α Κορ. δ 9-16) καί (Ματθ. θ 36 - ι 8). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν «Ε ς π σαν τήν γ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις.

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-

A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP- 13 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΟΡΘΟ ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τη θέση της Ορθοδοξίας για την λη. ñ Να συνειδητοποιήσετε τι η Εκκλησία µας προσφέρει τη δυνατ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα