ΤριαδολογΙα και Χριστολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤριαδολογΙα και Χριστολογία"

Transcript

1 Σταύρος Γιαγκάζογλου ΤριαδολογΙα και Χριστολογία κατά τόν Μητροφάνηγ Κριτόπουλον Θεσσαλονίκη 1983

2 Τ ρ υ α δ ο λ ο γ ί α & Χ ρ υ σ τ ο λ ο γ υ α Κατά τον Μητροφάνη Κρυτόπουλο Α. Προλεγόμενα στην " Ο μ ο λ ο γ ί α Π ί σ τ ε ω ς " *0 Μακεδόνας Μητροφάνης Κρυτόπουλος, στάλθηκε άπό τόν Πατριάρχη Κύρυλλο Αοΰκαρη γυά σπουδές στην Α γγλ ία, γΰρω στο ΐ\ δπου καί παρέμευνε γυά μυά έπταετία. Σπούδασε στην Οξφόρδη, στο B a l l i o l, με έξοδα του Βασυλυά Ιακώβου του 2 Α '. Το 1621, 6 Κρυτόπουλος δίδα ξε στη Γ ερ μα νία, κατά το τ α ξίδ υ της έπυ- 3 στροφής του άπο την Αγγλία," *Εκευ συνδέθηκε φυλυκά μέ τον G. K a lix t, που εμφορούνταν, άπο συγκρυτυστυκές καί φυλενωτυκές τάσευς. Ου Λουθηρανού, βέβαυα, θεωρούσαν την άνατολυκη εκκλησία ώς παρηκμασμένη καυ ευ- δωλολατρυκη: " 'Ε δ ο ξ α ν γάρ τυνές άλλου άμφυβάλλευν καυ βεβαυωθέντες αδθυς θαυμάσαυ, ευ έτυ σώζεταυ Χρυστυανυσμός εν τζί Ανατολτϊ, δπου ο άντίχρυστος έπυκρατευ καυ τούτον συντδνως δυώκευ " σημευώνευ ό Κρυτόπουλος σάν πρόλογο της Ομολογίας του. ΤΗταν, άναπόφευκτο όμως, άργά η γρήγορα, ου Προτεσταντυκές Εκκλ ησίες, - δυαμαρτυρόμενες κατά της Ρωμαυκης αύταρχυκότητας, - νά ζητούσαν νά πληροφορηθοϋν γυά μυά Εκκλησία, που είχε κάνευ μυά τέτουα δυαμαρτυρυα, άπο πολύ παλυότερα. Ετσυ, ου G. K a lix t, Η. K o rn in g καυ Q. H o r n e jii, παρακάλεσαν τόν Μητροφάνη Κρυτόπουλο Π έγγράφως αυτούς παραστησαυ την τε κατάστασυν της Ανα- τολυκής Εκκλησίας καί όπως τά περί την αγίαν καυ άμώμητον των πάλαυ Χρυστυανών δυδασκαλυαν δυάκευταυ Μ. Βέβαυα, η Ορθόδοξη Μ Εκκλησία, δεν ένδυα(οέρθηκε ποτέ, γυά συνόψευς του δόγματος. Τό βυβλίο *Εκ- θεσυς Ακρυβης της Ορθοδόξου Πίστεως" του Ιωάννη του Δαμασκηνού είπε όλα, δσα χρευάζονταν νά λεχθούν,αν καί,μεταγενέστερες Συνοδού, χρευάστηκε νά δυ- ευκρυνυσουν σκοτευνά η συζητησυμα σημευα, δυάφορου Πατρυάρχες δμως, είχ α ν έκδόσευ κατά καυρους, σύντομες δογματυκές έκθέσευς, συνήθως γυά κάπουον πρακτυκό σκοπό. *0 υδυος ό Γεννάδυος, ε ίχ ε συντάξευ μυά τ έ τ ο υ α,κ α τ αίτηση ΤοΌ Σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητη, καί ή άπάντηση του Ιε ρ ε μ ία Β'πρός τούς Λουθηρανούς, ίτ α ν της υδυας φύσεως. 1^. 0 Καθηγητης I. Κουρμίρης χρονολογεί, την άφυξη του τό Τό υδυο κα ί δ C o lin D a v e y,(άρθρο στο περυοδυκό " Εκκλησυαστυκη Θ εολογία") Metrofhan e s K r i t o p o u l o s ( ) and rera-i-lors W w e e n <the O rhodox, Roman C a th o lic and Reform ed Churches σ Στ.Ράνσυμαν, Η Μεγάλη Εκκλησία έν αυχμαλωσυοί, Β, σ. 4-86, 526 & Β.Κ. Στε- ^ α ν ίδ ο υ ' Εκκλησυαστυκη Ισ τ ο ρ ία, σ.768 Αθηναυ 4/1978 & C o lin D a n e y ^ v p p. έργο σ Στ. Ράνσυμαν, μνημ, έργο σ. 470 " Ου 'Ελληνες σπουδαστές της Θεολογίας ίτ α ν πάντοτε εύπρόσδεκτου στη Λουθηρανυκη Γερμανία.' Στυς άρχές τού δέκατου όγδοου αυώνα προυκοδοτηθηκε γ υ αύτούς ένα μυκρό Θεολογυκό Σεμυνάρυο στη Χάλ- λη της Σαξωνυας.

3 Γ 3 λύμων, πού ε ίχ α ν μέ τή σεερά τους λατενεχές τάσ εες. *0 Κρετόπουλος άναπτύσσεε συστηματεχά τα ορθόδοξα δόγματα, στηρεζόμενος στη σύνολη 'Ελληνεχη Πατερεχη Θεολογία, από τον Αθανάσεο χαε τούς Καππαδόχες, ώς τον Γρηγόρεο Παλαυα χαε τον Συμεώνα Θεσσαλονίκης. Τη Διδασκαλία της Ε κ κλ η σ ία ς δυακρσνευ, θεολογία,,,,,». χ σε *Απλη χαε σε Οεχονομεχη Γ Γη δεαχρεση αυτή δεν φαενεταε να αχολου θεε, όμως, στην "Εκθεση της ορθόδοξης π ίστης, πού χαταγράφεε στην 'Ο μολογία, σε 23 Κ ε φ ά λ α ε α: 1) 'Η δεδασχαλεα της Εχχλησεας (περί τού 'Ενός χαε Τρεαδεχού Θεού), 2) Περε δημεουργεας, 3) Περε της τού Θεού προς ημάς οεχονομεας, μ) Περε προγνώσεως, 5) Περε Μυστηρίων, 6) Περί Εντολών, 7) Περί Εχχλησεας, 8) Περε τού α γίο υ μύρου, 9) Περε τού Κυρεαχού Δείπνου 10) Περε των έν μετανοεί τελετών, 11) Περί 'Ιε ρ ω σ ύ νη ς, 12) Περί Γάμου, 13) Περί Εύχελ αίου, 1Η) Περε τών λοεπών της Εχχλησεας παραδόσεων, 15) Περί 'Α γ ίω ν Εεχόνω ν, 16) Π ερί α γίω ν λεεψάνων, 17) Περί έπεχλησεως τών 'Α γ ίω ν, 18) Περί νη σ τ ε ία ς, 19) Π ερί Μοναχών^ 20) Περί τού εϋχεσθαε υπέρ τών Κ εχοεμημένω ν, 21) Περί τού εύχεσθαε χατ άνατολάς, 22) Περί τού μη χλενεεν γόνυ έ ν Κυρεαχη χαε χαθ όλην την Πεντηχοστήν, 23) Π ερί χαταστάσεως της Ανατολεχης Εχχλησεας. 0 συγγραφέας της ομολογίας αύτης έλαβε ύ π οψη την ανάπτυξη τών δογμάτων στην ετερόδοξη Θεολογίας γ ε αύτό χαε προσθέτεε στο ορθόδοξο δογματεχό σύστημα χαε θέματα, πού απασχολούν τη Δυτεχη Θε - 2^2ϊ^9ί.Λ_2Ξί^ _Σ2_ύόγμα^γεα_την Εχχλησία, τον προορεσμό, τη δεχαίωση χ.α. 5. Την εχδοση της εεχε αναλάβεε ό ηγεμόνας της ^Τω^ννη^

4 4 Ασχολεύταμ περμσσότερο μ έχεμνα τά δόγματα πού δμαφωνούν περμσσότερο o t Χρμστμανμχές Εχχλησμες, δπως, με την έχπόρευση του 'Α γ μ ο υ Πνεύματος, τά Μυστηρμα, τα άζυμα χ.λπ., ενώ άποφεύγεμ ν ασχοληθεί με θέματα, δπως, η γνώση του Θεού, της ούσύας χαύ των έν- εργεμ'ων του, της θεύας Χάρμτος χλπ, χαύ γενμχά, με έλλεμψη χαύ άτέλεμα άναπτύσσονταμ η Τρμαδολονύα, ή Χρμστολογύα χαύ η Εσχατολογμα Το γεγονός αύτό φτηχε Π έν έ π μ * ό δ ο μ π ο Ρ ύ σ μ ν Μ 8 χαμ π ο μ χ ύ λ ο μ ς π ο μ η μ α- Φρεμδερμχος. 6. I. Καρμύρη *Η 'Ομολογύα μετά την προς Γώδον χλπ, σελ, 9 7, Νμχολάου Εμμ. Τζμράχη, η περύ Μετουσμώσεως (TRANSSHBSTANTIATIO).Εύχαρμστμαχη "Ε ρμς, Αθηναμ 1977, σ Α. Ιω ά ν. Καρμύρη, Μητροφάνους Κρμτοπούλου ' Ο μ ο λ ο γ ί α Πύστεως,ανάτυπο από τον δεύτερο τόμο του βμβλύου τού συγγραφέα " Τά Δονματμχά χαύ Συμβολμχά μντ^μεμα? ^λ π.(σ ελ.12 βλ. συνέχεμα της σ η μ. 2).

5 5 Β. 'Η δογματυκη δυδασκαλυα του Μητροφάνη Κρυτόπουλου. α) 'Απλή θεολογία 'Η γνώση του θεού άποτελευ τό θεμέλυο, γυά την κατανόηση του κοσμοσωτηρίου έργου έν Χρυστψ. *Η δογματυκη δυδασκαλυα περί του Θεού, δυακρίνεταυ σε άπλη καί σε ουκονομυκη Θεολογία. 'Η δυδασκαλυα γυά τον "Ενα καυ Τρυαδυκό Θεό, γυα την έκπό - ρεύση του 'Α γίο υ Πνεύματος* ή Πρωτολογία καυ Αγγελολογόα, ή δημυουργυα του ανθρώπου* άλλα καί ή αμαρτία καί πτώση του, συνοστουν τό περυεχόμενο της απλής Θεολογίας. 1. Τ ρ υ α δ ο λ ο γ υ α ' Η ΛΑγα1α_ ά π ο σ τ ο λ υ κ η καί καθολυκη Εκ- λησυα, δυδάσκευ τη γνώση του 'Ενός κ α ί μοναδυκου Θεού, δηλαδη της / > ~ μυας οΰσύας καυ άρχης, πού είναυ άναρχη, αγέννητη, άγένητη καί άπευρη. Αυτή δημυούργησε όλα τά κτίσματα, ορατά καί αόρατα, g συνέχευ, συντηρεί καί σώζευ τά σύμπαντα. Μία ουσία, μία Θεότητα μακάρυα, τού Πατέρα, τού Υυού κα ί 10 τού 'Α γίο υ Πνεύματος, πού γνωρίζεταυ σέ τρευς τέλευες ύποστάσευς^ καυ, πραγμα παράδοξο, δέν αποτελούν καθ έαυτές, μέρη της Θεότητας, αλλά ούτε καί ποοοτυκές δυαφοροπουησευς, σέ σχέση μέ κάτυ άλλο. Κάθε μία άπ αύτές, ύφίσταταυ υδυαυτερα, μόνο σέ σχέση μέ τη μ ία κ α ί μοναδυκη ουσία, πού είναυ κουνη στυς τρευς ύ- πο στ άσε u ς. '0 ακατάληπτος Θεός, άποτελευ πρόσωπο, γυατυ δοξάζεταυ κ α ί λατρεύεταυ, - * YLC* vc* ΡΠ' υπονοηθεί σύνθεση, κατά της απλής καί άσύνθετης φ ύ σ ε ω ς ίί, στίς τρευς ύποστάσευς. 'Η παράδοση γυά τυς τρευς θεαρχυκές ύποστάσευς* προέρχεταυ άπό την Αγία Γραφή κ α ί την πίστη τηςάρχαυας Εκκλησίας. '0 Π α τ έ ρ α ς, πού είναυ ή άρχη κ α ί αυτυα όλων, δέν γε,ν- 1 νηθηκε άπό κα νένα, είναυ άναυτυος καί άγέννητος καί πατέρας κατά τη φύση τού μοναδυκού Υυού του. Ευναυ ακόμη κ α ί π ρ ο β ο λ έ α ς τού 'Α γίο υ Πνεύματος. 9. *Ιω. Δαμασκηνού, "Εκδοσυς Ακρυβης της Ορθοδόξου Πίστεως, κ είμενο - μετάφραση, είσαγωγη - σχόλυα, Νίκου Ματσούκα, περί της Α γίας Τρυάδος,8( 8 ), σ.π6 11 Πυστεύομεν τουγαρούν είς ένα Θεόν, μίαν^αρχην αναρχον, ακτυστον, ά γέννη το ν... πάντων κτυσμάτων ορατών τε καί άοράτων πουητυκην, πάντων συνεκτυκην καί

6 6 *Ο Υέός εέναε Υεός του μοναδεκού Πατέρα καέ Λόγος του Πατέρα καέ του 'Αγέου Πνεύματος κατά κοενό λόγο, γυατε, έν τψ θεψ δέν μπορεε να ύπάρχεε άλλος λόγος έκτος από τόν ούσεώδη καέ ένυπόστατο, πού εέναε ό Υέός. Εεναε ομοεος μέ τόν Πατέρα, έκτος από την ά γ ν ν η - σέα. Τό'Άγεο Πνεύμα έκπορεύεταε μονάχα από τ ό ν Πατέρα, o yim ic τη γέννηση% αλλά μέ την έκπόρευση καέ όνομάζεταε πρό- (3λημα~τού μοναδεκού Πατέρα, καέ Πνεύμα τού Πατέοα καέ τού Υεού κατά κοενό λόγο. Εέναε ομοεο μέ τόν Πατέρας- έκτος από την άγεννησέα. Αυτό δέν σημαένεε βέβαεα, δεαφορά ούσέας η ύπερτέρηση,αλλά μονάχα δεαφορετεκό τρόπο ύπάρξεως νετσε, λοεπόν, ή βκκλησέα, όμολογεε,στήν *Αγέα Τρεάδα, τόν Πατέρα, ώς αγέννητο καέ ά- ναέτεο, τόν Υέό καέ τό "Αγεο Πνεύμα Λ ώς αέτεατά.,τόν Υ έό ώς γεν- νητό, καέ τό Αγεο Πνεύμα ώς έκπορευτό, από την ουσέα τού Πατέρα, Καέ άκρεβώς, ό δεαφορετεκός αυτός τρόπος τής ύπάρξεως των προσώπων τής 'Αγέας Τρεάδας, πού εέναε άγνωστος σέ αγγέλους καέ αν - θρώπους, δέν σημαένεε καθόλου δεαφορά κατά την ούσέα. Κ ατ αύτό τόν τρόπο, λοεπόν, η *Αγέα Τρεάδα εέναε ομοούσεος,χωρές συναλοεφή, σύνθεση ή σύγχυση,των τρεών προσώπων η υποστάσεων. Κατά την τάξη πρώτος εέναε ό Πατέρας, δεύτερος ό Υέός καέ τρέ- το τό ναγεο Πνεύμα, ενώ κατά την άξέα, καέ οε τρεες ύποστάσεες εέναε όμότεμες κατά πάντα μεταξύ τους. Λέγοντας, όμως, τάξη, θέλουμε νά έπεσημάνουμε τό χρόνο κατά τόν οποεο γνωρέσαμε την άπρόσετη Τρεά - δα. "Ετσε, πρώτος φανερώθηκε 6 Πατέρας στην Π.Δεαθήκη, έπεετα ό Υεός κατά την ένανθρώπτλση καέ τέλος, τό "Αγεο Πνεύμα κατά τό Βάπτεσμα, 1 13 τη Μεταμόρφωση _του_ Σωτήρα_καέ_τη ν_πεντ η κόστη συντηρητεκην, πάντων προνοητεκην... " 1 0. Μητροφάνους Κρετ^πούλου, Λόγος πανηγυρεκός άμα καέ δογματεκός εές την κατά σάρκα γέννησεν του Κυρέου, υπό Ιω ά ν ν. Ν. Καρμέρη, έν " Νέα Σεών ", 3 6 ( ), σ.140 "την τού Θεού μέαν ούσέαν τελεέαν καέ υποτελή εένα ε, τούτ έστε, νοεράν, λογεκήν καέ άεέ ζώσαν (ουδέ γάρ ά^ εέη τελεέα, ενός τούτων στερουμένη, άλλ ούδέ δεοέσεε ημών, εέ μη ταύτα ύποστάσεες εέεν, καθ αύτά^ μέν ύφεστάμεναε, μεάς δέ καέ τής αυτής ούσέας έχό μεναε". I I Γρηγορέου Θεολόγου, εές τό "Αγεο Βάπτεσμα, F.G36, C356 "Σύνθες γάρ αρχή δεαστάσεως." 1 2. Ί ω. Δαμασκηνού, Έκδοσυς άκροβης της Ορθοδόξου Πόστεως κλπ. σ Ιω. Καρμόρη, 'Η 'Ομολογάα μετά των πρός Γωδον Αποκρόσεων Μητροφά- ^οους Κρυτοπουλου καύ ή Δογματυκη δυδασκαλύα α4τοθ^πτνάτυπο από τή "Θεολογόα" Τόμος Ι θ '( ), Αθηναυ 1948, σ

7 7 β) Οεχονομεχη Θεολογεα *Η οέχονομεα του θεού προς τούς ανθρώπους* ή πρόγνωση, ό προορεσμός, η δεχαεωση, ή Εχχλησεολογεα* ή δεδασχαλεα περε των Μύστηρεών χαε η έσχατολογεα, εύναε θεολογεχά θέματα πού τοποθετούνταε α πό τον Κρετόπουλο, σύμφωνα μέ τη δεάχρεση πού άναφέραμε παραπάνω, στο χεφάλαεο της "Οεχονομεχης Θεολογεας"., I * 2. Χ ρ ε σ τ ο λ ο γ ε α Αφού* λοεπόν, ό άνθρωπος δεν φύλαξε την έντολη τού δημεουργού* γυμνώθηκε από τά Πθεεα χαε πνευματεχά δώραμ, έξορέστηχε από τον πα- ράδεεσο χαε έγενε χατάδεχος θανάτου χαε ύποχεερεος της φθοράς. "Ομως, ό φελάνθρωπος Θεός, μέ το πρωτευαγγέλεο "μεγεστας έλπεδας ύπέτεε- νε του ς χαταδεχοες ^ οτε άναχληθησονταε ποτέ της πεχράς ε ξ ορίας* χαε εές την άρχαεαν χατάστασεν έ πα ν ε λ ε ύσ ο ντ α ε". Τούτο πραγματο πο εηθηχε άπο τον Κύρεο* χαε Θεό, χαε Σωτηρα, Ιησού Χρεστο^ όταν έφθασε το πλήρωμα τού χρόνου, χαε έτοεμάστηχε δεόντως τό αν- θρώπενο γένος γεά νά τόν υ π ο δεχτεί. Την προ παρασκευή αύτη τού α ν θρώπου, έπ δεωξε ό Πανβεχτερμονας Θεός, δεαπαεδαγωγώντας τονμέ πολλούς τρόπους, χαλώντας τον'μέ στεναγμό χαε τρόμο νά έπεστρέψεε* μέ σημεεα από τόν ουρανό, τη γη χαε τη θάλασσα, μέ κατακλυσμό, λοεμό* λεμό,σεε- σμό, πόλεμο, μέ θεο φά νε ε ε ς, πού αποτελούσαν τύπους μελλοντεχων σωτη- ρεωδών γεγονότω ν, μέ προφήτες, μέ Νόμο, αποβλέποντας μέ όλα αυτά, στην 14 β Βλέπε χαε Μητροφάνους Κρετοπούλου, λόγος Πανηγυρεχός άμα χαε δογματεχός ecc την κατά σάρκα γέννησεν τού Κυρέου,,ύπρ Ιω,Ν.Καρμε ρη, έν TtfN. ΣεώνΤ\36 ( ), σ : π έ ν έ τ ε ρ cj6 δέ προς τόν αναγνώστην έτιεστολζί υ- πεμφαύνεε ό Κρετόπουλος χαε τό περεεχόμενον τού Λόγου, γράφων ότε έν αύτψ "δόγματα άληθεέας έχόμενα, χαε κατά πάντα τη Θεοπνεύσ τ ψ Γραφ^ συνάδοντα, εύρησεες σχεδόν άπαντα τά χορυφαεότερα της των Χρεστεανών πέστεως. Ου γάρ δη μόνον περε της τού θεού Λόγου σαρχώσεως ό ημέτερος λόγος δεέλαβε, άλλ ούχ όλέγα, χαε περε της όμοουσεου Τρεάδος υμνησεν,εετα χ α ε χ & ν έερών Μυστηρεων άχροθεγώς ηψατο, ά ναστά σίγω ς τ ΐΓ ~ π α γ γ ε νο ύ ς χαε χρεσεως έσχάτης χαε άνταποδόσεως έμνησθη* συν%ελόντε φάναε, τά θεμέλεον λόγον έχοντα έν τφ σωτηρεώδεε Χρεστεανεσμφ ως ούον τε δεεσάφησε"όκ τούτων γενεταε δήλον, ότε ό λόγος ούτος ού μόνον από όμελητεχης έπόψεωςεύναε ύ ιεθδεε^*ιο^3^ό^*-^λλά συνάμα ένέχεε χαε μεγάλην δογματεχην άξέαν* α πλή δέ άντεπαραβολη αύτού προς την 'Ομολογίαν τού Κρετοπούλου πεεθεε, ότε έν τη Θεολογέφ χαε τη Χρεστολογεςι έδεως συμπληροε ούτος την έν τη 'Ομόλογες περεεχτεχώς έχτεθεμένην δογματεχην δεδασχαλεαν τού Κρετοπούλου ".

8 15 8 αναίρεση της άμαρτεας. "Δε δωσ ε δέ καε νόμον, τούτο μέν βουλό- μενος έκχλησεαν έαυτψ συναγαγεεν έπε της γης, ινα μη πάσα αύτη έρημος της του θεοϋ γνώσεως", Καε αύτό γεά νά προ - ετοεμάστεε χάποεα θεοσεβούμενη γενεά, από την όποεα θα γεννεόταν ο Σωτηρας καε προς την όποεα, έπρεπε νοί προκηρυχθεί, το μυστηρεο της Θεεας οεχονομεας. Γ ε αυτό δεάλεξε τον Ιουδαεχό λαό, στον όποεο έδωσε το Νόμο, "σ υνεσ τάμενο ν έχ τε της δεηγήσεως καε άγγελεας τ ο ύ α υ τ ο ύ θελήματος*/ έχ Μ τε του νομοθετεκ^ύ καε βεβαεωτεκού. Αλλ ό νόμος δεν μπόρεσε να έλευθερώσεε τη φθαρμένη καε νεκρωμένη φύση τού ανθρώπου, Χρεεαζόταν "μεγαλύτερο" φάρμακο, τέτοεο-χ πού να δεεξεε " οέους είναε δεε τούς τού Θεού, προς δέ καε ενα,της εύαγγελεκης Χαρετος παραγενομένης, γνωσθησεταε τό δεάφορον μεταξύ Ν όμου καό Χαρετος, ", "Ετσε, μέ την εύδοκεα τού Θεού καε Πατέρα, ό μονογενής Υεός καε Λόγος τού Θεού, πού είναε στον κόλπο τού Πατέρα, όμοούσεος μέ τον Πατέρα καε τό "Αγεο Πνεύμα, σαρκώνεταε ατρεπτα από τό *'Αγεο Πνεύμα καε την άεεπάρθενο Μαρεα, τη Θεοτόκο * Σαρκώθηκε, λοεπόν, ό θεεος Λόγος χώρες να μεταβάλεε σέ σάρκα τη Θεότητα, άλλ ένώθηκε καθ*υπόστασή, άσύγχυτ τα, κα ε ά να λλ ο ε ωτ ακ α άδεαερετα, μέ τη σάρκα πού πήρε από την άγεα Παρθένο. Δεν ένώθηκε μέ κάποεον άγεο άνθρωπο, κατά τον δυσεβη Νε- στορεο, αλλά, αυτός ό εδεος ό Λόγος τού Θεού^ ύ πο'σ τ αση στη σάρκα, χώρες καμμεά σύγχυση των δύο φύσεων, της θεεας καε της άνθρώ πε νη ς. Ακολουθεα της υποστατέκης αύτης ένωσης των δύο φύσεων στο πρόσωπο η την υπόσταση τού Λόγου, τ^ταν η άντεδοση των εδεωμάτων των δύο φύσεων. "Ετσε, η Θεεα φύση, μετέδωσε τά εδεώματά της στην ά ν_ θρώπενη, γ ε αύτό καε η δεύτερη όνομάζεταε Υεός Θεού καε Θεός καε δημεουργός καε παντοδύναμος. Καε ή Θεεα φύση δέχτηκε τά ταπεενά της άν- θρωπενης, γεά νά είναε δυνατή ή κοενω νεα, άρα καε η θεραπεεα της άνθρω- 15). Ιω. Δαμασκηνού, "Έκδοσης Ακρεβης της Ορθοδόξου Πεστεως κ.λ.π., Γ 1,(4 5 ) " Περε της Θέεα οεχονομεας καε περε της δ ε ημάς κη- δεμονεας καε της ημών σωτηρεας " σ. 208 καε έξ.

9 9 πενης φύσεως* γ ε αυτό χαε λέμε δτε σταυρώθηκε ο Κύρεος της δόξας η ο Θεός ύβρεσθη από τούς άσεβεες χ.τ.λ. 'Η κάθε μεά φύση* λοεπόν* άντεδεδεε στην άλλη τα δεχά της εδεώματα γεατε ύπάρχεε ή ταυτότητα της ύποστάσεως χαύ ή παραχώρηση μεταξύ των δύο φύσεων* πού εύναε άσύγχυτα ενωμένες. Μάλεστα* ή άντεδοση των εδεωμάτων* γένεταε χυρεως από τές δύο φύσεες πρός τό ένα πρόσωπο* γεά να δε- άσφαλεζεταε έτσε η ενότητα του. Αφού* λοεπόν* ό Υεός τού Θεού προσέλαβε την άνθρώπενη φύση*ένώ- θηχε με ολόκληρο τον άνθρωπο* με την ψυχή χαε τό σώμα του. Γεατε* δεν άνέλαβε* χώρες νού* αλογη χαε θνητή ψυχή* κατά τον *Α- πολλενάρεο* άλλα* σάρκα εμψυχωμένη* με ψυχή λογεχή χαε νοερή. 'Η έ νωση* λοεπόν* έγενε από δύο τέλεεες φύσεες* τή θεεα χαε' τήν άνθρώπενη* χώρες σύγχυση ή ά νά μεξη. Μ αύτό τον τρόπο* ό Σωτήρας Χρεστός* 17 υπήρξε τέλεεος Θεός χαε τέλεεος άνθρωπος* χώρες άμαρτεες. *Δεό χαε τ ο ν κόσμον πάσης άμαρτεας έρρύσατο* τοεούτος ον. Εε γάρ ο εόν τε ήν* άλλον τενά γενέσθαε άναμάρτη τον* έχεενον έδεε χαε σωτήρα τού χόσυου ύπάρξαε. χαε ούχ αν έδέησε τής τού Θεού σαρχώσεως υπέρ ημών. Αλλ ότε* άλλον τ ε ν άναμάρτη - τον εύρεθήναε των αμήχανων χαε αδυνάτων ήν* δεά τούτο ά- ναγχαεως σαρχούταε ό λόγος τού Θεού, τούτ έστε* σαρχε καθ ύπόστασεν ένούταε άτρέπτως χαε άσυγχύτως* ενα* αναμάρτητος ών* τον κόσμον τής άμαρτεας ρύσηταε", "Οπως άχρεβώς λοεπόν* παραδέχεταε* ή άγεα Αποστολεχή χαε χαθολεχή Εχχλησέα τού Χρεστού*5ύο ψύσεες στο Σωτήρα* έτσε χαε δύο φυσεχά θελήματα χαε ένέρ- γεεες όμολογεε. Επεεδή* όμως* μεά είναε ή υπόσταση τών δύο φύσεων* έ νας εόναε έχε ενός* πού θέλεε χαε ένεργεε κατά τες δύο (ούσεες* μέ θέεο χαε άνθρώπενο τρόπο* δχε δεηρημένα* αλλά ενωμένα. Τό θέλημα όμως τής 16 Μητροφάνους Κρετοπούλου* Λόγος Πανηγυρεχός χλπ. σ, 277* " 'Ε δ ε ε γαρ* έδεε* τον τού Θεού Λόγον* τον εν χολ πόες τού πατρός άεε όντα (κόλπους δέ πατρός όταν εεπ^(ω) τήν ούσεαν έχεενου λέγεε(ω) )* τον πάλαε πεεσαντα τον πατέρα (ως λόγος τον νούν πλάσαε τον άνθρωπον* τον αυτόν Λόγον χαε αύθες π ε ε σ α ε

10 10 ανθρωπότητας υποτασσόταν πάντα στο θέλημα της θεότητας* κατά τό "πάτερ* ευ βούλευ παρενεγεύν τούτο τό ποτηρυον άπ έ μ ο ύ πλη'ν μη τό θέλημά μου* αλλά τό σόν γενέσθω "(Λ ο υ κ. υ β ' 22*42 τέλος (πρβλ Μο.υ δ '37 -, "άλ λ ού τό έ-... * ν V γώ θέλω* αλλά τό σύ"μτ.κ 39"πλην ού>^ ώς εγώ θέλω,άλλ ώς σ ύ, "( "Εκδ.Βρεττ.'Εταυρεόας )..). 'Ετσυ ό Σωτηρας Χρυστός απολύτρωσε τον κόσμο, άφοϋ μέ την ενανθρώπηση άνέλαβε καό άνακαόνυσε την άνθρώπυνη φύση, μέ τη θεόα δυδασκαλόα του καό τό παράδευγμά του* άλλα κ α τ εξοχήν μέ τον σταυρυκό θάνατο καό την Α νάσταση Του* την ανάληψη καό την εκ δεξυών του Πατέρα καθέδρα δηλαδη μ όλόκληρη την παρουσόα Του πάνω στη γη καό τός σωτηρυώδευς ένέργευές Τ ο υ. Αφού άποκατέστησε τός σχέσευς του άνθρώπυνου γένους μέ τό Θεό-ΙΙατύ- ρα* έστευλε στους μαθητές καό την Εκκλησόα του.; τό πανάγυο καό παντοδύναμο Πνεύμα* "καθοπλόζων αύτούς φυά τούτου καό πάσης σοφόας έμπυπλών* άποστέλλων τε τούτους απανταχού της οόκουμένης, κηρύξοντας μετάνουαν καό άωεσυν άμαρτυών* τούς εός αυτόν πυ - στ εύουσ uν " Μέ την ένανθρώπηση άνέλαβε " τό σαθρωθένκαό παλαυωθέν 11 ανθρώπινον φύραμα νά τό άνακαυνόσευ μέ την προσπέλαση καό ένωση του μέ τό Θεό. "Οταν πέθανε ό Χρυστός πάνω στο Σταυρό γυά τη σωτηρόα τού κόσμου* χωρόστηκε η ύπεραγόα ψυχή της σωτηρυας σάρκας Του* άλλά* ή Θεότητα έμευνε άδυαόρετη καό άπαθης. Τό πανάγυο σώμα Του έμεονε γυά τρεύς μέρες άδυάφθορο στον Τάφο* ένώ η μακάρυα ψυχή Του κατέβηκε στον "Α>δη* γυά νά προσφέρει, καό έκεύ τη σωτηρόα καό νά θρυαμβεύσευ Μκατά τού εχθρού καό άποστάτου τυράννου καό την όφρύν αυτού την έπι^ρμένη ν νά ταπευνώση άσθενη καό άνόσχυρον ταύτην τού λουπού ημύν άποφαόνων* τούτο δέ* ό καό μεύζον καό άναγκαυότερον* όνα τούς έκεύσε κατεχομένους δυά την προπατορικήν άμαρτόαν* των δεσμών καό τών θλόψεων τ ό ν πατέρα αναπλάσαυ τον πλασ"θεντα καό" σ ύ ντ ρ u β έ ντ α. Καό ου

11 11 α πα λ λ α ξ μ, δυδασκων αυτούς τα π ε ρ υ αυτ οΰ 5 κ α υ την άνοδον τούτους προοδοπουών, ευς αυτόν ηδη πυστεύσασυν, αυτός πρωτότοκος των νεκρών γενόμενος, ώς μ η κ έ τ u άποθανούμε~ νος αλλα καύ ζωοπουών ούς βούλεταυ Π. - μ ο 'νο ν πευθευ, άλλα καυ την άνάπλασυν εύς έαυτόν άναδέχε" τ α u εύδοκουντος του Πατρόςκαυ συνεργούντος τού hyc ον ^ Πνεύματος, επευδη κουνη η της όμοουσυου Τρυάδος περυ τα εξω ενέργευα, ευ καυ την ένδοτέραν υδυαν καυ άκουνώνητον πυστεύομεν, υν η τε υδυοτης έκαστη των υποστάσεων σώζητ'αυ^καυ ή του Σαβελύου συγ χ υ σ υ ς ^μημώς χώραν έξτ^ έν τξί όρθοδοξψ των Χρΰστυ'ανων δ υδα σ κα Τυ^. " 1 7. Μητροφάνους Κρυτοπούλου, Λόγος Πανηγυρυκός κ.λπ., σ : Μ Ων γάρ φύσευ τέλευος Θεός, γέγονε τέλευος άνθρωπος, ού φαντάσας την ουκονομυαν ούδέ φυρμόν η σύγχυσυν ύποστάς, άλλ έκατέρας ούσυας την υδυοτητα σψαν φ υ λ ά ο ύ τ ε μην ούρανόθεν πνευματυκην σάρκαν καταγωγήν μηδέν εκ της Παρθένου προσλαβόμενος, άλλ^ ώσπερ δυά σωληνος έκευθεν περάσας. Αυσχυνέσθω Ουάλης καυ Μαρκυων καυ Μανυχαυος ου τά τουαϋτα ληρησαντες,. Πώς γάρ αν σπέρμα γυναυκός καλουτο ;; καυ ό Υυος τού ανθρώπου, ευ μη σπέρμα αυτής της ανθρώπου την σάρκα προσέυληφεν; η πώς σπέρμα *.Αβ_ρ αάμ καυ σπέρμα Δ α υ - υδ καυ Υυος έκευνου άκούευ, ευ μη εκ της έκευνου όσφύος κατάγεταυ το κατά σάρκα; Εύς τουνυν έστυν, 6 αυτός Υυος τού Θεού καυ της άευπαρθένου Μαρυας μυα ύπόστασυε έν δυσυν ούσυαυς καυ θελησεσυ δυτταυς γνωρυζομένη. ού γάρ προυποστάσμ σαρκυ ένούταυ ο τού Θεού ούσυώδης καυ ένυποστατος Αογος, ώς φρεναπαταταu Νεστόρυος 6 τού Άντυχρυστου πρόδρομος, ά λ λ *αυτός γυνεταυ τ μ σαρκυ ύπόστασυς, μ ε τ α δ υ - δούς έκεύνμ τών αυτού αύχημάτων, καυ υδυο πουούμενος τά έκευνης ταπευνά γε δντα. Είς γάρ έστυν ό κάκευνο καυ τούτο υπάρχων* τφ μέν ών? άευ άναυτυως εκ τού άνάρχου πατρός, το δέ γενομενος ύστερον δ υ άφατον φυλανθρωπυαν. Ε φ ού τά υπέρ ημών πάθη δεξάμενος, Θεός ποθητός όνομάζεταυ καυ Κ ύ * ρυος της δόξης έσταυρωμένος, ού καθ δ Θεός, αλλά καθδ χαύιν άνθρωπος ό αυτός. 'Ω σπ ερ ο ύ ν δύο θελησευε έν τ φ ένυ Χρυστψ κηρύττομεν ά πο ρ ρ α π u ζο ντ ε ς την τών Μονοθελητών αυρεσυν, μυ- αν έν Χρυστφ< ουομένων > θέλησυν, δπερ ού μόνον δυά τάς έκατέ- ρας φ^3σιγως (ΓδΤαΐμά^των παρυσταταυ, αλλά καυ δυά τ?\ς αυτού έν τφ καυρώ της προσευχής. Παραuτούμενος γάρ έκευ τον θάνα-

12 12- τον έλεγε μη το του αυτού, τούτ έστυ τό άνθρώπυνον, άλλα το του π α τ ρ ό ς, τουτ εστυ τό θ ε u ο ν θέλημα γενέσθω. Τούτους όόμουως ά π ο σ χ ο ρα χ υσ θη τ ω καυ ή των Απολ ναρυστών σφαλερα έπυνουα, άνουν καί ά ψ υ χ ο ν σάρκα προσ ευληψεναl τόν Κύριον ληρούντων' καυ μάλυσθ'ηνυκ ή ψυχή ό ν ή της τάσεως προηγουμένως χργίζουσα, άτε αθάνατος ούσα* συνυάταυ δέ ταύτ^ καυ τό σώμα, ένδυαυτημα έκευνης ό ν, καυ ταύτι^ μετά την άνάστασυν συνδυαυωνυσον. /

13 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Α.Ε. Βακαλόπουλος: "'Ισ τ ο ρ ύ α του Νέου 'Ελληνισμού" τόμος Β ', Θεσσαλονίκη Δημητρακόπουλος Α.: "Δοκμμμον περμ τού Βμου καμ των συγγραμμάτων Μητροφάνους του Κρμτοπούλου," Λεμψμ'α Δυοβουνμώτου Κ, : " Μητροφάνης Κρμτόπουλος" Αθηναμ, C o lin Devey : "M etro p hanes K rito p o u lo s ( ) and r e r a t io n s betw een th e O rth o d o x, Roman C a t h o lic and Reform ed Churches έν " Εκκλησία και Θεολογία " τόμομ Α( ), Β '( ), Γ '( ). Ι. Ν. Καρμμρη: " Μητροφάνης ό Κρμτόπουλος καμ ή ανέκδοτος αλληλογραφία αύτού, νυ ν το πρώτον έκδμδο μένη, Αθηναμ, του αύτοϋ : " 'Η 'Ομολογία μετά των προς Γώδον άποκρόσεων του Μητροφάνους Κρμτοπούλου καμ η δογματμκη δμδασκαλύα αύτού, Ανάτυπον εκ της "Θ εολογμας", τομ. & θ'( ). " " : Μητροφάνους Κρμτοπούλου 'Ομολογμα πμ'στεως, ανάτυπο α πό τον Β'τόμο τού Βμβλμου τού Συγγραφέα, "Τά Δογματμκά καμ Συμβολμκά μνημεμα της Ορθοδόξου καθολμκης Εκκλησ μα ς ", Αθηναμ, 1951* " " : Λόγος Πανηγυρμκός άμα καμ Δογματμκός εμς την κατά σάρκα γέννησ μν τού Κυρμου" έν "Νέα Σμών" 36 (194-1) Ν. Εμμ. Τζμράκη: "'Η περμ Μετουσμώσεως (TRANSSUBSTANTIATIO) Εΰχαρίστίακή Έ ρίς, Αθηναμ, 1977.

Ο Τριαδικός Θεός: Η Τριαδικότητα και η Μοναδικότητα του Θεού

Ο Τριαδικός Θεός: Η Τριαδικότητα και η Μοναδικότητα του Θεού 12 Νοεμβρίου 2018 Ο Τριαδικός Θεός: Η Τριαδικότητα και η Μοναδικότητα του Θεού Θρησκεία / Θεολογία Βασίλειος Γκρίλλας, Θεολόγος, ΜΑ Θεολογίας Το βασικότερο δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το Τριαδολογικό.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α6: Οι θεολόγοι του 13ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4

Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού. Διδ. Εν. 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την πίστη του Χριστιανισμού Διδ. Εν. 4 Ο Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του στον κόσμο όλα τα όντα γιατί δίνει την ύπαρξη σε αυτά Ενέργειες= Θεϊκές

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού)

Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) 1 Ιουνίου 2019 Ποιος φταίει; (Κυριακή του Τυφλού) Θρησκεία / Ιερός Άμβων Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς «Και τον ρώτησαν οι μαθητές του: Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός;»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1-Β Α7-8: Χριστολογία 4ου-5ου αιώνα Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Αι ιστορικαί χειροτονίαι των Γ.ΟΧ. υπό του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948

Αι ιστορικαί χειροτονίαι  των Γ.ΟΧ. υπό  του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948 188 Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος) Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Θέματα Θεολογίας των εκκλησιαστικών ύμνων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Θέματα Θεολογίας των εκκλησιαστικών ύμνων (Α) Η Χριστολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηστεία των Χριστουγέννων

Η νηστεία των Χριστουγέννων 15 Νοεμβρίου 2018 Η νηστεία των Χριστουγέννων Θρησκεία / Θρησκευτική ζωή Γεώργιος Αραμπατζόγλου, Αναγνώστης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Ιερός Ναός Αγίου Λουκά Πατησίων Μία ακόμη ευλογημένη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Nηπτική λύσις στο πρόβλημα της κατανοήσεως και της μεταφράσεως των Λειτουργικών Κειμένων (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

Nηπτική λύσις στο πρόβλημα της κατανοήσεως και της μεταφράσεως των Λειτουργικών Κειμένων (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος) Nηπτική λύσις στο πρόβλημα της κατανοήσεως και της μεταφράσεως των Λειτουργικών Κειμένων (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος) Date : Οκτωβρίου 11, 2013 (Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τζιορντάνο Μπρούνο

Τζιορντάνο Μπρούνο http://hallofpeople.com/gr/bio/bruno.php Τζιορντάνο Μπρούνο Αποσπάσματα από έργα του (Την εποχή που εκκλησία και επιστήμη θεωρούσε υποδεέστερο το γυναικείο φύλο, ο Μπρούνο έγραψε): Εξετάστε λίγο την αλήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ενότητα 4: Είναι ο αγέννητος άνθρωπος πρόσωπο; Θεολογική θεώρηση Μιλτιάδης Βάντσος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ. Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ. Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός Εικόνα λοιπόν είναι ομοίωμα κάποιου και δείγμα και αποτύπωμα, που δείχνει στον εαυτό του το εικονιζόμενο, οπωσδήποτε όμως δεν μοιάζει εξ' ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7 ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία Διδ. Εν. 7 Γιατηνπορείατου προςτο «καθ ὁμοίωσιν», τηθέωση, οάνθρωποςέλαβε «εντολές», προκειμένουνα κάνεικαλήχρήση τηςελευθερίας βουλήσεως Στην πορεία του επέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ετα η εδ α η αι η Θε η απλφ Λ γ κφ κυκλωμ τω καθφ κα

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Ανθρωπολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Ανθρωπολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α Χε ρου ου βει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χε ε κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Γ

α α α α α α α α α α Χε ρου ου βει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χε ε κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Γ ΗΧΟΣ ΡΩΤΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΑΕΩΣ Ἦχος O τ Χ ρου ου β χ ρου ου β µ µυ υ υ υ υ υ υ υ υ στ κω ω ως κο ν Γ κο ο ο ο ν 1 ζο ο ο ο κο ο ο ν ζον τ ς κ τη ζω ο ο ο ο ο πο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ζω ο πο ω ω ω ω ω ω ω ω Τρ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως».

Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». 23/12/2018 Μητρ. Ναυπάκτου: «Ο Ευρίπου Βασίλειος ήταν το καύχημα αυτής της πόλεως». Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Αγρινίου, τελέσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας Το άνοιγμα του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας Ο Βαρνάβας Υπήρξε πιθανώς ένας από τους εβδομήκοντα αποστόλους του Κυρίου. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ JPAMMIKOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Δ. ΤΣΕΛΕΣ,ΔΡ. ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ. ΑΥΤ/ΣΜΟΥ.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ JPAMMIKOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Δ. ΤΣΕΛΕΣ,ΔΡ. ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ. ΑΥΤ/ΣΜΟΥ. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ JPAMMIKOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ,ιηι. iif.i.i' : ΜΙ ΚΡ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ. ' π Δ. ΤΣΕΛΕΣ,ΔΡ. ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ. ΑΥΤ/ΣΜΟΥ. Ε. ΣΕΡΒΕΤΑΣ,ΔΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γραφές αποκαλύπτουν αλήθειες της πίστης: Παράδεισος-Πτώση-Σωτηρία

Οι Γραφές αποκαλύπτουν αλήθειες της πίστης: Παράδεισος-Πτώση-Σωτηρία 16 Φεβρουαρίου 2018 Οι Γραφές αποκαλύπτουν αλήθειες της πίστης: Παράδεισος-Πτώση-Σωτηρία Θρησκεία / Ερμηνεία Αγίας Γραφής Μαρία Ελένη Ευθυμίου, Θεολόγος ΜΔΕ Παλαιάς Διαθήκης Ο Μέγας Αθανάσιος είχε σαν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o)

Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) 31 Ιανουαρίου 2015 Μέτρο για όλα ο άνθρωπος; (Μέρος 2o) / Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός ( 2009) Αν και το πρόβλημα του καλού και του κακού είναι το πιο δύσκολο και βασανιστικό για την ανθρώπινη ζωή και συνείδηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, γίνονται νοητές στον άνθρωπο δια μέσου των δημιουργημάτων [1].

Οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, γίνονται νοητές στον άνθρωπο δια μέσου των δημιουργημάτων [1]. 5 Ιανουαρίου 2019 Τριαδικό Δόγμα Θρησκεία / Θεολογία Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος, γίνονται νοητές στον

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ. Καλαβρύτων: «Οι δοκιμασίες είναι «επισκέψεις» του Κυρίου»

Μητρ. Καλαβρύτων: «Οι δοκιμασίες είναι «επισκέψεις» του Κυρίου» 25/03/2019 Μητρ. Καλαβρύτων: «Οι δοκιμασίες είναι «επισκέψεις» του Κυρίου» Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ευσεβών πιστών τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ο αγιοταφίτης που περιθάλπει τους ασθενείς αδελφούς του. Έκλεισε τα μάτια του Μακαριστού ηγουμένου του Σαραντάριου.

Αυτός είναι ο αγιοταφίτης που περιθάλπει τους ασθενείς αδελφούς του. Έκλεισε τα μάτια του Μακαριστού ηγουμένου του Σαραντάριου. 01/08/2019 Αυτός είναι ο αγιοταφίτης που περιθάλπει τους ασθενείς αδελφούς του. Έκλεισε τα μάτια του Μακαριστού ηγουμένου του Σαραντάριου. Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα