The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων σε όλες τις επιχειρήσεις. Σε αυτά τα πληροφοριακά συστήµατα καταγράφονται τεράστιες ποσότητες λειτουργικών δεδοµένων (δηλαδή δεδοµένων που αφορούν, µεταξύ άλλων, και την καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων π.χ. λογιστικές εγγραφές τιµολογίων, κινήσεις αποθήκης, ταµειακές κινήσεις κ.λπ.). Όµως η σχεδίαση της καταγραφής και προσπέλασης των δεδοµένων αυτών έχει ως σκοπό την αυτοµατοποίηση της τυπικής λειτουργίας της επιχείρησης (δηλαδή π.χ. έκδοση τιµολογίων, ταµειακή παρακολούθηση αποθήκης, εξυπηρέτηση πελατών, φορολογική αντιµετώπιση κ.λπ.) και όχι την παροχή πληροφοριών στα επιτελικά στελέχη. Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι οι στρατηγικές πληροφορίες, που αφορούν την γενικότερη εικόνα της επιχείρησης, όπως η αποδοτικότητα ενός προϊόντος ανά γεωγραφική περιοχή και όχι µόνο, βρίσκονται διάσπαρτες στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρίας, χωρίς να υπάρχει κάποιος αυτοµατοποιηµένος τρόπος για τη δηµιουργία της ενιαίας, συγκεντρωτικής εικόνας που απαιτείται από τη διοίκηση. Ακριβώς εδώ λοιπόν ξεκινάει ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης των επιχειρήσεων που µέσω αυτών αντλούνται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται η επιχείρηση ώστε να πετύχει τους στόχους της αποτελεσµατικά και αποδοτικά (µεγιστοποίηση της παραγωγής µε χαµηλό κόστος - οικονοµίες κλίµακος). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αν µια επιχείρηση σήµερα δε διαθέτει κάποιο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης είναι δύσκολο να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισµό και να αποκτήσει βιωσιµότητα. Τα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης των επιχειρήσεων εµπλέκονται σε όλες τις διαδικασίες τους ( όπως παραγωγή, προµήθειες, marketing, αποθέµατα κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές διαθέτουν Π.Σ..Ε ( µια τέτοια επιχείρηση µελετάται σ αυτήν την πτυχιακή εργασία στο κεφάλαιο 5 : Μελέτη Περίπτωσης). Γι αυτό και έχει µεγάλη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και αναγνωσιµότητα. Είναι σηµαντικό το ότι πλέον οι «µεγάλες» Επιχειρησιακές Μονάδες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και η παραγωγή γίνεται αδιάκοπα λόγω της 1

3 διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, (π.χ. όταν εδώ είναι νύχτα και λογικά θα σταµατούσε η παραγωγή, σε άλλο µέρος του κόσµου είναι µέρα και η παραγωγή συνεχίζεται και το αντίθετο). Με αυτόν τον τρόπο ακολουθείται ο ρυθµός των άλλων επιχειρήσεων (ανταγωνιστικότητα). Τέλος αν σταµατήσει να λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης της επιχείρησης αυτόµατα σταµατάει και η παραγωγή καθώς και η λειτουργία της. Γι αυτό οι επιχειρήσεις δίνουν µεγάλη σηµασία στην ασφάλεια του συστήµατος αλλά και στο κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό γιατί οι άνθρωποι της είναι και η δύναµη της. ABSTRACT The rapid development of computer science technology over the last decades had as result the growth of information systems in companies. In these Management Information Systems enormous quantities of functional data are recorded (it concerns companies daily functionality e.g. accounts registration of tariffs, deposit movements and financial movements etc). However, these information systems are designed to record and access this data, and it aims to automate the formal operation of companies (e.g. publication of traffics, deposit financial follow-ups, customer service, tax confrontation etc) and they cannot provide information to the executive members. In other words we could say that the strategic information that concerns companies bigger picture, is the efficiency of product per geographic region and not only. It is about information that is usually found scattered in the existing information systems of companies and there is no automated way in other to create a unite and focused picture that is required for the administration. At this point, the role of management Information Systems for administration begins via the information that is needed, in order to achieve the objectives effectively and efficiently. It is important to mention that in case a company does not allocate some information systems of administration today, it will not be easy to face competition and above all viability. 2

4 The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in different geographic regions locate MIS, (this kind of companies is studied in this final work in capital 5 : case study). For this reason it has growth and competitiveness. It is important to mention the that big Operational Units work on a 24 hours basis for non stop production due to the internationalization of companies (due to the time difference, when somewhere is night time and reasonably the production would stop, somewhere else in world is daytime and production continues). Finally, if the MIS of companies stop, automatically the production stops, as well as the operation. For this reason, companies pay enough attention in the safety of the systems, but above all they pay attention to the Human Resource which is their biggest strength. 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη στα Ελληνικά...1 Περίληψη στα Αγγλικά (Abstract).. 2 Περιεχόµενα... 4 Ευχαριστίες.. 6 Εισαγωγή... 7 Κεφάλαιο 1 : Βασικές Έννοιες 1.1 ιοίκηση της επιχείρησης Τα χαρακτηριστικά µιας επιτυχούς διοίκησης ιοικητικές Λειτουργίες. 11 Κεφάλαιο 2 : Πληροφορία και συστήµατα 2.1 Περιγραφικοί Ορισµοί Πληροφοριακό Σύστηµα ιοίκηση Πληροφοριακών συστηµάτων (MIS) Συστήµατα ιαχείρισης Βάσης δεδοµένων Σύστηµα Χρήστη Υπολογιστή Το Υλικό του Πληροφοριακού συστήµατος Το Λογισµικό του Πληροφοριακού συστήµατος 23 Κεφάλαιο 3 : Πληροφοριακά συστήµατα ιοίκησης επιχειρήσεων 3.1 Ιστορική Αναδροµή Οι Σπουδαιότεροι Σκοποί των ιαφόρων Π.Σ..Ε οι Βασικοί Πόροι ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρηµατικές Αποφάσεις Ένα απλό πλάνο του τρόπου µε τον οποίο τα δεδοµένα µετατρέπονται σε γνώση Οι Λειτουργικές Αποφάσεις Οι Τακτικές Αποφάσεις Οι Στρατηγικές Αποφάσεις Τύποι Πληροφοριακών Συστηµάτων Επιχειρήσεων Πως λειτουργούν τα συστήµατα MRP Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (Συστήµατα ERP). 35 4

6 3.12 Λόγοι υιοθέτησης συστήµατος ERP Πλεονεκτήµατα από τη χρήση ERP Μειονεκτήµατα από τη χρήση ERP Μεθοδολογία Ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήµατος. 41 Κεφάλαιο 4 : Υποσυστήµατα 4.1 Υποσυστήµατα Οικονοµικής ιαχείρισης Υποσυστήµατα ιαχείρισης Προµηθειών Υποσυστήµατα Αποθήκευσης και Αποθεµάτων Υποσυστήµατα ιανοµών Υποσυστήµατα Marketing Πωλήσεων Υποσυστήµατα Παραγωγής Υποσυστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων ίκτυα και Ασφάλεια Συστηµάτων 49 Κεφάλαιο 5 : Μελέτη Περίπτωσης «Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.» 5.1Η Ιστορία της Πλαστικά Κρήτης Το Προφίλ του Οµίλου Παρούσα Κατάσταση Σύστηµα ιαχείρισης Σχέσεων Εταιρίας Πελάτη (CRM) ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Logistics ίκτυα Επικοινωνίας στην Πλαστικά Κρήτης Προτάσεις Συµπεράσµατα 62 Βιβλιογραφία

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο Γεράκη Γεώργιο εισηγητή αυτής της Πτυχιακής Εργασίας, για τη πολύτιµη βοήθεια του και τις συµβουλές καθώς και τη καθοδήγηση για την ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής εργασίας. Επίσης ευχαριστώ όλους τους καθηγητές του τµήµατος από τους οποίους έλαβα γνώσεις και συνέβαλαν στην ακαδηµαϊκή µου εκπαίδευση. Τέλος ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κύριο Ροµπογιαννάκη Ιωάννη διδάσκον καθηγητή του Μαθήµατος : Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκησης,( Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, τµήµα ιοίκησης επιχειρήσεων), για τις σηµειώσεις του µαθήµατος του οι οποίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες για τη διεκπεραίωση αυτής της πτυχιακής εργασίας. 6

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε αυτή τη Πτυχιακή Εργασία γίνεται αναφορά στα Πληροφοριακά συστήµατα ιοίκησης στο χώρο των επιχειρήσεων καθώς παρουσιάζεται και Μελέτη Περίπτωσης συγκεκριµένα στην Πλαστικά Κρήτης. Οι λόγοι για τους οποίους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέµα αυτής της Πτυχιακής εργασίας είναι επειδή τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς αλλά και συγχρόνως, επειδή η συµβολή της στις επιχειρήσεις κατέχει ιδιαίτερη θέση και προσφέρει πολλά προνόµια, αφού η ανάπτυξη των Π.Σ..Ε. αυξάνει τη Κερδοφορία καθώς και τη Παραγωγικότητα. Γι αυτό το λόγο το θέµα αυτό θεωρείται ότι έχει ενδιαφέρον, αφού η συµβολή των Π.Σ. στις επιχειρήσεις που ως στόχο έχουν τη Βιωσιµότητα, να είναι επιτυχηµένες και να αντέξουν στις πιέσεις του ανταγωνισµού είναι αναπόσπαστο κοµµάτι για τη Λειτουργία τους. Σκοπός αυτής της Πτυχιακής Εργασίας είναι να παρουσιαστούν κάποιες έννοιες που αφορούν τα Π.Σ., Τι είναι Π.Σ.; Που έχουν Χρήση; Ποιοι Τύποι Υπάρχουν; Ποιες Λειτουργίες της ιοίκησης Εξυπηρετούν ; Τι δίκτυα επικοινωνίας Χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις; ( Και πολύ βασικό η ασφάλεια του συστήµατος) κ.λπ..η µελέτη Περίπτωσης στην Πλαστικά Κρήτης στοχεύει στο να προσεγγιστεί το θέµα καλύτερα και σε πρακτικό επίπεδο δηλαδή ποια είναι η Παρούσα Κατάσταση; Ποια συστήµατα; Και ποιες Λειτουργίες ιοίκησης Εξυπηρετούν; Βοηθούν στην ανταλλαγή και άντληση Πληροφοριών µεταξύ Μητρικής και Θυγατρικών; Κ.λπ.. Η συµβολή της σε νέα γνώση είναι ιδιαιτέρως σηµαντική, αφού ο αναγνώστης µπορεί να πάρει µια µικρή αλλά σηµαντική «γεύση» για το θέµα που παρουσιάζεται, καθώς επίσης εάν δε γνωρίζει, να αντλήσει κάποιες πληροφορίες. Όµως και επειδή είναι θέµα που αναπτύσσεται συνεχώς και όλο νέα δεδοµένα προστίθενται, και µπορεί να εµπλουτιστεί ακολουθώντας τις αλλαγές και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και συγχρόνως των Π.Σ.. Γι αυτό όποιος θέλει να µελετήσει τα Π.Σ..Ε. θα πρέπει σε κάθε αλλαγή ή ανάπτυξη τους να τα ακολουθεί. Καθώς και οι επιχειρήσεις να τα χρησιµοποιούν προσαρµόζοντας τα στις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Συγκεκριµένα στο Κεφάλαιο1 παρουσιάζονται κάποιες Βασικές Έννοιες που αφορούν τη διοίκηση της επιχείρησης σε επίπεδο ιοίκησης- ιεύθυνσης. Επίσης τα 7

9 χαρακτηριστικά της Επιτυχούς ιοίκησης Καθώς και οι διοικητικές Λειτουργίες : Προγραµµατισµός (σχεδιασµός), Έλεγχος, Οργάνωση, ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και γίνεται µια θεωρητική προσέγγιση αυτών των εννοιών. Στο Κεφάλαιο 2 απ το οποίο και µετά αρχίζει η αναφορά στα Π.Σ..Ε., παρουσιάζονται οι Περιγραφικοί Ορισµοί όσον αφορά τη Πληροφορία ως έννοια και τα Συστήµατα. Αναφέρεται στη συστηµική Θεωρία, στο ποια είναι η σχέση Χρήση- Υπολογιστή αφού µέσω του Χρήστη του συστήµατος αντλούνται οι πληροφορίες. Γίνεται αναφορά στο υλικό και λογισµικό του πληροφοριακού συστήµατος δηλαδή ποια εξαρτήµατα χρειάζονται για να µπορέσει να λειτουργήσει και τι προγράµµατα καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις του συστήµατος ώστε να συγκεντρώνονται οι πληροφορίες. Στο κεφάλαιο 3 το οποίο είναι και το µεγαλύτερο, αφού γίνεται µια εµβάθυνση του θέµατος λεπτοµερειακά. Αρχικά παρουσιάζεται µια ιστορική αναδροµή που αφορά την εξέλιξη των Π.Σ..Ε. (και παρατηρείται ότι συνεχώς αναπτύσσονται). Αναφέρονται οι σκοποί του Π.Σ..Ε. όπως η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων, αλλά και η παροχή της Πληροφόρησης. Επίσης γίνεται λόγος για τους Πόρους του Π.Σ. όπως είναι οι Ανθρώπινοι Πόροι, οι Υλικοί Πόροι κ.λπ.. διαφαίνεται η σχέση συστήµατος και επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ακολουθούν οι Τύποι του Π.Σ..Ε. οι οποίοι εξαρτώνται από το υποσύστηµα που υποστηρίζουν π.χ. τµήµατα προσωπικού, logistics κ.λπ. Τύποι ανάλογα µε τη δραστηριότητα που υποστηρίζουν και την αρχιτεκτονική του συστήµατος. Αναπτύσσονται τα συστήµατα ERP και MRP, που είναι συστήµατα λογισµικού στα οποία συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που έχει επιλέξει η κάθε επιχείρησης να παρέχονται από το εκάστοτε σύστηµα. Καθώς και η µεθοδολογία ανάπτυξης του Πληροφοριακού συστήµατος ιοίκησης αλλά και από ποιες φάσεις αποτελείται : όπως καθορισµός του προβλήµατος, µελέτη σκοπιµότητας κ.α. ώσπου να καταλήξει στη λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος ώστε να ελεγχθούν τα αποτελέσµατα από τους στόχους που τέθηκαν δηλαδή µε λίγα λόγια η Αξιολόγηση του συστήµατος και η συντήρηση του υλικού και λογισµικού ώστε να γίνουν τυχόν διορθώσεις. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στα Υποσυστήµατα. Κάθε σύστηµα αποτελείται από επιµέρους τµήµατα (τα υποσυστήµατα). Συγκεκριµένα το υποσύστηµα οικονοµικής διαχείρισης που είναι και η καρδιά ενός συστήµατος ERP και ανταλλάσει πληροφορίες µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Είναι κυρίως 8

10 υπεύθυνο για τη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και για τη λογιστική παρακολούθηση. Το υποσύστηµα διαχείρισης προµηθειών το οποίο διαχειρίζεται δεδοµένα που αφορούν τις προµήθειες, όπως οι απαιτήσεις και έρευνα αγοράς κ.λπ.. Το υποσύστηµα αποθήκευσης και αποθεµάτων ή αλλιώς logistics όπου παρακολουθείται η αποθήκη της επιχείρησης. Το υποσύστηµα διανοµών, το οποίο ανταλλάσει πληροφορίες µε το υποσύστηµα οικονοµικής διαχείρισης. Το υποσύστηµα παραγωγής που ανταλλάσει πληροφορίες µε το υποσύστηµα διαχείρισης πωλήσεων marketing κ.λπ. Και το υποσύστηµα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων το οποίο δείχνει τη σχέση µεταξύ υπαλλήλων(ανθρώπινοι πόροι) Επιχείρησης. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου γίνεται επίσης λόγος στα δίκτυα και την ασφάλεια των συστηµάτων που είναι καθοριστικά και σηµαντικά για την ορθή λειτουργία τους. Αφού µε τη εξασφάλιση αντιγράφων ασφαλείας η παραγωγή καθώς και η λειτουργία της επιχείρησης δε σταµατά σε περίπτωση που καταστραφεί το λογισµικό, και καταστραφούν οι πληροφορίες και τα δεδοµένα αλλά, και άλλα συστατικά κοµµάτια του συστήµατος. Στο 5 ο και τελευταίο Κεφάλαιο αυτής της Πτυχιακής Εργασίας παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης στην Πλαστικά Κρήτης. Πρώτα, πρώτα γίνεται αναφορά στην Ιστορία της, για να γίνει γνωστό πως ξεκίνησε τη δραστηριότητα της και που έχει φτάσει ως σήµερα. Το προφίλ του οµίλου που αναφέρει σε ποιες περιοχές υπάρχουν θυγατρικές της µητρικής που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριµένα στη Βιοµηχανική Περιοχή. Επίσης καταγράφεται η παρούσα κατάσταση όσον αφορά τη χρήση των Π.Σ..Ε., τα υποσυστήµατα που χρησιµοποιεί όπως το σύστηµα διαχείρισης σχέσεων Επιχείρησης Πελάτη και τα logistics αλλά και το δίκτυο που διαθέτουν και χρησιµοποιούν. Στο τέλος ακολουθούν κάποιες προτάσεις µε βάση τη Μελέτη Περίπτωσης, και τα συµπεράσµατα που απορρέουν από το σύνολο αυτής της πτυχιακής εργασίας, καθώς και της Μελέτης που πραγµατοποιήθηκε. 9

11 Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες 1.1 ιοίκηση της Επιχείρησης Αρχικά θα αναφερθεί η έννοια της διοίκησης επιχειρήσεων : είναι ο συντονισµός και η διεύθυνση των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να διεκπεραιωθεί ένα έργο ή µια υπόθεση και συγκεκριµένα κάθε ασχολία που αποσκοπεί σε ένα σκοπό (το κέρδος), Γενικά είναι όλες οι δραστηριότητες που γίνονται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί και στο χρόνο που έχει οριστεί βάση του επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) της επιχείρησης. Κεντρικός στόχος της επιχείρησης (αύξηση χρηµατικών εισροών, µείωση των αντίστοιχων εκροών ) θα αναλυθεί στους παρακάτω επιµέρους στόχους: Εξασφάλιση και ορθολογιστική διαχείριση των εισόδων της (υλικοί πόροι, οικονοµικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι). Εξασφάλιση και ορθολογιστική διαχείριση των εξόδων της προς την αγορά πελατών (πωλήσεις προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ.). Αποτελεσµατικότητα του ενεργητικού της (διασφάλιση της ακεραιότητας των πόρων της από καταστροφές, κακοήθεις ενέργειες κ.λπ.). Ικανότητα της λειτουργίας της (πως οι στόχοι της επιτυγχάνονται µε τον οικονοµικότερο τρόπο). Η προσπάθεια υλοποίησης αυτών των στόχων βασίζεται στη διοίκηση (Management) της επιχείρησης. Από αυτήν εξαρτάται σηµαντικά η επιτυχία της επιχείρησης, κατά πόσο δηλαδή θα θέσει σωστούς στόχους, θα συντονίσει και θα ελέγξει την προσπάθεια υλοποίησης τους. Ο ρόλος της είναι να προβλέπει, να οργανώνει, να συντονίζει, να δίνει εντολές, να ελέγχει. Όλα τα διοικητικά στελέχη, ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, συµµετέχουν περισσότερο ή λιγότερο σ αυτή τη λειτουργία. Ένας από τους κύριους στόχους της διοίκησης θα πρέπει να είναι η επιτυχία της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των προσόντων των ανθρωπίνων και υλικών πόρων της επιχείρησης οργανισµού. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τα παρακάτω: Με την παρακίνηση των εργαζοµένων (ανθρώπινοι πόροι) και τη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος ώστε να ενθαρρύνεται η παρακίνηση και να διευκολύνεται η αξιοποίηση των προσόντων τους. 10

12 Με τα πλέον κατάλληλα υλικά (µηχανήµατα, Ά ύλες, Η/Υ κ.λπ.), που πρέπει να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά από τους εργαζόµενους ώστε να επιτευχθεί η εργασία τους σωστά. Η αναλυτική περιγραφή των διοικητικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών των πληροφοριακών συστηµάτων θα γίνει σε επόµενα κεφάλαια. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά γενικά των χαρακτηριστικών των διοικητικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών της επιχείρησης. 1.2 Τα χαρακτηριστικά µιας επιτυχούς διοίκησης ίνει προτεραιότητα στη θετική στάση των εργαζοµένων προς όλες τις πλευρές της εργασίας. Αυτή η θετική στάση είναι στάση ταύτισης µε την επιχείρηση- οργανισµό και τους στόχους. Καλλιεργεί κλίµα συνεργασίας και όλες τις κύριες παρακινητικές δυνάµεις ώστε να δίνεται η ευκαιρία να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εργαζοµένων. Οργανώνει έτσι την επιχείρηση ώστε να λειτουργεί σαν να ένα κοινωνικό σύστηµα µε συνδεόµενες µεταξύ τους οµάδες εργασίας. Χρησιµοποιεί την αξιολόγηση της λειτουργίας της επιχείρησης, κυρίως για αυτοκατεύθυνση παρά για έλεγχο. Κάνει ευρεία τη χρήση της συµµετοχής των εργαζοµένων στις διάφορες πλευρές της εργασίας. Χρησιµοποιεί τα µέσα της κλασικής διοίκησης για να προάγει την παρακίνηση και όχι για να ελέγξει σαν εξουσία. 1.3 ιοικητικές Λειτουργίες Προγραµµατισµός (σχεδιασµός ): Ο ρόλος του είναι να καθορίζει τους στόχους της επιχείρησης, να µελετά τις απαιτούµενες µεταβολές στους στόχους, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν και να καθορίζει την ακολουθητέα πολιτική σε σχέση µε την απόκτηση, διάθεση και χρήση των αναγκαίων πόρων. Τα βήµατα τα οποία ακολουθούνται για τη δηµιουργία του είναι: η καταγραφή των επιχειρησιακών ιδεών ( δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι της επιχείρησης ), ο καθορισµός συγκεκριµένων στόχων( δηλαδή προσδιορίζονται οι δείκτες αξιολόγησης των στόχων της επιχείρησης ), οι βασικές εκτιµήσεις ( αν οι υπάρχουσες συνθήκες 11

13 επιτρέπουν την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης ), ο προϋπολογισµός δαπανών ( δηλαδή το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τις αγορές παγίων αλλά και για την καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης ), ο προσδιορισµός των πηγών χρηµατοδότησης (από πού θα εξευρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια και ποια η αναλογία των δανειακών µε τα ίδια κεφάλαια) και η εκπόνηση πλάνου επιχειρηµατικής ανάπτυξης ( ποια θα είναι η διάταξη των ανθρώπων, υλικών, εξοπλισµού και κεφαλαίων, ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας, ποιες οι ανάγκες ταµειακής ροής κ.λπ. προκειµένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που αναθεωρηθεί ο προγραµµατισµός αναθεωρείται και ο προϋπολογισµός. Ο προγραµµατισµός (Planning) αποτελεί τη βασικότερη διοικητική λειτουργία και έχει ως αντικείµενο να δώσει απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα : Τι πρέπει να γίνει ; Γιατί πρέπει να γίνει ; Που θα πρέπει να γίνει ; Πότε θα πρέπει να γίνει ; Πως θα πρέπει να γίνει ; Ποιος θα το πραγµατοποιήσει ; Τι πόροι θα απαιτηθούν ; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δίνονται µε: την επιλογή των αντικειµενικών στόχων της επιχείρησης και τον καθορισµό της στρατηγικής της µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα, το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των διαδικασιών, µεθόδων και ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη των αντικειµενικών στόχων της επιχείρησης, τη δηµιουργία προτύπων εργασίας, την αναθεώρηση- αναπροσαρµογή προηγούµενων προγραµµάτων σε σχέση µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Σε σχέση µε το χρόνο στον οποίο αναφέρεται, ο προγραµµατισµός διακρίνεται σε: Μακροπρόθεσµο (Long Range), όταν αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 3 συνήθως, έτη. Βραχυπρόθεσµο ( Short Range), όταν αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα µικρότερο από 3,συνήθως, έτη. Σε σχέση µε την έκταση εφαρµογής του προγραµµατισµού στην επιχείρηση διακρίνεται : Σε Προγραµµατισµό της επιχείρησης (Corporation Aim), που αναφέρεται σε ολόκληρη την επιχείρηση. Σε Προγραµµατισµό τµήµατος(department Aim) και αφορά µόνο κάποιο τµήµα της επιχείρησης. 12

14 Σε σχέση µε την εφαρµογή του προγραµµατισµού σε κλάδους λειτουργίας της επιχείρησης( Corporation Aims), διακρίνεται: Σε Προγραµµατισµό της Παραγωγής, που ως αντικείµενο έχει τις παραγωγικές δραστηριότητες. Σε Προγραµµατισµό των Πωλήσεων, που ως αντικείµενο έχει τις πωλήσεις κ.λπ. Έλεγχος Ο έλεγχος είναι η λειτουργία εκείνη της διοίκησης (management) µε την οποία επιτυγχάνεται η µέτρηση των πραγµατοποιούµενων αποτελεσµάτων και η σύγκριση τους µε τα προγραµµατισµένα πρότυπα απόδοσης, µε σκοπό την επιβεβαίωση της επιτυχίας των αντικειµενικών στόχων ή την ανεύρεση αποκλίσεων και την διερεύνηση των αιτιών τους καθώς και τον καθορισµό των διορθωτικών ενεργειών. ( Ευγενία Πετρίδου ιοίκηση Μάνατζµεντ Θεσσαλονίκη (2001: 257) εκδόσεις Ζυγός ). Ο Έλεγχος χωρίζεται σε διοικητικό και λειτουργικό έλεγχο που αναφέρονται παρακάτω. Ο διοικητικός έλεγχος ( Management Control) είναι ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας και της ικανότητας της χρήσης των πόρων της επιχείρησης σε σχέση µε τους καθορισµένους στόχους από το στρατηγικό σχεδιασµό. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην αποτελεσµατικότητα και ικανότητα των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης µε βάση τα καταγραµµένα οικονοµικά µεγέθη από το Λογιστικό Σύστηµα της επιχείρησης Ο λειτουργικός έλεγχος (Operational Control) στοχεύει στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας και ικανότητας κάθε συγκεκριµένης εργασίας µέσα στην επιχείρηση µε βάση τα µεγέθη τα οποία µετρώνται ή εκτιµώνται κατά την λειτουργία της επιχείρησης. Οργάνωση Η Οργάνωση (Organizing), στοχεύει στη κατάλληλη διάταξη των Πόρων, των ραστηριοτήτων και των Αποστολών ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. Τα συστατικά στοιχεία της Οργάνωσης είναι τα παρακάτω: Οι καθορισµένες δραστηριότητες και αποστολές τις επιχείρησης, το προσωπικό που καλείται να υλοποιήσει αυτές τις δραστηριότητες και αποστολές, οι υλικοί πόροι που απαιτούνται και συµβάλουν σηµαντικά(κεφάλαιο, πρώτες ύλες, µηχανήµατα). η δοµή της οργάνωσης (ιεραρχική διάταξη του προσωπικού, οργανόγραµµα). 13

15 Η οργάνωση καλείται να εξειδικεύσει τους τεθέντες στόχους, από το προγραµµατισµό και βασίζεται συνεχώς σε επαναλαµβανόµενα βήµατα όπως η εξειδίκευση του σχεδιασµού των κλάδων λειτουργίας και των αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους (π.χ. πως θα πρέπει να συνεργάζονται οι προµήθειες, η παραγωγή, οι πωλήσεις κ.λπ. µεταξύ τους ώστε να είναι αποτελεσµατική και ικανή η επιχείρηση;). Η εξειδίκευση του σχεδιασµού των επιµέρους εργασιών των κλάδων λειτουργίας και αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους (π.χ. οι προµήθειες αναλύονται σε : διαπίστωση ανάγκης ανεφοδιασµού, καθορισµό ποσότητας, επιλογή προµηθευτή, αποστολή παραγγελίας κ.λπ. Ποια θα πρέπει να είναι η διοικητική, λειτουργική, τεχνική και χρονική σχέση αυτών των εργασιών µεταξύ τους ώστε να είναι αποτελεσµατικές και ικανές οι προµήθειες;). Η κατανοµή των πόρων κατά εξειδικευµένη εργασία (π.χ. για την χ εργασία απαιτούνται ψ προσωπικό, κ µηχανήµατα, ρ κεφάλαιο κ.λπ. ώστε να είναι αποτελεσµατική και ικανή η εργασία). Και ο καταµερισµός εξουσίας και ευθύνης στο προσωπικό κάθε εξειδικευµένης εργασίας. Η οργάνωση επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό ιεραρχίας του προσωπικού και την αντίστοιχη σε κάθε άτοµο εξουσία (όπως αρµοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις), σε σχέση µε τις εργασίες και τους διαθέσιµους πόρους. Η επιλεγόµενη ιεραρχία χαρακτηρίζει και το τύπο της οργάνωσης (γραµµική, κατά λειτουργία, κατά έργο κ.λπ.). Η επιλογή του τύπου της οργάνωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις ανάγκες της επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της αποτελεσµατικά. Στελέχωση( ή ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων) Η στελέχωση (Staffing) αφορά την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού στην επιχείρηση. Πολύ σηµαντικός παράγοντας για µια επιχείρηση είναι οι ανθρώπινοι πόροι (οι άνθρωποι, οι εργαζόµενοι και τα εργατικά χέρια). Εκτός από την εξελιγµένη τεχνολογία που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση, οι άνθρωποι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, κάνουν τις µελέτες, χειρίζονται τον εξοπλισµό(π.χ. µηχανήµατα, Η/Υ, κ.λπ.), εργάζονται χειρονακτικά και όχι µόνο. Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί απώλειες εξαιτίας των συγκρούσεων, έλλειψης τεχνογνωσίας και γνώσεων του προσωπικού, κακής διοίκησης και αναποτελεσµατικών µεθόδων ελέγχου κ.λπ. Έτσι λοιπόν συµπεράνετε ότι η διοίκηση θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην αξιοποίηση του προσωπικού της επιχείρησης. 14

16 ραστηριότητες της Στελέχωσης είναι η επιλογή και πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, η εκπαίδευση και συνεχής επιµόρφωση, η αξιολόγηση και η αποχώρηση από την επιχείρηση. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι: «η δύναµη της επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της» και οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονεκτήµατα. Τέλος η διεύθυνση (Directing) έχει την ευθύνη για την ενεργοποίηση της οργανωτικής µηχανής της επιχείρησης. Παράγει εντολές που κατευθύνονται όµως από τους προϊσταµένους προς τους υφισταµένους, οι οποίες αποτελούν εξειδίκευση των αλειφθεισών αποφάσεων της διοίκησης οι οποίες αποφάσεις αποτελούν µε τη σειρά τους προϊόντα του προγραµµατισµού χωρίς να αποκλείονται και οι άλλες διοικητικές λειτουργίες. 15

17 Κεφάλαιο 2 Πληροφορία και Συστήµατα 2.1 Περιγραφικοί Ορισµοί εδοµένα Τα εδοµένα είναι γεγονότα ή παρατηρήσεις που µπορούν να καταγραφούν. Συγκεκριµένα τα δεδοµένα είναι τιµές κάποιων χαρακτηριστικών που ανήκουν σε οντότητες (Σηµειώσεις κ.ροµπογιαννάκη Ιωάννη, Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκησης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ακαδηµαϊκό εξάµηνο εαρινό 2008). Τα δεδοµένα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον ακρίβεια: αυτό σηµαίνει να µην περιέχουν σφάλµατα. εύτερον Πληρότητα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη λύση ενός προβλήµατος ή τη λήψη µιας απόφασης. Τρίτον να είναι σχετικά, δηλαδή τα δεδοµένα αυτά να έχουν σχέση µε το πρόβληµα ή την απόφαση που θα ληφθεί. Και τέταρτον να είναι έγκαιρα, αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό των δεδοµένων, δηλαδή να είναι διαθέσιµα όταν χρειάζονται από την οργάνωση. Πληροφορία Η πληροφορία είναι δεδοµένα τα οποία έχουν επεξεργαστεί σε µία µορφή που είναι χρήσιµη για τους τελικούς χρήστες ( δηλαδή τους ανθρώπους που καλούνται να τα χρησιµοποιήσουν ώστε να λάβουν επιχειρηµατικές αποφάσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για την επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης ). Η επεξεργασία αυτή των αρχικών δεδοµένων προσθέτει αξία σε αυτά αφού τα µετατρέπει από απλά δεδοµένα σε πληροφορίες που χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Επίσης το νόηµα της πληροφορίας εξαρτάται από το πώς θα µεταδοθεί από την πηγή προς το δέκτη και από το πώς θα το αντιληφθεί ο δέκτης, αυτό αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για τη πληροφορία επειδή έχει παρατηρηθεί ότι η λάθος αντίληψη του δέκτη µπορεί να έχει σοβαρή επίπτωση στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Όµως κάποιες φορές και ο τρόπος που µεταφέρεται η πληροφορία είναι λαθεµένος και προκαλεί από µόνος του προβλήµατα χωρίς να ευθύνεται ο δέκτης. Τέλος η πληροφόρηση αποτελεί τη συνολική εικόνα την οποία παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών,(η διάχυση της πληροφορίας ). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η ποιότητα της πληροφόρησης εξαρτάται από τη ποσότητα και από την ποιότητα των δεδοµένων. 16

18 Πληροφορική Η Πληροφορική (informatics)ως επιστήµη (science) µελετά τα φαινόµενα που σχετίζονται µε τη δηµιουργία, τη διαχείριση, τους µετασχηµατισµούς και τη µετάδοση πληροφοριών (information). ιαθέτει αυτόνοµους τρόπους σκέψης και ιδιαίτερες µεθόδους. ιαθέτει, επίσης, τη δική της ηθική. Η πληροφορική ως τεχνική, δηλαδή ως µηχανική (engineering), αναπτύσσει διατάξεις, συσκευές και συστήµατα αυτόµατης διαχείρισης δεδοµένων (data) και ανταλλαγής πληροφοριών. ιαθέτει πολύπλοκα εργαλεία και µεθοδολογίες προδιαγραφής, σχεδίασης, κατασκευής, δοκιµής, επικύρωσης και αξιολόγησης των διατάξεων, των συσκευών και των συστηµάτων που αναπτύσσει ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία τους σε σχέση µε τον πρακτικό σκοπό τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της υπολογιστικής µηχανής, από θεωρητικής και πρακτικής πλευράς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Εξίσου, όµως, σηµαντική, αν όχι και η σηµαντικότερη, είναι η ανθρωπιστική διάσταση που έχει να κάνει µε τη χρήση και ουσιαστική αξιοποίηση των προϊόντων της από µεµονωµένα πρόσωπα ή οργανισµούς. Η χρήση του όρου Πληροφορική στην καθηµερινή γλώσσα σε ένα πρώτο πλαίσιο συνδέεται µε τεχνικά ζητήµατα και περιορίζεται στη χρήση ενός συγκεκριµένου τύπου υπολογιστικής µηχανής, χωρίς να επεκτείνεται στις δυνατότητες και, κυρίως, στον τρόπο λειτουργίας και κατασκευής των υπολογιστικών µηχανών. Σε ένα δεύτερό πλαίσιο ο όρος Πληροφορική χρησιµοποιείται όπως τον εννοούµε εδώ, όπου η Πληροφορική δεν είναι πλέον ούτε µόνον η επιστήµη των υπολογιστών (computer science), όπως η αστρονοµία δεν είναι η επιστήµη των τηλεσκοπίων και η µετεωρολογία δεν είναι επιστήµη των µετεωρολογικών οργάνων, ούτε µόνον η µηχανική των υπολογιστών, όπως η ηλεκτρολογία δεν είναι η µηχανική των ηλεκτρικών συσκευών. Είναι η σύνθεση των δύο αυτών αρχικώς διακριτών κλάδων συµπεριλαµβάνοντας και το κλάδο των τηλεπικοινωνιών και το κλάδο της ηλεκτρονικής (www.wikipedia.org) 2.2 Πληροφοριακό Σύστηµα Αρχικά θα γίνει αναφορά στο τι είναι το σύστηµα και στη συνέχεια τι είναι το πληροφοριακό σύστηµα. 17

19 Σύστηµα λοιπόν είναι ένα σύνολο από οντότητες ( π.χ. άνθρωποι, µηχανές κ.λπ.), που συνεργάζονται για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου. Ο στόχος αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του συστήµατος.(σηµειώσεις κ.ροµπογιαννάκη Ιωάννη, Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκησης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ακαδηµαϊκό εξάµηνο εαρινό 2008). Το πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόµενων µερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών µε σκοπό την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, του συντονισµού, του ελέγχου και της ανάλυσης δεδοµένων, µέσα σε µια επιχείρηση ή έναν οργανισµό. (Σηµειώσεις κ.ροµπογιαννάκη Ιωάννη, Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκησης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ακαδηµαϊκό εξάµηνο εαρινό 2008). Το επιχειρησιακό σύστηµα αποτελείται από τα εξής στοιχεία : 1. Εισροές (input) : που τις αποτελούν οι άνθρωποι, υλικοί, φυσικοί πόροι και οι πληροφορίες, που είναι απαραίτητοι για τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 2. Τη διαδικασία µετασχηµατισµού (transformation process) ή επεξεργασία : δηλαδή οι διοικητικές και τεχνολογικές διαδικασίες που είναι απαραίτητο να γίνουν για τη µετατροπή των εισροών σε εκροές. 3. Εκροές ( output) : που τις αποτελούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει. και 4. Το σύστηµα ανατροφοδότηση (feedback) : Με το σύστηµα της ανατροφοδότησης µεταφέρονται οι πληροφορίες για τα αποτελέσµατα και τη θέση της επιχείρησης. (θεωρείται µία απαραίτητη διαδικασία). Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να αναφερθεί ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει το πληροφοριακό της σύστηµα µε βάση τις επιχειρησιακές της ανάγκες και δραστηριότητες. Έτσι θα κριθεί ποιο σύστηµα είναι χρήσιµο και αποτελεσµατικό για να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί της στόχοι. Συστηµική θεωρεία : ή θεωρία των συστηµάτων. Αφού παραπάνω αναφέρθηκαν λίγα εισαγωγικά λόγια για τα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης είναι σηµαντικό να αναφερθεί η συστηµική θεωρία. 18

20 Με βάση τη θεωρία αυτή κάθε οργανισµός θεωρείται ως ένα ενιαίο σύστηµα που αποτελείται από αλληλοεξαρτώµενα µέρη, που επιδιώκει κοινούς στόχους. Η επιχείρηση θεωρείται ως ένα ανοιχτό σύστηµα που διατηρεί µε το εξωτερικό περιβάλλον της αλληλοεξαρτώµενες σχέσεις ώστε να βρεθεί σε κατάσταση ισορροπίας. Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε τη συστηµική θεωρία, η δραστηριότητα ενός µέρους του συστήµατος (δηλαδή ενός υποσυστήµατος), επηρεάζει και επηρεάζεται από τη δραστηριότητα των άλλων υποσυστηµάτων που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα η θεωρία των συστηµάτων είναι ένα επιστηµονικό πεδίο που ασχολείται µε την ανάλυση, το σχεδιασµό και τη βελτίωση των συστηµάτων και συνδυάζει πολλούς τοµείς επιστηµών σε µία καθολική µελέτη των συστηµάτων. Νέοι επιστηµονικοί κλάδοι βασισµένοι στη θεωρία των συστηµάτων αναπτύχθηκαν, όπως : η επιχειρησιακή έρευνα, η διοίκηση επιχειρήσεων, η διοίκηση λειτουργιών, η διοίκηση Logistics, η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάλυση των συστηµάτων κ.λ.π 2.3 ιοίκηση πληροφοριακών συστηµάτων (MIS) Ο όρος ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ( ΠΣ) αναφέρεται στη περιοχή του «Management» που κύριος ρόλος του είναι η λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων, στην επεξεργασία των πληροφοριών µε τη βοήθεια του Η/Υ. Όµως τα διοικητικά στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους για απόλυτα σωστές, πλήρεις, έγκυρες και χρονικά επίκαιρες πληροφορίες για να λαµβάνουν τις κατάλληλες κάθε φορά επιχειρησιακές αποφάσεις ή το δυνατό να επιτευχθεί µε το προγραµµατισµό των συστηµάτων και των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών. Αυτό επιτυγχάνεται από την ανάπτυξη της ιοίκησης των Πληροφοριακών Συστηµάτων, η οποία βέβαια διευκολύνθηκε από την εξέλιξη των Η/Υ. τα συστήµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα να µετατρέπουν τα διάφορα στοιχεία σε χρήσιµες πληροφορίες για κάθε επίπεδο διοικητικών στελεχών. Η ύπαρξη ενός Συστήµατος Πληροφοριών ιοίκησης δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει ένα στρατηγικό όπλο, µε τους παρακάτω τρόπους: Αποκτώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. 19

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Θέµατα και ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις αντιστοίχησης Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενών Ερωτήσεις ανάπτυξης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων: ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα