ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Aπριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /15/06 Εθελοντική εφαρμογή διεθνούς κώδικα ασφαλούς δι αχείρισης (ΔΚΑΔ) και διεθνούς κώδικα ασφαλείας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (Α 261) περί «Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 2. Τις διατάξεις του ν. 1045/1980 (Α 95) περί «Κυρώσεως της υπογραφείσας στο Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974, και περί άλλων συναφών διατάξεων» (SOLAS 74)». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2013/1992 (Α 28) «Αποδοχή τροποποιήσεων Κεφαλαίου Ι του παραρτήματος της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974, και περί άλλων διατάξεων». 5. Τις διατάξεις και ειδικότερα την παραγρ. 1.3 της Απόφασης αριθμ. 741(18)/ του ΙΜΟ (ISM CODE), η οποία είχε γίνει αποδεκτή και έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την υπ αριθμ /1/95/ Υπουργική Απόφαση (Β 709/ ). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 74/1996 (Α 58) «Κύρωση κε φαλαίων IX,X και XI της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την απόφαση 1/94 της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, Κρατών». 7. Τις διατάξεις της Απόφασης MSC 104(73)/ της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με την οποία υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE), και η οποία είχε γίνει αποδεκτή και έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με την υπ αριθμ /01/2002/ Υπουργική Απόφαση (Β 1201/ ), καθώς και τις διατάξεις της Απόφασης Α.913(22)/ (ΙΜΟ) με την οποία υιοθετήθηκαν αναθεωρημένες οδηγίες για την εφαρμογή του ΔΚΑΔ. 8. To π.δ. 56/2004 (Α 47) «Κύρωση των τροποποι ήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ SOLAS) 74 που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμ βρίου 2002». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 26/2004 (Α 23) «Τροποποίηση ΠΔ 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυ τιλίας» (Α 201), όπως ισχύει. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την επέκταση εφαρμογής σε εθελοντική βάση:.1 Του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΔΚΑΔ Κώδικας ISM) σε μη υπόχρεα πλοία και στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα πλοία αυτά..2 Του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμε νικών Εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ Κώδικας ISPS) σε μη υπόχρεα πλοία..3 Του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμε νικών Εγκαταστάσεων (ΔΙΚΑΠΛΕ Κώδικας ISPS) σε μη υπόχρεες Λιμενικές Εγκαταστάσεις της χώρας. 2. Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση της εφαρ μογής της παρούσας και την τήρηση σχετικών αρχείων πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων είναι η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 3. Ο τύπος των πιστοποιητικών που εκδίδονται για πιστοποίηση της συμμόρφωσης μη υπόχρεων πλοίων θα είναι ο ίδιος με τον τύπο των πιστοποιητικών των υπόχρεων πλοίων σύμφωνα με το συνημμένο Προσάρ τημα με ειδική ένδειξη σε «εθελοντική βάση». 4. Στα πλοία που εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση ο Κώδικας ΔΙΚΑΠΛΕ θα ισχύουν κατ αναλογία και οι σχετικές διατάξεις των Κεφ. ΧΙ 2 της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ 74 και του ΕΚ 725/2004 όπως ισχύουν κάθε φορά και θα εφοδιάζονται, στο βαθμό που είναι εφικτό, με αριθ μό αναγνώρισης πλοίου (ΙΜΟ number) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κεφ. ΧΙ 1 της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ 74 καθώς και με Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης σύμφωνα με Κανονισμό 5 Κεφ. ΧΙ 1 της ΔΣ ΠΑΑΖΕΘ 74.

2 5370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Με εγκυκλίους της Αρχής, εάν απαιτηθεί, ρυθμίζο νται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της παρούσας. 6. Σε περίπτωση λήξης χωρίς να έχει αιτηθεί από την Αρχή ή τον πιστοποιούντα Αναγνωρισμένο Οργανισμό η ανανέωση ή σε περίπτωση απόσυρσης:.1 Εγγράφου Συμμόρφωσης (ή Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης) διαχειρίστριας εταιρείας, δεν γίνεται δεκτή αίτηση για επαναπιστοποίηση της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών..2 Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (ή Προσω ρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης) πλοίου, δεν γίνεται δεκτή αίτηση για επαναπιστοποίηση του πλοίου της ίδιας εταιρείας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους...3 Πιστοποιητικού Ασφάλειας (ή Προσωρινού Πιστο ποιητικού Ασφάλειας) πλοίου, δεν γίνεται δεκτή αίτηση για επαναπιστοποίηση του πλοίου της ίδιας εταιρείας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 7. Σε περίπτωση λήξης χωρίς να έχει αιτηθεί η ανανέ ωση από την Αρχή ή σε περίπτωση απόσυρσης Δήλω σης Συμμόρφωσης Λιμενικής Εγκατάστασης, δεν γίνε ται δεκτή αίτηση για επαναπιστοποίηση της Λιμενικής Εγκατάστασης για χρονικό διάστημα (2) ετών. 8. Οι εξουσιοδοτημένοι από το ΥΕΝ Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί δύναται να εκδίδουν πιστοποιητικά πλοίων σε εθελοντική βάση κατά περίπτωση και μόνο μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Αρχής. 9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ «Τύποι του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης (CSR), Προσωρινού Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (IISSC), Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου (ISSC), Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης (IDOC), Εγγράφου Συμμόρφωσης (DOC), Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (ISMC), Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC)»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5371 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΔΑΠΛΕ Κ. Παλαιολόγου 1, Πειραιάς ΕΛΛΑΔΑ Αρ. Πλοίου: 3729.ΧΧΧ.Y.Ζ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΝΟΨΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΙΜΟ : 1 1 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 1 Ημερομηνία εφαρμογής : ---[ yyyy/mm /dd]--- 2 Σημαία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 3 Ημερομηνία νηολόγησης : ---[ yyyy/mm /dd]--- 4 Όνομα πλοίου : 5 Λιμένας νηολόγησης του πλοίου : 6 Όνομα εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη : Η εγγεγραμμένη διεύθυνση(εις) : 7 Όνομα εγγεγραμμένου ναυλωτή(ων) γυμνού πλοίου Η καταχωρημένη διεύθυνση(εις) : 8 Ονομα της Εταιρείας, όπως καθορίζεται στον κανονισμό ΙΧ/Ι, η καταχωρημένη διεύθυνση(εις) : Η διεύθυνση(εις) από όπου πραγματοποιεί δραστηριότητες διαχείρισης από πλευράς ασφάλειας : 9 Όνομα του Νηογνώμονα που το πλοίο είναι ταξινομημένο : 10 Φορέας που εξέδωσε το Έγγραφο Συμμόρφωσης : Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο* : 11 Φορέας που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης : Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο* : 12 Φορέας που εξέδωσε το ISSC : Φορέας που διενήργησε τον έλεγχο : 13 Ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο έπαψε να είναι νηολογημένο με το κράτος που ορίζεται στο 2 : 14 Παρατηρήσεις ( καταχώρηση σχετικών πληροφοριών κατά περίπτωση) ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ OTI το αρχείο αυτό είναι σωστό από κάθε άποψη : Εκδόθηκε από το ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Τόπος και ημερομηνία έκδοσης : Ο Διευθυντής ΠΕΙΡΑΙΑΣ ---[ yyyy/mm/dd]--- Το παρόν έγγραφο παραλήφθηκε από το πλοίο και Επισυνάφθηκε με το CSR του πλοίου κατά την ακόλουθη ημερομηνία (συμπληρώστε) :... Υπογραφή :... * Εφόσον ο φορέας ελέγχου είναι ο ίδιος, συμπληρώνεται η ένδειξη Ν/Α Παράβολο χαρτοσήμου: ΜΤΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πλοίο συμμορφώνεται με τον Κώδικα ISM σε εθελοντική βάση

4 5372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF MERCANTILE MARINE SHIPPING POLICY GENERAL DIRECTORATE ISM - ISPS DIRECTORATE 1, K. Palaiologou str Piraeus Greece Our Ref : 3729.ΧΧΧ.Y.Ζ FORM 1 CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR) DOCUMENT NUMBER 1 THE SHIP WITH IMO NUMBER: This document should be in the format yyyy/mm/dd Information 1 This document applies from (date) : ---[ yyyy/mm /dd]--- 2 Flag State : HELLENIC REPUBLIC 3 Date of registration with the State indicated in no.2 : ---[ yyyy/mm /dd]--- 4 Name of Ship : 5 Port of registration : 6 Name of current registered owner(s) : Registered address(es) : 7 If applicable, name of current registered bareboat charterer (s) : Registered address(es) : FOR 8 Name of Company (International Safety Management): Registered address(es) : Address of its safety management activities: 9 Name of all classification societies with which the ship is classed : 10 Administration/Government/Recognized Organization which issued the Document of Compliance : Body which carried out audit (if different): 11 Administration/Government/Recognized Organization which issued the Safety Management Certificate : Body which carried out audit (if different): 12 Administration/Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate : Body which carried out audit (if different): 13 Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2 : 14 Remarks (insert relevant information as appropriate) THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects Issued by the Administration of : GREECE Place and date of issue : PIRAEUS ---[ yyyy/mm/dd]--- The Director This document was received by the ship and attached to the ship s CSR file on the following date (fill in) :.. Signature :.. REMARK: This ship complies with the ISM Code on voluntary basis

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5373 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF MERCANTILE MARINE SHIPPING POLICY DIRECTORATE ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE Αριθ. Πιστ/κού/ Certificate No.: Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ (1) Issued under the provisions of the Ministerial Decision No. (2) Κατ εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της ΕΛΛΑΔΑΣ από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες Under the authority of the Government of HELLAS by the Division for the Verification of Safety and Security Management Systems of Ships and Port Facilities Όνομα πλοίου: Name of ship: Διεθνέςδιακριτικόσήμα : Distinctive number or letters: Λιμένας νηολόγησης: Port of registry: Τύπος πλοίου: Type of ship: Ολική χωρητικότητα : Gross tonnage: Αριθμός IMO: IMO Number: Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας: Name and address of the Company: ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Το παρόν είναι επόμενο, διαδοχικό προσωρινό πιστοποιητικό; Ναι/Όχι Εάν Ναι, ημερομηνία έκδοσης του αρχικού προσωρινού πιστοποιητικού - Ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου Α/ του κώδικα ISPS To παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με το σημείο Α/19.4 του κώδικα ISPS THIS IS TO CERTIFY Ιs this a subsequent, consecutive Interim Certificate? Yes/No If Yes, date of issue of initial Interim Certificate - That the requirements of section A/ of the ISPS Code have been complied with This Certificate is issued pursuant of section A/19.4 of the ISPS Code Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι This Certificate is valid until Εξεδόθη στον Πειραιά την Issued at Piraeus Date of issue ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πλοίο συμμορφώνεται με τον Κώδικα ISM σε εθελοντική βάση REMARK: This ship complies with the ISM Code on voluntary basis Ο Διευθυντής (The Director) (1) θα τεθεί ο αριθμός της παρούσας (2) the number of the proposed M.D. to be inserted Για τη χαρτοσήμανση του παρόντος κατατέθηκαν τα με αριθμ. 1. A- Παράβολο Χαρ/μου Δημοσίου MTN Παράβολο Χαρ/μου ΜΤΝ 30

6 5374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF MERCANTILE MARINE SHIPPING POLICY DIRECTORATE ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE Αριθ. Πιστ/κού/ Certificate No. Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ (1) Issued under the provisions of the Ministerial Decision No. (2) Κατ εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της ΕΛΛΑΔΑΣ από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων από μη νόμιμες ενέργειες Under the authority of the Government of HELLAS by the Division for the Verification of Safety and Security Management Systems of Ships and Port Facilities Όνομα πλοίου: Name of ship: Διεθνές διακριτικό σήμα : Distinctive number or letters: Λιμένας νηολόγησης: Port of registry: Τύπος πλοίου: Type of ship: Ολική χωρητικότητα : Gross tonnage: Αριθμός IMO: IMO Number: Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας: Name and address of the Company: ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 1 ότι το σύστημα ασφάλειας και ο συναφής εξοπλισμός ασφάλειας του πλοίου έχει εξακριβωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 19.1 του μέρους Α του κώδικα ISPS 2 ότι η επιθεώρηση κατέδειξε ότι το σύστημα ασφάλειας και οποιοσδήποτε συναφής εξοπλισμός ασφάλειας του πλοίου είναι ικανοποιητικός από όλες τις απόψεις και ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες διατάξεις του κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης και με το μέρος A του κώδικα ISPS 3 ότι το πλοίο διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου. THIS IS TO CERTIFY: 1 that the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of part A of the ISPS Code; 2 that the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code; 3 that the ship is provided with an approved Ship Security Plan. Ημερομηνία αρχικής επιθεώρησης βάσει της οποίας εκδίδεται το παρόν πιστοποιητικό: Date of initial verification on which this certificate is based Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι υπό την προϋπόθεση της διενέργειας των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο σημείο του μέρους Α του κώδικα ISPS. This Certificate is valid until subject to verifications in accordance with section of part A of the ISPS Code. Εξεδόθη στον Πειραιά την Issued at Piraeus Date of issue ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το πλοίο συμμορφώνεται με τον Κώδικα ISM σε εθελοντική βάση REMARK: This ship complies with the ISM Code on voluntary basis Ο Διευθυντής (The Director) (1) θα τεθεί ο αριθμός της παρούσας (2) the number of the proposed M.D. to be inserted

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5375 ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι σε ενδιάμεση επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης και του μέρους Α του κώδικα ISPS. THIS IS TO CERTIFY that at an intermediate verification, the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code. Ενδιάμεση επιθεώρηση Intermediate verification Υπογραφή/Signed Επιπρόσθετος έλεγχος Additional verification ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ENDORSEMENT FOR ADDITIONAL VERIFICATIONS Υπογραφή/Signed Επιπρόσθετος έλεγχος Additional verification Υπογραφή/Signed Επιπρόσθετος έλεγχος Additional verification Υπογραφή/Signed Αυτό το μέρος του πιστοποιητικού θα προσαρμοστεί από την Αρχή για να δείξει εάν έχει καθιερώσει τις πρόσθετες επαληθεύσεις όπως προβλέπεται στην παράγραφο This part of the certificate shall be adapted by the Administration to indicate whether it has established additional verifications as provided for in section

8 5376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ A/ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ADDITIONAL VERIFICATION IN ACCORDANCE WITH SECTION A/ OF THE ISPS CODE ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι σε πρόσθετη επιθεώρηση η οποία απαιτείται σύμφωνα με το σημείο του μέρους Α του κώδικα ISPS διαπιστώθηκε ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου XI-2 της Σύμβασης και του μέρους Α του κώδικα ISPS. THIS IS TO CERTIFY that at an additional verification required by section of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code. Υπογραφή/Signed ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΜΕΡΟΣ A/ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE SECTION A/ OF THE ISPS CODE APPLIES Το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του μέρους Α του κώδικα ISPS και το πιστοποιητικό, σύμφωνα με το σημείο του μέρους Α του κώδικα ISPS, γίνεται δεκτό ως έγκυρο έως The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until. Υπογραφή/Signed ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ A/ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION HAS BEEN COMPLETED AND SECTION A/ OF THE ISPS CODE APPLIES Το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του μέρους Α του κώδικα ISPS και το πιστοποιητικό, σύμφωνα με το σημείο του μέρους Α του κώδικα ISPS, γίνεται δεκτό ως έγκυρο έως.. The ship complies with the relevant provisions of part A of the ISPS Code, and the Certificate shall, in accordance with section of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until Υπογραφή/Signed

9 ΦΕΚ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5377 ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS Ή ΓΙΑΠΕΡΙΟΔΟΧΑΡΙΤΟΣΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF VERIFICATION WHERE SECTION A/ OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE SECTION A/ OF THE ISPS CODE APPLIES Το παρόν πιστοποιητικό, σύμφωνα με το Μέρος / * του μέρους Α του κώδικα ISPS, γίνεται δεκτό ως έγκυρο έως This Certificate shall, in accordance with section / * of part A of the ISPS Code, be accepted as valid until. Υπογραφή/Signed ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ A/ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF EXPIRY DATE WHERE SECTION A/ OF THE ISPS CODE APPLIES Σύμφωνα με το σημείο του μέρους Α του κώδικα ISPS, η νέα ημερομηνία λήξης ισχύος ** είναι In accordance with section of part A of the ISPS Code, the new expiry date ** is Για τη χαρτοσήμανση του παρόντος κατατέθηκαν τα με αριθμ. 1. Α- Παράβολο Χαρ/μου Δημοσίου MTN Παράβολο Χαρ/μου ΜΤΝ 30 Υπογραφή/Signed * Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. ** Σε περίπτωση συμπλήρωσης του παρόντος μέρους του πιστοποιητικού πρέπει να τροποποιείται αναλόγως και η αναγραφόμενη στο εμπρόσθιο μέρος του πιστοποιητικού ημερομηνία λήξης ισχύος. * Delete as appropriate. ** In case of completion of this part of the certificate the expiry date shown on the front of the certificate shall also be amended accordingly.

10 5378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τη χαρτοσήμανση του παρόντος κατατέθηκαν τα με αριθμ. 1. ΧΑΡΤΜΑ 3. ΜΤΝ Υπέρ Δημοσίου και Μ.Τ.Ν. Πειραιάς ΗΜΕΡΕΚ ΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣΕΑΔΕΠ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5379

12 5380 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, κατά τον περιοδικό έλεγχο της εταιρείας,το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης βρέθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ISM. THIS IS TO CERTIFY THAT, at the company s periodical verification, the Safety Management System was found to comply with the requirements of the ISM Code. 1ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία 1st ANNUAL VERIFICATION Signed (signature of authorized official) Place Date Για τη χαρτοσήμανση του παρόντος κατατέθηκαν τα με αριθμ. 1. ΧΑΡΤΜΑ 2. ΜΤΝ 2ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία Υπέρ Δημοσίου και Μ.Τ.Ν. Πειραιάς ΗΜΕΡΕΚ ΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣΕΑΔΕΠ 2nd ANNUAL VERIFICATION Signed (signature of authorized official) Place Date 3ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία 3rd ANNUAL VERIFICATION Signed (signature of authorized official) Place Date 4ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία 4th ANNUAL VERIFICATION Signed (signature of authorized official) Place Date

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5381

14 5382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ισχύς του παρόντος Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης παρατείνεται μέχρι: The validity of this Interim Safety Management Certificate is extended to: Ημερομηνία παράτασης: Date of extension : ΟΔιευθυντής ( The Director ) (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου που παρατείνει την ισχύ) (Signature of the duly authorized official extending the validity) Για τη χαρτοσήμανση του παρόντος κατατέθηκαν τα με αριθμ. 1. ΧΑΡΤΜΑ 3. ΜΤΝ Υπέρ Δημοσίου και Μ.Τ.Ν. Πειραιάς ΗΜΕΡΕΚ ΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣΕΑΔΕΠ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5383

16 5384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ KAI ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ (ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ) ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION AND ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED) ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, κατά τον περιοδικό έλεγχο του πλοίου, το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης βρέθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ISM. THIS IS TO CERTIFY THAT, at the ship s periodical verification, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (να ολοκληρωθεί μεταξύ δεύτερης και τρίτης επετειακής ημερομηνίας του πιστοποιητικού) Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία INTERMEDIATE VERIFICATION Signed (to be completed between the second and the (signature of authorized official) third anniversary date) Place Date ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ* Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία ADDITIONAL VERIFICATION* Signed (signature of authorized official) Place Date ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ* Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία ADDITIONAL VERIFICATION* Signed (signature of authorized official) Place Για τη χαρτοσήμανση του παρόντος κατατέθηκαν τα με αριθμ. 1. ΧΑΡΤΜΑ 2. ΜΤΝ Υπέρ Δημοσίου και Μ.Τ.Ν. Πειραιάς ΗΜΕΡΕΚ ΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣΕΑΔΕΠ. Date ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ* Υπογραφή (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος Ημερομηνία ADDITIONAL VERIFICATION* Signed (signature of authorized official) Place Date * Αν εφαρμόζεται. Γίνεται αναφορά στην παράγραφο 13.8 του Κώδικα ISM *If applicable. Reference is made to paragraph 13.8 of the ISM Code. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2431.02/10/07 (1) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρό ληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (ΙΟPPC)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24895 17 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων πλοίων. 2 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24895 17 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων πλοίων. 2 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1459 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.272/01/2010 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978 ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ 9ΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to departure from a Greek port

Hazmat notification prior to departure from a Greek port Hazmat notification prior to departure from a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ απόπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα από ελληνικό λιμένα Must

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύμα. 1

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1056 2 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.262/01/2009 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ»

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03-05-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αριθμ. Πρωτ. : 4413.6/12/2010 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32161 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3061 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 3133.1-76888 - 2016 Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 311 Κ.Α.Π. 78/2004 Αρ. 3810,13.2.2004 Αριθμός 78 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 23 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.248/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την Κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος Ε-mail : dekn-c@hcg.gr ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 08-02 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3133.1-10229 - 2016 & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Threats to marine turtles in Thines Kiparissias (Greece)

Threats to marine turtles in Thines Kiparissias (Greece) Strasbourg, 23 October 2018 [files42e_2018.docx] T-PVS/Files(2018)42 CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS Standing Committee 38 th meeting Strasbourg, 27-30 November

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, 8.2.2002 337 Κ.Δ.Π. 61/2002 Αριθμός 61 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 25 του περί Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.249/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λείας για ταχύπλοα

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7593 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Αθήνα, 30-04 - 2013 Α.Π. OIK 2 / 45042 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 1. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΓΕ) ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ PLEASURE CRAFT TRAFFIC DOCUMENT (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ... ΦΕΚ.. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ PLEASURE CRAFT TRAFFIC DOCUMENT (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ... ΦΕΚ.. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Τεύχος Β' 3 0 6 1 /2 6.0 9.2 0 1 6 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 2 1 6 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY ΛΙΜΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 6 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακέλου: 531.5 6/2012 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24663 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2222.1-1.2/62573/2016 Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Logout Exit Print. Form Description Order Date Page Scanned

Logout Exit Print.  Form Description Order Date Page Scanned Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name ILMARINEN CONSULTING LTD Reg. Number ΗΕ 354029 Type Limited

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1289 22 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 62. Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί Γραμμών Φορτώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary

Form Description Order Date Page Number. HE3 Particulars in relation to the first directors and secretary Logout draganajournalist@gmail.com Exit Print Orders Basket (0) File Content Addresses Directors & Secretaries Share Capital Charges & Mortgages Name History Name AZYOL DEVELOPMENT LTD Reg. Number ΗΕ 321887

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΜΑΤΟΣ BALLAST WATER RECORD BOOK ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παράρτημα ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΜΑΤΟΣ BALLAST WATER RECORD BOOK ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παράρτημα ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΜΑΤΟΣ BALLAST WATER RECORD BOOK ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.27 12:50:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-.

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς. 09.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 4433.1/11/08 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ γ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

3.- Συναφώς σας γνωρίζουµε ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται πλοία, τα

3.- Συναφώς σας γνωρίζουµε ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται πλοία, τα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 01 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αριθµ. Πρωτ. : 4413.6/13 /10 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη)

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη) Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη) Από την Επιτροπή Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς 6 Αυγούστου 2008 Θέμα: Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3199 27 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611.22/14/ 3013 Ενσωμάτωση του Κώδικα Διεθνών Προτύπων και Συνι στώμενων Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8361 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 154 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 83. Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469Β7Λ-ΖΨ4 Μυτιλήνη, 18 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 1219 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο: Α Α: ΒΛΛ61-Ι74 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 45457/6070/13 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7593 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 74 Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 26 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την τροποποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΠΡΟΣ/ TO : Όνομα/Name: Όνομα Πλοίου / Name of Ship: Τύπος Πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 827 8 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2879 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π 93630 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 132979/2005 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 1441 Ν. 36(ΙΠ)/2005 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 6 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακέλου: 531.5 6/2012 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 24-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: Μ 3615/ 02 /14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ Α Β Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 48 Από τη Φορολογική Επιτροπή 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 43. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 43. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 43 Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων 1 Ιουνίου 2009 Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 51 Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους (ΦΕΚ 1467 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 51 Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους (ΦΕΚ 1467 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 51 Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους (ΦΕΚ 1467 Β/18-06-13) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42. Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 42 Από τις Επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ελεγκτικών Προτύπων 1 Ιουνίου 2009 Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Competent Authorities response received on 18 August 2011

Competent Authorities response received on 18 August 2011 1 To ensure that staff performing official controls receive the appropriate training required by Article 6 of Regulation (EC) No 882/2004. Να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό που διενεργεί επίσημους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / MOTOR VEHICLE ACCIDENT FORM

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / MOTOR VEHICLE ACCIDENT FORM 012.01.001 / 05.2018 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / MOTOR VEHICLE ACCIDENT FORM Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν / Please answer all questions Το έντυπο να συνοδεύεται από αντίγραφα της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 52(ΙΙΙ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3919 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9209 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 107 Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/PERSONAL DECLARATION SPECIMEN Εγώ ο/η (ονοματεπώνυμο) κάτοχος αριθ. διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου (αριθ. Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ --------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 38(Ι) του 1992 29(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant:

FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ μόνο ) Place of birth: Τόπος γέν.: Post code: Ταχ. Κώδ.: Signature of applicant: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΟΠ-ΛΚΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΟΠ-ΛΚΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 4451.2/01/2013 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κωδικός εγκυκλίου: MLC/01/2013/02-08-13

Διαβάστε περισσότερα

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO 17025:2005

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO 17025:2005 SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO 17025:2005 TFF CORPORATION TEKTRONIX COMPANY 1-14-1 Midorigaoka, Naka-gun, Ninomiya-machi, Kanagawa Pref. 259-0132 JAPAN Hideki Yuyama Phone: 81 463 70 5634 CALIBRATION Valid

Διαβάστε περισσότερα

σ σ σ :

σ σ σ : Erasmus... Η / : 16/10/2015..: 1048, σ, 471 00 Ά. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr Η Η Η Η Η Η Η Η. 2015-16 σ ς σ ς "K σ σ σ STT " ς Erasmus+/ σ, σ σ ση, σ ώ. σ ς ώ ώ ώ ς

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 -- 847 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1058790/845/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1139

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα