ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΔΟ Υ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΔΟ Υ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΔΟ Υ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚ Α ΥΛΙΚ Α (Τ ΜΗΜΑ Σ ΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟ Σ & ΥΛΟ ΠΟ ΙΗ ΣΗ Εισηγητές: Δρ ΙωάννηςΛέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟ ΠΟ ΥΛΟΣ A.E. ΑθανάσιοςΔάλλας ΔΩΔ ΩΝΙΣ Ε ΠΕ ΝίκοςΚορωνάκης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "Ε ΓΝΑΤΙΑ Ο ΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δρ ΙωάννηςΛέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟ Σ A.E. ΑθανάσιοςΔάλλας ΔΩΔ ΩΝΙΣ Ε ΠΕ ΝίκοςΚορωνάκης Ο ΜΙΚΡΟ Ν ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχώ ςαυξανόμενη ανάγκη για νέες υπόγειες κατασ κευές επιβάλλει την κατασ κευή σηράγγων σε δύσ κολες και ιδιόμορφες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες, μέσω εκτεταμένων ζωνώ ν από ισχυρά κερματισμένη, τεκτονισμένη και αποδιοργανωμένη βραχόμαζα. Η συμπεριφορά τέτοιων πετρωμάτων επιδρά άμεσα στη σύλληψη, στο σχεδιασ μό καισ τη μελέτη κατασ κευήςτου έργου καιβ εβαίωςκαθορίζει το κόστος αυτού. Κατά την κατασ κευή της σήραγγας Σ 2 του τμήματος της Εγνατίας Ο δού, μεταξύ Κ ρυσ ταλλοπηγής και Ψ ηλορράχης αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα δυσ χερείς και ιδιόμορφες συνθήκες ασ βεστολιθικήςβραχόμαζας κατακλασ τικού τύπου με κινηματική συμπεριφορά στο 70% περίπου του συνολικού μήκους της σήραγγας ενώ στο υπόλοιπο τμήμα αντιμετωπίζονταιωςεπίτο πλείστον σε αργιλοαμμώ δη έωςχαλικοαργιλώδη γεωυλικά πολύ χαμηλήςαντοχήςπου εμπεριέχουν εβαποριτικά ογκοτεμάχια είτε εβαπορίτες στο επίπεδο τηςβ αθμίδαςτηςδιατομήςτηςσ ήραγγας. Μ ίαεκτεταμένη ζώ νη επώ θησ ηςδιαχωρίζειτιςδύο βασ ικές γεωλογικές ομάδες υλικώ ν. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις μελετητικές προσεγγίσεις καιτην εμπειρίατηςκατασ κευήςαπό την αντιμετώπιση τηςσ υμπεριφοράςτου κατακλασ τικού ασ βεστολιθικού σχηματισμού κατά τη φάση της εκσκαφής και της υποστήριξηςτων δύο κλάδων τηςσ ήραγγαςσ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σ ήραγγα Σ 2 εντάσσεταισ το τμήμα τηςε γνατίαςο δού βρίσκεταιμεταξύ των χωριών ΚρυσταλλοπηγήςκαιΨηλορράχηςσ την περιοχή της Ηπείρου καιαπέχει περίπου 35χλμ. οδικώ ς από την Ηγουμενίτσα, προς τα ανατολικά. Η σήραγγα είναι διπλής κατεύθυνσης, συνίσταται από δύο κλάδους, ένα ανά κατεύθυνση οι οποίοι απέχουν κατάλληλη απόστασ η μεταξύ τους ώ στε να παρεμβ άλλεταιενδιάμεσα στύλος βραχομάζας ικανού πάχους. Τ α μήκη του αριστερού καιτου δεξιού κλάδου τηςσ ήραγγαςανέρχονταισ ε 1126μ. και866μ. αντίστοιχα. Σ υνοπτικά αναφέρεται ότι σ την περιοχή του εν λόγω τμήματος της σ ήραγγας συναντάταιεν γένει ο σχηματισμός των ασ βεστολίθων του Παντοκράτορα. Ο σχηματισμός εμφανίζεταισ το σύνολό του ισχυρά διαρρηγμένοςκαιλατυποπαγήςμε εναλλαγέςστο βαθμό Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 1 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

3 τεκτονισμού μεταξύ ενός βραχώ δους, πλήρους κερματισμένου, υλικού και μιας εδαφικής φάσης. Κ ύριο χαρακτηριστικό τηςεικόναςτων γεωλογικώ ν σχηματισμώ ν εντόςτων οποίων διανοίγεται η σήραγγα Σ 2, αποτελεί η έντονη μεταβ λητότητα των τεχνικογεωλογικώ ν συνθηκώ ν είτε κατά μήκος(σ ε κλίμακα μερικώ ν μόνο μέτρων) είτε κατά την εγκάρσια έννοια της διατομής, με ποικίλες εναλλαγές της συμπεριφοράς των σχηματισμώ ν λόγω δομής, αλληλεμπλοκήςτεμαχώ ν, ρεολογικήςσυμπεριφοράς, ύπαρξηςρηξιγενών ζωνών κλπ. Με την ολοκλήρωση των Γεωλογικών καιγ εωτεχνικώ ν ερευνών καιτα αποτελέσματα των πρώ των αναλυτικώ ν προσεγγίσεων διαπιστώ θηκε η ανάγκη πλήρους και συνεχούς συνεργασ ίαςμ ελετητή καικ ατασ κευασ τή για το σχεδιασ μό τηςσ ήραγγαςσ 2. Κ αιαυτό διότι η επίλυση της σήραγγας μόνο με τασ ικές θεωρήσεις κατέληγε σε συμπεράσματα πού βρίσκονταν σε πλήρη αντίθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμασ τικώ ν εκσκαφώ ν που εκτελέστηκαν στην περιοχή του έργου για τον προσδιορισμό της πλέον δόκιμης μεθοδολογίαςκατασ κευήςκαιτων απαιτούμενων μέτρων άμεσηςυποστήριξηςτηςσ ήραγγας ( εμπειρική προσέγγιση). Συγκεκριμένα, ο αναλυτικός υπολογισμός οδηγούσ ε στον προσδιορισμό ελαχίστων μέτρων άμεσηςυποστήριξηςτηςυπόγειαςκατασ κευήςαγνοώ ντας τελείωςτη μεθοδολογίακατασ κευήςκαιτην κινηματική συμπεριφορά του πετρώ ματος. Σε αντίθεση, η εμπειρική προσέγγιση διαπίστωνε ότι το βασ ικό πρόβλημα εκσκαφής και άμεσηςυποστήριξηςτηςσ ήραγγαςσ 2 εντοπιζόταν σ την ανάγκη αποτροπής, κατά το αρχικό στάδιο της εκσκαφής, της αποκόλλησ ης ή ροής του υλικού και της συγκράτησ ης του πετρώ ματος στα επιτρεπόμενα γεωμετρικά όρια ώ στε, στη συνέχεια, να εφαρμοστούν τα προκύπτοντα από αναλυτικό υπολογισμό μέτρα αντιστήριξης. Η σύλληψη και ο σχεδιασ μός της σήραγγας Σ 2 έγινε με τη στενή συνεργασ ία Μελετητή και Κατασ κευασ τή και οι αριθμητικές αναλύσ εις βασ ίστηκαν στις γεωτεχνικές συνθήκες και τις παραμέτρους σχεδιασ μού που παρουσιάζονται στα ακόλουθα κεφάλαια αλλά καισ την αξ ιολόγησ η καιερμηνείατηςσ υμπεριφοράςδιάνοιξηςσ ηράγγων σε παρόμοια πετρώ ματα σε πραγματικέςσυνθήκεςκατασ κευής. 2. ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο ι κύριες γεωτεχνικές ενότητες κατηγορίες βραχόμαζας που αφορούν σε ομοιογενείς συνθήκες μετώ που εκσκαφήςέχουν ωςεξής: ΚατηγορίαΑ. «ΡηγματωμένοςΑσβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα συστήματα ασ υνεχειώ ν (κυρίωςδιακλάσεις, μικρά ρήγματα), τοπικές εξαλλοιώ σεις (κυρίωςαποχρωματισμός), σ ποραδικά με υλικό πλήρωσηςσ τις ασ υνέχειες κυρίωςαμμώ δουςσύσ τασ ης, καλή αλληλεμπλοκή τεμαχώ ν (αρκετά σφικτή δομή). Μέσο BLOCK SIZE: 10cm ΚατηγορίαΒ. «Κ ατακερματισμένος(sugar cube) Ασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα πολύ πυκνά συστήματα ασ υνεχειώ ν (κυρίως διακλάσεις, ρηξισχισμόςκαιμικρά ρήγματα), Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 2 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

4 ασ υνέχειες ω ς επί το πλείστον ανοικτές, σποραδικά αμμώ δες υλικό ανάμεσα στα ασ βεστολιθικά τεμάχια, πτωχή αλληλεμπλοκή τεμαχώ ν (χαλαρή δομή), δομή sugar cube. Μέσο BLOCK SIZE: 5-10cm Κατηγορία C. «Κ ατακλασ τικόςασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα συστήματα ασυνεχειώ ν (κυρίως διακλάσεις, ρηξισχισμός και μεσοσκοπικά ρήγματα (F)), με σ υχνέςπαρεμβ ολέςαμμώ δουςέωςχαλικώδουςυλικού κατάκλασ ης(κατακλασ τίτης), κυρίωςσε ρηξιγενείς ζώ νες (F) αλλά καιανάμεσα στα ασ βεστολιθικά τεμάχια (γενικά τα ασ βεστολιθικά τεμάχια επικρατούν του κατακλασ τίτη). Δομή χαοτική λόγω τηςέντονηςπαραμόρφωσηςτου υλικού. Μέσο BLOCK SIZE: 5cm Kατηγορία D. «Ασβεστολιθική κονία (fault gauge) ή Ασβεστολιθικός κατακλασ τίτης (fault breccia)» Αποδιοργανωμένο πέτρωμα (είναιδύσ κολο έωςαδύνατο να προσδιοριστείη μητρική δομή του πετρώ ματος), Αμμώ δεις χάλικες (κατακλασ τίτης) ή/και ασ βεστολιθική κονία με παρεμβ ολές κατακλασ τικού ασ βεστολίθου (γενικά επικρατούν ο κατακλασ τίτηςή η ασ βεστολιθική κονίατου κατακλασ τικού ασ βεστολίθου). Δομή χαοτική λόγω τηςπολύ ισχυρήςπαραμόρφωσης. ΔΕΝ Ο ΡΙΖ ΕΤΑΙ BLOCK SIZE. Ρηξιγενήςζώ νη με κατακλασ τικό υλικό ή ασ βεστολιθική κονία ενός κατακλασ τικού ασ βεστολίθου ή ρηγματωμένου ασ βεστόλιθου (περιοχέςμεγάλων ρηγμάτων). 3. ΠΑΡΑΜΕ ΤΡ Ο Ι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Υ Προκειμένου να προσδιορισθούν οι αντιπροσωπευτικέςγεωτεχνικέςπαράμετροι για το εύρος των τεχνικογεωλογικών συνθηκώ ν που συναντώ νται στην περιοχή του έργου καθώ ςκαι οι παράμετροι των κριτηρίων ασ τοχίας Hoek - Brown και Mohr - Coulomb, εξετάσθηκαν τα πρωτογενή εργασ τηριακά και γεωτρητικά δεδομένα ενώ παράλληλα εφαρμόσθηκε κατάλληλα η κατάταξη πετρωμάτων με βάση το δείκτη GSI - Geological Strength Index. Ωστόσο, έχονταςυπόψη ότιοιπαραπάνω παράμετροιτηςβ ραχόμαζαςείναιπιθανό να παρουσιάζουν σημαντική μεταβ λητότητα ακόμη και σε περιορισμένα τμήματα της βραχόμαζας, ο προσδιορισμός τους με αυστηρά αιτιοκρατικές μεθόδους υπόκειται σε αμφισβήτησ η όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα. Μία κατάλληλη μέθοθος για την αντιμετώ πιση του παραπάνω προβλήματος κατά τον προσδιορισμό των γεωμηχανικώ ν xαρακτηριστικώ ν της βραχόμαζας είναι η εφαρμογή της μεθόδου της στοχασ τικής προσομοίωσης της κατανομής των τιμώ ν των παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητος τηςβραχόμαζας, με την μέθοδο Monte Carlo. Η μεθοδολογία αυτή είναιπερισσότερο αξιόπιστη δεδομένου ότι, οιυπολογισμοίβασ ίζονταισ ε όλο το εύροςτης κατανομήςτων τιμώ ν των παραμέτρων εισόδου καιόχισε αντιπροσωπευτικέςμόνον τιμές, Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 3 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

5 τα δε αποτελέσματα δίνονταισ ε μορφή κατανομώ ν πυκνότηταςπιθανότηταςεμφάνισηςτης τιμής που λαμβ άνει κάθε παράμετρος. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να επιλέγονταιτιμέςτον παραμέτρων με τον επιθυμητό βαθμό εμπιστοσύνηςκαιεπομένωςνα επιλέγεταιη πιθανότητα ασ τοχίας. Για κάθε κατηγορία βραχόμαζας έγιναν αναλύσ εις με εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας. Στον Πίνακα που ακολουθείδίνονταιεπίσηςη μέση, ελάχιστη καιμέγιστη τιμή για κάθε παράμετρο αντοχής(c καιφ) καιπαραμορφωσιμότητας(ε ) τηςβ ραχόμαζας για κάθε κατηγορίαβραχόμαζας. Πίνακας Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμούτων διατομώ ν προσομοίωσης. A B C D ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ Εύροςτιμώ ν GSI (40) (30) (20) <15 (13) Εύρος τιμώ ν σci (MPa) (40) (40) (35) (35) Εύροςτιμώ ν mi 10±2 10±2 10±2 10±2 Εύρος τιμώ ν σcm (MPa) (4.70) (3.78) (1.90) (1.4) Εύροςτιμώ ν Γωνίας Τριβής( ) (29) (26) (23) (20) Εύρος τιμώ ν Συνοχής(MPa) (1.40) (1.15) (0.65) (0.48) Εύρος τιμώ ν Μέτρου (3.50) (2.00) (1.05) (0.69) γ (kn/m3) ΛόγοςPoisson strain - ε (%) (0.71) (1.69) (6.3) (21) Στην παρένθεση δίνεται η μέση τιμή της κατανομής που προέκυψε για κάθε παράμετρο, από την στοχασ τική προσομοίωση με την μέθοδο Monte Carlo. Ο ιτιμέςαυτές των παραμέτρων χρησ ιμοποιήθηκαν σ τουςαριθμητικούςυπολογισμούς. 4. ΑΡΙΘ ΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕ ΙΣ Για τον υπολογισμό των εντατικώ ν μεγεθών που αναπτύσ σονται στην προσωρινή υποστήριξη ωςκαιγια την εκτίμησ η των συγκλίσεων που επισυμβ αίνουν κατά τη διαδικασ ία εκσκαφήςτηςσ ήραγγας, χρησ ιμοποιήθηκε ο κώδικαςπεπερασ μένων διαφορώ ν FLAC της Itasca Consulting Group, Inc καιεπιλύθηκε η δυσ μενέστερη διατομή για ύψοςυπερκειμένων 70 m για τιςτέσσερειςκύριεςκατηγορίεςβραχόμαζας. Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 4 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

6 Εκτόςτων αριθμητικώ ν προσομοιώ σεων τηςεκσκαφήςκαιπροσωρινήςυποστήριξης τηςσ ήραγγαςπου έγιναν, με την παραδοχή γεωμηχανικήςσυμπεριφοράς συνεχούςμέσου για τη βραχόμαζα, έγιναν και προσομοιώσεις με εφαρμογή της μεθόδου των διακριτώ ν στοιχείων (Distinct element method) με χρήση του προγράμματος UDEC. Ο ιαναλύσ εις αυτέςέγιναν με σ κοπό τη διερεύνησ η τηςαναγκαιότηταςκαιτηςαποτελεσματικότηταςτων εφαρμοζόμενω ν αγκυρίων προπορείας, λαμβ άνοντας υπόψη τον έντονο κερματισμό της βραχόμαζαςσ ε πολύ μικρά τεμάχια, μη σ υνεκτικά συνδεδεμένα. 4.1 ΕΛΑΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕ ΙΣ ΙΣΟ ΔΥΝΑΜΟ Υ ΣΥΝΕΧΟ ΥΣ ΜΕ ΣΟ Υ (ΤΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡ ΗΣΗ) Με βάση τη γεωμετρία, τους γεωλογικούς σχηματισμούς που εμ φανίζονται και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της σήραγγας για κάθε μία από τις ανωτέρω διατομές κατασ κευάζεται στον κώ δικα FLAC πλέγμα πεπερασ μένων διαφορώ ν αποτελούμενο από δισδιάστατα επίπεδα στοιχεία. Κάθε στοιχείοσυμπεριφέρεταιμε τον προκαθορισμένο νόμο τάσεων - παραμορφώ σεων και τις εφαρμοζόμενες συνοριακές συνθήκες (δυνάμεις ή μετατοπίσεις). Τα μέτρα υποστήριξης προσομοιώ νονται με ειδικά δομικά στοιχεία. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού (beam elements) και τα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ραβ δωτά στοιχεία (cable elements). Η δράση των μεταλλικών πλαισίων λαμβ άνεται υπόψη στα στοιχεία δοκού του εκτοξευόμενου σκυροδέματος με την αρχή του σύμμικτου φορέα μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελασ τικότητας, εμβ αδού διατομής και της ροπής αδράνειας. Στα ομοιώ ματα που αναπτύχθηκαν καθορίστηκαν αναλυτικά όλες οι φάσεις κατασ κευής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά όλων των υλικώ ν των διατομώ ν άμεσης υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρια, πλαίσια, κλπ.), ωςκαιοιγεωτεχνικέςπαράμετροιτηςβ ραχόμαζας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σταδιακή τοποθέτησ η των μέτρων υποστήριξης καθώ ς και η επίδρασ η του χρόνου ωρίμανσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η προσομοίωση της τοποθέτησ ης των μέτρων υποστήριξης έγινε σε περισσότερα του ενός στάδια. Ε πίσης, σ τις περιπτώ σεις διατομώ ν με προσωρινό καιμόνιμο ανάστροφο πυθμένα, προσομοιώ νονται αναλόγωςενδιάμεσα στάδια εκσκαφήςκαι υποστήριξης. Ετσι, για την περίπτωση τηςκατηγορίαςα λήφθησ αν 20 σ τάδια προσομοίωσης, για την κατηγορίαβ 26 στάδια, ενώ για τις κατηγορίες C και D 30 στάδια. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται παραμετρικά για ένα εύροςτιμώ ν του λόγου τάσεων Κ που κυμαίνεταιμεταξύ 0.6 και0.9. Μετά τον υπολογισμό της καμπύλης αντίδρασ ης της βραχόμαζας γίνεται ο υπολογισμός των χαρακτηριστικώ ν καμπυλών υποστήριξης, ως και ο συνδυασ μός των χαρακτηριστικώ ν καμπυλώ ν των επίμέρουςμέτρων. Από τη συναξιολόγησ η των καμπυλώ ν αντίδρασ ηςτηςβ ραχόμαζαςκαιτων χαρακτηριστικώ ν καμπυλώ ν υποστήριξηςείναιδυνατό να εκτιμηθ είη σ υμπεριφορά της αλληλεπίδρασ ης β ραχόμαζας - υποσ τήριξ ης. Ο χρόνος τοποθέτησ ηςτων μέτρων υποστήριξηςλαμβ άνεταιυπόψη μέσω των αρχικώ ν μετατοπίσεων που συμβ αίνουν στην βραχόμαζα πριν την τοποθέτησ ή τους. Ο ιμετατοπίσεις αυτές είναι συνάρτησ η τηςαπόστασ ηςαπό το μέτωπο στην οποίατοποθετούνταιτα μέτρα υποστήριξης καιγια κάθε γεωτεχνική ενότητα υπολογίζονταιμε την β οήθεια των καμπυλώ ν του Panet. Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτησ η του εκτοξευόμενου σκυροδέματος προσομοιώ νεται κατά σ τρώ σ ειςόπου οιτιμέςτου μέτρου ελασ τικότηταςκαιτηςαντοχήςλαμβ άνουν αρχικά μικρές τιμές και αυξάνονται σ ταδιακά σ τα επόμενα σ τάδια προσ ομοίωσ ης. Ο σ υνδυασ μός Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 5 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

7 εκτοξευόμενου σκυροδέματος καιμεταλλικώ ν πλαισίων προσομοιώ νεταιμε στοιχείαδοκού (beam elements), των οποίων τα χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή του σύμμικτου φορέα, μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελασ τικότητας, τηςροπήςαδράνειαςκαιτηςισοδύναμηςδιατομής. Σ τις θέσεις τηςδιατομήςτηςσ ήραγγας όπου εφαρμόζεται διεύρυνση της προσωρινήςυποστήριξης σε μορφή elephant foot, τα στοιχεία προσομοίωσης ακολουθούν την γεωμετρία της διεύρυνσης και στα αντίστοιχα πεπερασ μένα στοιχεία προσδίδονται οι ιδιότητες που αντιστοιχούν στο elephant foot. Τα αγκύρια στον κώ δικα FLAC προσομοιώ νονταιμε ραβ δωτά στοιχεία (cable elements), που δύνανται να φέρουν εφελκυσ τικά φορτία. H σ υμπεριφορά του ενέματος πάκτωσ ης προσομοιώ νεται με τις παραμέτρους ακαμψίας και αντοχής του (Kbond, Sbond). Η παράμετρος K bond εκφράζει την ακαμψίατου σκυροδέματος πάκτωσηςτου αγκυρίου ενώ η παράμετροςs bond εκφράζειτην διατμητική αντοχή στην διεπιφάνεια τηςράβδου του αγκυρίου καιτου σ κυροδέματοςπάκτωσ ηςκαθ ώ ςκαισ την διεπιφάνεια του σ κυροδέματοςπάκτωσ ης καιτηςβ ραχόμαζας. Σ την περίπτωση των κατηγοριώ ν βραχόμαζαςc καιd προβλέπεταιη διεύρυνση της θεμελίωσης του πλαισίου κατά την υποστήριξη της άνω ημιδιατομής. Η διέρυνση αυτή ακολουθεί την κωνική μορφή των δοκώ ν ή αγκυρίων προπορείας και επομένως η θεμελιολωρίδα που διαμορφώ νεται στην θέση της έδρασ ης έχει σχήμα τραπεζίου. Η γεωμετρία του elephant foot προσομοιώ θηκε με δύο διαφορετικά στοιχεία δοκού, το ένα εδραζόμενο στην εξωτερική πλευρά της διεύρυνσης και το δεύτερο σε αναμονή για την σύνδεση με το πλαίσιο που τοποθετείταικατά την εκσκαφή τηςβ αθμίδας. Με τον τρόπο αυτό αφ ενός επιτυγχάνεται πλέον ακριβήςπροσομοίωση της δράσης της θεμελίωσηςκαιαφ ετέρου είναιδυνατή η ανεξάρτητη διασ τασ ιολόγησ η των στοιχείων του elephant foot. Τα χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας ενός εκάστου στοιχείου δοκού (beam element) υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή του σύμμικτου φορέα, μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελασ τικότητας, τηςροπήςαδράνειαςκαιτηςισοδύναμηςδιατομής, όπου σε κάθε πλαίσιο του elephant foot αντιστοιχεί το ήμισυ του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Γ ια την προσομοίωση των δοκώ ν προπορείαςθεωρείταιζώ νη πάχους m (όσο περίπου το πάχοςβραχόμαζαςλόγω τηςκεκλιμένηςτοποθέτησ ηςτων δοκώ ν) με ενισχυμένη ακαμψία όσο η αναλογία συμμετοχής των χαλύβ δινων δοκώ ν, του τσιμεντενέματος και της βραχόμαζας σε συνάρτησ η με το εμβ αδόν της διατομής κάθε στοιχείου. Ο φορέας του κελύφους της προσωρινής υποστήριξης αποτελείται από ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για την κατηγορία Α και συνδυασ μό μεταλλικώ ν πλαισίων με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για τις κατηγορίεςβ, C καιd. Ο φορέας τηςπροσωρινήςυποσ τήριξηςείναιμικτή διατομή που περιλαμβ άνεισκυρόδεμα καιπλαίσια ( υλικό ST37) καιεπομένωςγια τη διασ τασ ιολόγησ η αυτήςπρέπεινα ληφθούν υπόψη όλα τα υλικά που τη συνθέτουν. Ο έλεγχος επάρκειας γίνεται από τη σύγκριση των υπολογιζόμενων τάσεων που αναπτύσ σονταισ την εσωτερική καιεξωτερική παρειά του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και την εσωτερική καιεξωτερική παρειά του πλαισίου με την αντοχή του σε θλίψη καιεφελκυσμό του εκτοξευόμενου σκυροδέματοςκαιτου χάλυβα αντιστοίχως. Ο υπολογισμόςτων τάσεων για την περίπτωση σύνθετηςδιατομήςέγινε με κατανομή των υπολογισθέντων εντατικώ ν μεγεθώ ν (M, Q και N) σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τον Ευρωκώ δικα 4, για τις σύμμικτεςδιατομές. Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 6 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

8 0.07 D =0.6 =0.6 =0.9 = (m) το μέτωπο (m) (α) 1.0 D. 0.8 (MPa) Ko=0.6, =0.6, =0.9, =0.9, πισ η (m) (β ) Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Καμπ ύλη Panet από ελαστοπλαστική επ ίλυση (α) καιαλληλεπίδραση βραχόμαζας μέτρων υποστήριξης(β). H τοποθέτησ η δοκώ ν καιαγκυρίων προπορείαςθεωρείταιωςτο πλέον ενδεδειγμένο άμεσο μέτρο προστασ ίαςτηςοροφήςτηςσ ήραγγαςέναντι καταπτώσεων καιδημιουργίας Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 7 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

9 θόλου, όπου, είτε λόγω του χαμηλού πάχους υπερκειμένων είτε των υψηλώ ν τιμώ ν του εντατικού πεδίου είτε λόγω της φύσ ης του εδάφους και των διασ τάσεων της σήραγγας, δύναταινα επεκταθείσε μεγάλο ύψος. Η διασ τασ ιολόγησ η του αναγκαίου αριθμού δοκών και αγκυρίων προπορείας, ωςκαι των γεωμετρικώ ν (ήτοι στατικώ ν) χαρακτηριστικών αυτών, προϋποθέτειεκτίμησ η των φορτίων που είναιδυνατόν να ασ κηθούν επίαυτών. Συγκεκριμένα, λαμβ άνονταςυπόψη ότι στη σήραγγα δύνανταινα επισυμβ ούν καταπτώ σεις βραχόμαζας, στο τμήμα της οροφής της σήραγγας επί ύψους θόλου υπολογίζεται η απαιτούμενη πυκνότητα εφαρμογήςδοκώ ν ή αγκυρίων προπορείαςμε θεώ ρησ η χαμηλώ ν μηχανικώ ν χαρακτηριστικώ ν βραχόμαζας. Ωςστατικό σύσ τημα των δοκώ ν και αγκυρίων προπορείαςγια τον υπολογισμό τηςαναγκαίαςκαμπτικήςαντοχήςθεωρείταιη αμφίπακτη δοκός(πακτωμένη δοκόςκαισ τα δύο άκρα) καιο υπολογισμόςγίνεταιμε βάσειτο DIN Λαμβ άνονταιυπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βέλοςκάμψηςτηςδοκού προκειμένου να μην γίνει υπέρβασ η του ορίου διαρροήςτου χάλυβα της ράβδου. Η θεωρητική βάση για την ανάλυση της στατικήςσυμπεριφοράς του μετώ που και την πιθανότητα ή μη εκδήλωσης ασ τοχίας, περιλαμβ άνει τις ροπές των ασ κούμενων δυνάμεων λόγω ιδίου βάρους, εξωτερικώ ν φορτίων, οριζοντίων γεωστατικών φορτίων, ωςκαιτις ροπέςαντίστασ ηςτριβώ ν καισυνοχήςτου πυρήνα καιτηςπεριοχήςτου μετώ που. Ο υπολογισμός του συντελεστή ασ φάλειαςπροκύπτειαπό τη μέθοδο ανάλυσ ηςκατά λωρίδεςτηςεν δυνάμεινα ασ τοχήσ ει περιοχήςέμπροσθεν του μετώ που. Ο παραμετρικός υπολογισμός τόσο τηςπεριοχήςτου κέντρου της κυλινδρικής περιοχής ολίσθησ ης, όσο και της επίδρασ ης των μειωμένων γεωμηχανικών χαρακτηριστικώ ν του υλικού, του υδροφόρου ορίζοντα, της πίεσης υποστήριξηςτου εκτοξευομένου σκυροδέματος, τηςύπαρξηςή μη δοκών προπορείας, της ύπαρξηςκατακόρυφου γεωσ τατικού φορτίου, τηςγεωμετρίας εκσ καφήςτου μετώ που, της τρισδιάστατηςσ υμπεριφοράςτου μετώ που καιτου πυρήνα εκσκαφήςκαιτων θυσιαζομένων αγκυρίων του μετώ που, οδηγείστην πλέον αξιόπιστη εκτίμησ η των συνθ ηκώ ν ευστάθειας του μετώπου και στον υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια του απαιτούμενου συντελεστή ασ φαλείας. 4.2 ΑΡΙΘ ΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ Θ ΕΩΡ ΗΣΗ ΑΣΥΝΕΧΟ ΥΣ ΜΕ ΣΟ Υ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ) Στις αριθμητικές αναλύσ εις συνεχούς μέσου που έγιναν με το πρόγραμμα πεπερασ μένω ν διαφορώ ν FLAC, η σ υμπεριφορά τηςβ ραχόμαζαςπροσομοιώνεταιωςένα ελασ τοπλασ τικό μέσο με κριτήριο πλασ τικήςδιαρροήςκατά Mohr-Coulomb. Σε αυτή την περίπτωση η συμβ ολή των δοκώ ν προπορείαςστην ευστάθεια τηςσήραγγαςλαμβ άνεται υπόψη ωςμία ζώ νη ενισχυμένηςακαμψίαςκατ αναλογία προς τη συμβ ολή τηςακαμψίας των χαλύβ δινων δοκώ ν ή αγκυρίων καιτου ενέματος. Ε πομένως, ο έλεγχος επάρκειαςτης υποστήριξης δύναται να γίνει μόνον όσον αφορά στις υπολογιζόμενες συγκλίσεις των τοιχωμάτων της εκσκαφήςκαθώ ςκαι στο εύρος της ζώνης πλασ τικώ ν παραμορφώ σεων που δημιουργείταιγύρω από αυτή. Στην περίπτωση όμωςτηςβ ραχόμαζαςτηςσ ήραγγας Σ 2, ο σημαντικότερος λόγος επιλογήςεφαρμογήςδοκώ ν ή αγκυρίων προπορείας, είναιο έντονοςκατακερματισμόςτηςβ ραχόμαζαςσ ε πολύ μικρά τεμάχια βράχου ασ ύνδετα μεταξύ τους χωρίς την παρουσία συνεκτικού υλικού και των οποίων η συνεκτικότητα βασ ίζεται μόνον στην παρεμπόδιση που προσφέρεται από το αναπτυσσόμενο τασ ικό πεδίο (τριαξονικές συνθήκες φόρτισης). Η δομή αυτή της βραχόμαζας έχει ωςαποτέλεσμα την μείωση της συνεκτικότητας του υλικού στις περιπτώ σεις των ζωνώ ν χαλάρωσης, λόγω Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 8 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

10 απουσίας της απαιτούμενης παρεμπόδισης και τον κίνδυνο καταπτώ σεων του υλικού σε μορφή ρέουσα. Ο μηχανισμός αυτός ασ τοχίας αναφέρεται κυρίωςστις περιπτώ σεις των κατηγοριών B και C, και για την αντιμετώπιση του φαινομένου, υιοθετήθηκε η εφαρμογή αγκυρίων προπορείας. Στην περίπτωση τηςκατηγορίαςd, υιοθετείταιη εφαρμογή δοκώ ν προπορείας βαρέως τύπου, για την προσταθεροποίησ η κυρίως του μετώ που όπου αναμένεταιδημιουργίαεκτεταμένων ζωνώ ν πλασ τικώ ν παραμορφώ σεων. Παραμορφώ σεις Ζώ νη πλασ τικοποίησ ης Φορτίααγκυρίων Αξονικέςδυνάμειςκελύφους Ροπέςκελύφους Διατμητικέςδυνάμειςκελύφους Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναλύσεων FLAC κατηγορίαςd κατά το στάδιο πλήρουςεκσκαφήςτηςδιατομήςτηςσήραγγας. Για την προσομοίωση των παραπάνω μηχανισμώ ν ασ τοχίας της βραχόμαζας επιλέχθηκε το πρόγραμμα UDEC το οποίοβασ ίζεταισ την μέθοδο των δια κριτώ ν στοιχείων Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 9 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

11 και είναι κατάλληλο για την προσομοίωση ασ υνεχώ ν μέσων (όπωςείναι οι περιπτώ σεις ρωγματωμένης βραχόμαζας) σε δύο διασ τάσεις. Το ασ υνεχές μέσο προσομοιώ νεται ως συναρμογή διακριτώ ν τεμαχίων τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους από ασ υνέχειες. Τα τεμάχια αυτά έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται και να περιστρέφονται ανεξάρτητα μεταξύ τουςλόγω τηςπαρουσίαςτων ασ υνεχειώ ν, ενώ παράλληλα δύνανταινα θεωρηθούν ότιείναιή όχιπαραμορφώ σιμα. Στην περίπτωση παραμορφώ σιμων τεμαχίων βράχου, γίνεται διακριτοποίησ η των τεμαχίων σε πεπερασ μένα στοιχείατα οποίαπαραμορφώ νονταισ ύμφωνα με γραμμικό ή μηγραμμικό νόμο σ υμπεριφοράς. Η μηχανική συμπεριφορά των ασ υνεχειώ ν προσομοιώ νεται επίσης με την εφαρμογή γραμμικώ ν η μη-γραμμικών σχέσεων που σχετίζουν τις μετακινήσεις (άνοιγμα καικλείσιμο των ασ υνεχειώ ν καθώςκαιδιατμητικέςμετακινήσεις) με τιςαναπτυσσόμενεςτάσειςεπίτων παρειών τους. Ο κύριος στόχος των αριθμητικών αναλύσ εων που έγιναν με το πρόγραμμα UDEC είναιη ρεαλιστική κατά το δυνατόν προσομοίωση του μηχανισμού δράσεωςτων αγκυρίων προπορείας στην περίπτωση της κατακερματισμένης βραχόμαζας και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής όσον αφορά στην ευστάθεια της βραχόμαζας. Η κατακλασ τικού τύπου ασ βεστολιθική βραχόμαζα εμφανίζεταιωςένα μίγμα κονιοποιημένου ασ βεστολίθου και τεμαχώ ν πολύ μικρού μεγέθους. Η ανάμιξη των δύο αυτώ ν φάσεων, ανάλογα με τον τεκτονισμό που έχει υποστείη βραχόμαζα διαβ αθμίζεται κατά μήκος της σήραγγαςσ ε κατηγορίες όπου επικρατείη παρουσίατεμαχώ ν ασ βεστολίθ ου μη σ υνεκτικά συνδεδεμένων μεταξύ τους (bricked structures) μέχρι περιπτώ σεις όπου επικρατεί ο κονιοποιημένoςασ βεστόλιθος(flower). Στην περίπτωση του κατακερματισμένου ασ βεστολίθου λόγω του έντονου τεκτονισμού δεν παρατηρείται συστηματικότητα των υφιστάμενων ασ υνεχειών και επομένωςδεν είναι δυνατό να γίνει επί τόπου αποτύπωση ασ υνεχειώ ν και ταξινόμησ η τους σε συστήματα. Επίσης, η πυκνότητα των ασ υνεχειώ ν είναι τέτοια που το μέγεθος των τεμαχώ ν πολλές φορές δεν υπερβαίνει τα 10 cm. Σύμφωνα επομένωςμε τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι τιμέςτων παραμέτρων που απαιτούνταιγια την προσομοίωση των ασ υνεχειώ ν όσον αφορά στον προσανατολισμό τους λήφθηκαν παραμετρικά ενώ οι τιμές που αφορούν στις αποστάσεις καιτο μήκος του ίχνουςλήφθηκαν κατά τρόπο ώ στε το μέγεθος των τεμαχίων που προκύπτουν να είναιαντιπροσωπευτικό των επίτόπου συνθηκώ ν. Σ ε κάθε αριθμητικό μοντέλο θεωρήθηκαν δύο σ υστήματα ασ υνεχειώ ν καιη ελάχιστη πυκνότητα ασ υνεχειώ ν που επιτεύχθηκε να προσομοιωθείείναιασ υνέχειεςμε αποστάσειςμεταξύ τουςπερίπου 7cm. Για την προσομοίωση των παραπάνω γεωμετρικώ ν στοιχείων των ασ υνεχειώ ν, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων υπολογιστικήςμνήμης θα ήταν αδύνατη η προσομοίωση της βραχόμαζαςσ α όλη την έκτασ η του μοντέλου με την παραδοχή ασ υνεχούςμέσου. Γ ια τον λόγο αυτό, υιοθετήθηκε υβριδικό μοντέλο προσομοίωσηςτο οποίοχωρίζεταισ ε δύο ζώ νες: Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 10 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

12 Συνδυασ μένοςκάνναβ οςδιακριτώ ν στοιχείων με θεώ ρησ η ασ υνεχούςμέσου και πεπερασ μένων στοιχείων σε απόστασ η από τη σήραγγα. Πυκνότητα διακριτοποίησ ηςογκοτεμαχίων κατακλασ τικού υλικού με μέση απόστασ η ασ υνεχειώ ν 7cm. Ανυποστήρικτεςσυνθήκες. Περιοχή υπέρβασ ης διατμητικήςαντοχήςασ υνεχειώ ν. Υποστηριγμένεςσυνθήκες. Περιοχή υπέρβασ ης διατμητικήςαντοχήςασ υνεχειών. Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναλύσεων UDEC (κινηματική θεώρηση ). Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 11 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

13 i) σε μία ζώ νη εύρους περίπου 6 m που περιλαμβ άνει την περιοχή γύρω από την σήραγγα. Σ την ζώ νη αυτή γίνεταιη παραδοχή ασ υνεχούςμέσου. ii) στην δεύτερη ζώ νη που περιλαμβ άνει το υπόλοιπο μοντέλο καισ την οποίαγίνεταιη παραδοχή μηχανικής συμπεριφοράς συνεχούς μέσου. Στην ζώ νη αυτή γίνεται διακριτοποίησ η σε πεπερασ μένα στοιχείαόπωςστην περίπτωση των αναλύσ εων με το κώ δικα FLAC. Η βραχόμαζα θεωρείται ότι ακολουθεί ελασ τοπλασ τική συμπεριφορά με κριτήριο ασ τοχίαςmohr-coulomb καιωςτιμέςτων παραμέτρων για τις αναλύσ εις λήφθηκαν αυτές της κατηγορίας B των αναλύσ εων με τον κώ δικα FLAC. Τα στάδια προσομοίωσηςπου ακολουθήθηκαν είναιτα εξής: 1. Αρχικό τασ ικό πεδίο: η ανάπτυξη του αρχικού πεδίου των τάσεων γίνεταιμε ορισμό των οριζόντιων καικατακόρυφων τάσεων με την παραδοχή τάσεων λόγω β αρύτητοςκαιγια μέγιστο πάχοςυπερκειμένων 70 m από τη στέψη τηςσ ήραγγας. 2. Εκσκαφή τηςσ ήραγγαςκαιυπολογισμοίσε ανυποστήρικτεςσυνθήκες: Αφαιρούνταιόλα τα τεμάχη βράχου που βρίσκονται μέσα από το περίγραμμα της σήραγγας και διενεργούνται αριθμητικοί υπολογισμοί μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία και αριθμητική σύγκλιση. 3. Εκσκαφή τηςσ ήραγγαςκαιυπολογισμοίλαμβ άνονταςυπόψη τη δράση των αγκυρίων προπορείας: επανεκκίνησ η από τα αποτελέσματα τηςπρώ τηςφάσηςπροσομοίωσηςκαι προσομοίωση της επίδρασ ης των αγκυρίων προπορείας θεωρώ ντας περιορισμό των μετακινήσεων (στηρίξεις) στις θέσεις τοποθέτησ ης των δοκών. Η μέθοδος προσομοίωσηςτων δοκώ ν με σ τηρίξεις θεωρείταιδόκιμη για τιςανάγκεςτων αναλύσ εων με το UDEC δεδομένου ότι ο σκοπός των αναλύσ εων δεν είναι ο υπολογισμός των μετακινήσεων ή η επίδρασ η των υπολοίπων μέτρων υποστήριξης, αλλά η αποτελεσματικότητα των αγκυρίων προπορείας για την συγκράτησ η των μικρώ ν τεμαχίων βράχου έναντι καταπτώσεων σε ρέουσα μορφή στα μεταξύ των αγκυρίων διασ τήματα. Η αξιολόγησ η της επάρκειας του συστήματος των αγκυρίων προπορείας γίνεται με κριτήριο το μέγεθος των διατμητικώ ν μετακινήσεων μεταξύ των ασ υνεχειώ ν στην περιοχή γύρω από το όριο εκσκαφής της σήραγγας για την περίπτωση εφαρμογής αγκυρίων προπορείας σε σύγκριση με τις ανυποστήρικτες συνθήκες. Σε αυτές η μέγιστη διατμητική μετακίνησ η υπερβαίνει τα 15cm με μη δυνατότητα αριθμητικήςσύγκλισηςτου μόντελου. Ο ι μετακινήσεις αυτές περιορίζονταισ ε 1 cm με την προσομοίωση αγκυρίων προπορείαςσε αποστάσεις 50 cm και σύγκλιση του μοντέλου. Επίσης εντοπίζονται οι επιφάνειες των ασ υνεχειώ ν όπου έχει συμβ εί υπέρβασ η της διατμητικής αντοχής για ανυποστήρικτες συνθήκεςκαιγια εφαρμογή αγκυρίων προπορείας. Από τα παραπάνω, τεκμαίρεταιη ευνοϊκή δράση και αποτελεσματικότητα των αγκυρίων προπορείας στη συγκράτησ η των τεμαχώ ν βράχου καισ τη δημιουργίαπαρεμποδιζόμενων συνθηκώ ν (τριαζονικέςσυνθήκες φόρτισης) ώ στε να περιορίζεται η ζώ νη διατμ ητικήςασ τοχίας των ασ υνεχειών και το μέγεθος των διατμητικώ ν μετακινήσεων. Σύμφωνα με την εκτίμησ η των επί τόπου συνθηκώ ν και τις Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 12 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

14 παραδοχές της παρούσ ας μελέτης οι σ υνθ ήκες αυτές κερματισ μού της β ραχόμαζας είναι αντιπροσ ω πευτικές της κατηγορίας Β. Π αρόμοια αποτελέσ ματα υπολογίσ θ ηκαν για τις περιπτώσεις στις οποίες οι αποστάσεις των ασ υνεχειών λήφθηκαν επίσης 10 cm και τροποποιήθηκαν οι κλίσεις τους. Έ τσι, εξετάζεταιη επίδρασ η του μηχανισμού ασ τοχίαςσ ε ένα σημαντικό εύροςπροσανατολισμού των ασ υνεχειώ ν. Αντίστοιχα αποτελέσματα υπολογίσθηκαν για την περίπτωση όπου η μέση απόστασ η των ασ υνεχειώ ν είναι7 cm, σ υνθήκεςπου προσεγγίζουν τιςαναμενόμενεςγια την κατηγορία C. Σ την περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική αξονική απόστασ η των αγκυρίων προπορείας είναι40cm. Σ ε ανυποστήρικτεςσυνθήκες η μέγιστη διατμητική μετακίνησ η υπερβαίνειτα 20 cm με μη δυνατότητα αριθμητικήςσύγκλισηςτου μοντέλου. Από την ωςάνω ανάλυση είναι εμφανήςη πλήρης αποδιοργάνωση της βραχόμαζας σε ανυποστήρικτεςσυνθήκεςσε πολλά σημείατης περιμέτρου τηςεκσκαφήςμε πιό έντονο το φαινόμενο να εμφανίζεταισ την οροφή καισ την παρειά τηςάνω ημιδιατομήςτηςσ ήραγγας. Τα μικρά τεμάχια της βραχόμαζας αποκολλώνται και περιστρέφονται με πλήρη απώ λεια οιασ δήποτε συνεκτικότητας μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική πυκνότητα των αγκυρίων προπορείας εκτιμάται κατ αρχήν σε 40 cm. Στα αποτελέσματα όπου φαίνονται οι διατμητικές μετακινήσεις καθώςκαι τα ίχνη των επαφώ ν μεταξύ των τεμαχίων βράχου όπου έχει συμβ είδιατμητική ασ τοχία, σε συνθήκες εφαρμογήςαγκυρίων προπορείας, είναι εμφανείς οι περιοχές προσομοίωσης των δοκών προπορείας, όπου εξαλείφονται οι διατμητικές μετακινήσεις και η διατμητική ασ τοχία. Επίσης, στα τμήματα μεταξύ των δοκώ ν περιορίζονταισ ημαντικά οιμετακινήσεις. Ε ξαίρ εση αποτελείτο τμήμα της βάσης της εκσκαφής όπου είναι πιθανό να απαιτηθεί σύμφωνα με τις επί τόπου παρατηρήσεις, επέκτασ η του εύρουςεφαρμογήςτων αγκυρίων προπορείαςμέχριτη βάση τηςεκσκαφήςτηςάνω ημιδιατομής. 5. ΕΙΔ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ ΙΣ ΑΝΤΙΜΕ ΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο κατ αρχήν προσδιορισμός από το Μελετητή του έργου των τυπικών διατομώ ν εφαρμογής στηρίζεται στο δεδομένο όρυξης της σήραγγας σε ομοιογενές υλικό με συγκεκριμένες, ανά διατομή, γεωτεχνικές παραμέτρους γεγονός όμωςπου είναι δύσ κολο έωςαδύνατο να επαληθεύεται κατά τη φάση κατασ κευής, και ιδιαίτερα σε κατακλασ τικά πετρώ ματα. Κατά τη φάση εκπόνησ ηςτηςμελέτηςκαισ ε συνεργασ ίαμελετητή καικ ατασ κευασ τή έγινε μια κατ αρχήν- εκτίμησ η των πιθανώ ν περιπτώ σεων για τις οποίες θα χρειαζόταν ειδική αντιμετώ πιση. Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά το σχέδιο της κατασ κευήςτου έργου καιγια τα οποίαχρειάστηκε ειδική αντιμετώ πιση ήταν τα ακόλουθα: 1. Βραχομάζα αμελητέαςσ υνοχήςκαιέντονηςτάσηςπροςροή. 2. Έ ντονη παρουσία ασ βεστολιθικήςκονίαςστο μέτωπο εκσκαφήςκαιφαινόμενα ασ τάθειαςτου μετώπου κατά την εκσκαφή. 3. Κατάπτωση ή κατάρρευση βραχομάζαςμικρήςή αμελητέαςσ υνοχήςστο στάδιο εφαρμογήςτου εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 13 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

15 4. Έ λεγχος υπερεσκαφώ ν για τις ζώ νες εκσκαφής εκτός δοκώ ν ή αγκυρίων προπορείας. 5. Βήμα προχώ ρησ ηςκαιέλεγχος υπερεσκαφώ ν στις εκσκαφέςσήραγγαςκατά τη Β φάση. 6. Αντιμετώπιση μεικτώ ν διατομώ ν εκσκαφής Ενδιάμεσεςκατηγορίεςπροσωρινής υποστήριξης. 5.1 ΥΛΙΚΟ ΑΜΕ ΛΗΤΕ ΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Σε περιπτώ σεις αντιμετώ πισηςβραχόμαζαςαμελητέαςσυνοχήςκαιέντονηςτάσης προς ροή, διανοίγονταιμε τη χρήση του εξοπλισμού forepoling οπές άνωθεν των δοκώ ν προπορείας, διαμέτρου mm με ανωφερική κλίση σε αποστάσεις των 50-70cm σ τις 90 τηςάνω ημιδιατομήςή/καισ το μέτωπο εκσκαφής(5-10 οπές) μήκους3-6m ανάλογα με τιςεπίτόπου συνθήκες, προςεκτέλεση τσιμεντενέσεων σταθεροποίησ ηςτηςπεριβάλλουσας τη σήραγγα β ραχόμαζαςμε σ κοπό την κατά το δυνατόν αποκατάστασ η τηςσ υνοχήςαυτής. Εάν απαιτηθείκατά την προχώ ρησ η, εφαρμόζονταικαιαγκύρια αυτοδιάτρησ ης, μήκους6m και φέρουσαςικανότητας200 ή 300kN, μεταξύ των δοκώ ν προπορείαςσ την περιοχή των τσιμεντενέσεων με σ τόχο την περαιτέρω ισχυροποίησ η καιτην αποτελεσματική εξασ φάλιση της οροφής. Λόγω της καρστικότητας του ορυσσόμενου σχηματισμού, των ανοικτώ ν διακλάσεων καιτηςεν γένει ανισοτροπίαςαυτού κατά θέσεις, είναισ υνήθηςη κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέματος από τις θεωρητικά υπολογιζόμενες. Τονίζεται ότι τόσο κατά την εργασ ίαενεμάτωσηςτων δοκών προπορείας, όσο καιτων αγκυρίων fiberglass και selfdrilling, όταν παρατηρείται απορρόφησ η ενέματος μεγαλύτερη της θεωρητικά προβλεπόμενης, σε κάθε περίπτωση συνεχίζεταιη εργασ ίαενεμάτωσηςυπό πίεση ούτως ώ στε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν η μεγαλύτερη δυνατή σταθεροποίησ η της περιβάλλουσαςβ ραχόμαζας. 5.2 ΕΝΤΟ ΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟ ΛΙΘ ΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ Σε ειδικέςπεριπτώσεις αντιμετώ πισηςασ βεστολιθικήςκονίαςμηδενικήςσυνοχήςστο μέτωπο εκσκαφήςπου καθιστούσ ε αδύνατη τη διατήρησ η του προβλεπόμενου βήματος προχώ ρησ ηςκαιπαρουσίασ ε σημαντικά προβλήματα ροήςυλικού καιασ τάθειαςτου θόλου, εφαρμόσθηκαν παραοριζόντιοι τσιμεντοπάσσαλοι μήκους 12m και διαμέτρου 130mm, σε ακτινικές διατάξεις με αποστάσεις 80cm, για τη συγκράτησ η του μετώπου. Η εργασ ία περιλάμβ ανε την υιοθέτησ η ειδικήςτεχνική ς κατά την οποία αμέσωςμετά τη διάτρησ η, η απομάκρυνση των στελεχώ ν γινόταν κατά τον ίδιο χρόνο με την εκτέλεση τηςσ κυροδέτησ ης, καθώ ςήταν αδύνατη η διατήρησ η των οπών ανοικτών λόγω της ιδιόμορφης φύσ ης του υλικού. 5.3 ΕΦΑΡΜΟ ΓΗ Ε ΚΤΟ ΞΕ ΥΟΜΕ ΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΔΕΜΑΤΟ Σ Σε περιοχές όχιυποχρεωτικά σε όλο το ανάπτυγμα τηςεπιφάνειαςεκσκαφής- με πέτρωμα μικρής ή αμελητέας συνοχής και μικρής ή μηδενικής απορροφητικότητας σε τσιμεντένεμα υπήρξαν σημαντικές καταπτώ σεις και ροή του πετρώ ματος κατά το στάδιο εφαρμογήςτου εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Από την πίεση του εκτοξευομένου υλικού προκαλούνταν αφ ενός πρόσθετη εκσκαφή της βραχομάζας (που πολλές φορές ήταν Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 14 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

16 ανεξέλεγκτη) και αφ ετέρου καθίστατο αδύνατη η εφαρμογή της πρώ της στρώ σης εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αναγκαίας προυπόθεσης για την εκτέλεση των επομένων εργασ ιώ ν σταθεροποίησ ηςτηςδιατομής. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη χρήση φύλλων νευρομετάλ, που τοποθετούνταν κάτω από τις δοκούςή τα αγκύρια προπορείας, και επίτων οποίων γινόταν η εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματοςχωρίς αυτό να έρχεταισ ε άμεση επαφή με τη βραχομάζα. Εναλλακτικά χρησ ιμοποιήθηκε και η τεχνική της σταδιακής εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ξεκινώ ντας από περιοχές της επιφάνειας εκσκαφής με μεγαλύτερη συνοχή του πετρώ ματος. Σ την πρώ τη περίπτωση, μετά την οριστική εφαρμογή των μέτρων αντιστήριξης, πληρούνταν με τσιμεντένεμα τα πιθανά κενά μεταξύ νευροματάλ καιβ ραχομάζας. 5.4 ΥΠΕΡΕΣΚΑΦΕΣ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΓΡ ΑΜΜΗΣ Β Όταν το πέτρωμα είχε μικρή ή αμελητέα συνοχή και μικρή ή μηδενική απορροφητικότητα σε τσιμεντένεμα σ τις περιοχέςτηςδιατομήςπου δεν προυποστηρίζονταν με δοκούς ή αγκύρια προπορείας δηλαδή στις ζώ νες που βρίσκονταν κοντά στις θέσεις στήριξης των πλαισίων προκαλούνταν, παρά την ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την εκσκαφή, υπερεσ καφέςμεγαλύτερες των μέσων υπερεσκαφώ ν που προσδιορίζονταιαπό τη γραμμή Β. Στις περιπτώσεις αυτέςμε την εμπειρίαπου αποκτήθηκε καταβ αλλόταν προσπάθεια προεκτίμησ ης των περιοχώ ν με ανάλογη συμπεριφορά και προσταθεροποίησ ης της βραχομάζας, πριν την έναρξη τηςεκσκαφής, με τσιμεντενέσειςσχετικά μικρού μήκους. 5.5 ΥΠΕΡΕΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ Κ ατά το σ τάδιο εκσ καφήςτης Β φάσ ηςτηςσ ήραγγαςπαρατηρήθ ηκε σ τιςπαρειές καικαθ ολο το ύψοςεκσκαφήςτο ίδιο φαινόμενο με αυτό που περιγράφηκε στην παράγραφο 5.4 καιαντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Επιπρόσθετα διαπιστώ θηκε ότι σε περίπτωση βραχομάζαςμε μικρή συνοχή ότιτο βήμα προχώ ρησ ηςτων δύο (2) μέτρων ήταν μεγάλο και δυσχέραινε τον έλεγχο των ορίων εκσκαφής. Σ τις περιπτώ σεις αυτέςτο βήμα προχώ ρησ ης κατά την εκσκαφή τηςβ φάσηςτηςσ ήραγγαςμειώ θηκε στο ένα (1) μέτρο. 5.6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ ΙΣ ΜΕ ΙΚΤΩΝ Δ ΙΑΤΟ ΜΩΝ Ε ΚΣΚΑΦΗΣ - ΕΝΔΙΑΜΕ ΣΕ Σ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΕ Σ ΠΡΟ ΣΩΡ ΙΝΗΣ ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Τονίζεται ότι η θεώ ρησ η των διατομώ ν και η μελέτη προς καθορισμό των μέτρων υποστήριξης έγινε υπό τη βασ ική προϋπόθεση ότι τόσο το πέτρωμα της διατομής της σήραγγας, όσο καιη αμέσωςπεριβάλλουσα αυτήν βραχόμαζα παρουσιάζουν ομοιογένεια, τα αυτά περίπου γεωμηχανικά χαρακτηριστικά και επομένως την αυτή γενικώ ς συμπεριφορά. Ε ν τούτοιςαρκετά συχνά, ιδια ίτερα δε σε περιπτώ σειςκατά τιςοποίεςη όρυξη τηςσ ήραγγαςδιενεργείταιεντόςτεκτονικώ ςδιαταραγμένων ζωνών ή/καιπετρωμάτων που παρουσιάζουν σχεδόν συνεχή εναλλαγή τηςφύσ εωςκαιτων εν γένειχαρακτηριστικώ ν τους, αντιμετωπίζονταιμεικτέςδιατομέςστις οποίες ο καθορισμόςτων μέτρων υποστήριξηςείναι ιδιαίτερα προβληματικός, δεδομένου ότι το μηχανικώ ςασ θενέστερο τμήμα της διατομής, ακόμα και σε μικρό ποσοστό συμμετοχής είναι δυνατόν υπό ορισμένες συνθήκες, να Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 15 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

17 επηρεάσει λίαν δυσμενώςτη συνολική ευστάθεια της διατομήςτης σήραγγας όταν αυτό βρίσκεταισ ε κρίσιμη περιοχή τηςδιατομής. Τ ο αυτό είναιδυνατόν να συμβ είεάν η αμέσως περιβάλλουσα τη διατομή βραχόμαζα, ιδιαίτερα στην περιοχή της οροφής, παρουσιάζει χαμηλότερα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το πέτρωμα της διατομής. Σε αυτέςτιςπεριπτώ σειςγια λόγουςεξασ φάλισηςτηςκατασ κευήςεφαρμόζονταιτα μέτρα ΠίνακαςΣφάλμα! Άγνωστη παράμετροςαλλαγής.: Τεχνικογεωλογική ταξινόμη ση κατηγοριών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ Σ ΔΙΑΤΟΜΩΝ BLOCK (cm) SIZE A A/B B B/C C C/D D > <5 <5 ΝΑ ΝΑ ΟΜΟΙΟ ΓΕΝ ΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ~ 35 ΟΜΟΙΟ ΓΕΝΗ Σ ΔΙΑΤΟΜΗ ~ 25 ΟΜΟΙΟ ΓΕΝΗ Σ ΔΙΑΤΟΜΗ ~ 15 GSI ΜΕΙΚ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ * (I) * (II) ΜΕΙΚ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ * (I) * (II) ΜΕΙΚ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ * (Ι) * (ΙΙ) <15 ΔΟΜΗ - ΑΛΛΗΛΕΜΠΛΟ ΚΗ ΤΕΜΑΧΩΝ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ ΣΦΙΚ ΤΗ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ Η ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ Β ΜΕΤΡΙΑ ΣΦΙΚ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΤΩΧΗ ΧΑΛΑΡΗ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ Η ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ C ΠΟΛΥ ΠΤΩΧΗ ΠΟΛΥ ΧΑΛΑΡΗ ΔΟΜΗ ΧΑΟΤΙΚ Η ΔΟΜΗ ΣΥΧΝΕ Σ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚ ΩΔΟ ΥΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΤ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚ Η ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΟ D ΧΑΟΤΙΚ Η ΔΟΜΗ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΕ Σ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚ ΩΔΟ ΥΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΤ Η Ή ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚ ΗΣ ΚΟΝΙΑΣ ΧΑΟΤΙΚ Η ΔΟΜΗ ΕΠΙΚ ΡΑΤΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚ ΩΔΟΥ Σ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΤ Η Ή ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚ ΗΣ ΚΟΝΙΑΣ * (I) Επί τόπου αξιολόγησ η, * (II)Ε κσκαφή με βάση όχι το ασ θενέστερο αλλά το γεωμηχανικά καικατασ κευασ τικά κρίσιμο τμήμα τηςδιατομής υποστήριξης που αντιστοιχούν στην αντίστοιχη ενδιάμεση κατηγορία εκσκαφής και προσωρινήςυποστήριξηςμετά από την αξιολόγησ η των επίτόπου συνθηκώ ν. Τονίζεται επίσης, ότι οι εν λόγω ενδιάμεσες κατηγορίες εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις μετάβασ ης προς τις αντίστοιχες καλύτερες ποιότητες βραχόμαζας, προς το σκοπό τηςομαλήςκαιασ φαλούςπροσαρμογήςτηςκατασ κευήςστις συνθήκεςεδάφουςκαι προςαποφυγή σ υχνών αλλαγώ ν τηςδιαδικασ ίαςκατασ κευήςεξαιτίαςψευδομεταβολώ ν των εδαφικώ ν συνθηκώ ν (μεταβ ατικέςζώ νες). Ο ι ακόλουθες, ενδιάμεσες των κυρίων Α, Β, C και D, κατηγορίες εκσκαφήςκαι προσωρινήςυποστήριξηςβ ραχόμαζας, καλούνταιωςα/β, B/C καιc/d. Ο πωςείναισ αφές, οι κύριες κατηγορίες Α, Β, C καιd καλύπτονταιαπό πλήρη υπολογιστική τεκμηρίωση και γεωτεχνικές αναλύσ εις, ενώ οι ενδιάμεσες προκύπτουν με βάση κυρίωςκατασ κευασ τικές τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις των μέτρων προσωρινής υποστήριξης, σε κάθε Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 16 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

18 περίπτωση είναικυμαινόμενες μεταξύ των ορίων εφαρμογήςτων δύο εκατέρωθεν κύριων κατηγοριών καιμε δυνατότητες τοπικώ ν αυξομειώ σεων των μέτρων υποστήριξηςανάλογα με τις επίτόπου εναλλαγέςτηςσ υμπεριφοράςτων γεωλογικώ ν σχηματισμώ ν. Η περιγραφή των ενδιάμεσων κατηγοριώ ν που ακολουθείαφορά στο γενικό πλαίσιο αρχώ ν εφαρμογής αυτών επίτόπου του έργου, καθώ ςείναιπρόδηλη η αδυναμίαεκ των προτέρων ακριβούς καιπλήρους προσδιορισμού του συνόλου των προβλεπόμενων μέτρων υποστήριξηςκαι των συναφώ ν τεχνικώ ν επιλογώ ν σε περιπτώσεις εφαρμογώ ν υβριδικήςμορφήςλύσ εων που συνίστανταισ υχνά από διαδικασ ίες επίτόπου αξιολόγησ ηςσ υνθηκώ ν συμπεριφοράς τηςβ ραχόμαζαςκαιυπόκεινταισ ε σχετικές αυξομοιώ σεις μέτρων ανάλογα με τις σχετικές εκτιμήσειςπου διατυπώ νονταισ τα πλαίσια τηςεπίτόπου παρουσίαςτου Μελετητή στο έργο. 6. ΕΦΑΡΜΟ ΓΗ ΤΩΝ Ε ΝΔΙΑΜΕ ΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ B/C ΚΑΙ C/D 6.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟ ΛΟ ΓΗΣΗΣ ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Η εφαρμογή των ενδιαμέσων κατηγοριώ ν αντιστήριξης με στοιχεία προπορείας (κατηγορίεςb/ C καιc/d) προϋποθέτειτην αξιολόγησ η των στοιχείων που προκύπτουν από τις ερευνητικέςδιατρήσεις προπορείας(δοκοίπροπορείαςγια την κατηγορίαc /Dκαιspilling για την κατηγορίαb /C ) καιτα στοιχείαενεμάτωσήςτους, σ ε συνδυασ μό με τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία από τη χαρτογράφησ η των προηγουμένων μετώ πων εκσκαφής. Η διαδικασ ίαπου ακολουθείταιέχειωςεξής: ΓΕΩΛΟΓΙΚ Η ΧΑΡΤΟ ΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Η γεωλογική χαρτογράφησ η του μετώ που, που εκτός της αποτύπωσης της γεωλογίαςκαταγράφει καιτην συμπεριφορά τηςβ ραχόμαζας, προσδιορίζει κατ αρχήν την επιλογή της κατηγορίας αντιστήριξης που θα εφαρμοστείστα επόμενα βήματα διάνοιξης. Πέραν αυτού παρέχει καιτη βασ ική πληροφόρησ η για τη διευθέτησ η, την κατανομή καιτην αλληλοσυσχέτησ η στο μέτωπο και κυρίως στο θόλο της σήραγγας των επιμέρους πετρογραφικώ ν τύπων του γεωλογικού σχηματισμού του ασ βεστόλιθου Παντοκράτορα, που συναντάταισ τα μέτωπα Α4 καιδ4. ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗ ΤΙΚ ΩΝ ΣΤΟ ΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟ ΠΟ ΡΕΙΑΣ Κατά την παρακολούθησ η τηςδιάτρησ ηςτων ερευνητικώ ν σωλήνων προπορείαςγια την κατηγορίαc /Dκαιαντίστοιχα τω ν spiles για την κατηγορίαb /Cσυλλέγονταιτα ακόλουθα στοιχεία : 1. Κρούσ η κοπτικού κατά τη διάτρησ η 2. Επιστρεφόμενα υλικά διάτρησ ης, ήτοι τα θραυσμένα υλικά μαζί με το νερό που χρησ ιμοποιείταικατά τη διάτρησ η 3. Χρώ μα των επιστρεφομένων 4. Ταχύτητα διάτρησ ης Η αξιολόγησ η των παραπάνω στοιχείων δίνει μία προσεγγιστική εικόνα της κατανομήςτων πετρογραφικών τύπων στο θόλο. Πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη συνεχόμενης κρούσ ηςή αντίθετα η προχώ ρησ η τηςδιάτρησ ηςχωρίς κρούσ η προσδιορίζειτα δύο ακραία μέλη των αναμενόμενων πετρογραφικών τύπων, ήτοιτον κατακερματισμένο ασ βεστόλιθο και Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 17 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

19 τον κατακλασ ίτη (ή την ασ βεστολιθική κονία ). Ο ιενδιάμεσες περιπτώ σεις αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στον κατακλασ τικό ασ βεστόλιθο. Η ταχύτητα διάτρησ ηςυποβοηθά καιενισχύει την παραπάνω ποιοτική αντιστοίχησ η. Η ύπαρξη ή η απώ λεια των επιστρεφομένων προσδιορίζειτο δευτερογενέςπορώ δεςτου υλικού, ενώ το χρώ μα προσδιορίζειποιοτικά το υλικό (η διαπίστωση ερυθρώ ν ή κασ τανώ ν επιστρεφομένων αντιστοιχείσε αργιλικά υλικά πλήρωσης ασ υνεχειών ενώ τα υπόλευκα επιστρεφόμενα αντιστοιχούν σε καθαρό ασ βεστολιθικό υλικό. ΕΝΕ ΜΑΤΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗ ΤΙΚ ΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ (μόνο για την κατηγορίαc /D ) Ηενεμάτωση παρέχειπληροφορίεςτην ποιοτική διαφοροποίησ η καιτο πορώ δεςτων πετρογραφικώ ν τύπων, καθώ ςκαιγια την προενίσχυση που πραγματοποιήθηκε κατά την ενεμάτωση. Τ α στοιχείαπου συλλέγονταιείναι: 1. Η ποσότητα του ενέματος 2. Η σ ύνθεση του ενέματος 3. Ο ιεφαρμοσθείσεςπιέσειςκατά την ενεμάτωση Σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τη θεωρητική για την πλήρωση της δοκού προσδιορίζουν την ύπαρξη κατακερματισμένου ή κατακλασ τικού ασ βεστόλιθου με μεγάλο δευτερογενές πορώ δες, ενώ αντίστροφα μικρές καταναλώ σεις προσδιορίζουν αμμώ δες κλάσμα στα τοιχώ ματα της διάτρησ ης και επομένως δεικνύουν την ύπαρξη κατακλασ ίτη ή ασ βεστολιθικής κονίας. Ο ι εφαρμοζόμενες συνθέσεις ενέματος στις δύο ακραίες αυτές περιπτώ σεις είναι αντίστοιχα 4/10 και >6/10 (λόγος Ν/Τ ). Αντίστοιχα εφαρμόζονταιμικρέςπιέσειςστην πρώ τα περίπτωση καιμεγάλεςστη δεύτερη. ΑΞΙΟ ΛΟ ΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΥΚΝΩΣΗ ΣΤΟ ΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟ ΠΟ ΡΕΙΑΣ Όλα τα παραπάνω στοιχείακαταγράφονταικαιακόλουθα συναξιολογούνταιούτως ώ στε να προκύψει μία ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση των συνθηκώ ν στο θόλο (υπό μορφή αναπτύγματος) και δευτερευόντως στο μέτωπο των επομένων εκσκαφώ ν. Ο ι εκτιμήσεις τηςκατανομήςτων συνθηκώ ν μεταφράζονταιακόλουθα με τοπικέςπυκνώ σεις ή αραιώ σεις των στοιχείων προπορείαςσ ε σχέση με τη θεωρητική απόστασ η των στοιχείων προπορείαςτων κατηγορίαςc καιd (για την κατηγορίαb /CκαιC/D αντίστοιχα). Π ρέπει να τονισ τείότι η παραπάνω περιγραφή της διαδικασ ίας αξ ιολόγησ ης είναι ενδεικτική καθώςοι μεταβ ολές στην κατανομή των επιμέρους πετρογραφικώ ν τύπων (και επομένως των γεωτεχνικών συνθηκώ ν) είναι συνεχείς από μέτωπο σε μέτωπο με αποτέλεσμα την έντονη καισ υνεχώ ςμεταβ αλλόμενη ετερογένεια τηςβ ραχόμαζαςσ τις τρεις διασ τάσεις. Καθοριστικό και τελικώςπρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασ ία έχει η διαρκώ ς αποκτώ μενη από τη συνεχή παρακολούθησ η εμπειρίατόσο στη συλλογή των στοιχείων όσο καισ την σ υσχέτισή τουςμε τις πραγματικέςσυνθήκεςπου αποκαλύπτονταιεκ των υστέρων με την εκσκαφή. 6.2 ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ C/D Βασ ικά στοιχείαδιαφοροποίησ ηςσ ε σχέση με τα προβλεπόμενα στην κατηγορίαd : 1. Μείωση τηςεπικάλυψηςτων δοκώ ν προπορείαςαπό 4m σ ε 3m. 2. Τοποθέτησ η των πλαισίων διατομήςheb 160 ανά 1,10m καιεφαρμογή των ηλώ σεων τύπου αυτοδιάτρησ ηςσ ε κάνναβ ο 1,5m (κατά πλάτος) x 1,1m (κατά μήκος). 3. Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος προστασ ίαςτου υπογείου μετώ που εκσκαφής σε στατικό πάχος 5cm σε όλα τα βήματα προχώ ρησ ης εκτός από το πρώ το βήμα Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 18 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

20 εκκίνησ ης έκασ της ομπρέλλας των δοκώ ν προπορείας, στο οποίο διατηρείται στατικό πάχος10cm. 4. Μη εφαρμογή θυσιαζομένων ηλώ σεων τύπου fiberglass για την προστασ ία του υπογείου μετώ που εκσκαφής. 5. Αλλαγή σ τη σειρά καιδιαδικασ ίατοποθέτησ ηςκαιενεμάτωσηςτων δοκών προπορείας ωςεξής: Διάτρησ η και σωλήνωση κάθε τέταρτης δοκού στο προβλεπόμενο σύνολο της άνω ημιδιατομής, για την κατηγορίαd με βάση τη μέγιστη αξονική απόστασ η τηςεν λόγω κατηγορίας. Αξιολόγησ η των συνθηκώ ν και αποτελεσμάτων διάτρησ ης ως ερευνητικώ ν διασ κοπήσεων προπορείας. Καταβ ολή προσπάθειαςγια την επίτευξη του μέγιστου δυνατού τεχνικού αποτελέσματος από την εργασ ία ενεμάτωσης των δοκώ ν προπορείας και της περιβάλλουσας αυτώ ν βραχόμαζας. Εκτίμησ η του τελικού αποτελέσματοςσταθεροποίησ ηςμέσω τηςενεμάτωσης. Λ ήψη απόφασ ης για τοπική αραίωση ή πύκνωση της μέγιστης προτεινόμενης απόστασ ης μεταξύ των δοκών προπορείας από την οριστική μελέτη εκσκαφής και προσωρινήςυποστήριξηςγια την κατηγορίαd. Αναμενόμενη μέση απόστασ η των δοκώ ν προπορείας40cm. Προσπάθεια εφαρμογής διαμήκων εγκοπώ ν επί των δοκώ ν προπορείας, μήκους περίπου 60cm και ανοίγματος 1cm ανά 1m επί του μήκους των δοκώ ν ( χωρίς επικάλυψη) σ ε γωνιακέςδιευθύνσειςεπίτου μηκοτομικού άξονα των δοκών προπορείας, σε περιπτώ σειςδιατήρησ ηςανοικτώ ν των διατρημάτων. Εφαρμογή ενεμάτων με λόγο νερού / τσιμέντου κυμαινόμενου ανάλογα με τα αποτελέσματα των επίτόπου δοκιμώ ν από 0,4 έως1. Ενδεχόμενη χρήση μπεντονίτη σε ποσοστό κυμαινόμενο μεταξύ 1 έως3% κατά βάρος, με σ τόχο την αποφυγή ιζηματοποίησ ηςτου ενέματος. Καταβ ολή προσπάθειας για αύξησ η των εφαρμοζόμενων πιέσεων ενεμάτωσης σε συνδυασ μό με το ρυθμό απορρόφησ ηςτου ενέματος. 6.3 ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ B/C Βασ ικά στοιχείαδιαφοροποίησ ηςσ ε σχέση με τα προβλεπόμενα στην κατηγορίαc : 1. Εφαρμογή ηλώ σεων τύπου αυτοδιάτρησ ηςφέρουσαςικανότητας200kn. Ε φαρμογή των ηλώ σεων ανά 1,5m κατά μήκος. 2. Υιοθέτησ η βήματος προχώ ρησ ης 1,5m με αντίστοιχες αποστάσεις τοποθέτησ ης των μεταλλικών πλαισίων καιεφαρμογή δύο μεταλλικώ ν πλαισίων ανά ομπρέλλα, διατομής HEB 140.(εφαρμογή δύο πλαισίων ανά ομπρέλλα ). Μ η συστηματική υιοθέτησ η βήματος 1m με αντίστοιχες αποστάσεις τοποθέτησ ηςπλαισίων (εφαρμογή τριών πλαισίων ανά ομπρέλλα) μόνο σε περιπτώσεις αδυναμίαςαντιμετώ πισηςσ υνθηκώ ν ροήςτου υλικού μεταξύ των αγκυρίων προπορείας. 3. Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος προστασ ίαςτου υπογείου μετώ που εκσκαφής σε στατικό πάχος 5cm σε όλα τα βήματα προχώ ρησ ης εκτός από το πρώ το βήμα Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 19 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1.1.6. ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μόνιμα Προσω ρινά ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Σε αντιστοιχία με τα προεντεταμένα αγκύρια αποτελούμενα από χαλύβδινα συρματόσχοινα υψηλή αντοχής, η ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ κατασκευάζει αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα