ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΔΟ Υ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΔΟ Υ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΔΟ Υ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚ Α ΥΛΙΚ Α (Τ ΜΗΜΑ Σ ΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, Σ ΧΕΔΙΑΣΜΟ Σ & ΥΛΟ ΠΟ ΙΗ ΣΗ Εισηγητές: Δρ ΙωάννηςΛέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟ ΠΟ ΥΛΟΣ A.E. ΑθανάσιοςΔάλλας ΔΩΔ ΩΝΙΣ Ε ΠΕ ΝίκοςΚορωνάκης ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "Ε ΓΝΑΤΙΑ Ο ΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟ Σ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δρ ΙωάννηςΛέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟ Σ A.E. ΑθανάσιοςΔάλλας ΔΩΔ ΩΝΙΣ Ε ΠΕ ΝίκοςΚορωνάκης Ο ΜΙΚΡΟ Ν ΚΑΠΑ ΜΕ ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχώ ςαυξανόμενη ανάγκη για νέες υπόγειες κατασ κευές επιβάλλει την κατασ κευή σηράγγων σε δύσ κολες και ιδιόμορφες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες, μέσω εκτεταμένων ζωνώ ν από ισχυρά κερματισμένη, τεκτονισμένη και αποδιοργανωμένη βραχόμαζα. Η συμπεριφορά τέτοιων πετρωμάτων επιδρά άμεσα στη σύλληψη, στο σχεδιασ μό καισ τη μελέτη κατασ κευήςτου έργου καιβ εβαίωςκαθορίζει το κόστος αυτού. Κατά την κατασ κευή της σήραγγας Σ 2 του τμήματος της Εγνατίας Ο δού, μεταξύ Κ ρυσ ταλλοπηγής και Ψ ηλορράχης αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα δυσ χερείς και ιδιόμορφες συνθήκες ασ βεστολιθικήςβραχόμαζας κατακλασ τικού τύπου με κινηματική συμπεριφορά στο 70% περίπου του συνολικού μήκους της σήραγγας ενώ στο υπόλοιπο τμήμα αντιμετωπίζονταιωςεπίτο πλείστον σε αργιλοαμμώ δη έωςχαλικοαργιλώδη γεωυλικά πολύ χαμηλήςαντοχήςπου εμπεριέχουν εβαποριτικά ογκοτεμάχια είτε εβαπορίτες στο επίπεδο τηςβ αθμίδαςτηςδιατομήςτηςσ ήραγγας. Μ ίαεκτεταμένη ζώ νη επώ θησ ηςδιαχωρίζειτιςδύο βασ ικές γεωλογικές ομάδες υλικώ ν. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις μελετητικές προσεγγίσεις καιτην εμπειρίατηςκατασ κευήςαπό την αντιμετώπιση τηςσ υμπεριφοράςτου κατακλασ τικού ασ βεστολιθικού σχηματισμού κατά τη φάση της εκσκαφής και της υποστήριξηςτων δύο κλάδων τηςσ ήραγγαςσ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σ ήραγγα Σ 2 εντάσσεταισ το τμήμα τηςε γνατίαςο δού βρίσκεταιμεταξύ των χωριών ΚρυσταλλοπηγήςκαιΨηλορράχηςσ την περιοχή της Ηπείρου καιαπέχει περίπου 35χλμ. οδικώ ς από την Ηγουμενίτσα, προς τα ανατολικά. Η σήραγγα είναι διπλής κατεύθυνσης, συνίσταται από δύο κλάδους, ένα ανά κατεύθυνση οι οποίοι απέχουν κατάλληλη απόστασ η μεταξύ τους ώ στε να παρεμβ άλλεταιενδιάμεσα στύλος βραχομάζας ικανού πάχους. Τ α μήκη του αριστερού καιτου δεξιού κλάδου τηςσ ήραγγαςανέρχονταισ ε 1126μ. και866μ. αντίστοιχα. Σ υνοπτικά αναφέρεται ότι σ την περιοχή του εν λόγω τμήματος της σ ήραγγας συναντάταιεν γένει ο σχηματισμός των ασ βεστολίθων του Παντοκράτορα. Ο σχηματισμός εμφανίζεταισ το σύνολό του ισχυρά διαρρηγμένοςκαιλατυποπαγήςμε εναλλαγέςστο βαθμό Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 1 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

3 τεκτονισμού μεταξύ ενός βραχώ δους, πλήρους κερματισμένου, υλικού και μιας εδαφικής φάσης. Κ ύριο χαρακτηριστικό τηςεικόναςτων γεωλογικώ ν σχηματισμώ ν εντόςτων οποίων διανοίγεται η σήραγγα Σ 2, αποτελεί η έντονη μεταβ λητότητα των τεχνικογεωλογικώ ν συνθηκώ ν είτε κατά μήκος(σ ε κλίμακα μερικώ ν μόνο μέτρων) είτε κατά την εγκάρσια έννοια της διατομής, με ποικίλες εναλλαγές της συμπεριφοράς των σχηματισμώ ν λόγω δομής, αλληλεμπλοκήςτεμαχώ ν, ρεολογικήςσυμπεριφοράς, ύπαρξηςρηξιγενών ζωνών κλπ. Με την ολοκλήρωση των Γεωλογικών καιγ εωτεχνικώ ν ερευνών καιτα αποτελέσματα των πρώ των αναλυτικώ ν προσεγγίσεων διαπιστώ θηκε η ανάγκη πλήρους και συνεχούς συνεργασ ίαςμ ελετητή καικ ατασ κευασ τή για το σχεδιασ μό τηςσ ήραγγαςσ 2. Κ αιαυτό διότι η επίλυση της σήραγγας μόνο με τασ ικές θεωρήσεις κατέληγε σε συμπεράσματα πού βρίσκονταν σε πλήρη αντίθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμασ τικώ ν εκσκαφώ ν που εκτελέστηκαν στην περιοχή του έργου για τον προσδιορισμό της πλέον δόκιμης μεθοδολογίαςκατασ κευήςκαιτων απαιτούμενων μέτρων άμεσηςυποστήριξηςτηςσ ήραγγας ( εμπειρική προσέγγιση). Συγκεκριμένα, ο αναλυτικός υπολογισμός οδηγούσ ε στον προσδιορισμό ελαχίστων μέτρων άμεσηςυποστήριξηςτηςυπόγειαςκατασ κευήςαγνοώ ντας τελείωςτη μεθοδολογίακατασ κευήςκαιτην κινηματική συμπεριφορά του πετρώ ματος. Σε αντίθεση, η εμπειρική προσέγγιση διαπίστωνε ότι το βασ ικό πρόβλημα εκσκαφής και άμεσηςυποστήριξηςτηςσ ήραγγαςσ 2 εντοπιζόταν σ την ανάγκη αποτροπής, κατά το αρχικό στάδιο της εκσκαφής, της αποκόλλησ ης ή ροής του υλικού και της συγκράτησ ης του πετρώ ματος στα επιτρεπόμενα γεωμετρικά όρια ώ στε, στη συνέχεια, να εφαρμοστούν τα προκύπτοντα από αναλυτικό υπολογισμό μέτρα αντιστήριξης. Η σύλληψη και ο σχεδιασ μός της σήραγγας Σ 2 έγινε με τη στενή συνεργασ ία Μελετητή και Κατασ κευασ τή και οι αριθμητικές αναλύσ εις βασ ίστηκαν στις γεωτεχνικές συνθήκες και τις παραμέτρους σχεδιασ μού που παρουσιάζονται στα ακόλουθα κεφάλαια αλλά καισ την αξ ιολόγησ η καιερμηνείατηςσ υμπεριφοράςδιάνοιξηςσ ηράγγων σε παρόμοια πετρώ ματα σε πραγματικέςσυνθήκεςκατασ κευής. 2. ΓΕ ΩΤΕ ΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο ι κύριες γεωτεχνικές ενότητες κατηγορίες βραχόμαζας που αφορούν σε ομοιογενείς συνθήκες μετώ που εκσκαφήςέχουν ωςεξής: ΚατηγορίαΑ. «ΡηγματωμένοςΑσβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα συστήματα ασ υνεχειώ ν (κυρίωςδιακλάσεις, μικρά ρήγματα), τοπικές εξαλλοιώ σεις (κυρίωςαποχρωματισμός), σ ποραδικά με υλικό πλήρωσηςσ τις ασ υνέχειες κυρίωςαμμώ δουςσύσ τασ ης, καλή αλληλεμπλοκή τεμαχώ ν (αρκετά σφικτή δομή). Μέσο BLOCK SIZE: 10cm ΚατηγορίαΒ. «Κ ατακερματισμένος(sugar cube) Ασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα πολύ πυκνά συστήματα ασ υνεχειώ ν (κυρίως διακλάσεις, ρηξισχισμόςκαιμικρά ρήγματα), Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 2 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

4 ασ υνέχειες ω ς επί το πλείστον ανοικτές, σποραδικά αμμώ δες υλικό ανάμεσα στα ασ βεστολιθικά τεμάχια, πτωχή αλληλεμπλοκή τεμαχώ ν (χαλαρή δομή), δομή sugar cube. Μέσο BLOCK SIZE: 5-10cm Κατηγορία C. «Κ ατακλασ τικόςασβεστόλιθος» Άστρωτος, με 3 ή περισσότερα συστήματα ασυνεχειώ ν (κυρίως διακλάσεις, ρηξισχισμός και μεσοσκοπικά ρήγματα (F)), με σ υχνέςπαρεμβ ολέςαμμώ δουςέωςχαλικώδουςυλικού κατάκλασ ης(κατακλασ τίτης), κυρίωςσε ρηξιγενείς ζώ νες (F) αλλά καιανάμεσα στα ασ βεστολιθικά τεμάχια (γενικά τα ασ βεστολιθικά τεμάχια επικρατούν του κατακλασ τίτη). Δομή χαοτική λόγω τηςέντονηςπαραμόρφωσηςτου υλικού. Μέσο BLOCK SIZE: 5cm Kατηγορία D. «Ασβεστολιθική κονία (fault gauge) ή Ασβεστολιθικός κατακλασ τίτης (fault breccia)» Αποδιοργανωμένο πέτρωμα (είναιδύσ κολο έωςαδύνατο να προσδιοριστείη μητρική δομή του πετρώ ματος), Αμμώ δεις χάλικες (κατακλασ τίτης) ή/και ασ βεστολιθική κονία με παρεμβ ολές κατακλασ τικού ασ βεστολίθου (γενικά επικρατούν ο κατακλασ τίτηςή η ασ βεστολιθική κονίατου κατακλασ τικού ασ βεστολίθου). Δομή χαοτική λόγω τηςπολύ ισχυρήςπαραμόρφωσης. ΔΕΝ Ο ΡΙΖ ΕΤΑΙ BLOCK SIZE. Ρηξιγενήςζώ νη με κατακλασ τικό υλικό ή ασ βεστολιθική κονία ενός κατακλασ τικού ασ βεστολίθου ή ρηγματωμένου ασ βεστόλιθου (περιοχέςμεγάλων ρηγμάτων). 3. ΠΑΡΑΜΕ ΤΡ Ο Ι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Υ Προκειμένου να προσδιορισθούν οι αντιπροσωπευτικέςγεωτεχνικέςπαράμετροι για το εύρος των τεχνικογεωλογικών συνθηκώ ν που συναντώ νται στην περιοχή του έργου καθώ ςκαι οι παράμετροι των κριτηρίων ασ τοχίας Hoek - Brown και Mohr - Coulomb, εξετάσθηκαν τα πρωτογενή εργασ τηριακά και γεωτρητικά δεδομένα ενώ παράλληλα εφαρμόσθηκε κατάλληλα η κατάταξη πετρωμάτων με βάση το δείκτη GSI - Geological Strength Index. Ωστόσο, έχονταςυπόψη ότιοιπαραπάνω παράμετροιτηςβ ραχόμαζαςείναιπιθανό να παρουσιάζουν σημαντική μεταβ λητότητα ακόμη και σε περιορισμένα τμήματα της βραχόμαζας, ο προσδιορισμός τους με αυστηρά αιτιοκρατικές μεθόδους υπόκειται σε αμφισβήτησ η όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα. Μία κατάλληλη μέθοθος για την αντιμετώ πιση του παραπάνω προβλήματος κατά τον προσδιορισμό των γεωμηχανικώ ν xαρακτηριστικώ ν της βραχόμαζας είναι η εφαρμογή της μεθόδου της στοχασ τικής προσομοίωσης της κατανομής των τιμώ ν των παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητος τηςβραχόμαζας, με την μέθοδο Monte Carlo. Η μεθοδολογία αυτή είναιπερισσότερο αξιόπιστη δεδομένου ότι, οιυπολογισμοίβασ ίζονταισ ε όλο το εύροςτης κατανομήςτων τιμώ ν των παραμέτρων εισόδου καιόχισε αντιπροσωπευτικέςμόνον τιμές, Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 3 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

5 τα δε αποτελέσματα δίνονταισ ε μορφή κατανομώ ν πυκνότηταςπιθανότηταςεμφάνισηςτης τιμής που λαμβ άνει κάθε παράμετρος. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να επιλέγονταιτιμέςτον παραμέτρων με τον επιθυμητό βαθμό εμπιστοσύνηςκαιεπομένωςνα επιλέγεταιη πιθανότητα ασ τοχίας. Για κάθε κατηγορία βραχόμαζας έγιναν αναλύσ εις με εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας. Στον Πίνακα που ακολουθείδίνονταιεπίσηςη μέση, ελάχιστη καιμέγιστη τιμή για κάθε παράμετρο αντοχής(c καιφ) καιπαραμορφωσιμότητας(ε ) τηςβ ραχόμαζας για κάθε κατηγορίαβραχόμαζας. Πίνακας Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Χαρακτηριστικά και παράμετροι σχεδιασμούτων διατομώ ν προσομοίωσης. A B C D ΚΑΤΗ ΓΟ ΡΙΑ Εύροςτιμώ ν GSI (40) (30) (20) <15 (13) Εύρος τιμώ ν σci (MPa) (40) (40) (35) (35) Εύροςτιμώ ν mi 10±2 10±2 10±2 10±2 Εύρος τιμώ ν σcm (MPa) (4.70) (3.78) (1.90) (1.4) Εύροςτιμώ ν Γωνίας Τριβής( ) (29) (26) (23) (20) Εύρος τιμώ ν Συνοχής(MPa) (1.40) (1.15) (0.65) (0.48) Εύρος τιμώ ν Μέτρου (3.50) (2.00) (1.05) (0.69) γ (kn/m3) ΛόγοςPoisson strain - ε (%) (0.71) (1.69) (6.3) (21) Στην παρένθεση δίνεται η μέση τιμή της κατανομής που προέκυψε για κάθε παράμετρο, από την στοχασ τική προσομοίωση με την μέθοδο Monte Carlo. Ο ιτιμέςαυτές των παραμέτρων χρησ ιμοποιήθηκαν σ τουςαριθμητικούςυπολογισμούς. 4. ΑΡΙΘ ΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕ ΙΣ Για τον υπολογισμό των εντατικώ ν μεγεθών που αναπτύσ σονται στην προσωρινή υποστήριξη ωςκαιγια την εκτίμησ η των συγκλίσεων που επισυμβ αίνουν κατά τη διαδικασ ία εκσκαφήςτηςσ ήραγγας, χρησ ιμοποιήθηκε ο κώδικαςπεπερασ μένων διαφορώ ν FLAC της Itasca Consulting Group, Inc καιεπιλύθηκε η δυσ μενέστερη διατομή για ύψοςυπερκειμένων 70 m για τιςτέσσερειςκύριεςκατηγορίεςβραχόμαζας. Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 4 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

6 Εκτόςτων αριθμητικώ ν προσομοιώ σεων τηςεκσκαφήςκαιπροσωρινήςυποστήριξης τηςσ ήραγγαςπου έγιναν, με την παραδοχή γεωμηχανικήςσυμπεριφοράς συνεχούςμέσου για τη βραχόμαζα, έγιναν και προσομοιώσεις με εφαρμογή της μεθόδου των διακριτώ ν στοιχείων (Distinct element method) με χρήση του προγράμματος UDEC. Ο ιαναλύσ εις αυτέςέγιναν με σ κοπό τη διερεύνησ η τηςαναγκαιότηταςκαιτηςαποτελεσματικότηταςτων εφαρμοζόμενω ν αγκυρίων προπορείας, λαμβ άνοντας υπόψη τον έντονο κερματισμό της βραχόμαζαςσ ε πολύ μικρά τεμάχια, μη σ υνεκτικά συνδεδεμένα. 4.1 ΕΛΑΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕ ΙΣ ΙΣΟ ΔΥΝΑΜΟ Υ ΣΥΝΕΧΟ ΥΣ ΜΕ ΣΟ Υ (ΤΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡ ΗΣΗ) Με βάση τη γεωμετρία, τους γεωλογικούς σχηματισμούς που εμ φανίζονται και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της σήραγγας για κάθε μία από τις ανωτέρω διατομές κατασ κευάζεται στον κώ δικα FLAC πλέγμα πεπερασ μένων διαφορώ ν αποτελούμενο από δισδιάστατα επίπεδα στοιχεία. Κάθε στοιχείοσυμπεριφέρεταιμε τον προκαθορισμένο νόμο τάσεων - παραμορφώ σεων και τις εφαρμοζόμενες συνοριακές συνθήκες (δυνάμεις ή μετατοπίσεις). Τα μέτρα υποστήριξης προσομοιώ νονται με ειδικά δομικά στοιχεία. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα προσομοιώνεται με στοιχεία δοκού (beam elements) και τα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης με ραβ δωτά στοιχεία (cable elements). Η δράση των μεταλλικών πλαισίων λαμβ άνεται υπόψη στα στοιχεία δοκού του εκτοξευόμενου σκυροδέματος με την αρχή του σύμμικτου φορέα μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελασ τικότητας, εμβ αδού διατομής και της ροπής αδράνειας. Στα ομοιώ ματα που αναπτύχθηκαν καθορίστηκαν αναλυτικά όλες οι φάσεις κατασ κευής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά όλων των υλικώ ν των διατομώ ν άμεσης υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αγκύρια, πλαίσια, κλπ.), ωςκαιοιγεωτεχνικέςπαράμετροιτηςβ ραχόμαζας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σταδιακή τοποθέτησ η των μέτρων υποστήριξης καθώ ς και η επίδρασ η του χρόνου ωρίμανσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η προσομοίωση της τοποθέτησ ης των μέτρων υποστήριξης έγινε σε περισσότερα του ενός στάδια. Ε πίσης, σ τις περιπτώ σεις διατομώ ν με προσωρινό καιμόνιμο ανάστροφο πυθμένα, προσομοιώ νονται αναλόγωςενδιάμεσα στάδια εκσκαφήςκαι υποστήριξης. Ετσι, για την περίπτωση τηςκατηγορίαςα λήφθησ αν 20 σ τάδια προσομοίωσης, για την κατηγορίαβ 26 στάδια, ενώ για τις κατηγορίες C και D 30 στάδια. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται παραμετρικά για ένα εύροςτιμώ ν του λόγου τάσεων Κ που κυμαίνεταιμεταξύ 0.6 και0.9. Μετά τον υπολογισμό της καμπύλης αντίδρασ ης της βραχόμαζας γίνεται ο υπολογισμός των χαρακτηριστικώ ν καμπυλών υποστήριξης, ως και ο συνδυασ μός των χαρακτηριστικώ ν καμπυλώ ν των επίμέρουςμέτρων. Από τη συναξιολόγησ η των καμπυλώ ν αντίδρασ ηςτηςβ ραχόμαζαςκαιτων χαρακτηριστικώ ν καμπυλώ ν υποστήριξηςείναιδυνατό να εκτιμηθ είη σ υμπεριφορά της αλληλεπίδρασ ης β ραχόμαζας - υποσ τήριξ ης. Ο χρόνος τοποθέτησ ηςτων μέτρων υποστήριξηςλαμβ άνεταιυπόψη μέσω των αρχικώ ν μετατοπίσεων που συμβ αίνουν στην βραχόμαζα πριν την τοποθέτησ ή τους. Ο ιμετατοπίσεις αυτές είναι συνάρτησ η τηςαπόστασ ηςαπό το μέτωπο στην οποίατοποθετούνταιτα μέτρα υποστήριξης καιγια κάθε γεωτεχνική ενότητα υπολογίζονταιμε την β οήθεια των καμπυλώ ν του Panet. Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτησ η του εκτοξευόμενου σκυροδέματος προσομοιώ νεται κατά σ τρώ σ ειςόπου οιτιμέςτου μέτρου ελασ τικότηταςκαιτηςαντοχήςλαμβ άνουν αρχικά μικρές τιμές και αυξάνονται σ ταδιακά σ τα επόμενα σ τάδια προσ ομοίωσ ης. Ο σ υνδυασ μός Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 5 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

7 εκτοξευόμενου σκυροδέματος καιμεταλλικώ ν πλαισίων προσομοιώ νεταιμε στοιχείαδοκού (beam elements), των οποίων τα χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή του σύμμικτου φορέα, μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελασ τικότητας, τηςροπήςαδράνειαςκαιτηςισοδύναμηςδιατομής. Σ τις θέσεις τηςδιατομήςτηςσ ήραγγας όπου εφαρμόζεται διεύρυνση της προσωρινήςυποστήριξης σε μορφή elephant foot, τα στοιχεία προσομοίωσης ακολουθούν την γεωμετρία της διεύρυνσης και στα αντίστοιχα πεπερασ μένα στοιχεία προσδίδονται οι ιδιότητες που αντιστοιχούν στο elephant foot. Τα αγκύρια στον κώ δικα FLAC προσομοιώ νονταιμε ραβ δωτά στοιχεία (cable elements), που δύνανται να φέρουν εφελκυσ τικά φορτία. H σ υμπεριφορά του ενέματος πάκτωσ ης προσομοιώ νεται με τις παραμέτρους ακαμψίας και αντοχής του (Kbond, Sbond). Η παράμετρος K bond εκφράζει την ακαμψίατου σκυροδέματος πάκτωσηςτου αγκυρίου ενώ η παράμετροςs bond εκφράζειτην διατμητική αντοχή στην διεπιφάνεια τηςράβδου του αγκυρίου καιτου σ κυροδέματοςπάκτωσ ηςκαθ ώ ςκαισ την διεπιφάνεια του σ κυροδέματοςπάκτωσ ης καιτηςβ ραχόμαζας. Σ την περίπτωση των κατηγοριώ ν βραχόμαζαςc καιd προβλέπεταιη διεύρυνση της θεμελίωσης του πλαισίου κατά την υποστήριξη της άνω ημιδιατομής. Η διέρυνση αυτή ακολουθεί την κωνική μορφή των δοκώ ν ή αγκυρίων προπορείας και επομένως η θεμελιολωρίδα που διαμορφώ νεται στην θέση της έδρασ ης έχει σχήμα τραπεζίου. Η γεωμετρία του elephant foot προσομοιώ θηκε με δύο διαφορετικά στοιχεία δοκού, το ένα εδραζόμενο στην εξωτερική πλευρά της διεύρυνσης και το δεύτερο σε αναμονή για την σύνδεση με το πλαίσιο που τοποθετείταικατά την εκσκαφή τηςβ αθμίδας. Με τον τρόπο αυτό αφ ενός επιτυγχάνεται πλέον ακριβήςπροσομοίωση της δράσης της θεμελίωσηςκαιαφ ετέρου είναιδυνατή η ανεξάρτητη διασ τασ ιολόγησ η των στοιχείων του elephant foot. Τα χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας ενός εκάστου στοιχείου δοκού (beam element) υπολογίζονται σύμφωνα με την αρχή του σύμμικτου φορέα, μέσω του ισοδύναμου μέτρου ελασ τικότητας, τηςροπήςαδράνειαςκαιτηςισοδύναμηςδιατομής, όπου σε κάθε πλαίσιο του elephant foot αντιστοιχεί το ήμισυ του πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Γ ια την προσομοίωση των δοκώ ν προπορείαςθεωρείταιζώ νη πάχους m (όσο περίπου το πάχοςβραχόμαζαςλόγω τηςκεκλιμένηςτοποθέτησ ηςτων δοκώ ν) με ενισχυμένη ακαμψία όσο η αναλογία συμμετοχής των χαλύβ δινων δοκώ ν, του τσιμεντενέματος και της βραχόμαζας σε συνάρτησ η με το εμβ αδόν της διατομής κάθε στοιχείου. Ο φορέας του κελύφους της προσωρινής υποστήριξης αποτελείται από ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για την κατηγορία Α και συνδυασ μό μεταλλικώ ν πλαισίων με ινοπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για τις κατηγορίεςβ, C καιd. Ο φορέας τηςπροσωρινήςυποσ τήριξηςείναιμικτή διατομή που περιλαμβ άνεισκυρόδεμα καιπλαίσια ( υλικό ST37) καιεπομένωςγια τη διασ τασ ιολόγησ η αυτήςπρέπεινα ληφθούν υπόψη όλα τα υλικά που τη συνθέτουν. Ο έλεγχος επάρκειας γίνεται από τη σύγκριση των υπολογιζόμενων τάσεων που αναπτύσ σονταισ την εσωτερική καιεξωτερική παρειά του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και την εσωτερική καιεξωτερική παρειά του πλαισίου με την αντοχή του σε θλίψη καιεφελκυσμό του εκτοξευόμενου σκυροδέματοςκαιτου χάλυβα αντιστοίχως. Ο υπολογισμόςτων τάσεων για την περίπτωση σύνθετηςδιατομήςέγινε με κατανομή των υπολογισθέντων εντατικώ ν μεγεθώ ν (M, Q και N) σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τον Ευρωκώ δικα 4, για τις σύμμικτεςδιατομές. Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 6 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

8 0.07 D =0.6 =0.6 =0.9 = (m) το μέτωπο (m) (α) 1.0 D. 0.8 (MPa) Ko=0.6, =0.6, =0.9, =0.9, πισ η (m) (β ) Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Καμπ ύλη Panet από ελαστοπλαστική επ ίλυση (α) καιαλληλεπίδραση βραχόμαζας μέτρων υποστήριξης(β). H τοποθέτησ η δοκώ ν καιαγκυρίων προπορείαςθεωρείταιωςτο πλέον ενδεδειγμένο άμεσο μέτρο προστασ ίαςτηςοροφήςτηςσ ήραγγαςέναντι καταπτώσεων καιδημιουργίας Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 7 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

9 θόλου, όπου, είτε λόγω του χαμηλού πάχους υπερκειμένων είτε των υψηλώ ν τιμώ ν του εντατικού πεδίου είτε λόγω της φύσ ης του εδάφους και των διασ τάσεων της σήραγγας, δύναταινα επεκταθείσε μεγάλο ύψος. Η διασ τασ ιολόγησ η του αναγκαίου αριθμού δοκών και αγκυρίων προπορείας, ωςκαι των γεωμετρικώ ν (ήτοι στατικώ ν) χαρακτηριστικών αυτών, προϋποθέτειεκτίμησ η των φορτίων που είναιδυνατόν να ασ κηθούν επίαυτών. Συγκεκριμένα, λαμβ άνονταςυπόψη ότι στη σήραγγα δύνανταινα επισυμβ ούν καταπτώ σεις βραχόμαζας, στο τμήμα της οροφής της σήραγγας επί ύψους θόλου υπολογίζεται η απαιτούμενη πυκνότητα εφαρμογήςδοκώ ν ή αγκυρίων προπορείαςμε θεώ ρησ η χαμηλώ ν μηχανικώ ν χαρακτηριστικώ ν βραχόμαζας. Ωςστατικό σύσ τημα των δοκώ ν και αγκυρίων προπορείαςγια τον υπολογισμό τηςαναγκαίαςκαμπτικήςαντοχήςθεωρείταιη αμφίπακτη δοκός(πακτωμένη δοκόςκαισ τα δύο άκρα) καιο υπολογισμόςγίνεταιμε βάσειτο DIN Λαμβ άνονταιυπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βέλοςκάμψηςτηςδοκού προκειμένου να μην γίνει υπέρβασ η του ορίου διαρροήςτου χάλυβα της ράβδου. Η θεωρητική βάση για την ανάλυση της στατικήςσυμπεριφοράς του μετώ που και την πιθανότητα ή μη εκδήλωσης ασ τοχίας, περιλαμβ άνει τις ροπές των ασ κούμενων δυνάμεων λόγω ιδίου βάρους, εξωτερικώ ν φορτίων, οριζοντίων γεωστατικών φορτίων, ωςκαιτις ροπέςαντίστασ ηςτριβώ ν καισυνοχήςτου πυρήνα καιτηςπεριοχήςτου μετώ που. Ο υπολογισμός του συντελεστή ασ φάλειαςπροκύπτειαπό τη μέθοδο ανάλυσ ηςκατά λωρίδεςτηςεν δυνάμεινα ασ τοχήσ ει περιοχήςέμπροσθεν του μετώ που. Ο παραμετρικός υπολογισμός τόσο τηςπεριοχήςτου κέντρου της κυλινδρικής περιοχής ολίσθησ ης, όσο και της επίδρασ ης των μειωμένων γεωμηχανικών χαρακτηριστικώ ν του υλικού, του υδροφόρου ορίζοντα, της πίεσης υποστήριξηςτου εκτοξευομένου σκυροδέματος, τηςύπαρξηςή μη δοκών προπορείας, της ύπαρξηςκατακόρυφου γεωσ τατικού φορτίου, τηςγεωμετρίας εκσ καφήςτου μετώ που, της τρισδιάστατηςσ υμπεριφοράςτου μετώ που καιτου πυρήνα εκσκαφήςκαιτων θυσιαζομένων αγκυρίων του μετώ που, οδηγείστην πλέον αξιόπιστη εκτίμησ η των συνθ ηκώ ν ευστάθειας του μετώπου και στον υπολογισμό με μεγάλη ακρίβεια του απαιτούμενου συντελεστή ασ φαλείας. 4.2 ΑΡΙΘ ΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ Θ ΕΩΡ ΗΣΗ ΑΣΥΝΕΧΟ ΥΣ ΜΕ ΣΟ Υ (ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ) Στις αριθμητικές αναλύσ εις συνεχούς μέσου που έγιναν με το πρόγραμμα πεπερασ μένω ν διαφορώ ν FLAC, η σ υμπεριφορά τηςβ ραχόμαζαςπροσομοιώνεταιωςένα ελασ τοπλασ τικό μέσο με κριτήριο πλασ τικήςδιαρροήςκατά Mohr-Coulomb. Σε αυτή την περίπτωση η συμβ ολή των δοκώ ν προπορείαςστην ευστάθεια τηςσήραγγαςλαμβ άνεται υπόψη ωςμία ζώ νη ενισχυμένηςακαμψίαςκατ αναλογία προς τη συμβ ολή τηςακαμψίας των χαλύβ δινων δοκώ ν ή αγκυρίων καιτου ενέματος. Ε πομένως, ο έλεγχος επάρκειαςτης υποστήριξης δύναται να γίνει μόνον όσον αφορά στις υπολογιζόμενες συγκλίσεις των τοιχωμάτων της εκσκαφήςκαθώ ςκαι στο εύρος της ζώνης πλασ τικώ ν παραμορφώ σεων που δημιουργείταιγύρω από αυτή. Στην περίπτωση όμωςτηςβ ραχόμαζαςτηςσ ήραγγας Σ 2, ο σημαντικότερος λόγος επιλογήςεφαρμογήςδοκώ ν ή αγκυρίων προπορείας, είναιο έντονοςκατακερματισμόςτηςβ ραχόμαζαςσ ε πολύ μικρά τεμάχια βράχου ασ ύνδετα μεταξύ τους χωρίς την παρουσία συνεκτικού υλικού και των οποίων η συνεκτικότητα βασ ίζεται μόνον στην παρεμπόδιση που προσφέρεται από το αναπτυσσόμενο τασ ικό πεδίο (τριαξονικές συνθήκες φόρτισης). Η δομή αυτή της βραχόμαζας έχει ωςαποτέλεσμα την μείωση της συνεκτικότητας του υλικού στις περιπτώ σεις των ζωνώ ν χαλάρωσης, λόγω Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 8 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

10 απουσίας της απαιτούμενης παρεμπόδισης και τον κίνδυνο καταπτώ σεων του υλικού σε μορφή ρέουσα. Ο μηχανισμός αυτός ασ τοχίας αναφέρεται κυρίωςστις περιπτώ σεις των κατηγοριών B και C, και για την αντιμετώπιση του φαινομένου, υιοθετήθηκε η εφαρμογή αγκυρίων προπορείας. Στην περίπτωση τηςκατηγορίαςd, υιοθετείταιη εφαρμογή δοκώ ν προπορείας βαρέως τύπου, για την προσταθεροποίησ η κυρίως του μετώ που όπου αναμένεταιδημιουργίαεκτεταμένων ζωνώ ν πλασ τικώ ν παραμορφώ σεων. Παραμορφώ σεις Ζώ νη πλασ τικοποίησ ης Φορτίααγκυρίων Αξονικέςδυνάμειςκελύφους Ροπέςκελύφους Διατμητικέςδυνάμειςκελύφους Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναλύσεων FLAC κατηγορίαςd κατά το στάδιο πλήρουςεκσκαφήςτηςδιατομήςτηςσήραγγας. Για την προσομοίωση των παραπάνω μηχανισμώ ν ασ τοχίας της βραχόμαζας επιλέχθηκε το πρόγραμμα UDEC το οποίοβασ ίζεταισ την μέθοδο των δια κριτώ ν στοιχείων Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 9 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

11 και είναι κατάλληλο για την προσομοίωση ασ υνεχώ ν μέσων (όπωςείναι οι περιπτώ σεις ρωγματωμένης βραχόμαζας) σε δύο διασ τάσεις. Το ασ υνεχές μέσο προσομοιώ νεται ως συναρμογή διακριτώ ν τεμαχίων τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους από ασ υνέχειες. Τα τεμάχια αυτά έχουν την δυνατότητα να μετακινούνται και να περιστρέφονται ανεξάρτητα μεταξύ τουςλόγω τηςπαρουσίαςτων ασ υνεχειώ ν, ενώ παράλληλα δύνανταινα θεωρηθούν ότιείναιή όχιπαραμορφώ σιμα. Στην περίπτωση παραμορφώ σιμων τεμαχίων βράχου, γίνεται διακριτοποίησ η των τεμαχίων σε πεπερασ μένα στοιχείατα οποίαπαραμορφώ νονταισ ύμφωνα με γραμμικό ή μηγραμμικό νόμο σ υμπεριφοράς. Η μηχανική συμπεριφορά των ασ υνεχειώ ν προσομοιώ νεται επίσης με την εφαρμογή γραμμικώ ν η μη-γραμμικών σχέσεων που σχετίζουν τις μετακινήσεις (άνοιγμα καικλείσιμο των ασ υνεχειώ ν καθώςκαιδιατμητικέςμετακινήσεις) με τιςαναπτυσσόμενεςτάσειςεπίτων παρειών τους. Ο κύριος στόχος των αριθμητικών αναλύσ εων που έγιναν με το πρόγραμμα UDEC είναιη ρεαλιστική κατά το δυνατόν προσομοίωση του μηχανισμού δράσεωςτων αγκυρίων προπορείας στην περίπτωση της κατακερματισμένης βραχόμαζας και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής όσον αφορά στην ευστάθεια της βραχόμαζας. Η κατακλασ τικού τύπου ασ βεστολιθική βραχόμαζα εμφανίζεταιωςένα μίγμα κονιοποιημένου ασ βεστολίθου και τεμαχώ ν πολύ μικρού μεγέθους. Η ανάμιξη των δύο αυτώ ν φάσεων, ανάλογα με τον τεκτονισμό που έχει υποστείη βραχόμαζα διαβ αθμίζεται κατά μήκος της σήραγγαςσ ε κατηγορίες όπου επικρατείη παρουσίατεμαχώ ν ασ βεστολίθ ου μη σ υνεκτικά συνδεδεμένων μεταξύ τους (bricked structures) μέχρι περιπτώ σεις όπου επικρατεί ο κονιοποιημένoςασ βεστόλιθος(flower). Στην περίπτωση του κατακερματισμένου ασ βεστολίθου λόγω του έντονου τεκτονισμού δεν παρατηρείται συστηματικότητα των υφιστάμενων ασ υνεχειών και επομένωςδεν είναι δυνατό να γίνει επί τόπου αποτύπωση ασ υνεχειώ ν και ταξινόμησ η τους σε συστήματα. Επίσης, η πυκνότητα των ασ υνεχειώ ν είναι τέτοια που το μέγεθος των τεμαχώ ν πολλές φορές δεν υπερβαίνει τα 10 cm. Σύμφωνα επομένωςμε τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι τιμέςτων παραμέτρων που απαιτούνταιγια την προσομοίωση των ασ υνεχειώ ν όσον αφορά στον προσανατολισμό τους λήφθηκαν παραμετρικά ενώ οι τιμές που αφορούν στις αποστάσεις καιτο μήκος του ίχνουςλήφθηκαν κατά τρόπο ώ στε το μέγεθος των τεμαχίων που προκύπτουν να είναιαντιπροσωπευτικό των επίτόπου συνθηκώ ν. Σ ε κάθε αριθμητικό μοντέλο θεωρήθηκαν δύο σ υστήματα ασ υνεχειώ ν καιη ελάχιστη πυκνότητα ασ υνεχειώ ν που επιτεύχθηκε να προσομοιωθείείναιασ υνέχειεςμε αποστάσειςμεταξύ τουςπερίπου 7cm. Για την προσομοίωση των παραπάνω γεωμετρικώ ν στοιχείων των ασ υνεχειώ ν, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων υπολογιστικήςμνήμης θα ήταν αδύνατη η προσομοίωση της βραχόμαζαςσ α όλη την έκτασ η του μοντέλου με την παραδοχή ασ υνεχούςμέσου. Γ ια τον λόγο αυτό, υιοθετήθηκε υβριδικό μοντέλο προσομοίωσηςτο οποίοχωρίζεταισ ε δύο ζώ νες: Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 10 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

12 Συνδυασ μένοςκάνναβ οςδιακριτώ ν στοιχείων με θεώ ρησ η ασ υνεχούςμέσου και πεπερασ μένων στοιχείων σε απόστασ η από τη σήραγγα. Πυκνότητα διακριτοποίησ ηςογκοτεμαχίων κατακλασ τικού υλικού με μέση απόστασ η ασ υνεχειώ ν 7cm. Ανυποστήρικτεςσυνθήκες. Περιοχή υπέρβασ ης διατμητικήςαντοχήςασ υνεχειώ ν. Υποστηριγμένεςσυνθήκες. Περιοχή υπέρβασ ης διατμητικήςαντοχήςασ υνεχειών. Σχήμα Σφάλμα! Άγνωστη παράμετρος αλλαγής.: Ενδεικτικά αποτελέσματα αναλύσεων UDEC (κινηματική θεώρηση ). Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 11 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

13 i) σε μία ζώ νη εύρους περίπου 6 m που περιλαμβ άνει την περιοχή γύρω από την σήραγγα. Σ την ζώ νη αυτή γίνεταιη παραδοχή ασ υνεχούςμέσου. ii) στην δεύτερη ζώ νη που περιλαμβ άνει το υπόλοιπο μοντέλο καισ την οποίαγίνεταιη παραδοχή μηχανικής συμπεριφοράς συνεχούς μέσου. Στην ζώ νη αυτή γίνεται διακριτοποίησ η σε πεπερασ μένα στοιχείαόπωςστην περίπτωση των αναλύσ εων με το κώ δικα FLAC. Η βραχόμαζα θεωρείται ότι ακολουθεί ελασ τοπλασ τική συμπεριφορά με κριτήριο ασ τοχίαςmohr-coulomb καιωςτιμέςτων παραμέτρων για τις αναλύσ εις λήφθηκαν αυτές της κατηγορίας B των αναλύσ εων με τον κώ δικα FLAC. Τα στάδια προσομοίωσηςπου ακολουθήθηκαν είναιτα εξής: 1. Αρχικό τασ ικό πεδίο: η ανάπτυξη του αρχικού πεδίου των τάσεων γίνεταιμε ορισμό των οριζόντιων καικατακόρυφων τάσεων με την παραδοχή τάσεων λόγω β αρύτητοςκαιγια μέγιστο πάχοςυπερκειμένων 70 m από τη στέψη τηςσ ήραγγας. 2. Εκσκαφή τηςσ ήραγγαςκαιυπολογισμοίσε ανυποστήρικτεςσυνθήκες: Αφαιρούνταιόλα τα τεμάχη βράχου που βρίσκονται μέσα από το περίγραμμα της σήραγγας και διενεργούνται αριθμητικοί υπολογισμοί μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία και αριθμητική σύγκλιση. 3. Εκσκαφή τηςσ ήραγγαςκαιυπολογισμοίλαμβ άνονταςυπόψη τη δράση των αγκυρίων προπορείας: επανεκκίνησ η από τα αποτελέσματα τηςπρώ τηςφάσηςπροσομοίωσηςκαι προσομοίωση της επίδρασ ης των αγκυρίων προπορείας θεωρώ ντας περιορισμό των μετακινήσεων (στηρίξεις) στις θέσεις τοποθέτησ ης των δοκών. Η μέθοδος προσομοίωσηςτων δοκώ ν με σ τηρίξεις θεωρείταιδόκιμη για τιςανάγκεςτων αναλύσ εων με το UDEC δεδομένου ότι ο σκοπός των αναλύσ εων δεν είναι ο υπολογισμός των μετακινήσεων ή η επίδρασ η των υπολοίπων μέτρων υποστήριξης, αλλά η αποτελεσματικότητα των αγκυρίων προπορείας για την συγκράτησ η των μικρώ ν τεμαχίων βράχου έναντι καταπτώσεων σε ρέουσα μορφή στα μεταξύ των αγκυρίων διασ τήματα. Η αξιολόγησ η της επάρκειας του συστήματος των αγκυρίων προπορείας γίνεται με κριτήριο το μέγεθος των διατμητικώ ν μετακινήσεων μεταξύ των ασ υνεχειώ ν στην περιοχή γύρω από το όριο εκσκαφής της σήραγγας για την περίπτωση εφαρμογής αγκυρίων προπορείας σε σύγκριση με τις ανυποστήρικτες συνθήκες. Σε αυτές η μέγιστη διατμητική μετακίνησ η υπερβαίνει τα 15cm με μη δυνατότητα αριθμητικήςσύγκλισηςτου μόντελου. Ο ι μετακινήσεις αυτές περιορίζονταισ ε 1 cm με την προσομοίωση αγκυρίων προπορείαςσε αποστάσεις 50 cm και σύγκλιση του μοντέλου. Επίσης εντοπίζονται οι επιφάνειες των ασ υνεχειώ ν όπου έχει συμβ εί υπέρβασ η της διατμητικής αντοχής για ανυποστήρικτες συνθήκεςκαιγια εφαρμογή αγκυρίων προπορείας. Από τα παραπάνω, τεκμαίρεταιη ευνοϊκή δράση και αποτελεσματικότητα των αγκυρίων προπορείας στη συγκράτησ η των τεμαχώ ν βράχου καισ τη δημιουργίαπαρεμποδιζόμενων συνθηκώ ν (τριαζονικέςσυνθήκες φόρτισης) ώ στε να περιορίζεται η ζώ νη διατμ ητικήςασ τοχίας των ασ υνεχειών και το μέγεθος των διατμητικώ ν μετακινήσεων. Σύμφωνα με την εκτίμησ η των επί τόπου συνθηκώ ν και τις Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 12 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

14 παραδοχές της παρούσ ας μελέτης οι σ υνθ ήκες αυτές κερματισ μού της β ραχόμαζας είναι αντιπροσ ω πευτικές της κατηγορίας Β. Π αρόμοια αποτελέσ ματα υπολογίσ θ ηκαν για τις περιπτώσεις στις οποίες οι αποστάσεις των ασ υνεχειών λήφθηκαν επίσης 10 cm και τροποποιήθηκαν οι κλίσεις τους. Έ τσι, εξετάζεταιη επίδρασ η του μηχανισμού ασ τοχίαςσ ε ένα σημαντικό εύροςπροσανατολισμού των ασ υνεχειώ ν. Αντίστοιχα αποτελέσματα υπολογίσθηκαν για την περίπτωση όπου η μέση απόστασ η των ασ υνεχειώ ν είναι7 cm, σ υνθήκεςπου προσεγγίζουν τιςαναμενόμενεςγια την κατηγορία C. Σ την περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική αξονική απόστασ η των αγκυρίων προπορείας είναι40cm. Σ ε ανυποστήρικτεςσυνθήκες η μέγιστη διατμητική μετακίνησ η υπερβαίνειτα 20 cm με μη δυνατότητα αριθμητικήςσύγκλισηςτου μοντέλου. Από την ωςάνω ανάλυση είναι εμφανήςη πλήρης αποδιοργάνωση της βραχόμαζας σε ανυποστήρικτεςσυνθήκεςσε πολλά σημείατης περιμέτρου τηςεκσκαφήςμε πιό έντονο το φαινόμενο να εμφανίζεταισ την οροφή καισ την παρειά τηςάνω ημιδιατομήςτηςσ ήραγγας. Τα μικρά τεμάχια της βραχόμαζας αποκολλώνται και περιστρέφονται με πλήρη απώ λεια οιασ δήποτε συνεκτικότητας μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική πυκνότητα των αγκυρίων προπορείας εκτιμάται κατ αρχήν σε 40 cm. Στα αποτελέσματα όπου φαίνονται οι διατμητικές μετακινήσεις καθώςκαι τα ίχνη των επαφώ ν μεταξύ των τεμαχίων βράχου όπου έχει συμβ είδιατμητική ασ τοχία, σε συνθήκες εφαρμογήςαγκυρίων προπορείας, είναι εμφανείς οι περιοχές προσομοίωσης των δοκών προπορείας, όπου εξαλείφονται οι διατμητικές μετακινήσεις και η διατμητική ασ τοχία. Επίσης, στα τμήματα μεταξύ των δοκώ ν περιορίζονταισ ημαντικά οιμετακινήσεις. Ε ξαίρ εση αποτελείτο τμήμα της βάσης της εκσκαφής όπου είναι πιθανό να απαιτηθεί σύμφωνα με τις επί τόπου παρατηρήσεις, επέκτασ η του εύρουςεφαρμογήςτων αγκυρίων προπορείαςμέχριτη βάση τηςεκσκαφήςτηςάνω ημιδιατομής. 5. ΕΙΔ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ ΙΣ ΑΝΤΙΜΕ ΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο κατ αρχήν προσδιορισμός από το Μελετητή του έργου των τυπικών διατομώ ν εφαρμογής στηρίζεται στο δεδομένο όρυξης της σήραγγας σε ομοιογενές υλικό με συγκεκριμένες, ανά διατομή, γεωτεχνικές παραμέτρους γεγονός όμωςπου είναι δύσ κολο έωςαδύνατο να επαληθεύεται κατά τη φάση κατασ κευής, και ιδιαίτερα σε κατακλασ τικά πετρώ ματα. Κατά τη φάση εκπόνησ ηςτηςμελέτηςκαισ ε συνεργασ ίαμελετητή καικ ατασ κευασ τή έγινε μια κατ αρχήν- εκτίμησ η των πιθανώ ν περιπτώ σεων για τις οποίες θα χρειαζόταν ειδική αντιμετώ πιση. Τα κυριότερα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά το σχέδιο της κατασ κευήςτου έργου καιγια τα οποίαχρειάστηκε ειδική αντιμετώ πιση ήταν τα ακόλουθα: 1. Βραχομάζα αμελητέαςσ υνοχήςκαιέντονηςτάσηςπροςροή. 2. Έ ντονη παρουσία ασ βεστολιθικήςκονίαςστο μέτωπο εκσκαφήςκαιφαινόμενα ασ τάθειαςτου μετώπου κατά την εκσκαφή. 3. Κατάπτωση ή κατάρρευση βραχομάζαςμικρήςή αμελητέαςσ υνοχήςστο στάδιο εφαρμογήςτου εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Εισηγητές: Δρ Ι. Λ έφας, Α. Δάλλας, Ν. Κ ορωνάκης Σελίδα 13 από 25 7 & 8 Δεκ. 2001

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΗΜΕ ΡΙΔ Α "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕ Σ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ Δ ΡΙΣ ΚΟΥ ΜΕ ΛΕΤΕ Σ, Ε ΜΠ ΕΙΡ ΙΕ Σ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σ ΤΟ ΙΧΕ ΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπο υρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δ ελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟ Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρχική σχεδίαση της σήραγγας Αγίου Νικολάου προέβλεπε, στο μεγαλύτερο μήκος της, την κατασκευή δύο διακριτώ ν κλάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα