2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.1. Ενεργειακά συστήµατα Στην καθηµερινή µας ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα, πρωταρχικής σηµασίας είναι η διαθεσιµότητα των απαιτούµενων µορφών ενέργειας. Για το µαγείρεµα του φαγητού π.χ. χρειαζόµαστε ενέργεια µε µορφή θερµότητας. Για να διαβάσουµε ένα βιβλίο χρειαζόµαστε ενέργεια µε µορφή ακτινοβολίας συγκεκριµένου µήκους κύµατος, δηλαδή φως. Αν είχαµε την ίδια ενέργεια διαθέσιµη πάλι σε µορφή ακτινοβολίας, διαφορετικού όµως µήκους κύµατος, π.χ. υπέρυθρου, θα µας ήταν τελείως άχρηστη για τη συγκεκριµένη χρήση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουµε διαθέσιµη την κατάλληλη µορφή ενέργειας για το συγκεκριµένο πάντα σκοπό. Η διαθεσιµότητα της κατάλληλης µορφής ενέργειας στον κατάλληλο τόπο και στον κατάλληλο χρόνο επιτυγχάνεται µε τα τεχνικά συστήµατα, τα οποία εξασφαλίζουν τόσο την µετατροπή της πρωτογενώς διαθέσιµης ενέργειας στη συγκεκρι- µένη, χρήσιµη, µορφή της, όσο και τη µεταφορά και ενδεχοµένως την αποθήκευσή της. Βέβαια κατά την µετατροπή µιας διαθέσιµης µορφής ενέργειας σε µιαν άλλη, δεν προκύπτουν µόνο οι επιθυµητές µορφές ενέργειας αλλά πιθανά και άλλες µορφές ενέργειας. Αυτές οι ανεπιθύµητες µορφές ονοµάζονται απώλειες ενέργειας. Οι απώλειες ενέργειας υπολογίζονται κατά κύριο λόγο βάσει των νόµων της φυσικής, α- φού ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι ιδανικές µηχανές και ιδανικά συστήµατα µετατροπής ενέργειας δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα, αλλά πάντα συνδέονται µε απώλειες. Η ενέργεια είναι για την ανθρώπινη κλίµακα ένας περιορισµένος πόρος, επειδή τα αποθέ- µατα πρωτογενών αρχικών πόρων είναι συγκεκριµένα και περιορισµένα. Ακόµη και οι λεγόµενες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας προέρχονται από άλλες, περιορισµένες και εξαντλήσιµες, πηγές. Για παράδειγµα, η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η γη για ένα συγκεκρι- µένο διάστηµα είναι µια πεπερασµένη ποσότητα, επειδή προέρχεται από την ακτινοβολία του αστέρα ήλιου. Απλώς, στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια ζωής του ήλιου είναι τόσες τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από αυτήν του ανθρώπου, ώστε να θεωρείται για µας ανεξάντλητη. Στα πλαίσια της δουλειάς του µηχανικού προκύπτει, εποµένως, η ανάγκη να υπολογιστεί η «ποιότητα» των ενεργειακών συστηµάτων, µε την έννοια του προσδιορισµοί της ποσότητας και της µορφής της πρωτογενούς µορφής ενέργειας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί, ώστε να αποδοθεί στον χρήστη η επιθυµητή, άµεσα εκµεταλλεύσιµη, τελική µορφή ενέργειας κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

2 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Για την ολοκληρωµένη µελέτη των ενεργειακών συστηµάτων δεν αρκεί, ωστόσο, να υπολογιστούν η ποιότητα της µετατροπής και της µεταφοράς ενέργειας. Απαιτείται ακόµη η γνώση των επιδράσεων στο περιβάλλον καθώς και η ύπαρξη εκτενών αναλύσεων και πληροφοριών για ευρύτερα τεχνολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα. Επίσης πρέπει να αναλυθούν τα ποσοτικά µεγέθη των συστηµάτων, τα οποία υπολογίζονται µέσω ενός ισοζυγίου του συνολικού συστήµατος ή των µερικών κλειστών υποσυστηµάτων, µε τρόπο που εµπίπτει στα πλαίσια του γνωστικού αντικειµένου της θερµοδυναµικής. Με την επιλογή των ορίων του ισοζυγίου µπορούν να προσδιορισθούν οι εσωτερικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις των επιµέρους συστηµάτων που υπεισέρχονται σ αυτό, συνθέτοντας αυτό που αποτελεί το ενεργειακό σύστηµα που χρησιµοποιούµε Βασικοί υπολογισµοί τεχνικών ισοζυγίων Στη φυσική υπάρχουν, εκτός από την ενέργεια, ένας µεγάλος αριθµός µεγεθών όπως η µάζα, η ορµή, η εντροπία, η ποσότητα σωµατιδίων ή ακόµα και µεµονωµένες µορφές ε- νέργειας. Όλα αυτά τα µεγέθη έχουν το κοινό ότι, παρ όλο που το ισοζύγιό τους υπολογίζεται µε διαφορετικές σχέσεις, µπορούν να αναχθούν σε µια βασική δοµή, η οποία αναφέρεται για όλα τα ισοζύγια στις εξής τρεις βασικές διεργασίες: αποθήκευση µεταβίβαση ή µεταφορά πέρα από τα όρια του συστήµατος, και µετατροπή Από τα παραπάνω προκύπτει η γενική µορφή ενός ισοζυγίου: Αποθήκευση = Μετατροπή + Μεταφορά Στα γνωστότερα παραδείγµατα εξισώσεων ισοζυγίου στη φυσική ανήκουν το ισοζύγιο ε- νέργειας, που ακολουθεί το πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα, το ισοζύγιο εντροπίας, το ο- ποίο ακολουθεί το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, οι εξισώσεις Navier-Stokes από τη µηχανική ρευστών που ακολουθούν το θεώρηµα διατήρησης της ορµής. Ακόµη, ο δεύτερος νόµος του Fourier για τη µετάδοση θερµότητας είναι ένα ισοζύγιο θερµότητας και ο δεύτερος νόµος του Fick για τη διάχυση είναι ένα ισοζύγιο σωµατιδίων. Τα ισοζύγια των φυσικών µεγεθών, µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος του ισοζυγίου: στα ολοκληρωµένα ισοζύγια, τα οποία χρησιµοποιούνται για

3 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων ολόκληρες εγκαταστάσεις ή τµήµατα αυτών και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και στα διαφορικά ισοζύγια, τα οποία επιτρέπουν τη θεωρητική εξέταση και µοντελοποίηση της χρονικής και τοπικής έννοιας στα συστήµατα Ορισµοί και αναλογίες Μεγέθη ισοζυγίων Το µέγεθος ισοζυγίου είναι γενικά ένα τυχαίο µέγεθος Χ, το οποίο είναι ανάλογο της µάζας της ύλης, µπορεί λοιπόν να αναχθεί στη µονάδα µάζας. Βάσει αυτής της ιδιότητας µπορεί να προστεθεί και να υπεισέλθει σε ένα ισοζύγιο. Στη µελέτη ενεργειακών συστηµάτων τα σπουδαιότερα φυσικά µεγέθη που µπορούν να µπουν στο ισοζύγιο είναι η µάζα m, τα σωµατίδια n, η ενέργεια E, η εντροπία S, η ορµή J, η στροφορµή L, και η εξέργεια E x. Τα µεγέθη αυτά µπορούν να είναι γραµµικά (π.χ. m, n, E, S, ή E x ) ή διανυσµατικά (π.χ. J, ή L). Υπάρχουν και άλλες ποσότητες που µπορούν να µπουν σε ένα ισοζύγιο, οι οποίες µε την πρώτη µατιά δεν δείχνουν φυσικά µεγέθη. Τέτοιες ποσότητες είναι π.χ. το χρήµα, οι άνθρωποι ή τα αυτοκίνητα. Αν µελετήσει, όµως, κανείς επί της ουσίας αυτές τις ποσότητες, διαπιστώνει ότι κατά βάσει δεν είναι τίποτα άλλο από εξειδικευµένες ποσότητες σωµατιδίων, οι οποίες εκφράζουν φυσικά µεγέθη. Πεδίο Ισοζυγίου Για τη µελέτη ισοζυγίων, εκτός από τα µεγέθη του ισοζυγίου, επιβάλλεται να καθοριστεί και το πεδίο ισοζυγίου µέσω συγκεκριµένων ορίων / συνόρων, τα οποία περικλείουν το σύστηµα. Τα όρια αυτά δεν είναι απαραίτητα υπαρκτές διαχωριστικές γραµµές (π.χ. ένας τοίχος), αλλά µπορούν να είναι τυχαίες νοητές γραµµές ή επιφάνειες. Είναι, όµως, απαραίτητο να περικλείουν εξ ολοκλήρου το πεδίο εφαρµογής του ισοζυγίου. Για την επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες, αλλά η επιλογή τους εξαρτάται από τις πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που θέλουµε να εξάγουµε. Ο χώρος που καθορίζεται από τα όρια αυτά ονοµάζεται σύστηµα, επειδή πρόκειται για το σύστηµα που µελετούµε. Σε τεχνικά ισοζύγια ο χώρος αυτός είναι συχνά ένας κλειστός όγκος ή ένα απειροελάχιστα µικρό στοιχείο όγκου. Μπορεί, όµως, να είναι και µία µηχανική εγκατάσταση, ένα τµήµα της εγκατάστασης ή συγκεκριµένες διατάξεις της εγκατάστασης. Το πεδίο ισοζυγίου δεν χρειάζεται να είναι χωροταξικά σταθερό, µπορεί να είναι και µια ροή ενός εν κινήσει στοιχείου, µε όγκο dv. Καθορίζοντας το πεδίο του ισοζυγίου, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν κατά βάση τρία διαφορετικά είδη συστηµάτων:

4 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων τα αποκλεισµένα συστήµατα, στα οποία δεν υπάρχει καµία ανταλλαγή µε το περιβάλλον τα κλειστά συστήµατα, στα οποία µπορεί να ανταλλαγεί ενέργεια µε το περιβάλλον και τα ανοιχτά συστήµατα, στα οποία µπορεί να γίνει ανταλλαγή ύλης και ενέργειας µε το περιβάλλον. Υπάρχουν επίσης και τα αδιαβατικά συστήµατα, στα οποία δεν είναι εφικτή η µεταφορά ενέργειας από και προς το περιβάλλον. Βασικές ιεργασίες Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα ισοζύγια αποτελούνται από τρεις βασικές διεργασίες, την αποθήκευση, τη µεταφορά και τη µετατροπή, οι οποίες θα µελετηθούν στη συνέχεια αναλυτικότερα. Καταρχήν πρέπει να παρατηρήσουµε ότι όλα τα ενεργειακά ισοζύγια ορίζονται για ένα πεπερασµένο χρονικό διάστηµα t 12 = t 2 -t 1 ή για ένα απειροελάχιστα µικρό χρονικό διάστηµα dt. Κατά συνέπεια αντίστοιχα πεπερασµένες ( Χ) ή απειροελάχιστα µικρές (dχ) είναι και οι µεταβολές των µεγεθών του ισοζυγίου. Η διεργασία αποθήκευσης, στην οποία µια ποσότητα Χ, σε χρόνο t 12 αποθηκεύεται ή ε- ξάγεται από το σύστηµα, µπορεί να περιγραφεί και µέσω της ποσότητας Χ, που είναι η µεταβολή του µεγέθους Χ από την κατάσταση Χ 1 στην κατάσταση Χ 2. Αν µάλιστα αναφερθεί κανείς στο απειροελάχιστα µικρό διάστηµα dt, τότε µπορεί να περιγραφεί από την χρονική µεταβολή dχ/dt του µεγέθους Χ που έχει αποθηκευτεί στο σύστηµα. Μεταβολές κατά τις οποίες η ποσότητα του µεγέθους αυξάνεται, υπεισέρχονται στο ισοζύγιο µε θετικό σύµβολο, ενώ αυτές που µειώνουν την ποσότητα του µεγέθους µε αρνητικό. H διεργασία µεταφοράς ενέργειας περιγράφεται από την ποσότητα Χ 12, η οποία είναι η ποσότητα του µεγέθους Χ του ισοζυγίου, που µεταφέρεται από ή προς το σύστηµα στη διάρκεια του χρόνου t 12. Αν αναγάγουµε τη διεργασία µεταφοράς σε ένα απειροελάχιστα µικρό χρονικό διάστηµα dt, τότε ή ποσότητα dχ που µεταφέρεται στο χρόνο dt, µπορεί να περιγραφεί ως ροή X = dx / dt του µεγέθους Χ. Για τα πρόσηµα, η σύµβαση είναι η ίδια, δηλαδή ποσότητες που προστίθενται στο σύστηµα υπεισέρχονται στο ισοζύγιο µε θετικό πρόσηµο, ενώ ποσότητες που αφαιρούνται από το σύστηµα µε αρνητικό πρόσηµο. Στην τρίτη βασική διεργασία, στη διεργασία µεταφοράς, η ποσότητα Χ εξαφανίζεται ή στην αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστηµα t εξαφανίζεται ή εµ-

5 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων φανίζεται η ποσότητα Γ 12, χ του µεγέθους Χ µέσω µεταφοράς. Αν αυτή η διαδικασία αναχθεί σε ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστηµα dt, προκύπτει πάλι µια ροή Γ x = dχ / dt, η οποία αντιστοιχεί στη µεταβολή της ποσότητας Χ του ισοζυγίου µέσω µεταφοράς. Για να υπάρχει διαφοροποίηση από τις άλλες διεργασίες, συµβολίζουµε τις αλλαγές τις τρίτης διεργασίας µε το γράµµα Γ. Η εµφάνιση της ποσότητας Χ στο ισοζύγιο εισάγεται µε θετικό πρόσηµο, ενώ η αποµάκρυνσή της µε αρνητικό Ολοκληρωµένα ενεργειακά ισοζύγια Το ολοκληρωµένο ενεργειακό ισοζύγιο εξυπηρετεί τον έλεγχο ολόκληρων συστηµάτων ή ολόκληρων τµηµάτων εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την αρχή διατήρησης της µάζας και της ενέργειας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για θεωρητικές αναλύσεις σε σταθερά και δυνα- µικά συστήµατα. Χρησιµοποιείται για την επίλυση διεργασιών σε τεχνικά συστήµατα ή τµήµατα αυτών, στα οποία είναι γνωστές οι εισερχόµενες ροές µεγεθών ή µερικά σταθερά µεγέθη του συστήµατος. Το ολοκληρωµένα ενεργειακά ισοζύγια µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, στα «ολοκληρωµένα ισοζύγια ενέργειας» και στα «ολοκληρωµένα ισοζύγια ροών». Στα «ολοκληρωµένα ισοζύγια ενέργειας» παρατηρεί κανείς πεπερασµένες ποσότητες, οι οποίες µεταφέρονται, αποθηκεύονται ή µετατρέπονται στο σύστηµα. Η γενική εξίσωση ι- σοζυγίου για το µέγεθος Χ δίνεται από τη σχέση: X = Χ 12 + Γ 12,x Στα «ολοκληρωµένα ισοζύγια ροών» παρατηρεί κανείς µία ή περισσότερες ροές, οι οποίες εισρέουν, αποθηκεύονται ή µετατρέπονται µέσα στο σύστηµα. Η γενική εξίσωση του ισοζυγίου δίνεται από τη σχέση: dx / dt = X + Γ x Σε πραγµατικά συστήµατα µία διεργασία σπάνια αποτελείται από µία µόνο ροή. Γι αυτό και η εξίσωση του ισοζυγίου δίνεται γενικά από τη εξής σχέση αθροισµάτων: Χ = Χ 12 + Γ 12,χ ή (dχ / dt) = Χ + Γ x ιαφορικά ενεργειακά ισοζύγια Τα διαφορικά ενεργειακά ισοζύγια αναφέρονται σε απειροελάχιστα µικρά στοιχεία όγκου dv και περιγράφουν διεργασίες του µεγέθους Χ στο χώρο και στο χρόνο, δηλαδή εξυπηρετούν τον υπολογισµό της χωρικής και χρονικής µεταβολής πεδίων. Με τις σχέσεις που

6 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων περιγράφουν αυτό το πεδίο, προκύπτει ένα µοντέλο µε τη βοήθεια του οποίου µπορούν να υπολογιστούν ειδικές ροές µεγεθών σε τεχνικές εγκαταστάσεις ή τµήµατα τεχνικών ε- γκαταστάσεων. Με τα διαφορικά ενεργειακά ισοζύγια γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν διεργασίες στο εσωτερικό ενός συστήµατος, όπως π.χ. η µεταβολή της θερµοκρασίας σε έναν τοίχο, η µεταβολή της πυκνότητας σωµατιδίων ενός αερίου πίσω από µία καπνοδόχο ή οι ταχύτητες ροής σε ένα σωλήνα ως συνάρτηση του χώρου και του χρόνου Νόµοι εξειδικευµένων ισοζυγίων Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν τρεις βασικές διεργασίες στα ισοζύγια, οι διεργασίες αποθήκευσης, µεταφοράς και µετατροπής. Στην πράξη, όµως, κι επειδή µερικές διεργασίες δεν συµβαίνουν πάντα, κάποια µεγέθη µπορούν να απλοποιηθούν και, κατά συνέπεια, απλοποιείται και το ίδιο το ισοζύγιο. Ισοζύγια αρχής διατήρησης (της Ενέργειας, της Μάζας ή της Ορµής) Αν µελετήσουµε την ενέργεια τότε, όπως είναι γνωστό από τη θερµοδυναµική, ισχύει το πρώτο αξίωµα της θερµοδυναµικής, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να εξαφανιστεί ούτε να δηµιουργηθεί ενέργεια, δηλαδή ο όρος της µετατροπής πρέπει να είναι µηδέν ( Γ 12,Ε = 0). Η γενική µορφή του ισοζυγίου δίνεται από την εξίσωση: Ε = Ε 12 ή de / Dt = E Η ίδια εξίσωση ισχύει και για άλλα µεγέθη για τα οποία ισχύει η αρχή διατήρησης, π.χ. για την ορµή, τη στροφορµή και τη µάζα, για την οποία η παραπάνω σχέση δίνεται: m = m 12 ή dm / dt = m Γιατί, όµως, µιλάµε για µετατροπή ενέργειας όταν ο όρος της µετατροπής στο ισοζύγιο πρέπει να είναι µηδενικός; Επειδή, παρ όλο που σύµφωνα µε το πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα η µετατροπή ενέργειας πρέπει να είναι συνολικά µηδέν, µορφές ενέργειας µπορούν να µετατραπούν σε άλλες µορφές και αυτό ακριβώς αποτελεί τη µετατροπή του ισοζυγίου. Αν, όµως, το ισοζύγιο υπολογιστεί για µία συγκεκριµένη µορφή ενέργειας, τότε δεν ισχύει η αρχή διατήρησης και εποµένως ο όρος της µετατροπής στο ισοζύγιο δεν µπορεί να είναι µηδενικός. Πρέπει λοιπόν να δίνεται µεγάλη προσοχή, για ποια ακριβώς µεγέθη ισχύει το ισοζύγιο. Ενεργειακά ισοζύγια εντροπίας

7 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Σύµφωνα µε το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, η αρχή διατήρησης δεν ισχύει για την ε- ντροπία. Στα ενεργειακά ισοζύγια εντροπίας ο όρος µετατροπής πρέπει να αυξάνει συνεχώς ή να είναι µηδενικός ( Γ 12,s 0 ή Γ s 0). Η εντροπία µπορεί να µειωθεί µόνο µέσω µεταφοράς ενέργειας έξω από τα σύνορα του συστήµατος. Η γενική εξίσωση του ισοζυγίου εντροπίας παίρνει την µορφή: S = S 12 + Γ 12,s ή ds / dt = S + Γ Ενεργειακό ισοζύγιο εξέργειας Για την εξέργεια δεν ισχύει η αρχή διατήρησης, αλλά, αντίθετα από την εντροπία και σύµφωνα µε το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, ο όρος µετατροπής στο ισοζύγιο εξέργειας πρέπει να µειώνεται συνεχώς ή να είναι µηδενικός ( Ε 12,Εx 0 ή Γ Ex 0). Η εξέργεια µπορεί να αυξηθεί µόνο µέσω µεταφοράς ενέργειας µέσα στο σύστηµα. Η γενική εξίσωση του ισοζυγίου εξέργειας παίρνει την µορφή: Εx = E 12,x + Γ 12,Εx ή de x / dt = E x + Γ Ex Ισοζύγια σταθερών συστηµάτων Σε σταθερά συστήµατα, δηλαδή συστήµατα που δεν µεταβάλουν την κατάστασή τους µε το χρόνο, ο όρος της αποθήκευσης ενέργειας στο ισοζύγιο πρέπει να είναι µηδενικός. Το ισοζύγιο τότε δίνεται από την εξίσωση: 0 = X 12 + Γ 12,x ή 0 = X + Γ x Ισοζύγια κλειστών συστηµάτων Στην εξειδικευµένη περίπτωση, στην οποία το σύστηµα είναι κλειστό, δηλαδή δεν είναι δυνατή καµία ανταλλαγή µε το περιβάλλον, ο όρος της µεταφοράς ενέργειας πρέπει να είναι µηδενικός ( Χ 12 = 0 ή Χ = 0): X = 0 + Γ 12,x ή dx / dt = 0 + Γ x Για µεγέθη για τα οποία ισχύει η αρχή διατήρησης ( Γ 12,x = 0 ή Γ x = 0), προκύπτει η εξής εξίσωση για κλειστό σύστηµα: X = 0 ή dx / dt = 0

8 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Ενεργειακή ανάλυση τεχνικών συστηµάτων Ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα στη µελέτη συστηµάτων µετατροπής ενέργειας είναι το πόση ενέργεια πρέπει να προσδοθεί στο σύστηµα για να αποκτήσουµε µία συγκεκριµένη ποσότητα ενέργειας στην επιθυµητή µορφή. Αυτή η επιθυµητή µορφή ενέργειας µπορεί να ονοµασθεί τελική επιθυµητή ενέργεια, ενώ η ενέργεια η οποία παίρνει ανεπιθύ- µητη µορφή χαρακτηρίζεται ως απώλεια ενέργειας. Οι µορφές ενέργειας που προσδίδονται στο σύστηµα, µπορούν να διαχωριστούν σε αυτές που εισάγονται στο σύστηµα µέσω ενός φορέα ενέργειας και σε αυτές που προστίθενται ως θερµότητα στο σύστηµα από το περιβάλλον. Η πρώτη κατηγορία αποτελεί ένα έξοδο ή µία δαπάνη, ενώ η δεύτερη είναι δωρεάν. Στην αποτίµηση των ενεργειακών συστηµάτων ενδιαφέρουν κυρίως οι µορφές ενέργειας που εισάγονται µέσω κάποιου φορέα, για λόγους που είναι προφανείς και θα ποσοτικοποιηθούν στη συνέχεια Ισοζύγιο τεχνικών συστηµάτων Τα ενεργειακά ισοζύγια των τεχνικών συστηµάτων µπορούν να παρασταθούν µε διαγράµ- µατα ροής που ονοµάζονται και διαγράµµατα Sankey. Τα διαγράµµατα αυτά επιτρέπουν την ποσοτική περιγραφή διεργασιών του συστήµατος για µετατροπή και χρήση ενέργειας και δίνουν µια καλή σύνοψη της τελικής επιθυµητής ενέργειας, µε τη γραφική παρουσίαση των εµφανιζόµενων ροών ενέργειας καθώς και των ροών απώλειας ενέργειας που παρατηρούνται στο σύστηµα. Είναι, εποµένως, κατάλληλα για σύγκριση διαφορετικών ενεργειακών συστηµάτων που εξασφαλίζουν την ίδια τελική επιθυµητή ενέργεια αλλά την αποκτούν µε διαφορετικούς τρόπους. Σκοπός των διαγραµµάτων αυτών, όπως άλλωστε και των ενεργειακών ισοζυγίων γενικότερα, είναι να διευκολύνουν τη βελτιστοποίηση της σχέσης τελικής επιθυµητής και χρησιµοποιούµενης ενέργειας µε τις ροές ενέργειας, τις απώλειες και τις δυνατότητες εξοικονόµησης, ώστε να µπορέσουµε να βελτιστοποιήσουµε ένα τεχνικό σύστηµα. Για να µπορεί να γίνει εύκολα µια σύγκριση διαφορετικών συστηµάτων, τα αριθµητικά δεδοµένα ανάγονται όλα σε διάθεση 100 µονάδων επιθυµητής ή τελικής ενέργειας. Στα σχή- µατα που ακολουθούν απεικονίζονται τα διαγράµµατα Sankey ενός απλού ενεργειακού ισοζυγίου σε µια εγκατάσταση θέρµανσης ενός κτιρίου. Μπορεί εύκολα να αναγνωρισθεί σε ποια υποσυστήµατα εµφανίζονται ροές απωλειών και πόσο υψηλές είναι η αρχική χρησιµοποιούµενη ενέργεια και η τελική ενέργεια που καταναλώνεται, όταν πρέπει να διατεθούν 100 µονάδες χρήσιµης ενέργειας, στο παράδειγµά µας θερµότητας για τη θέρµανση του κτιρίου. Στα σχήµατα φαίνονται οι διαφορετικές ροές ενέργειας ανάλογα µε το σύ-

9 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων στηµα και τον πρωτογενή πόρο που χρησιµοποιείται. Τα µεγέθη δίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 2.1. Σύγκριση συστηµάτων θέρµανσης για παραγωγή θερµαντικού φορτίου 100 µονάδων ενέργειας Σύστηµα Ηλεκτρική Θέρµανση Θέρµανση Πετρελαίου Θέρµανση Φυσικού Αερίου Θέρµανση µε Αντλία Θερµότητας Θέρµανση Συνδυασµένου Κύκλου Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας Ενεργειακός Πόρος 294 Λιγνίτης 125 Πετρέλαιο 119 Φυσικό αέριο 101 Λιγνίτης 71 Φυσικό αέριο Από τα σχήµατα αυτά µπορεί εύκολα να αναγνωριστεί πόση αρχική ενέργεια πρέπει να δοθεί από κάθε διαφορετικό σύστηµα για να παραχθεί η ίδια ποσότητα τελικής χρήσιµης ενέργειας και ποιες απώλειες εµφανίζονται σε ποια υποσυστήµατα. Επίσης, δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές και βαθµοί απόδοσης των υποσυστηµάτων, ώστε να µπορούν να συνταχθούν µε ευκολία τα αντίστοιχα ισοζύγια ενέργειας. Για παράδειγµα στο σύστηµα της ηλεκτρικής θέρµανσης, εµφανίζονται µηδενικές απώλειες στο σύστηµα προετοιµασίας / παραγωγής χρήσιµης ενέργειας για το χρήστη, αντίθετα όµως παρατηρούνται υψηλές απώλειες στο σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και. Στο σύστηµα µεταφοράς. Έτσι, τελικά, απαιτούνται 294 µονάδες αρχικής ενέργειας για να παραχθούν 100 µονάδες χρήσιµης ενέργειας στην τελική της µορφή. Αντιθέτως, σε περίπτωση χρησιµοποίησης µιας ηλεκτροκίνητης αντλίας θερµότητας, απαιτούνται µόνο 101 µονάδες αρχικής ενέργειας, ενώ σε µια αντλία θερµότητας, που λειτουργεί µε φυσικό αέριο µόνο 71 µονάδες. Η καλή απόδοση αυτών των συστηµάτων οφείλεται στο ότι και στα δύο συστήµατα η θερµότητα του περιβάλλοντος, η οποία δεν αποτελεί έ- ξοδο, µπορεί εν µέρει να αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών θερµότητας. Το σύστηµα θέρµανσης µε αντλία θερµότητας που χρησιµοποιεί φυσικό αέριο απαιτεί λοιπόν τη µικρότερη κατανάλωση αρχικής ενέργειας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόµη και οι θερµό-

10 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων τητα που εκπέµπεται από τη διάταξη καύσης του φυσικού αερίου µπορεί να προστεθεί στην τελική χρήσιµη ενέργεια.

11 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων

12 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων

13 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων

14 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων

15 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων

16 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Βασικά µεγέθη ενεργειακών συστηµάτων Για να µπορεί να είναι εφικτή η σύγκριση µεταξύ ενεργειακών συστηµάτων, εισάγονται κάποια βασικά µεγέθη τα οποία ανάγουν το άθροισµα των τελικών µορφών ενέργειας (επιθυµητό αποτέλεσµα) στο άθροισµα των εισαγόµενων αρχικών µορφών ενέργειας (κόστος). Μια κατηγορία βασικών µεγεθών είναι οι «βαθµοί απόδοσης» του ισοζυγίου. Παίρνουν τι- µές ανάµεσα στο µηδέν και τη µονάδα, την οποία προφανώς δεν µπορούν να ξεπεράσουν ποτέ, µια και, σύµφωνα µε το πρώτο αξίωµα της θερµοδυναµικής, η ωφέλιµη τελική ενέργεια δεν µπορεί να είναι ποτέ µεγαλύτερη από την ενέργεια που προσδίδεται στο σύστη- µα. Μια άλλη κατηγορία βασικών µεγεθών είναι οι «αριθµοί απόδοσης» ή «συντελεστές απόδοσης», οι οποίοι σε συνάρτηση µε την προσδιδόµενη θερµότητα του περιβάλλοντος ή τη θερµότητα που αποδίδεται από τα ίδια τα συστήµατα, µπορούν να πάρουν τιµές µεγαλύτερες από τη µονάδα. Οι δύο αυτές κατηγορίες µεγεθών ορίζονται ως εξής (Rudolph und Schaefer, 1994): τελικες µορφες ενεργειας Βαθµος αποδοσης = προσδιδοµενες µορφες ενεργειας Aριθµος αποδοσης= τελικες µορφες ενεργειας µορφες ενεργειας µε φορεα Στους βαθµούς απόδοσης µπορεί να γίνει ο διαχωρισµός µεταξύ του βαθµού απόδοσης που συµβολίζεται µε το γράµµα η και του βαθµού ωφέλειας που συµβολίζεται µε το γράµµα ζ. Οι βαθµοί απόδοσης αναφέρονται σε συγκεκριµένα τµήµατα του συστήµατος. Θέτουν σε σχέση την προσδιδόµενη στο σηµείο αυτό ροή ενέργειας Ε πρ,i µε την εµφανιζόµενη χρήσιµη ροή ενέργειας Ε χρ,i. Επιβάλλεται δε, να γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στους βαθµούς απόδοσης για το υπό εξέταση σύστηµα. η = Ε πρ,i / Ε χρ, i Οι βαθµοί ωφέλειας, αντίθετα, αναφέρονται σε συγκεκριµένους χρόνους, συσχετίζοντας τις ποσότητες ενέργειας που προσφέρονται ή απάγονται από το σύστηµα µέσα σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα t 12 =t 2 -t 1. Με τον τρόπο αυτό περιγράφουν τον ολοκληρωµένο κύκλο διεργασιών (σταθερών και µεταβατικών καταστάσεων) για το διάστηµα t 12. Με το βαθµό ωφελείας πρέπει πάντα να δίνεται και ο αντίστοιχος χρόνος αναφοράς. ζ = Ε ζ,ι,12 / Ε πρ,ι,12

17 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Ανάλογα µε τους βαθµούς απόδοσης και ωφέλειας διαφοροποιούνται οι αριθµοί σε αριθ- µούς απόδοσης και αριθµούς εργασίας. Οι αριθµοί απόδοσης συνδέουν τις ροές τελικής ενέργειας Ε ζ,ι µε τις ροές ενέργειας που προσδίδονται στους φορείς ενέργειας Ε t, πρ,ι και συσχετίζουν µε αυτόν τον τρόπο καταστάσεις λειτουργίας ή διεργασίας του συστήµατος ανάλογα µε το βαθµό απόδοσης: ε = Ε ζ,ι / Ε t, πρ,ι Οι αριθµοί εργασίας συνδέουν τις ποσότητες τελικής ενέργειας Ε ζ,ι,12 που παίρνουµε στο χρόνο t 12 µε τις προσδιδόµενες ποσότητες Ε t, πρ,ι,12 και συσχετίζουν µε τον τρόπο αυτό συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε το βαθµό ωφέλειας. β = Ε ζ,ι,12 / Ε t, πρ,ι,12 Στον επόµενο πίνακα δίνονται παραδείγµατα από βαθµούς και αριθµούς ενεργειακών συστηµάτων. Πίνακας 2.2. Βαθµοί και αριθµοί ενεργειακών συστηµάτων. Χαρακτηρισµός Σύµβολο Σχέση Βαθµός απόδοσης µιας µηχανής εσωτερικής καύσης Βαθµός ισχύος µιας αντλίας θερµότητας Βαθµός απόδοσης ενός λέβητα Ετήσιος βαθµός ωφέλειας ενός σταθµού παραγωγής ενέργειας Βαθµός απόδοσης συλλέκτη ηλιακής ενέργειας Ηµερήσιος βαθµός ωφέλειας ενός συσσωρευτή η ε η ζ η ζ W απο / Q προς Q απο / W προς Q απο / H λεβ,προς W ηλ,χρς / H λεβ,προς,χρ H απο / E ηλιακή E απο,µέρα / E προς,µέρα

18 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Βασικές έννοιες και µεγέθη της ανάλυσης ενεργειακών συστηµάτων Βασικές έννοιες Φορείς Ενέργειας Είναι η ύλη (σωµατίδια, ποσότητες ύλης) ή άλλες φυσικές µορφές ύπαρξης (ακτινοβολία) από τις οποίες µπορεί να αποδοθεί µέσω µετατροπών και συγκεκριµένα µέσω µετάδοσης ενέργειας, η επιθυµητή µορφή τελικής ενέργειας (π.χ. καύσιµα υλικά, ζεστό νερό, ηλεκτρική ενέργεια κ.λ.π.). Πρωτογενής ενέργεια Είναι το ενεργειακό περιεχόµενο των φορέων ενέργειας, η οποία δεν έχει υποστεί ακόµα καµία µετατροπή ή µεταποίηση (π.χ. το ενεργειακό περιεχόµενο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα κ.λ.π.). ευτερογενής ενέργεια Είναι το ενεργειακό περιεχόµενο των φορέων ενέργειας, το οποίο προκύπτει από τη µετατροπή µορφών πρωτογενούς ή δευτερογενούς ενέργειας (π.χ. το ενεργειακό περιεχόµενο του καύσιµου πετρελαίου µετά την µετατροπή του από αργό πετρέλαιο σε ένα διυλιστήριο, ή η ηλεκτρική ενέργεια της γεννήτριας σε ένα σταθµό παραγωγής ενέργειας). Τελική µορφή ενέργειας Είναι το ενεργειακό περιεχόµενο, το οποίο αναφέρεται στην ενέργεια που χρησιµοποιείται από τον τελικό χρήστη, µειωµένο κατά τις απώλειες από τις διάφορες χρήσεις και µετατροπές ενέργειας. Τελική µορφή ενέργειας είναι για παράδειγµα το ενεργειακό περιεχόµενο του θερµαντικού πετρελαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη στη δεξαµενή στο σπίτι του καταναλωτή ή η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια ενός πελάτη της ΕΗ. Αντίθετα, δεν αποτελεί τελική µορφή ενέργειας το ενεργειακό περιεχόµενο του άνθρακα, το οποίο πηγαίνει για κατανάλωση σε ένα σταθµό παραγωγής ενέργειας ή το ενεργειακό περιεχόµενο του βαρέως πετρελαίου (µαζούτ) που χρησιµοποιείται σε µία χηµική βιοµηχανία ως πρώτη ύλη για την παραγωγή συνθετικών προϊόντων. Ωφέλιµη ενέργεια Είναι η ενέργεια η οποία είναι διαθέσιµη για χρήση µετά τις τελευταίες µετατροπές στα µηχανήµατα και στις διεργασίες τελικής χρήσης, π.χ. η τεχνική µορφή ενέργειας η οποία θα χρησιµοποιηθεί τελικά από τον καταναλωτή (θερµότητα, µηχανική ενέργεια, φως). Προέρχεται από την τελική µορφή ενέργειας µειωµένη κατά τις απώλειες των τελευταίων µετατροπών.

19 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Ενεργειακές Υπηρεσίες Είναι οι υπηρεσίες που προκύπτουν κατά την ικανοποίηση αναγκών µε την παραγωγή ωφέλιµης ενέργειας (π.χ. οι ικανοποιητικά θερµαινόµενοι και φωτιζόµενοι χώροι, η παροχή ατµού σε παραγωγικές διαδικασίες, η διατήρηση του εργαζόµενου µέσου υπό πίεση σε ένα υδραυλικό σύστηµα κ.λ.π.) Βασικά ενεργειακά µεγέθη Στους επόµενους πίνακες παρατίθενται συνοπτικά οι συνηθέστερα χρησιµοποιούµενες µονάδες ενέργειας καθώς και η θερµογόνος ισχύς των βασικότερων ενεργειακών πόρων. Πίνακας 2.3. Μονάδες ενέργειας και θερµογόνος ισχύς Μονάδα Σύµβολο Αντιστοίχηση Κιλοβατώρα kwh 1 kwh = kj Θερµίδα cal 1 cal = J Τόνος Ισοδυνάµου Πετρελαίου Κανονικό κυβικό µέτρο Φυσικού αερίου ΤΙΠ (ΤΟΕ) 1 ΤΙΠ = 41,868 GJ Nm 3 1 Nm 3 = 35,169 MJ Βαρέλι πετρελαίου bbl 1 bbl = 159 l 1/7 1 bbl 5,981 MJ t Το ενεργειακό περιεχόµενο ενός πόρου προσδιορίζεται µε το όρο της θερµογόνου ισχύος, που, όπως είναι γνωστό από τη θερµοδυναµική, διακρίνεται σε ανώτερη και κατώτερη. Η τελευταία χρησιµοποιείται στη µελέτη των ενεργειακών συστηµάτων. Στον πίνακα που α- κολουθεί παρατίθενται ενδεικτικά οι τιµές των πιο διαδεδοµένων ενεργειακών πόρων. Πίνακας 2.4. Οι πιο διαδεδοµένοι ενεργειακοί πόροι

20 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Ενεργειακός πόρος Κατώτερη θερµογόνος ισχύς h u MJ /kg Ξυλεία (ξερή) 15,3 Λιγνίτης 8 Λιθάνθρακας 30 Πετρέλαιο S (βαρύ) 40 Πετρέλαιο EL (ελαφρύ) 42,7 Πετρέλαιο κίνησης 42,7 Βενζίνη 43,1 Φυσικό αέριο θέρµανσης 47, Η επενδυτική διάσταση των ενεργειακών συστηµάτων Τα ενεργειακά συστήµατα αποτελούν επενδύσεις, αφού δεσµεύουν χώρο και οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους. Η υλοποίηση αυτών των επενδύσεων απαιτεί την γνώση βασικών αρχών του σχεδιασµού, της εξεύρεσης των οικονοµικών πόρων και της διαδικασίας υλοποίησής τους. Στις επόµενες παραγράφους δίνονται συνοπτικά αυτά τα χαρακτηριστικά, διαιρούµενα για µεθοδολογικούς σκοπούς σε δύο κατηγορίες, των µεγάλων κεντρικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας και των µικρότερων συστηµάτων που αξιοποιούν την ενέργεια που παράγεται στα πρώτα Κεντρικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας Τέτοια συστήµατα είναι αυτά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήµατα εξόρυξης/άντλησης, µεταφοράς και διάθεσης υδρογονανθράκων. Έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Τα ενεργειακά συστήµατα αποτελούν επενδύσεις έντασης κεφαλαίου. Τα συστήµατα παραγωγής ενέργειας έχουν σηµαντικό αρχικό κόστος, που επιδρά σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας. Η αρχική επιλογή ενεργειακού πόρου δεσµεύει το χρήστη για µεγάλο χρονικό διάστη- µα. Απαιτείται σηµαντική υποδοµή σε δίκτυα µεταφορών. Ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασµού είναι µεγάλος. Ο χρόνος υλοποίησης είναι µεγάλος. Η οικονοµία κλίµακας είναι σηµαντικός παράγοντας.

21 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Η επιλογή της θέσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από γεωµορφολογικά δεδοµένα. Η περιβαλλοντική παράµετρος καθίσταται ολοένα σηµαντικότερη. Τέλος, οι επιλογές εξαρτώνται από κοινωνικούς, τοπικούς και εν γένει πολιτικούς παράγοντες. Ως παράδειγµα που καθιστά ορατή την έκταση και την πολυπλοκότητα του ενεργειακού συστήµατος µπορεί κανείς να αναφέρει το σύστηµα τροφοδοσίας υγρών καυσίµων, που περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Άντληση (παγκόσµια παραγωγή 68 mn bbl/d αργού πετρελαίου, 1995) 2. Μεταφορά µε πετρελαιοφόρα και αγωγούς ανά τον κόσµο 3. Αποθήκευση σε λιµάνια 4. Μεταφορά σε διυλιστήρια 5. Επεξεργασία στα διυλιστήρια (παγκόσµια παραγωγή mn t, 1995) 6. Αποθήκευση 7. Μεταφορά σε χονδρεµπόρους 8. Αποθήκευση 9. Μεταφορά στο πρατήριο 10. Αποθήκευση 11. Μεταφορά στο κτίριο και αποθήκευση στη δεξαµενή για καύση στο σύστηµα θέρµανσης ή διάθεση από το πρατήριο στον αυτοκινητιστή/µοτοσικλετιστή για καύση στη ΜΕΚ. Αντίστοιχα, µπορεί κανείς να παρατηρήσει σχηµατικά το σύστηµα παραγωγής, µεταφοράς και διάθεσης του ηλεκτρισµού.

22 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Σχήµα 2.1. Σύστηµα παραγωγής, µεταφοράς και διάθεσης του ηλεκτρισµού Από τις δύο αυτές αναφορές συνάγεται εύκολα το συµπέρασµα ότι τα µεγέθη είναι µεγάλα και τα συστήµατα περίπλοκα. Αυτό γίνεται ακόµη πιο κατανοητό από τη σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών ενός πυρηνικού και ενός ανθρακικού θερµοηλεκτρικού σταθµού στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 2.5. Σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών ενός πυρηνικού και ενός ανθρακικού θερµοηλεκτρικού σταθµού Σύµβολο Μέγεθος Μονάδα ΘΗΣ - Άνθρακας ΘΗΣ - Πυρηνικός Pel Ωφέλιµη ισχύς MW el 2 * Ci Αρχικό κόστος /kw el M Συντήρηση, βοηθητικές ύλες /kw a 20,1 25,16 A Ασφάλιστρα /kw a 12,84 23,11 Cop απάνη εργασίας /kw a 6,68 11,30 Cd Απόρριψη /kw a 0,00 154,07

23 Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων Cf Κόστος καυσίµου /kwh καυσίµου 0,01-0,02 0,005 η Βαθµός απόδοσης % 0,38 0,34 Α ιαθεσιµότητα * h / a Ν ιάρκεια ζωής a (*) : Οριζόµενη ως λόγος των ωρών λειτουργίας σε πλήρη ισχύ το έτος Συστήµατα χρήσης ενέργειας Πρόκειται για µικρότερα συστήµατα παραγωγής θερµικής ισχύος, συστήµατα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, συστήµατα παραγωγής µηχανικής ισχύος κλπ. Έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: Τα ενεργειακά συστήµατα αποτελούν επενδύσεις έντασης κεφαλαίου. Η µεγάλη πλειοψηφία των συστηµάτων που χρησιµοποιούν συµβατικές µορφές ενέργειας έχουν µικρό αρχικό κόστους σε σχέση µε τις λειτουργικές δαπάνες. Η οικονοµία κλίµακας είναι λιγότερο σηµαντικός παράγοντας. Η αρχική επιλογή ενεργειακού πόρου δεσµεύει το χρήστη για µεγάλο χρονικό διάστη- µα. Η απαιτούµενη υποδοµή εµπίπτει στην πρώτη κατηγορία. Η εξάρτηση του καταναλωτή από τον προµηθευτή είναι καθοριστική. Ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασµού είναι σχετικά µεγάλος. Ο χρόνος υλοποίησης είναι αµελητέος. Πρόκειται εποµένως για συστήµατα που είναι πιο µικρά και λιγότερο πολύπλοκα, από αυτά της πρώτης κατηγορίας, όπως φαίνεται από τα παραδείγµατα ενός λέβητα πετρελαίου και µίας ανεµογεννήτριας, ή ακόµη και από τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού και ενός ηλιακού θερµοσίφωνα. Σχήµα 2.2. Λέβητας Σχήµα 2.3. Ανεµογεννήτριες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σηµειώσεις παραδόσεως στο µάθηµα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγις Μ. Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Θεσσαλονίκη, 2002 Περιεχόµενα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι νέες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών της ενέργειας και την οικονομική ύφεση οδηγεί ιδιοκτήτες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα 1: Ενεργειακές Πηγές & Αποθέματα Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα