Hιηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Βαζηιηθή ΓΡΟΟΤ, MSc. in Energy, PhD cand. Πξντζηακέλε ηκήκαηνο Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάησλ Γηεύζπλζε Α.Π.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hιηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Βαζηιηθή ΓΡΟΟΤ, MSc. in Energy, PhD cand. Πξντζηακέλε ηκήκαηνο Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάησλ Γηεύζπλζε Α.Π.Δ."

Transcript

1 Hιηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα Βαζηιηθή ΓΡΟΟΤ, MSc. in Energy, PhD cand. Πξντζηακέλε ηκήκαηνο Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάησλ Γηεύζπλζε Α.Π.Δ. ΚΑΠΔ

2 Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα Οηθηαθή ρξήζε - Εεζηό Νεξό Υξήζεο - Θέξκαλζε ρώξνπ - Κιηκαηηζκόο ρώξνπ Βηνκεραληθή ρξήζε - Γηαδηθαζίεο ζέξκαλζεο - Γηαδηθαζίεο ςύμεο (ζεξκηθόο ςύθηεο) Αθαιάηωζε - Θεξκηθή κεζόδνο Ζιεθηξνπαξαγωγή - Ζιεθηξηζκόο πκπαξαγωγή - Ζιεθηξηζκόο - Θεξκόηεηα

3 Σερλνινγίεο Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πιιεθηώλ ΕΝΥ - Θέξκαλζε - Φύμε Γηεξγαζίεο Αηκνύ - Ζιεθηξηζκόο

4 Δπίπεδνη ζεξκηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο Χαρακτηριςτικά Θερμοκραςία < 150 o C Συγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ (ΖΝΧ, Θέρμανση χώρου, ψύξη, βιομηχανία χαμηλών θερμοκρασιών) Χωρίσ κάλυμμα Πλαςτικοί ςωλήνεσ χωρίσ μόνωςη Υψηλζσ απϊλειεσ θερμότητασ Θερμοκραςία λειτουργίασ ο C Επίπεδοσ Απορροφητήσ, ςωλήνεσ, μόνωςη Μζςεσ απϊλειεσ θερμότητασ Θερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 100 ο C Κενοφ Υάλινοι ςωλήνεσ, φπαρξη κενοφ Ελάχιςτεσ απϊλειεσ θερμότητασ Θερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 150 ο C Υψηλόσ εγχϊριοσ & διεθνήσ ανταγωνιςμόσ Τεράςτιο δυναμικό ανεκμετάλλευτο Αφξηςη Θερμοκραςίασ

5 πγθεληξωηηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο Παραβολικό Πιάτο Ηλιακόσ Πφργοσ Κοιλοπαραβολικόσ Συλλζκτησ Fresnel Σημειακή ςυγκζντρωςη Σημειακή ςυγκζντρωςη Γραμμική ςυγκζντρωςη Γραμμική ςυγκζντρωςη Ανακλαςτικό πιάτο με εργομηχανή Stirling Ηλιοςτάτεσ με ςτόχευςη ςτον πφργο Καμπφλα κάτοπτρα με ςωλήνα κενοφ Επίπεδα κάτοπτρα με ςωλήνα κενοφ Διεςπαρμζνη παραγωγή Όχι οικονομία κλίμακασ Περιοριςμζνο πεδίο εφαρμογϊν Μόνο για ηλεκτροπαραγωγή Θερμοκραςία >500 o C Απαίτηςη επίπεδων περιοχϊν, κλίςησ <1% Μόνο για ςταθμοφσ μεγάλησ ιςχφοσ Θερμοκραςία C. Στιβαρή αντιανεμική καταςκευή Θερμοκραςία C. Χαμηλό κόςτοσ επζνδυςησ,ςυντήρηςησ και λειτουργίασ Απλότητα καταςκευήσ Καλφτερη χρήςη γησ

6 Δπξωπαϊθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηωλ Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάηωλ Διιάδα: απνηειεί ζεκαληηθό ηκήκα ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο Ζ Διιεληθέο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ζεξκηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (ΔΒΖΔ θαη άιινη) έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παγθόζκηα παξαγσγή εκαληηθό πνζνζηό ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο πξννξίδεηαη γηα εμαγσγέο Πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο, αληαγσληζηηθά θαη αμηόπηζηα Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ΘΖ (πεξηζζόηεξν από ην 95%) αθνξά ηνλ νηθηαθό ηνκέα (ζεξκνζηθσληθά ζπζηήκαηα) Τπνινγίδεηαη όηη ην 20-25% ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Διιάδαο έρεη ειηαθό ζύζηεκα

7 Δπξωπαϊθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηωλ Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάηωλ Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ 3 ε ζέζε Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ (επίπεδσλ θαη θελνύ) πληειεζηήο κεηαηξνπήο: 1 m 2 ζπιιέθηε αληηζηνηρεί ζε 0,7 kw th εγθαηεζηεκέλε ηζρύ

8 Δπξωπαϊθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηωλ Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάηωλ

9 ηνηρεία Διιεληθήο αγνξάο Ζ Διιεληθή βηνκεραλία: Αξηζκεί πεξίπνπ 45 θαηαζθεπαζηέο εθ ηωλ νπνίωλ 23 είλαη ηαθηηθά κέιε ηεο ΔΒΖΔ (έηνο ίδξπζεο 1979) 21 είλαη ζπλεξγαδόκελα κέιε (ΚΑΠΔ, ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, Ηλζηηηνύην Υαιθνύ, εηαηξείεο π.ρ πνιπζηεξίλεο, ζεξκνζηαηώλ θ.η.ι.) Απαζρνιεί πεξίπνπ 3000 άηνκα (παξαγσγή, πσιήζεηο, εγθαηάζηαζε, έξεπλα θ.η.ι.)

10 ΕΒΗΕ

11 ηνηρεία Διιεληθήο αγνξάο m 2 ζπιιεθηώλ εγθαηεζηεκέλα (ηέινο 2010): 95% αθνξνύλ παξαγωγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΥ) ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 99.5% ζεξκνζηθσληθά ζπζηήκαηα 80% θάιπςε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ γηα ΕΝΥ. 5% κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο γηα παξαγωγή ΕΝΥ Ζιηαθόο θιηκαηηζκόο Θέξκαλζε ρώξνπ Μηθξόο αξηζκόο «combi» ζπζηεκάηωλ Έλα από ηα κεγαιύηεξα ειηαθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξώπε: «αξάληεο» (εξγνζηάζην απνζεθεπηηθνί ρώξνη) m 2 επίπεδσλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 700 kw (2 Υ 350 kw adsorption solar chillers)

12 Πωιήζεηο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ θαη εμαγωγέο (ζε m 2 )

13 Γηαηί λα έρνπκε πξόηππα γηα ηα ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα? Ώξηκεο ηερλνινγίεο αιιά κε πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε Μόλν ηα πνηνηηθά πξντόληα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζηηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο Πηζηνπνίεζε Απνηειεί αληηθεηκεληθό θαη αδηαθηινλίθεην κεραληζκό αμηνιόγεζεο θαη απνηύπσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ Δξγαιείν γηα ηηο επηδνηήζεηο Δηζάγεηαη από ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο

14 Ζ Σερληθή Δπηηξνπή CEN/TC 312 Thermal solar systems and components δεκηνπξγήζεθε ην 1994, κεηά από αίηεζε ηεο ESTIF ζηελ CEN mandate ηεο ΔE/EFTA (European Free Trade Association) ζηελ CEN γηα ηελ επεμεξγαζία λέσλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ ην πξόγξακκα εξγαζηώλ ππνζηεξίρζεθε από ην πξόγξακκα ALTENER έρεη κέιε από 30 ρώξεο / κέιε ηεο EU

15 Ηζηνξηθό εμέιημεο: 1994: Γεκνζηεύνληαη ηα πξόηππα ISO πνπ αθνξνύζαλ κεζόδνπο Γνθηκώλ mandate ηεο ΔE/EFTA (European Free Trade Association) ζηελ CEN γηα ηελ επεμεξγαζία λέσλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ 2001: Γεκνζίεπζε Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ (general requirements & test methods) 2006: Nέεο εθδόζεηο

16 Σξέρνπζα θαηάζηαζε CEN/TC312 Προεδρεία: Κϊςτασ Τραβαςάροσ - Ελλάδα Tεχνική Γραμματεία: Βαςιλική Δρόςου (ΕΛΟΤ) WG1 Solar Collectors Convenor P. Kovacs (Sweden) WG2 Factory made systems - Convenor V. Sharma (Italy) WG3 Custom built systems No Convenor WG4 Labeling and marking - Convenor J.E.Nielsen (Denmark) Πρότυπα για: Συλλζκτεσ Factory made θερμικά ηλιακά ςυςτήματα Custom built θερμικά ηλιακά ςυςτήματα Δομή: Γενικζσ απαιτήςεισ General requirements Μζθοδοι Δοκιμϊν - Test methods

17 Γεκνζηεπκέλα Πξόηππα CEN/TC312 EN :2006+A1:2010 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements - EN :2006 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods EN :2006 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements - EN :2006 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods - EN :2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems - EN :2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems EN :2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores - EN :2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores EN :2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment - EN ISO 9488:1999 Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)

18 Πξόηππα ππό αλάπηπμε CEN/TC pren ISO 9488 rev Solar energy pren Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements pren Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods pren Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements pren ISO 9806 Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO/DIS 9806:2012) pren ISO Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 3-1: Qualification of solar absorber surface durability pren ISO Solar Energy - Collector components and materials, Part 1: Evacuated tubes - Durability and Performance pren ISO Solar Energy - Collector components and materials, Part 2: Heat-pipes for evacuated tubes - Durability and performance

19 To Keymark: είναι ένα εθελονηικό ζσήμα πιζηοποίηζηρ ηο οποίο αναπηύσθηκε από ηην Εςπωπαϊκή Επιηποπή Πποηύπων - European Committee for Standardisation (CEN). (1992 Council Resolution) ηο μήνςμά ηος είναι απλό: ηο πποϊόν έσει ζςμμοπθωθεί με ηα ζσεηικά Εςπωπαϊκά Ππόηςπα ηο ζσήμα πιζηοποίηζηρ Solar Keymark αναπηύσθηκε με ηην ςποζηήπιξη δύο Εςπωπαϊκών ππογπαμμάηων EU-Altener (Solar Keymark - AL/2000/144) και EU-IEE (Solar Keymark II - EIE/05/052/SI ).

20 To Solar Keymark: είναι ηο ππώηο αναγνωπιζμένο παν-εςπωπαϊκό ζήμα ποιόηηηαρ για ηα θεπμικά ηλιακά πποϊόνηα αποηελεί ηο καθολικά αποδεκηό «διαβαηήπιο» για εθνικά σπημαηοδοηικά ζσήμαηα και επιδοηήζειρ. είναι εθελονηικό third party ζσήμα πιζηοποίηζηρ ηο οποίο δηλώνει ηην ζςμμόπθωζη ηος πποϊόνηορ με ηα Εςπωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ12975 (για ηοςρ ηλιακούρ ζςλλέκηερ) ΕΝ12976 (factory made systems) σπηζιμοποιείηαι από κοινού με ηα εθνικά ζσήμαηα πιζηοποιήζεων

21 To Solar Keymark: Αλαπηύρζεθε ην 2003 Απνλέκεηαη από: 24 δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, 8 εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο Δίλαη ζε ηζρύ ζηελ Διιάδα από ην 2005

22 πκπεξαζκαηηθά: Ζ ηππνπνίεζε θαη ηα πξόηππα απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ ζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζεξκηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο. Απαηηείηαη ζηήξημε ηεο επηηξνπήο CEN/TC312 θαη ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο (ΔΛΟΣ, ΔΒΖΔ, ΚΑΠΔ, ΔΚΔΦΔ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ») Δίλαη ζεκαληηθή ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο επηηξνπήο ΣΔ35 «Ζιηαθή ελέξγεηα»

23 αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 19 o ρικ. Λεωθ. Μαξαζώλνο, Πηθέξκη Αηηηθήο Σ: , F:

Ψύξη χώπων Αγροτικές ευαρμογές Θέπμανση χώπων, θεπμοκηπίων Ξήπανση αγποτικών πποϊόντων Ηλεκτροπαραγωγή

Ψύξη χώπων Αγροτικές ευαρμογές Θέπμανση χώπων, θεπμοκηπίων Ξήπανση αγποτικών πποϊόντων Ηλεκτροπαραγωγή 1 ΕΙΣΗΓΗΤHΣ: Σ: Σ. Ψημμένος Μηχανολόγος Μηχανικός 2 Κτιριακές ευαρμογές Θέπμανση νεπού χπήσηρ Θέπμανση χώπων Ψύξη Βιομητανικές ευαρμογές Διεπγασίερ, ζεστό νεπό χπήσηρ Σοσριστικές ευαρμογές Ζεστό νεπό χπήσηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιηνζεξκία. Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA. Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013. ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακόξθσζε, 14452

Ζιηνζεξκία. Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA. Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013. ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακόξθσζε, 14452 Ζιηνζεξκία Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013 1.- Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ Α.Π.Δ.. Γαπάλε Καηαλάισζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο αλά έηνο γηα κνλνθαηνηθία 130 ηκ Σηνηρεία Eurostat ζε Παλεπξσπατθφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηλζηηηνύην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ) Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Σει. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί Θέκα: Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο Με κεγάιε επηηπρία

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο http://www.stede.gr Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ

ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ. ΛΤΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ, ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Παύινο Γεσξγίνπ Βαηαβάιεο Μησ Μησ ΔΜΠ, ςπ. Γιδ Πολ Μησ ΑΠΘ, Μησανικόρ Μεγάλων Έπγων Alumil Μςλωνάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου, 2012 Ο Ιηαιόο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θ. Corrado Clini, έθαλε ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο

Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ιλζηηηνύην Τερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ Σηεξεώλ Καπζίκσλ (ΔΚΔΤΑ / ΙΤΔΣΚ) Pellets: πξνηππνπνίεζε θαη εθαξκνγέο ζέξκαλζεο Ηκεξίδα: «Pellets θαη ζπζηήκαηα βηνελέξγεηαο:

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ

KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ Δηζεγεηήο : Νεθηάξηνο Βξπώλεο ΑΒΒ i-bus KNX Product Manager Σπγγξαθή : Νεθηάξηνο Βξπώλεο, BEng (Hons)/EEE, MSc ΑΒΒ i-bus KNX Product Manager

Διαβάστε περισσότερα

KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν. KNX Association International

KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν. KNX Association International KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν KNX Association International Σν KNX είλαη ην Πξόηππν CENELEC EN 50090 ην κνλαδηθό Δπξωπαϊθό Πξόηππν γηα Οηθηαθά θαη Κηηξηαθά Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ Ι. Μιταλόποσλος, Α. Αγγελής-Γεμάκες, Γ. Αραμπαηδής, Γ. Αζεμακόποσλος Μονάδα Διατείριζης Ενεργειακών και Περιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία

Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία Τν Βήκα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Φνηηεηή, Απξίιηνο 2013, Θεζζαινλίθε Αιέμαλδξνο Καηζηάκπνπιαο, Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο Κιάδνπ Τζηκέληνπ Διιάδαο Τη είλαη βηώζηκε αλάπηπμε;

Διαβάστε περισσότερα