Δημοτική Κίνηση Κοζάνη - Τόπος να ζεις Public Μovement Kozani Topos na zeis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοτική Κίνηση Κοζάνη - Τόπος να ζεις Public Μovement Kozani Topos na zeis www.toposnazeis.gr"

Transcript

1 Δημοτική Κίνηση Κοζάνη - Τόπος να ζεις Public Μovement Kozani Topos na zeis Λευτέρης Ιωαννίδης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης Lefteris Ioannidis Member of the City Council of Kozani

2 Δήμος Κοζάνης, ο μεγαλύτερος δήμος της Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας Municipality of Kozani, the largest in West Macedonia

3 Ο Δήμος Κοζάνης The Municipality of Kozani

4 Στατιστικά στοιχεία Statistics Προέκυψε από την συνένωση 5 δήμων το 2010 (Αιανή, Δημ Υψηλάντη, Ελίμειας, Ελλησπόντου & Κοζάνης) Resulted from the combination of 5 municipalities in 2010 (Eani, D Ipsilanti, Elimia, Ellispondos & Kozani) Έχει πληθυσμό κατοίκους (απογραφή 2011) Population of 70,420 inhabitants (population census 2011) Η έκταση του ξεπερνά το στρ The area exceeds the 1,000,000 acres Ο δήμος αποτελείται από 52 Οικισμούς The municipal consists of 52 settlements Πρωτεύουσα του δήμου η Κοζάνη, η μεγαλύτερη πόλη (50000 κατ) και πρωτεύουσα της περιφέρειας Kozani is the capital of the municipal, the largest city (50,000 inhabitants) and the regional capital

5

6 Ο μεγαλύτερος ενεργειακός δήμος της χώρας The biggest energy municipal of the country Στην περιφέρεια του δήμου λειτουργούν 9 συνολικά μονάδες παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη εγκατεστημένης ισχύος 2845 MW In the region of the municipality there are 9 electricity production units from lignite, capacity 2845 MW Επίσης λειτουργούν ανοιχτά ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη έκτασης περίπου 100,000 στρ Also there are open mines of lignite, approximately acres of mining area Η περιοχή στηρίχθηκε σε ένα μη βιώσιμο, βρώμικο και με κοντά πόδια «αναπτυξιακό μοντέλο», που σήμερα πληρώνουμε τις συνέπειες The area depended on an unsustainable, dirty and with short legs growth model, and we all pay the consequences today

7

8

9

10 Η άλλη όψη του δήμου Κοζάνης «Τεχνιτή λίμνη Πολυφύτου» The other side of the municipality of Kozani Artificial Lake of Polifito

11 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ «Καμιά σχέση με την βιωσιμότητα» Problems nothing has to do with sustainability Περιβαλλοντική Υποβάθμιση Environmental Degradation Ρύπανση Αέρα Air Pollution Υποβάθμιση Υδάτων Degradation of Water Υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον στην πόλη της Κοζάνης Degraded urban environment in the city of Kozani Οικονομική Απαξίωση Obsolescence Ανεργία (η περιοχή είναι στις πρώτες θέσεις σε όλη τη χώρα) Unemployment (the area is in the top positions throughout the country) Μετανάστευση Migration Κοινωνικά Προβλήματα Social Problems

12 Η παράδοση του Οικολογικού Κινήματος στην Κοζάνης The tradition of ecological movement at Kozani Στην πόλη λειτουργεί με πλούσια δράση Οικολογική Κίνηση από το 1985 Στις δημοτικές εκλογές του 1990 και 1994 η οικολογική κίνηση συμμετείχε στις εκλογές και πήρε και στις δύο αναμετρήσεις κοντά στο 8% Και σε εθνικές εκλογές και σε ευρωεκλογές η περιοχή της Κοζάνης πάντα μας έδινε υψηλά ποσοστά Το Οικολογική Κίνημα έχει μια αξιοσημείωτη παράδοση στην περιοχή με αγώνες και δράσεις, ενάντια στο εφαρμοζόμενο «αναπτυξιακό μοντέλο» με συνέπεια και έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα δικό του ακροατήριο

13 Η ιδέα της δημιουργίας της δημοτικής κίνησης The idea of creation of the Public Movement Διαπιστώθηκε η ανάγκη για την δημιουργία μιας αυτοδιοικητικής κίνησης με : There was a need to create a self-governing movement with: Κινηματικά Movement Πολυσυλλεκτικά Inclusive Αμεσοδημοκρατικά Direct democracy Συμμετοχικά χαρακτηριστικά Participatory features

14 Προωθήσαμε νέες μορφές λειτουργίας της κίνησης! We promote new forms of operation the Συγκαλέσαμε ανοιχτές γενικές συνελεύσεις προς όλους τους πολίτες! Movement! Organized general meetings open to all people Εκλέξαμε επικεφαλής από γενική συνέλευση We have elected head representative by the General Assembly Συγκροτήσαμε θεματικές ομάδες δουλειάς We have set up thematic work groups

15 Βασικές πολιτικές διαπιστώσεις Key policy findings Το μοντέλο που εφάρμοσαν οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις (κατασπατάλησης φυσικών πόρων) και το οποίο υπερασπίζονται ακόμα έχει χρεοκοπήσει The model applied by the incumbent political forces (wasting resources), which they keep standing up,has crashed Η περιοχή χρειάζεται ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο με πράσινο προσανατολισμό The region needs a different development model with green orientation Καταθέσαμε ολοκληρωμένο προεκλογικό πρόγραμμα, το οποία είχε σαφή πράσινα και οικολογικά χαρακτηριστικά (εναλλακτικό αναπτυξιακό μοντέλο, διαχείριση φυσικών πόρων, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κλπ) We delivered a complete pre-election program, which had a clear green and ecological characteristics (alternative model of development, natural resources management, energy, waste management etc) Μετά τις εκλογές θα παραμείνουμε ενεργοί όχι μόνο στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και στην κοινωνία ως ενεργή ομάδα πολιτών After the elections we will not only remain active in the municipal council, but we will be an active citizens group in society as well

16 Από την προεκλογική μας εκστρατεία! Our election campaign!

17

18 Οι εκλογές! Elections! Στις εκλογές του Νοέμβρη του 2010 η δημοτική κίνηση πήρε το 6,55% των ψήφων των πολιτών και εξέλεξε μία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο In the elections of November 2010, the public movement got 6,55% of the votes and elected a member on city council Το δημοτικό συμβούλιο έχει συνολικά 41 έδρες The council has a total of 41 members Έχουν εκλεγεί 5 παρατάξεις There are 5 elected parties Η πλειοψηφία έχει τις 26 έδρες The majority has 26 members

19 Μετά τις εκλογές After the elections Συγκαλέσαμε γενικές συνελεύσεις μελών ώστε να οργανωθούμε We called on general meetings to organize Εκλέξαμε 15μελής συντονιστική επιτροπή We have elected 15-member coordination committee Οργανώσαμε Θεματικές Ομάδες δουλειάς We have organized topic work groups Οργανώσαμε ομάδα υποστήριξης του δημοτικού συμβούλου We organized a support group to the member of the City Council

20 Δουλειά στο δημοτικό συμβούλιο Our work on city council Καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείται με καθημερινά και ουσιαστικά ζητήματα των πολιτών, για έναν πράσινο αυτοδιοικητικό η δράση στο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να είναι παρεμβατική, προγραμματική As local governments deal with daily and substantial issues, the work for a Green member of the city council must be intrusive and programming Στόχος ενός πράσινου αυτοδιοικητικού δεν μπορεί να είναι μόνο η αντίδραση αλλά και η δράση The purpose of a green local city council member must not only be reaction but also and action Αν και στην Ελλάδα το σύστημα είναι συγκεντρωτικό, παρόλα αυτά, ακόμα και από την θέση της αντιπολίτευσης μπορείς να προωθήσεις πράσινες και βιώσιμες πολιτικές σε μια σειρά από τομείς While in Greece the system is centralized, however, even from the opposition side green and sustainable policies in a number of areas can be promoted Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό πεδίο προώθησης πράσινων πολιτικών Local government is a privileged area to promote green policies

21 Οι παρεμβάσεις μας στο δήμο και το δημοτικό συμβούλιο Our interventions in the municipality and the council Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την μεταλιγνιτική περίοδο η οποία και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο We delivered a complete proposal for the financial tools for the after lignite time, which was voted by a large majority of the council Καταθέσαμε ερωτήσεις σχετικά με Stated questions on: Την διαχείριση απορριμμάτων The waste management Την οικονομική διαχείριση του δήμου, όπου και αναδείξαμε φαινόμενα κακοδιαχείρισης The financial management of the municipality, where we highlighted mismanagement Ασχοληθήκαμε με ζητήματα διαφάνειας We dealt with issues of transparency

22 Μέσω της συμμετοχής μας στην επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου: Αναδείξαμε το ζήτημα του περιορισμού των ελευθέρων χώρων στην πόλη Through our participation in Quality of life committee of the municipality: - We posed the problem of restriction of free spaces in the city Καταθέσαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τα επεισόδια ρύπανσης στην περιοχή από την λειτουργία της ΔΕΗ We took legal action against those responsible for pollution incidents in the operation of the PPC (Public Power Corporation) Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου Κοζάνης We tabled a complete proposal for the strategic and operational planning of the municipality of Kozani Κάναμε πρόταση (αλλά δεν μας άκουσε κανείς!) για την δημιουργία δικτύου βαλκανικών δήμων κατά των πυρηνικών We made a proposal (but noone listened!) to create a network of Balkan cities against nuclear power Μετά από δική μας πρόταση έγινε στο δήμο με την συμμετοχή και άλλων οργανώσεων το Κοινωνικό Ιατρείο στο οποίο συμμετέχουν εθελοντές από την δημοτική κίνηση After our proposal became reality the Social Practice in the municipality, with the participation of other organizations, involving volunteers from the Public Movement

23 Ψηφίστηκε πρόταση μας για τους κοινωνικούς λαχανόκηπους Our proposal for the Communal vegetable gardens was voted Προτείναμε προγράμματα κομποστοποίησης We proposed composting programs Εισηγηθήκαμε την συμμετοχή του δήμου σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Δήμων Suggested the involvement of the municipality in European Networks of Municipalities Ζητήσαμε την εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για την πόλη Requested a complete traffic study for the city Ζητήσαμε την αλλαγή της χωροταξικής πολιτικής με κατάθεση συνεκτικής εναλλακτικής πρότασης We asked the change of land use policy by depositing a coherent alternative proposal

24 Η δράση μας εκτός δημοτικού συμβουλίου Our action out of the city council Στόχος μας η παρέμβαση στην κοινωνία Our aim is to intervene in society Πιστεύουμε στον Εθελοντισμό! We believe in volunteerism Πιστεύουμε στην Αλληλεγγύη! We believe in solidarity Θεωρούμε πώς οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί! We belive that people should be social active Αποσκοπούμε στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής! We aim the preservation of social cohesion Επιδιώκουμε οι πολίτες να γίνουν μέρος της λύσης! We aim to people becoming part of the solution

25 Οργάνωση εθελοντικών παρεμβάσεων Organizing voluntary interventions Η υιοθέτηση μια πλατείας (υιοθετήσαμε την πλατεία Γιολδάση στο κέντρο της πόλης) The adoption of a square (we adopted the Gioldasi square at the city center)

26

27

28

29

30 Ακτιβιστικές δράσεις Activism

31 Περιβαλλοντικές δράσεις Environmental actions Φεστιβάλ σε συνεργασία με Greenpeace Festival in collaboration with Greenpeace

32 Πολιτιστικές δράσεις Cultural activities Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Φεστιβάλ μουσικής Music Festival - Christmas Festival

33 Ημερίδες Ομιλίες Meetings - Lectures Για τοπική αυτοδιοίκηση For the local government Για εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων For the alternative waste management Για τα πυρηνικά For the nuclear issue Για το την διαχείριση του νερού For water management Για την οικονομία For the economy

34

35 Συμπεράσματα Findings Με την δουλειά μας εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου έχουμε αποκτήσει ρίζες στην κοινωνία With our work in and outside the city council we have grown roots in the society Καταφέραμε να γίνουμε ένας εναλλακτικός πόλος στην περιοχή We managed to become an alternative pole in the region Καταφέραμε να κινητοποιήσουμε πολίτες που μέχρι πρότινος παρέμεναν αδρανείς We were able to mobilize citizens who remained inactive until now Καταφέραμε να προωθήσουμε πράσινες ιδέες και λύσεις We were able to promote green ideas and solutions

36 Επίσης! Ακόμα και μετά τον Καλλικράτη: Also, even after Kalikrates: Το Ελληνικό κράτος παραμένει συγκεντρωτικό (Η ΤΑ = 3% ΑΕΠ) The Greek state is centralized (The = 3% of GDP) Οι δήμοι έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα και είναι απόλυτα εξαρτημένοι οικονομικά από το κράτος Municipalities have many financial problems and they are totally dependent financially on the state Ακόμα και μετά τον Καλλικράτη το σύστημα είναι δημαρχοκεντρικό Even after the Kalikrates, the system is mayor central Πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα το οποίο νοθεύει την λαϊκή εντολή, δεν ευνοεί τις συνθέσεις και μετατρέπει το δημοτικό συμβούλιο συχνά σε διεκπαιρεωτικό όργανο The electoral system that distorts the popular command must change as it doesn t favor compositions and often converts the council to a processing tool

37 Στόχοι Our aims Να γίνουμε περισσότεροι To become more Να εμβαθύνουμε στον προγραμματικό μας λόγο To deepen our programming word Να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνοχή To be more coherent Να προωθήσουμε πράσινες και βιώσιμες πολιτικές To promote green and sustainable policies Να συμβάλλουμε στην κινητοποίηση της κοινωνίας To contribute to the mobilization of the society Να αυξήσουμε τα ποσοστά μας στις επόμενες εκλογές To raise our rates at the next elections

38 Σας ευχαριστώ.

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανάπτυξη Ποιότητα Συνοχή Region of Central Macedonia Development Quality Cohesion Κεντρική Μακεδονία: Η Περιφέρεια του Μέλλοντος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Δράσεις Our Work 2015 1 Επιμέλεια έκδοσης / Editor ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΡΑ / LYDIA CARRAS Συντονισμός έκδοσης / Publication coordinator ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΜΠΙΛΗ / KATERINA STEBILI Σχεδιασμός / Lay-out Ξένια Χατζηαγγελή /

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοσ european Αρχιτεκτονικοσ Διαγωνισμοσ ARCHITECTURAL COMPETITION για την ανασυγκρότηση

Ευρωπαϊκοσ european Αρχιτεκτονικοσ Διαγωνισμοσ ARCHITECTURAL COMPETITION για την ανασυγκρότηση Ευρωπαϊκοσ european Αρχιτεκτονικοσ Διαγωνισμοσ ARCHITECTURAL COMPETITION για την ανασυγκρότηση for the creation του κέντρου της Αθήνας of a new city centre in athens ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EXHIBITION OF

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

localintegration@gmail.com www.localintegration.eu "New Channels for Integration"

localintegration@gmail.com www.localintegration.eu New Channels for Integration leaflet endaxi 2015_layout 2 16/01/2015 08:56 Page 1 Νέοι δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Tοπική Kοινωνία New channels for the integration of Third Country Nationals in the Local Community

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Το χωριό μας Χριστούγεννα 2011 στη Χόμορη Παρόλη την οικονομική κρίση, οι «λιγοστοί»

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Αθήνα Η περίπτωση της Ακρόπολης Επιβλέπων: κ. Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα