Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα"

Transcript

1 Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηλζηηηνύην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ) Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα ΖΜΔΡΗΓΑ : ΔΝΔΡΓΔΗΑ από ΒΗΟΜΑΕΑ Πξώηεο ύιεο, Πξννπηηθή, Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο Δθζεζηαθό Κέληξν M.E.C. Expo Center 7 Οθησβξίνπ 2012 Παλαγηώηεο Γξακκέιεο grammelis (at) certh.gr, Τει.:

2 Πεξηερόκελα ΑΠΔ & Βηνελέξγεηα ζηελ Δπξώπε Δπξσπατθή Πιαηθόξκα Αλαλεώζηκεο Θέξκαλζεο & Φύμεο Σνκείο Βηνελέξγεηαο θαη Όξακα γηα ην 2020 ηξαηεγηθή Δξεπλεηηθή Αηδέληα: Πξνηεξαηόηεηεο Έξγα ζηεξεώλ βηνθαπζίκσλ ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ

3 ΑΠΔ & Βηνελέξγεηα ζηελ Δπξώπε

4 Mtoe Οη ΑΠΔ ζηελ ΔΔ : 53 Mtoe Μηθηή θαηαλάισζε Αλαλεώζηκεο Δλέξγεηαο (αζξνηζηηθά, Μtoe) 2008: 105 Mtoe Biomass Solar energy Geothermal Wind Hydro Η βιομάζα αποτελεί τα 2 / 3 της κατανάλωσης ΑΠΕ

5 Κνηλό Όξακα ΑΠΔ 5

6 Expo - Conference Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER

7 Δπξσπατθή Πιαηθόξκα Αλαλεώζηκεο Θέξκαλζεο & Φύμεο

8 ηόρνη ζε επίπεδν πνιηηηθήο Η Δπξσπατθή Πιαηθφξκα Αλαλεψζηκεο Θέξκαλζεο θαη Χχμεο (RHC Platform, λα ππνζηεξίμεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ νξηζκφ ησλ επφκελσλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 7 νπ Π.Π θαη ηνπ Horizon 2020 θαη λα απμήζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ Έξεπλαο & Αλάπηπμεο γηα ηελ Αλαλεψζηκε Θέξκαλζε & Χχμε λα ζπκβάιεη ζηηο Δπξσπατθέο Βηνκεραληθέο Πξσηνβνπιίεο γηα ηηο Έμππλεο Πφιεηο (SMART CITIES) λα επηδξάζεη ζηε δηακφξθσζε ησλ Δζληθψλ Σρεδίσλ Γξάζεο Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο - ΔΣΓΑΔ (Οδεγία 2009/28/ΔΚ γηα ηηο ΑΠΔ) λα πξνσζήζεη ηελ επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο Αλαλεψζηκεο Θέξκαλζεο θαη Χχμεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην SET-Plan 7

9 Γεκνζηεύζεηο «Κνηλό Όξακα γηα ηνλ Σνκέα Αλαλεώζηκεο Θέξκαλζεο θαη Φύμεο ζηελ Δπξώπε» «ηξαηεγηθέο Δξεπλεηηθέο Πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ Σερλνινγία Βηνκάδαο»

10 Σνκείο Βηνελέξγεηαο θαη Όξακα γηα ην 2020

11 Βηνεκπνξεύκαηα γηα δηαθνξεηηθνύο ηνκείο εκπνξίαο Βηνκεραληθέο ρξήζεηο Υακειήο πνηόηεηαο βηνθαύζηκα Επίιπζε πξνβιεκάησλ ιόγσ αιθαιίσλ / ρισξίνπ ή θαύζε ζε εηδηθνύο ιέβεηεο Πξώηεο ύιεο βηνκάδαο -μπιώδεηο -πνώδεηο -θξνπηώδεηο -κίγκαηα (EN ) Θεξκηθά επεμεξγαζκέλα βηνθαύζηκα Βηνθαύζηκα από πςειήο πνηόηεηαο πξώηεο ύιεο Υπνθαηάζηαζε άλζξαθα ζε ιέβεηεο θνληνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ θαη ζε ζπκπαξαγσγή Υξήζε ζε κηθξή θαη κεζαία θιίκαθα Πξντόληα από μπιώδε βηνκάδα (EN έσο 5) ή πςειήο πνηόηεηαο αγξνηηθή βηνκάδα (EN έσο 6) ή βηνέιαηα

12 Καύζηκα από βηνκάδα Μέρξη ην 2020: Γηπιαζηαζκφο ηνπ εθκεηαιιεχζηκνπ δπλακηθνχ θαπζίκσλ βηνκάδαο, κε έκθαζε ζε πξψηεο χιεο πνπ κέλνπλ πξνο ην παξφλ αλεθκεηάιιεπηεο (θπξίσο βηνκάδα απφ αγξνηηθφ ηνκέα). Τππνπνίεζε βηνθαπζίκσλ Σχλδεζε ηδηνηήησλ βηνθαπζίκσλ κε ηνκέα παξαγσγήο Γηαζθάιηζε αεηθνξίαο Αληαγσληζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο Γηαζθάιηζε πξνκήζεηαο βηνκάδαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε

13 Καύζηκα από βηνκάδα Μεηάβαζε από ηα θαζαξά ζηα «πξνβιεκαηηθά» βηνθαύζηκα Καζαξά «Πξνβιεκαηηθά» Αθξηβό θαύζηκν Φζελό θαύζηκν Μηθξόηεξν θόζηνο επέλδπζεο Μεγαιύηεξν θόζηνο επέλδπζεο Πειιέηεο μχινπ Φινηφο δέληξσλ Άρπξν Υπνιείκκαηα μχινπ Τεκαρηζκέλν μχιν Διαηνππξήλαο Φινηφο ξπδηνχ Οζηεάιεπξα (MBΜ)

14 Αλεπηπγκέλεο αγνξέο, πξνεγκέλα πξντόληα πξσηνγελήο ζέξκαλζε δεπηεξνγελήο ζέξκαλζε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (ελεξγεηαθά ηδάθηα, ζεξκαληηθά ζψκαηα ρψξνπ) & & Οηθηαθή ζέξκαλζε θαη ςύμε Όξακα 2020: πιήξεο αληηθαηάζηαζε πεηξειαίνπ ζηελ αγνξά αληηθαηάζηαζεο θαη κεηαζθεπήο ιεβήησλ, δηακφξθσζε αληαγσληζηηθήο ζέζεο σο πξνο ην θπζηθφ αέξην, πξνζζήθε αμίαο ζε άιιεο ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα.

15 Πξνβιήκαηα ρξήζεο βηνκάδαο ζε εθαξκνγέο νηθηαθέο ζέξκαλζεο Απνπζία παλεπξσπατθήο δηάρπζεο ησλ βέιηηζησλ ηερλνινγηψλ Δπελδπηηθέο δαπάλεο Αληαγσληζκφο κε ηηο εθαξκνγέο θπζηθνχ αεξίνπ Φάζκα κεηαμχ δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Καθή θήκε ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία Ννκνζεζία (φξηα εθπνκπψλ, πνηφηεηα αέξα, δηαθνξνπνίεζε νξίσλ αλά θξάηνο-κέινο) Απαίηεζε ειεθηξηζκνχ γηα ηερλνινγίεο απηνκαηηζκνχ Απνπζία ιχζεσλ γηα εθαξκνγέο ςχμεο

16 Βηνκεραληθή ζέξκαλζε & ςύμε Πνιιά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα Λεηηνπξγηθόηεηα/ Γηαζεζηκόηεηα Φζνξά Δκθξάμεηο Γηάβξσζε Δπηθαζίζεηο Κίλδπλνο έθξεμεο Απηαλάθιεμε Γηαηαξαρέο ηεο δηαδηθαζίαο δχκσζεο Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηα Σαββαηνθχξηαθα (γηα ηε βηνκεραλία) Απφηνκε θαη δχζθνιε αιιαγή θνξηίνπ Όξακα 2020: αχμεζε ηεο παξαγσγήο βηνελέξγεηαο απφ ζπζηήκαηα κεγάιεο θαη βηνκεραληθήο θιίκαθαο κε αλάπηπμε κνλάδσλ πνιιαπιψλ θαπζίκσλ, πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο θαη κε απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα

17 Πνιηηηθέο, αλάπηπμε αγνξάο & θαηάξηηζε Όξακα 2020: Πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε εγθαηαζηαηψλ ζπζηεκάησλ βηνκάδαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα Σχλδεζε ηνκέα βηνελέξγεηαο κε πξνπηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπνπδέο Αλαγλσξηζκέλα θαη εθαξκνδφκελα πξφηππα γηα ηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο Αληαγσληζηηθφ θφζηνο ζέξκαλζεο απφ βηνκάδα ζε ζρέζε κε νξπθηά θαχζηκα ρσξίο επηδνηήζεηο θαη εληζρχζεηο Γηαζθάιηζε θνηλσληθήο απνδνρήο, θηι

18 ηξαηεγηθή Δξεπλεηηθή Αηδέληα: Πξνηεξαηόηεηεο

19 ηξαηεγηθή Δξεπλεηηθή Αηδέληα γηα ηε Βηνκάδα Πέληε ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο ζεκεία θιεηδηά ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ζηελ αμηνπνίεζε βηνκάδαο γηα Αλαλεψζηκε Θέξκαλζε θαη Χχμε ζηελ ΔΔ: Γηαζθάιηζε εθνδηαζκνχ Δπειημία ζε θαχζηκν θαη θνξηίν Απνδνηηθφηεηα θαη εθπνκπέο Οινθιεξσκέλεο ζπζηήκαηα θαη πξνγλσζηηθή δηαρείξηζε Αεηθνξία / Βησζηκφηεηα

20 ηξαηεγηθή Δξεπλεηηθή Αηδέληα γηα ηε Βηνκάδα Απνδνηηθόηεηα θαη εθπνκπέο ηόρνη γηα ζπζηήκαηα νηθηαθήο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο β.α. (%) Πιήξεο θνξηίν: > 90 Μεξηθό θνξηίν: > 85 Βνεζεηηθή θαηαλάιωζε ελέξγεηαο (%) Σήμερα > 92 > 88 > 95 > 91 > 100 > 95 (ιέβεηεο ζπκπύθλωζεο) 3 2 1,5 <1 Δηήζηνο β.α. (%) Ηιεθηξηθόο β.α. (%) Τερλνινγίεο ζηεξεάο θαηάζηαζεο: Τερλνινγίεο ζεξκνδπλακηθώλ θύθιωλ CO [mg/mj], μπιώδε θαύζηκα Χεηξνθίλεηνη ιέβεηεο: 100 Απηόκαηνη ιέβεηεο: ~ 0 OGC [mg/mj], μπιώδε θαύζηκα Χεηξνθίλεηνη ιέβεηεο: 5 Απηόκαηνη ιέβεηεο: ~ 0 ~ 0 Σθόλε [mg/mj], μπιώδε θαύζηκα Χεηξνθίλεηνη ιέβεηεο: 15 Απηόκαηνη ιέβεηεο:

21 Έξγα ζηεξεώλ βηνθαπζίκσλ ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ ζηελ Διιάδα

22 Δξγαζηήξην αλαιύζεσλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ ΔΚΔΣΑ/ΗΓΔΠ Αλαιχζεηο ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ θαη ζηεξεψλ θαπζίκσλ αλαθηεζέλησλ απφ απνξξίκκαηα βάζε αλαπηπρζέλησλ πξνηχπσλ απφ επηηξνπέο CEN 335 & CEN 343 Δλδεηθηηθέο αλαιχζεηο: CHNS, ριψξην, πηεηηθά, ηέθξα, ζεξκνγφλνο ηθαλφηεηα, κεραληθέο ηδηφηεηεο πειιεηψλ, βαξέα κέηαιια, βηνγελέο θιάζκα, θηι Δξγαζηεξηαθή πξέζα παξαγσγήο πειιεηψλ AMANDUS KAHL, δπλακηθφηεηαο kg/h > 200 αλαιχζεηο ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ ζηα πιαίζηα εζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο Πξν-αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ θαηά ISO 17025, νινθιήξσζε δηαπίζηεπζεο κέρξη ηέινο 2012

23 Μηθηή θαύζε ιηγλίηε / βηνκάδαο Τςειόο βαζκόο απόδνζεο (> 30%) γηα ειεθηξνπαξαγσγή από βηνκάδα Γπλαηόηεηα ρξήζεο θαπζίκσλ κε «πξνβιεκαηηθά» ραξαθηεξηζηηθά γηα θαύζε ζε νηθηαθέο κνλάδεο Μείσζε εθπνκπώλ CO 2,SO x θαη ελδερνκέλσο NO x από ιηγληηηθέο κνλάδεο FP7 DEBCO Αμηνιφγεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αγξηαγθηλάξαο απφ πηινηηθέο θαιιηέξγεηεο 4000 ζηξεκκάησλ Παξαθνινχζεζε πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαπζίκνπ Γνθηκέο κηθηήο θαχζεο αγξηαγθηλάξαο / ιηγλίηε ζε πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ ΑΗΣ Καξδηάο Δκπεηξία απφ δνθηκέο κηθηήο θαχζεο ζε Δπξψπε Πξνυπνινγηζκφο: ~ 7 Μ (1.5 Μ Διιεληθή ζπκκεηνρή ) ΔΠΑΝ ΔΝΔΡ-ΒΗΟ Σπλέρηζε δξαζηεξηνηήησλ κηθηήο θαχζεο ζηνλ ΑΗΣ Μειίηεο, ηελ πιένλ ζχγρξνλε ιηγληηηθή κνλάδα ηεο ΓΔΗ Πξαγκαηνπνίεζε δνθηκψλ κηθηήο θαχζεο θαη εμέηαζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αγξνηηθήο βηνκάδαο Δμέηαζε δπλαηφηεηαο ρξήζεο πγξψλ βηνθαπζίκσλ γηα ειεθηξνπαξαγσγή Πξνυπνινγηζκφο: ( ΔΚΔΤΑ / ΙΓΔΠ)

24 Μηθηή θαύζε ιηγλίηε / RDF Μηθηή θαχζε ιηγλίηε Μεγαιφπνιεο κε RDF απφ ηνλ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ ζε πηινηηθή κνλάδα ηνπ IFK / Παλεπηζηήκην ηνπηγάξδεο (Σεπηέκβξηνο Οθηψβξηνο 2012) Μεηξήζεηο αέξησλ εθπνκπψλ: CO, NOx, SOx, HCl Σπιινγή δεηγκάησλ ηπηάκελεο ηέθξαο, ζσκαηηδίσλ θαπζίκνπ θαη επηθαζίζεσλ Πξψηα απνηειέζκαηα: κείσζε εθπνκπψλ NΟx, SOx, κείσζε ηεο εκθάληζεο ηεγκέλσλ επηθαζίζεσλ θαηά ηε κηθηή θαχζε ζε πνζνζηά ππνθαηάζηαζεο > 30%

25 ENERGY-WASTE (LIFE+) Δλεξγεηαθή αμηνπνίεζε κε αλαθπθιψζηκσλ θιαζκάησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ RDF απφ ηε κνλάδα αλαθχθισζεο ηνπ ΔΠΑΝΑ Α.Δ. (θπξίσο θιάζκαηα ραξηηνχ / πιαζηηθψλ) Γεηγκαηνιεςία, αλαιχζεηο θαη θαηεγνξηνπνίεζε θαπζίκνπ Αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία πηινηηθήο κνλάδαο αεξηνπνίεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΠΑΝΑ Δπίδξαζε ηδηνηήησλ θαπζίκσλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ αεξίνπ Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κέζσ αλάιπζεο θχθινπ δσήο Γπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη EREF Πξνυπνινγηζκφο: 1.9 mi (476 k ΔΚΔΤΑ / ΙΓΔΠ)

26 ΒioMaxEff (FP7: Research for SMEs) Σπλεξγαζία κε Windhager (Απζηξηαθφο θαηαζθεπαζηήο ιεβήησλ) θαη άιινπο 11 εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο Σηφρνο: ε εηζαγσγή ζηελ αγνξά λέσλ ζπζηεκάησλ νηθηαθήο ζέξκαλζεο κε βηνκάδα γηα ρξήζε ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο νηθίεο Η ζρεδίαζε ιεβήησλ βηνκάδαο ζπκπεξηιακβακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ Σχλδεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γνθηκέο ηεο απφδνζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ ζε εξγαζηεξηαθέο θαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Γηα ηελ Διιάδα: εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη δνθηκέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα κνληέιν ιέβεηα VarioWin 12 kw Πξνυπνινγηζκφο: 4.2 mi (251 k ΔΚΔΤΑ / ΙΓΔΠ)

27 ΒISYPLAN (Bio-En-Area) Σηόρνο: είλαη ε ζπγγξαθή ελόο νδεγνύ γηα ζπζηήκαηα βηνελέξγεηαο κε εθαξκνγή ζε ηνπηθό /πεξηθεξεηαθό επίπεδν, απεπζπλόκελνο θπξίωο ζε ηνπηθνύο θνξείο θαη δηακνξθωηέο πεξηθεξεηαθώλ πνιηηηθώλ ζε ζέκαηα ελεξγεηαθώλ ππνδνκώλ θαη ελεξγεηαθνύ. Γηαζέζηκνο ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα (ειιεληθά, αγγιηθά): Φξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ BIO-EN-AREA, καδί κε ηα ππνέξγα: BIOREF (Γπλακηθό νινθιεξωηηθήο ρξήζεο ελεξγεηαθώλ θαιιηεξγεηώλ θαη ε ζπνπδαηόηεηά ηνπο εληόο ηωλ ζρεδίωλ δξάζεο), θαη BIOPATH (Πηζηνπνίεζε Σηεξεώλ Βηνθαπζίκωλ θαη Σύζηεκα Διέγρνπ Ιρλειαζηκόηεηαο). Γηάξζξωζε ζε νξηδόληηεο ελόηεηεο: Ξπιώδεο, Πνώδεο, Βην-απνηθνδνκήζηκε, Κιάζκαηα απνξξηκκάηωλ θαη θάζεηεο ελόηεηεο: Γεληθή εηζαγωγή, Γηαζεζηκόηεηα θαη δπλακηθό, Δθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, Τερλνινγίεο κεηαηξνπήο, Οηθνλνκηθά ζηνηρεία

28 Μνλάδα βηνκάδαο Kavala Oil S.A. Υινπνίεζε κέζσ ηεο εηαηξείαο ηερλνβιαζηνχ ηνπ ΔΚΔΤΑ / ΙΓΔΠ, «Clean Energy ΔΠΔ» Πειάηεο: Energean/Kavala Oil S.A. Έξγν: ππεξεζίεο κεραληθνχ θαη ζπκβνχινπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπκπιεξσκαηηθνχ ιέβεηα βηνκάδα, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ αηκνχ ηεο δηεξγαζίαο (~ 30 tn/h) Δθηίκεζε ηξέρνπζαο ιεηηνπξγίαο θαη ζρεδηαδφκελσλ κεηαηξνπψλ Καηάξηηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ιέβεηα βηνκάδαο θαη ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη απνζήθεπζεο Μειέηε βησζηκφηεηαο γηα ην έξγν βηνκάδαο

29 αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

30 Expo - Conference Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER 2 η Επιστημονική Ημερίδα Ενέργεια από βιομάζα Πρώτες ύλες - Προοπτική - Τεχνολογικές εφαρμογές ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» ΣΕΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ & ΝΕΑΠΟΛΕΩ, 153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΓΟΞΑΚΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα