ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΡΣΙΟ 2009

2 Πεξηερφκελα Άξζξν θνπφο... 3 Άξζξν Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο... 7 Άξζξν Όξγαλα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο... 8 Άξζξν Γεληθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Άξζξν Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Άξζξν Όξηα πξνυπνινγηζκψλ θαη Πνζνζηφ Υξεκαηνδφηεζεο Άξζξν Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ Αλψηαηα φξηα επηρνξεγνχκελσλ δαπαλψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο Άξζξν Τπνβνιή Πξνηάζεσλ Τπνβνιή ηεο πξφηαζεο Γηθαηνινγεηηθά Πξφηαζεο Άξζξν 9... Error! Bookmark not defined. Κξηηήξηα Δπηινγήο Πξνηάζεσλ... Άξζξν Γηαδηθαζίεο εμέηαζεο, αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ Άξζξν Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο Άξζξν Παξαθνινχζεζε Έξγνπ Σξφπνο Υξεκαηνδφηεζεο Άξζξν Γηαδηθαζίεο έγθξηζεο κεηαβνιήο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή άιισλ κεηαβνιψλ. 35 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ... ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ...

3 Πξφγξακκα «Δλίζρπζεο Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Άξζξν 1 θνπφο Α) Σν ΔΠΑΝ ΙΙ ζπλνιηθά Κεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ ΗΗ) είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε ην Νέν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΔΠΑΝ ΗΗ είλαη νη αθφινπζεο: 1. Δπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 2. Αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δηαζθάιηζε ησλ θπζηθψλ, ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηελ εμππεξεηνχλ. 3. Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Οη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΔΠ εμεηδηθεχνληαη ζε πέληε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη είλαη νη εμήο : Άμνλαο 1 Άμνλαο 2 Άμνλαο 3 Άμνλαο 4 Άμνλαο 5 Γεκηνπξγία θαη πξνψζεζε θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελε απφ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο Οινθιήξσζε ελφο βηψζηκνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ειίδα 3 απφ 55

4 Β) θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γπλαηθψλ» Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» - (ΔΠΑΝ ΗΗ) θαη εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2, ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία θαη επέθηαζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο ηζρπξήο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο, κε πνηφηεηα θαη κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. πγθεθξηκέλα, ην Πξφγξακκα εληάζζεηαη : ζην Γεληθφ ηφρν 2 ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ «Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο Αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο Αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ θαη ησλ εηζξνψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη γεληθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο». ζηνλ Δηδηθφ ηφρν Δ2.4 «Αλαβάζκηζε / κεηεμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα πςειψλ δπλαηνηήησλ Αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε ηνκείο πνπ πζηεξνχλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε ιεηηνπξγνχλ ππφ αλεπίθαηξεο κνξθέο» ζηελ Καηεγνξία Πξάμεο «Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Σν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε - κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο (Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Γπλαηθψλ), ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηξνθή ηεο αλαπηπζζφκελεο ζηε ρψξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο. Χο επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο νξίδεηαη ε ίδξπζε θαη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέαο επηρείξεζεο, κε αθνξκή ην φηη ε γπλαίθα επηρεηξεκαηίαο δε βξήθε ειίδα 4 απφ 55

5 θαιχηεξε ιχζε γηα βηνπνξηζκφ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απηήο ηεο κνξθήο δελ νδεγεί ζπλήζσο ζε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο. Χο επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο νξίδεηαη ε ίδξπζε θαη πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέαο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο (θαηλνηνκία, θελά ηεο αγνξάο, πξννπηηθέο αχμεζεο δήηεζεο θ.η.ι.) απφ επηρεηξεκαηία κε πξνζφληα (π.ρ. πίζηε ζηελ επηηπρία, εκπεηξία, γλψζε, δεμηφηεηεο, πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν). Έρεη παξαηεξεζεί φηη, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απηήο ηεο κνξθήο νδεγεί ζπλήζσο ζε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο κε αμηφινγε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Με ζηφρν ηελ επίηεπμε απηήο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξνθήο, ην πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεη ηδηαίηεξα επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1. Καηλνηνκία : Ζ Καηλνηνκία νξίδεηαη σο «ε εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη παξνρή λέσλ ή νπζηαζηηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνπλ άκεζεο παξαγσγηθήο, ρξεζηηθήο ή/θαη εκπνξηθήο εθαξκνγήο». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Μαξηίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ θαηλνηνκία, αιιά θαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην εγρεηξίδην ηνπ Οζιν 1, ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ ηερλνινγηθή φζν θαη ηελ κε ηερλνινγηθή θαη ηελ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία. πλεπψο, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα λέν πξντφλ ή κηα λέα δηαδηθαζία ή κηα λέα ππεξεζία, ζηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο ή ζηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο θαη ζηελ δηνηθεηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ή θαηαλαισηέο). Ζ Καηλνηνκία πνπ ελζαξξχλεηαη κε ην παξφλ πξφγξακκα κπνξεί λα είλαη Σερλνινγηθή (αμηνπνίεζε ηερλνινγηθήο αλαθάιπςεο ή ζπλδπαζκνχ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ), αιιά θαη κε Σερλνινγηθή (εθαξκνγή κηαο 1 «Πνιηηηθή γηα ηελ θαηλνηνκία: επηθαηξνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Έλσζεο κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβψλαο» COM(2003) 112 ηειηθφ ηεο βι. επίζεο ην Δγρεηξίδην ηνπ Όζιν (ΟΟΑ)/Δurostat, Ννέκβξηνο ειίδα 5 απφ 55

6 θαηλνηφκνπ ηδέαο κε ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πξνο ίδξπζε επηρείξεζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία πξφηαζε σο θαηλνηνκηθή, δελ είλαη αλαγθαίν λα ζπλδπάδεηαη απηή κε αλαθάιπςε ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα. 2. Τςειή πνηφηεηα επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο. (Παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο, επηρεηξεκαηηθφ ηαιέλην, πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θ.η.ι.) 3. Δίζνδν ζε λέεο αγνξέο ή ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο αλνηθηνχ αληαγσληζκνχ θαη ζεηηθψλ πξννπηηθψλ. 4. Αλάπηπμε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή/θαη δηαδηθαζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 5. Γεκηνπξγία απαζρφιεζεο Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ απφ ηα παξαθάησ επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: 1. Πνζφ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Δ(2007) 5338/ απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). 2. Πνζφ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο 3. Πνζφ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ννηίνπ Αηγαίνπ 4. Πνζφ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 5. Πνζφ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 6. Πνζφ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεξεάο Διιάδαο Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο-ΔΣΠΑ) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. ειίδα 6 απφ 55

7 Άξζξν 2 Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ έθδνζε ηεο Πξνθήξπμεο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο- Γ/ΝΗ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (εθεμήο ΜΜΔ). Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε θαη ηε παξαθνινχζεζε πινπνίεζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο Αλψλπκε Δηαηξεία (ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ). Ζ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ αλαιακβάλεη: Σελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Πξφγξακκα. Σελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπ αλαγθαίνπ πιηθνχ. Σελ νξγάλσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο θαη ηελ παξαιαβή, ηαμηλφκεζε θαη θαηαρψξηζε ησλ αηηήζεσλ. Σνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σελ νξγάλσζε, ηελ πιηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηα αξκφδηα φξγαλα, θαζψο θαη ηελ φιε επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Σελ ζχγρξνλε θαη απηφκαηε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ απνθάζεσλ εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ εγθξίζεσλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηειηθή εθηακίεπζε. Σελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο κέζσ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ν αλάδνρνο. Σε δηαηήξεζε πιήξε Φαθέινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 89 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006 θαη νπσζδήπνηε γηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο ηειεπηαίαο ελίζρπζεο. ειίδα 7 απφ 55

8 Σε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ επελδπηή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο θαη επί ηξία έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην εθάζηνηε θαζεζηψο ελίζρπζεο, γίλεηαη είηε κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είηε κε δεηγκαηνιεπηηθή επηηφπηα επαιήζεπζε. Άξζξν 3 Όξγαλα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Α. Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 1. Αμηνινγεηέο Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ αμηνινγεηέο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη δηα θιεξψζεσο απφ Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ην νπνίν θαηαξηίδεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη εγθξίλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ζ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. δηαζθαιίδεη φηη ν αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο επέλδπζεο. 2. Έιεγρνο ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ Πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ζηειέρε ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ, ν έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ. 3. Δηζεγεηέο Οη αμηνινγεζείζεο πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά / απφθιηζε σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε βαζκνιφγεζε ή ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 10 ηνπ παξφληνο, εηζάγνληαη ζηε Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή απφ εηζεγεηέο ζηειέρε ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ., νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. ειίδα 8 απφ 55

9 4. Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγνχληαη κία ή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξηζζφηεξεο 7/κειείο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο νξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ζ ζχλζεζε ηεο (7κεινχο) Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο έρεη σο αθνινχζσο: ηξία κέιε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, εθ ησλ νπνίσλ έλα κέινο απφ ηελ Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαη ηέζζεξα κέιε απφ ηελ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. Δπίζεο, ζηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ: Έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Έλαο εθπξφζσπνο απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ. Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Μεξηκλά γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο. Γλσκνδνηεί επί ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε. Αμηνινγεί / βαζκνινγεί πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ε δηαθνξά ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ δχν (2) αμηνινγήζεσλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 20% ηεο άξηζηεο βαζκνινγίαο ή ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο ε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ απφ ηνπο αμηνινγεηέο πξνυπνινγηζκνχ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ χςνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γηαηππψλεη αηηηνινγεκέλε γλψκε ζε πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο. Οη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο πξφηαζεο θαη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο. Ζ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη φηαλ παξεπξίζθνληαη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο. ειίδα 9 απφ 55

10 Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν εληφο πελήληα (50) εκεξψλ. Τπέξβαζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη κφλν κε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ θαη κφλν γηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ε ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. βξίζθεηαη ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία λα ηα επηιχζεη. Β. Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ησλ Έξγσλ 1. Όξγαλα Διέγρνπ Ζ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. έρεη ηελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ πηζηνπνηήζεσλ θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ. Οη έιεγρνη ησλ ελδηάκεζσλ πηζηνπνηήζεσλ θαη νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα ειέγρνπ ηα νπνία νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ.. Σα φξγαλα ειέγρνπ πξνέξρνληαη απφ Μεηξψν Διεγθηψλ πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ. Ζ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. δηαζθαιίδεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζην φξγαλν ειέγρνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ην ζπληάθηε ηεο πξφηαζεο επέλδπζεο ή κε ηνλ αμηνινγεηή απηήο. Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ έξγσλ ππνβάιινληαη ζηνλ αξκφδην ρεηξηζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα εηζαρζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ. Οη απνθάζεηο εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αξκφδην Γ/ληή ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. 2. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ είλαη 7κειήο, θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Ζ ζχλζεζε ηεο (7κεινχο) Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ έρεη σο αθνινχζσο: ηξία κέιε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο εθ ησλ νπνίσλ έλα κέινο απφ ηελ Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαη ηέζζεξα κέιε απφ ηελ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ.. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρεη θαη έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ ΔΠΑΔ) ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. ειίδα 10 απφ 55

11 Δηζεγεηήο ζηελ σο άλσ επηηξνπή είλαη ππάιιεινο / ζηέιερνο ηεο ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ. Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Δληαγκέλσλ Έξγσλ έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εγθξηζέλησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Άξζξν 4 Γεληθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 1. Γηα ην πξφγξακκα «Δλίζρπζε Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ηζρχεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15 εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 & 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis aid), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 2. Σα παξερφκελα κε ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηελ κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 3. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο έληαμεο ησλ έξγσλ ζην πξφγξακκα είλαη ηα παξαθάησ: Πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία απνηειεί ηνλ ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ. Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ θαη ε ππνβνιή θαθέισλ πξνηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Δμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Έληαμε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζχκθσλα θαη κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο. Ζιεθηξνληθή δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ ζηνπο ππνςεθίνπο. ειίδα 11 απφ 55

12 4. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα δηαηεζεί γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηε γεληθή θαηάηαμε ηνπο αλάινγα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο ζε θάζε πεξηθέξεηα, φπσο απνηππψλνληαη ζην Άξζξν ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαηαλνκήο ζπκκεηέρνπλ κφλν νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο (5.000 βαζκνί κε άξηζηα ην ). ην πξφγξακκα εληάζζνληαη νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γειαδή, ε βαζκνινγία βάζεο (50%) απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε κηαο πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα. Σν Πξφγξακκα δελ πξνβιέπεη επηιαρνχζεο πξνηάζεηο. 6. Πξνηάζεηο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδνο θξηηεξίσλ Α, φπσο απηή αλαιχεηαη ζην άξζξν 9, δελ ηπγράλνπλ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο θαη απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία. Άξζξν 5 Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ Γςναίκερ, νη νπνίεο: Γελλήζεθαλ απφ ην 1954 κέρξη θαη ην Δίλαη άλεξγεο, κηζζσηνί, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ κέρξη θαη ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χο έλαξμε άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο επηηεδεχκαηνο αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ε ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε σο εηαίξνο. Γελ ζεσξείηαη φηη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επηηεδεπκαηίεο πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα θαη δειψλνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο ζηελ θαηεγνξία ειεχζεξα επαγγέικαηα (έληππν θνξνινγίαο Δ3), θαζψο επίζεο θαη φζνη δειψλνπλ εηζνδήκαηα απφ αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θνξνινγνχληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα. ειίδα 12 απφ 55

13 2. ην πξφγξακκα εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αλαθχθισζεο πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο, ΔΚΣΟ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη φηη εμαηξνχληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Δμαηξνχληαη επίζεο, θαη ζπλεπψο είλαη κε επηιέμηκεο, επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο). 3. ην πξφγξακκα εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο κε λνκηθή κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα είλαη αηνκηθή επηρείξεζε ή εηαηξεία (Οκφξξπζκε, Δηεξφξξπζκε, ΔΠΔ ή Αλψλπκε ή πλεηαηξηζκφο), ε νπνία ζα ζπζηαζεί κεηά ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 4. Δπηιέμηκα εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη εθείλα ζηα νπνία: ηα θεθάιαηα ηνπο ζπκκεηέρνπλ Γπλαίθεο κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% Ζ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο επηιέμηκεο εηαίξνπο γπλαίθεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 5. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή λνκηθψλ πξνζψπσλ σο κεηφρσλ / εηαίξσλ. 6. Καη εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή Δηαηξεηψλ Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ (Venture Capitals) κε πνζνζηφ κέρξη 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 7. Κάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κφλν πξφηαζε αλά θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη πξνηάζεηο πνπ απηφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζπκκεηέρεη ζα απνξξίπηνληαη φιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζψπσλ. ειίδα 13 απφ 55

14 Άξζξν 6 Όξηα πξνυπνινγηζκψλ θαη Πνζνζηφ Υξεκαηνδφηεζεο 1. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα φξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ ζε ΔΤΡΧ (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), θαζψο επίζεο θαη ην πνζνζηφ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. Αλψηαην φξην ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνκέα Αλαθχθισζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπξηζκνχ γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Καηψηαην φξην ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο Πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο 50% γεληθά 60% ζε λεζηά θάησ ησλ θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001) θαη ππξφπιεθηεο πεξηνρέο 50% γεληθά 60% ζε λεζηά θάησ ησλ θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001) θαη ππξφπιεθηεο πεξηνρέο 50% γεληθά 60% ζε λεζηά θάησ ησλ θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001) θαη ππξφπιεθηεο πεξηνρέο Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην πνζνζηφ Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο είλαη 60% πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη θάησζη πξνυπνζέζεηο: Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα πινπνηεζεί ζε λεζί κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ θαηνίθσλ Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη κε ππνβνιή θαηάιιεινπ δηθαηνινγεηηθνχ (π.ρ. βεβαίσζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο). ειίδα 14 απφ 55

15 Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα εθηειεζζεί ζε ππξφπιεθηε πεξηνρή. Ππξφπιεθηεο πεξηνρέο νξίδνληαη: Οη λνκνί Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Αξθαδίαο, Δπβνίαο, ε πεξηνρή Αηγηαιείαο Αξθαδίαο θαη επηιεγκέλεο πεξηνρέο ησλ λνκψλ Κεθαιιελίαο θαη Μαγλεζίαο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ππξφπιεθηεο. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηπρφλ ππέξβαζε ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη θαη 25% γίλεηαη δεθηή θαη δελ απνηειεί ιφγν κε εμέηαζεο ηεο πξφηαζεο. ε θακία πεξίπησζε φκσο ν επηιέμηκνο πξνο επηρνξήγεζε πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ αλσηέξσ πίλαθα. ε πεξίπησζε έληαμεο ν δηθαηνχρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο απηφ αμηνινγήζεθε. Δάλ ην ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην παξνπζηάδεη ππέξβαζε ησλ αλσηέξσ νξηδφκελσλ νξίσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25%, ε πξφηαζε δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη. 2. Σν ππφινηπν πνζφ πέξαλ ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξείηαη ηδησηηθή ζπκκεηνρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο γηα ηελ θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Αλ νη ελδηαθεξφκελνη ην επηζπκνχλ, κπνξνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο, λα απεπζχλνληαη ζην Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ), ην νπνίν αλαιακβάλεη ηηο εγγπήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ (Γηεχζπλζε ΣΔΜΠΜΔ: Λεσθ. Ακαιίαο 26, Σει.: , Γηαδηθηπαθφο ηφπνο: 3. Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο, εθηφο απφ ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηζφπνζνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή γηα ηελ παξνρή εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηακίεπζε πξνθαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο. ειίδα 15 απφ 55

16 Άξζξν 7 Δπηιέμηκεο Γαπάλεο 7.1 Καηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχλδεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δαπαλψλ κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 1. Δμνπιηζκφο θαη Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο 2. Κηηξηαθά & Γηακφξθσζε Υψξσλ 3. Πξνβνιή-Πξνψζεζε, Άιιεο Γαπάλεο, Τπεξεζίεο πκβνχισλ Ωο επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη παξαθάησ δαπάλεο αλά θαηεγνξία: Πεξηγξαθή Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ 1 Πάγηα (Δμνπιηζκφο, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α) 1.1 Δμνπιηζκφο Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ, απαξαίηεηνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Μεραλνξγάλσζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δμνπιηζκφο δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο (φπσο γεξαλνγέθπξεο, αλπςσηηθά κεραλήκαηα, θαξφηζηα θ.ιπ.). Μεηαθνξηθά κέζα επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο γηα ηε δηαθίλεζε πιψλ, πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ. Δμνπιηζκφο πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο θαη εμνηθνλφκεζεο πξψησλ πιψλ. (πζηήκαηα επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, αληηκεηψπηζεο ερνξχπαλζεο, επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ). Έπηπια θαη ζθεχε (γξαθεία, θαξέθιεο θαη πάγθνη εξγαζίαο). Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο (H/W) θαζψο θαη ινγηζκηθφ (S/W) πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο γξαθείνπ θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (fax, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ηειεθσληθά θέληξα θαη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, εθηππσηέο, scanners, θαη άιια πεξηθεξεηαθά ππνινγηζηψλ). Γαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή εθζεηεξίνπ ησλ πξντφλησλ ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο (βηηξίλεο, πάγθνη θαη ξάθηα). Γαπάλεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ απνζήθεο (πάγθνη, ξάθηα, ληέμηνλ θιπ.). Γαπάλεο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. ειίδα 16 απφ 55

17 1.2 Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηελ θαηεγνξία απηή νη δαπάλεο αθνξνχλ: Δγθαηαζηάζεηο πεπηεζκέλνπ αέξα θαη εγθαηαζηάζεηο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ςπγεία, ζπληήξεζε, μήξαλζε). Άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ριννηάπεηαο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο). Δγθαηαζηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 2 Κηηξηαθά & Γηακφξθσζε Υψξσλ Ζ θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά: Γηακφξθσζε-δηαξξχζκηζε ρψξσλ εξγαζίαο φπσο θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, επηρξίζκαηα, βαςίκαηα, θαη γεληθά βειηηψζεηο ήδε ππαξρνπζψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε. Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, θαζψο θαη κηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζηέγαζηξα θαη ρψξνη πγηεηλήο. Γαπάλεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή/θαη πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ. ηελ θαηεγνξία απηή ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 3 Πξνβνιή-Πξνψζεζε, Άιιεο Γαπάλεο, Τπεξεζίεο πκβνχισλ 3.1 Πξνβνιή Πξνψζεζε Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο: πκκεηνρήο ζε εθζέζεηο (θφζηνο ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο πεξηπηέξσλ, δαπάλεο ηαμηδηψλ). Γηαθεκηζηηθήο θαηαρψξεζεο ζε εκεξήζηεο ή νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο εζληθήο ή ηνπηθήο εκβέιεηαο ή θιαδηθά θαη εηδηθά/ εμεηδηθεπκέλα γηα ην αληηθείκελν πεξηνδηθά Γεκηνπξγίαο ινγφηππνπ. ρεδηαζκνχ θαη εθηχπσζεο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ. ρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο ζην δηαδίθηπν (Internet). Γεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (CD-ROM). Δπηγξαθέο ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ηεο επηρείξεζεο. 3.2 Άιιεο δαπάλεο Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο/ηερλνινγίαο Γαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε παηέληαο ή/ θαη πηζηνπνηεηηθψλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειίδα 17 απφ 55

18 3.3 Τπεξεζίεο πκβνχισλ ηελ θαηεγνξία απηή, νη δαπάλεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά κφλν ηα παξαθάησ: Σερληθή βνήζεηα (επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχληαμε θαθέινπ ππνβνιήο, έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο). Γαπάλεο ίδξπζεο θαη αξρηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο (λνκηθνχ, νηθνλνκηθνχ, θνξνηερληθνχ θαη ηερληθνχ Πεξηερνκέλνπ). Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη: Γελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε, εθηφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζε θαζεζηψο ΦΠΑ. Γελ ζεσξείηαη επηιέμηκε νπνηαδήπνηε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία πξνδεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο θαη δελ δεζκεχεη ηε Γηνηθεηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ. Ο εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο (πξέπεη λα δεηνχληαη βεβαηψζεηο φηη είλαη θαηλνχξγηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο), ζπληζηάηαη δε λα είλαη (φπνπ είλαη εθηθηφ) θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφο. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο, απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο, δηαθίλεζεο θαη εμφθιεζεο ησλ δαπαλψλ απηψλ (ηηκνιφγηα/ απνδείμεηο πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, δειηία απνζηνιήο, απνδείμεηο εμφθιεζεο, αληίγξαθν θαηαζεηεξίσλ, θσηνηππία επηηαγήο, αληίγξαθν θίλεζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, θιπ). Δηδηθά, ε εμφθιεζε ηηκνινγίσλ εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ην επηβεβαησηηθφ ζπλαιιαγήο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ (swift). Ζ ηηκνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ γηα δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο θηηξηαθά θαη δηακφξθσζε ρψξσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη εμνπιηζκνχ. ειίδα 18 απφ 55

19 Ζ εγθξηηηθή απφθαζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο σο νπδέπνηε εθδνζείζα θαη ε θαηαβιεζείζα επηρνξήγεζε θαζίζηαηαη ακέζσο εληφθσο απαηηεηή ζην ζχλνιφ ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ, εθφζνλ έρεη εθπλεχζεη ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαη δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα παξάηαζε. Δπίζεο, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηειηθήο πηζηνπνίεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ δηθαηνχρνπ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηίαο (3) απαγνξεχνληαη ηα εμήο: Παχζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή /θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απνθηήζεθε θαη πνπ έρεη επηρνξεγεζεί. Μεηαβίβαζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εθκίζζσζή ηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Πψιεζε ή κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ή αιιαγή ηεο εηαηξηθήο / κεηνρηθήο ζχλζεζεο ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εγθξηηηθή απφθαζε ζεσξείηαη απηνδηθαίσο σο νπδέπνηε εθδνζείζα θαη ε θαηαβιεζείζα επηρνξήγεζε θαζίζηαηαη ακέζσο εληφθσο απαηηεηή ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ επηρείξεζε είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε λα ελεκεξψλεη γηα ηα παξαπάλσ θάζε ηξίην κε λφκηκν δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο. ειίδα 19 απφ 55

20 7.2 Αλψηαηα φξηα επηρνξεγνχκελσλ δαπαλψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο Α/Α Επιλέξιμη Κατηγοπία Δαπάνηρ Δμνπιηζκφο θαη Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο Κηηξηαθά - Γηακφξθσζε Υψξσλ Πξνβνιή-Πξνψζεζε & Άιιεο Γαπάλεο 3.2 χληαμε Πξφηαζεο θαη Φαθέινπ Τπνβνιήο 3.2 Δπίβιεςε Τινπνίεζεο έξγνπ Αλψηαηα φξηα επηρνξεγνχκελσλ Γαπαλψλ αλά θαηεγνξία Μέρξη ην 100% ηνπ ππνβαιιφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. Καηά ηελ ππνβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ θαη αξρήλ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο. Τινπνίεζε ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ εγθξίζεθε γηα επηρνξήγεζε. Καηά ηελ ππνβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαη αξρήλ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο. Τινπνίεζε ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ εγθξίζεθε γηα επηρνξήγεζε. Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθά επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1% ηνπ ζπλνιηθά επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο ε φινπο ηνπο ηνκείο είλαη δπλαηφλ ζηελ θαηεγνξία εμνπιηζκφο λα πεξηιακβάλνληαη επαγγεικαηηθά ή κηθηήο ρξήζεο κεηαθνξηθά κέζα απαξαίηεηα γηα ηε δηαθίλεζε πιηθψλ, εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο κε αλψηαην φξην πνζφ ,0 ΔΤΡΩ. Άξζξν 8 Τπνβνιή Πξνηάζεσλ 8.1 Τπνβνιή ηεο πξφηαζεο Ζ πξφηαζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (κέζσ δηαδηθηχνπ) κεηά απφ ηηο 15/06/2009 θαη κέρξη 30/06/2009 ζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηελ ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ.. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη ν πιήξεο θάθεινο κε ηελ έληππε κνξθή ηεο ειίδα 20 απφ 55

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΡΙΙΜΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΔΩ 14/09/2009 θνπόο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα