5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο"

Transcript

1 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα ηνπ θ. Β. Οηθνλνκίδε απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ ζην Ρέζπκλν ζηηο 19 θαη 20 Ννεκβξίνπ Τπελζπκίδεηαη ν ηζηνρψξνο ηεο πλφδνπ είλαη ζηε δηεχζπλζε: 19 Ννεκβξίνπ 2010 Ακθηζέαηξν Γ2 ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο αλνηρηή εκεξίδα κε ην αθφινπζν πξφγξακκα:: Η εθπαίδεπζε ζηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα θαη ζηα Γηδαζθαιεία 11:00-12:30 Πξνεδξείν: Π. Μηραειίδεο (Καζεγεηήο, Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κίνπ Κξήηεο), Κ. Σδαλάθεο (Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο), Δ. Σάθα (Καζεγήηξηα, Πξφεδξνο Π.Σ.Π.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο) Πξνζθσλήζεηο Υαηξεηηζκνί Β. Γαγδηιέιεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο: Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δηδηθή Αγωγή. Κ. Σδαλάθεο, Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο: Η νξγάλωζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα: πδήηεζε γηα ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο επίιπζήο ηνπο πδήηεζε 12:30-13:00 Γηάιεηκκα Καθέο 13:00-14:30 Πξνεδξείν: Π. Καινγηαλλάθε (Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο), Ά. ηξαηαξηδάθε (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξφεδξνο Π.Σ.Π.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο) Γ. Γξόιηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Αξηζηνηέιεηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο: Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηωλ Γηδαζθαιείωλ Κ. Βξαηζάιεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Αηγαίνπ: Σξία θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα: θνηλόο ππξήλαο καζεκάηωλ θαηεπζύλζεηο ελνπνίεζε Σκεκάηωλ πδήηεζε 20 Ννεκβξίνπ 2010 αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 9:00-14:30 θνηλή ζπλεδξίαζε Πξνέδξσλ, Αλαπιεξσηψλ Πξνέδξσλ, Κνζκεηφξσλ, Πξνέδξσλ ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη εκπιεθνκέλσλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. Παξόληεο: Ιωάλλεο Παπαδάηνο, θαζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πξφεδξνο ηεο πλφδνπ, Παλαγηώηεο Μηραειίδεο, θνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηεο πλφδνπ, Κώζηαο Βξαηζάιεο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γξακκαηέαο ηεο πλφδνπ,

2 Ηιίαο Αζαλαζηάδεο, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Αλδξέαο Αλδξένπ, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Χξήζηνο Γθόβαξεο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γεώξγηνο Γξόιιηνο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Βαζίιεο Γαγδηιέιεο, Πξφεδξνο Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Έιελα Θενδωξνπνύινπ, Πξφεδξνο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γόκλα Καθαλά, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Μαξία Καιδξπκίδνπ, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Γήκεηξα Κνγθίδνπ, Κνζκεηφξηζζα Παηδαγσγηθήο ρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Βαζίιεο Κνύηξαο, Πξφεδξνο Γηδαζθαιείνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Σξηαληαθπιιηά Κωζηνύιε, Πξφεδξνο Γηδαζθαιείνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Βελέηηα Λακπξνπνύινπ, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Βαζίιεο Μαθξάθεο, Αληηπξφεδξνο Γηδαζθαιείνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Κώζηαο Νηίλαο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, ΣΔΠΑΔ Ρφδνπ Δπθεκία Σάθα, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξφεδξνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ, Κωλ/λνο Σδαλάθεο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Αζαλάζηνο Σξηιηαλόο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Κώζηαο Σζηνύκεο, αληηπξφεδξνο ΣΔΠΑΔ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ωθξόλεο Χαηδεζαββίδεο, Πξφεδξνο ΣΔΠΑΔ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Αλαζηαζία Αζαλαζνύια-Ρέππα, ΑΠΑΙΣΔ Οη ζπλάδειθνη Σδέλε Παγγέ, Κνζκήηνξαο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο, Κνζκήηνξαο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη Αλαζηάζηνο Μηθξφπνπινο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ελεκέξσζαλ πσο αδπλαηνχλ λα παξαζηνχλ ζηε χλνδν. Γηδαζθαιεία: Μαθξάθεο. Λείπνπλ αμηφπηζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα σο πξνο ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ησλ Γηδαζθαιείσλ. Θα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη λα ππάξμεη νξγαληθή ζχλδεζε κε ην Σκήκα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σάθα. Η δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ κεηεθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεη 1 έηνο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 1 έηνο εθαξκνγέο ζηα ρνιεία κε εκπινθή ζηελ ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε. Μπνξεί επίζεο ν ζεζκφο ησλ δηδαζθαιείσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο. Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα ησλ ακνηβψλ ησλ δηδαζθφλησλ.

3 Κνύηξαο. Πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα γίλεηαη κεηεθπαίδεπζε ζε λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πξέπεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ δαζθάισλ. Πέξα απφ έλαλ βαζηθφ ππξήλα ζπνπδψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα βξαρχρξνλεο επηκφξθσζεο. Σα Γηδαζθαιεία είλαη ν κνλαδηθφο ζεζκφο επηκφξθσζεο ππφ ηε ζθέπε ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Κωζηνύιε. Πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Γηδαζθαιείσλ ζεζκφο επηκφξθσζεο ή ζεζκφο αλαζηνραζκνχ θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Πξέπεη νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα εκπιέθνληαη ζε εξεπλεηηθέο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ. Πξνηείλνπκε έλα δηεηέο πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα πξνσζεί ηελ αλαζηνραζηηθή δηάζεζε. Να εκπιέθνληαη ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο κέζα ζην Γηδαζθαιείν ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηδεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ ρνιείσλ. Παπαδόπνπινο. Πξέπεη λα πείζνπκε ην Τπνπξγείν γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Γηδαζθαιείσλ. Πξέπεη επίζεο λα πείζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε ΓΔΠ λα δηδάμνπλ. Σν νηθνλνκηθφ ζέκα είλαη επίζεο πξνο ζπδήηεζε. Σν Τπνπξγείν ζέιεη λα πεξηνξίζεη ηε δηάξθεηα ηνπο ζε 1 έηνο νη πξνηάζεηο καο πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθέο. Νηίλαο. Δκείο δελ έρνπκε Γηδαζθαιείν ηα ηδξχεη ην Τπνπξγείν θαη παξφιν πνπ ην δεηάκε απφ θαηξφ δελ καο ηα εγθξίλεη, ην ίδην γίλεηαη θαη ζηε Θεζζαιία θαίλεηαη φηη ην Τπνπξγείν λνκίδεη πσο ηα Γηδαζθαιεία δελ ρξεηάδνληαη. Αζαλαζηάδεο. Πξέπεη λα ζηείινπκε πξνηάζεηο γηα ηα Γηδαζθαιεία ζηελ Τπνπξγφ. Γελ έρεη λφεκα ε κεηεθπαίδεπζε ζηα 5 ρξφληα πξέπεη λα είλαη κεηά ηα 10 ρξφληα ππεξεζίαο. Μνλνεηήο δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο έρεη λφεκα κφλν φηαλ έρεη ζπλέρεηα γηα 2 3 θνξέο αθφκα. Οη λένη δάζθαινη έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ησλ Αθαδεκηψλ νη ελδηάκεζε θαηάζηαζε είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφθνηηνη Δμνκνίσζεο. ηα επφκελα ρξφληα ζα αιιάμεη ην πξνθίι ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ζα είλαη απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη Δμνκνίσζεο, πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νχηε πξνπηπρηαθφ επίπεδν νχηε κεηαπηπρηαθά. Υξεηάδεηαη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ (επέιηθηα πξνγξάκκαηα, ζαββαηνθχξηαθα επηκφξθσζεο, ). Ο ζεζκφο ησλ Γηδαζθαιείσλ αμίδεη λα ζπλερηζηεί θαη νη δάζθαινη ελδηαθέξνληαη. Σάθα. Να ζέζνκε ην ζέκα ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Πξνζπάζεζα λα θέξσ πςεινχ επηπέδνπ πξνζσπηθφ αιιά δελ έξρνληαη γηαηί δελ ππάξρεη θίλεηξν, πρ νηθνλνκηθφ ελψ έρνπκε ηθαλνπνηεηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα απμεζεί ην επηκίζζην απηψλ πνπ δηδάζθνπλ. Παπαδάηνο. Δίλαη ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο. Μαθξάθεο. Σν ζεσξεηηθφ ηδενινγηθφ πιαίζην ησλ Γηδαζθαιείσλ πξέπεη λα πξνεγεζεί γηαηί ζα δψζεη ζπλεπέο ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο. Πξέπεη θαη ν κεηεθπαηδεπφκελνο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ψζηε λα αλαπηχμεη ξφιν εγεηηθφ, πλεπκαηηθφ, πξσηνπφξν ζην ζρνιείν ηνπ. Σξηιηαλόο. Τπήξμα Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ ζην παξειζφλ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ακέζσο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζαθήο πξφηαζε γηα ηελ κεηεμέιημε ησλ Γηδαζθαιείσλ. Η δηάξθεηα ζπνπδψλ ζε απηά ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη δηεηήο κε αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Ο.Δ. είπε πσο ηα Γηδαζθαιεία πξέπεη λα παξακείλνπλ Ιδξχκαηα δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ θαη δελ θαηαιαβαίλεη γηαηί έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα πεξηνξηζκφ ησλ ζπνπδψλ ζε έλα έηνο ή γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Γεγνλφο είλαη φηη ε δηαηήξεζε ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ζηα Γηδαζθαιεία ππνρξεψλεη ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα λα παξνπζηάζνπλ πεηζηηθνχο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηελ κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί γηαηί νη δάζθαινη, φηαλ θνηηνχλ ζηα Γηδαζθαιεία, δείρλνπλ λα απνδέρνληαη, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηηο λέεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη, φηαλ επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο, επαλέξρνληαη ζηνπο πξφηεξνπο εαπηνχο. Αλ φκσο πηνζεηεζεί ε κνλνεηήο κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, απηή πξέπεη λα κελ έρεη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, λα είλαη

4 επέιηθηε θαη επαλαιακβαλφκελε γηα φινπο ηνπο δαζθάινπο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Ο ζεζκφο ηνπ Γηδαζθαιείνπ δελ πξέπεη λα θαηαξγεζεί ζε θακηά πεξίπησζε, γηαηί έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα ζρνιεία. Γαγδηιέιεο. Θα ζέζσ δηαθνξεηηθή νπηηθή. Σν Τπνπξγείν είλαη θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο νπφηε πξέπεη λα δνχκε ηα Γηδαζθαιεία ζην πιαίζην απηφ κφλν έηζη έρνπλ κέιινλ. Υξεηάδεηαη επειημία ε δηεηήο δηάξθεηα έρεη πςειφ θφζηνο θαη δχζθνια κπνξεί λα παξακείλεη. Ση γίλεηαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ηελ αλαιάβνπλ ηα Παλεπηζηήκηα. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη? Λακπξνπνύινπ. Θπκίδσ πσο ε ππνπξγφο αλέθεξε γηα ηα Γηδαζθαιεία αλ πξέπεη λα παξακείλνπλ ή λα θιείζνπλ ζα ην βξνχκε κπξνζηά καο. Πξέπεη λα δξάζνπκε ζπληνληζκέλα. Να ππνβάινπκε πξνηάζεηο κε ην ηζηνξηθφ ηνπο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζεκαίλεη επηρεηξείλ λα επηρεηξνχκε θαηλνχξηα πξάγκαηα. Οη κεηεθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα έξρνληαη ρσξίο εμεηάζεηο. Γάζθαινη ζεκαίλεη εθπαηδεπηηθνί θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα έρνπλ έλαλ βαζηθφ θνηλφ θνξκφ θαη εμεηδηθεχζεηο φρη δηαθνξεηηθά Γηδαζθαιεία αλά ηκήκαηα. Πξέπεη νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα ζρεκαηίδνπλ αλζξψπηλν δίθηπν, ζηελ Πάηξα ην πξνζπαζνχκε δεκηνπξγνχκε κέληνξεο, πξνιαβαίλνπκε θαη ην burnout. Νηίλαο. Η ππνπξγφο καο είπε λα κειεηήζσ ηα ζέκαηα φκσο γηα ηα Γηδαζθαιεία είρε άπνςε λα ηα θαηαξγήζεη (ή λα ηα θξαηήζεη σο κνλνεηή). Πξέπεη λα ηεθκεξησζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπο θαη ε επέθηαζε ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Μαθξάθεο. Έλαο ρξφλνο ζην Γηδαζθαιείν θαη έλαο ρξφλνο ζην ζρνιείν σο κέληνξαο (ΠΑ θιπ) θαη σο πνιιαπιαζηαζηήο. Αλδξένπ. Έρσ επηθπιάμεηο ζην λα ζπλδέζνπκε ξεηά ηε ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε κε ηα Γηδαζθαιεία. Απφ παξεκβάζεηο κειψλ ηεο πλφδνπ δηεπθξηλίδεηαη πσο ην Τπνπξγείν δήηεζε απφ ηα Γηδαζθαιεία θαη απηά θαηέζεζαλ πξνηάζεηο εξήκελ ησλ Σκεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο). Γξόιιηνο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα Γηδαζθαιεία. Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα πξέπεη λα έρνπλ θαη ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη ηελ εηδηθή αγσγή ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο (αθνχγνληαη ελζηάζεηο) κε ηε δηεθδίθεζε αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηάρπζε καζεκάησλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Κνξκνί καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε ηνπ Βξαηζάιε. Πξνζαξκνγή καζεκάησλ. Με εμεηάζεηο ή ρσξίο δελ είλαη ηνπ παξφληνο πηζαλφλ λα κελ ππάξμεη λένο δηαγσληζκφο γηα ηα Γηδαζθαιεία. Καιδξπκίδνπ. Πξέπεη ζπλάδειθνη λα ηνληζηεί φηη ζέινπκε ηα Γηδαζθαιεία επεηδή ηα Παλεπηζηήκηα είλαη ν πην θαηάιιεινο, αλ φρη ν κφλνο ρψξνο, πνπ δηαζθαιίδεη αθαδεκατθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε θαη έρεη δηαθάλεηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Αθνχζηεθαλ πνιιά γηα ην ηη εθπαηδεπηηθφ ζέινπκε, φκσο ηη ελδείμεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππάξρνπλ πξέπεη λα ππάξμεη ζεζκφο αμηνιφγεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη ηεο επίπησζεο απηνχ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Γηδαζθαιείσλ είλαη αλαρξνληζηηθφ, αθνξνχζε ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαη πνιινί παξάκεηξνη πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία. Θα πξέπεη λα γίλεη ηνκενπνίεζε κεηεθπαηδεπνκέλσλ θαηά πεξηνρή θαη λα δεκηνπξγεζνχλ Γηδαζθαιεία θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ. Η επέθηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε εληαηνπνίεζε ησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο θαη Νεπηαγσγψλ. Αξθεηνί ζπλάδειθνη ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε δηεηή δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Όκσο ππάξρνπλ άιια Γηδαζθαιεία πνπ ζεσξνχλ πην γφληκα επέιηθηα θαη ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο. Θα πξέπεη ινηπφλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ην ζεζκηθφ πιαίζην λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Γηδαζθαιεία λα πξνζθέξνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη λα αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλα ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ θαη φρη εληαία γηα φια.

5 Καθαλά. Να γίλεη ζαθέο πσο πξέπεη λα επεθηαζνχλ ηα Γηδαζθαιεία θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ. Κνγθίδνπ. Δπηζεκαίλσ ζε πνιηηηθφ επίπεδν ηελ αλάγθε άκεζεο (ζηηο επφκελεο 15 εκέξεο) θαηάζεζεο θνηλήο καο πξφηαζεο ψζηε ε ζπδήηεζε λα γίλεηαη κε ηνπνζεηήζεηο ζηε δηθή καο πξφηαζε. Πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα Παλεπηζηήκηα κε δπλαηφηεηα χπαξμεο επέιηθηνπ κέξνπο πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζέκα ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηα Γηδαζθαιεία ζα ράζνπκε θαη κέζα ζην Παλεπηζηήκην. Ο 2νο ρξφλνο ζην ζρνιείν έρεη πξνβιήκαηα γηαηί νη κεηεθπαηδεπφκελνη δηαζθνξπίδνληαη ζε φιε ηε ρψξα. Θενδωξνπνύινπ. Η πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα θαηάξγεζε ησλ Γηδαζθαιείσλ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά κε κηα γεληθφηεξε επηζεηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ηνπο αθαηξεζνχλ ή λα ηνπο ακθηζβεηεζνχλ αξκνδηφηεηεο. πκθσλψ ινηπφλ, λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα Γηδαζθαιεία πνπ λα θάλνπλ φκσο θαλεξή ηελ άξξεθηε θαη αλαγθαία ζρέζε ηνπο κε ην Παλεπηζηήκην. Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη πξάγκαηη λα ζθεθηνχκε ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Έρεη ήδε θαλεί, θαη κεηά θαη απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Βξαηζάιε, φηη ππάξρεη κηα ηάζε απνδνρήο, απφ κέξνπο ησλ πεξηζζνηέξσλ, ηεο αξρήο, φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί έλαο θνηλφο θνξκφο καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Βιέπσ φηη ε ηάζε απηή επεθηείλεηαη θαη ζηα Π ησλ Γηδαζθαιείσλ. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην ζέιεη επηζηακέλε κειέηε, δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε παλεπηζηεκίνπ θαη θάζε Σκήκαηνο θαη δεδνκέλσλ ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξί ζπγρσλεχζεσλ. Γθόβαξεο. Μέρξη ηψξα δελ ππήξμε ζπγθξνηεκέλνο θνηλφο ιφγνο πξέπεη λα ην θάλνπκε έζησ θαη ηψξα. Σν Τπνπξγείν μερλά πσο ηα ζρνιεία είλαη ζηε Διιάδα, έρνπλ ζπλέρεηα θάηη πνπ δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηα Γηδαζθαιεία. ηε Γεξκαλία πρ ηα Παλεπηζηήκηα ζπλδένληαη θαη βειηηψλνπλ ηα ζρνιεία. Αζαλαζνύια. Υξεηάδεηαη σο δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα κηα έθζεζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ Γηδαζθαιείσλ, έρνπλ θαηαμησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξέπεη λα ην αμηνπνηήζνπκε. Η πξαθηηθή πξέπεη λα γίλεηαη ζηα ρνιεία. ηελ Κχπξν ππήξμε αληίδξαζε αιιά φηαλ ε επηκφξθσζε πέξαζε ζην Παλεπηζηήκην ππήξμε βειηίσζε. Οη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο κεηαληψζαλε πνπ θαηαξγήζαλε ηα Γηδαζθαιεία πνπ πεξηέρνπλ απηφ πνπ πάλε λα θάλνπλε γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα. Δληαίν Γηδαζθαιείν κε θαηεπζχλζεηο. Χαηδεζαββίδεο. Σνλ Ινχλην θιεζήθακε ζην Τπνπξγείν γηα ηα Γηδαζθαιεία. Πνιινί επέκεηλαλ ζε δηεηή δηάξθεηα άιινη ζε κνλνεηή. Ο Κνπιατδήο πξφηεηλε πξνζσξηλή θαηάξγεζε ηνπο. Όρη νη Πξφεδξνη ησλ Γηδαζθαιείσλ. Σν ζεηηθφ είλαη πσο ε Τπνπξγφο θαη ε Τθππνπξγφο ζέιαλε αλαβάζκηζε. Θα θάλεη αλακφξθσζε θαη ζα αλαθνηλψζεη ην πιαίζην ζχληνκα. Σα Γηδαζθαιεία ζηείιαλε πξνηάζεηο ζηε βάζε εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σδαλάθεο. Γηα ιφγνπο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ηηο κέρξη ηψξα ελέξγεηεο ησλ Γηδαζθαιείσλ κε θνηλνπνίεζε πξνο φινπο ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ. Θα ππάξμεη παθησιφο απφ ην ΔΠΑ θαη ηίπνηα απφ εζληθνχο πφξνπο. Σα Γηδαζθαιεία ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ γηα λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΑ θαη κεηά ζα κείλνπλ μεθξέκαζηα φπσο έγηλε κε αλάινγεο πξνεγνχκελεο δξάζεηο πρ ε δηεχξπλζε ηεο Αλσηάηεο εθπαίδεπζεο. Απαηηείηαη ε ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηε θαηάζεζε πξφηαζεο γηα ηα Γηδαζθαιεία. Σα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ επηθεληξψλνληαη ζηα: Να γίλεη ζαθήο ε αλαγθαηφηεηα ησλ Γηδαζθαιείσλ Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη επαλαιεπηηθφηεηα Σν πξαθηηθφ κέξνο πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζρνιείν. Σνπηθφηεηα θαη δηαρξνληθφηεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο πνπ δηαζθαιίδεη κφλν ην Παλεπηζηήκην Μνξθή πεξηερνκέλνπ εληαία κε θαηεπζχλζεηο, επέθηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Μεηά από ζπδήηεζε απνθαζίζηεθε ε ζύζηαζε επηηξνπήο από ηνπο Σδαλάθε, Κωζηνύιε, Γθόβαξε θαη Μηραειίδε γηα ηε ζύληαμε θεηκέλνπ γηα ηα Γηδαζθαιεία κε αλαθνξά ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλωο θαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζθνπηκόηεηα θαη

6 αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Γηδαζθαιείωλ. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα ππάξμεη αιιεινπιεξνθόξεζε γηα ηηο κέρξη ηώξα ζρεηηθέο ελέξγεηεο. Θέκαηα νξγάλωζεο. Μηραειίδεο. ηε ζχλνδν ησλ Ισαλλίλσλ πξνθξίζεθε ην θείκελν θαηαζηαηηθψλ αξρψλ θαη εμειέγε ηξηκειέο πξνεδξείν κε εηήζηα ζεηεία. Η θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί αλέδεημε θελά νξγάλσζεο ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε λεθαιηφηεηα θαη πεξίζθεςε ψζηε νη φπνηεο ιχζεηο πξνθξηζνχλ λα έρνπλ δηάξθεηα. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλσ λα παξακείλεη ην ζρήκα σο έρεη κέρξη ηελ επφκελε ζχλνδν αξρέο ηνπ 2011 νπφηε θαλνληθά ζα πξέπεη λα εθιεγεί λέν πξνεδξείν. ηε ζχλνδν απηή ζα ξπζκηζηεί θαη ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαηαζηαηηθψλ αξρψλ. εκεηψλσ πσο ν θ. Βξαηζάιεο θαη ν θ. Παπαδάηνο δήηεζαλ λα πξνηαρζεί ην ζέκα απηφ ζηε χλνδν. Βξαηζάιεο, φπσο γλσξίδεηε ζηε ζχλνδν ηεο Ρφδνπ ππφβαιια ηελ παξαίηεζε κνπ απφ γξακκαηέαο ηεο πλφδνπ θαη γηαηί δελ δξαζηεξηνπνηήζεθα ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε. Παπαδάηνο. Αλ θαη έρσ εθιεγεί πξφεδξνο ηεο πλφδνπ γηα έλα έηνο επεηδή δελ είκαη πξφεδξνο Σκήκαηνο δήηεζα λα ηεζεί ην ζέκα απηφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλφδνπ. Καιδξπκίδνπ. Θα πξέπεη ε ζεηεία ηνπ πξνεδξείνπ λα μεθηλά απφ επηέκβξην ψζηε ηα κέιε ηνπ λα είλαη θαη κέιε ηεο πλφδνπ ζχκθσλα κε ην θείκελν θαηαζηαηηθψλ αξρψλ. Γξόιιηνο. ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο απνζπάζεηο ην πξνεδξείν ήηαλ απφλ. Παπαδάηνο. Σν πξνεδξείν δελ εθιήζε θαζφινπ θαη κε δεδνκέλν ην θελφ πνπ ππάξρεη αθνχ νχηε νη Πξφεδξνη ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ Γηδαζθαιείσλ καο ελεκέξσζαλ δελ κπνξνχζα λα παξέκβσ απηφθιεηνο. Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε θαη γίλεηαη δεθηφ πσο ην ζέκα ζα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε χλνδν. Μέρξη ηφηε ε χλνδνο εθπξνζσπείηαη απφ ην ησξηλφ πξνεδξείν. Η επφκελε ζχλνδνο ζα γίλεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζα νξγαλσζεί απφ ηα ζπκκεηέρνληα Σκήκαηα ΠΣΓΔ θαη ΣΔΠΑΔ ηνπ ΑΠΘ θαη απφ ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλ. Μαθεδνλίαο κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θ. Κνγθίδνπ, Κνζκεηφξηζζαο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Η κεζεπφκελε ζχλνδνο ζα γίλεη ζηε Φιψξηλα κε νξγάλσζε ησλ εθεί κειψλ ηεο πλφδνπ. Απνζπάζεηο. Μεηά απφ ζπδήηεζε εγθξίλεηαη νκφθσλα, σο απάληεζε πξνο ην Τπνπξγείν. ην θείκελν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα. Απνθαζίδεηαη επίζεο λα ζπληαρζεί θαη λα ζηαιεί πξνο ην Τπνπξγείν άιιν θείκελν πνπ λα επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε επίιπζεο ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη νξίδεηαη ε θ. Κνγθίδνπ, γηα ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο. Η χλνδνο εμέθξαζε ηηο επραξηζηίεο ηεο πξνο ηνλ θ. Σδαλάθε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ κειψλ ηεο πλφδνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ. Άιια ζέκαηα. Η θ. Λακπξνπνύινπ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηεπξπκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο κέζσ ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί παξάηαζε ππνβνιήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηερληθψλ δειηίσλ θαη ηεο πηζαλήο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο θαη ζηε ρνιηθή Πξαθηηθή άζθεζε. Δπίζεο ζην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο αλεμέιεγθησλ ζεκηλαξίσλ εηδηθήο αγσγήο κε επαγσγή ηελ αλαγλψξηζε ηππηθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζηελ επφκελε χλνδν.

7 Παράρηημα: Απόθαζη σνόδοσ Προέδρων Παιδαγωγικών Σμημάηων, Ρέθσμνο 20-Νοεμβρίοσ-2010 ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Η χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 20 Ννεκβξίνπ 2010 νκφθσλα δηαπηζηψλεη ηα εμήο: Με ηηο απφ , θαη επηζηνιέο πξνέδξσλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ θαη θνζκεηφξσλ ησλ αληίζηνηρσλ ρνιψλ, εθζέζακε ζπλνπηηθά ην δωηηθήο ζεκαζίαο ζέκα ηεο δξακαηηθήο κείωζεο ηωλ απνζπάζεωλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ζηηο γηα ην ίδην ζέκα, απαληήζακε ιεπηνκεξώο γηα πνιινζηή (θαη δεύηεξε κέζα ζηνλ κήλα Οθηψβξην!) θνξά γηα ηελ κνξθή ησλ ρνιηθψλ Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ (ΠΑ) ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ πνηνηηθή πινπνίεζή ηνπο, ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ πνπ ζπλεπάγνληαη θαη ηνλ νπζηώδε ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εθάζηνηε απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. ηελ ηειεπηαία απάληεζε πνπ θάζε Σκήκα έζηεηιε ρσξηζηά ζηνλ Γελ. Γξακκαηέα ΤΠΓΒΜΘ, ειήθζεζαλ ππ φςηλ νη πξνηάζεηο ηνπ γηα πξνζσξηλή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο, ηηο νπνίεο πξνθνξηθά εμέζεζε θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλάληεζή καο θαη νη νπνίεο ήηαλ: (1) Πξφζιεςε επηπιένλ ζπκβαζηνχρσλ βάζεη ηνπ ΠΓ407/80 γηα λα ζπλεπηθνπξνχλ ζηηο ΠΑ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ. (2) Δκπινθή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηηο ΠΑ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ. (3) Δκπινθή επηκνξθνπκέλσλ ζηα Γηδαζθαιεία γηα λα ζπλεπηθνπξνχλ ηηο ΠΑ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ. (4) Άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ακεηβφκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, ψζηε λα είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε ακνηβή πξνζσπηθνχ πνπ ζα επηβιέπεη θαη ηηο ΠΑ ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. (5) Υξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ σο κεληφξσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ αζθνχληαη εθεί θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν. Όπσο ζπλνπηηθά αλαθέξακε ζηελ απφ επηζηνιή, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηξέρνλ εμάκελν, νη παξαπάλσ πξνηάζεηο, είηε είλαη αλεθάξκνζηεο, είηε είλαη ζηα όξηα ηεο λνκηκόηεηαο. πγθεθξηκέλα: 1. Προτάσεις ανευάρμοστες: Γελ ππάξρνπλ δηδαζθαιεία ζε φια ηα ηκήκαηα (ζε 12 απφ ηα 20) θη φπνπ ππάξρνπλ, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο ηώξα, ψζηε γηα θέηνο λα εληαρζεί νξγαληθά ζε απηφ ε εκπινθή ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηηο ΠΑ ησλ θνηηεηψλ ε θαηαλνκή πηζηψζεσλ γηα ζπκβάζεηο ηνπ ΠΓ407/80 έρεη γίλεη ήδε απφ ην θαινθαίξη ζρεδφλ ζε φια ηα ηκήκαηα ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ σο κεληφξσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο πνπ απαηηεί θάπνην ρξφλν θαη δελ γίλεηαη απηφκαηα! 2. Προτάσεις στα όρια της νομιμότητας: Δκπινθή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ρωξίο ακνηβή ζηελ παξνρή πιήξνπο απαζρφιεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηξνπνπνηήζεηο ηερληθώλ δειηίωλ γηα πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ ΔΠΑ πνπ δελ πξνβιέπνληαη θαη πνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη εδψ θαη κήλεο, ρωξίο θακία κέρξη ζηηγκήο έγγξαθε απνζαθήληζε ηνπ πψο ζα γίλεη απηφ. Γπζηπρψο, παξά ηελ ιεπηνκεξή ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθψλ καο, ην ΤΠΓΒΜΘ κε ηηο ΤΑ140365/Γ1/ & ΤΑ97768/Γ2/ , πξνέβε ζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κόλν 3 εθπαηδεπηηθνί ζε 13 Σκήκαηα κόλν 4 εθπαηδεπηηθνί ζε 2 Σκήκαηα, ελψ ζηα ππφινηπα 5 Σκήκαηα (ΠΣΓΔ Πάηξαο, ΣΔΑΠΗ ΑΠΘ, ΠΣΝ Ιωαλλίλωλ, ΠΣΓΔ Κξήηεο, Δθπα/θήο θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Παλ. Μαθεδνλίαο) δελ ππάξρεη απφθαζε έζησ θαη κίαο απόζπαζε γηα ιφγνπο απνιχησο άγλσζηνπο.

8 Παράρηημα: Απόθαζη σνόδοσ Προέδρων Παιδαγωγικών Σμημάηων, Ρέθσμνο 20-Νοεμβρίοσ-2010 Σσλ αλσηέξσ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πξνεγήζεθε επηζηνινγξαθία ηνπ Γελ. Γξακκαηέα κε ηα Σκήκαηα, φπνπ: -νξηζκέλα έιαβαλ απάληεζε δέζκεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα άκεζε απφζπαζε 3 εθπαηδεπηηθψλ, -νξηζκέλα έιαβαλ απάληεζε λα αληαπνθξηζνχλ εθ λένπ ζην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 1 πνπ αθ ελφο κελ, είηε ππάξρνπλ ζηηο πξφζθαηεο ιεπηνκεξείο απαληήζεηο ηνπο πξνο ην Τπνπξγείν, είηε βάζεη ηνπ λφκνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θάζε Σκήκαηνο, αθ εηέξνπ δε, ε απαίηεζή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί απηνδηνίθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 2, - νξηζκέλα Σκήκαηα δελ έιαβαλ πνηέ θακία απάληεζε, έζησ θαη αλ ζπκπεξηειήθζεζαλ ηειηθά ζηα 13 εθείλα ζηα νπνία απνζπάζζεθαλ 3 εθπαηδεπηηθνί. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο απνζπάζεηο: (α) έγηλαλ κε εμαηξεηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηα κέζα ζρεδφλ ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ (δηαλχακε ηελ 7 ε εβδνκάδα ηνπ!) θαη ρωξίο θακία ππαηηηόηεηα ηωλ Σκεκάηωλ, ηα νπνία επί ζεηξά κελψλ (ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην) επέδεημαλ εμαηξεηηθά θαιφπηζηε ζηάζε θαη αλνρή ζηηο δηαξθείο ππνζρέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα έγθαηξεο ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο θαη απάληεζαλ κε ππνκνλή θαη ιεπηνκεξψο ζηηο δηαξθείο απαηηήζεηο ηνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ζπλερψο ηα φζα ήδε είραλ ηεθκεξησκέλα δεηήζεη, (β) δελ κπνξεί λα θαιχςνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ησλ πεξηζζνηέξωλ ηκεκάησλ, ζην ζέκα ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ δηδαζθαιείσλ, ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ θιπ, ζέκαηα πνπ ππνηίζεηαη έρεη ζε πξνηεξαηφηεηα ην Τπνπξγείν, (γ) αλ θαη θάιπςαλ θάπσο ηηο αλάγθεο κεξηθώλ κφλν Σκεκάησλ, ηνχην δελ απαιιάζζεη ην ΤΠΓΜΘ απφ ηελ επζχλε ηεο εχξεζεο νξηζηηθήο ιχζεο, ψζηε ηα Σκήκαηα λα κε βξίζθνληαη ζε αγσλία κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην ηί κέιιεη γελέζζαη θαη λα ηαιαηπσξνχληαη πνιχ θαηξφ κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ε δε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο λα επαθίεηαη ελ ηέιεη ζε εληειψο ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο, φπσο νη θαιέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθάζηνηε πξνέδξσλ ησλ ηκεκάησλ κε ηνπο εθάζηνηε πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, (γ) άθεζαλ εθηόο ησλ πεξηνξηζκέλσλ απηψλ απνζπάζεσλ ηα αλωηέξω 5 Σκήκαηα, γηα ιόγνπο πνπ παξακέλνπλ άγλωζηνη ζε απηά, πέξαλ ησλ αζαθψλ θαη δενληνινγηθά έσισλ πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ πνπ έιαβαλ θαη πνπ δελ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ εδψ 3. Η επηιεθηηθή απηή ζηάζε πξνθαιεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη πνιιά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα είραλ εθζέζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζην ΤΠΓΒΜΘ πνιχ πξηλ ηνπο ην δεηήζεη ηνχην θαη φια εγθαίξσο θαη ιεπηνκεξψο αληαπνθξίζεθαλ ζε φιεο ηηο έγγξαθεο, ή πξνθνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, ηφζν θαηά ην παξειζφλ 4, φζν ηδηαίηεξα θαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ην ΤΠΓΒΜΘ ζπλερίδεη ζε φια ηα επίπεδα λα πιεξνθνξεί ηελ θνηλή γλψκε 1 Πφζνη ζπκβαζηνχρνη δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ ΠΓ407/80 πξνζιήθζεθαλ, ζε πνην αληηθείκελν θαη κε πνηα θξηηήξηα πφζα θαη πνηα κέιε ΓΔΠ εκπιέθνληαη ζηηο ΠΑ θαη πνηνο είλαη ν δηδαθηηθφο ηνπο θφξηνο ην πνζνζηφ ησλ δηδαθηφξσλ πνπ είλαη, ή δελ είλαη πηπρηνχρνη παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο θιπ. 2 Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε έιεγρν λνκηκόηεηαο γηα ηνλ νπνίν είλαη αξκφδην ην Τπνπξγείν, αιιά ζθνπηκόηεηαο, πνπ αθνξά ζε δεηήκαηα νπζησδψο αθαδεκατθά ζηα νπνία ην Τπνπξγείν δελ κπνξεί λα ππεηζέιζεη (χληαγκα ηεο Διιάδαο άξζξν 16 παξ.1 & 5, λ.1268/1982 άξζξν 3 παξ.1&2, λ.3549/2007 άξζξν 3 παξ.1). 3 Αξθεί κνλάρα λα αλαθεξζεί φηη ζε έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ Σκεκάησλ, ππήξμε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ Γελ..Γξακκαηέα φηη ζα απνζπαζηνχλ 3 εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο φκσο λα γίλεη θάηη ηέηνην κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ΤΑ! 4 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην απφ 30/11/2004 ππφκλεκα ηεο πλφδνπ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπνπ θαη ηα πξνβιήκαηα εηίζελην θαη ιχζεηο πξνηεηλφηαλ (κεηαμχ ησλ άιισλ θαη κηα νξζνινγηθή θαη δηαθαλήο αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ απνζπάζεσλ).

9 Παράρηημα: Απόθαζη σνόδοσ Προέδρων Παιδαγωγικών Σμημάηων, Ρέθσμνο 20-Νοεμβρίοσ-2010 γηα ην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ κε ηξφπν ζπρλά αλαθξηβή πνπ απαμηψλεη ηελ απνζηνιή ηνπο, απνθξχπηνληαο ηηο δηθέο ηνπ επζχλεο θαη ηεο Πνιηηείαο, φρη κφλν γηα ηελ κε εμεχξεζε ή/θαη ηελ κε πινπνίεζε πξνηαζεηζψλ ιχζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ επηδείλσζαλ ηα πξνβιήκαηα (εθξεθηηθή αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ, ππνζηειέρσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, δξακαηηθή κείσζε ησλ απνζπάζεσλ θιπ), νδεγψληαο ζηελ ζεκεξηλή έθξπζκε θαηάζηαζε, πνπ κφλν πιήγκα γηα ηελ Παηδεία ζηελ ρψξα καο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη γηα ην νπνίν ηελ επζχλε ζίγνπξα δελ θέξνπλ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ απνθαζίδεη νκόθωλα λα δεηήζεη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: 1.-ηε δξνκνιφγεζε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα έλα κφληκν ηξφπν επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη, κέρξη ηφηε, ηε ιεηηνπξγία ελφο έγθαηξνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ηξφπνπ απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζα πινπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ Σκεκάησλ. 2.-λα δνζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο ζηα Σκήκαηα πνπ δελ έρνπλ δνζεί. 3.-λα πινπνηεζνχλ ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε νη ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί. 4.-λα εληζρπζνχλ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα κε πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα άξηηα εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ - κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα