5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο"

Transcript

1 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα ηνπ θ. Β. Οηθνλνκίδε απφ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Γάιινπ ζην Ρέζπκλν ζηηο 19 θαη 20 Ννεκβξίνπ Τπελζπκίδεηαη ν ηζηνρψξνο ηεο πλφδνπ είλαη ζηε δηεχζπλζε: 19 Ννεκβξίνπ 2010 Ακθηζέαηξν Γ2 ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο αλνηρηή εκεξίδα κε ην αθφινπζν πξφγξακκα:: Η εθπαίδεπζε ζηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα θαη ζηα Γηδαζθαιεία 11:00-12:30 Πξνεδξείν: Π. Μηραειίδεο (Καζεγεηήο, Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλ/κίνπ Κξήηεο), Κ. Σδαλάθεο (Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο), Δ. Σάθα (Καζεγήηξηα, Πξφεδξνο Π.Σ.Π.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο) Πξνζθσλήζεηο Υαηξεηηζκνί Β. Γαγδηιέιεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο: Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δηδηθή Αγωγή. Κ. Σδαλάθεο, Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο: Η νξγάλωζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα: πδήηεζε γηα ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο επίιπζήο ηνπο πδήηεζε 12:30-13:00 Γηάιεηκκα Καθέο 13:00-14:30 Πξνεδξείν: Π. Καινγηαλλάθε (Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο), Ά. ηξαηαξηδάθε (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Αλαπι. Πξφεδξνο Π.Σ.Π.Δ. Παλ/κίνπ Κξήηεο) Γ. Γξόιηνο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Αξηζηνηέιεηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο: Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηωλ Γηδαζθαιείωλ Κ. Βξαηζάιεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Π.Σ.Γ.Δ. Παλ/κίνπ Αηγαίνπ: Σξία θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηα Παηδαγωγηθά Σκήκαηα: θνηλόο ππξήλαο καζεκάηωλ θαηεπζύλζεηο ελνπνίεζε Σκεκάηωλ πδήηεζε 20 Ννεκβξίνπ 2010 αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 9:00-14:30 θνηλή ζπλεδξίαζε Πξνέδξσλ, Αλαπιεξσηψλ Πξνέδξσλ, Κνζκεηφξσλ, Πξνέδξσλ ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη εκπιεθνκέλσλ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. Παξόληεο: Ιωάλλεο Παπαδάηνο, θαζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πξφεδξνο ηεο πλφδνπ, Παλαγηώηεο Μηραειίδεο, θνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηεο πλφδνπ, Κώζηαο Βξαηζάιεο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γξακκαηέαο ηεο πλφδνπ,

2 Ηιίαο Αζαλαζηάδεο, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Αλδξέαο Αλδξένπ, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Χξήζηνο Γθόβαξεο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γεώξγηνο Γξόιιηνο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Βαζίιεο Γαγδηιέιεο, Πξφεδξνο Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Έιελα Θενδωξνπνύινπ, Πξφεδξνο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γόκλα Καθαλά, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Μαξία Καιδξπκίδνπ, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Γήκεηξα Κνγθίδνπ, Κνζκεηφξηζζα Παηδαγσγηθήο ρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Βαζίιεο Κνύηξαο, Πξφεδξνο Γηδαζθαιείνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Σξηαληαθπιιηά Κωζηνύιε, Πξφεδξνο Γηδαζθαιείνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Βελέηηα Λακπξνπνύινπ, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Βαζίιεο Μαθξάθεο, Αληηπξφεδξνο Γηδαζθαιείνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Κώζηαο Νηίλαο, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, ΣΔΠΑΔ Ρφδνπ Δπθεκία Σάθα, πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξφεδξνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ, Κωλ/λνο Σδαλάθεο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Αζαλάζηνο Σξηιηαλόο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Κώζηαο Σζηνύκεο, αληηπξφεδξνο ΣΔΠΑΔ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ωθξόλεο Χαηδεζαββίδεο, Πξφεδξνο ΣΔΠΑΔ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Αλαζηαζία Αζαλαζνύια-Ρέππα, ΑΠΑΙΣΔ Οη ζπλάδειθνη Σδέλε Παγγέ, Κνζκήηνξαο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο, Κνζκήηνξαο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη Αλαζηάζηνο Μηθξφπνπινο, Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ελεκέξσζαλ πσο αδπλαηνχλ λα παξαζηνχλ ζηε χλνδν. Γηδαζθαιεία: Μαθξάθεο. Λείπνπλ αμηφπηζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα σο πξνο ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ησλ Γηδαζθαιείσλ. Θα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη λα ππάξμεη νξγαληθή ζχλδεζε κε ην Σκήκα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Σάθα. Η δηάξθεηα ησλ δχν εηψλ κεηεθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεη 1 έηνο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 1 έηνο εθαξκνγέο ζηα ρνιεία κε εκπινθή ζηελ ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε. Μπνξεί επίζεο ν ζεζκφο ησλ δηδαζθαιείσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο. Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα ησλ ακνηβψλ ησλ δηδαζθφλησλ.

3 Κνύηξαο. Πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα γίλεηαη κεηεθπαίδεπζε ζε λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πξέπεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ δαζθάισλ. Πέξα απφ έλαλ βαζηθφ ππξήλα ζπνπδψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα βξαρχρξνλεο επηκφξθσζεο. Σα Γηδαζθαιεία είλαη ν κνλαδηθφο ζεζκφο επηκφξθσζεο ππφ ηε ζθέπε ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Κωζηνύιε. Πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Γηδαζθαιείσλ ζεζκφο επηκφξθσζεο ή ζεζκφο αλαζηνραζκνχ θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Πξέπεη νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα εκπιέθνληαη ζε εξεπλεηηθέο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ. Πξνηείλνπκε έλα δηεηέο πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα πξνσζεί ηελ αλαζηνραζηηθή δηάζεζε. Να εκπιέθνληαη ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο κέζα ζην Γηδαζθαιείν ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηδεηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο ησλ ρνιείσλ. Παπαδόπνπινο. Πξέπεη λα πείζνπκε ην Τπνπξγείν γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Γηδαζθαιείσλ. Πξέπεη επίζεο λα πείζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε ΓΔΠ λα δηδάμνπλ. Σν νηθνλνκηθφ ζέκα είλαη επίζεο πξνο ζπδήηεζε. Σν Τπνπξγείν ζέιεη λα πεξηνξίζεη ηε δηάξθεηα ηνπο ζε 1 έηνο νη πξνηάζεηο καο πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθέο. Νηίλαο. Δκείο δελ έρνπκε Γηδαζθαιείν ηα ηδξχεη ην Τπνπξγείν θαη παξφιν πνπ ην δεηάκε απφ θαηξφ δελ καο ηα εγθξίλεη, ην ίδην γίλεηαη θαη ζηε Θεζζαιία θαίλεηαη φηη ην Τπνπξγείν λνκίδεη πσο ηα Γηδαζθαιεία δελ ρξεηάδνληαη. Αζαλαζηάδεο. Πξέπεη λα ζηείινπκε πξνηάζεηο γηα ηα Γηδαζθαιεία ζηελ Τπνπξγφ. Γελ έρεη λφεκα ε κεηεθπαίδεπζε ζηα 5 ρξφληα πξέπεη λα είλαη κεηά ηα 10 ρξφληα ππεξεζίαο. Μνλνεηήο δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο έρεη λφεκα κφλν φηαλ έρεη ζπλέρεηα γηα 2 3 θνξέο αθφκα. Οη λένη δάζθαινη έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ησλ Αθαδεκηψλ νη ελδηάκεζε θαηάζηαζε είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφθνηηνη Δμνκνίσζεο. ηα επφκελα ρξφληα ζα αιιάμεη ην πξνθίι ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ, ζα είλαη απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη Δμνκνίσζεο, πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, νχηε πξνπηπρηαθφ επίπεδν νχηε κεηαπηπρηαθά. Υξεηάδεηαη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ (επέιηθηα πξνγξάκκαηα, ζαββαηνθχξηαθα επηκφξθσζεο, ). Ο ζεζκφο ησλ Γηδαζθαιείσλ αμίδεη λα ζπλερηζηεί θαη νη δάζθαινη ελδηαθέξνληαη. Σάθα. Να ζέζνκε ην ζέκα ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Πξνζπάζεζα λα θέξσ πςεινχ επηπέδνπ πξνζσπηθφ αιιά δελ έξρνληαη γηαηί δελ ππάξρεη θίλεηξν, πρ νηθνλνκηθφ ελψ έρνπκε ηθαλνπνηεηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα απμεζεί ην επηκίζζην απηψλ πνπ δηδάζθνπλ. Παπαδάηνο. Δίλαη ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο. Μαθξάθεο. Σν ζεσξεηηθφ ηδενινγηθφ πιαίζην ησλ Γηδαζθαιείσλ πξέπεη λα πξνεγεζεί γηαηί ζα δψζεη ζπλεπέο ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο. Πξέπεη θαη ν κεηεθπαηδεπφκελνο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ψζηε λα αλαπηχμεη ξφιν εγεηηθφ, πλεπκαηηθφ, πξσηνπφξν ζην ζρνιείν ηνπ. Σξηιηαλόο. Τπήξμα Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ ζην παξειζφλ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ακέζσο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ζαθήο πξφηαζε γηα ηελ κεηεμέιημε ησλ Γηδαζθαιείσλ. Η δηάξθεηα ζπνπδψλ ζε απηά ζα κπνξνχζε λα παξακείλεη δηεηήο κε αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Ο.Δ. είπε πσο ηα Γηδαζθαιεία πξέπεη λα παξακείλνπλ Ιδξχκαηα δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ θαη δελ θαηαιαβαίλεη γηαηί έρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα πεξηνξηζκφ ησλ ζπνπδψλ ζε έλα έηνο ή γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Γεγνλφο είλαη φηη ε δηαηήξεζε ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ζηα Γηδαζθαιεία ππνρξεψλεη ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα λα παξνπζηάζνπλ πεηζηηθνχο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηελ κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηεξεπλεζεί γηαηί νη δάζθαινη, φηαλ θνηηνχλ ζηα Γηδαζθαιεία, δείρλνπλ λα απνδέρνληαη, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηηο λέεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη, φηαλ επηζηξέθνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο, επαλέξρνληαη ζηνπο πξφηεξνπο εαπηνχο. Αλ φκσο πηνζεηεζεί ε κνλνεηήο κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, απηή πξέπεη λα κελ έρεη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, λα είλαη

4 επέιηθηε θαη επαλαιακβαλφκελε γηα φινπο ηνπο δαζθάινπο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Ο ζεζκφο ηνπ Γηδαζθαιείνπ δελ πξέπεη λα θαηαξγεζεί ζε θακηά πεξίπησζε, γηαηί έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα ζρνιεία. Γαγδηιέιεο. Θα ζέζσ δηαθνξεηηθή νπηηθή. Σν Τπνπξγείν είλαη θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο νπφηε πξέπεη λα δνχκε ηα Γηδαζθαιεία ζην πιαίζην απηφ κφλν έηζη έρνπλ κέιινλ. Υξεηάδεηαη επειημία ε δηεηήο δηάξθεηα έρεη πςειφ θφζηνο θαη δχζθνια κπνξεί λα παξακείλεη. Ση γίλεηαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ηελ αλαιάβνπλ ηα Παλεπηζηήκηα. Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη? Λακπξνπνύινπ. Θπκίδσ πσο ε ππνπξγφο αλέθεξε γηα ηα Γηδαζθαιεία αλ πξέπεη λα παξακείλνπλ ή λα θιείζνπλ ζα ην βξνχκε κπξνζηά καο. Πξέπεη λα δξάζνπκε ζπληνληζκέλα. Να ππνβάινπκε πξνηάζεηο κε ην ηζηνξηθφ ηνπο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζεκαίλεη επηρεηξείλ λα επηρεηξνχκε θαηλνχξηα πξάγκαηα. Οη κεηεθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα έξρνληαη ρσξίο εμεηάζεηο. Γάζθαινη ζεκαίλεη εθπαηδεπηηθνί θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα έρνπλ έλαλ βαζηθφ θνηλφ θνξκφ θαη εμεηδηθεχζεηο φρη δηαθνξεηηθά Γηδαζθαιεία αλά ηκήκαηα. Πξέπεη νη κεηεθπαηδεπφκελνη λα ζρεκαηίδνπλ αλζξψπηλν δίθηπν, ζηελ Πάηξα ην πξνζπαζνχκε δεκηνπξγνχκε κέληνξεο, πξνιαβαίλνπκε θαη ην burnout. Νηίλαο. Η ππνπξγφο καο είπε λα κειεηήζσ ηα ζέκαηα φκσο γηα ηα Γηδαζθαιεία είρε άπνςε λα ηα θαηαξγήζεη (ή λα ηα θξαηήζεη σο κνλνεηή). Πξέπεη λα ηεθκεξησζεί ε αλαγθαηφηεηα ηνπο θαη ε επέθηαζε ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Μαθξάθεο. Έλαο ρξφλνο ζην Γηδαζθαιείν θαη έλαο ρξφλνο ζην ζρνιείν σο κέληνξαο (ΠΑ θιπ) θαη σο πνιιαπιαζηαζηήο. Αλδξένπ. Έρσ επηθπιάμεηο ζην λα ζπλδέζνπκε ξεηά ηε ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε κε ηα Γηδαζθαιεία. Απφ παξεκβάζεηο κειψλ ηεο πλφδνπ δηεπθξηλίδεηαη πσο ην Τπνπξγείν δήηεζε απφ ηα Γηδαζθαιεία θαη απηά θαηέζεζαλ πξνηάζεηο εξήκελ ησλ Σκεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο). Γξόιιηνο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα Γηδαζθαιεία. Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα πξέπεη λα έρνπλ θαη ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα θαη ηελ εηδηθή αγσγή ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηελ κεηεθπαίδεπζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο (αθνχγνληαη ελζηάζεηο) κε ηε δηεθδίθεζε αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γηάρπζε καζεκάησλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Κνξκνί καζεκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζεκεξηλή εηζήγεζε ηνπ Βξαηζάιε. Πξνζαξκνγή καζεκάησλ. Με εμεηάζεηο ή ρσξίο δελ είλαη ηνπ παξφληνο πηζαλφλ λα κελ ππάξμεη λένο δηαγσληζκφο γηα ηα Γηδαζθαιεία. Καιδξπκίδνπ. Πξέπεη ζπλάδειθνη λα ηνληζηεί φηη ζέινπκε ηα Γηδαζθαιεία επεηδή ηα Παλεπηζηήκηα είλαη ν πην θαηάιιεινο, αλ φρη ν κφλνο ρψξνο, πνπ δηαζθαιίδεη αθαδεκατθά θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε θαη έρεη δηαθάλεηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Αθνχζηεθαλ πνιιά γηα ην ηη εθπαηδεπηηθφ ζέινπκε, φκσο ηη ελδείμεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππάξρνπλ πξέπεη λα ππάξμεη ζεζκφο αμηνιφγεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη ηεο επίπησζεο απηνχ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Γηδαζθαιείσλ είλαη αλαρξνληζηηθφ, αθνξνχζε ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαη πνιινί παξάκεηξνη πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία. Θα πξέπεη λα γίλεη ηνκενπνίεζε κεηεθπαηδεπνκέλσλ θαηά πεξηνρή θαη λα δεκηνπξγεζνχλ Γηδαζθαιεία θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ. Η επέθηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε εληαηνπνίεζε ησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο θαη Νεπηαγσγψλ. Αξθεηνί ζπλάδειθνη ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε δηεηή δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Όκσο ππάξρνπλ άιια Γηδαζθαιεία πνπ ζεσξνχλ πην γφληκα επέιηθηα θαη ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη εμεηδίθεπζεο. Θα πξέπεη ινηπφλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ην ζεζκηθφ πιαίζην λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα Γηδαζθαιεία λα πξνζθέξνπλ δηάθνξνπο ηχπνπο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη λα αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλα ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ θαη φρη εληαία γηα φια.

5 Καθαλά. Να γίλεη ζαθέο πσο πξέπεη λα επεθηαζνχλ ηα Γηδαζθαιεία θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ. Κνγθίδνπ. Δπηζεκαίλσ ζε πνιηηηθφ επίπεδν ηελ αλάγθε άκεζεο (ζηηο επφκελεο 15 εκέξεο) θαηάζεζεο θνηλήο καο πξφηαζεο ψζηε ε ζπδήηεζε λα γίλεηαη κε ηνπνζεηήζεηο ζηε δηθή καο πξφηαζε. Πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα Παλεπηζηήκηα κε δπλαηφηεηα χπαξμεο επέιηθηνπ κέξνπο πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζέκα ηεο παηδαγσγηθήο επάξθεηαο δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηα Γηδαζθαιεία ζα ράζνπκε θαη κέζα ζην Παλεπηζηήκην. Ο 2νο ρξφλνο ζην ζρνιείν έρεη πξνβιήκαηα γηαηί νη κεηεθπαηδεπφκελνη δηαζθνξπίδνληαη ζε φιε ηε ρψξα. Θενδωξνπνύινπ. Η πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα θαηάξγεζε ησλ Γηδαζθαιείσλ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά κε κηα γεληθφηεξε επηζεηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ηνπο αθαηξεζνχλ ή λα ηνπο ακθηζβεηεζνχλ αξκνδηφηεηεο. πκθσλψ ινηπφλ, λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα Γηδαζθαιεία πνπ λα θάλνπλ φκσο θαλεξή ηελ άξξεθηε θαη αλαγθαία ζρέζε ηνπο κε ην Παλεπηζηήκην. Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη πξάγκαηη λα ζθεθηνχκε ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Έρεη ήδε θαλεί, θαη κεηά θαη απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Βξαηζάιε, φηη ππάξρεη κηα ηάζε απνδνρήο, απφ κέξνπο ησλ πεξηζζνηέξσλ, ηεο αξρήο, φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί έλαο θνηλφο θνξκφο καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Βιέπσ φηη ε ηάζε απηή επεθηείλεηαη θαη ζηα Π ησλ Γηδαζθαιείσλ. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην ζέιεη επηζηακέλε κειέηε, δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε παλεπηζηεκίνπ θαη θάζε Σκήκαηνο θαη δεδνκέλσλ ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξί ζπγρσλεχζεσλ. Γθόβαξεο. Μέρξη ηψξα δελ ππήξμε ζπγθξνηεκέλνο θνηλφο ιφγνο πξέπεη λα ην θάλνπκε έζησ θαη ηψξα. Σν Τπνπξγείν μερλά πσο ηα ζρνιεία είλαη ζηε Διιάδα, έρνπλ ζπλέρεηα θάηη πνπ δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηα Γηδαζθαιεία. ηε Γεξκαλία πρ ηα Παλεπηζηήκηα ζπλδένληαη θαη βειηηψλνπλ ηα ζρνιεία. Αζαλαζνύια. Υξεηάδεηαη σο δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα κηα έθζεζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ Γηδαζθαιείσλ, έρνπλ θαηαμησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξέπεη λα ην αμηνπνηήζνπκε. Η πξαθηηθή πξέπεη λα γίλεηαη ζηα ρνιεία. ηελ Κχπξν ππήξμε αληίδξαζε αιιά φηαλ ε επηκφξθσζε πέξαζε ζην Παλεπηζηήκην ππήξμε βειηίσζε. Οη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο κεηαληψζαλε πνπ θαηαξγήζαλε ηα Γηδαζθαιεία πνπ πεξηέρνπλ απηφ πνπ πάλε λα θάλνπλε γηα ηελ παηδαγσγηθή επάξθεηα. Δληαίν Γηδαζθαιείν κε θαηεπζχλζεηο. Χαηδεζαββίδεο. Σνλ Ινχλην θιεζήθακε ζην Τπνπξγείν γηα ηα Γηδαζθαιεία. Πνιινί επέκεηλαλ ζε δηεηή δηάξθεηα άιινη ζε κνλνεηή. Ο Κνπιατδήο πξφηεηλε πξνζσξηλή θαηάξγεζε ηνπο. Όρη νη Πξφεδξνη ησλ Γηδαζθαιείσλ. Σν ζεηηθφ είλαη πσο ε Τπνπξγφο θαη ε Τθππνπξγφο ζέιαλε αλαβάζκηζε. Θα θάλεη αλακφξθσζε θαη ζα αλαθνηλψζεη ην πιαίζην ζχληνκα. Σα Γηδαζθαιεία ζηείιαλε πξνηάζεηο ζηε βάζε εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σδαλάθεο. Γηα ιφγνπο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ηηο κέρξη ηψξα ελέξγεηεο ησλ Γηδαζθαιείσλ κε θνηλνπνίεζε πξνο φινπο ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ. Θα ππάξμεη παθησιφο απφ ην ΔΠΑ θαη ηίπνηα απφ εζληθνχο πφξνπο. Σα Γηδαζθαιεία ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ γηα λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΑ θαη κεηά ζα κείλνπλ μεθξέκαζηα φπσο έγηλε κε αλάινγεο πξνεγνχκελεο δξάζεηο πρ ε δηεχξπλζε ηεο Αλσηάηεο εθπαίδεπζεο. Απαηηείηαη ε ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηε θαηάζεζε πξφηαζεο γηα ηα Γηδαζθαιεία. Σα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ επηθεληξψλνληαη ζηα: Να γίλεη ζαθήο ε αλαγθαηφηεηα ησλ Γηδαζθαιείσλ Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη επαλαιεπηηθφηεηα Σν πξαθηηθφ κέξνο πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζρνιείν. Σνπηθφηεηα θαη δηαρξνληθφηεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο πνπ δηαζθαιίδεη κφλν ην Παλεπηζηήκην Μνξθή πεξηερνκέλνπ εληαία κε θαηεπζχλζεηο, επέθηαζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Μεηά από ζπδήηεζε απνθαζίζηεθε ε ζύζηαζε επηηξνπήο από ηνπο Σδαλάθε, Κωζηνύιε, Γθόβαξε θαη Μηραειίδε γηα ηε ζύληαμε θεηκέλνπ γηα ηα Γηδαζθαιεία κε αλαθνξά ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλωο θαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζθνπηκόηεηα θαη

6 αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Γηδαζθαιείωλ. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα ππάξμεη αιιεινπιεξνθόξεζε γηα ηηο κέρξη ηώξα ζρεηηθέο ελέξγεηεο. Θέκαηα νξγάλωζεο. Μηραειίδεο. ηε ζχλνδν ησλ Ισαλλίλσλ πξνθξίζεθε ην θείκελν θαηαζηαηηθψλ αξρψλ θαη εμειέγε ηξηκειέο πξνεδξείν κε εηήζηα ζεηεία. Η θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί αλέδεημε θελά νξγάλσζεο ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε λεθαιηφηεηα θαη πεξίζθεςε ψζηε νη φπνηεο ιχζεηο πξνθξηζνχλ λα έρνπλ δηάξθεηα. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλσ λα παξακείλεη ην ζρήκα σο έρεη κέρξη ηελ επφκελε ζχλνδν αξρέο ηνπ 2011 νπφηε θαλνληθά ζα πξέπεη λα εθιεγεί λέν πξνεδξείν. ηε ζχλνδν απηή ζα ξπζκηζηεί θαη ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θεηκέλνπ θαηαζηαηηθψλ αξρψλ. εκεηψλσ πσο ν θ. Βξαηζάιεο θαη ν θ. Παπαδάηνο δήηεζαλ λα πξνηαρζεί ην ζέκα απηφ ζηε χλνδν. Βξαηζάιεο, φπσο γλσξίδεηε ζηε ζχλνδν ηεο Ρφδνπ ππφβαιια ηελ παξαίηεζε κνπ απφ γξακκαηέαο ηεο πλφδνπ θαη γηαηί δελ δξαζηεξηνπνηήζεθα ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε. Παπαδάηνο. Αλ θαη έρσ εθιεγεί πξφεδξνο ηεο πλφδνπ γηα έλα έηνο επεηδή δελ είκαη πξφεδξνο Σκήκαηνο δήηεζα λα ηεζεί ην ζέκα απηφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλφδνπ. Καιδξπκίδνπ. Θα πξέπεη ε ζεηεία ηνπ πξνεδξείνπ λα μεθηλά απφ επηέκβξην ψζηε ηα κέιε ηνπ λα είλαη θαη κέιε ηεο πλφδνπ ζχκθσλα κε ην θείκελν θαηαζηαηηθψλ αξρψλ. Γξόιιηνο. ηελ φιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηηο απνζπάζεηο ην πξνεδξείν ήηαλ απφλ. Παπαδάηνο. Σν πξνεδξείν δελ εθιήζε θαζφινπ θαη κε δεδνκέλν ην θελφ πνπ ππάξρεη αθνχ νχηε νη Πξφεδξνη ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ Γηδαζθαιείσλ καο ελεκέξσζαλ δελ κπνξνχζα λα παξέκβσ απηφθιεηνο. Αθνινπζεί ζχληνκε ζπδήηεζε θαη γίλεηαη δεθηφ πσο ην ζέκα ζα εμεηαζηεί ζηελ επφκελε χλνδν. Μέρξη ηφηε ε χλνδνο εθπξνζσπείηαη απφ ην ησξηλφ πξνεδξείν. Η επφκελε ζχλνδνο ζα γίλεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζα νξγαλσζεί απφ ηα ζπκκεηέρνληα Σκήκαηα ΠΣΓΔ θαη ΣΔΠΑΔ ηνπ ΑΠΘ θαη απφ ην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλ. Μαθεδνλίαο κε ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θ. Κνγθίδνπ, Κνζκεηφξηζζαο Παηδαγσγηθήο ρνιήο Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Η κεζεπφκελε ζχλνδνο ζα γίλεη ζηε Φιψξηλα κε νξγάλσζε ησλ εθεί κειψλ ηεο πλφδνπ. Απνζπάζεηο. Μεηά απφ ζπδήηεζε εγθξίλεηαη νκφθσλα, σο απάληεζε πξνο ην Τπνπξγείν. ην θείκελν πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα. Απνθαζίδεηαη επίζεο λα ζπληαρζεί θαη λα ζηαιεί πξνο ην Τπνπξγείν άιιν θείκελν πνπ λα επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε επίιπζεο ηεο ππνζηειέρσζεο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη νξίδεηαη ε θ. Κνγθίδνπ, γηα ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο. Η χλνδνο εμέθξαζε ηηο επραξηζηίεο ηεο πξνο ηνλ θ. Σδαλάθε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ κειψλ ηεο πλφδνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ. Άιια ζέκαηα. Η θ. Λακπξνπνύινπ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δηεπξπκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο κέζσ ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ νπνία έρεη δνζεί παξάηαζε ππνβνιήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηερληθψλ δειηίσλ θαη ηεο πηζαλήο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο θαη ζηε ρνιηθή Πξαθηηθή άζθεζε. Δπίζεο ζην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο αλεμέιεγθησλ ζεκηλαξίσλ εηδηθήο αγσγήο κε επαγσγή ηελ αλαγλψξηζε ηππηθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζηελ επφκελε χλνδν.

7 Παράρηημα: Απόθαζη σνόδοσ Προέδρων Παιδαγωγικών Σμημάηων, Ρέθσμνο 20-Νοεμβρίοσ-2010 ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Η χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 20 Ννεκβξίνπ 2010 νκφθσλα δηαπηζηψλεη ηα εμήο: Με ηηο απφ , θαη επηζηνιέο πξνέδξσλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ θαη θνζκεηφξσλ ησλ αληίζηνηρσλ ρνιψλ, εθζέζακε ζπλνπηηθά ην δωηηθήο ζεκαζίαο ζέκα ηεο δξακαηηθήο κείωζεο ηωλ απνζπάζεωλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΓΒΜΘ ζηηο γηα ην ίδην ζέκα, απαληήζακε ιεπηνκεξώο γηα πνιινζηή (θαη δεύηεξε κέζα ζηνλ κήλα Οθηψβξην!) θνξά γηα ηελ κνξθή ησλ ρνιηθψλ Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ (ΠΑ) ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ πνηνηηθή πινπνίεζή ηνπο, ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ πνπ ζπλεπάγνληαη θαη ηνλ νπζηώδε ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εθάζηνηε απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. ηελ ηειεπηαία απάληεζε πνπ θάζε Σκήκα έζηεηιε ρσξηζηά ζηνλ Γελ. Γξακκαηέα ΤΠΓΒΜΘ, ειήθζεζαλ ππ φςηλ νη πξνηάζεηο ηνπ γηα πξνζσξηλή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο, ηηο νπνίεο πξνθνξηθά εμέζεζε θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλάληεζή καο θαη νη νπνίεο ήηαλ: (1) Πξφζιεςε επηπιένλ ζπκβαζηνχρσλ βάζεη ηνπ ΠΓ407/80 γηα λα ζπλεπηθνπξνχλ ζηηο ΠΑ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ. (2) Δκπινθή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηηο ΠΑ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ. (3) Δκπινθή επηκνξθνπκέλσλ ζηα Γηδαζθαιεία γηα λα ζπλεπηθνπξνχλ ηηο ΠΑ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ. (4) Άκεζεο ελέξγεηεο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ακεηβφκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, ψζηε λα είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε ακνηβή πξνζσπηθνχ πνπ ζα επηβιέπεη θαη ηηο ΠΑ ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. (5) Υξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ σο κεληφξσλ ησλ θνηηεηψλ πνπ αζθνχληαη εθεί θαηά ην ηξέρνλ εμάκελν. Όπσο ζπλνπηηθά αλαθέξακε ζηελ απφ επηζηνιή, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηξέρνλ εμάκελν, νη παξαπάλσ πξνηάζεηο, είηε είλαη αλεθάξκνζηεο, είηε είλαη ζηα όξηα ηεο λνκηκόηεηαο. πγθεθξηκέλα: 1. Προτάσεις ανευάρμοστες: Γελ ππάξρνπλ δηδαζθαιεία ζε φια ηα ηκήκαηα (ζε 12 απφ ηα 20) θη φπνπ ππάξρνπλ, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο ηώξα, ψζηε γηα θέηνο λα εληαρζεί νξγαληθά ζε απηφ ε εκπινθή ησλ επηκνξθνπκέλσλ ζηηο ΠΑ ησλ θνηηεηψλ ε θαηαλνκή πηζηψζεσλ γηα ζπκβάζεηο ηνπ ΠΓ407/80 έρεη γίλεη ήδε απφ ην θαινθαίξη ζρεδφλ ζε φια ηα ηκήκαηα ε ρξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ σο κεληφξσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο πνπ απαηηεί θάπνην ρξφλν θαη δελ γίλεηαη απηφκαηα! 2. Προτάσεις στα όρια της νομιμότητας: Δκπινθή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ρωξίο ακνηβή ζηελ παξνρή πιήξνπο απαζρφιεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηξνπνπνηήζεηο ηερληθώλ δειηίωλ γηα πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ ΔΠΑ πνπ δελ πξνβιέπνληαη θαη πνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη εδψ θαη κήλεο, ρωξίο θακία κέρξη ζηηγκήο έγγξαθε απνζαθήληζε ηνπ πψο ζα γίλεη απηφ. Γπζηπρψο, παξά ηελ ιεπηνκεξή ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθψλ καο, ην ΤΠΓΒΜΘ κε ηηο ΤΑ140365/Γ1/ & ΤΑ97768/Γ2/ , πξνέβε ζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κόλν 3 εθπαηδεπηηθνί ζε 13 Σκήκαηα κόλν 4 εθπαηδεπηηθνί ζε 2 Σκήκαηα, ελψ ζηα ππφινηπα 5 Σκήκαηα (ΠΣΓΔ Πάηξαο, ΣΔΑΠΗ ΑΠΘ, ΠΣΝ Ιωαλλίλωλ, ΠΣΓΔ Κξήηεο, Δθπα/θήο θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο Παλ. Μαθεδνλίαο) δελ ππάξρεη απφθαζε έζησ θαη κίαο απόζπαζε γηα ιφγνπο απνιχησο άγλσζηνπο.

8 Παράρηημα: Απόθαζη σνόδοσ Προέδρων Παιδαγωγικών Σμημάηων, Ρέθσμνο 20-Νοεμβρίοσ-2010 Σσλ αλσηέξσ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πξνεγήζεθε επηζηνινγξαθία ηνπ Γελ. Γξακκαηέα κε ηα Σκήκαηα, φπνπ: -νξηζκέλα έιαβαλ απάληεζε δέζκεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα άκεζε απφζπαζε 3 εθπαηδεπηηθψλ, -νξηζκέλα έιαβαλ απάληεζε λα αληαπνθξηζνχλ εθ λένπ ζην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 1 πνπ αθ ελφο κελ, είηε ππάξρνπλ ζηηο πξφζθαηεο ιεπηνκεξείο απαληήζεηο ηνπο πξνο ην Τπνπξγείν, είηε βάζεη ηνπ λφκνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θάζε Σκήκαηνο, αθ εηέξνπ δε, ε απαίηεζή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί απηνδηνίθεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 2, - νξηζκέλα Σκήκαηα δελ έιαβαλ πνηέ θακία απάληεζε, έζησ θαη αλ ζπκπεξηειήθζεζαλ ηειηθά ζηα 13 εθείλα ζηα νπνία απνζπάζζεθαλ 3 εθπαηδεπηηθνί. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο απηέο απνζπάζεηο: (α) έγηλαλ κε εμαηξεηηθά κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηα κέζα ζρεδφλ ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ (δηαλχακε ηελ 7 ε εβδνκάδα ηνπ!) θαη ρωξίο θακία ππαηηηόηεηα ηωλ Σκεκάηωλ, ηα νπνία επί ζεηξά κελψλ (ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ πεξαζκέλν Ινχλην) επέδεημαλ εμαηξεηηθά θαιφπηζηε ζηάζε θαη αλνρή ζηηο δηαξθείο ππνζρέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα έγθαηξεο ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο θαη απάληεζαλ κε ππνκνλή θαη ιεπηνκεξψο ζηηο δηαξθείο απαηηήζεηο ηνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ζπλερψο ηα φζα ήδε είραλ ηεθκεξησκέλα δεηήζεη, (β) δελ κπνξεί λα θαιχςνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ησλ πεξηζζνηέξωλ ηκεκάησλ, ζην ζέκα ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ δηδαζθαιείσλ, ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ θιπ, ζέκαηα πνπ ππνηίζεηαη έρεη ζε πξνηεξαηφηεηα ην Τπνπξγείν, (γ) αλ θαη θάιπςαλ θάπσο ηηο αλάγθεο κεξηθώλ κφλν Σκεκάησλ, ηνχην δελ απαιιάζζεη ην ΤΠΓΜΘ απφ ηελ επζχλε ηεο εχξεζεο νξηζηηθήο ιχζεο, ψζηε ηα Σκήκαηα λα κε βξίζθνληαη ζε αγσλία κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ην ηί κέιιεη γελέζζαη θαη λα ηαιαηπσξνχληαη πνιχ θαηξφ κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ε δε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο λα επαθίεηαη ελ ηέιεη ζε εληειψο ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο, φπσο νη θαιέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εθάζηνηε πξνέδξσλ ησλ ηκεκάησλ κε ηνπο εθάζηνηε πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, (γ) άθεζαλ εθηόο ησλ πεξηνξηζκέλσλ απηψλ απνζπάζεσλ ηα αλωηέξω 5 Σκήκαηα, γηα ιόγνπο πνπ παξακέλνπλ άγλωζηνη ζε απηά, πέξαλ ησλ αζαθψλ θαη δενληνινγηθά έσισλ πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ πνπ έιαβαλ θαη πνπ δελ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ εδψ 3. Η επηιεθηηθή απηή ζηάζε πξνθαιεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη πνιιά Παηδαγσγηθά Σκήκαηα είραλ εθζέζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζην ΤΠΓΒΜΘ πνιχ πξηλ ηνπο ην δεηήζεη ηνχην θαη φια εγθαίξσο θαη ιεπηνκεξψο αληαπνθξίζεθαλ ζε φιεο ηηο έγγξαθεο, ή πξνθνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, ηφζν θαηά ην παξειζφλ 4, φζν ηδηαίηεξα θαη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ην ΤΠΓΒΜΘ ζπλερίδεη ζε φια ηα επίπεδα λα πιεξνθνξεί ηελ θνηλή γλψκε 1 Πφζνη ζπκβαζηνχρνη δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ ΠΓ407/80 πξνζιήθζεθαλ, ζε πνην αληηθείκελν θαη κε πνηα θξηηήξηα πφζα θαη πνηα κέιε ΓΔΠ εκπιέθνληαη ζηηο ΠΑ θαη πνηνο είλαη ν δηδαθηηθφο ηνπο θφξηνο ην πνζνζηφ ησλ δηδαθηφξσλ πνπ είλαη, ή δελ είλαη πηπρηνχρνη παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο θιπ. 2 Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε έιεγρν λνκηκόηεηαο γηα ηνλ νπνίν είλαη αξκφδην ην Τπνπξγείν, αιιά ζθνπηκόηεηαο, πνπ αθνξά ζε δεηήκαηα νπζησδψο αθαδεκατθά ζηα νπνία ην Τπνπξγείν δελ κπνξεί λα ππεηζέιζεη (χληαγκα ηεο Διιάδαο άξζξν 16 παξ.1 & 5, λ.1268/1982 άξζξν 3 παξ.1&2, λ.3549/2007 άξζξν 3 παξ.1). 3 Αξθεί κνλάρα λα αλαθεξζεί φηη ζε έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ Σκεκάησλ, ππήξμε έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ Γελ..Γξακκαηέα φηη ζα απνζπαζηνχλ 3 εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο φκσο λα γίλεη θάηη ηέηνην κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ΤΑ! 4 Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην απφ 30/11/2004 ππφκλεκα ηεο πλφδνπ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ πξνο ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φπνπ θαη ηα πξνβιήκαηα εηίζελην θαη ιχζεηο πξνηεηλφηαλ (κεηαμχ ησλ άιισλ θαη κηα νξζνινγηθή θαη δηαθαλήο αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ απνζπάζεσλ).

9 Παράρηημα: Απόθαζη σνόδοσ Προέδρων Παιδαγωγικών Σμημάηων, Ρέθσμνο 20-Νοεμβρίοσ-2010 γηα ην ζέκα ησλ απνζπάζεσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ κε ηξφπν ζπρλά αλαθξηβή πνπ απαμηψλεη ηελ απνζηνιή ηνπο, απνθξχπηνληαο ηηο δηθέο ηνπ επζχλεο θαη ηεο Πνιηηείαο, φρη κφλν γηα ηελ κε εμεχξεζε ή/θαη ηελ κε πινπνίεζε πξνηαζεηζψλ ιχζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ επηδείλσζαλ ηα πξνβιήκαηα (εθξεθηηθή αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ, ππνζηειέρσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, δξακαηηθή κείσζε ησλ απνζπάζεσλ θιπ), νδεγψληαο ζηελ ζεκεξηλή έθξπζκε θαηάζηαζε, πνπ κφλν πιήγκα γηα ηελ Παηδεία ζηελ ρψξα καο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη γηα ην νπνίν ηελ επζχλε ζίγνπξα δελ θέξνπλ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ απνθαζίδεη νκόθωλα λα δεηήζεη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: 1.-ηε δξνκνιφγεζε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα έλα κφληκν ηξφπν επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη, κέρξη ηφηε, ηε ιεηηνπξγία ελφο έγθαηξνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ηξφπνπ απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζα πινπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα ησλ Σκεκάησλ. 2.-λα δνζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο ζηα Σκήκαηα πνπ δελ έρνπλ δνζεί. 3.-λα πινπνηεζνχλ ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε νη ζπκπιεξσκαηηθέο απνζπάζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί. 4.-λα εληζρπζνχλ ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα κε πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ) πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα άξηηα εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ - κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα