ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε."

Transcript

1 ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε.

2 νεργασίααυτή, εξετάζονται: Το μαγνητικό πεδίο φασικών διατάξεων δύο τριφασικών κυκλωμάτων υπογείων μονοπολικών καλωδίων 150kV και 400kV διατεταγμένα σε επίπεδη και τριγωνική διάταξη. Πραγματοποιείται επίσης παραμετρική διερεύνηση του μαγνητικού πεδίου ως συνάρτηση της απόστασης από τον άξονα των δύο κυκλωμάτων, αλλά και ως συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των μονοπολικών καλωδίων. Επίσης εξετάζεται το μαγνητικό πεδίο ως συνάρτηση του βάθους εγκατάστασης των καλωδίων για την περίπτωση των 400kV. Στα δύο τριφασικά καλωδιακά κυκλώματα μπορεί να αναπτυχθούν 36 φασικές διατάξεις, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 6 ομάδες. Σε κάθε ομάδα, οι φασικές διατάξεις παράγουν το ίδιο μαγνητικό πεδίο. Τέλος να σημειωθεί ότι τα υπόγεια καλώδια λόγω της μονώσεώς τους, δεν παρουσιάζουν ηλεκτρικό παρά μόνο μαγνητικό πεδίο.

3 α τελευταία χρόνια τόσο το ηλεκτρικό πεδίο όσο και το μαγνητικό, εξετάζονται ως εριβαλλοντικοί παράγοντες. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας έναντι μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας, ε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Διεύθυνση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, καθόρισε ρια ασφάλειας για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Τα όρια αυτά, για συχνότητα 50Hz είναι τα κόλουθα: α όρια αυτά υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με σχετική σύστασή της (στις ) και έχουν υμπεριληφθεί στο νομοθετικό πλαίσιο πολλών χωρών μεταξύ των οποίων και σε αυτό της λλάδας μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 512Β/ ). ΗΔΕΗκαιενπροκειμένουη ενική Διεύθυνση Μεταφοράς όντως ευαισθητοποιημένη στα θέματα υγείας και ασφάλειας του οινού, μεριμνά μ ώστε να τηρεί με σχολαστικότητα τα παραπάνω όρια κατά την κατασκευή και ειτουργία των εγκαταστάσεών της, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τα όρια αλλά τα μεγαλύτερα δυνατά ρια και κατ επέκταση μεγαλύτερα περιθώρια ασφαλείας.

4 α ηλεκτρομαγνητικά πεδία ανεξαρτήτως συχνότητας περιγράφονται από τις ξισώσεις του Maxwell. Στις εξισώσεις αυτές τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία είναι λληλένδετα. Στις πολύ χαμηλές όμως συχνότητες, όπως είναι η συχνότητα των 50Hz συχνότητα λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των συσκευών και ηχανών οικιακής και βιομηχανικής χρήσεως), δεν υπάρχει πρακτικά ζεύξη μεταξύ των ύο αυτών πεδίων και δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το μήκος κύματος ια τη συχνότητα των 50Hz ανέρχεται σε km. Υπάρχουν συνεπώς δύο πρακτικά νεξάρτητα πεδία, το ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο προκαλείται από τις τάσεις των αγωγών και το μαγνητικό πεδίο το οποίο προκαλείται από τις εντάσεις των αγωγών. ο χαρακτηριστικό μέγεθος του ηλεκτρικού πεδίου είναι η ένταση του, η οποία ετράται σε V/m (Volt ανά μέτρο) ήσεkv/m (1kV/m = 1000V/m). οχαρακτηριστικόμέγεθοςτουμαγνητικούπεδίουείναιημαγνητικήεπαγωγήβμε ονάδα μετρήσεως το Τ (Tesla) ή το G (Gauss), 1G =10 4 Τ.. υνήθως χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσια τους, δηλαδή: μt=10 6 Τκαι1mG= 10 3 G, όπου:1μτ=10mg. ια τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, η μαγνητική επαγωγή Β υπολογίσθηκε εωρώντας ότι τα καλώδια έχουν άπειρο μήκος και ότι οι μεταλλικοί τους μανδύες ίναι γειωμένοι (cross bonding).

5 ασικές διατάξεις δύο καλωδιακών κυκλωμάτων 150kV με α μονοπολικά καλώδια σε επίπεδη διάταξη

6 υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής πραγματοποιήθηκε για 36 διαφορετικές ασικές διατάξεις για βάθος εγκατάστασης (h) 1.65m, για ρεύμα 770A ανά τριφασικό ύκλωμα καιγια b=20cm και c=50cm. ι 36 δυνατές διατάξεις των φάσεων των μονοπολικών καλωδίων των δύο τριφασικών υκλωμάτων, δεικνύονται στον πίνακα Ι. Πίνακας Ι: Δυνατές διατάξεις φάσεων για επίπεδη διάταξη ι 6 διατάξεις κάθε γραμμής του πίνακα Ι, π.χ. από Ια έως Ιc προκαλούν την ίδια αγνητική επαγωγή ενώ οι διατάξεις των διαφορετικών γραμμών, προκαλούν ιαφορετικά μαγνητικά πεδία, με εξαίρεση τις γραμμές IV και V που προκαλούν το ίδιο αγνητικό πεδίο. Προκύπτουν έτσι 5 ανεξάρτητες ομάδες διατάξεων. Οπεριορισμός

7 ε βάση τις φασικές διατάξεις του πίνακα Ι και τα παραπάνω αναφερόμενα εωμετρικά στοιχεία της εγκατάστασης, υπολογίσθηκαν οι μέγιστες μαγνητικές παγωγές και οι οποίες δεικνύονται στον πίνακα ΙΙ. Πίνακας ΙΙ. Μαγνητικές επαγωγές για επίπεδη διάταξη.

8 το σχήμα 2 δίδεται η μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος h=1m από το έδαφος και ως υνάρτηση της απόστασης x από τον άξονα των δύο τριφασικών κυκλωμάτων για τις ξι (6) ομάδες φασικών διατάξεων για απόσταση μεταξύ των δύο κυκλωμάτων =50cm, για απόσταση μεταξύ των μονοπολικών καλωδίων b=20cm, για Ι=770Α ανά ριφασικό κύκλωμα και για βάθος 1,65m.

9

10 υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής Β, πραγματοποιήθηκε για τις 36 δυνατές ιαφορετικές φασικές διατάξεις, για βάθος εγκατάστασης h=1,65m, για μέγιστο εύμα 770Α ανά τριφασικό κύκλωμα και για απόσταση μεταξύ μονοπολικών καλωδίων =10cm και 20cm και απόσταση μεταξύ των δύο (2) τριφασικών κυκλωμάτων α=50cm. Πίνακας ΙΙΙ. Δυνατές διατάξεις φάσεων και μαγνητική επαγωγή για τριγωνική διάταξη

11 4. Μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος h=1m από το έδαφος ως συνάρτηση της απόστασης x από τον άξονα της διάταξης για τις 6 ομάδες των φασικών διατάξεων και για βάθος 1,65m. Τριγωνική διάταξη. πίσης στο σχήμα 4 κατωτέρω, δίδεται η μαγνητική επαγωγή Β στο ύψος h=1m από το έδαφος ως υνάρτηση της απόστασης x από τον άξονα των δύο τριφασικών κυκλωμάτων για τις έξι (6) ομάδες ασικών διατάξεων, για απόσταση μεταξύ των δύο (2) κυκλωμάτων α=50cm, για απόσταση εταξύ των μονοπολικών καλωδίων b=10cm και 20cm και για Ι=770Α ανά τριφασικό κύκλωμα.

12

13 υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής, γής, πραγματοποιήθηκε για τις 36 δυνατές ασικές διατάξεις, για βάθος h=1,90m, για Ι=1443Αανάκύκλωμα, για απόσταση εταξύ των μονοπολικών καλωδίων 40cm και για απόσταση μεταξύ των δύο υκλωμάτων 120cm. Τα αποτελέσματα δεικνύονται στον πίνακα IV. κας ΙV. Δυνατές διατάξεις των φάσεων και μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος 1m για επίπεδη διάταξη.

14 Σχήμα 6. Η μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος h=1m απότοέδαφοςωςσυνάρτησητηςαπόστασηςx από τον άξονα της διάταξης για τις 6 ομάδες φασικών διατάξεων και για βάθος εγκατάστασης d=190cm.

15 α 7. Η μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος h=1m από το έδαφος ως συνάρτηση της απόστασης x από τον α των βέλτιστων διατάξεων (ομάδα VI του πίνακα IV) και με παράμετρο το βάθος εγκατάστασης d.

16

17 Πίνακας V. Δυνατές διατάξεις των φάσεων και μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος 1m. υπολογισμός της μαγνητικής επαγωγής, γής, πραγματοποιήθηκε για τις 36 δυνατές ασικές διατάξεις, για βάθος h=190cm, για Ι=1443Αανάκύκλωμα, για απόσταση εταξύ των δύο κυκλωμάτων 130cm και με τα μονοπολικά καλώδια σε επαφή εταξύ τους. Τα αποτελέσματα δεικνύονται στον πίνακα V.

18 Η μαγνητική επαγωγή Β σε ύψος h=1m από το έδαφος ως συνάρτηση της απόστασης x από τον

19 ΗμαγνητικήεπαγωγήB σε ύψος 1m από το έδαφος ως συνάρτηση της απόστασης x από τον

20 ο μαγνητικό πεδίο των υπόγειων καλωδίων τόσο στα 150kV όσο και στο 400kV σε κάθε ερίπτωση είναι από μερικές έως αρκετές φορές μικρότερο των θεσπισμένων ορίων. διάταξη των φάσεων επηρεάζει σημαντικά το μαγνητικό πεδίο των καλωδίων. Επομένως η ρήση της βέλτιστης φασικής διάταξης μειώνει σημαντικά το μαγνητικό πεδίο. τριγωνική διάταξη των μονοπολικών καλωδίων προκαλεί σχετικά μικρότερο μαγνητικό πεδίο ναντι της επιπέδου διατάξεως. Επίσηςηαύξησητηςαπόστασηςμεταξύτωνφάσεωνείτε υρίσκονται σε επίπεδη ή τριγωνική διάταξη αυξάνει το μαγνητικό πεδίο ενώ αντίθετα το αγνητικό πεδίομειώνεται καθώςαυξάνει το βάθος εγκατάστασης των καλωδίων. ΔΕΗ και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς και η Διεύθυνση Νέων Έργων εταφοράς εξετάζει πάντα όλες τις δυνατές λύσεις με στόχο πάντα την ελαχιστοποίηση του αγνητικού πεδίου. υμπερασματικά η πρακτική που ακολουθείται είναι να χρησιμοποιείται πάντα η βέλτιστη υμπερασματικά, η πρακτική που ακολουθείται είναι να χρησιμοποιείται πάντα η βέλτιστη ιάταξητωνφάσεωνκαιεάνοισυνθήκεςόδευσηςτοεπιτρέπουν(π.χ. μικρές καμπυλότητες) α χρησιμοποιείται η τριγωνική διάταξη σε συνδυασμό με την κατάλληλη απόσταση μεταξύ

21 CNIRP Guidelines International Committee for Non Ionizing Radiation rotection, Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic ields (up to 300GHz), Health Physics, vol. 74, no. 4, pp , Apr 1998 uropean Union Council, Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of xposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz 300 GHz) 1999/519/EC) IRGRE, Technical Brochure No 104, Magnetic field in HV cable systems. ystems without ferromagnetic component Joint Task Force 36.01/21, June 990. Tsanakas, D. Tsalemis, D. Agoris, J Voyiatzakis, Optimum arrangements of he phase conductors of overhead transmission lines for the magnetic field inimization i i CIGRE Rep , Paris, France Filippopoulos and D. Tsanakas Analytical calculation of the magnetic field roduced by electric power lines IEEE Trans. Power Delivery, vol 20, no. 2, pp , Apr TSO : ETSO Position on use of underground cables to develop European 00kV networks, January 20 03

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Δημήτριος Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντής του Εργαστηρίου Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η αυξανόμενη ανησυχία που προκαλούν οι υπόνοιες για τις επιβλαβείς συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουν αυξήσει τελευταία την ανάγκη για ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 322 Iούνιος 2007 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας πεδία Η χρήση του ηλεκτρισμού έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ I. Το πρόβληµα Η κακή ποιότητα τάσης-ρεύµατος νοµοτελειακά συναντάται σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Μοντέλο Προσομοίωσης Δικτύου Αισθητήρων

Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Μοντέλο Προσομοίωσης Δικτύου Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Σπουδαστής: Βαρουξής Δημήτριος Α.Μ.: 29940

Διαβάστε περισσότερα

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εκτίµηση και αξιολόγηση έντασης ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στην περιοχή µελέτης του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Wind µε κωδική ονοµασία «ΠΗΛΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια 2006-07-05 ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-3 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Αγ. Παρασκευή, 30062009 Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος Α.Π.: Μ.ι./411/2637 Tηλ. : 2106506745, 2106506700

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστηµών

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστηµών ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστηµών Τεύχος 1/006 Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...5 Σχεδίαση Κεραίας Πολύ Χαµηλών Συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 3 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αργά µεταβαλλόµενα µαγνητικά πεδία σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΜ: 3489) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 33 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα