Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογιςτικήσ ΣΕΙ Πάτρασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογιςτικήσ ΣΕΙ Πάτρασ"

Transcript

1 Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Τηλ: Fax: Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ: Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογιςτικήσ ΣΕΙ Πάτρασ Ο παρϊν κανονιςμόσ ςυντάχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ ΤΕΙ» του Τμιματοσ Λογιςτικισ του ΤΕΙ Πάτρασ, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

2 Περιγραφή τησ διαδικαςίασ υλοποίηςησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ μζςω ΕΠΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Βήμα 1: Ο Σπουδαςτισ προμθκεφεται από τθν Γραμματεία του Τμιματοσ του, εφόςον εκπλθρεί τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτθν Ε5/4942/ *, του χορθγείται Βεβαίωςη πουδϊν - Δυνατότητασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ. * Ε5/4942/ : «Η εξάμηνη πρακτική άςκηςη πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο ςπουδών και εφόςον ο ςπουδαςτήσ ζχει παρακολουθήςει με επιτυχία τα 2/3 του ςυνόλου των μαθημάτων του προγράμματοσ ςπουδών του, υπό την προϋπόθεςη ότι ςτα οφειλόμενα δεν ςυμπεριλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητασ.». Βήμα 2: Ο Σπουδαςτισ, κατακζτει ςτθν Γραμματεία του Τμιματόσ του: α) Αίτηςη Ζναρξησ Πρακτικήσ Άςκηςησ και β) Βεβαίωςη φορζα απαςχόληςησ αποδοχήσ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ γ) Αίτηςη Χρηματοδότηςησ από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτική Άςκηςη ΣΕΙ» του ΣΕΙ Πάτρασ Βήμα 4: Τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα, του πρϊτου 20ιμερου, του εκάςτοτε μινα, θ Γραμματεία του Τμιματοσ διαβιβάηει, προσ τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο ΠΑ του Τμιματοσ, τα ζγγραφα των βθμάτων 1 ζωσ 3 όλων των αιτοφμενων, για ζναρξθ πραγματοποίθςθσ ΠΑ, Σπουδαςτϊν. Επιπλζον, για τουσ Σπουδαςτζσ που αιτοφνται χρθματοδότθςθσ από τθν Πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ ΤΕΙ», επιςυνάπτονται οι αναλυτικζσ βαθμολογίεσ τουσ, προκειμζνου θ επιτροπι ΠΑ, να ζχει τθ δυνατότθτα, να προβεί ςε αξιολόγθςθ των Σπουδαςτϊν, ςτθν περίπτωςθ που οι αιτιςεισ χρθματοδότθςθσ, υπερβαίνουν τισ διακζςιμεσ χρθματοδοτοφμενεσ κζςεισ. Βήμα 5: Η επιτροπι ΠΑ του Τμιματοσ, οφείλει ςτο τελευταίο 10ιμερο του εκάςτοτε μινα, να ςυνεδριάςει με αντικείμενο τθν κρίςθ όλων των αιτιςεων ζναρξθσ ΠΑ. Η επιτροπι δφναται να ςυνεδριάςει, με τα δφο από τα τρία μζλθ, ςτθν περίπτωςθ επίςθμου κωλφματοσ του ενόσ. Η ζγκριςθ ι απόρριψθ μιασ αίτθςθσ απαιτεί τθν ομόφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ. Η επιτροπι πλζον τθσ ζγκριςθσ, ορίηει Επόπτθ κακθγθτι τθσ ΠΑ, επιλζγοντασ από τα τακτικά μζλθ ΕΠ του Τμιματοσ, με κριτιρια κατά πρϊτον, τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ αντικειμζνου και κατά δεφτερον τθν ομοιόμορφθ κατανομι αρικμοφ εποπτιϊν ΠΑ, μεταξφ των τακτικϊν μελϊν ΕΠ του Τμιματοσ. Επιπροςκζτωσ θ επιτροπι εξετάηει, εφόςον υπάρχουν, τισ αιτιςεισ των ςπουδαςτϊν για χρθματοδότθςθ ΠΑ από τθν πράξθ «ΠΑ ΤΕΙ» και αποφαςίηει για τθν ζνταξθ τουσ, με βάςθ τισ 1

3 διακζςιμεσ χρθματοδοτοφμενεσ κζςεισ, όπωσ προκφπτουν από τον προγραμματιςμό τθσ πράξθσ και τθν απορροφθτικότθτα που ιδθ ζχει επιτευχκεί. Στθν περίπτωςθ που, ο αρικμόσ των αιτιςεων είναι μεγαλφτεροσ των διακζςιμων κζςεων, θ επιτροπι αξιολογεί με κριτιριο τον μζςο όρο τθσ επίδοςθσ των αιτοφντων ςπουδαςτϊν ςτα μακιματα ειδικότθτασ. Η επιτροπι ΠΑ του Τμιματοσ καταγράφει τισ αποφάςεισ τθσ ςε δφο πρακτικά: α) το Πρακτικό ςυνεδρίαςησ επιτροπήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ για τοποθζτηςη πουδαςτϊν ςε Θζςεισ ΠΑ & οριςμοφ Εποπτϊν Καθηγητϊν ΠΑ, το οποίο αφορά όλουσ τουσ Σπουδαςτζσ και β) το Πρακτικό ςυνεδρίαςησ επιτροπήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ για την ζνταξη ΠΑ προσ χρηματοδότηςη από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΣΕΙ» του ΣΕΙ Πάτρασ, το οποίο αφορά τουσ Σπουδαςτζσ που αιτικθκαν χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ». Τα ανωτζρω πρακτικά, θ επιτροπι ΠΑ του Τμιματοσ τα διαβιβάηει άμεςα, πριν το τζλοσ του μινα, το μεν 1ο ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ, το δε 2ο ςτθ μονάδα υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «ΠΑ ΤΕΙ». Βήμα 6: Ο ςπουδαςτισ, με δικιά του πρωτοβουλία, ενθμερϊνεται πρϊτον, από τθν Γραμματεία του Τμιματοσ για τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τοποκζτθςθσ του και δεφτερον, από τθ μονάδα υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «ΠΑ ΤΕΙ» για τθν χρθματοδότθςθ ι όχι τθσ ΠΑ του. Παράλλθλα, ο Σπουδαςτισ παραλαμβάνει, ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, την ειδική ςφμβαςη εργαςίασ (ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ»), είτε από τθ μονάδα υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «ΠΑ ΤΕΙ» για ΠΑ που κα χρθματοδοτθκοφν από τθν Πράξθ, είτε από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. Βήμα 7: Ο ςπουδαςτισ κατακζτει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ του, ζνα (1) αντίγραφο τησ ειδικήσ ςφμβαςησ εργαςίασ υπογεγραμμζνο από τον ίδιο, τον εκπρόςωπο του φορζα απαςχόληςησ που κα αςκθκεί και τον Προϊςτάμενο του Τμήματοσ και παραλαμβάνει το βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ. Επίςθσ, ο Σπουδαςτισ οφείλει, να παραδϊςει από ζνα (1) υπογεγραμμζνο αντίγραφο τησ εδικήσ ςφμβαςησ εργαςίασ ςτο φορζα υποδοχισ του και ςτθ μονάδα υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ «ΠΑ ΤΕΙ». Βήμα 8: Η Γραμματεία του Τμιματοσ ενθμερϊνει, το οριηόμενα ωσ επόπτεσ ΠΑ, μζλθ ΕΠ, κοινοποιϊντασ το Πρακτικό Σοποθζτηςησ πουδαςτϊν ςε Θζςεισ ΠΑ και οριςμοφ Εποπτϊν Καθηγητϊν (Βιμα 5) κακϊσ και τα ζγγραφα του Βιματοσ 2. 2

4 Β. ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Βήμα 9: Με τθν ζναρξθ τθσ ΠΑ, ο ςπουδαςτισ οφείλει να επικοινωνιςει άμεςα, κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ, με τον Επόπτθ κακθγθτι, για να τον ενθμερϊςει για τθν ζνταξθ του ςτο εργαςιακό περιβάλλον του φορζα απαςχόλθςθσ και για να λάβει προφορικζσ οδθγίεσ. Βήμα 10: Ο Επόπτθσ κακθγθτισ, οφείλει να επικοινωνιςει με τον Επόπτθ του φορζα απαςχόλθςθσ, κατά τθ διάρκεια του πρϊτου 10θμζρου, από τθν ζναρξθ τθσ ΠΑ, για να ςυηθτιςει το πλάνο εκπαίδευςθσ του ςπουδαςτι, ςτθ ςυνζχεια ςε δεφτερθ φάςθ, να επιςκεφτεί για αυτοψία, το χϊρο άςκθςθσ του ςπουδαςτι ςτθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Η επικοινωνία και θ επίςκεψθ αυτι καταγράφονται ςτα Πρακτικά Επικοινωνίασ και Επίςκεψησ Επόπτη Καθηγητή και Τπευθφνου Φορζα Απαςχόληςησ, αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τα ςχετικά υποδείγματα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ». Βήμα 11: Ο ςπουδαςτισ κατά τθ διάρκεια πραγματοποίθςθσ τθσ ΠΑ του οφείλει: α) να ςυμπλθρϊνει τακτικά και ζγκαιρα το Βιβλίο Πρακτικισ Άςκθςθσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και οδθγίεσ που περιζχονται ςε αυτό, β) να ςυγγράψει τεχνικι ζκκεςθ, ςτα πρότυπα του τεφχουσ, ςε μικρότερθ ζκταςθ, μιασ πτυχιακισ εργαςίασ και θ οποία δφναται να περιλαμβάνει λεπτομερι περιγραφι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ υπθρεςίασ, όπου κα απαςχολθκεί ο ςπουδαςτισ. Αναλόγωσ με τθ φφςθ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ υπθρεςίασ, θ τεχνικι ζκκεςθ μπορεί, να περιλαμβάνει ανάλυςθ των προβλθμάτων και προτάςεισ για τθν επίλυςι τουσ. Επίςθσ, θ τεχνικι ζκκεςθ μπορεί, να αναφζρεται ςτθν περιγραφι οποιοδιποτε άλλου κζματοσ τεχνικισ φφςεωσ, ςχετικό με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ, το οποίο κα γνωρίςει ο ςπουδαςτισ κατά τθν διάρκεια τθσ ΠΑ του. Για τθν προετοιμαςία, τθσ ςυγγραφισ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ και προκειμζνου να είναι ςε κζςθ ο ςπουδαςτισ, να τθ ςυντάξει άρτια, οφείλει ο ςπουδαςτισ, να ςυλλζγει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ. Η τεχνικι ζκκεςθ, ςυντάςςεται, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν του Τμιματοσ. Οι ακριβείσ προδιαγραφζσ-οδθγίεσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ πρζπει να ςυνταχκεί θ Τεχνικι Ζκκεςθ, δίνονται ςτο Παράτθμα «Ζντυπα ΠΑ» ςτο ζντυπο «Προδιαγραφζσ-Οδθγίεσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ ΠΑ». Βήμα 12: Ο ςπουδαςτισ οφείλει ςτο ενδιάμεςο τθσ ΠΑ, ιτοι το πρϊτο 10θμερο του τζταρτου μινα τθσ ΠΑ, να κοινοποιιςει τόςο ςτον Επόπτθ κακθγθτι όςο και ςτον Επόπτθ τθσ επιχείρθςθσ, το τμήμα τησ τεχνικήσ ζκθεςησ που ζχει ολοκλθρϊςει. Επίςθσ, ο Επόπτθσ Κακθγθτισ οφείλει ςτθ φάςθ αυτι, να ελζγξει τθν αρτιότθτα, με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται το Βιβλίο τθσ Πρακτικισ. 3

5 Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Βήμα 13: Ο ςπουδαςτισ, μετά το θμερολογιακό πζρασ τθσ ΠΑ του, οφείλει να κατακζςει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Αίτηςη επικφρωςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ», με τθν οποία κα ςυνυποβάλλονται ωσ ςυνθμμζνα τα: α) Βεβαίωςη φορζα απαςχόληςησ υλοποίηςησ τησ ΠΑ (εκτυπωμζνθ ςε επιςτολόχαρτο του), ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ», β) το βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ, άρτια και λεπτομερϊσ ςυμπλθρωμζνο από τον ίδιο και τον Επόπτθ τθσ επιχείρθςθσ, γ) Σεφχοσ τησ τεχνικήσ ζκθεςησ και δ) Αξιολόγηςη δεξιοτήτων & ςυμπεριφοράσ ςπουδαςτή/ςτριασ από τον επόπτη του φορζα απαςχόληςησ ςτο πλαίςιο εκπόνηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ». ε) Ερωτηματολόγιο αξιολόγηςησ τησ επιχείρηςησ από τον ςπουδαςτή, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ». Βήμα 14: Ο Επόπτθσ κακθγθτισ ελζγχει το βιβλίο Πρακτικισ Άςκθςθσ και τθν Τεχνικι ζκκεςθ του Σπουδαςτι. Βήμα 15: Ο ςπουδαςτισ παρουςιάηει δθμόςια, ςε ςχετικι θμερίδα που διοργανϊνεται με ευκφνθ τθσ επιτροπισ ΠΑ, τισ εμπειρίεσ που αποκόμιςε από τθν ΠΑ του και το κζμα που ανζπτυξε ςτο τεφχοσ τθσ τεχνικισ του ζκκεςθσ. Η παρουςία του Επόπτθ τθσ ΠΑ κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ, δεδομζνου ότι θ επικφρωςθ τθσ ΠΑ βαςίηεται και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ παρουςίαςθσ του ςπουδαςτι, είναι απαραίτθτθ. Οι θμερίδεσ ΠΑ κα διεξάγονται τθν επόμενθ θμζρα από τθ διεξαγωγι των αντιςτοίχων θμερίδων παρουςίαςθσ πτυχιακϊν εργαςιϊν του Τμιματοσ, ιτοι τθν πρϊτθ Παραςκευι μετά τισ εξετάςεισ του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου, του Σεπτεμβρίου και τθν πρϊτθ Παραςκευι του Μαΐου και του Δεκεμβρίου. Βήμα 16: Ο Επόπτθσ κακθγθτισ ςυντάςςει τθν ζκθεςη επόπτη ΠΑ, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα του Παρατιματοσ «Ζντυπα ΠΑ». Βήμα 17: Τελικι ζγκριςθ τθσ ΠΑ, από τον Προϊςτάμενο του Τμιματοσ. 4

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζντυπα ΠΑ Ζντυπο EΠΑ01 EΠΑ02 EΠΑ03 EΠΑ04 EΠΑ05 EΠΑ06a EΠΑ06b EΠΑ06c EΠΑ06d EΠΑ07a EΠΑ07b EΠΑ08 ΕΠΑ09 ΕΠΑ10 ΕΠΑ11 ΕΠΑ12 ΕΠΑ13 Αίτθςθ ζναρξθσ πρακτικισ άςκθςθσ Σίτλοσ Βεβαίωςθ φορζα απαςχόλθςθσ αποδοχισ πραγματοποίθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ Αίτθςθ χρθματοδότθςθσ από τθν πράξθ του ΕΠΕΔΒΜ «Πρακτικι Άςκθςθ ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρασ Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ επιτροπισ πρακτικισ άςκθςθσ για τοποκζτθςθ ςπουδαςτϊν ςε Θζςεισ ΠΑ & οριςμοφ εποπτϊν κακθγθτϊν ΠΑ Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ επιτροπισ πρακτικισ άςκθςθσ για τθν ζνταξθ ΠΑ προσ χρθματοδότθςθ από τθν Πράξθ του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρασ Εδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν ςε ιδιωτικι επιχείρθςθ Εδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν ςε δθμόςιο φορζα Εδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν ςε ιδιωτικι επιχείρθςθ με μερικι χρθματοδότθςθ από τθν Πράξθ του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρασ Εδικι ςφμβαςθ εργαςίασ πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτϊν ςε δθμόςιο φορζα με χρθματοδότθςθ από τθν Πράξθ του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρασ Πρακτικό επικοινωνίασ επόπτθ κακθγθτι ΠΑ & υπευκφνου φορζα απαςχόλθςθσ Πρακτικό επίςκεψθσ επόπτθ κακθγθτι ΠΑ ςτθν ζδρα του φορζα απαςχόλθςθσ Βεβαίωςθ φορζα απαςχόλθςθσ υλοποίθςθσ τθσ ΠΑ Αξιολόγθςθ δεξιοτιτων & ςυμπεριφοράσ ςπουδαςτι/ςτριασ από τον επόπτθ του φορζα απαςχόλθςθσ ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Αξιολόγθςθ του φορζα απαςχόλθςθσ από τον ςπουδαςτι/ςτρια ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Αίτθςθ επικφρωςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Ζκκεςθ επόπτθ Πρακτικισ Άςκθςθσ Προδιαγραφζσ-Οδθγίεσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ ΠΑ 5

7 ΑΙΣΗΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρασ: Α.Μ. Τμήματοσ: Τυπ. εξάμηνο φοίτηςησ: Τόποσ Γέννηςησ: Ημερομηνία Γέννηςησ: Προς: Σμήμα Λογιστικής χολή Διοίκησης & Οικονομίας ΣΕΙ Πάτρας Παρακαλώ όπωσ, εγκρίνετε την πραγματοποίηςη, τησ εξάμηνησ Πρακτικήσ Άςκηςησ μου, ςτην Επιχείρηςη / Υπηρεςία με: επωνυμία : Αρ. Αςτυν. Ταυτότητασ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Οδόσ: Αριθμόσ: Πόλη/Χωριό: Νομόσ: Τ.Κ.: και έδρα: ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλέφωνο Οικίασ: η οποία, ςύμφωνα με τη Βεβαίωςη που επιςυνάπτω, αποδέχεται να με εκπαιδεύςει. Κινητό Τηλέφωνο: Ε-mail: Πάτρα, / / 201 Ο/Η Αιτών/ούςα υνημμένο: Βεβαίωςη Αποδοχήσ Επιχείρηςησ / Υπηρεςίασ (Υπογραφή)

8 ΒΕΒΑΙΩΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένοσ/η, νόμιμοσ/η εκπρόςωποσ τησ Επιχείρηςησ/του Δημόςιου φορέα, με επωνυμία: εδρεύει ςτην Δ/νςη: έχει ωσ κύκλο εργαςιών/αντικείμενο: β ε β α ι ώ ν ω τα εξήσ: 1) Δεχόμαςτε το αίτημα, του/τησ του, Σπουδαςτή/ςτριασ του Τμήματοσ, του ΤΕΙ Πάτρασ, να πραγματοποιήςει την Πρακτική Άςκηςη του / τησ, ςτην Επιχείρηςή / ςτον φορέα μασ, ςύμφωνα με όςα προβλέπονται από τον Ν.1404/83 και το ΠΔ 174/85. 2) Υπεύθυνοσ / η τησ Επιχείρηςήσ / του φορέα μασ, για την εν λόγω Πρακτική Άςκηςη, ορίζεται, ο/η κοσ/κα Επιχείρηςή/φορέα μασ: Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του/τησ είναι: ( / FAX)., με τίτλο Σπουδών: και θέςη ςτην (Τηλ. Εργαςίασ) και 3) Τα αντικείμενα, ςτα οποία θα αςκηθεί-εκπαιδευτεί ο/η Σπουδαςτήσ-ςτρια, κατά τη διάρκεια τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ του/τησ, θα είναι: α) β) γ) δ) (αναγράφονται τα Τμήματα-Τομείσ δραςτηριότητασ τησ επιχείρηςησ/δημόςιου φορέα που θα αςκηθεί ο/η εκπαιδευόμενοσ/η) 4) Η πρακτική άςκηςη του Σπουδαςτή/ςτριασ, θα αρχίςει, μετά την υπογραφήσ τησ ςχετικήσ ειδικήσ ςύμβαςησ εργαςίασ, από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, για τουσ όρουσ τησ οποίασ, έχω ήδη ενημερωθεί από τον Σπουδαςτή/ςτρια., / / 201 Για το Φορέα Απαςχόληςησ. (Ονοματεπώνυμο) (Ιδιότητα) (Υπογραφή Σφραγίδα)

9 ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την ΠΡΑΞΗ του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ» του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Α.Μ. Τμήματος: Προς: Τμήμα Λογιστικής Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλέφωνο Οικίας: Κινητό Τηλέφωνο: Ε-mail: Πάτρα, / / 201 Παρακαλώ όπως, εγκρίνετε τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησής μου, από την Πράξη, του Επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» και Εθνικούς Πόρους. Ο/Η Αιτών/ούσα (Υπογραφή)

10 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Τηλ: Fax: Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ: Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Η Ε Π Ι Σ Ρ Ο Π Η Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Η Α Κ Η Η γ ι α Σ Ο Π Ο Θ Ε Σ Η Η Υ Ο Ι Σ Η Σ Ω Ν ςε Θ Ε Ε Ι Π Α & Ο Ρ Ι Μ Ο Τ Ε Π Ο Π Σ Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Σ Ω Ν ΠΑ γ ι α τ ο ν Μ Η Ν Α Στην Πάτρα ςήμερα,.../.../2011, και ώρα... ςυνήλθε ςτο γραφείο τ Καθηγ του Τμήματοσ, η οριςθείςα με απόφαςη τησ από / /2010 Συμβουλίου ΤΕΙ Πάτρασ, επιτροπή Πρακτικήσ Άςκηςησ του Τμήματοσ, προκειμένου να αξιολογήςει τισ αιτήςεισ έναρξησ Πρακτικήσ Άςκηςησ των Φοιτητών του Τμήματοσ, που υποβλήθηκαν έωσ και την τελευταία εργάςιμη ημέρα, του πρώτου 20ήμερου, του τρέχοντοσ μήνα, καθώσ να ορίςει Επόπτεσ Καθηγητέσ ςτισ εγκριθέντεσ αιτήςεισ. Η επιτροπή αποτελείται από τα εξήσ τακτικά μέλη ΕΠ του Τμήματοσ: 1.,, ωσ Πρόεδροσ. 2.,, ωσ Μέλοσ. 3.,, ωσ Μέλοσ. Κατά την ςυνεδρίαςη τησ επιτροπήσ ήςαν άπαντεσ παρόντεσ. Η επιτροπή μετά από λεπτομερή εξέταςη των αιτήςεων των Φοιτητών ενέκρινε όλεσ τισ αιτήςεισ των Φοιτητών, διότι οι επιχειρήςεισ υποδοχήσ ικανοποιούν πλήρωσ τα κριτήρια του κανονιςμού ΠΑ του Τμήματοσ. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή ςυνέταξε τον Πίνακα «Τοποθέτηςη Φοιτητών ςε θέςεισ ΠΑ και Οριςμόσ Εποπτών Καθηγητών για τον μήνα 201..», ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα του παρόντοσ Πρακτικού. Η επιτροπή: Ο Πρόεδροσ Τα μέλη ΤΝΗΜΜΕΝΑ Πίνακασ «Τοποθέτηςη Φοιτητών ςε θέςεισ ΠΑ και Οριςμόσ Εποπτών Καθηγητών για τον μήνα 201»

11 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Τηλ: Fax: Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣ ΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ: Πίνακασ «Σοποθέτηςη Υοιτητών ςε θέςεισ ΠΑ και Οριςμόσ Εποπτών Καθηγητών για τον μήνα 201..» Α/Α Ονοματεπώνυμο Υοιτητή ΑΜ πουδ. Επιχείρηςη (επωνυμία και έδρα) Επόπτησ Επιχείρηςησ Επόπτησ Καθηγητήσ Παρατηρήςεισ

12 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Τηλ: Fax: Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ: Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Η Ε Π Ι Σ Ρ Ο Π Η Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Η Α Κ Η Η γ ι α τ η ν Ε Ν Σ Α Ξ Η Π Α π ρ ο σ Φ Ρ Η Μ Α Σ Ο Δ Ο Σ Η Η α π ό τ η ν Π Ρ Α Ξ Η τ ο υ Ε Π Ε Δ Β Μ «ΠΑ Σ Ε Ι» τ ο υ Σ Ε Ι Π Α Σ Ρ Α γ ι α τ ο ν Μ Η Ν Α. 201 Στην Πϊτρα ςόμερα,././2011, και ώρα.. ςυνόλθε ςτο γραφεύο του Καθηγ του Τμόματοσ, Επιςτημονικ.. Υπευθύνου για το Τμόμα Επιχειρηματικού Σχεδιαςμού και Πληροφοριακών Συςτημϊτων τησ Πρϊξησ, του Επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ Εκπαύδευςη και δια Βύου Μϊθηςη, «Πρακτικό Άςκηςη ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πϊτρασ, η οπούα ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Κοινοτικό Ταμεύο, η οριςθεύςα με απόφαςη τησ από.. /.. /. Συμβουλύου του ΤΕΙ Πϊτρασ επιτροπό Πρακτικόσ Άςκηςησ του Τμόματοσ, προκειμϋνου να αξιολογόςει τισ αιτόςεισ ϋνταξησ ΠΑ προσ χρηματοδότηςη από την προαναφερθεύςα Πρϊξη, που υποβλόθηκαν από Φοιτητϋσ του Τμόματοσ ϋωσ και την τελευταύα εργϊςιμη ημϋρα, του πρώτου 20όμερου, του τρϋχοντοσ μηνόσ. Η επιτροπό αποτελεύται από τα εξόσ τακτικϊ μϋλη ΕΠ του Τμόματοσ: 1.,, ωσ Πρόεδροσ. 2.,, ωσ Μϋλοσ. 3.,, ωσ Μϋλοσ. Κατϊ την ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ όςαν ϊπαντεσ παρόντεσ. Η επιτροπό λαμβϊνοντασ υπόψη πρώτον, ότι οι διαθϋςιμεσ προσ χρηματοδότηςη θϋςεισ ΠΑ από την προαναφερθεύςα Πρϊξη για τον τρϋχοντα μόνα εύναι. ( ) και δεύτερον, τισ επιδόςεισ των αιτούντων Φοιτητών ςτα μαθόματα ειδικότητασ τουσ, ενϋκρινε την χρηματοδότηςη ΠΑ από την Πρϊξη «Πρακτικό Άςκηςη ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πϊτρασ, ςύμφωνα με τον επιςυναπτόμενο πύνακα. Η επιτροπό: Ο Πρόεδροσ Τα μϋλη ΤΝΗΜΜΕΝΑ Πύνακασ «Χρηματοδοτούμενεσ ΠΑ του Τμόματοσ Λογιςτικόσ από την Πρϊξη του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πϊτρασ για το μόνα »

13 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Τηλ: Fax: Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ: Πίνακασ «Φρηματοδοτούμενεσ ΠΑ του Σμήματοσ Επιχειρηματικού χεδιαςμού και Πληροφοριακών υςτημάτων από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΣΕΙ» του ΣΕΙ Πάτρασ για το μήνα 201..» Α/Α Ονοματεπώνυμο Υοιτητή ΑΜ πουδ. Μέςοσ όροσ επίδοςησ ςτα μαθήματα ειδικότητασ Φρηματοδότηςη από την Πράξη Παρατηρήςεισ 1 ΝΑΙ 2 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 6 ΟΦΙ 7 ΟΦΙ

14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τηλ: Fax: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ σ ε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μεταξύ της επιχείρησης με επωνυμία:, που εδρεύει στην Δ/νση: εκπροσωπείται από τ Τμήματος του ΤΕΙ Πάτρας, και και του/της Προϊσταμένου/ης του ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/τ.Β / ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.Β / ) απόφαση των ίδιων Υπουργών, συνάπτεται Εξάμηνη (6) Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την Πρακτική Άσκηση του/της Φοιτητ με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και λήξης την του του ΤΕΙ Πάτρας, με ημερομηνίας Έναρξης την και με τους παρακάτω όρους: Φοιτητή/τριας του Τμήματος 1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του/της Φοιτητή/τριας. 3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 4. Η επιχείρηση οφείλει να απασχολεί-εκπαιδεύει τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια στο πλαίσιο του περιγράμματος Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της και σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτική Άσκησης του Τμήματος προέλευσης του/της. 5. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής του/της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/ σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ήτοι 25x33,57x80%= και καταβάλλεται από την επιχείρηση σε μηνιαία βάση.

15 Οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε Φοιτητές Τ.Ε.Ι. επιχορηγούνται, σύμφωνα με την Υ.Α. Ε5/4825/ (Φεκ. 453/ , τ. Β ), από τον ΟΑΕΔ «σε ποσοστό 50 % επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης». 6. Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο ΙΚΑ). 7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/ Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τριας. Πάτρα, / / 201 Για την Επιχείρηση ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας (Ονοματεπώνυμο) (Ιδιότητα) (Υπογραφή Σφραγίδα) Ταμπακάς Βασίλειος Καθηγητής Προϊστάμενος του Τμήματος Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια (Υπογραφή)

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατονομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης εργασίας Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προϊσταμένου του Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, συμφωνείται ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθείεκπαιδευτεί ο/η Φοιτητή/τριας, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι: α) β) γ) δ) Ο Φορέας Απασχόλησης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής Ο Φοιτητής/τρια

17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τηλ: Fax: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ σ ε ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ Μεταξύ της επιχείρησης με επωνυμία:, που εδρεύει στην Δ/νση: εκπροσωπείται από τ Τμήματος του ΤΕΙ Πάτρας, και και του/της Προϊσταμένου/ης του ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/τ.Β / ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.Β / ) απόφαση των ίδιων Υπουργών, συνάπτεται Εξάμηνη (6) Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την Πρακτική Άσκηση του/της Φοιτητ με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και λήξης την του του ΤΕΙ Πάτρας, με ημερομηνίας Έναρξης την και με τους παρακάτω όρους: Φοιτητή/τριας του Τμήματος 1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Δημόσιου φορέα, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του/της Φοιτητή/τριας. 3. Ο Δημόσιος φορέας, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων του, υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 4. Ο Δημόσιος φορές οφείλει να απασχολεί-εκπαιδεύει τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια στο πλαίσιο του περιγράμματος Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της και σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτική Άσκησης του Τμήματος προέλευσης του/της. 5. Ο Φορέας απασχόλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ /2917/0022/93 (ΦΕΚ Α, 307), αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 176,08 στoν εκπαιδευόμενο, εφόσον υπάρχει θεσμοθετημένη θέση απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή/τριας ΤΕΙ.

18 6. Ο Δημόσιος φορέας οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο ΙΚΑ). 7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/ Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον Δημόσιο φορέα, ένα για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας και ένα για τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τριας. Πάτρα, / / 201 Για το Δημόσιο Φορέα ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας (Ονοματεπώνυμο) (Ιδιότητα) (Υπογραφή Σφραγίδα) Καθηγητής Ταμπακάς Βασίλειος Προϊστάμενος του Τμήματος Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια (Υπογραφή)

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/τριας» Μεταξύ των τριών οριζόμενων και κατονομαζόμενων στο κύριο τμήμα της παρούσας ειδικής σύμβασης εργασίας Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, ήτοι, 1) του Φορέα Απασχόλησης, 2) του Προϊσταμένου του Τμήματος προέλευσης του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και 3) του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, συμφωνείται ότι τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθείεκπαιδευτεί ο/η Φοιτητή/τριας, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του/της, θα είναι: α) β) γ) δ) Ο Φορέας Απασχόλησης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Λογιστικής Ο/Η Φοιτητής/τρια

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τηλ: Fax: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ΜΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από την Πράξη του ΕΠΕΔΒΜ «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Μεταξύ της επιχείρησης με επωνυμία:, που εδρεύει στην Δ/νση: εκπροσωπείται από τ και και του Προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας, Ταμπακά Βασίλειου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/τ.Β / ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/ (ΦΕΚ 453/τ.Β / ) απόφαση των ίδιων Υπουργών, συνάπτεται Εξάμηνη (6) Ειδική Σύμβαση Εργασίας, για την Πρακτική Άσκηση του/της Σπουδαστ με αρ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Λογιστικής και λήξης την του του ΤΕΙ Πάτρας, με ημερομηνίας Έναρξης την και με τους παρακάτω όρους: Φοιτητή/τριας του Τμήματος 1. Ο/Η Ασκούμενος/η Φοιτητής/τρια στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης, τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Για τη συμμόρφωση του/της Ασκούμενου/νης με τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, εδάφιο α, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 2. Η Πρακτική Άσκηση και συνεπώς και η παρούσα Ειδική αυτή Σύμβαση, λήγουν αυτοδικαίως με το πέρας της υποχρέωσης για άσκηση του/της Φοιτητή/τριας. 3. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της κοινωνικής της αποστολής αλλά και των δυνατοτήτων της, υποχρεούται να συμβάλλει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην αρτιότερη εκπαίδευση του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. εδάφιο γ, της Ε5/1797/86 κοινής απόφασης. 4. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον Επόπτη Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος του/της ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας, οφείλει να τον/την απασχολεί-εκπαιδεύει στο πλαίσιο του περιγράμματος Πρακτικής Άσκησης της ειδικότητάς του/της, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Παράρτημα «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κατάρτισης Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστή» της παρούσης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 5. Η προβλεπόμενη μηναία αποζημίωση του ασκούμενου/νης Φοιτητή/τριας για το διάστημα της Πρακτικής του/της Άσκησης καθορίζεται με την κοινή Υ.Α. Ε5/1797/ σε ποσοστό

21 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ήτοι 25x33,57x80%= και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Η προαναφερθείσα προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση θα καλυφθεί ως εξής: α)το ΤΕΙ Πάτρας, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του, με χρηματοδότηση από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Πάτρας, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 340,00 μηνιαίως και β) η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, το ποσό των μηνιαίως. 6. Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Ε5/1303/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ. Β, 168/86), να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια, κατά το χρόνο της πρακτικής του/της άσκησης, έναντι επαγγελματικού κινδύνου. Σύμφωνα με την παραπάνω κοινή απόφαση, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον/στην ασκούμενο/νη Φοιτητή/τρια (12η ασφαλιστική κλάση στο ΙΚΑ). 7. Ο/η ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της άσκησης, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και ασφάλισής έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1351/ Ο ασκούμενος/νη Φοιτητής/τρια δέχεται όλους τους όρους της παρούσας Ειδικής Σύμβασης και την προσυπογράφει. Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση, ένα για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας, ένα για τον/την ασκούμενο/νη Φοιτητή/τριας και ένα για την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας. Για την επιχείρηση (Ονοματεπώνυμο) ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας ο Προϊστάμενος του Τμήματος (Ιδιότητα) (Υπογραφή Σφραγίδα) Ταμπακάς Βασίλειος Καθηγητής Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας της Πράξης «ΠΑ ΤΕΙ» του ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ» Προσυπογράφει ο/η Φοιτητής/τρια Μελισσαρόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής (Υπογραφή) Πάτρα, / / 201

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/9/2014. Aριθ. πρωτ.: 29502/85

Αθήνα, 01/9/2014. Aριθ. πρωτ.: 29502/85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 01/9/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικού Νίκης 4 GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.voucher.gov.gr Κοραή 4 GR 102 48 Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα