Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ramón Abad Hiraldo 1 Διευκυντισ τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου τθσ Θαραγόκα Άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο Boletín de la A.N.A.B.A.D., (2010, Jul.-Sept.), Vol. 60, No. 3, pp Μετάφραςη: Verónica Vaitsis-Guajardo Σφνοψθ Η Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9 ζχει ωσ αφετθρία μια ςφμβαςθ που το 1997 υπζγραψαν δθμόςια πανεπιςτιμια που ιταν τα μοναδικά δθμόςια πανεπιςτιμια ςτισ αυτόνομεσ περιφζρειζσ τουσ. Σε αυτό το άρκρο παρουςιάηεται θ εξζλιξθ, θ οργάνωςθ και οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ομάδασ, όπωσ επίςθσ και οι δράςεισ των βιβλιοκθκϊν που ανικουν ςε αυτιν όςον αφορά ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ βιβλιοκθκϊν. Απαρικμοφνται οι πρωτοβουλίεσ που ελιφκθςαν ςε αυτόν τον τομζα, κυρίωσ θ εμπειρία τθσ Ομάδασ ςε ςχζςθ με κοινοπρακτικζσ αποκτιςεισ θλεκτρονικϊν προϊόντων, ενϊ υπογραμμίηονται τα είδθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των βιβλιοκθκϊν-μελϊν τθσ Ομάδασ των 9 (G-9) και άλλων ιςπανικϊν κοινοπραξιϊν και οργανϊςεων βιβλιοκθκϊν. Συμπεραςματικά, παρατίκενται κάποιεσ πικανζσ πρωτοβουλίεσ προσ ανάπτυξθ. Λζξεισ κλειδιά: Κοινοπραξίεσ. Ρανεπιςτθμιακζσ Βιβλιοκικεσ. Συνεταιριςτικζσ αποκτιςεισ. Ιςπανία. Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9. Abstract The Group-9 of Universities was founded in 1997, after an agreement was signed among all Spanish public universities that were unique in their respective territories [Autonomous Communities]. The article makes 1 Ο ςυγγραφζασ ευχαριςτεί τουσ διευκυντζσ των βιβλιοκθκϊν που είναι μζλθ τθσ Ομάδασ των 9 (G-9) για τθ ςυνεργαςία τουσ ςτθν προετοιμαςία αυτοφ του άρκρου. Επίςθσ, είναι αναγκαίο να αναγνωρίςουμε και να ξεχωρίςουμε το ζργο προθγοφμενων διευκυντϊν, οι οποίοι διαδραμάτιςαν ζναν πάρα πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ κεμελίωςθ τθσ Ομάδασ και ςτθν επιτυχία των διαπραγματεφςεων που πραγματοποιικθκαν με τον Elsevier: Javier Martínez Rodríguez (Ρανεπιςτιμιο τθσ Καντάβρια), María Remedios Moralejo Alvarez (Ρανεπιςτιμιο τθσ Θαραγόκα) και Guillermo Sánchez Martínez (Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα). 1

2 an overview of the Group as well as the co-operative activities developed by their libraries. Special emphasis is placed in cooperative negotiation of e-resource acquisitions. Cooperative relations of G9 libraries with other library consortia are mentioned. A set of possible cooperative actions to develop in the future are shown as a conclusion. Keywords: Library consortia. University libraries. Co-operative acquisitions. Spain. Group-9 of Universities Η Ομάδα Πανεπιςτημίων G-9 Ιςτορικό Η Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9 ξεκίνθςε αρχικά ωσ G-7 με τθν υπογραφι, ςτισ 16 Μαΐου του 1997, μιασ φμβαςθσ-πλαιςίου για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των πανεπιςτθμίων τθσ Καντάβρια, των Βαλεαρίδων Νιςων, τθσ Ριόχα, του Οβιζδο, τθσ Χϊρασ των Βάςκων, του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου τθσ Ναβάρα και τθσ Θαραγόκα. Αργότερα, ενϊκθκε το Ρανεπιςτιμιο τθσ Εξτρεμαδοφρα (14 Ιανουαρίου 2002) και, μόλισ ζναν χρόνο αργότερα, το Ρανεπιςτιμιο τθσ Καςτίλλθσ-Λα Μάντςα (20 Ιανουαρίου 2003), λαμβάνοντασ ζκτοτε τθ ςθμερινι ονομαςία Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9. Πλα τα πανεπιςτιμια τθσ Ομάδασ είναι δθμόςια και ο βαςικόσ κοινωνικόσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ζνωςθσ είναι να προωκιςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων που ανικουν ςτθν Ομάδα, τόςο ςε ςχζςθ με τισ διδακτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ όςο και ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ και τισ υπθρεςίεσ. 2 Ωςτόςο, το βαςικό γεγονόσ που αποτελεί το κίνθτρο για τθ δθμιουργία τθσ Ομάδασ, ανεξάρτθτα από τθν προφανι επικυμία για βελτίωςθ και κετικι ςυνεργαςία μεταξφ των ιδρυμάτων είναι ότι αυτά είναι τα μοναδικά δθμόςια πανεπιςτιμια που υπάρχουν ςτισ αντίςτοιχεσ αυτόνομεσ περιφζρειζσ τουσ. Ζτςι ορίηεται ςτθν Ραράγραφο Τζςςερα τθσ ιδρυτικισ ςφμβαςθσ και ςτο Ρροοίμιο του Καταςτατικοφ τθσ, όπου θ ςυντακτικι διαδικαςία κατζλθξε ςτθ 2 Δείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Ομάδασ των 9 (G-9): https://www.uni-g9.net/portal/index.jsp 2

3 ςφςταςθ μιασ Μθ Κερδοςκοπικισ Ζνωςθσ. 3 Οργάνωςη Ανακεφαλαιϊνοντασ ςυνοπτικά το Καταςτατικό, ςε ςχζςθ με τθν οργάνωςθ, οι Ρρυτάνεισ του G-9 είναι οι αυτοδικαίωσ εκπρόςωποι των πανεπιςτθμίων τουσ και θ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ βαςίηεται ςε 5 όργανα: Γενικι Συνζλευςθ, που αποτελείται από εννζα Ρρυτάνεισ και είναι το ανϊτατο όργανο λιψθσ αποφάςεων, Ρροεδρία: εκ περιτροπισ για διάρκεια ζξι μθνϊν, Αντιπροεδρία: ο πρφτανθσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ομάδασ όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ του G-9, Γενικι Γραμματεία: ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα, Μόνιμθ Επιτροπι: αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματζα του G-9. Τισ εργαςίεσ και τα προγράμματα τα αναλαμβάνουν οι Τομεακζσ Επιτροπζσ, που ςιμερα είναι οι παρακάτω οκτϊ: e-learning TΡΕ, υπεφκυνθ για τθν online εικονικι πανεπιςτθμιοφπολθ (campus virtual online), Φοιτθτζσ και Ρανεπιςτθμιακζσ Δραςτθριότθτεσ (πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ κυρίωσ δραςτθριότθτεσ), Ακαδθμαϊκι Οργάνωςθ, Καινοτομία και Μεταφορά, Διεκνείσ Σχζςεισ, Κακθγθτζσ, Διαχειριςτζσ, που αποτελείται από τουσ διαχειριςτζσ των 9 Ρανεπιςτθμίων. Σε όλεσ τισ Τομεακζσ Επιτροπζσ πρόεδροσ είναι ζνασ Ρρφτανθσ τθσ Ομάδασ. 3 Παράγραφοσ Σζςςερα: *Δθλϊνουν+ Ότι υπάρχει μια νζα πολιτικό-διοικθτικι πραγματικότθτα που προζκυψε από τθ μεταβίβαςθ των λειτουργιϊν και των υπθρεςιϊν του Κράτουσ ςε ςχζςθ με τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ςτισ Αυτόνομεσ Περιφζρειεσ, ότι τα μζρθ γνωρίηουν ότι ζχουν ωσ κοινό ςθμείο το γεγονόσ ότι είναι τα μοναδικά δθμόςια πανεπιςτιμια που υπάρχουν ςτισ Αυτόνομεσ Περιφζρειεσ τουσ, δθμιουργϊντασ κατά αυτόν τον τρόπο ζνα 3

4 Η Ομάδα διακζτει μια μόνιμθ ζδρα ςτο Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα και διακζτει δικό τθσ προςωπικό: τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Ομάδασ και τθ γραμματεία τθσ Εικονικισ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ (Campus Virtual). Η Ομάδα G-9 αποτελεί από μόνθ τθσ ζναν μικρόκοςμο που λειτουργεί ςχεδόν ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα των δθμόςιων ιςπανικϊν πανεπιςτθμίων, κακϊσ ςυγκεντρϊνει ιδρφματα πολλϊν διαφορετικϊν μεγεκϊν και χρονολογίασ (από το πιο μικρό και πρόςφατο, που είναι αυτό τθσ Λα ιόχα, που ιδρφκθκε το 1992, μζχρι κάποια μεςαίου-μεγάλου μεγζκουσ, όπωσ τθσ Χϊρασ των Βάςκων, του Οβιζδο ι τθσ Θαραγόκα αυτά τα δφο τελευταία είναι τα πιο παλαιά, κακϊσ ιδρφκθκαν και τα δφο τον 16 ο αιϊνα). Πλα τα πανεπιςτιμια μαηί παρζχουν, ςφμφωνα με δικά τουσ ςτοιχεία και με πάνω από εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, τθ μεγαλφτερθ ακαδθμαϊκι προςφορά προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθν ιςπανικι επικράτεια, τόςο λόγω των αρικμϊν των εγγραφϊν όςο και των προςφερόμενων μακθμάτων. Δραστηριόοτητες Πςον αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ, αυτζσ χωρίηονται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: Ακαδθμαϊκόσ Τομζασ και Τομζασ Διδαςκαλίασ: o ανταλλαγζσ προςωπικοφ, o κινθτικότθτα φοιτθτϊν, o διενζργεια πρακτικισ άςκθςθσ, o αναγνϊριςθ διδακτικϊν μονάδων, o μεταπτυχιακά προγράμματα, κοινζσ πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ (UNITWIN), o από κοινοφ πλθροφορίεσ ςχετικά με Ρρογράμματα Σπουδϊν και Κδιουσ Τίτλουσ Σπουδϊν, o κοινά ερευνθτικά προγράμματα, o αιτιςεισ για χρθματοδότθςθ από τθν αυτόνομθ περιφζρεια, o αμοιβαία ςυμβουλευτικι ςυνδρομι, o κοινά διδακτορικά προγράμματα, ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ςχζςεων με τθν αντίςτοιχθ Αυτόνομθ Διοίκθςθ. 4

5 o παροχι μζςων για τθν πραγματοποίθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν. Άλλοι τομείσ: o o o o διενζργεια πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, θμερίδων, τμιματα επιμόρφωςθσ για το Ρροςωπικό Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν (PAS), διευκόλυνςθ ςτθν ανταλλαγι και κινθτικότθτα του Ρροςωπικοφ Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν (PAS), o βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ διαχείριςθσ. Η Ομάδα 9 πραγματοποιεί μια μεγάλθσ ςθμαςίασ δράςθ, κυρίωσ ακαδθμαϊκι, από τθν οποία ξεχωρίηει το κοινό πρόγραμμα εικονικισ πανεπιςτθμιοφπολθσ (campus virtual) το οποίο προςφζρει 89 κφκλουσ μακθμάτων μζςω διαδικτφου 4 διαφορετικϊν κεματικϊν ενοτιτων και θ οποία διευκολφνεται από μια ςειρά ςυμβάςεων για τθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν και τθν αναγνϊριςθ διδακτικϊν μονάδων. Ωςτόςο, ο προαιρετικόσ χαρακτιρασ των προςφερόμενων μακθμάτων μπορεί να είναι αςφμβατοσ με τα νζα προγράμματα ςπουδϊν που προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ Μπολόνια, επομζνωσ προβλζπεται να γίνουν αλλαγζσ ςε αυτόν τον τομζα. Διακζτει επίςθσ διεκνι προγράμματα και ςυμβάςεισ για κακθγθτζσ, φοιτθτζσ και Ρροςωπικό Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν. Οι Βιβλιοθήκεσ του G-9 Συμβάςεισ Μεταξφ των πολυάρικμων ςυμβάςεων που ζχει υπογράψει θ Ομάδα των 9, υπάρχει μία ειδικά για τισ βιβλιοκικεσ. Ρρόκειται για τθ φμβαςθ-πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ των πανεπιςτθμίων τθσ Καντάβρια ( ) και Καςτίλλθσ-Λα Μάντςα, ςχετικά με υπθρεςίεσ πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν για φοιτθτζσ που ζχουν εγγραφεί ςε ζνα πανεπιςτιμιο τθσ Ομάδασ των 9 και οι οποίοι διαμζνουν ςε μια αυτόνομθ περιφζρεια άλλου πανεπιςτθμίου τθσ Ομάδασ των 9, τθσ 22 θσ Νοεμβρίου Αυτι θ ςφμβαςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν των πανεπιςτθμίων που είναι μζλθ τθσ Ομάδασ, διευκολφνοντάσ τουσ ωσ προσ τθ χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ του πανεπιςτθμίου τθσ περιφζρειασ όπου διαμζνουν. Ρροβλζπει τθ δθμιουργία μιασ μικτισ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ, ςτθν οποία πρζπει να 5

6 παρευρίςκονται οι διευκυντζσ των βιβλιοκθκϊν, παρόλο που, ζωσ τϊρα, θ εν λόγω επιτροπι δε ςχθματίςτθκε. Μολονότι δεν αναφζρεται ειδικά ςτισ βιβλιοκικεσ, είναι ςθμαντικι ωσ προσ το προςωπικό θ φμβαςθ Κινθτικότθτασ του Προςωπικοφ τθσ Διοίκθςθσ και των Τπθρεςιϊν (PAS) τθσ Ομάδασ των 9 Πανεπιςτθμίων, τθσ 11 θσ Μαΐου 2007, θ οποία αναπτφςςει το ςθμείο τθσ ςφμβαςθσπλαίςιο του G-9 ςχετικά με τθν κινθτικότθτα του προςωπικοφ και εςτιάηει ςε δφο ςθμεία: τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ τθσ Διοίκθςθσ και των Υπθρεςιϊν (PAS) ςε οποιονδιποτε από τουσ διαγωνιςμοφσ για τθν πλιρωςθ κζςεων εργαςίασ που διοργανϊνουν τα πανεπιςτιμια τθσ Ομάδασ και ζνα πρόγραμμα ςφντομων ανταλλαγϊν ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο οι οποίεσ απευκφνονται ςτο εν λόγω προςωπικό. Απόκτηςη ηλεκτρονικών μζςων Ωςτόςο, το ςθμείο ςτο οποίο οι βιβλιοκικεσ ζχουν αναπτφξει περιςςότερο τθ ςυνεργαςία είναι ςτθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν μζςων, ςυγκεκριμζνα ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ άδειασ του Science Direct με τον Εκδοτικό Οίκο Elsevier, δρϊντασ και επιςιμωσ ωσ κοινοπραξία. Η διαδικαςία ξεκίνθςε το 2001, μετά τθ ςυνζλευςθ του REBIUN (Δίκτυο Ρανεπιςτθμιακϊν Βιβλιοκθκϊν) ςτο Αλικάντε, που προϊκθςε ςτθν τότε Ομάδα G-7 τθν επικυμία για εξερεφνθςθ ςυνεταιριςτικϊν δράςεων τόςο μεταξφ των μελϊν τθσ Ομάδασ όςο και με τισ υπάρχουςεσ κοινοπραξίεσ, που είχαν ιδθ εμπειρία ςε ςυνεταιριςτικζσ αποκτιςεισ θλεκτρονικϊν προϊόντων. Από τότε και μζςω τθσ επαφισ με τουσ προμθκευτζσ άρχιςε να εμφανίηεται θ πικανότθτα να αντιμετωπιςτεί θ απόκτθςθ του Science Direct, τθσ Web of Knowledge και άλλων προϊόντων με τθ μορφι τθσ κοινοπραξίασ. Ζτςι, τον Νοζμβριο του 2001 λαμβάνει χϊρα μια ςυνάντθςθ τθσ Ομάδασ αυτι τθ φορά ωσ G-8-, ςτο Σαντανδζρ, ςτθν οποία παρευρίςκονται οι αντιπρυτάνεισ ζρευνασ και οι διευκυντζσ βιβλιοκθκϊν. Στθ ςυνάντθςθ αυτι ςυηθτείται το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ βιβλιοκθκϊν και φτάνουν ςε κάποια ςυμπεράςματα ςχετικά με αυτό: να μθν επιςθμοποιθκεί θ ίδρυςθ μιασ κοινοπραξίασ λόγω των διοικθτικϊν δυςκολιϊν που ενζχει, να πραγματοποιοφνται ςυγκεκριμζνα κοινοπρακτικά προγράμματα υιοκετϊντασ μια οργανωτικι φιλοςοφία μεταβλθτισ γεωμετρίασ, δθλαδι να μθ ςυμμετζχουν οφτε όλα οφτε 4 Ρροςφορά Campus Virtual G-9, Ακαδθμαϊκό Ζτοσ

7 αναγκαςτικά μόνο τα μζλθ τθσ Ομάδασ ςε όλεσ τισ πρωτοβουλίεσ, να υπάρχει ζνα πανεπιςτιμιο αρμόδιο για κάκε πρωτοβουλία και οι αποφάςεισ να λαμβάνονται με ςυναίνεςθ. Κακιερϊνονται τρία ςχζδια: Κοινοπρακτικι απόκτθςθ του Science Direct, με ςυντονιςτι το Ρανεπιςτιμιο τθσ Θαραγόκα, Κοινοπρακτικι απόκτθςθ του Web of Knowledge, με ςυντονιςτι το Ρανεπιςτιμιο τθσ Χϊρασ των Βάςκων, Αμοιβαία παροχι άρκρων θλεκτρονικϊν περιοδικϊν, με ςυντονιςτι το Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα. Οι διαπραγματεφςεισ με τον Elsevier καρποφοροφν ςχετικά με το ISI, όπωσ είναι γνωςτό, το FECYT (Ιςπανικό Κδρυμα για τθν Επιςτιμθ και τθν Τεχνολογία) κα υπογράψει μιαν εκνικι άδεια το με αποτζλεςμα τον Μάιο του 2002 να υπογραφεί θ ςυμφωνία για κοινοπρακτικι άδεια για τρία χρόνια, τθν οποία υπογράφουν τα εξισ ζξι πανεπιςτιμια τθσ Ομάδασ: Καντάβρια, Λα ιόχα, Οβιζδο, Χϊρα των Βάςκων, Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα και Θαραγόκα. Η διαπραγμάτευςθ δεν ιταν εφκολθ, λόγω τθσ ανομοιογζνειασ των ιδρυμάτων που ςυμμετείχαν και των διοικθτικϊν δυςκολιϊν και πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι ο Elsevier υποκζτουμε για επιχειρθματικοφσ λόγουσ - διευκόλυνε ςε μεγάλο μζροσ τθ ςυμφωνία, θ οποία ςτο τζλοσ φάνθκε αποτελεςματικι. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να ανανεωκεί δφο φορζσ ζκτοτε, μία το 2004 και μία το 2009, γεγονόσ που ςυνειςζφερε ςθμαντικά ςτθ ςυνοχι των βιβλιοκθκϊν τθσ Ομάδασ. Ππωσ αναφζρκθκε, παρόλο που δεν υπάρχει ζνασ μοναδικόσ διαπραγματευτισ-κοινοπραξία εκ μζρουσ τθσ Ομάδασ, αλλά οι διευκυντζσ των ζξι βιβλιοκθκϊν, ωσ εκπρόςωποι των αντίςτοιχων πανεπιςτθμίων τουσ, και θ τιμολόγθςθ δεν είναι ενιαία, αλλά γίνεται μεμονωμζνα, με βάςθ τθ ςυμφωνία μεταξφ των μελϊν ανάλογα με το μζγεκοσ του πανεπιςτθμίου και τθ δυνθτικι χριςθ, το ςφςτθμα λειτοφργθςε προσ όφελοσ όλων των ςυμμετεχόντων. Αυτό ςυνζβαλε όχι μόνο ςτο να αποκτιςει ςυνοχι θ Ομάδα, αλλά και ςτο να ξεκινιςουν άλλεσ πικανζσ κοινζσ δράςεισ ςτον τομζα των αποκτιςεων. Επίςθσ, ςυνζβαλε ςτθν παγιοποίθςθ τθσ Ομάδασ θ ςυμμετοχι του G-9 ςτο Ρροεδρείο Κοινοπραξιϊν που ςυςτάκθκε τον Οκτϊβριο του 2008, με τθ ςυνεργαςία του REBIUN. 7

8 Σχζςεισ ςυνεργαςίασ Η ζλλειψθ μιασ επίςθμθσ δομισ ωσ οργανιςμοφ-κοινοπραξίασ δεν εμποδίηει τα μζλθ τθσ Ομάδασ να πραγματοποιιςουν μεμονωμζνεσ ςυμφωνίεσ, περιςταςιακά ι με ςτακερότθτα, με άλλεσ ομάδεσ ι κοινοπραξίεσ, τόςο για αποκτιςεισ όςο και για άλλα προγράμματα. Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τουσ εταίρουσ και το είδοσ των ςυμφωνιϊν που ζχουν κακιερωκεί για ςυνεργαςία μεταξφ βιβλιοκθκϊν από κακεμία από τισ βιβλιοκικεσ - μζλθ τθσ Ομάδασ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ G-9 ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΕΣ CBUC BUGALICIA MADROÑO CBUA BUCLE G-9 CCCL UNICAN (Καντάβρια) ΔΙΑΤΙΒΗ UCLM (Καςτίλλη-Λα Μάντςα) UNEX (Εξτρεμαδοφρα) UIB (Βαλεαρίδεσ Νήςοι) ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ UNIRIOJA (Λα Ριόχα) UNIOVI (Οβιζδο) UNAVARRA (Ναβάρα- Δημόςια) EHU (Χώρα των Βάςκων) ΔΙΑΤΙΒΗ 8

9 UNIZAR (Θαραγόθα) ΔΙΑΤΙΒΗ* *Συνεργαςία κατά το : ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά μζςα Από τα παραπάνω φαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των μελϊν του G9 ςε άλλεσ κοινοπραξίεσ είναι ςυχνι, και, μάλιςτα, υπάρχουν βιβλιοκικεσ που ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςε άλλεσ κοινοπραξίεσ, ακόμθ και ωσ ενεργά μζλθ (αυτι είναι θ περίπτωςθ του Ρανεπιςτθμίου των Βαλεαρίδων Νιςων-UIB, που είναι ςυνδεδεμζνο μζλοσ τθσ Κοινοπραξίασ Ρανεπιςτθμιακϊν Βιβλιοκθκϊν τθσ Καταλονίασ-CBUC). Επίςθσ, νζεσ πανεπιςτθμιακζσ ςυμμαχίεσ είναι δυνατζσ, όπωσ για παράδειγμα το πρόγραμμα Campus Iberus: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro (Campus Iberus: Πανεπιςτθμιοφπολθ Διεκνοφσ Τπεροχισ τθσ Κοιλάδασ του Ζβρου), που παρουςιάςτθκε ςτθν προκιρυξθ για Ρανεπιςτθμιουπόλεισ Διεκνοφσ Υπεροχισ (CEI 2010), του Υπουργείου Ραιδείασ, το οποίο περιλαμβάνει το Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα, τθσ Λα ιόχα, τθσ Θαραγόκα και τθσ Λζριδα, τρία από τα οποία ανικουν ςτθν Ομάδα G-9 και ζνα ςτθν Κοινοπραξία Ρανεπιςτθμιακϊν Βιβλιοκθκϊν τθσ Καταλονίασ (CBUC) και που αναμφιςβιτθτα κα οδθγιςει ςτθ δθμιουργία κάποιασ ςυνεταιριςτικισ ςυμμαχίασ ςτον τομζα των βιβλιοκθκϊν. Η ςυνεργαςία επεκτείνεται και ςε άλλα προγράμματα μεταξφ πανεπιςτθμίων, όπωσ είναι θ περίπτωςθ του Dialnet, που προζκυψε ςτθ Βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λα ιόχα, όπου θ αρχικι ςυνεργαςία κάποιων βιβλιοκθκϊν του G-9 Καντάβρια και Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα - ιταν αποφαςιςτικι και ςτο οποίο ςιμερα ςυμμετζχουν ενεργά όλεσ οι βιβλιοκικεσ του G-9. Επίςθσ, όλεσ εκτόσ από δφο - είναι μζλθ του DOCUMAT (Δίκτυο Βιβλιοκθκϊν και Τεκμθρίωςθσ Μακθματικϊν), ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςε εκνικό επίπεδο εξειδικευμζνα ςυνεταιριςτικά προγράμματα. Εκτόσ πανεπιςτθμιακοφ πλαιςίου αλλά ςε ςχζςθ με τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τα πανεπιςτιμια ζχουν υπογράψει μια ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με οργανιςμοφσ ερευνϊν των αυτόνομων περιφερειϊν ι με τοπικοφσ οργανιςμοφσ, για να μοιράηονται αποκτιςεισ ι εργαςίεσ καταλογογράφθςθσ, όπωσ για παράδειγμα το Ρανεπιςτιμιο του Οβιζδο ι επίςθσ 9

10 εκείνθ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λα ιόχα με τθν Κυβζρνθςθ τθσ ίδιασ αυτόνομθσ περιφζρειασ για κζματα ςυνεργαςίασ. Απολογιςμόσ και ςυμπεράςματα Βάςει όλων των παραπάνω, οι βιβλιοκικεσ του G-9, παρόλο που δεν αποτελοφν μια κοινοπραξία με τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, μθν ζχοντασ ίδια νομικι προςωπικότθτα ωσ τζτοιου είδουσ κοινοπραξία, δεν μποροφν να κεωρθκοφν μια απλι περιςταςιακι ζνωςθ, κακϊσ αυτι βαςίηεται ςε μια επίςθμθ ςυμφωνία μεταξφ πανεπιςτθμίων, που αναπτφςςουν προγράμματα ακαδθμαϊκισ ςυνεργαςίασ και υπθρεςιϊν με ςθμαντικά αποτελζςματα. Αυτι θ κεςμικι πλατφόρμα μπορεί να αποτελζςει μια εξαιρετικι βάςθ για να αναπτυχκοφν άλλεσ ςυνεταιριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που κα ωφελιςουν όλεσ τισ βιβλιοκικεσ τθσ Ομάδασ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτον τομζα τθσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ αδειϊν, είναι εμφανι τα πλεονεκτιματα τθσ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ομάδασ κακϊσ εγγυάται μια μεγαλφτερθ διοικθτικι ευελιξία και πολιτικι ςτιριξθ, που υπό άλλεσ προχποκζςεισ κα ιταν δφςκολο να επιτευχκεί. Αφετζρου, το ςφςτθμα που μποροφμε να ονομάςουμε μεταβλθτισ γεωμετρίασ, θ ελευκερία τθσ κάκε βιβλιοκικθσ/πανεπιςτθμίου και/ι κοινοπραξιϊν, αποδείχτθκε επίςθσ πολφ αποτελεςματικι. Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι: Οι βιβλιοκικεσ του G-9 διακζτουν μια εξαιρετικι οργανωτικι βάςθ ςτα πανεπιςτιμιά τουσ, για να πραγματοποιιςουν ςυνεταιριςτικζσ δράςεισ και προγράμματα. Ζωσ ςιμερα, θ ςυνεργαςία αναπτφχκθκε ανομοιόμορφα και ςε ζναν μόνο τομζα (τθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν μζςων), αν και με καλά αποτελζςματα. Θα ιταν καλό να εξερευνθκοφν νζοι τομείσ και τρόποι ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν, που να ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του G-9, κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ, χωρίσ να ξεχνάμε άλλα ςτοιχεία, όπωσ τθν κινθτικότθτα ι τθ ςτιριξθ ςτα προγράμματα διδαςκαλίασ, που κα ςυνειςφζρουν ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και των δραςτθριοτιτων των βιβλιοκθκϊν-μελϊν. 10

11 Αρχικά, κα ιταν δυνατόν, για παράδειγμα, να κεμελιωκεί επιςιμωσ θ Επιτροπι Διευκυντϊν βιβλιοκθκϊν του G-9, που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ των βιβλιοκθκϊν προσ τουσ φοιτθτζσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ι να διαφθμιςτοφν οι δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των βιβλιοκθκϊν τθσ Ομάδασ ςτθν ιςτοςελίδα του G-9. Πςον αφορά ςτθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν μζςων, τα θλεκτρονικά βιβλία κα μποροφςαν να είναι ζνασ τομζασ πικανισ ανάπτυξθσ ςυνεταιριςτικϊν ζργων. 11

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ 2-4 Μαρτίου 2011 Σςιντι Ιωάννα Εφοριακόσ ΠΕ/Β Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Ειςαγωγι... 4 3. Περίλθψθ... 5 4. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα