Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ramón Abad Hiraldo 1 Διευκυντισ τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου τθσ Θαραγόκα Άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο Boletín de la A.N.A.B.A.D., (2010, Jul.-Sept.), Vol. 60, No. 3, pp Μετάφραςη: Verónica Vaitsis-Guajardo Σφνοψθ Η Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9 ζχει ωσ αφετθρία μια ςφμβαςθ που το 1997 υπζγραψαν δθμόςια πανεπιςτιμια που ιταν τα μοναδικά δθμόςια πανεπιςτιμια ςτισ αυτόνομεσ περιφζρειζσ τουσ. Σε αυτό το άρκρο παρουςιάηεται θ εξζλιξθ, θ οργάνωςθ και οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ομάδασ, όπωσ επίςθσ και οι δράςεισ των βιβλιοκθκϊν που ανικουν ςε αυτιν όςον αφορά ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ βιβλιοκθκϊν. Απαρικμοφνται οι πρωτοβουλίεσ που ελιφκθςαν ςε αυτόν τον τομζα, κυρίωσ θ εμπειρία τθσ Ομάδασ ςε ςχζςθ με κοινοπρακτικζσ αποκτιςεισ θλεκτρονικϊν προϊόντων, ενϊ υπογραμμίηονται τα είδθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των βιβλιοκθκϊν-μελϊν τθσ Ομάδασ των 9 (G-9) και άλλων ιςπανικϊν κοινοπραξιϊν και οργανϊςεων βιβλιοκθκϊν. Συμπεραςματικά, παρατίκενται κάποιεσ πικανζσ πρωτοβουλίεσ προσ ανάπτυξθ. Λζξεισ κλειδιά: Κοινοπραξίεσ. Ρανεπιςτθμιακζσ Βιβλιοκικεσ. Συνεταιριςτικζσ αποκτιςεισ. Ιςπανία. Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9. Abstract The Group-9 of Universities was founded in 1997, after an agreement was signed among all Spanish public universities that were unique in their respective territories [Autonomous Communities]. The article makes 1 Ο ςυγγραφζασ ευχαριςτεί τουσ διευκυντζσ των βιβλιοκθκϊν που είναι μζλθ τθσ Ομάδασ των 9 (G-9) για τθ ςυνεργαςία τουσ ςτθν προετοιμαςία αυτοφ του άρκρου. Επίςθσ, είναι αναγκαίο να αναγνωρίςουμε και να ξεχωρίςουμε το ζργο προθγοφμενων διευκυντϊν, οι οποίοι διαδραμάτιςαν ζναν πάρα πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ κεμελίωςθ τθσ Ομάδασ και ςτθν επιτυχία των διαπραγματεφςεων που πραγματοποιικθκαν με τον Elsevier: Javier Martínez Rodríguez (Ρανεπιςτιμιο τθσ Καντάβρια), María Remedios Moralejo Alvarez (Ρανεπιςτιμιο τθσ Θαραγόκα) και Guillermo Sánchez Martínez (Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα). 1

2 an overview of the Group as well as the co-operative activities developed by their libraries. Special emphasis is placed in cooperative negotiation of e-resource acquisitions. Cooperative relations of G9 libraries with other library consortia are mentioned. A set of possible cooperative actions to develop in the future are shown as a conclusion. Keywords: Library consortia. University libraries. Co-operative acquisitions. Spain. Group-9 of Universities Η Ομάδα Πανεπιςτημίων G-9 Ιςτορικό Η Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9 ξεκίνθςε αρχικά ωσ G-7 με τθν υπογραφι, ςτισ 16 Μαΐου του 1997, μιασ φμβαςθσ-πλαιςίου για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των πανεπιςτθμίων τθσ Καντάβρια, των Βαλεαρίδων Νιςων, τθσ Ριόχα, του Οβιζδο, τθσ Χϊρασ των Βάςκων, του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου τθσ Ναβάρα και τθσ Θαραγόκα. Αργότερα, ενϊκθκε το Ρανεπιςτιμιο τθσ Εξτρεμαδοφρα (14 Ιανουαρίου 2002) και, μόλισ ζναν χρόνο αργότερα, το Ρανεπιςτιμιο τθσ Καςτίλλθσ-Λα Μάντςα (20 Ιανουαρίου 2003), λαμβάνοντασ ζκτοτε τθ ςθμερινι ονομαςία Ομάδα Ρανεπιςτθμίων G-9. Πλα τα πανεπιςτιμια τθσ Ομάδασ είναι δθμόςια και ο βαςικόσ κοινωνικόσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ζνωςθσ είναι να προωκιςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων που ανικουν ςτθν Ομάδα, τόςο ςε ςχζςθ με τισ διδακτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ όςο και ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ και τισ υπθρεςίεσ. 2 Ωςτόςο, το βαςικό γεγονόσ που αποτελεί το κίνθτρο για τθ δθμιουργία τθσ Ομάδασ, ανεξάρτθτα από τθν προφανι επικυμία για βελτίωςθ και κετικι ςυνεργαςία μεταξφ των ιδρυμάτων είναι ότι αυτά είναι τα μοναδικά δθμόςια πανεπιςτιμια που υπάρχουν ςτισ αντίςτοιχεσ αυτόνομεσ περιφζρειζσ τουσ. Ζτςι ορίηεται ςτθν Ραράγραφο Τζςςερα τθσ ιδρυτικισ ςφμβαςθσ και ςτο Ρροοίμιο του Καταςτατικοφ τθσ, όπου θ ςυντακτικι διαδικαςία κατζλθξε ςτθ 2 Δείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Ομάδασ των 9 (G-9): https://www.uni-g9.net/portal/index.jsp 2

3 ςφςταςθ μιασ Μθ Κερδοςκοπικισ Ζνωςθσ. 3 Οργάνωςη Ανακεφαλαιϊνοντασ ςυνοπτικά το Καταςτατικό, ςε ςχζςθ με τθν οργάνωςθ, οι Ρρυτάνεισ του G-9 είναι οι αυτοδικαίωσ εκπρόςωποι των πανεπιςτθμίων τουσ και θ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ βαςίηεται ςε 5 όργανα: Γενικι Συνζλευςθ, που αποτελείται από εννζα Ρρυτάνεισ και είναι το ανϊτατο όργανο λιψθσ αποφάςεων, Ρροεδρία: εκ περιτροπισ για διάρκεια ζξι μθνϊν, Αντιπροεδρία: ο πρφτανθσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ομάδασ όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ του G-9, Γενικι Γραμματεία: ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα, Μόνιμθ Επιτροπι: αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματζα του G-9. Τισ εργαςίεσ και τα προγράμματα τα αναλαμβάνουν οι Τομεακζσ Επιτροπζσ, που ςιμερα είναι οι παρακάτω οκτϊ: e-learning TΡΕ, υπεφκυνθ για τθν online εικονικι πανεπιςτθμιοφπολθ (campus virtual online), Φοιτθτζσ και Ρανεπιςτθμιακζσ Δραςτθριότθτεσ (πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ κυρίωσ δραςτθριότθτεσ), Ακαδθμαϊκι Οργάνωςθ, Καινοτομία και Μεταφορά, Διεκνείσ Σχζςεισ, Κακθγθτζσ, Διαχειριςτζσ, που αποτελείται από τουσ διαχειριςτζσ των 9 Ρανεπιςτθμίων. Σε όλεσ τισ Τομεακζσ Επιτροπζσ πρόεδροσ είναι ζνασ Ρρφτανθσ τθσ Ομάδασ. 3 Παράγραφοσ Σζςςερα: *Δθλϊνουν+ Ότι υπάρχει μια νζα πολιτικό-διοικθτικι πραγματικότθτα που προζκυψε από τθ μεταβίβαςθ των λειτουργιϊν και των υπθρεςιϊν του Κράτουσ ςε ςχζςθ με τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ςτισ Αυτόνομεσ Περιφζρειεσ, ότι τα μζρθ γνωρίηουν ότι ζχουν ωσ κοινό ςθμείο το γεγονόσ ότι είναι τα μοναδικά δθμόςια πανεπιςτιμια που υπάρχουν ςτισ Αυτόνομεσ Περιφζρειεσ τουσ, δθμιουργϊντασ κατά αυτόν τον τρόπο ζνα 3

4 Η Ομάδα διακζτει μια μόνιμθ ζδρα ςτο Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα και διακζτει δικό τθσ προςωπικό: τθ Γενικι Γραμματεία τθσ Ομάδασ και τθ γραμματεία τθσ Εικονικισ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ (Campus Virtual). Η Ομάδα G-9 αποτελεί από μόνθ τθσ ζναν μικρόκοςμο που λειτουργεί ςχεδόν ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα των δθμόςιων ιςπανικϊν πανεπιςτθμίων, κακϊσ ςυγκεντρϊνει ιδρφματα πολλϊν διαφορετικϊν μεγεκϊν και χρονολογίασ (από το πιο μικρό και πρόςφατο, που είναι αυτό τθσ Λα ιόχα, που ιδρφκθκε το 1992, μζχρι κάποια μεςαίου-μεγάλου μεγζκουσ, όπωσ τθσ Χϊρασ των Βάςκων, του Οβιζδο ι τθσ Θαραγόκα αυτά τα δφο τελευταία είναι τα πιο παλαιά, κακϊσ ιδρφκθκαν και τα δφο τον 16 ο αιϊνα). Πλα τα πανεπιςτιμια μαηί παρζχουν, ςφμφωνα με δικά τουσ ςτοιχεία και με πάνω από εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ, τθ μεγαλφτερθ ακαδθμαϊκι προςφορά προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν τίτλων ςτθν ιςπανικι επικράτεια, τόςο λόγω των αρικμϊν των εγγραφϊν όςο και των προςφερόμενων μακθμάτων. Δραστηριόοτητες Πςον αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ, αυτζσ χωρίηονται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: Ακαδθμαϊκόσ Τομζασ και Τομζασ Διδαςκαλίασ: o ανταλλαγζσ προςωπικοφ, o κινθτικότθτα φοιτθτϊν, o διενζργεια πρακτικισ άςκθςθσ, o αναγνϊριςθ διδακτικϊν μονάδων, o μεταπτυχιακά προγράμματα, κοινζσ πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ (UNITWIN), o από κοινοφ πλθροφορίεσ ςχετικά με Ρρογράμματα Σπουδϊν και Κδιουσ Τίτλουσ Σπουδϊν, o κοινά ερευνθτικά προγράμματα, o αιτιςεισ για χρθματοδότθςθ από τθν αυτόνομθ περιφζρεια, o αμοιβαία ςυμβουλευτικι ςυνδρομι, o κοινά διδακτορικά προγράμματα, ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ςχζςεων με τθν αντίςτοιχθ Αυτόνομθ Διοίκθςθ. 4

5 o παροχι μζςων για τθν πραγματοποίθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν. Άλλοι τομείσ: o o o o διενζργεια πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, οργάνωςθ ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, θμερίδων, τμιματα επιμόρφωςθσ για το Ρροςωπικό Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν (PAS), διευκόλυνςθ ςτθν ανταλλαγι και κινθτικότθτα του Ρροςωπικοφ Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν (PAS), o βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ διαχείριςθσ. Η Ομάδα 9 πραγματοποιεί μια μεγάλθσ ςθμαςίασ δράςθ, κυρίωσ ακαδθμαϊκι, από τθν οποία ξεχωρίηει το κοινό πρόγραμμα εικονικισ πανεπιςτθμιοφπολθσ (campus virtual) το οποίο προςφζρει 89 κφκλουσ μακθμάτων μζςω διαδικτφου 4 διαφορετικϊν κεματικϊν ενοτιτων και θ οποία διευκολφνεται από μια ςειρά ςυμβάςεων για τθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν και τθν αναγνϊριςθ διδακτικϊν μονάδων. Ωςτόςο, ο προαιρετικόσ χαρακτιρασ των προςφερόμενων μακθμάτων μπορεί να είναι αςφμβατοσ με τα νζα προγράμματα ςπουδϊν που προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ Μπολόνια, επομζνωσ προβλζπεται να γίνουν αλλαγζσ ςε αυτόν τον τομζα. Διακζτει επίςθσ διεκνι προγράμματα και ςυμβάςεισ για κακθγθτζσ, φοιτθτζσ και Ρροςωπικό Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν. Οι Βιβλιοθήκεσ του G-9 Συμβάςεισ Μεταξφ των πολυάρικμων ςυμβάςεων που ζχει υπογράψει θ Ομάδα των 9, υπάρχει μία ειδικά για τισ βιβλιοκικεσ. Ρρόκειται για τθ φμβαςθ-πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ των πανεπιςτθμίων τθσ Καντάβρια ( ) και Καςτίλλθσ-Λα Μάντςα, ςχετικά με υπθρεςίεσ πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν για φοιτθτζσ που ζχουν εγγραφεί ςε ζνα πανεπιςτιμιο τθσ Ομάδασ των 9 και οι οποίοι διαμζνουν ςε μια αυτόνομθ περιφζρεια άλλου πανεπιςτθμίου τθσ Ομάδασ των 9, τθσ 22 θσ Νοεμβρίου Αυτι θ ςφμβαςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν των πανεπιςτθμίων που είναι μζλθ τθσ Ομάδασ, διευκολφνοντάσ τουσ ωσ προσ τθ χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ του πανεπιςτθμίου τθσ περιφζρειασ όπου διαμζνουν. Ρροβλζπει τθ δθμιουργία μιασ μικτισ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ, ςτθν οποία πρζπει να 5

6 παρευρίςκονται οι διευκυντζσ των βιβλιοκθκϊν, παρόλο που, ζωσ τϊρα, θ εν λόγω επιτροπι δε ςχθματίςτθκε. Μολονότι δεν αναφζρεται ειδικά ςτισ βιβλιοκικεσ, είναι ςθμαντικι ωσ προσ το προςωπικό θ φμβαςθ Κινθτικότθτασ του Προςωπικοφ τθσ Διοίκθςθσ και των Τπθρεςιϊν (PAS) τθσ Ομάδασ των 9 Πανεπιςτθμίων, τθσ 11 θσ Μαΐου 2007, θ οποία αναπτφςςει το ςθμείο τθσ ςφμβαςθσπλαίςιο του G-9 ςχετικά με τθν κινθτικότθτα του προςωπικοφ και εςτιάηει ςε δφο ςθμεία: τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ τθσ Διοίκθςθσ και των Υπθρεςιϊν (PAS) ςε οποιονδιποτε από τουσ διαγωνιςμοφσ για τθν πλιρωςθ κζςεων εργαςίασ που διοργανϊνουν τα πανεπιςτιμια τθσ Ομάδασ και ζνα πρόγραμμα ςφντομων ανταλλαγϊν ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο οι οποίεσ απευκφνονται ςτο εν λόγω προςωπικό. Απόκτηςη ηλεκτρονικών μζςων Ωςτόςο, το ςθμείο ςτο οποίο οι βιβλιοκικεσ ζχουν αναπτφξει περιςςότερο τθ ςυνεργαςία είναι ςτθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν μζςων, ςυγκεκριμζνα ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ άδειασ του Science Direct με τον Εκδοτικό Οίκο Elsevier, δρϊντασ και επιςιμωσ ωσ κοινοπραξία. Η διαδικαςία ξεκίνθςε το 2001, μετά τθ ςυνζλευςθ του REBIUN (Δίκτυο Ρανεπιςτθμιακϊν Βιβλιοκθκϊν) ςτο Αλικάντε, που προϊκθςε ςτθν τότε Ομάδα G-7 τθν επικυμία για εξερεφνθςθ ςυνεταιριςτικϊν δράςεων τόςο μεταξφ των μελϊν τθσ Ομάδασ όςο και με τισ υπάρχουςεσ κοινοπραξίεσ, που είχαν ιδθ εμπειρία ςε ςυνεταιριςτικζσ αποκτιςεισ θλεκτρονικϊν προϊόντων. Από τότε και μζςω τθσ επαφισ με τουσ προμθκευτζσ άρχιςε να εμφανίηεται θ πικανότθτα να αντιμετωπιςτεί θ απόκτθςθ του Science Direct, τθσ Web of Knowledge και άλλων προϊόντων με τθ μορφι τθσ κοινοπραξίασ. Ζτςι, τον Νοζμβριο του 2001 λαμβάνει χϊρα μια ςυνάντθςθ τθσ Ομάδασ αυτι τθ φορά ωσ G-8-, ςτο Σαντανδζρ, ςτθν οποία παρευρίςκονται οι αντιπρυτάνεισ ζρευνασ και οι διευκυντζσ βιβλιοκθκϊν. Στθ ςυνάντθςθ αυτι ςυηθτείται το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ βιβλιοκθκϊν και φτάνουν ςε κάποια ςυμπεράςματα ςχετικά με αυτό: να μθν επιςθμοποιθκεί θ ίδρυςθ μιασ κοινοπραξίασ λόγω των διοικθτικϊν δυςκολιϊν που ενζχει, να πραγματοποιοφνται ςυγκεκριμζνα κοινοπρακτικά προγράμματα υιοκετϊντασ μια οργανωτικι φιλοςοφία μεταβλθτισ γεωμετρίασ, δθλαδι να μθ ςυμμετζχουν οφτε όλα οφτε 4 Ρροςφορά Campus Virtual G-9, Ακαδθμαϊκό Ζτοσ

7 αναγκαςτικά μόνο τα μζλθ τθσ Ομάδασ ςε όλεσ τισ πρωτοβουλίεσ, να υπάρχει ζνα πανεπιςτιμιο αρμόδιο για κάκε πρωτοβουλία και οι αποφάςεισ να λαμβάνονται με ςυναίνεςθ. Κακιερϊνονται τρία ςχζδια: Κοινοπρακτικι απόκτθςθ του Science Direct, με ςυντονιςτι το Ρανεπιςτιμιο τθσ Θαραγόκα, Κοινοπρακτικι απόκτθςθ του Web of Knowledge, με ςυντονιςτι το Ρανεπιςτιμιο τθσ Χϊρασ των Βάςκων, Αμοιβαία παροχι άρκρων θλεκτρονικϊν περιοδικϊν, με ςυντονιςτι το Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα. Οι διαπραγματεφςεισ με τον Elsevier καρποφοροφν ςχετικά με το ISI, όπωσ είναι γνωςτό, το FECYT (Ιςπανικό Κδρυμα για τθν Επιςτιμθ και τθν Τεχνολογία) κα υπογράψει μιαν εκνικι άδεια το με αποτζλεςμα τον Μάιο του 2002 να υπογραφεί θ ςυμφωνία για κοινοπρακτικι άδεια για τρία χρόνια, τθν οποία υπογράφουν τα εξισ ζξι πανεπιςτιμια τθσ Ομάδασ: Καντάβρια, Λα ιόχα, Οβιζδο, Χϊρα των Βάςκων, Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα και Θαραγόκα. Η διαπραγμάτευςθ δεν ιταν εφκολθ, λόγω τθσ ανομοιογζνειασ των ιδρυμάτων που ςυμμετείχαν και των διοικθτικϊν δυςκολιϊν και πρζπει να αναγνωρίςουμε ότι ο Elsevier υποκζτουμε για επιχειρθματικοφσ λόγουσ - διευκόλυνε ςε μεγάλο μζροσ τθ ςυμφωνία, θ οποία ςτο τζλοσ φάνθκε αποτελεςματικι. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να ανανεωκεί δφο φορζσ ζκτοτε, μία το 2004 και μία το 2009, γεγονόσ που ςυνειςζφερε ςθμαντικά ςτθ ςυνοχι των βιβλιοκθκϊν τθσ Ομάδασ. Ππωσ αναφζρκθκε, παρόλο που δεν υπάρχει ζνασ μοναδικόσ διαπραγματευτισ-κοινοπραξία εκ μζρουσ τθσ Ομάδασ, αλλά οι διευκυντζσ των ζξι βιβλιοκθκϊν, ωσ εκπρόςωποι των αντίςτοιχων πανεπιςτθμίων τουσ, και θ τιμολόγθςθ δεν είναι ενιαία, αλλά γίνεται μεμονωμζνα, με βάςθ τθ ςυμφωνία μεταξφ των μελϊν ανάλογα με το μζγεκοσ του πανεπιςτθμίου και τθ δυνθτικι χριςθ, το ςφςτθμα λειτοφργθςε προσ όφελοσ όλων των ςυμμετεχόντων. Αυτό ςυνζβαλε όχι μόνο ςτο να αποκτιςει ςυνοχι θ Ομάδα, αλλά και ςτο να ξεκινιςουν άλλεσ πικανζσ κοινζσ δράςεισ ςτον τομζα των αποκτιςεων. Επίςθσ, ςυνζβαλε ςτθν παγιοποίθςθ τθσ Ομάδασ θ ςυμμετοχι του G-9 ςτο Ρροεδρείο Κοινοπραξιϊν που ςυςτάκθκε τον Οκτϊβριο του 2008, με τθ ςυνεργαςία του REBIUN. 7

8 Σχζςεισ ςυνεργαςίασ Η ζλλειψθ μιασ επίςθμθσ δομισ ωσ οργανιςμοφ-κοινοπραξίασ δεν εμποδίηει τα μζλθ τθσ Ομάδασ να πραγματοποιιςουν μεμονωμζνεσ ςυμφωνίεσ, περιςταςιακά ι με ςτακερότθτα, με άλλεσ ομάδεσ ι κοινοπραξίεσ, τόςο για αποκτιςεισ όςο και για άλλα προγράμματα. Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τουσ εταίρουσ και το είδοσ των ςυμφωνιϊν που ζχουν κακιερωκεί για ςυνεργαςία μεταξφ βιβλιοκθκϊν από κακεμία από τισ βιβλιοκικεσ - μζλθ τθσ Ομάδασ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ G-9 ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΕΣ CBUC BUGALICIA MADROÑO CBUA BUCLE G-9 CCCL UNICAN (Καντάβρια) ΔΙΑΤΙΒΗ UCLM (Καςτίλλη-Λα Μάντςα) UNEX (Εξτρεμαδοφρα) UIB (Βαλεαρίδεσ Νήςοι) ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ UNIRIOJA (Λα Ριόχα) UNIOVI (Οβιζδο) UNAVARRA (Ναβάρα- Δημόςια) EHU (Χώρα των Βάςκων) ΔΙΑΤΙΒΗ 8

9 UNIZAR (Θαραγόθα) ΔΙΑΤΙΒΗ* *Συνεργαςία κατά το : ςυνδρομι ςε θλεκτρονικά μζςα Από τα παραπάνω φαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των μελϊν του G9 ςε άλλεσ κοινοπραξίεσ είναι ςυχνι, και, μάλιςτα, υπάρχουν βιβλιοκικεσ που ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςε άλλεσ κοινοπραξίεσ, ακόμθ και ωσ ενεργά μζλθ (αυτι είναι θ περίπτωςθ του Ρανεπιςτθμίου των Βαλεαρίδων Νιςων-UIB, που είναι ςυνδεδεμζνο μζλοσ τθσ Κοινοπραξίασ Ρανεπιςτθμιακϊν Βιβλιοκθκϊν τθσ Καταλονίασ-CBUC). Επίςθσ, νζεσ πανεπιςτθμιακζσ ςυμμαχίεσ είναι δυνατζσ, όπωσ για παράδειγμα το πρόγραμμα Campus Iberus: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro (Campus Iberus: Πανεπιςτθμιοφπολθ Διεκνοφσ Τπεροχισ τθσ Κοιλάδασ του Ζβρου), που παρουςιάςτθκε ςτθν προκιρυξθ για Ρανεπιςτθμιουπόλεισ Διεκνοφσ Υπεροχισ (CEI 2010), του Υπουργείου Ραιδείασ, το οποίο περιλαμβάνει το Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα, τθσ Λα ιόχα, τθσ Θαραγόκα και τθσ Λζριδα, τρία από τα οποία ανικουν ςτθν Ομάδα G-9 και ζνα ςτθν Κοινοπραξία Ρανεπιςτθμιακϊν Βιβλιοκθκϊν τθσ Καταλονίασ (CBUC) και που αναμφιςβιτθτα κα οδθγιςει ςτθ δθμιουργία κάποιασ ςυνεταιριςτικισ ςυμμαχίασ ςτον τομζα των βιβλιοκθκϊν. Η ςυνεργαςία επεκτείνεται και ςε άλλα προγράμματα μεταξφ πανεπιςτθμίων, όπωσ είναι θ περίπτωςθ του Dialnet, που προζκυψε ςτθ Βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λα ιόχα, όπου θ αρχικι ςυνεργαςία κάποιων βιβλιοκθκϊν του G-9 Καντάβρια και Δθμόςιο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ναβάρα - ιταν αποφαςιςτικι και ςτο οποίο ςιμερα ςυμμετζχουν ενεργά όλεσ οι βιβλιοκικεσ του G-9. Επίςθσ, όλεσ εκτόσ από δφο - είναι μζλθ του DOCUMAT (Δίκτυο Βιβλιοκθκϊν και Τεκμθρίωςθσ Μακθματικϊν), ζνα από τα πιο ςθμαντικά ςε εκνικό επίπεδο εξειδικευμζνα ςυνεταιριςτικά προγράμματα. Εκτόσ πανεπιςτθμιακοφ πλαιςίου αλλά ςε ςχζςθ με τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τα πανεπιςτιμια ζχουν υπογράψει μια ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με οργανιςμοφσ ερευνϊν των αυτόνομων περιφερειϊν ι με τοπικοφσ οργανιςμοφσ, για να μοιράηονται αποκτιςεισ ι εργαςίεσ καταλογογράφθςθσ, όπωσ για παράδειγμα το Ρανεπιςτιμιο του Οβιζδο ι επίςθσ 9

10 εκείνθ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λα ιόχα με τθν Κυβζρνθςθ τθσ ίδιασ αυτόνομθσ περιφζρειασ για κζματα ςυνεργαςίασ. Απολογιςμόσ και ςυμπεράςματα Βάςει όλων των παραπάνω, οι βιβλιοκικεσ του G-9, παρόλο που δεν αποτελοφν μια κοινοπραξία με τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, μθν ζχοντασ ίδια νομικι προςωπικότθτα ωσ τζτοιου είδουσ κοινοπραξία, δεν μποροφν να κεωρθκοφν μια απλι περιςταςιακι ζνωςθ, κακϊσ αυτι βαςίηεται ςε μια επίςθμθ ςυμφωνία μεταξφ πανεπιςτθμίων, που αναπτφςςουν προγράμματα ακαδθμαϊκισ ςυνεργαςίασ και υπθρεςιϊν με ςθμαντικά αποτελζςματα. Αυτι θ κεςμικι πλατφόρμα μπορεί να αποτελζςει μια εξαιρετικι βάςθ για να αναπτυχκοφν άλλεσ ςυνεταιριςτικζσ δραςτθριότθτεσ που κα ωφελιςουν όλεσ τισ βιβλιοκικεσ τθσ Ομάδασ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτον τομζα τθσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ αδειϊν, είναι εμφανι τα πλεονεκτιματα τθσ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ Ομάδασ κακϊσ εγγυάται μια μεγαλφτερθ διοικθτικι ευελιξία και πολιτικι ςτιριξθ, που υπό άλλεσ προχποκζςεισ κα ιταν δφςκολο να επιτευχκεί. Αφετζρου, το ςφςτθμα που μποροφμε να ονομάςουμε μεταβλθτισ γεωμετρίασ, θ ελευκερία τθσ κάκε βιβλιοκικθσ/πανεπιςτθμίου και/ι κοινοπραξιϊν, αποδείχτθκε επίςθσ πολφ αποτελεςματικι. Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι: Οι βιβλιοκικεσ του G-9 διακζτουν μια εξαιρετικι οργανωτικι βάςθ ςτα πανεπιςτιμιά τουσ, για να πραγματοποιιςουν ςυνεταιριςτικζσ δράςεισ και προγράμματα. Ζωσ ςιμερα, θ ςυνεργαςία αναπτφχκθκε ανομοιόμορφα και ςε ζναν μόνο τομζα (τθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν μζςων), αν και με καλά αποτελζςματα. Θα ιταν καλό να εξερευνθκοφν νζοι τομείσ και τρόποι ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν, που να ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του G-9, κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ, χωρίσ να ξεχνάμε άλλα ςτοιχεία, όπωσ τθν κινθτικότθτα ι τθ ςτιριξθ ςτα προγράμματα διδαςκαλίασ, που κα ςυνειςφζρουν ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και των δραςτθριοτιτων των βιβλιοκθκϊν-μελϊν. 10

11 Αρχικά, κα ιταν δυνατόν, για παράδειγμα, να κεμελιωκεί επιςιμωσ θ Επιτροπι Διευκυντϊν βιβλιοκθκϊν του G-9, που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ των βιβλιοκθκϊν προσ τουσ φοιτθτζσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ι να διαφθμιςτοφν οι δραςτθριότθτεσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των βιβλιοκθκϊν τθσ Ομάδασ ςτθν ιςτοςελίδα του G-9. Πςον αφορά ςτθν απόκτθςθ θλεκτρονικϊν μζςων, τα θλεκτρονικά βιβλία κα μποροφςαν να είναι ζνασ τομζασ πικανισ ανάπτυξθσ ςυνεταιριςτικϊν ζργων. 11

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 2: ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC

Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC Η ΓΓΠΠ και το ζργο CivPro του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IVC 1. τα 30 χρόνια ιςτορίασ του κεςμοφ των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων INTERREG, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ είναι η πρϊτη κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα