2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Τυπολόγιο Φυσικής 2"

Transcript

1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 Τυπολόγιο Φυσικής

3 Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο second sec Ένταση ρεύματος i Αμπέρ Amperes A Θερμοκρασία T Βαθμός Κέλβιν Kelvin K Ποσότητα μολ mole mole Ένταση φωτός I Καντέλα Candela cd Επίπεδη γωνία φ ακτίνιο radian rad Στερεά γωνία steredian sr Πολλαπλάσια Υποπολλαπλάσια Πολλαπλάσια Υποπολλαπλάσια deka da = 10 1 deci d = 10-1 hecto h = 10 centi c = 10 - Kilo K = 10 3 milli m = 10-3 Mega M = 10 6 micro μ = 10-6 Giga G = 10 9 nano n = 10-9 Terra T = 10 1 pico p = 10-1 Peta P = femto f = Exa E = atto a = Παραδείγματα χρήσης Πολλαπλασίων Υποπολλαπλασίων: 1 cm = m = 0,1 m 0 μm = m 15 KW = W 00 nf = F Μονάδες εμβαδού όγκου Τυπικά είναι το m και το m 3. Οι μετατροπές από τις βασικές μονάδες γίνονται ως εξής: cm = 10 - m (cm) = (10 - m) cm = 10-4 m mm = 10-3 m (mm) 3 = (10 - m) 3 mm 3 = 10-6 m 3 Ακόμα ισχύουν: 1 L = 10-3 m 3, 1 m 3 = 10 3 L 1 L = 10 3 ml, 1 ml = 10-3 L 3

4 4 Τυπολόγιο Φυσικής Κινήσεις Α. Σε ευθεία γραμμή Χρειαζόμαστε ένα αριθμό x που είναι η απόσταση του σώματος από την αρχή των αξόνων, με το πρόσημό του. Αν γνωρίζουμε την συνάρτηση x(t) δηλαδή τις θέσεις του σημείου κάθε χρονική στιγμή τότε έχουμε περιγράψει πλήρως την κίνηση. Η συνάρτηση x=x(t) ονομάζεται εξίσωση κίνησης. Μ (x) - O i + Β. Σε επίπεδο Χρειαζόμαστε δύο αριθμούς x και y που είναι οι απoστάσεις του σώματος από την αρχή των αξόνων στον x άξονα και τον y άξονα αντίστοιχα. Το x λέγεται τετμημένη και το y τεταγμένη, και οι δύο μαζί συντεταγμένες. y y A A(x A, y A ) A Η δυάδα (x(t), y(t)) προσδιορίζει πλήρως την θέση του σώματος στο επίπεδο την χρονική στιγμή t. O x A x Γ. Στον χώρο Χρειαζόμαστε τρεις αριθμούς x y και z που είναι η απoστάσεις του σώματος από την αρχή των αξόνων στον x τον y και στον z άξονα αντίστοιχα. za z A(xA,yA,zA Η τριάδα των εξισώσεων κίνησης r r(t) =(x(t),y(t),z(t)) προσδιορίζει πλήρως την θέση του σώματος στον χώρο την χρονική στιγμή t. ya y Ο A xa x Μετατόπιση Δx Είναι ένα διάνυσμα από την αρχική μέχρι την τελική θέση του σώματος. Γενικά δίνεται από uur ur ur την σχέση Δr = r r1 όπου τα διανύσματα r 1 και r είναι τα διανύσματα θέσης του σώματος στην τελική και αρχική θέση αντίστοιχα. Σε ευθεία γραμμή ισχύει σε μέτρα Δx = x -x 1 Α Τροχιά Μετατόπιση ΑΓ Γ Διάστημα S Είναι το συνολικό μήκος της τροχιάς του σώματος. Είναι μονόμετρο μέγεθος. Ταχύτητα u (Velocity) Είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης ενός σώματος. σχήμα στην καμπυλόγραμμη κίνηση σελ 11) 4 uur r Δr u = Δt όπου r το διάνυσμα θέσης του σώματος. (Δες

5 Τυπολόγιο Φυσικής 5 uur r Δx x x1 x Σε ευθεία γραμμή u = και με μέτρο u = ή και απλούστερα u = Δt t-t 1 t Μονάδα m/sec uur r Δr uuur Στιγμιαία: u = όριο ή αλλιώς η παράγωγος της θέσης r(t) Δt 0 Δt Sολ Μέση Ταχύτητα: u = uμ = t Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση ολ Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ Εξισώσεις u = σταθερή x = x o + u(t t o ) ή x = x o + ut ή x = ut (αν x o =0) όπου x o η αρχική θέση του σώματος (την t o =0 sec) ιαγράμματα Διάγραμμα Ταχύτητας Χρόνου U (m/sec) Διάγραμμα Θέσης Χρόνου (ή μετατόπισης χρόνου ή διαστήματος χρόνου) S (m) t (sec) Η ταχύτητα ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται 0 4 t (sec) Ευθεία γραμμή στο διάγραμμα x-t σημαίνει σταθερή ταχύτητα άρα Ε.Ο.Κ. ή ακίνητο σώμα. 5

6 6 Τυπολόγιο Φυσικής Επιτάχυνση Φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει το διάνυσμα της ταχύτητας u uur uur r Δu r Δu Δu u-u1 Η στιγμιαία τιμή της α = όριο Πιο απλά: α = ή α= = Δt 0 Δt Δt Δt t-t1 Μονάδα m/sec uur Το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι ίδιας κατεύθυνσης με αυτό της μεταβολής της ταχύτητας Δu, άρα: Η επιτάχυνση α έχει την ίδια φορά με την ταχύτητα όταν αυτή αυξάνεται (επιτάχυνση) Ο U o α U +x Η επιτάχυνση α έχει την αντίθετη φορά με την ταχύτητα όταν αυτή μειώνεται (επιβράδυνση) Ο U o α U +x Ευθύγραμμη Ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Είναι η κίνηση στην οποία το σώμα κινείται σε ευθεία γραμμή και η επιτάχυνσή του α είναι σταθερή. ή Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη είναι η κίνηση που κάνει ένα σώμα όταν το διάνυσμα a r της επιτάχυνσής του είναι σταθερό. ιαγράμματα ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ α U t t Διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου Διάγραμμα ταχύτητας χρόνου x Διαγράμματα θέσης χρόνου x επιτάχυνση t επιβράδυνση t Εξισώσεις Ευθύγραμμης Ομαλά Επιταχυνόμενης κίνησης Εξισώσεις Ε.Ο.Ε.Κ. με αρχική ταχύτητα (u o 0) 6

7 Τυπολόγιο Φυσικής 7 Επιτάχυνση (α>0) α = σταθερή u =u o + αt Επιβράδυνση (α<0) α = σταθερή u =u o - αt Δx = u o t + 1 αt Δx = u o t - 1 αt Εξισώσεις Ε.Ο.Ε.Κ. χωρίς αρχική ταχύτητα (u o = 0) Επιτάχυνση (α>0) α = σταθερή u =αt Δx = 1 αt Επιβράδυνση (α<0) (Δεν γίνεται!) Υπολογισμός μεγεθών από τα διαγράμματα α 5 Επιτάχυνσης Χρόνου t Το εμβαδό από το γράφημα μέχρι τον άξονα του χρόνου μας δίνει την μεταβολή της ταχύτητας Δu U Ταχύτητας Χρόνου 16 8 Το εμβαδό από το γράφημα μέχρι τον άξονα του χρόνου μας δίνει την μετατόπιση Δx t Η κλίση της ευθείας μας δίνει την επιτάχυνση u u α= 1 t t 1 S 10 (m) Θέσης Χρόνου Η κλίση της ευθείας μας δίνει την ταχύτητα του x x σώματος. u= 1 t t t (sec) 7

8 8 Τυπολόγιο Φυσικής ύναμη (Force) αιτία που προκαλεί την παραμόρφωση των σωμάτων ή την μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης. Μονάδα Newton = Kg m/sec ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ F 1 F F ολ F 1 F Ομόρροπα διανύσματα F ολ =F +F 1 και έχει την φορά της μεγαλύτερης F ολ Αντίρροπα διανύσματα F ολ =F -F 1 και έχει την φορά της μεγαλύτερης F 1 F ολ F 1 Ν F ολ Μ θ φ θ π-φ φ F 1 ημφ F Διανύσματα κάθετα Ο Κ F F 1 συνφ Διανύσματα σε τυχαία γωνία φ Λ F ολ = F1 + F F1 εφθ = F F ολ = F1 + F + FFημφ 1 F1ημφ εφθ = F + Fσυνφ 1 Ανάλυση διανύσματος σε συνιστώσες: y Fy = Fημθ θ F Προσοχή: Η συνιστώσα που πρόσκειται (ακουμπάει) στη γωνία θ παίρνει το συνημίτονο και αυτή που είναι απέναντι από τη γωνία θ παίρνει το ημίτονο. Ο F x = Fσυνθ x Νόμος Hooke Η ελαστική παραμόρφωση των σωμάτων είναι ανάλογη της αιτίας που την προκάλεσε. F=Kx, όπου K : σταθερά ελατηρίου, x : παραμόρφωση ελατηρίου. Ο Α νόμος Newton Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται σε αυτό δύναμη. 8

9 Τυπολόγιο Φυσικής 9 uuur r ΣF =0 Ακινησία ή Ε. Ο. Κ. Ο Β Νόμος Newton Η ασκούμενη σε ένα σώμα δύναμη προκαλεί επιτάχυνση με την κατεύθυνση της δύναμης και μέτρο ίσο με το πηλίκο της δύναμης προς την μάζα του σώματος uuur r ΣF uuur r α = ή ΣF=mα m uur uuur Δp Γενικότερος ορισμός: ΣF= (δύναμη = ρυθμός μεταβολής της ορμής) Δt Σε άξονες x και y η σχέση γίνεται: ΣF x =ma x και ΣF y =ma y Πιο απλά: F = mα Συνέπειες από τον β νόμο της κίνησης: Σταθερή δύναμη Σταθερή επιτάχυνση άρα Ε.Ο.Ε.Κ. Δύναμη μηδέν Επιτάχυνση μηδέν άρα Ε.Ο.Κ. Μεταβλητή δύναμη Μεταβλητή επιτάχυνση Ο Γ Νόμος Newton Αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη F AB σε ένα άλλο σώμα Β, τότε και το Β ασκεί στο σώμα Α μία ίσου μέτρου και αντίθετη δύναμη F BA. : r r F =-F AB BA Νόμος Παγκόσμιας έλξης Newton: mm 1 F=G r G : σταθερά της παγκόσμιας έλξης G = 6, Νm Kgr - r : απόσταση των δύο σημειακών μαζών ή των κέντρων τους m1 F1 Ο νόμος ισχύει για σημειακές μάζες ή για τέλειες και ομογενείς σφαίρες ή για ομογενείς φλοιούς r F m Στατική Τριβή: 0 Τ σ Τ σ,max όπου T σ,max =μ σ F k όπου: μ σ : συντελεστής στατικής τριβής F k : κάθετη δύναμη που συμπιέζει τις δύο επιφάνειες που εφάπτονται. Η στατική τριβή είναι πάντοτε αντίθετη με την (οριζόντια) δύναμη που τείνει να κινήσει το σώμα εφόσον Τ σ < Τ σ,max Η στατική τριβή είναι πάντοτε παράλληλη στο επίπεδο επαφής Τριβή Ολίσθησης: T = μ ο F k ισχύει μ ο μ σ (μ ο μ σ ) Η τριβή ολίσθησης έχει πάντα τιμή Τ= μοfk και είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα ολίσθησης και το εμβαδό επαφής Ορμή (Momentum) r r ορισμός p=mu Ολική ορμή συστήματος Είναι το διανυσματικό άθροισμα των ορμών των σωμάτων του συστήματος 9

10 10 Τυπολόγιο Φυσικής Αρχή διατήρησης ορμής Αν σε ένα σύστημα σωμάτων δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις (ή ασκούνται αλλά η συνισταμένη τους είναι μηδέν) τότε η συνολική ορμή του συστήματος παραμένει σταθερή. Αν ΣF εξ =0 τότε p αρχ =p τελ (Δες ακόμα τις κρούσεις σελ. 43) Ώθηση Δύναμης Θεώρημα Ώθησης - Ορμής Από τον β νόμο Newton (γενική μορφή) έχουμε: uur uuur Δp = ΣFΔt και θέτοντας Ώθηση Ω ur uuur = ΣF Δt έχουμε r ur r p + Ω = p αρχ τελ (Θεώρημα Ώθησης Ορμής) Οι Τέσσερις Δυνάμεις της Φύσης uur ur Δp= Ω ή Ισχυρή Πυρηνική Είναι υπεύθυνη για την σταθερότητα των πυρήνων Συγκρατεί τα νουκλεόνια (πρωτόνια, νετρόνια) στον πυρήνα. Δρα σε πολύ μικρές αποστάσεις <10-15 Σωματίδιο φορέας: Γλοιόνιο (gluon) Ασθενής Πυρηνική Ηλεκτρομαγνητική Είναι υπεύθυνη για την σταθερότητα των ατόμων. Δρα σε άπειρη απόσταση. Σωματίδιο φορέας: Φωτόνιο (photon) Βαρύτητα Είναι υπεύθυνη για την β ραδιενεργή διάσπαση των πυρήνων, και για τις διασπάσεις των λεπτονίων. Δρα σε πολύ μικρές αποστάσεις <10-18 Σωματίδιο φορέας: Ενδιάμεσα διανυσματικά μποζόνια W +, W -, Z ο Είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό των αστέρων των γαλαξιών και καθορίζει την εξέλιξη του σύμπαντος. Δρα σε άπειρη απόσταση. Σωματίδιο φορέας: Βαρυτόνιο (Graviton) (δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα) 10

11 Τυπολόγιο Φυσικής 11 Κυκλική κίνηση Περίοδος Τ : Χρόνος για ένα κύκλο Συχνότητα f : Αριθμός κύκλων ανά sec f = Σχέση συχνότητας - περιόδου: 1 f= T αριθμός στροφών N =, μονάδα Hz=s -1 αντίστοιχος χρόνος t Γραμμική ταχύτητα u ΔS Ορισμός: u= Δt u = πr και u =πrf T μονάδα: m/sec Γωνιακή ταχύτητα ω Ορισμός: ω = Δφ Δt ω = π και ω = πf T μονάδα: rad/sec Η γραμμική ταχύτητα u είναι πάντοτε εφαπτόμενη στην τροχιά της κίνησης. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Η γωνιακή ταχύτητα είναι αξονικό διάνυσμα! Ασκείται πάνω στον άξονα περιστροφής και όχι στο σώμα. Είναι κάθετο στο επίπεδο της κυκλικής κίνησης και η φορά της καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού ή του δεξιόστροφου κοχλία. Σχέση γραμμικής - γωνιακής ταχύτητας : u = ωr Είναι η επιτάχυνση που έχει ένα σώμα λόγω αλλαγής της κατεύθυνσής του. Είναι πάντα κάθετη στη γραμμική ταχύτητα u, άρα έχει τη διεύθυνση της ακτίνας, και φορά προς το κέντρο της κυκλικής κίνησης. u α κ = R Κεντρομόλος δύναμη: Η αναγκαία και ικανή δύναμη για να κάνει ένα σώμα κυκλική κίνηση. Εχει την διεύθυνση της ακτίνας και φορά προς το κέντρο της κυκλικής κίνησης: mu F κ =mα κ F κ = R Ο β νόμος Newton στην κυκλική κίνηση: mu ΣF R =F κ = R Δηλαδή η συνισταμένη των δυνάμεων στην διεύθυνση της ακτίνας είναι η κεντρομόλος δύναμη Γενική Καμπυλόγραμμη Κίνηση R ΔS u Στην καμπυλόγραμμη κίνηση η θέση περιγράφεται από το διάνυσμα θέσης r ως προς σύστημα αξόνων xοy, και η ταχύτητα του σώματος ορίζεται ως η παράγωγος (ρυθμός μεταβολής) του διανύσματος θέσης r: uur r dr u = dt u Δφ ω α R u 11

12 1 Τυπολόγιο Φυσικής Αρα η ταχύτητα είναι εφαπτόμενη στην τροχιά Η επιτάχυνση στην καμπυλόγραμμη κίνηση σχηματίζει γωνία φ με την ταχύτητα, που είναι πάντα εφαπτόμενη στην τροχιά. Η επιτάχυνση α αναλύεται σε δύο συνιστώσες όπως φαίνεται στο σχήμα: Επιτρόχια επιτάχυνση (αε//u) Μεταβάλλει το μέτρο της ταχύτητας u Κεντρομόλος επιτάχυνση (ακ u) Μεταβάλλει την κατεύθυνση της ταχύτητας u y Δr α κ α ε u α Τροχιά σώματος r o r Υποθετικός κύκλος ακτίνας R O u όπου R η ακτίνα του υποθετικού κύκλου (ακτίνα καμπυλότη- Για την συνιστώσα α κ ισχύει πάλι α κ = R τας της τροχιάς στο θεωρούμενο σημείο) x Για την επιτρόχια ισχύει ΣF ε = mα ε 1

13 Τυπολόγιο Φυσικής 13 Έργο - Ενέργεια Έργο σταθερής δύναμης ur r W=FSσυνφ (κανονικά W=F S ) όπου: F: η δύναμη που δρα στο σώμα S: η μετατόπιση του σώματος φ: η γωνία F και S. Μονάδα Joule ( J = Newton m) φ F S Έργο μεταβλητής δύναμης F=ƒ(x) Βρίσκεται από το εμβαδό της γραφικής παράστασης F=ƒ(x) μέχρι τον άξονα x. W = εμβαδό στο F=ƒ(x) διάγραμμα. F F1 Δx x Έργο Τριβής: T φ=90 S W=TSσυν180 ή W=-TS Έργο Ελατηρίου (από x 1 έως x ) : W ελ = 1 Κx 1-1 Κx Tα x 1, x είναι μετρημένα από την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. (Θ.Φ.Μ.) (Ο τύπος δίνει αυτόματα και το πρόσημο του έργου) Θ.Φ Μ. Κ x 1 x Ενέργεια (Energy) Θεμελιώδες μέγεθος, άνευ ορισμού. Έχει διάφορες μορφές. Ένα σώμα έχει ενέργεια όταν μπορεί κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις να μας δώσει έργο, φως, θερμότητα. Μονάδα Joule, J = Newton m Ισοδυναμία Μάζας Ενέργειας Μία ποσότητα μάζας m αντιστοιχεί σε ενέργεια Ε=mc (Einstein 1905). Σύμφωνα με την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η μάζα και η ενέργεια είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Η μάζα μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια (εξαΰλωση ηλεκτρονίου ποζιτρονίου) και η ενέργεια σε μάζα (π.χ. δίδυμη γένεση σωματιδίου αντισωματιδίου). 13

14 14 Τυπολόγιο Φυσικής Δυναμική Ενέργεια (Potential Energy) Μέγεθος που ορίζεται μόνο για τις συντηρητικές δυνάμεις έτσι ώστε όταν μετακινήσουμε ένα σώμα από ένα σημείο Α του πεδίου σε ένα σημείο Β η αρνητική μεταβολή του ΔU AB να είναι ίση με το έργο της συντηρητικής δύναμης του πεδίου για την μετακίνηση ΑΒ ή ΔU ΑΒ = - W Α Β Δυναμική Ενέργεια βαρύτητας U B = mg(h αρχ h τελ ) ή U B = mgh Δυναμική Ενέργεια Ελατηρίου U Eλ = 1 Κx To x μετρημένο από την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια δύο σημειακών φορτίων q 1 και q που απέχουν απόσταση r qq 1 U= K r Κινητική Ενέργεια (Kinetic Energy) Κ = 1 mu Συντηρητικές Δυνάμεις (Conservative) Είναι αυτές που το έργο τους για μία κλειστή διαδρομή είναι μηδέν, ή Είναι αυτές που το έργο τους είναι ανεξάρτητο της διαδρομής. Τέτοιες δυνάμεις είναι: Βαρυτική, ηλεκτρική (Coulomb), ελατηρίου, κάθε σταθερή δύναμη ΔΕΝ είναι συντηρητικές: Τριβή, αντίσταση, δύναμη ανθρώπου, μαγνητική δύναμη Μόνο όταν οι δυνάμεις είναι συντηρητικές ορίζεται δυναμική ενέργεια για το πεδίο τους Μηχανική Ενέργεια Ε = Κ + U Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας Όταν σε ένα σύστημα σωμάτων ασκούνται μόνο συντηρητικές δυνάμεις (ή η συνισταμένη των μη συντηρητικών δυνάμεων είναι μηδέν) τότε η Μηχανική Ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή, δηλαδή Ε τελ = Ε αρχ ή Κ 1 + U 1 = K + U Μεταβολή της Μηχανικής Ενέργειας Η μεταβολή της Μηχανικής ενέργειας σε ένα σύστημα πάντα ισούται με το έργο των μη συντηρητικών δυνάμεων ΔE ΜΗΧ =W ΣFμη-συντηρ (= θερμότητα Q) Θεώρημα Έργου Ενέργειας (ή Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας, Θ.Μ.Κ.Ε.) 14

15 Τυπολόγιο Φυσικής 15 Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των δυνάμεων που ενέργησαν στο σώμα ΔΚ = W ΣF Κ τελ Κ αρχ = W F1 +W F + (To Θ.Μ.Κ.Ε. ισχύει πάντα, αρκεί η μάζα του σώματος να παραμένει σταθερή) Αρχή Διατήρησης Ενέργειας Σε κάθε απομονωμένο σύστημα σωμάτων η ολική ενέργεια διατηρείται σταθερή Ισχύς Είναι ο ρυθμός παραγωγής έργου ή ενέργειας: P = ΔW = ΔΕ Δt Δt Ισχύει ακόμα P = E/t Για τον (στιγμιαίο) ρυθμό παραγωγής έργου από δύναμη F έχουμε: P = Fu(συνφ) όπου: u η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος και φ η γωνία F και u Μονάδες ισχύος: Watt, W=Joule/sec και HP =750 W (Horse Power = ίππος) Τι εκφράζει το έργο μίας δύναμης: Το έργο εκφράζει μετατροπή ενέργειας από μία μορφή σε άλλη, ή Το έργο εκφράζει μεταφορά ενέργειας από ένα σώμα σε κάποιο άλλο 15

16 16 Τυπολόγιο Φυσικής Ηλεκτρισμός Φορτίο q ή Q (Electric Charge) Θεμελιώδης ιδιότητα της ύλης (άνευ ορισμού). Υπάρχει σε δύο ποσότητες: Θετικό (+) αυτό που εμφανίζεται στο γυαλί όταν το τρίψουμε με μεταξωτό ύφασμα Αρνητικό (-) αυτό που εμφανίζεται στον εβονίτη όταν τον τρίψουμε με μάλλινο ύφασμα Ιδιότητες φορτίου: Τα ομώνυμα απωθούνται, τα ετερώνυμα έλκονται. Είναι κβαντισμένο μέγεθος, δηλαδή υπάρχει σε πακέτα (κβάντα) στοιχειώδους φορτίου e = 1, C Κάθε φορτίο στη φύση είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της στοιχειώδους ποσότητας e. Άρα Q=Ne όπου Ν ɹ Ισχύει η Αρχή Διατήρησης Φορτίου: Το συνολικό φορτίο ενός απομονωμένου συστήματος παραμένει πάντα σταθερό. Το φορτίο δεν δημιουργείται και δεν καταστρέφεται ποτέ. Μονάδα μέτρησης φορτίου: Coulomb C ( = Ampere sec) Νόμος Coulomb Η δύναμη μεταξύ των σημειακών φορτίων (ή φορτισμένων σφαιρών) q 1 και q είναι: qq 1 F=Kηλ r Κ ηλ : η ηλεκτρική σταθερά K= Νm /C r : η απόσταση των δύο σημειακών φορτίων ή η διάκεντρος των σφαιρών 1 Κ ηλ = 4πεοε ε ο : διηλεκτρική σταθερά του κενού (permittivity of free space) ε ο = 8, C N -1 m - ε : διηλεκτρική σταθερά του υλικού (αν υπάρχει τέτοιο ανάμεσα στα δύο φορτία) Ηλεκτρικό Πεδίο (Electric Field) Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται ηλεκτρικές δυνάμεις. Περιγράφεται από τα μεγέθη ένταση και δυναμικό. Ένταση Ε (Electric Intensity) Ένταση Ε σε κάποιο σημείο του πεδίου ονομάζεται το σταθερό πηλίκο της δύναμης που δέχεται ένα υπόθεμα q που βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου, προς το υπόθεμα q F E ur ur F -q E= (ορισμός) +q Μονάδα Ν/C ή V/m. Ισχύει ακόμα Q E=Kηλ r όπου: Q : η πηγή του πεδίου r : η απόσταση πηγής - σημείου +q F E Το διάνυσμα της έντασης Ε έχει ίδια φορά με την δύναμη που δέχεται το θετικό φορτίο 16

17 Τυπολόγιο Φυσικής 17 υναμικό V (Potential) Δυναμικό V σε κάποιο σημείο Α ενός πεδίου, ορίζεται ως το έργο της δύναμης του πεδίου για την μετακίνηση ενός υποθέματος q από το θεωρούμενο σημείο Α ως το άπειρο, δια του υποθέματος q. W A V = (Ορισμός) +q UΑ V = +q Q V A = K ηλ (τo φορτίοo πηγή Q με τo πρόσημό του) r A + Α +q U A : η δυναμική ενέργεια του υποθέματος στη θέση Α Το έργο W A είναι ανεξάρτητο της διαδρομής ιαφορά δυναμικού WA B V ΑΒ = V A - V B = + q ΔUAB V ΑΒ = V A - V B = +q (Ορισμός) 1 1 V AB = K ηλ Q r A r B (Βάζουμε και τα πρόσημα των φορτίων) υναμικές γραμμές πεδίου (Field Lines) + - Δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται από ακίνητο θετικό φορτίο -q Δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται από ακίνητο αρνητικό φορτίο q Είναι οι γραμμές που σε κάθε σημείο τους το διάνυσμα της έντασης Ε του πεδίου είναι εφαπτόμενο σε αυτές. Ιδιότητες: Ξεκινάνε από θετικά και καταλήγουν σε- αρνητικά φορτία. Είναι ανοιχτές γραμμές (έχουν αρχή και τέλος) Δεν τέμνονται ούτε εφάπτονται. Η πυκνότητά τους είναι ανάλογη με το μέτρο της έντασης Ε του πεδίου. 17

18 18 Τυπολόγιο Φυσικής Ομογενές πεδίο Αυτό που το διάνυσμα της έντασης είναι παντού το ίδιο. Οι γραμμές του ομογενούς πεδίου είναι παράλληλες και ισαπέχουσες. Ομογενές πεδίο έχουμε στο εσωτερικό του πυκνωτή. Α Γ Β E Πυκνωτής (Capacitor) Διάταξη μεταλλικών πλακών που αποθηκεύει φορτία. Σύμβολο στο κύκλωμα: Χωρητικότητα C (Capacitance) Q Είναι το σταθερό πηλίκο C= V C Coulomb C Μονάδα Farad, F = = Volt V Για επίπεδο πυκνωτή ισχύει: S C = εοε l όπου: ε ο : η διηλεκτρική σταθερά του κενού ε : η διηλεκτρική σταθερά του υλικού S : το εμβαδό των πλακών l : η απόσταση μεταξύ των οπλισμών Ενέργεια Πυκνωτή 1 1Q U= QV ή U = ή C 1 U= CV ιηλεκτρική Σταθερά ε (permittivity) Αν βάλουμε κάποιο διηλεκτρικό υλικό (μονωτή) στο εσωτερικό πυκνωτή με χωρητικότητα C o η χωρητικότητα γίνεται C>C o και ορίζουμε ως διηλεκτρική σταθερά του υλικού το πηλίκο ε=c o /C. Είναι καθαρός αριθμός (χωρίς μονάδες). 18

19 Τυπολόγιο Φυσικής 19 Ηλεκτρικό Ρεύμα (Direct Current) Προσανατολισμένη κίνηση φορτίων Συμβατική φορά Είναι η υποθετική φορά κίνησης των θετικών φορτίων, δηλαδή η αντίθετη της κίνησης των ηλεκτρονίων στα μέταλλα. Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος (Electric Current) Είναι: Ι = Δq/Δt ή πιο απλά i = q/t Μονάδα Ampere, Α (θεμελιώδης) Ηλεκτρική Πηγή (Electric Cell) Διάταξη που θέτει σε κίνηση τα φορτία στους αγωγούς, με δαπάνη κάποιας μορφής ενέργειας. Ηλεκτρεγερτική Δύναμη Πηγής (ΗΕΔ) Ε (Electromotive Force) Ε = P I ή E = ΔW Δq Εκφράζει την ενέργεια (ΔE ή ΔW) που δίνει η πηγή στο κύκλωμα ανά μονάδα φορτίου. Μονάδα Volt, V=J/C Αντίσταση Αγωγού (Resistance) Εκφράζει την δυσκολία που βρίσκει το ρεύμα στο να περάσει από ένα αγωγό και ορίζεται ως: R= V I Μονάδα Ohm, Ω = Volt/Ampere Για πρισματικό μεταλλικό αγωγό μήκους l και εμβαδού διατομής S με ειδική αντίσταση ρ (που εξαρτάται από το είδος του υλικού και την θερμοκρασία) ισχύει: R= ρ S l Εξάρτηση της ειδικής αντίστασης ρ από την θερμοκρασία ρ=ρ ο (1+αθ) όπου: ρ : ειδική αντίσταση σε θερμοκρασία θ ρ ο : ειδική αντίσταση σε θερμοκρασία 0 ο Κ α : θερμικός συντελεστής αντίστασης οπότε ισχύει: R=R ο (1+αθ) Νόμος του Ωμ, Ohm Το ρεύμα i που περνάει από ένα ωμικό στοιχείο είναι ανάλογο της τάσης V στα άκρα του και αντιστρόφως ανάλογο της αντίστασής του R, ή Ι = V R Προσοχή: Ο νόμος ισχύει για τα ωμικά στοιχεία που είναι κυρίως οι μεταλλικοί αγωγοί σταθερής θερμοκρασίας. Νόμος του Joule Η θερμότητα που παράγεται σε αντιστάτη R που διαρρέεται από ρεύμα i σε χρόνο t είναι: Q=i Rt 19

20 0 Τυπολόγιο Φυσικής Ενέργεια και Ισχύς Ρεύματος Ενέργεια Ηλεκτρικού Ρεύματος E = ivt E = i Rt V E = R t Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων Σύνδεση σε σειρά Ισχύς Ηλεκτρικού Ρεύματος P = iv P = i R V P = R Παράλληλη σύνδεση R 1 i 1 V 1 V V 3 R i R 1 R R 3 i R 3 i 3 i Εξ ορισμού: Ίδιο ρεύμα i διαρρέει τις αντιστάσεις i 1 =i =i 3 V 1 +V +V 3 =V R ολ =R 1 +R +R 3 V V Τότε εξ ορισμού έχουμε ίδια τάση V 1 =V =V 3 =V i 1 + i + i 3 = i = + + R R R R ολ 1 3 Α Κανόνας Kirchhoff Το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται (+) και εξέρχονται (-) για ένα κόμβο είναι ίσο με μηδέν. Σi = 0 (Είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης φορτίου) Β Κανόνας Kirchhoff Το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού κατά μήκος ενός βρόχου είναι μηδέν. ΣV = 0 (Συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας) Νόμος του Ohm στο κλειστό κύκλωμα Σε κλειστό κύκλωμα με πηγή, που έχει ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r, και εξωτερική αντίσταση R ι- σχύει: E i = ή E=i(R+r) R+ r Ενέργειες στο κλειστό κύκλωμα P πηγής = Εi Η ισχύς που παρέχει η πηγή σε ολόκληρο το κύκλωμα P εξ = V π i Η ισχύς που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα( = i R ) P εσ = i r Η ισχύς που παρέχει η πηγή στο εσωτερικό κύκλωμα 0

21 Τυπολόγιο Φυσικής 1 Πολική Τάση Είναι η τάση στους πόλους της πηγής. Ισούται με την ΗΕΔ Ε μόνο όταν η πηγή δεν διαρρέεται από ρεύμα ή όταν δεν έχει εσωτερική αντίσταση r V π = E ir Χαρακτηριστικές καμπύλες στοιχείων Ωμικός Αγωγός (Αντιστάτης) Πηγή Μη Ωμικός Αγωγός V V Ε i V i i βρ i Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη (ακολουθεί τον νόμο του Ωμ) Ρεύμα βραχυκύκλωσης i βρ =Ε/r Αμπερόμετρο Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής.. Η τιμή Ε στον άξονα V είναι η ΗΕΔ της πηγής και η τιμή i βρ είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης Χαρακτηριστική καμπύλη μη ωμικού αντιστάτη. Το ρεύμα δεν ακολουθεί τον νόμο του Ωμ. όργανο που μετράει την ένταση του ρεύματος σε ένα κύκλωμα. Μπαίνει πάντα σε σειρά στο κύκλωμα. Βολτόμετρο όργανο που μετράει την διαφορά δυναμικού (τάση) δύο σημείων ενός κυκλώματος. Μπαίνει πάντα παράλληλα στο κύκλωμα. 1

22 Τυπολόγιο Φυσικής Μαγνητισμός (Magnetism) Φυσικός Μαγνήτης Είναι ο μαγνητίτης λίθος, δηλαδή το Fe 3 O 4 Μαγνητικό Πεδίο (Magnetic Field) Είναι ο χώρος στον οποίο ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις. Πηγή του μαγνητικού πεδίου είναι τα κινούμενα φορτία και περιγράφεται με το διανυσματικό μέγεθος B ur της Έντασης του Μαγνητικού Πεδίου ή αλλιώς Μαγνητική Επαγωγή. (Magnetic Induction) Μονάδα: Tesla, T=N/Am Δυναμικές γραμμές Μαγνητικού πεδίου Το διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής B είναι πάντοτε εφαπτόμενο σε αυτές. Ισχύουν: Είναι κλειστές γραμμές (χωρίς αρχή και τέλος) Βγαίνουν από τον βόρειο (North N) μαγνητικό πόλο και μπαίνουν στον νότιο (South S) Δεν τέμνονται ούτε εφάπτονται Η πυκνότητά τους είναι ανάλογη της έντασης του πεδίου Β Νόμος Biot-Savart Ένα μικρό τμήμα Δl αγωγού που διαρρέεται από ρεύμα i δημιουργεί σε απόσταση r επαγωγή ΔΒ όπου: ΔΒ = μο 4π iδl ημφ r μ ο : η μαγνητική διαπερατότητα του κενού (φυσική σταθερά) μ ο =1, mkgc - Δi φ r ΔΒ Μαγνητικό πεδίο Ευθύγραμμου Αγωγού B = μο 4π i r B = Κ μαγ i r r B όπου: Κ μαγ : η μαγνητική σταθερά 10-7 Wb/Am μ K μαγ = ο 4π Οι δυναμικές γραμμές του πεδίου είναι κύκλοι με το κέντρο τους στον αγωγό και το επίπεδό τους κάθετο στον αγωγό (στο σχήμα φαίνεται μόνο μία δυναμική γραμμή) i

23 Τυπολόγιο Φυσικής 3 Μαγνητικό πεδίο Κυκλικού Αγωγού Στο κέντρο του κυκλικού αγωγού που διαρρέεται από ρεύμα i δημιουργείται ένταση: μο B = 4π πi r B = Κ π i μαγ r B i r Η φορά του Β βρίσκεται εφαρμόζοντας τον κανόνα του δεξιόστροφου κοχλία (βίδα): αν περιστρέψουμε μία βίδα για να προχωρήσει όπως δείχνει το ρεύμα i τότε η περιστροφή της μας δίνει την διεύθυνση του Β. Εναλλακτικά υπάρχει ο κανόνας του δεξιού χεριού: Αν βάλουμε τον αντίχειρα από το δεξί χέρι να δείχνει την φορά του ρεύματος τότε τα υπόλοιπα δάκτυλα κυρτωμένα δείχνουν την φορά του Β. Μαγνητικό πεδίο Σωληνοειδούς (Solenoid) Στο εσωτερικό σωληνοειδούς εμφανίζεται ομογενές μαγνητικό πεδίο με ένταση: Β = 4πμΚ μαγ ni B = μμ ο ni Β = μμ ο N l I i B όπου: μ : η μαγνητική διαπερατότητα του πυρήνα (αν υπάρχει στο εσωτερικό του πηνίου) Ν : αριθμός σπειρών σωληνοειδούς l : μήκος σωληνοειδούς Η φορά των γραμμών του ομογενούς πεδίου που δημιουργείται στο εσωτερικό του σωληνοειδούς βρίσκεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού: Αν τοποθετήσουμε το δεξί χέρι με τα δάκτυλα κυρτωμένα με την φορά του ρεύματος στις σπείρες του σωληνοειδούς ο αντίχειρας δείχνει την φορά των γραμμών (και τον βόρειο πόλο του ηλεκτρομαγνήτη που δημιουργείται!) Μαγνητική διαπερατότητα μ ενός υλικού (Permeability of medium) Αν σε ένα σημείο ενός μαγνητικού πεδίου βάλουμε κάποιο υλικό τότε η μαγνητική επαγωγή Β ο σε εκείνο το σημείο θα αλλάξει και θα γίνει Β. Ονομάζουμε μαγνητική διαπερατότητα του υλικού το πηλίκο μ=β/β ο Ανάλογα με την τιμή του μ τα υλικά διακρίνονται σε: Σιδηρομαγνητικά (Ferromagnetic) Fe, Ni, Co μ>>1 Παραμαγνητικά (Paramagnetic) Al, U, αέρας μ>1 Διαμαγνητικά (Diamagnetic) Cu, Bi, Hg, νερό, κτλ μ<1 3

24 4 Τυπολόγιο Φυσικής Δύναμη Laplace Ρευματοφόρος αγωγός που κομμάτι του l βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο και σχηματίζει γωνία θ με τις δυναμικές γραμμές, δέχεται δύναμη ηλεκτρομαγνητική Laplace με τιμή F L =Bilημθ Όταν ο αγωγός είναι κάθετος στις γραμμές B τότε η δύναμη Laplace είναι μέγιστη και F L =Bil Παράλληλος αγωγός με τις γραμμές του πεδίου δεν δέχεται δύναμη Laplace Δύναμη Lorentz Κάθε κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο με φορτίο q και ταχύτητα u που σχηματίζει γωνία θ με την ένταση Β, δέχεται μαγνητική δύναμη F L = Buqημθ Τυπικά: ur r FL = q(b u) Γενικά η δύναμη (ηλεκτρική και μαγνητική) σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο δίνεται από τον τύπο: ur ur r F = q(e+ B u) L V F L θ i Η δύναμη Laplace είναι κάθετη στο επίπεδο που σχηματίζει ο αγωγός με τις γραμμές, έχει φορά που καθορίζεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού και εφαρμόζεται στο μέσο του αγωγού. Ο κανόνας του δεξιού χεριού για την F L : Βάζουμε το δεξί χέρι με τα δάκτυλα όπως οι γραμμές του πεδίου B και τον τεντωμένο αντίχειρα με την φορά του ρεύματος στο κύκλωμα. Τότε η παλάμη δείχνει την φορά της δύναμης Laplace. F L φ u Tο διάνυσμα της δύναμης είναι κάθετο στο επίπεδο που σχηματίζουν οι γραμμές (B) και η ταχύτητα u και έχει φορά που καθορίζεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Ο κανόνας εφαρμόζεται όπως και στην δύναμη Laplace. Και πάλι ο αντίχειρας δείχνει το ρεύμα i που υποτίθεται ότι δημιουργεί η κίνηση του φορτίου και ΟΧΙ την ταχύτητα u. Για θετικό φορτίο το ρεύμα i και η ταχύτητα u είναι ομόρροπα, για αρνητικό φορτίο είναι αντίρροπα. B B 4

25 Τυπολόγιο Φυσικής 5 Μαγνητική Επαγωγή (Electromagnetic Induction) Είναι ο φαινόμενο της εμφάνισης ηλεκτρικής τάσης στα άκρα κυκλώματος στο οποίο μεταβάλλεται η μαγνητική ροή Φ που το διαρρέει. Μαγνητική Ροή Φ (Magnetic Flux) που διέρχεται από μία επιφάνεια S η οποία σχηματίζει γωνία α με τις μαγνητικές γραμμές στο ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής Β, είναι το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που έχει μέτρο ur r Φ = BSσυνα ή Φ= BS όπου: Β : μαγνητική επαγωγή S : εμβαδό επιφάνειας (θεωρείται διάνυσμα) α : η γωνία που σχηματίζει η κάθετος στην επιφάνεια με τις γραμμές του πεδίου Μονάδα: Weber, Wb = Tesla m². Νόμος Επαγωγής (Faraday) Το διάνυσμα n είναι κάθετο στην επιφάνεια S. Η ροή Φ εκφράζει το πλήθος των γραμμών που διέρχονται από την επιφάνεια. Η ΗΕΔ Ε από επαγωγή είναι ανάλογη ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής Φ Ε επ =- ΔΦ Δt Στιγμιαία ΗΕΔ από επαγωγή ΔΦ Ε επ =- όριο =- dφ Δ t 0 Δt dt Το μείον πρόσημο εξηγείται με τον κανόνα του Lenz Κανόνας του Lenz Το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στο αίτιο που το προκάλεσε. Είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας και ερμηνεύει το πρόσημο μείον στον Νόμο Faraday. Επαγωγικό φορτίο (Νόμος Von Neumann) Το επαγωγικό φορτίο είναι ανεξάρτητο της ταχύτητας μεταβολής της ροής και εξαρτάται μόνο από την μεταβολή της ροής ΔΦ. Q επ =- ΔΦ R S α n Β Αυτεπαγωγή (Self-Induction) Λέγεται το φαινόμενο εμφάνισης ΗΕΔ σε κάποιο πηνίο λόγω μεταβολής της έντασης Ι του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή ισχύει: Δ Ε αυτ =-L i Δt L = συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου με μονάδα Henry (Ανρί) (Η = VsecA -1 ) Για σωληνοειδές πηνίο ισχύει: L = μμ ο ΑΝ /l μ : (αν υπάρχει) η μαγνητική διαπερατότητα του πυρήνα μ ο : η μαγνητική διαπερατότητα του κενού Α : το εμβαδό της σπείρας του πηνίου Ν : ο αριθμός των σπειρών του πηνίου L Διάταξη στην οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο της αυτεπαγωγής R 5

26 6 Τυπολόγιο Φυσικής l : το μήκος του πηνίου Ενέργεια από αυτεπαγωγή Πηνίο που διαρρέται από ρεύμα i έχει αποθηκευμένη ενέργεια (μαγνητικού πεδίου) 1 UB = Li Αμοιβαία Επαγωγή Πηνίων (Mutual Inductance) Σε δύο συζευγμένα πηνία (που η μαγνητική ροή που περνάει από το ένα (1) περνάει κατά ένα μέρος της και από το δεύτερο ()) η ΗΕΔ από επαγωγή που εμφανίζεται στο () λόγω της μεταβολής της έντασης του ρεύματος i στο πηνίο (1) δίνεται από την σχέση: Δ Ε αμ =-Μ i Δt M : συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής που εξαρτάται μόνο από την γεωμετρία των δύο πηνίων και το υλικό ανάμεσά τους Νόμος επαγωγής σε κινούμενο αγωγό Η διαφορά δυναμικού που σχηματίζεται στα άκρα αγωγού μήκους l που κινείται με ταχύτητα U και σχηματίζοντας γωνία φ με τις δυναμικές γραμμές του ομογενούς r μαγνητικού πεδίου Β (ή όταν η γωνία( l,u) είναι φ) είναι: A φ U Β Ε= ΒUlημφ Η πολικότητα της Ε επ σε αγωγό καθορίζεται από την δύναμη Laplace (Lorenz) που δέχεται κάποιο υποθετικό θετικό φορτίο στον αγωγό. Γ Περιστροφή αγωγού Σε αγωγό που περιστρέφεται με διάνυσμα ω παράλληλο στις γραμμές του πεδίου σχηματίζεται ΗΕΔ από επαγωγή: E επ = 1 Β ω l² ω Β Δφ u 6

27 Τυπολόγιο Φυσικής 7 Εναλλασσόμενο Ρεύμα (Alternating Current) Περιγράφεται από την εξίσωση V=V o ημωt V o : η μέγιστη τιμή της τάσης Σε ωμικό αντιστάτη R το ρεύμα i είναι i=i o ημωt V Ι ο : η μέγιστη τιμή της έντασης Ι ο = o R Ενεργός τιμή Έντασης (Effective value) Είναι η τιμή του υποθετικού συνεχούς ρεύματος το οποίο μας δίνει το ίδιο ποσό θερμότητας με το εναλλασσόμενο αν εφαρμόζεται στην ίδια αντίσταση για τον ίδιο χρόνο Io Ι εν = Ι εν =0,707 Ι ο Ενεργός τιμή Τάσης Είναι η συνεχής τάση που δίνει τιμή έντασης ίση με την ενεργό τιμή της έντασης του εναλλασσόμενου. Vo V εν = V εν =0,707 V ο Νόμος του Ohm για το εναλλασσόμενο Ρεύμα Ισχύει για τις στιγμιαίες, τις ενεργές τιμές και τα πλάτη: i= V R, I V o= o R, I V εν= εν R Σύνθετη αντίσταση Z (Εμπέδηση) (Impedance) Ονομάζεται το πηλίκο Z= Vo Ι ο = V εν Ι εν Εμπέδηση Πυκνωτή (Capacitance) Z C = 1 Cω Εμπέδηση Πηνίου (Inductance) Ζ L = Lω Εμπέδηση Αντιστάτη (Resistance) Ζ R = R Κύκλωμα με Πυκνωτή που παρατηρείται στα άκρα ενός στοιχείου. Η τάση του πυκνωτή V C καθυστερεί κατά π/ σε σχέση με το ρεύμα i στο κύκλωμα Κύκλωμα με Πηνίο Η τάση του πηνίου V L προηγείται κατά π/ σε σχέση με το ρεύμα i στο κύκλωμα Κύκλωμα με Αντιστάτη Η τάση του αντιστάτη V R είναι συμφασική με το ρεύμα i στο κύκλωμα 7

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Φσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθνσης Γ Λκείο 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Η εξίσωση της αποµάκρνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτος χ 0 και κκλικής σχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση: χ χ 0 ηµωt.

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 3 3 0 - ½ 0-0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα 0-π x = θ x = π+θ Αν ηµx=α ή Αν ηµx=-α ή x = π-θ x

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα