Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Α Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα προαίρεσης: (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: Εβδομήντα δύο (72) μήνες (Αποτελέσματα Έξι Οικονομικών Χρήσεων) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: **/**/**

2 Πίνακας Περιεχομένων Α1. Περιβάλλον του Έργου...6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 6 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 7 A2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου...9 Α2.1 Αντικείμενο του έργου 9 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 11 Α2.3 Στόχοι του Έργου 11 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες Υλοποίησης του Έργου 13 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...14 Α3.1 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης 14 Α3.2 Διάθεση Εξειδικευμένων Εργαλείων 18 Α3.3 Παραδοτέα τεύχη 20 Α3.4 Χρονοδιάγραμμα Έργου, φάσεις και παραδοτέα του Έργου 22 Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...27 Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 27 Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 28 Α4.3 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής του Έργου 30 Σελίδα 2 από 31

3 Συνοπτικά στοιχεία του έργου Η Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡOMEIA (ΕΛΤΑ AE) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οίκους ή κοινοπραξίες οίκων που πληρούν τους όρους της παρούσης προκήρυξης, να υποβάλλουν προσφορές για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) Πληροφορίες: Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε) Διεύθυνση Οικονομικών ΕΛΤΑ Σταδίου 60, Αθήνα Διεύθυνση Προμηθειών ΕΛΤΑ Αιόλου 100, Αθήνα Επικοινωνία: *** Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ Το έργο έχει ως στόχο να: 1. Παρέχει Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS) το οποίο να καλύψει τις ανάγκες κοστολόγησης των ΕΛΤΑ. 2. Υποστηρίζει τα ΕΛΤΑ σε θέματα Κοστολόγησης με την παροχή υπηρεσιών (outsourcing) καλύπτοντας συνεχώς νέες απαιτήσεις για όλη τη διάρκεια του έργου και γενικότερα κάλυψης του συνόλου των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕΤΤ σε θέματα κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής. Η υποστήριξη των ΕΛΤΑ αφορά και σε θέματα και απαιτήσεις που προκύπτουν σχετικές με το αντικείμενο του έργου από οποιαδήποτε εθνική και κοινοτική αρχή. 3. Καλύψει τις απαιτήσεις υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής υπηρεσίας. 4. Αποτελέσει εργαλείο βελτιστοποίησης σε στρατηγικό επίπεδο για τη μελέτη και ανάπτυξη κοστολογικών λύσεων σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών και την ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων. 5. Διασυνδέσει τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας των ΕΛΤΑ με το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ. 6. Αναβαθμίσει και αξιοποιήσει περαιτέρω το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα κοστολόγησης. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν προς τη Διεύθυνση Οικονομικών των ΕΛΤΑ. Τα συστήματα τα οποία θα υποστηρίξουν τις ανάγκες κοστολόγησης των ΕΛΤΑ θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή σε τρίτο πάροχο ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από τα ΕΛΤΑ και θα συμφωνηθεί από κοινού με τον Ανάδοχο. Σελίδα 3 από 31

4 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ταξινόμηση κατά CPV : Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής & Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Σελίδα 4 από 31

5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποστολή Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ Δημοσίευση στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο Τα δικαιώματα προαίρεσης του έργου ανέρχονται στα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αφορούν σε παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών για χρόνο έως και τρία έτη μετά από την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης (δηλ. μετά την ολοκλήρωση των έξι οικονομικών χρήσεων). Με ίδιους πόρους. Εβδομήντα δύο (72) μήνες (Αποτελέσματα Έξι Οικονομικών Χρήσεων)από την υπογραφή της σύμβασης **/**/**** **/**/**** **/**/****, Ώρα:. Διεύθυνση Προμηθειών ΕΛΤΑ, Αιόλου 100 (2 ος όροφος), ΑΘΗΝΑ **/**/**** **/**/**** «***» **/**/**** «***» **/**/**** «***» **/**/**** Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ISO International Organization for Standardization ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Σελίδα 5 από 31

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση φορέα υλοποίησης λειτουργίας Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ), αποτελούν έναν υγιή Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους τους πολίτες και διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Αποστολή των ΕΛΤΑ είναι να παρέχουν: Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Χρημ/κά / Ασφαλιστικά προϊόντα Προϊόντα Υπηρεσίες που αξιοποιούν το εκτεταμένο Δίκτυο Καταστημάτων και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με υψηλή ποιότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και με επίκεντρο τις ανάγκες των Πελατών του. Τα ΕΛΤΑ είναι ο ηγέτης της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα και ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Με βάση τον νόμο «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλέπεται ότι τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου του Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από χίλια πεντακόσια (1.500) σημεία εξυπηρέτησης. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θέτουν τους πελάτες και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους στο επίκεντρο της προσοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και εμπλουτίζουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τα εκατομμύρια πελάτες με τους οποίους η επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε καθημερινή βάση. Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα δημιουργεί νέες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ. Η ρύθμιση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο 4053/2012 καθορίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας στα ΕΛΤΑ εισάγοντας έννοιες, όρους, και ποσά που επιβάλλεται να αποτυπωθούν και υπολογιστούν όπως το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου για ενιαία ταχυδρομική αγορά, ενώ παράλληλα ωθεί τα ΕΛΤΑ στο να υιοθετήσουν πελατοκεντρικές πολιτικές. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης συνίστανται : Σελίδα 6 από 31

7 Στην παραλαβή των προσφορών την καθοριζόμενη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στην αρίθμηση και μονογράφηση των φακέλων και των εντός αυτών περιεχομένων προσφορών και λοιπών συναφών εγγράφων, στην ανακοίνωση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς και των τιμών κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και στη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής των προσφορών. Σε περιπτώσεις ενστάσεων η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται αρμοδίως επί των ενστάσεων που περιγράφονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. Στην αξιολόγηση των προσφορών από τεχνικής και οικονομικής άποψης. Στην πρόσκληση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό για παροχή διευκρινίσεων. Στη σύνταξη πρακτικού που να περιλαμβάνει την κρίση και τις προτάσεις της επί της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκτιμά ότι για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, θα πρέπει να ορισθούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω σχήματα ανθρώπινων πόρων. Επιτροπή Διοίκησης και Συντονισμού του έργου, η οποία φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου.. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτείται από έμπειρα στελέχη των καθ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων και συστήνεται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: - Παρακολουθεί την πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την ποιότητα υλοποίησης του έργου. - Εκτιμά την πρόοδο του έργου με βάση την εξέλιξή του και τις τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες στην πορεία για την αποτελεσματική υλοποίησή του. - Διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα. - Ελέγχει τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συστάσεις της και τις γενικότερες υποχρεώσεις του. - Ελέγχει την τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου. - Αξιολογεί τυχόν προτάσεις επικαιροποιήσεων και μεταβολών των όρων της σύμβασης. - Εισηγείται τυχόν μεταβολές όρων της σύμβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο. - Ελέγχει και πιστοποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Φορέας λειτουργίας είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.). A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ που σχετίζονται με το Έργο είναι: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσία Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Θεμάτων Δ/νση Πληροφορικής Σελίδα 7 από 31

8 A1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι κυριότερες επιχειρησιακές διαδικασίες που θα επηρεασθούν από τα αποτελέσματα του Έργου είναι: Κοστολόγηση της παροχής καθολικής υπηρεσίας, προϊόντων και υπηρεσιών Υπολογισμός του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας - αποζημίωση Τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική Χρηματοοικονομική και παραγωγική λειτουργία Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης πόρων και της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων κοστολόγησης A1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Οι υφιστάμενες υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το Έργο είναι: Α Πληροφοριακά Συστήματα Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να αξιοποιήσει το υφιστάμενο Σύστημα Κοστολόγησης Oracle Profitability Manager, και να προβεί σε αναβάθμιση/ επικαιροποίηση και παραμετροποίησή του. Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί σε διάταξη σταθερότητας και υψηλής διαθεσιμότητας. Θα πρέπει να είναι ικανό να δέχεται νέες εργασίες και τροποποιήσεις και παράλληλα να λειτουργεί ομαλά εκτελώντας τις ήδη προγραμματισμένες εργασίες. Το σύστημα κοστολόγησης πρέπει να είναι λειτουργικό πάνω από το 99,9% του χρόνου. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να τεκμηριώσουν πως θα επιτύχουν τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα, η αναβάθμιση του καθώς και τυχόν παραμετροποιήσεις που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου αποτελούν ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ και θα περιέλθουν στα ΕΛΤΑ με την ολοκλήρωση του Έργου. Παράλληλα ο ανάδοχος αναμένεται να αναπτύξει κατά την κρίση του και τις δικές του κατάλληλες πρόσθετες εφαρμογές λογισμικού με στόχο να παρέχει στα ΕΛΤΑ το σύστημα κοστολόγησης ως SaaS (Software as a Service) καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης που προδιαγράφονται στο παρόν έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος αναμένεται να αξιοποιήσει στοιχεία μέσω διασύνδεσης όπου είναι δυνατόν (πέραν του Profitability Manager) με τα ακόλουθα συστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ενδεικτικά): Σύστημα ERP GREX Α GREX Β UNEX RFID Εσωτερικού RFID Εξωτερικού Track and Trace Collections Monitoring Profits Web Riposte Περιγραφή Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού και λογιστικής ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Α προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Β προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Α προτεραιότητας εξωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID των συστημάτων GREX Α και GREX Β Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID του συστήματος UNEX Σύστημα ιχνηλάτησης αντικειμένων ειδικής διαχείρισης ΕΛΤΑ Σύστημα ελέγχου περισυλλογής μέσω bar codes Σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων Σύστημα συναλλαγών καταστημάτων ΕΛΤΑ Σελίδα 8 από 31

9 Α Τοποθεσία εγκατάστασης Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις υποδομών και λογισμικών θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Αναδόχου ή σε τρίτο πάροχο (hosting) ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από τα ΕΛΤΑ και θα συμφωνηθεί από κοινού ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του έργου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος εγκατάστασης, προμήθειας αναβαθμίσεων και λειτουργίας των συστημάτων και λογισμικών που θα υποστηρίξουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες κοστολόγησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Επίσης, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας εγκατάστασης των συστημάτων, τα ΕΛΤΑ θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των λογισμικών, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν ως SaaS (Software as a Service). Επιπρόσθετα, το σύνολο των συστημάτων που θα κάνει host ο Ανάδοχος πρέπει να διαμορφωθεί σε διάταξη σταθερότητας και υψηλής διαθεσιμότητας / High Availability (HA). Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει μηχανισμό Disaster Recovery και να τεκμηριώσει στην προσφορά του πως θα επιτυγχάνεται η συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος εντός τριών (3) ημερών από τυχόν καταστροφικό γεγονός. A2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του έργου Η Ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης, καθώς οι αγορές απελευθερώνονται και εκσυγχρονίζεται η εν γένει λειτουργία τους. Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη επί του παρόντος η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα: Σελίδα 9 από 31

10 Πηγή: FFPI, A Successful postal liberalization Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, δημιουργεί νέες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου για ενιαία ταχυδρομική αγορά, ενώ παράλληλα ωθεί τα ΕΛΤΑ στο να υιοθετήσουν πελατοκεντρικές πολιτικές. Είναι γεγονός ότι, λόγω της ρυθμιζόμενης τιμολόγησης των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας, η ανάπτυξη πελατοκεντρικών πολιτικών για τα ΕΛΤΑ δεν υπήρξε σημαντική. Τα επιχειρηματικά πελατοκεντρικά μοντέλα των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της απελευθερωμένης ταχυδρομικής αγοράς θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Ειδικότερα, η ανάγκη για μετάβαση σε αναθεωρημένες επιχειρηματικές πρακτικές επιβεβαιώνεται από τους εξής παράγοντες: την αύξηση της ευαισθησίας των πελατών στο κόστος και συνεπώς στις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιλέγοντας την οικονομικότερη λύση που τους ικανοποιεί, τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε πληθώρα επιλογών όσον αφορά στα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες, τα ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα των νέο-εισερχόμενων παρόχων στην αγορά, το γεγονός ότι η μετάβαση ενός πελάτη από έναν πάροχο σε άλλον δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη επένδυση από πλευράς του. Σελίδα 10 από 31

11 Τα ΕΛΤΑ, ανταποκρινόμενα στις επιταγές του θεσμικού και νομικού πλαισίου και στη νέα πελατοκεντρική προσέγγιση, προκηρύσσουν Έργο, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ». Ειδικότερα, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών έχει ως στόχο να: Υποστηρίξει την Διεύθυνση Οικονομικών σε θέματα κοστολόγησης και γενικότερα κάλυψης σχετικών υποχρεώσεων έναντι σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή με την παροχή SaaS καθώς και υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της διάθεσης έμπειρων στελεχών και της χρήσης εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής που θα αναπτύξει για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος όπου απαιτείται. Αναβαθμίσει και αξιοποιήσει το υπάρχον σύστημα Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ καλύπτοντας συνεχώς νέες εκδόσεις και απαιτήσεις για όλη τη διάρκεια του έργου. Καλύψει τις απαιτήσεις υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) καθώς και κάθε αναγκών τεκμηρίωσης του ΚΚΚΥ από το χρονικό ορόσημο της απελευθέρωσης της Ταχυδρομικής Αγοράς. Αποτελέσει εργαλείο βελτιστοποίησης σε στρατηγικό επίπεδο για τη μελέτη και ανάπτυξη κοστολογικών λύσεων σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών και την ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων. Διασυνδέσει τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας των ΕΛΤΑ με το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Τα ΕΛΤΑ έχουν θέσει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πρόσφατο παρελθόν, τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν επιτυχώς την υλοποίηση των έργων που υπόκεινται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Οι επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο των παραπάνω έργων, κατέστησαν τα ΕΛΤΑ ικανά να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους και να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση των επιπέδων ποιότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στα ΕΛΤΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που θέτει η σχετική Ταχυδρομική Οδηγία. Παρόλα τα παραπάνω, τα χρηματοοικονομικά συστήματα και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τα ΕΛΤΑ, βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των προηγμένων ευρωπαϊκών ταχυδρομικών οργανισμών, ενώ σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής επικράτειας, είναι δύσκολο με τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές να βελτιωθεί σημαντικά περαιτέρω η ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Οικονομικών των ΕΛΤΑ στοχεύοντας στη δυναμικότερη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές κοστολόγησης βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού λύσεων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποδοτικότητα της Διεύθυνσης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΛΤΑ αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία και τα εργαλεία πληροφορικής εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων. Α2.3 Στόχοι του Έργου Με την παροχή των υπηρεσιών θα επιτευχθεί: Η συνεχής αναβάθμιση των διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ, μέσω της οποίας θα υποστηριχθεί η αναθεώρηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της τιμολογιακής και εκπτωτικής πολιτικής των ΕΛΤΑ (στο πλαίσιο πελατοκεντρικής προσέγγισης) και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η τεκμηρίωση του ποσού της αποζημίωσης της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας. Η διασύνδεση της ποιότητας και του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Σελίδα 11 από 31

12 Η ανάπτυξη βέλτιστων κοστολογικών λύσεων σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών καθώς και η ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων. Η συνεχής υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών των ΕΛΤΑ σε θέματα βελτίωσης αξιοπιστίας αποτελεσμάτων και επικαιροποίησης του συστήματος κοστολόγησης και κάλυψης των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕΤΤ και σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή. Η κάλυψη αναγκών τεκμηρίωσης αναφορικά με το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας από Οι ανωτέρω δράσεις θα υποβοηθήσουν τα ΕΛΤΑ στο να: Παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες που αντανακλούν το πραγματικό κόστος τους. Παρακολουθούν συστηματικά τη σχέση «κόστους ποιότητας». Βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω της διοχέτευσης πόρων στις διαδρομές / περιοχές με χαμηλή ποιότητα. Προσφέρουν ταχυδρομική καθολική υπηρεσία σε προσιτές τιμές. Εκταμιεύσουν την υπολογιζόμενη αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, Παρέχουν στα στελέχη τους τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής. Παρέχουν στη Διοίκηση σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων. Είναι συνεπείς και αξιόπιστοι στις υποχρεώσεις τους έναντι της ΕΕΤΤ, και σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή. Η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών των ΕΛΤΑ, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσα από: την καλύτερη στόχευση των ενεργειών περιστολής κόστους και βελτίωσης ποιότητας, τη βελτιστοποίηση των ταχυδρομικών διαδικασιών, τη γρήγορη προσαρμογή των εφαρμοζόμενων πολιτικών τιμολόγησης και ποιότητας στις διαρκείς αλλαγές και εξελίξεις που συντελούνται διεθνώς και στη χώρα (π.χ., δημογραφικές αλλαγές, αλλαγές στις συνήθειες και τις ανάγκες των πολιτών, αλλαγές στην οικονομία, κτλ). Με την παροχή των υπηρεσιών Κοστολόγησης θα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν από τα επιμέρους συστήματα των ΕΛΤΑ τα οποία σήμερα είναι απομονωμένα (information silos), καθώς και η δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης, για τη διεξοδική μελέτη, έρευνα και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές πως το παρόν Έργο θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχή υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής των ΕΛΤΑ, που θέτουν ως κύρια προτεραιότητά τους τη βελτίωση της αποτελεσματικότητά τους, τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, και την περιστολή του κόστους. Επίσης, η επιχειρησιακή Διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έχει ένα πολύτιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων που θα αφορά σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών κοστολογικής βελτιστοποίησης θα χρησιμοποιείται για τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό χρήσης πόρων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. Η κοστολογική βελτιστοποίηση θα γίνεται με μαζικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους (πόρων, απαιτήσεων, σημείων εξυπηρέτησης, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.τ.λ.). Σελίδα 12 από 31

13 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες Υλοποίησης του Έργου Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου θεωρούνται οι εξής: Κρίσιμος Παράγοντας Κατηγορία Παράγοντα Ενέργειες Αντιμετώπισης Τεχνογνωσία του Αναδόχου και της Ομάδας Έργου σε θέματα Κοστολόγησης και παραγωγής βέλτιστων σεναρίων κοστολόγησης για τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, Τεχνολογιών πληροφορικής, Μέτρησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων του έργου από τον Ανάδοχο Διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής του αναδόχου με την υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογικός Οργανωτικός Διοικητικός / Τεχνολογικός Προσδιορισμός των κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας του Αναδόχου και της Ομάδας Έργου στους όρους του διαγωνισμού, ιδιαίτερα σε επίπεδο ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής Λεπτομερής περιγραφή του αντικειμένου έργου στη διακήρυξη του διαγωνισμού Στενή συνεργασία του Αναδόχου με τα ΕΛΤΑ με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των συστημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου Υποστήριξη των απαραίτητων ενεργειών από τα ΕΛΤΑ για την εξασφάλιση σε διοικητικό επίπεδο της δυνατότητας διασύνδεσης των συστημάτων με την υφιστάμενη υποδομή και τη διασφάλιση θεσμικής και οργανωσιακής διαλειτουργικότητας λογισμικού με τις υπάρχουσες εφαρμογές και πληροφοριακές υποδομές, μέσω της αξιοποίησης σχετικών προτύπων, καθώς και βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Υποστήριξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών αναβάθμισης ποιότητας από τις οργανωτικές δομές των ΕΛΤΑ Υποστήριξη του Έργου και του Αναδόχου από τα ΕΛΤΑ Οργανωτικός Διοικητικός / Οργανωτικός Σωστός σχεδιασμός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες αναβάθμισης ποιότητας να πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δομές των ΕΛΤΑ και των εποπτευόμενων φορέων Πλήρης και έμπρακτη υποστήριξη από την ηγεσία των ΕΛΤΑ στο Έργο και στον Ανάδοχο και η παροχή κάθε εύλογου μέσου για τη διευκόλυνση των εργασιών του Έργου, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς το προσωπικό των Σελίδα 13 από 31

14 Κρίσιμος Παράγοντας Κατηγορία Παράγοντα Ενέργειες Αντιμετώπισης Αποδοχή του Έργου από τις ομάδες των ΕΛΤΑ Πλήρης εξυπηρέτηση των αναγκών των ΕΛΤΑ με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο της απόρριψης των υπό προμήθεια υπηρεσιών από τους χρήστες Διοικητικός / Οργανωτικός Οργανωτικός ΕΛΤΑ που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου Σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του λειτουργία Απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και απαιτήσεων εθνικής και κοινοτικής αρχής από τον Ανάδοχο Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν κοστολογικό σύστημα, το οποίο καλύπτει μερικώς τις υφιστάμενες ανάγκες κοστολόγησης των ΕΛΤΑ, και έχει αναπτυχθεί / παραμετροποιηθεί στο λογισμικό Profitability Manager της Oracle. Το Oracle Profitability Manager αποτελεί τμήμα του Oracle e- business suite και είναι στην έκδοση Χρησιμοποιεί ένα application server με Redhat Linux και έναν Database server με Windows Server 2003 R2 και Oracle RDBMS 9i. Το εν λόγω λογισμικό παρέχει τις εξής δυνατότητες: Πλήρης ολοκλήρωση με την πλατφόρμα Enterprise Performance Foundation της Oracle, σε επίπεδο μοντέλων δεδομένων και μεταδεδομένων. Υπολογισμός κόστους ανά τύπο περιοχής (επίδοσης) ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα τιμολόγησης ανά γεωγραφική ζώνη (zonal pricing) της αλληλογραφίας εσωτερικού. Υπολογισμός κόστους ανά τύπο περιοχής (επίδοσης), και δραστηριότητα (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά, διανομή), ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα κοστολόγησης της παροχής πρόσβασης σε ανταγωνιστικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ευέλικτη και δυναμική μηχανή καταμερισμού κόστους (cost allocation engine), με υποστήριξη πολλαπλών μεθοδολογιών καταμερισμού κόστους. Υποστήριξη υπολογιστικών μοντέλων βασισμένων σε activity-based management, τα οποία παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με κόστη ανά δραστηριότητα, rolled-up κόστη και στατιστικά, μοναδιαία κόστη, κτλ. Υποστήριξη εξειδικευμένων και πελατοκεντρικών μοντέλων κερδοφορίας. Πλήρης ολοκλήρωση με όλα τα χαρακτηριστικά (features) και τις υποστηρικτικές εφαρμογές (utilities) της πλατφόρμα Enterprise Performance Foundation της Oracle, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: διαχείριση (administration), επιλογέων κανόνων (rule selectors), συνθηκών (conditions), ελεγκτών δεδομένων (data inspectors), ομάδων δεδομένων (dataset groups), ομάδων κανόνων (rule sets), κτλ. Υποστήριξη workflows για την υποστήριξη διαδικασιών έγκρισης κανόνων και πρόσβασης στα δεδομένα. Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές δεδομένων. Σελίδα 14 από 31

15 Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς από το 2013 στην Ελλάδα όπως όριζε η 3 η Ταχυδρομική Οδηγία (2008/06/EC) οι επιταγές του Νόμου 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς», του Παραρτήματος Ι «Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας», της Υπουργικής Απόφασης με Αρ ΟΙΚ 7728/190/ «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» και των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΦΕΚ2016/Β/ «Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας», ΦΕΚ1993/Β/2003, «Κανονισμός προσδιορισμού αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης που εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας», δημιουργούν νέες ανάγκες κοστολόγησης, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ, και αποτελούν βασικούς τομείς παροχής υηρεσιών από τον Ανάδοχο: Δημιουργία παραμετρικού Μοντέλου Αναφοράς για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ). Υπολογισμός του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τις απαιτήσεις της ΕΕΤΤ., Υπολογισμός των άυλων οφελών, και οφελών της αγοράς που αποκομίζει ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος. Αναβάθμιση και συνεχής Επικαιροποίηση του μοντέλου κοστολόγησης (δομικά και παραμετρικά στοιχεία, νόρμες, cost drivers, activities, τύποι δαπανών, προϊόντα και ομαδοποιήσεις αυτών, λοιπά χαρακτηριστικά, κ.λπ.) και εισαγωγή αυτών στο Profitability Manager της Oracle. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προδιαγράψει και να τυποποιήσει την διαδικασία συλλογής και τροφοδότησης των δεδομένων στο Κοστολογικό σύστημα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αξιοποίησης και αυτοματοποίησης. Αυτόματος και ευέλικτος υπολογισμός και κατανομή του πλήθους αντικειμένων ανά προϊόν σε συνδυασμό με δραστηριότητες και επιχειρησιακά κυκλώματα. Αυτόματη και ευέλικτη παραγωγή πίνακα εσόδων / κόστους / κέρδους ανά προϊόν με συνυπολογισμό των εκπτώσεων πελατών. Υπολογισμός P/L καταστημάτων και γενικότερα παραγωγικών μονάδων. Κοστολόγηση της παροχής πρόσβασης σε ανταγωνιστικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπολογισμός excess capacity και υποστήριξη κοστολόγησης βάσει δυναμικότητας (με εξέταση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω μεθοδολογίας κοστολόγησης ως ανασταλτικός παράγοντας στο ενδεχόμενο του φαινομένου graveyard spiral ). Υπολογισμός σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών μοντέλων λειτουργίας και παραγωγής (π.χ. υποχρέωση περισυλλογής ή / και επίδοσης τρείς φορές την εβδομάδα αντί πέντε, αντικατάσταση αεροπορικών δρομολογίων σε νησιά με ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνεργασία με ΟΣΕ, διασπορά και πυκνότητα σημείων ταχυδρομικής εξυπηρέτησης κτλ). Υπολογισμός σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών λύσεων χρήσης πόρων Το σύστημα θα αποτελεί εργαλείο λήψης Επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 1. Καταστήματα-προϊόντα- ιδιοκτησιακό καθεστώς 2. Ταχυδρομικές λειτουργίες-συχνότητα εξυπηρέτησης-πυκνότητα σημείων επαφήςδιαβιβάσεις 3. Βελτιστοποίηση χρήσης πόρων και εναλλακτικές χρήσεις πόρων Υπολογισμός αποτελεσματικού κόστους και επιβεβαίωση κοστοστρέφειας προϊόντων. Υπολογισμός πρότυπου κόστους προϊόντων. Υπολογισμός του κόστους των προϊόντων ειδικής διαχείρισης. Υπολογισμός οριακού κόστους παροχής προϊόντων. Ανάλυση στοιχείων κόστους σε σταθερό και μεταβλητό και διακριτή απεικόνιση των δαπανών. Υπολογισμός κοστολόγησης προϊόντων που προκύπτουν από ομαδοποιήσεις και συγχωνεύσεις υφιστάμενων προϊόντων. Σελίδα 15 από 31

16 Αναλύσεις ευαισθησίας των παραγόντων που επηρεάζουν τα κοστολογικά αποτελέσματα. Αναλύσεις μεταξύ ομοειδών οντοτήτων και παροχή στοιχείων ανά γεωγραφία, φάση, παραγωγική μονάδα. Επιμερισμός κόστους σε πελάτες και ενέργειες αυτών και ανά φάση, εκπτώσεις κατάθεσης και αιτιολόγησή τους. Απεικόνιση χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου για τις καθολικές / μη καθολικές, υπηρεσίες με σκοπό να αποκτηθεί η δυνατότητα εκτίμησης του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Μετατροπή μη παραμετρικών στοιχείων σε παραμετρικά όπως η ελαστικότητα και ζήτηση για τα προϊόντα και οι εκπτώσεις. Πλαίσιο αναφορών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της ρυθμιστικής αρχής (ΕΕΤΤ) καθώς και κάθε εθνικής αρχής που ζητά συναφή στοιχεία με το αντικείμενο του έργου. Πλαίσιο αναφορών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγκαία τεκμηρίωση για το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας της πρώτης οικονομικής χρήσης της απελευθερωμένης ταχυδρομικής αγοράς. Σημειώνεται ότι τόσο το κοστολογικό σύστημα όσο και οι πρόσθετες εφαρμογές λογισμικού που θα αναπτυχθούν με στόχο να παρασχεθεί στα ΕΛΤΑ το σύστημα κοστολόγησης ως SaaS (Software as a Service), θα πρέπει να έχουν ειδικό interface για την ανάπτυξη αναφορών με βάση σενάρια κοστολόγησης, κριτήρια και παραμέτρους που ο ίδιος ο χρήστης θα ορίζει. Στο ειδικό interface θα έχουν πρόσβαση έως δεκαπέντε (15) στελέχη των ΕΛΤΑ. Επίσης, η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, οι επιταγές του Νόμου 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς», και του Παραρτήματος Ι «Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας» δημιουργούν νέες ανάγκες διασύνδεσης των συστημάτων Κοστολόγησης με τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ και ο Ανάδοχος να παράσχει υπηρεσίες: Διασύνδεση του συστήματος κοστολόγησης με τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας των ΕΛΤΑ. Τονίζεται ότι τα ΕΛΤΑ διαθέτουν σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας αλληλογραφίας Α προτεραιότητας (βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN13850:2012) και Β προτεραιότητας Ομαδικής Αλληλογραφίας (βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων EN14508:2003 και EN14534:2003). Υποστήριξη σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών στόχων ποιότητας (π.χ., μεταβολή του στόχου ποιότητας Χ+1 της αλληλογραφίας Α προτεραιότητας από 87% σε 75% 80% 85% 90% 95%, επίδοση αλληλογραφίας Α προτεραιότητας στο Χ+2 ή Χ+3 αντί του Χ+1, κτλ). Υπολογισμός του «κόστους ποιότητας» (π.χ., ποσοστιαία αύξηση κόστους για βελτίωση του δείκτη ποιότητας Χ+1 της αλληλογραφίας Α προτεραιότητας κατά 1%, ποσοστιαία μείωση κόστους λόγω μεταβολής της προσφερόμενης ποιότητας από επίπεδο Χ+n σε επίπεδο Χ+(n+1), ποσοστιαία μείωση / αύξηση κόστους λόγω μεταβολής της προσφερόμενης ποιότητας από επίπεδο Χ+n σε επίπεδο Χ+(n+1) ή Χ+(n-1) σε επιλεγμένες περιοχές, κτλ). Υποστήριξη κοστολόγησης προϊόντων που προκύπτουν από ομαδοποιήσεις και συγχωνεύσεις υφιστάμενων προϊόντων (σε επίπεδο προσφερόμενης ποιότητας). Υποστήριξη αναλύσεων ευαισθησίας των παραγόντων ποιότητας που επηρεάζουν τα κοστολογικά αποτελέσματα. Με την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης το σύστημα Κοστολόγησης θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με αρχές όπως οι ακόλουθες: Αρχή της αιτιότητας του κόστους (cost causality principle), της αντικειμενικότητας, της συνέπειας, της αποδοτικότητας και της διαφάνειας. Βάσει της αρχής της Σελίδα 16 από 31

17 αιτιότητας το κόστος καταμερίζεται άμεσα ή έμμεσα στις υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία προκαλούν κόστος ή / και δημιουργούν εισόδημα. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο καταμερισμός γίνεται ως ακολούθως: - εξέταση και τεκμηρίωση της σχέσης του κάθε στοιχείου κόστους, κεφαλαιουχικής δαπάνης και εισοδήματος, - καθορισμός και ποσοτικοποίηση της κλείδας καταμερισμού που προκάλεσε τη δημιουργία του εν λόγω στοιχείου κόστους, κεφαλαιουχικής δαπάνης και εισοδήματος, - χρησιμοποίηση της κάθε κλείδας για καταμερισμό του κάθε στοιχείου κόστους, κεφαλαιουχικής δαπάνης και εισοδήματος ξεχωριστά σε κάθε δραστηριότητα, στοιχείο δημόσιου δικτύου ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσία ή προϊόν. Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα (activity based costing), η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις αιτιολογημένες σχέσεις μεταξύ του κόστους και των υπηρεσιών ή προϊόντων έτσι ώστε σε κάθε υπηρεσία ή προϊόν που καταναλώνει ενδογενείς ή εξωγενείς πόρους των ΕΛΤΑ να καταμερίζεται και το ανάλογο κόστος. Οι οδηγοί κόστους που απορρέουν από την εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμοι και να αποτυπώνουν μια καθαρή σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος αναφορικά με το κόστος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Γενικές αρχές κατά τη διαδικασία καταμερισμού κόστους, όπως οι παρακάτω: - Το κόστος θα καταλογίζεται στις υπηρεσίες εκείνες και στα προϊόντα που προκαλούν την αύξηση του εν λόγω κόστους. - Ο καταλογισμός του κόστους θα γίνεται με εναλλακτικές μεθόδους, μόνο εάν η διαφορά ως προς το αποτέλεσμα που προκύπτει δεν είναι ουσιώδης. - Ο καταλογισμός του κόστους θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς εσκεμμένη αλλοίωση του κόστους μίας υπηρεσίας προς όφελος άλλης. Επίσης, το σύστημα Κοστολόγησης θα πρέπει να επιτρέπει τον καταμερισμό του κόστους σε υπηρεσίες και προϊόντα ως εξής: Υπολογισμός Άμεσου Κόστους: Το κόστος, το οποίο θα μπορεί να αποδοθεί άμεσα και αναμφίβολα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή / και προϊόν θα καταλογίζεται σε αυτή / αυτό. Υπολογισμός Έμμεσου Κόστους: Το κόστος που δεν είναι άμεσο και δεν θα μπορεί να αποδοθεί αναμφίβολα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν θα καταμερίζεται βάσει εσωτερικού οδηγού κόστους, ο οποίος αντικατοπτρίζει μια άμεση ή έμμεση σχέση μεταξύ του κόστους και της υπηρεσίας ή / και του προϊόντος. Ο εσωτερικός οδηγός κόστους θα είναι εύλογος, διαφανής και αντικειμενικός, χωρίς να στρεβλώνει τα αποτελέσματα του κοστολογικού συστήματος. Διαδοχικός Καταμερισμός Κόστους: Το κόστος δύναται να καταμεριστεί σε υπηρεσίες και προϊόντα όπου υπάρχει δυνατότητα άμεσου καταμερισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεση σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες τότε ο καταμερισμός γίνεται σε δεξαμενές κόστους, έτσι ώστε βάσει εσωτερικών οδηγών κόστους να γίνει κατανομή των δεξαμενών κόστους στις διάφορες υπηρεσίες ή / και προϊόντα. Ειδικότερα, όσον αφορά στον καταμερισμό του κόστους σε δεξαμενές κόστους, αυτός θα γίνεται διαδοχικά σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: - Η πρώτη κατηγορία δεξαμενών κόστους αφορά στις συνιστώσες που σχετίζονται με το δημόσιο δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών. - Η δεύτερη κατηγορία δεξαμενών κόστους αφορά στις συνιστώσες που αναφέρονται σε σχετικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών / προϊόντων. - Η τελευταία κατηγορία δεξαμενών κόστους αφορά στις συνιστώσες που αναφέρονται σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών / προϊόντων αλλά είναι σημαντικές για την λειτουργία των ΕΛΤΑ. Οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες καταμερισμού του κόστους θα χρησιμοποιηθούν τόσο για το λειτουργικό κόστος όσο και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων). Σελίδα 17 από 31

18 O Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του για χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης έξι οικονομικών χρήσεων, με τελευταία οικονομική χρήση του έτους 2019 από την υπογραφή της σύμβασης, όπως: Επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του κοστολογικού μοντέλου κάθε χρόνο προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση από την ΕΕΤΤ και ακολούθως προσαρμογή του κοστολογικού συστήματος σύμφωνα με τις υποδείξης της ΕΕΤΤ. Υποβολή επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων και την εφαρμογή τους για την υποστήριξη στρατηγικών θέσεων της Εταιρείας, αντιμετώπιση προσδιορισθέντων προβλημάτων και λειτουργιών Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των βελτιωτικών εκδόσεων του λογισμικού, με διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος, των διασυνδέσεων και των διεπαφών που θα έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας των όποιων υλοποιημένων διεπαφών με άλλα συστήματα. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού. Η παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης των διαδικασιών κοστολόγησης των ΕΛΤΑ θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων καθώς και οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις απορρέουν από το Νόμο 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς», το Παράρτημα Ι «Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας» της Υπουργικής Απόφασης με Αρ ΟΙΚ 7728/190/ «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» και των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΦΕΚ2016/Β/ «Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας», ΦΕΚ1993/Β/2003, «Κανονισμός προσδιορισμού αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης που εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας». Α3.2 Διάθεση Εξειδικευμένων Εργαλείων Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος αναμένεται να διασυνδέσει, όπου είναι δυνατόν, και να αξιοποιήσει στοιχεία από τα ακόλουθα συστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Σύστημα PROFITABILITY MANAGER ERP GREX Α GREX Β UNEX RFID εσωτερικού RFID εξωτερικού Track and Trace Περιγραφή Σύστημα κοστολόγησης των ΕΛΤΑ Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού και λογιστικής ΕΛΤΑ Oracle E-Business Suite ORACLE RDBMS 9i Εγκατεστημένο στα Κεντρικά Συστήματα (AIX 5.3) Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Α προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Β προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Α προτεραιότητας εξωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID των συστημάτων GREX Α και GREX Β Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID του συστήματος UNEX Σύστημα ιχνηλάτησης αντικειμένων ειδικής διαχείρισης ΕΛΤΑ Σελίδα 18 από 31

19 Collections Monitoring Profits Web Riposte ORACLE RDBMS 10g Εγκατεστημένο στα Κεντρικά Συστήματα (AIX 5.3) Σύστημα ελέγχου περισυλλογής μέσω bar codes Σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων ORACLE RDBMS 10g Εγκατεστημένο στα Κεντρικά Συστήματα (AIX 5.3) Σύστημα συναλλαγών καταστημάτων ΕΛΤΑ WebRiposte Build EG11 ORACLE RDBMS 10g Εγκατεστημένο στα Κεντρικά Συστήματα (AIX 5.3) Τα ανωτέρω συστήματα είναι ενδεικτικά, και δύναται να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου αξιοποίηση δεδομένων από περαιτέρω συστήματα (εώς 3) των ΕΛΤΑ (π.χ., σύστημα τηλεματικής, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κ.α.). Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των διαδικασιών κοστολόγησης των ΕΛΤΑ, ο Ανάδοχος θα προβεί εκτός των άλλων και σε αναβάθμιση/ επικαιροποίηση του υφιστάμενου κοστολογικού μοντέλου και περαιτέρω παραμετροποίηση του λογισμικού Profitability Manager της Oracle, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Διεύθυνση Οικονομικών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την υφιστάμενη παραμετροποίηση και τις δομές δεδομένων του λογισμικού Profitability Manager της Oracle προχωρώντας στις όποιες επεκτάσεις, αναβαθμίσεις και ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα προκύψουν από την ανάλυση των απαιτήσεων προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για όλη την διάρκεια του έργου. Επίσης, ο Ανάδοχος αναμένεται να αναπτύξει δικό του σύγχρονο και προηγμένο (ή έτοιμο) λογισμικό με επιμέρους υποσυστήματα προκειμένου να παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης για να καλύψει τη λειτουργικότητα κοστολόγησης που δεν προσφέρεται από το υφιστάμενο λογισμικό Profitability Manager της Oracle (π.χ. κοστολόγηση βάσει δυναμικότητας, υπολογισμός οριακού κόστους, υπολογισμός ΚΚΚΤΥ, υποστήριξη σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών στόχων ποιότητας, υπολογισμός «κόστους ποιότητας», υπολογισμός εσόδων ανά προϊόν κλπ). Ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση, η ανάλυση και η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων για την υλοποίηση του έργου θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου. Ο ανάδοχος θα διαθέσει τις απαιτούμενες υποδομές (ιδιόκτητες ή τρίτων) και εργαλεία προκειμένου να εγκαταστήσει και διασυνδέσει τις εφαρμογές που τυχόν αναπτύξει με αυτές του ΕΛΤΑ για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για όλη την διάρκεια του έργου. Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων. Ο βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από το σκοπό της επεξεργασίας / εφαρμογής, τη φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη επεξεργασία. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό χαρακτήρα, τότε ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συνεργασθεί με τα αρμόδια στελέχη των ΕΛΤΑ για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της λειτουργίας των ΕΛΤΑ και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από τα ΕΛΤΑ. Σελίδα 19 από 31

20 Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συνθηκών ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/1997, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/1999), τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ, τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού, τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα. Στα πλαίσια της ασφάλειας δεδομένων, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει κατ ελάχιστο να ικανοποιούν τα προσφερόμενα κεντρικά συστήματα είναι: Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στα συστήματα με χρήση username/ password, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων (database authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίηση από το λειτουργικό σύστημα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Καταγραφή ενεργειών χρηστών (logging) και έκδοσης στατιστικών στοιχείων πρόσβασης. Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση κανόνων και μηχανισμών διασφάλισης της ακεραιότητας (referential integrity) των δεδομένων. Διατήρηση του συνόλου των δεδομένων σε κεντρική βάση (ασφαλές περιβάλλον) και ανάπτυξη μηχανισμών πρόσβασης μόνο με εξουσιοδότηση. Καθορισμός και πιστή τήρηση προγράμματος διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup scheme) σε πολλαπλά επίπεδα (ημερήσιο / εβδομαδιαίο / μηνιαίο). Η ασφάλεια του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκώς και σε ότι αφορά ιομορφικό / κακόβουλο λογισμικό (virus / malware), κ.λπ., μέσω καταλλήλων συστημάτων προστασίας (antivirus / anti-malware systems), τα οποία υλοποιούν πολιτικές διαχείρισης των απειλών που προέρχονται από ιομορφικό / κακόβουλο λογισμικό. ). Το λογισμικό κοστολόγησης καθώς και όλες οι επιμέρους εφαρμογές (πχ εναλλακτικά σενάρια κοστολόγησης κλπ) ως υπηρεσία SaaS και ως ειδικό interface θα πρέπει να καλύπτει δεκαπέντε (15) χρήστες των ΕΛΤΑ. Α3.3 Παραδοτέα τεύχη Α3.3.1 Σχέδιο Ποιότητας Εργου Ο Aνάδοχος θα συντάξει και υποβάλει το «Σχέδιο Ποιότητας Έργου». Στο Σχέδιο Ποιότητας θα περιλαμβάνονται: Χρονοδιάγραμμα Έργου Ομάδα Έργου και εκπαιδευτών Σχέδιο Υλοποίησης Σχέδιο Ασφάλειας και Εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Σχέδιο Ομαλής Επιχειρηματικής Συνέχειας στη διάρκεια του έργου Σχέδιο Εκπαίδευσης Το τεύχος αυτό θα παραδοθεί εντός ενός (1) μήνα από την ενεργοποίηση της σύμβασης. Α3.3.2 Υπηρεσίες Λογισμικού Software as a Service (SaaS) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει και εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα συστήματα και λογισμικά για την υποστήριξη των αναγκών κοστολόγησης που αναλύθηκαν στην Ενότητα Σελίδα 20 από 31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤ» Μέρος Γ ναθέτουσα ρχή: ΕΛΤ.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠ) Πλέον δικαιώματα προαίρεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο) Παναγιώτης Τσώνης - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ρόλος και αποστολή της ΕΕΤΤ Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-4-2013 ΑΠ.: 688/012 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Διαδικασιών Διαχείρισης Γνώσης ( Knowledge Management) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 5-4 - 2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία «ADACOM», του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της ασφάλειας των πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 6/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής Σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η Δημαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα