Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Α Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα προαίρεσης: (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: Εβδομήντα δύο (72) μήνες (Αποτελέσματα Έξι Οικονομικών Χρήσεων) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: **/**/**

2 Πίνακας Περιεχομένων Α1. Περιβάλλον του Έργου...6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 6 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 7 A2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου...9 Α2.1 Αντικείμενο του έργου 9 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 11 Α2.3 Στόχοι του Έργου 11 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες Υλοποίησης του Έργου 13 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...14 Α3.1 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης 14 Α3.2 Διάθεση Εξειδικευμένων Εργαλείων 18 Α3.3 Παραδοτέα τεύχη 20 Α3.4 Χρονοδιάγραμμα Έργου, φάσεις και παραδοτέα του Έργου 22 Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...27 Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 27 Α4.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 28 Α4.3 Προϋποθέσεις και Διαδικασία Παραλαβής του Έργου 30 Σελίδα 2 από 31

3 Συνοπτικά στοιχεία του έργου Η Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡOMEIA (ΕΛΤΑ AE) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οίκους ή κοινοπραξίες οίκων που πληρούν τους όρους της παρούσης προκήρυξης, να υποβάλλουν προσφορές για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) Πληροφορίες: Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε) Διεύθυνση Οικονομικών ΕΛΤΑ Σταδίου 60, Αθήνα Διεύθυνση Προμηθειών ΕΛΤΑ Αιόλου 100, Αθήνα Επικοινωνία: *** Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ Το έργο έχει ως στόχο να: 1. Παρέχει Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS) το οποίο να καλύψει τις ανάγκες κοστολόγησης των ΕΛΤΑ. 2. Υποστηρίζει τα ΕΛΤΑ σε θέματα Κοστολόγησης με την παροχή υπηρεσιών (outsourcing) καλύπτοντας συνεχώς νέες απαιτήσεις για όλη τη διάρκεια του έργου και γενικότερα κάλυψης του συνόλου των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕΤΤ σε θέματα κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής. Η υποστήριξη των ΕΛΤΑ αφορά και σε θέματα και απαιτήσεις που προκύπτουν σχετικές με το αντικείμενο του έργου από οποιαδήποτε εθνική και κοινοτική αρχή. 3. Καλύψει τις απαιτήσεις υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής υπηρεσίας. 4. Αποτελέσει εργαλείο βελτιστοποίησης σε στρατηγικό επίπεδο για τη μελέτη και ανάπτυξη κοστολογικών λύσεων σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών και την ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων. 5. Διασυνδέσει τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας των ΕΛΤΑ με το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ. 6. Αναβαθμίσει και αξιοποιήσει περαιτέρω το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα κοστολόγησης. Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν προς τη Διεύθυνση Οικονομικών των ΕΛΤΑ. Τα συστήματα τα οποία θα υποστηρίξουν τις ανάγκες κοστολόγησης των ΕΛΤΑ θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή σε τρίτο πάροχο ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από τα ΕΛΤΑ και θα συμφωνηθεί από κοινού με τον Ανάδοχο. Σελίδα 3 από 31

4 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ταξινόμηση κατά CPV : Πακέτα Λογισμικού και Συστήματα Πληροφορικής & Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Σελίδα 4 από 31

5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποστολή Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ Δημοσίευση στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο Τα δικαιώματα προαίρεσης του έργου ανέρχονται στα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αφορούν σε παράταση της διάρκειας παροχής υπηρεσιών για χρόνο έως και τρία έτη μετά από την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης (δηλ. μετά την ολοκλήρωση των έξι οικονομικών χρήσεων). Με ίδιους πόρους. Εβδομήντα δύο (72) μήνες (Αποτελέσματα Έξι Οικονομικών Χρήσεων)από την υπογραφή της σύμβασης **/**/**** **/**/**** **/**/****, Ώρα:. Διεύθυνση Προμηθειών ΕΛΤΑ, Αιόλου 100 (2 ος όροφος), ΑΘΗΝΑ **/**/**** **/**/**** «***» **/**/**** «***» **/**/**** «***» **/**/**** Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ISO International Organization for Standardization ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Σελίδα 5 από 31

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση φορέα υλοποίησης λειτουργίας Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ), αποτελούν έναν υγιή Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους τους πολίτες και διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Αποστολή των ΕΛΤΑ είναι να παρέχουν: Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Χρημ/κά / Ασφαλιστικά προϊόντα Προϊόντα Υπηρεσίες που αξιοποιούν το εκτεταμένο Δίκτυο Καταστημάτων και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με υψηλή ποιότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και με επίκεντρο τις ανάγκες των Πελατών του. Τα ΕΛΤΑ είναι ο ηγέτης της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα και ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Με βάση τον νόμο «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλέπεται ότι τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης, δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου του Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από χίλια πεντακόσια (1.500) σημεία εξυπηρέτησης. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θέτουν τους πελάτες και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους στο επίκεντρο της προσοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και εμπλουτίζουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τα εκατομμύρια πελάτες με τους οποίους η επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε καθημερινή βάση. Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα δημιουργεί νέες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ. Η ρύθμιση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο 4053/2012 καθορίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας στα ΕΛΤΑ εισάγοντας έννοιες, όρους, και ποσά που επιβάλλεται να αποτυπωθούν και υπολογιστούν όπως το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου για ενιαία ταχυδρομική αγορά, ενώ παράλληλα ωθεί τα ΕΛΤΑ στο να υιοθετήσουν πελατοκεντρικές πολιτικές. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης συνίστανται : Σελίδα 6 από 31

7 Στην παραλαβή των προσφορών την καθοριζόμενη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στην αρίθμηση και μονογράφηση των φακέλων και των εντός αυτών περιεχομένων προσφορών και λοιπών συναφών εγγράφων, στην ανακοίνωση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς και των τιμών κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και στη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής των προσφορών. Σε περιπτώσεις ενστάσεων η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται αρμοδίως επί των ενστάσεων που περιγράφονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. Στην αξιολόγηση των προσφορών από τεχνικής και οικονομικής άποψης. Στην πρόσκληση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό για παροχή διευκρινίσεων. Στη σύνταξη πρακτικού που να περιλαμβάνει την κρίση και τις προτάσεις της επί της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκτιμά ότι για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, θα πρέπει να ορισθούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω σχήματα ανθρώπινων πόρων. Επιτροπή Διοίκησης και Συντονισμού του έργου, η οποία φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου.. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτείται από έμπειρα στελέχη των καθ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων και συστήνεται μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: - Παρακολουθεί την πρόοδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την ποιότητα υλοποίησης του έργου. - Εκτιμά την πρόοδο του έργου με βάση την εξέλιξή του και τις τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες στην πορεία για την αποτελεσματική υλοποίησή του. - Διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα. - Ελέγχει τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συστάσεις της και τις γενικότερες υποχρεώσεις του. - Ελέγχει την τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου. - Αξιολογεί τυχόν προτάσεις επικαιροποιήσεων και μεταβολών των όρων της σύμβασης. - Εισηγείται τυχόν μεταβολές όρων της σύμβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο. - Ελέγχει και πιστοποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Φορέας λειτουργίας είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.). A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ που σχετίζονται με το Έργο είναι: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσία Ρυθμιστικών και Κανονιστικών Θεμάτων Δ/νση Πληροφορικής Σελίδα 7 από 31

8 A1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι κυριότερες επιχειρησιακές διαδικασίες που θα επηρεασθούν από τα αποτελέσματα του Έργου είναι: Κοστολόγηση της παροχής καθολικής υπηρεσίας, προϊόντων και υπηρεσιών Υπολογισμός του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας - αποζημίωση Τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική Χρηματοοικονομική και παραγωγική λειτουργία Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης πόρων και της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων κοστολόγησης A1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Οι υφιστάμενες υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής που σχετίζονται με το Έργο είναι: Α Πληροφοριακά Συστήματα Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να αξιοποιήσει το υφιστάμενο Σύστημα Κοστολόγησης Oracle Profitability Manager, και να προβεί σε αναβάθμιση/ επικαιροποίηση και παραμετροποίησή του. Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί σε διάταξη σταθερότητας και υψηλής διαθεσιμότητας. Θα πρέπει να είναι ικανό να δέχεται νέες εργασίες και τροποποιήσεις και παράλληλα να λειτουργεί ομαλά εκτελώντας τις ήδη προγραμματισμένες εργασίες. Το σύστημα κοστολόγησης πρέπει να είναι λειτουργικό πάνω από το 99,9% του χρόνου. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να τεκμηριώσουν πως θα επιτύχουν τα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα, η αναβάθμιση του καθώς και τυχόν παραμετροποιήσεις που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου αποτελούν ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ και θα περιέλθουν στα ΕΛΤΑ με την ολοκλήρωση του Έργου. Παράλληλα ο ανάδοχος αναμένεται να αναπτύξει κατά την κρίση του και τις δικές του κατάλληλες πρόσθετες εφαρμογές λογισμικού με στόχο να παρέχει στα ΕΛΤΑ το σύστημα κοστολόγησης ως SaaS (Software as a Service) καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης που προδιαγράφονται στο παρόν έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος αναμένεται να αξιοποιήσει στοιχεία μέσω διασύνδεσης όπου είναι δυνατόν (πέραν του Profitability Manager) με τα ακόλουθα συστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ενδεικτικά): Σύστημα ERP GREX Α GREX Β UNEX RFID Εσωτερικού RFID Εξωτερικού Track and Trace Collections Monitoring Profits Web Riposte Περιγραφή Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού και λογιστικής ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Α προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Β προτεραιότητας εσωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Α προτεραιότητας εξωτερικού ΕΛΤΑ Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID των συστημάτων GREX Α και GREX Β Σύστημα τροφοδότησης στοιχείων RFID του συστήματος UNEX Σύστημα ιχνηλάτησης αντικειμένων ειδικής διαχείρισης ΕΛΤΑ Σύστημα ελέγχου περισυλλογής μέσω bar codes Σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων Σύστημα συναλλαγών καταστημάτων ΕΛΤΑ Σελίδα 8 από 31

9 Α Τοποθεσία εγκατάστασης Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις υποδομών και λογισμικών θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Αναδόχου ή σε τρίτο πάροχο (hosting) ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί από τα ΕΛΤΑ και θα συμφωνηθεί από κοινού ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του έργου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος εγκατάστασης, προμήθειας αναβαθμίσεων και λειτουργίας των συστημάτων και λογισμικών που θα υποστηρίξουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες κοστολόγησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Επίσης, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας εγκατάστασης των συστημάτων, τα ΕΛΤΑ θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των λογισμικών, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν ως SaaS (Software as a Service). Επιπρόσθετα, το σύνολο των συστημάτων που θα κάνει host ο Ανάδοχος πρέπει να διαμορφωθεί σε διάταξη σταθερότητας και υψηλής διαθεσιμότητας / High Availability (HA). Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει μηχανισμό Disaster Recovery και να τεκμηριώσει στην προσφορά του πως θα επιτυγχάνεται η συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος εντός τριών (3) ημερών από τυχόν καταστροφικό γεγονός. A2. Αντικείμενο, Στόχοι και Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του έργου Η Ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης, καθώς οι αγορές απελευθερώνονται και εκσυγχρονίζεται η εν γένει λειτουργία τους. Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη επί του παρόντος η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα: Σελίδα 9 από 31

10 Πηγή: FFPI, A Successful postal liberalization Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, δημιουργεί νέες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί προς την επίτευξη του στόχου για ενιαία ταχυδρομική αγορά, ενώ παράλληλα ωθεί τα ΕΛΤΑ στο να υιοθετήσουν πελατοκεντρικές πολιτικές. Είναι γεγονός ότι, λόγω της ρυθμιζόμενης τιμολόγησης των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας, η ανάπτυξη πελατοκεντρικών πολιτικών για τα ΕΛΤΑ δεν υπήρξε σημαντική. Τα επιχειρηματικά πελατοκεντρικά μοντέλα των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της απελευθερωμένης ταχυδρομικής αγοράς θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Ειδικότερα, η ανάγκη για μετάβαση σε αναθεωρημένες επιχειρηματικές πρακτικές επιβεβαιώνεται από τους εξής παράγοντες: την αύξηση της ευαισθησίας των πελατών στο κόστος και συνεπώς στις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιλέγοντας την οικονομικότερη λύση που τους ικανοποιεί, τον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε πληθώρα επιλογών όσον αφορά στα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες, τα ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα των νέο-εισερχόμενων παρόχων στην αγορά, το γεγονός ότι η μετάβαση ενός πελάτη από έναν πάροχο σε άλλον δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη επένδυση από πλευράς του. Σελίδα 10 από 31

11 Τα ΕΛΤΑ, ανταποκρινόμενα στις επιταγές του θεσμικού και νομικού πλαισίου και στη νέα πελατοκεντρική προσέγγιση, προκηρύσσουν Έργο, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ». Ειδικότερα, η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών έχει ως στόχο να: Υποστηρίξει την Διεύθυνση Οικονομικών σε θέματα κοστολόγησης και γενικότερα κάλυψης σχετικών υποχρεώσεων έναντι σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή με την παροχή SaaS καθώς και υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της διάθεσης έμπειρων στελεχών και της χρήσης εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής που θα αναπτύξει για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος όπου απαιτείται. Αναβαθμίσει και αξιοποιήσει το υπάρχον σύστημα Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ καλύπτοντας συνεχώς νέες εκδόσεις και απαιτήσεις για όλη τη διάρκεια του έργου. Καλύψει τις απαιτήσεις υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) καθώς και κάθε αναγκών τεκμηρίωσης του ΚΚΚΥ από το χρονικό ορόσημο της απελευθέρωσης της Ταχυδρομικής Αγοράς. Αποτελέσει εργαλείο βελτιστοποίησης σε στρατηγικό επίπεδο για τη μελέτη και ανάπτυξη κοστολογικών λύσεων σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών και την ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων. Διασυνδέσει τα συστήματα Μέτρησης Ποιότητας των ΕΛΤΑ με το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Τα ΕΛΤΑ έχουν θέσει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πρόσφατο παρελθόν, τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν επιτυχώς την υλοποίηση των έργων που υπόκεινται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Οι επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο των παραπάνω έργων, κατέστησαν τα ΕΛΤΑ ικανά να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους και να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση των επιπέδων ποιότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στα ΕΛΤΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που θέτει η σχετική Ταχυδρομική Οδηγία. Παρόλα τα παραπάνω, τα χρηματοοικονομικά συστήματα και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τα ΕΛΤΑ, βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των προηγμένων ευρωπαϊκών ταχυδρομικών οργανισμών, ενώ σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής επικράτειας, είναι δύσκολο με τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές να βελτιωθεί σημαντικά περαιτέρω η ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση Οικονομικών των ΕΛΤΑ στοχεύοντας στη δυναμικότερη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές κοστολόγησης βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού λύσεων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποδοτικότητα της Διεύθυνσης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΛΤΑ αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία και τα εργαλεία πληροφορικής εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων. Α2.3 Στόχοι του Έργου Με την παροχή των υπηρεσιών θα επιτευχθεί: Η συνεχής αναβάθμιση των διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ, μέσω της οποίας θα υποστηριχθεί η αναθεώρηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της τιμολογιακής και εκπτωτικής πολιτικής των ΕΛΤΑ (στο πλαίσιο πελατοκεντρικής προσέγγισης) και η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η τεκμηρίωση του ποσού της αποζημίωσης της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας. Η διασύνδεση της ποιότητας και του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Σελίδα 11 από 31

12 Η ανάπτυξη βέλτιστων κοστολογικών λύσεων σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών καθώς και η ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για την λήψη αποφάσεων. Η συνεχής υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών των ΕΛΤΑ σε θέματα βελτίωσης αξιοπιστίας αποτελεσμάτων και επικαιροποίησης του συστήματος κοστολόγησης και κάλυψης των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕΤΤ και σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή. Η κάλυψη αναγκών τεκμηρίωσης αναφορικά με το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας από Οι ανωτέρω δράσεις θα υποβοηθήσουν τα ΕΛΤΑ στο να: Παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες που αντανακλούν το πραγματικό κόστος τους. Παρακολουθούν συστηματικά τη σχέση «κόστους ποιότητας». Βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω της διοχέτευσης πόρων στις διαδρομές / περιοχές με χαμηλή ποιότητα. Προσφέρουν ταχυδρομική καθολική υπηρεσία σε προσιτές τιμές. Εκταμιεύσουν την υπολογιζόμενη αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, Παρέχουν στα στελέχη τους τεχνολογίες και εργαλεία αιχμής. Παρέχουν στη Διοίκηση σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων. Είναι συνεπείς και αξιόπιστοι στις υποχρεώσεις τους έναντι της ΕΕΤΤ, και σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή. Η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών των ΕΛΤΑ, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσα από: την καλύτερη στόχευση των ενεργειών περιστολής κόστους και βελτίωσης ποιότητας, τη βελτιστοποίηση των ταχυδρομικών διαδικασιών, τη γρήγορη προσαρμογή των εφαρμοζόμενων πολιτικών τιμολόγησης και ποιότητας στις διαρκείς αλλαγές και εξελίξεις που συντελούνται διεθνώς και στη χώρα (π.χ., δημογραφικές αλλαγές, αλλαγές στις συνήθειες και τις ανάγκες των πολιτών, αλλαγές στην οικονομία, κτλ). Με την παροχή των υπηρεσιών Κοστολόγησης θα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν από τα επιμέρους συστήματα των ΕΛΤΑ τα οποία σήμερα είναι απομονωμένα (information silos), καθώς και η δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης, για τη διεξοδική μελέτη, έρευνα και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Από τα παραπάνω γίνεται προφανές πως το παρόν Έργο θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχή υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής των ΕΛΤΑ, που θέτουν ως κύρια προτεραιότητά τους τη βελτίωση της αποτελεσματικότητά τους, τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, και την περιστολή του κόστους. Επίσης, η επιχειρησιακή Διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έχει ένα πολύτιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων που θα αφορά σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών κοστολογικής βελτιστοποίησης θα χρησιμοποιείται για τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό χρήσης πόρων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. Η κοστολογική βελτιστοποίηση θα γίνεται με μαζικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους (πόρων, απαιτήσεων, σημείων εξυπηρέτησης, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.τ.λ.). Σελίδα 12 από 31

13 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες Υλοποίησης του Έργου Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου θεωρούνται οι εξής: Κρίσιμος Παράγοντας Κατηγορία Παράγοντα Ενέργειες Αντιμετώπισης Τεχνογνωσία του Αναδόχου και της Ομάδας Έργου σε θέματα Κοστολόγησης και παραγωγής βέλτιστων σεναρίων κοστολόγησης για τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, Τεχνολογιών πληροφορικής, Μέτρησης Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων του έργου από τον Ανάδοχο Διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής του αναδόχου με την υφιστάμενη υποδομή Τεχνολογικός Οργανωτικός Διοικητικός / Τεχνολογικός Προσδιορισμός των κατάλληλων προσόντων και εμπειρίας του Αναδόχου και της Ομάδας Έργου στους όρους του διαγωνισμού, ιδιαίτερα σε επίπεδο ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής Λεπτομερής περιγραφή του αντικειμένου έργου στη διακήρυξη του διαγωνισμού Στενή συνεργασία του Αναδόχου με τα ΕΛΤΑ με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των συστημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου Υποστήριξη των απαραίτητων ενεργειών από τα ΕΛΤΑ για την εξασφάλιση σε διοικητικό επίπεδο της δυνατότητας διασύνδεσης των συστημάτων με την υφιστάμενη υποδομή και τη διασφάλιση θεσμικής και οργανωσιακής διαλειτουργικότητας λογισμικού με τις υπάρχουσες εφαρμογές και πληροφοριακές υποδομές, μέσω της αξιοποίησης σχετικών προτύπων, καθώς και βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Υποστήριξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών αναβάθμισης ποιότητας από τις οργανωτικές δομές των ΕΛΤΑ Υποστήριξη του Έργου και του Αναδόχου από τα ΕΛΤΑ Οργανωτικός Διοικητικός / Οργανωτικός Σωστός σχεδιασμός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές υπηρεσίες αναβάθμισης ποιότητας να πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά από τις οργανωτικές δομές των ΕΛΤΑ και των εποπτευόμενων φορέων Πλήρης και έμπρακτη υποστήριξη από την ηγεσία των ΕΛΤΑ στο Έργο και στον Ανάδοχο και η παροχή κάθε εύλογου μέσου για τη διευκόλυνση των εργασιών του Έργου, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς το προσωπικό των Σελίδα 13 από 31

14 Κρίσιμος Παράγοντας Κατηγορία Παράγοντα Ενέργειες Αντιμετώπισης Αποδοχή του Έργου από τις ομάδες των ΕΛΤΑ Πλήρης εξυπηρέτηση των αναγκών των ΕΛΤΑ με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο της απόρριψης των υπό προμήθεια υπηρεσιών από τους χρήστες Διοικητικός / Οργανωτικός Οργανωτικός ΕΛΤΑ που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου Σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά που θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της αποδοχής του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του λειτουργία Απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και απαιτήσεων εθνικής και κοινοτικής αρχής από τον Ανάδοχο Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν κοστολογικό σύστημα, το οποίο καλύπτει μερικώς τις υφιστάμενες ανάγκες κοστολόγησης των ΕΛΤΑ, και έχει αναπτυχθεί / παραμετροποιηθεί στο λογισμικό Profitability Manager της Oracle. Το Oracle Profitability Manager αποτελεί τμήμα του Oracle e- business suite και είναι στην έκδοση Χρησιμοποιεί ένα application server με Redhat Linux και έναν Database server με Windows Server 2003 R2 και Oracle RDBMS 9i. Το εν λόγω λογισμικό παρέχει τις εξής δυνατότητες: Πλήρης ολοκλήρωση με την πλατφόρμα Enterprise Performance Foundation της Oracle, σε επίπεδο μοντέλων δεδομένων και μεταδεδομένων. Υπολογισμός κόστους ανά τύπο περιοχής (επίδοσης) ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα τιμολόγησης ανά γεωγραφική ζώνη (zonal pricing) της αλληλογραφίας εσωτερικού. Υπολογισμός κόστους ανά τύπο περιοχής (επίδοσης), και δραστηριότητα (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά, διανομή), ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα κοστολόγησης της παροχής πρόσβασης σε ανταγωνιστικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ευέλικτη και δυναμική μηχανή καταμερισμού κόστους (cost allocation engine), με υποστήριξη πολλαπλών μεθοδολογιών καταμερισμού κόστους. Υποστήριξη υπολογιστικών μοντέλων βασισμένων σε activity-based management, τα οποία παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με κόστη ανά δραστηριότητα, rolled-up κόστη και στατιστικά, μοναδιαία κόστη, κτλ. Υποστήριξη εξειδικευμένων και πελατοκεντρικών μοντέλων κερδοφορίας. Πλήρης ολοκλήρωση με όλα τα χαρακτηριστικά (features) και τις υποστηρικτικές εφαρμογές (utilities) της πλατφόρμα Enterprise Performance Foundation της Oracle, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: διαχείριση (administration), επιλογέων κανόνων (rule selectors), συνθηκών (conditions), ελεγκτών δεδομένων (data inspectors), ομάδων δεδομένων (dataset groups), ομάδων κανόνων (rule sets), κτλ. Υποστήριξη workflows για την υποστήριξη διαδικασιών έγκρισης κανόνων και πρόσβασης στα δεδομένα. Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές δεδομένων. Σελίδα 14 από 31

15 Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς από το 2013 στην Ελλάδα όπως όριζε η 3 η Ταχυδρομική Οδηγία (2008/06/EC) οι επιταγές του Νόμου 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς», του Παραρτήματος Ι «Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας», της Υπουργικής Απόφασης με Αρ ΟΙΚ 7728/190/ «Ορισμός περιεχομένου που εμπίπτει στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (Κ.Υ.)» και των κανονιστικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΦΕΚ2016/Β/ «Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας», ΦΕΚ1993/Β/2003, «Κανονισμός προσδιορισμού αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης που εφαρμόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας», δημιουργούν νέες ανάγκες κοστολόγησης, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα ΕΛΤΑ, και αποτελούν βασικούς τομείς παροχής υηρεσιών από τον Ανάδοχο: Δημιουργία παραμετρικού Μοντέλου Αναφοράς για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ). Υπολογισμός του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τις απαιτήσεις της ΕΕΤΤ., Υπολογισμός των άυλων οφελών, και οφελών της αγοράς που αποκομίζει ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος. Αναβάθμιση και συνεχής Επικαιροποίηση του μοντέλου κοστολόγησης (δομικά και παραμετρικά στοιχεία, νόρμες, cost drivers, activities, τύποι δαπανών, προϊόντα και ομαδοποιήσεις αυτών, λοιπά χαρακτηριστικά, κ.λπ.) και εισαγωγή αυτών στο Profitability Manager της Oracle. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προδιαγράψει και να τυποποιήσει την διαδικασία συλλογής και τροφοδότησης των δεδομένων στο Κοστολογικό σύστημα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αξιοποίησης και αυτοματοποίησης. Αυτόματος και ευέλικτος υπολογισμός και κατανομή του πλήθους αντικειμένων ανά προϊόν σε συνδυασμό με δραστηριότητες και επιχειρησιακά κυκλώματα. Αυτόματη και ευέλικτη παραγωγή πίνακα εσόδων / κόστους / κέρδους ανά προϊόν με συνυπολογισμό των εκπτώσεων πελατών. Υπολογισμός P/L καταστημάτων και γενικότερα παραγωγικών μονάδων. Κοστολόγηση της παροχής πρόσβασης σε ανταγωνιστικούς φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Υπολογισμός excess capacity και υποστήριξη κοστολόγησης βάσει δυναμικότητας (με εξέταση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω μεθοδολογίας κοστολόγησης ως ανασταλτικός παράγοντας στο ενδεχόμενο του φαινομένου graveyard spiral ). Υπολογισμός σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών μοντέλων λειτουργίας και παραγωγής (π.χ. υποχρέωση περισυλλογής ή / και επίδοσης τρείς φορές την εβδομάδα αντί πέντε, αντικατάσταση αεροπορικών δρομολογίων σε νησιά με ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνεργασία με ΟΣΕ, διασπορά και πυκνότητα σημείων ταχυδρομικής εξυπηρέτησης κτλ). Υπολογισμός σεναρίων κοστολόγησης βάσει εναλλακτικών λύσεων χρήσης πόρων Το σύστημα θα αποτελεί εργαλείο λήψης Επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 1. Καταστήματα-προϊόντα- ιδιοκτησιακό καθεστώς 2. Ταχυδρομικές λειτουργίες-συχνότητα εξυπηρέτησης-πυκνότητα σημείων επαφήςδιαβιβάσεις 3. Βελτιστοποίηση χρήσης πόρων και εναλλακτικές χρήσεις πόρων Υπολογισμός αποτελεσματικού κόστους και επιβεβαίωση κοστοστρέφειας προϊόντων. Υπολογισμός πρότυπου κόστους προϊόντων. Υπολογισμός του κόστους των προϊόντων ειδικής διαχείρισης. Υπολογισμός οριακού κόστους παροχής προϊόντων. Ανάλυση στοιχείων κόστους σε σταθερό και μεταβλητό και διακριτή απεικόνιση των δαπανών. Υπολογισμός κοστολόγησης προϊόντων που προκύπτουν από ομαδοποιήσεις και συγχωνεύσεις υφιστάμενων προϊόντων. Σελίδα 15 από 31

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα