(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294"

Transcript

1 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

2 Το έπγο Υινπνίεζε έξγνπ: Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε, Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Φαληά Π/Υ έξγνπ: (ζπγρξεκαηνδόηεζε ΔΔ: 49,5% / LIFE «Πεξηβάιινλ θαη Γηαθπβέξλεζε») Γηάξθεηα έξγνπ: 1/10/ /09/2013 Σπληνληζηήο Γηθαηνύρνο: Δ.ΠΔ.Μ. Α.Δ. Δηαηξεία Πεξηβαιινληηθώλ Μειεηώλ Σπλεξγαδόκελνη Γηθαηνύρνη: Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΓΙΑΑΜΑΘ) Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΓΙΑΓΥΜΑ) Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΓΔΓΙΣΑ) Ιζηνζειίδα έξγνπ: 2

3 Ιζηοπικό Η θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί ην κεγαιύηεξν ζύγρξνλν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ ησλ Αεξίσλ ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (ΑΦΘ). Η Δ.Δ. έρεη δεζκεπηεί κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ΑΦΘ, θαη νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο (ηδίσο νη ελεξγνβόξεο) ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθό ζύζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ. Δθπνκπέο ΑΦΘ πξνέξρνληαη θαη από ηηο δηεξγαζίεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ: CO 2 από ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ ή επηηόπνπ εξγαζίεο ΓΣΑ CH 4 από ην βηναέξην ζε ΦΥΤΑ CO 2 θαη N 2 O από εγθαηαζηάζεηο θαύζεο ΣΑ 3

4 Η Εςπωπαϊκή πποζέγγιζη (1) Δπξσπατθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο (EEA: Projections of Municipal Waste Management and Greenhouse Gases, ETC/SCP working paper 4/2011) 2020: 28% ηαθή 49% αλαθύθισζε 23% θαύζε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο Πξνβιεπόκελεο πνζόηεηεο θαη δηαρείξηζε αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, ΔΔ-27 + Ννξβεγία θαη Διβεηία 4

5 Η Εςπωπαϊκή πποζέγγιζη (2) Δθηηκάηαη όηη νη (θαζαξέο / net) εθπνκπέο ΑΦΘ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ΑΣΑ ζα κεησζνύλ θαηά ~85 εθ. ηόλνπο CO 2 eq., κεηαμύ 1990 θαη 2020 Πξνβιεπόκελεο εθπνκπέο ΑΦΘ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ΑΣΑ, ΔΔ-27 + Ννξβεγία θαη Διβεηία 5

6 Σηόσοι και ανηικείμενο έπγος Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη εξγαιείσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζε ΦνΓηΣΑ θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο λα κεηώζνπλ ζεκαληηθά ηηο εθπνκπέο ΑΦΘ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ / επθαηξηώλ ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο (πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη αλαθύθισζε, ελέξγεηα θ.ιπ.) θαη λνκνζεζίαο (Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Απόβιεηα), πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη εθπνκπέο ΑΦΘ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ πξαθηηθώλ ΓΣΑ. Δπαηζζεηνπνίεζε, εθπαίδεπζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ΓΣΑ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μείωζη εκπομπών ΑΦΘ ζε ηοπικό (Αναηολική Μακεδονία - Θπάκη, Δςηική Μακεδονία και Χανιά) και ηομεακό (διασείπιζη αποβλήηων) επίπεδο. 6

7 Αναμενόμενα αποηελέζμαηα έπγος Μεηώζεηο εθπνκπώλ ΑΦΘ κέζσ ηεο εθαξκνγήο λέσλ επηινγώλ θαη πξαθηηθώλ ΓΣΑ ζε ηνπηθό επίπεδν, όπνπ είλαη εθηθηό Καηλνηόκν ινγηζκηθό εξγαιείν πνπ ζα παξέρεη: Υπνζηήξημε απνθάζεσλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ΓΣΑ, ζε ζρέζε κε εθπνκπέο ΑΦΘ θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα Πιεξνθνξίεο (δεδνκέλα, βηβιηνζήθεο θ.ιπ.) γηα δηαζέζηκεο επηινγέο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ Υπνζηήξημε ζην ρξήζηε γηα λα "θαηαζθεπάδεη" ην δηθό ηνπ κνληέιν ΓΣΑ θαη λα ειέγρεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηδόζεηο (ζύκθσλα κε ηηο εθπνκπέο θαη ην θόζηνο) Παξαθνινύζεζε, έιεγρν θαη αλαθνξά ησλ εθπνκπώλ ΑΦΘ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ΓΣΑ θαη ππνινγηζκό ηνπ απνηππώκαηνο ΑΦΘ ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ ΓΣΑ Υπνζηήξημε ζην ζρεδηαζκό πξνγξάκκαηνο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ΑΦΘ (Τνπηθό Σρέδην Γξάζεο), κέζσ βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηξερνπζώλ πξαθηηθώλ ΓΣΑ 3 Τνπηθά Σρέδηα Γξάζεο (με ποζοηικούς ζηότοσς, πρόγραμμα παρακολούθηζης κ.λπ.) Site, πρακηικοί οδηγοί, θσλλάδια, ημερίδες κ.λπ. 7

8 Δπάζη 1: Σςλλογή δεδομένων και ανάπηςξη βάζηρ δεδομένων ηεσνολογιών ΔΣΑ Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ ηερλνινγηώλ ΓΣΑ ζε ζρέζε κε επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ, αλαθύθισζε, ζπιινγή - κεηαθνξά. Γηα θάζε ηερλνινγία ηα δεδνκέλα θαιύπηνπλ: βαζικά ηετνολογικά ζηοιτεία ταρακηηριζηικά λειηοσργίας δείκηες περιβαλλονηικών επιδόζεων παραδείγμαηα εθαρμογής και πιθανά προβλήμαηα Γηακόξθσζε / ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (βηβιηνγξαθία, επηζθέςεηο) Αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε: παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηερλνινγηώλ (θσηνγξαθίεο, ζύληνκε πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθώλ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θ.ιπ.). Φξεζηκνπνηείηαη σο βηβιηνζήθε γηα ην ινγηζκηθό εξγαιείν. 8

9 Δπάζη 1: Σςλλογή δεδομένων και ανάπηςξη βάζηρ δεδομένων ηεσνολογιών ΔΣΑ Βάζε δεδνκέλσλ Πεξηγξαθή ηερλνινγηώλ / πξνθίι Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ (case studies) / απνδειηίσζε εξσηεκαηνινγίσλ Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 9

10 Δπάζη 2: Διασωπιζμόρ ηεσνολογιών ΔΣΑ και ζσεδιαζμόρ επγαλείος Γηαρσξηζκόο ηερλνινγηώλ ΓΣΑ ζηα θύξηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπο: απνζήθεπζε πξώησλ πιώλ εηζόδνπ / θαπζίκσλ κεηαθνξά πξώησλ πιώλ εηζόδνπ / θαπζίκσλ κεραληθόο δηαρσξηζκόο θπζηθέο δηεξγαζίεο (π.ρ. μήξαλζε) Οη ηερλνινγίεο ΓΣΑ πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζην εξγαιείν πεξηιακβάλνπλ: Βηνινγηθή επεμεξγαζία (θνκπνζηνπνίεζε, αλαεξόβηα ρώλεπζε, βηνινγηθή μήξαλζε) ρσξηζηά ζπιιεγόκελσλ ξεπκάησλ ή νξγαληθνύ κεηά ηε κεραληθή δηαινγή Μεραληθή δηαινγή (κεραληθνί δηαρσξηζκνί πξηλ ή κεηά ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία) Γηαινγή αλαθπθιώζηκσλ ρεκηθέο κεηαηξνπέο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαύζε θαπζίκσλ κεηαθνξά πξντόλησλ / παξαπξντόλησλ απνζήθεπζε πξντόλησλ / παξαπξντόλησλ Απνηέθξσζε ηύπνπ mass burn (αλεπαξθή ζηνηρεία / ειάρηζηεο εθαξκνγέο γηα ινηπέο ζεξκηθέο επεμεξγαζίεο) Μέζα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο απνβιήησλ (ζύκκηθηα ή πξνδηαιεγκέλα) ζε ΣΜΑ, ρώξνπο επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο 10

11 Δπάζη 2: Διασωπιζμόρ ηεσνολογιών ΔΣΑ και ζσεδιαζμόρ επγαλείος Γεκηνπξγία δηαγξακκάησλ ξνήο γηα θάζε ηερλνινγία κε δηαθνξνπνηήζεηο (θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά), π.ρ.: Με βάζε ηνλ ηξόπν ζπιινγήο (ζύκκηθηα ή ρσξηζηή ζπιινγή) Αλνηθηά θιεηζηά ζπζηήκαηα θνκπνζηνπνίεζεο Φεηξνδηαινγή ή απηνκαηνπνηεκέλνη δηαρσξηζκνί Γηαινγή αλαθπθιώζηκσλ Απνηέθξσζε ΑΣΑ ή δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ θ.ιπ. Υπνινγηζκόο ηζνδπγίσλ κάδαο θαη ελέξγεηαο, θαηαλάισζεο λεξνύ, εθπνκπώλ ΑΦΘ θαη άιισλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, πγξώλ απνβιήησλ θαη ππνιεηκκάησλ Γηακόξθσζε θαηαιόγνπ απαηηνύκελσλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα εθηεινύληαη από ην εξγαιείν 11

12 Δπάζη 3: Ανάπηςξη επγαλείος Γεληθή ηδέα: ην εξγαιείν παξέρεη έλα πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο, όπνπ έλα ππάξρνλ ή επηζπκεηό πεξηθεξεηαθό / ηνπηθό ζύζηεκα ΓΣΑ ζα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί από ην ρξήζηε (ην «δηθό» ηνπ ζύζηεκα ΓΣΑ). Τν εξγαιείν ππνζηεξίδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή βέιηηζησλ ιύζεσλ κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά: δνκήο (structural) ζρεδίαζεο (design) ιεηηνπξγίαο (operational) θαη πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζε παξακέηξνπο ζηόρνπο (νηθνλνκηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο). 12

13 Δπάζη 3: Ανάπηςξη επγαλείος Υπνινγηζηηθό ζύζηεκα 13

14 CO2-eq emissions (kt) Δπάζη 3: Ανάπηςξη επγαλείος Δμηζώζεηο θαη καζεκαηηθνί αιγόξηζκνη: ρξήζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ GAMS (General Algebraic Modelling System). Τν εξγαιείν αλαπηύρζεθε ζε.net Framework ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ θαη είλαη παξόκνην κε εθαξκνγέο MS Windows. Πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαη βειηίσζε, αμηνιόγεζε (Διιάδα / εμσηεξηθό) θαη εθπαίδεπζε (θαη ζπλέρεηα) bin 2bin_6spot 2bin_2spot 3bin_6spot 3bin_2spot 3bin_2spot_all_burnRDF 3bin_2spot_all_maysellRDF Pareto fronts Net Present Cost (k ) 14

15 Δπάζη 3: Ανάπηςξη επγαλείος 15

16 Δπάζη 4: Ανάπηςξη Τοπικού Σσεδίος Δπάζηρ Δθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο / 3 κειέηεο πεξίπησζεο, ώζηε λα βνεζήζεη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο (ΦνΓηΣΑ) γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ΤΣΓ γηα ηε κείσζε εθπνκπώλ ΑΦΘ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ΓΣΑ Σπιινγή δεδνκέλσλ από όια ηα ζηάδηα ΓΣΑ / Πξνβιέςεηο έσο ην «Σελάξηα Βάζεο» κε βάζε ηηο πξνβιεπόκελεο πνζόηεηεο Πξνηάζεηο κείσζεο εθπνκπώλ ΑΦΘ από δηεξγαζίεο ΓΣΑ, π.ρ.: αλαθύθισζε (αλάπηπμε λέσλ επθαηξηώλ, αύμεζε πνζνζηώλ) θνκπνζηνπνίεζε (βειηηζηνπνίεζε αεξόβησλ ζπλζεθώλ, αύμεζε παξαγσγήο) ηαθή (κεγηζηνπνίεζε ζπιινγήο βηναεξίνπ, ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε) απνηέθξσζε (αύμεζε αλάθηεζεο ελέξγεηαο) επηθίλδπλα απόβιεηα (αύμεζε παξαγσγήο θαπζίκσλ ππνθαηάζηαζεο, αύμεζε πνζνζηώλ αλαθύθισζεο) Γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ΑΦΘ από ΦΥΤΑ, νη θαιύηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο (BMP) ζα επηιεγνύλ θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ζε «Οδεγό» 16

17 Δπάζη 4: Ανάπηςξη Τοπικού Σσεδίος Δπάζηρ Οη ηνπηθνί ΦνΓηΣΑ ζα θαζνξίζνπλ αξρηθά πηζαλέο αιιαγέο / βειηηώζεηο πνπ ζέινπλ λα εμεηάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ. Σηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο θαη απαηηνύκελεο αιιαγέο ζην ζύζηεκα (ιακβάλνληαο ππόςε λνκνζεζία θαη πθηζηάκελν ζρεδηαζκό). Γεκηνπξγία αξρηθνύ / ηειηθνύ ΤΣΓ θαη ηνπηθή παξνπζίαζε (δηαβνύιεπζε) 17

18 Δπάζη 5: Εθαπμογή Τοπικού Σσεδίος Δπάζηρ Η «πηινηηθή εθαξκνγή» ηνπ ΤΣΓ κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ απνηππώκαηνο άλζξαθα από δξαζηεξηόηεηεο ΓΣΑ ζε όιν ηνλ θύθιν δσήο ησλ απνβιήησλ: πην απνδνηηθή ρξήζε ελέξγεηαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ιηγόηεξν ελεξγνβόξεο πξαθηηθέο ΓΣΑ αύμεζε παξαγσγήο θαη ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ λέα πξόηππα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πξντόλησλ, όπνπ ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά Αληαιιαγή εκπεηξηώλ ζηη τρήζη ηοσ εργαλείοσ Πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξάζεηο: κειέηεο (ζθνπηκόηεηαο, ΜΠΔ), αηηήζεηο ρξεκαηνδόηεζεο (ηερληθν-νηθνλνκηθέο κειέηεο) θαη έξεπλεο αγνξάο (γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ) Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Εθαρμογή ηοσ ΤΣΔ ζύμθωνα με «Πξαθηηθνύο Οδεγνύο Υινπνίεζεο» και «Σρέδην Παξαθνινύζεζεο» 18

19 Δπάζη 6: Επικοινωνία /διάσςζη αποηελεζμάηων Ιζηνζειίδα έξγνπ (www.epem.gr/waste-c-control) / ζύλδεζε ζε ΦνΓηΣΑ Δλεκεξσηηθό πιηθό (θπιιάδηα) γηα ην επξύ θνηλό (ζηόρνη, αληηθείκελν θαη απνηειέζκαηα έξγνπ) Δλεκεξσηηθά άξζξα (ζπλεξγαζία όισλ / ηνπηθέο εθεκεξίδεο θ.α.) Παξνπζίαζε ζε ζπλέδξηα: ISWA (11/2010), ΔΔΓΣΑ / ISWA (4/2011), Beacon (4/2012) θαη ISWA (9/2012) 3 εκεξίδεο (Κνκνηελή, Φαληά, Κνδάλε) Παξνπζίαζε ηειηθώλ απνηειεζκάησλ ζε εκεξίδα ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. Οξγάλσζε από ΔΠΔΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ΦνΓηΣΑ (Αζήλα). Layman s report After LIFE Communication Plan 19

20 Τοπικό Στέδιο Δράζης ζε επίπεδο Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Πεξηθεξεηαθό Σύζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΣΓΑ) Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Ο ζρεδηαζκόο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο απνζθνπεί ζηε βηώζηκε εθαξκνγή κεζόδσλ Μεραληθήο Δπεμεξγαζίαο & Αμηνπνίεζεο ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο Αλάθηεζεο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ Οη Κεληξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηξνθνδνηνύληαη από έλα δίθηπν 10 Τνπηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, όπνπ ρσξνζεηνύληαη από θνηλνύ νη ππνδνκέο κεηαθόξησζεο ησλ ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο

21 Σηάδηα Γηαρείξηζεο Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (Σύκκεηθηα)

22 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2003 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2003 Σηάδηα Γηαρείξηζεο Αζηηθώλ Σηεξεώλ Απνβιήησλ (Αλαθπθιώζηκα)

23 Γεδνκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο Παξαγσγή ΑΣΑ : ηόλνη/έηνο Σύζηαζε ζηελ πεγή, πξηλ ηε ΓζΠ : Οξγαληθό 46,1% Φαξηί 20,3% Πιαζηηθό 14,4% Μέηαιιν 2,2% Γπαιί 2,0% ΓΞΥΛ 5,0% Λνηπά 10,0% Σύλνιν 100,0% Σηόρνη ΟΣΓΑ Αλάθηεζε κε ΓζΠ (Φαξηί, Πιαζηηθό, Γπαιί, Αινπκίλην) : tn/yr Αλάθηεζε κε ΓζΠ (Οξγαληθώλ) : tn/yr, 8-16% ζην ζύλνιν ησλ ΑΣΑ ή 18-36% ζηα Οξγαληθά Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία : 100% (Σηόρνη: α) Δθηξνπή ΒΑΑ από ηαθή 75% & Αλάθηεζε πιηθώλ ή/θαη ελέξγεηαο)

24 Βαζηθά Σελάξηα Τνπηθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο Σελάξην 1 ν 1.1:ΟΣΓΑ πθ.θαηαζη. (Σύκκεηθηα ζην ΦΥΤΑ + Αλαθύθισζε 5% θ.β. (ραξηί, πιαζηηθό, γπαιί, αινπκίλην)) 1.2: Αύμεζε αλαθύθισζεο κε ΓζΠ Δπίηεπμε ζηόρνπ Οδεγ. 2008/98/ΔΚ γηα 50% θ.β. αλάθηεζε 1.3: Όπσο ζελ. 1.2 θαη εθηξνπή Οξγαληθώλ κε ΓζΠ 10% Σελάξην 2 ν Όπσο ζελ. 1.2 θαη Δθαξκνγή Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο Σύκκεηθησλ ΑΣΑ Δπίηεπμε ζηόρσλ Οδεγ. 1999/31/ΔΚ & 2008/98/ΔΚ Δλαιιαθηηθέο Τερλνινγίεο Δπεμεξγαζίαο (Μελέηη Εναλλ.Τεσν/γιων Επεξεπγαζίαρ 2006, Φάκελορ ΣΔΙΤ 2007) Α. Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία, ζε ζπλδπαζκό: κε ή ρσξίο Αλάθηεζε Υιηθώλ Αλαθύθισζεο (πέξαλ ηεο ΓζΠ) κε ή ρσξίο παξαγσγή RDF κε Kνκπνζηνπνίεζε ή Αλαεξόβηα Φώλεπζε Οξγαληθώλ Β. Βηνμεξαλζε, ζε ζπλδπαζκό: κε ή ρσξίο Αλάθηεζε Υιηθώλ Αλαθύθισζεο κε ή ρσξίο Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε SRF Δημιοςπγήθηκαν και αναπηύσθηκαν ζςνολικά 11 διαθοπεηικέρ παπαλλαγέρ & ζςνδςαζμοί ηεσνολογιών Σελάξην 3 ν 3.1: Όπσο ζελ. 2 θαη Αύμεζε εθηξνπήο νξγαληθώλ κε ΓζΠ 20% (Οδεγ. 2008/98/ΔΚ) ΓζΠ tn/yr Οξγαληθώλ & Κνκπνζηνπνίεζε 3.2 Όπσο ζελ. 2 θαη Αύμεζε εθηξνπήο νξγαληθώλ κε ΓζΠ 20% (Οδεγ. 2008/98/ΔΚ) ΓζΠ tn/yr Οξγαληθώλ & Κνκπνζηνπνίεζε

25 Γηάξζξσζε Τνπηθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο

26 Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Μνληέινπ

27 Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Μνληέινπ Φζελόηεξεο Λύζεηο Υςειέο εθπνκπέο CO2 Λύζεηο ρσξίο Μερ. - Βηνι. Δπεμεξγαζία Λύζεηο κε Μερ. - Βηνι. Δπεμεξγαζία Αθξηβόηεξεο Λύζεηο Φακειέο εθπνκπέο CO2

28 Απνηειέζκαηα Δθαξκνγήο Μνληέινπ Μείσζε Δθπνκπώλ CO2eq : 27% Μείσζε Δθπνκπώλ CO2eq : 9% Μείσζε Δθπνκπώλ CO2eq : 27%

29 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 29

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα