ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ε νπνία είλαη ηόζν εζληθόο, όζν θαη θνηλνηηθόο θαη δηεζλήο ζηόρνο. Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε Brundtland, ε νπνία έζεζε ηηο βάζεηο ηεο βησζηκόηεηαο, σο βηώζηκε αλάπηπμε νξίδεηαη «ε αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα ππνζθάπηεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αλαθύθισζεο είλαη ε εμνηθνλόκεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, έρνληαο ππόςε όηη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Απηό ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο από ηελ εμόξπμε πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο, κε δεδνκέλν ηελ πςειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ππόινηπσλ θαπζίκσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Παξάιιεια, κε ηελ αλαθύθισζε κεηώλεηαη ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνύληαη ζηνπο Φώξνπο Υγεηνλνκηθήο Ταθήο Απνξξηκκάησλ (ΦΥΤΑ) απμάλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Επίζεο κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε ξύπαλζε από ηηο βηνκεραλίεο ζπλεηζθέξνληαο ζεηηθά ζηελ κείσζε ησλ παγθόζκησλ πξνβιεκάησλ, όπσο είλαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θιηκαηηθέο αιιαγέο), ε νμίληζε, ν επηξνθηζκόο θ.ά. Με ηελ αλαθύθισζε: Εμνηθνλνκνύληαη θπζηθνί πόξνη κεηώλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ κεηαιιείσλ Καηαλαιώλεηαη ιηγόηεξε ελέξγεηα Μεηώλεηαη ν όγθνο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ν αξηζκόο ησλ ΦΥΤΑ Παξαηείλεηαη ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΥΤΑ, αληηκεησπίδνληαο έηζη ην πξόβιεκα εμεύξεζεο λέσλ ρώξσλ ηαθήο θαη κεηώλνληαο ην θόζηνο ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ Μεηώλεηαη ε ξύπαλζε θαη πξνζηαηεύνπκε ην πεξηβάιινλ Σπκβάιινπκε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 1

2 Γηα λα θαηαδεηρζεί ε ζεκαληηθόηεηα ηεο αλαθύθισζεο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο Έλσζεο Αινπκηλίνπ θαη ηνπ Υ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., ε πξσηνγελήο παξαγσγή 1 ηόλνπ αινπκηλίνπ κε ειεθηξόιπζε αινπκίλαο από βσμίηε απαηηείηαη ελέξγεηα kwh (θηινβαηώξεο). Η αλαθύθισζε ηεο ίδηαο πνζόηεηαο από scrap ρξεηάδεηαη κόλν 5% ηεο ελέξγεηαο ειεθηξόιπζεο. Δειαδή, κε ηελ αλαθύθισζε ηνπ αινπκηλίνπ έρνπκε κεγάιν όθεινο, αθνύ εμνηθνλνκείηαη ην 95% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ από πξώηεο ύιεο. Ταπηόρξνλα, ε αλαθύθισζε ελόο ηόλνπ αινπκηλίνπ νδεγεί ζηελ εμνηθνλόκεζε : 4 ηόλσλ βσμίηε 500 θηιώλ ζόδαο 100 θηιώλ αζβεζηόιηζνπ 700 θηιώλ πεηξειαίνπ 25 θηιώλ θξπνιίηε 35 θηιώλ θζνξηνύρνπ αινπκηλίνπ Όζνλ αθνξά ηελ αλαθύθισζε γπαιηνύ, εθηόο από εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, έρνπκε θαη εμνηθνλόκεζε πξώησλ πιώλ. Γηα θάζε ηόλν αλαθπθισκέλνπ γπαιηνύ εμνηθνλνκνύληαη 1,1 ηόλνη αθαηέξγαζησλ πξώησλ πιώλ (άκκνο, άζβεζηνο θαη ζόδα). Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο γηα γπαιί πξνεξρόκελν θαηά 90% από αλαθύθισζε είλαη 20%. Επίζεο εμνηθνλνκείηαη θαη ε ελέξγεηα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεξγαζία ηεο πνζόηεηαο ησλ πξώησλ πιώλ πνπ αληηθαζηζηά ην αλαθπθισκέλν γπαιί (1 ηόλνο αλαθπθισκέλνπ γπαιηνύ εμνηθνλνκεί 12 θηιά πεηξειαίνπ). Η αλαθύθισζε ραξηηνύ ζπλεηζθέξεη επίζεο ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηεο πξώηεο ύιεο θαη ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, αλ θαη ην ραξηί ζηα δεκνηηθά απόβιεηα είλαη ρακειήο πνηόηεηαο. Οη ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο βηνκεραλίεο αλαθύθισζεο, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ηεο πξνόδνπ ζηελ ηερλνινγία απνκειάλσζεο, είλαη δπλαηή ε αλαθύθισζε πεξηνδηθώλ, εθεκεξίδσλ ραξηηνύ εθηύπσζεο θηι. 2

3 Η παξαγσγή ελόο ηόλνπ ραξηηνύ από παιηό, ρξεζηκνπνηεκέλν ραξηί εμνηθνλνκεί: δέληξα 30 m 3 λεξνύ 410 kwh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο kg πεηξειαίνπ Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη γηα λα παξαρζεί ζηελ Ειιάδα έλαο ηόλνο ραξηηνύ ρξεηάδνληαη: θηιά θνξκώλ δέληξνπ (40 ζηξέκκαηα δάζνπο) m 3 λεξνύ θηινβαηώξεο ελέξγεηαο Η βηνκεραλία πιαζηηθώλ θαηαζθεπάδεη κεγάιε πνηθηιία εηδώλ, αιιά ν θιάδνο ησλ ζπζθεπαζηώλ ρξεζηκνπνίεη θπξίσο PET (ηεξεθζαιηθόο εζηέξαο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ), HDPE (πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην), LDPE (ρακειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην) θαη PP (πνιππξνππιέλην). Η πξώηε ύιε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πιαζηηθνύ, όπσο είλαη γλσζηό, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην πεηξέιαην. Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηελ αλαθύθισζε είλαη: PET 60% - 88% HDPE 78% LDPE 80% Τέινο, ν ιεπθνζίδεξνο, από ηνλ νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλεο νη πεξηζζόηεξεο ζηδεξνύρεο κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο, είλαη επηθαζζηηεξσκέλνο ράιπβαο. Από ηελ αλαθύθισζε ηνπ ράιπβα έρνπκε κείσζε: i. ξύπαλζεο αέξα θαηά 85% ii. ξύπαλζεο λεξνύ θαηά 76% iii. ρξήζεο λεξνύ θαηά 40% 3

4 Εξοικονόμηζη Ενέπγειαρ Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ ρξήζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ αληί πξσηνγελνύο πιηθνύ είλαη 74% γηα ηνλ αλαθπθισκέλν ράιπβα, 95% γηα ην αλαθπθισκέλν αινπκίλην, 64% γηα ην αλαθπθισκέλν ραξηί, 80% γηα ην αλαθπθισκέλν πιαζηηθό θαη 31% γηα ην αλαθπθισκέλν γπαιί. Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ ηνπ πξνηεηλόκελνπ Σπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζε GJ/έηορ (Πίλαθαο 1 & Σρήκα 1). Υλικό Σςσκεςασίαρ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ (GJ/έτορ) Χαρηί- ταρηόνι Γσαλί Λεσκοζίδηρος Αλοσμίνιο Πλαζηικό ΣΥΝΟΛΟ Πίλαθαο 1 : Εμνηθνλόκεζε Ελέξγεηαο (GJ/έηνο) 4

5 Κυβικά μζτρα Εξοικονόμηζη ΥΤΣΑ Η αλαθύθισζε κεηώλεη ηνλ όγθν ησλ απνξξηκκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε ρώξνπ ζηνπο ΦΥΤΑ. Σπγθεθξηκέλα: 1 ηόλνο αινπκηλίνπ εμνηθνλνκεί 8,26 m 3 XYTA 1 ηόλνο πιαζηηθνύ εμνηθνλνκεί 23,08 m 3 XYTA 1 ηόλνο γπαιηνύ εμνηθνλνκεί 1,54 m 3 XYTA 1 ηόλνο ραξηηνύ εμνηθνλνκεί 2,54 m 3 XYTA Όηαλ αλαπηπρζεί πιήξσο ην ζπιινγηθό ζύζηεκα, ζα εμνηθνλνκνύληαη από ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ m 3 ζηνπο ΦΥΤΑ αλά έηνο (Πίλαθαο 2 θαη Σρήκα 2). Υλικό Σςσκεςασίαρ Εξοικονόμηση ΦΥΤΑ (m 3 ) Χαρηί- ταρηόνι Γσαλί Αλοσμίνιο Πλαζηικό ΣΥΝΟΛΟ Πίλαθαο 2 : Εμνηθνλόκεζε XYTA (m 3 /έηνο) Σχήμα 2: Εξοικονόμηςη XYTA Χαρτίχαρτόνι Γυαλί Αλουμίνιο Πλαστικό ΣΥΝΟΛΟ 5

6 Φαινόμενο ηος Θεπμοκηπίος Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ νλνκάδεηαη ε απνξξόθεζε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο από ηελ αηκόζθαηξα, κε απνηέιεζκα ε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο λα απμάλεηαη. Η αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ξύπσλ ησλ «αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ» πνπ παξάγνληαη από ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ (θπξίσο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη κεηαθνξέο) παξεκπνδίδεη ηε δηαθπγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο έμσ από ηα αηκνζθαηξηθά ζηξώκαηα. Σπληειεί κε απηό ηνλ ηξόπν ζηε ζηαδηαθή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Τα «αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ» είλαη πεξίπνπ 20 θαη έρνπλ όγθν κηθξόηεξν από 1% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο αηκόζθαηξαο. Τα ζεκαληηθόηεξα είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) θαη ην κεζάλην (CH 4 ) θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό ην ππνμείδην ηνπ αδώηνπ (N 2 O), νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs), νη πδξαηκνί (H 2 O) θαη ην ηξνπνζθαηξηθό όδνλ (O 3 ). Η Δπλακηθή Παγθόζκηαο Θέξκαλζεο (GWP: Global Warming Potential) αληαλαθιά ηε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο από κηα κνλάδα κάδαο ξππαληή, ζπγθξηλόκελε κε απηή κηαο κνλάδαο κάδαο CO 2. Οη ηηκέο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ αέξησλ εθπνκπώλ (ζε ηόλνπο) ζε ηζνδύλακεο εθπνκπέο CO 2, πνπ έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο Πίλαθαο 3 θαη ην Σρήκα 3 παξνπζηάδνπλ ηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO 2 θαη CH 4 κέζσ ηεο αλαθύθισζεο ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο. Υαπηί- σαπηόνι Γςαλί Λεςκοζίδηπορ Αλοςμίνιο Πλαζηικό ΤΝΟΛΟ CO₂ CH₄ Θεπμοκήπιο Πίλαθαο 3: Μείσζε ησλ εθπνκπώλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλά ξύπν (ζε ηόλνπο ηζνδύλακνπ CO 2 ) 6

7 Τόνοι ιςοδ. CO₂ Σχήμα 3: Φαινόμενο Θερμοκηπίου CO₂ CH₄ Θερμοκήπιο

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσλα γηα ηελ ελεργεηαθή ζσκπερηθορά ηωλ δεκοηώλ ηοσ Αγίοσ Γοκεηίοσ.

Έρεσλα γηα ηελ ελεργεηαθή ζσκπερηθορά ηωλ δεκοηώλ ηοσ Αγίοσ Γοκεηίοσ. Έρεσλα γηα ηελ ελεργεηαθή ζσκπερηθορά ηωλ δεκοηώλ ηοσ Αγίοσ Γοκεηίοσ. Η ελέξγεηα απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ελόο ηόπνπ. πληζηά ηνλ θηλεηήξην κνριό ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε

Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Δίθηπα Επόκελεο Γεληάο θαη Πξάζηλε Αλάπηπμε Υ. Μπνύξαο Καζεγεηήο, Σκήκα Μερ. Η./Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλ. Παηξώλ, θαη Εξεπλεηηθό Αθαδεκατθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ http://ru6.cti.gr/bouras/ ΔΝΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα