διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/05.02."

Transcript

1 Απόψεισ/προτάςεισ τησ εταιρείασ Forthnet AE επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Καθοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικήσ Χρζωςησ των Δημόςιων Τηλεφωνικϊν Υπηρεςιϊν Αναφορικά με το νεϊτερο ςχζδιο τροποποίθςθσ του υφιςτάμενου Κανονιςμοφ για Βαςικό Επίπεδο Αναλυτικισ Χρζωςθσ που ετζκθ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ παρατθροφνται τα ακόλουκα: 1. Η Forthnet ΑΕ, όπωσ και οι λοιποί Τθλεπικοινωνιακοί Πάροχοι Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε ςτακερζσ κζςεισ, ζχουν διαμορφϊςει τα υπάρχοντα δελτία των ζντυπων λογαριαςμϊν με βάςθ το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο. Η ενςωμάτωςθ μεταβολϊν ςτα δελτία των λογαριαςμϊν απαιτεί προςεκτικι μελζτθ κακϊσ οι όποιεσ μθχανογραφικζσ παρεμβάςεισ πρζπει να εξυπθρετοφν τθν απλι, κατανοθτι και φιλικι προσ τον καταναλωτι παροχι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν ςτουσ ςυνδρομθτζσ προκειμζνου οι τελευταίοι να δφνανται επαλθκεφουν ευχερϊσ και να ελζγχουν τθ χρζωςι τουσ. Θα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι οποιεςδιποτε μεταβολζσ ςτα ζντυπα των λογαριαςμϊν προχποκζτουν κατάλλθλεσ μθχανογραφικζσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ αναλόγωσ τθσ ζκταςισ τουσ ςυνεπάγονται ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ για τον τθλεπικοινωνιακό πάροχο που καλείται να τισ εφαρμόςει. Σε κάκε περίπτωςθ θ ειςαγωγι τροποποιιςεων ςτο κανονιςτικό πλαίςιο για το βαςικό επίπεδο αναλυτικισ χρζωςθσ και θ επιβολι αλλαγϊν ςτθ δομι των ζντυπων λογαριαςμϊν κα πρζπει να ςυνδυάηεται με τθν παροχι ικανοφ χρόνου για τον ορκό ςχεδιαςμό των ςχετικϊν διαδικαςιϊν και τθν μθχανογραφικι προςαρμογι των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων. 2. Η Forthnet ΑΕ ιδθ από τον Μάρτιο του 2009 είχε επιςθμάνει ςτθν ΕΕΤΤ τθν αναγκαιότθτα επικαιροποίθςθσ του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ για Βαςικό Επίπεδο Αναλυτικισ Χρζωςθσ (υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1665/ επιςτολι τθσ Forthnet ΑΕ προσ τθν ΕΕΤΤ με κζμα: Βαςικό Επίπεδο Αναλυτικισ Χρζωςθσ). 3. Ωςτόςο, ςε ςχζςθ με τον υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμό, το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Κακοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ των Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν όπωσ προ μθνϊν είχε τεκεί ςε 1

2 διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ (Διαβοφλευςθ που διιρκεςε από τισ 24 Δεκεμβρίου 2009 μζχρι και τισ 5 Φεβρουαρίου 2010 υπ αρικμ. πρωτοκ. ΝΥ1770/ επιςτολι τθσ Forthnet ΑΕ προσ τθν ΕΕΤΤ με κζμα: Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ για τον Κακοριςμό του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ των Δθμόςιων Τθλεφωνικών Υπθρεςιών) επιχειροφςε με πιο ρεαλιςτικό τρόπο τθν επικαιροποίθςθ των εν λόγω κανονιςτικϊν διατάξεων λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δομι του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου, ςτθν οποία οι τθλεπικοινωνιακοί πάροχοι ζχουν ιδθ προςαρμόςει μθχανογραφικά τουσ λογαριαςμοφσ τουσ, όςο και τισ ανάγκεσ επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν διατάξεων με βάςθ τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ τισ αγοράσ. Αντίκετα ο προτεινόμενοσ με τθν παροφςα διαβοφλευςθ Κανονιςμόσ για τον Κακοριςμό του Ελαχίςτου Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν επιχειρεί να επιβάλει ζναν ριηικό επαναςχεδιαςμό των εκδιδόμενων λογαριαςμϊν ο οποίοσ αποκλίνει ςθμαντικά από τον υπάρχοντα μθχανογραφικό ςχεδιαςμό των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παροχι Δθμόςιων Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν. Σθμειϊνεται ότι τόςο ο Ν. 3431/2006 όςο και ο Κανονιςμόσ Γενικϊν Αδειϊν αναφζρονται ςτθν δυνατότθτα κακοριςμοφ από τθν ΕΕΤΤ του παρεχόμενου από τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ βαςικοφ επιπζδου αναλυτικισ χρζωςθσ προκειμζνου να εξυπθρετείται θ αναγκαιότθτα τθσ επαλικευςθσ και του ελζγχου από τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ χρζωςθσ για τθ χριςθ του δθμόςιου τθλεφωνικοφ δικτφου ςε ςτακερζσ κζςεισ και/ι των ςυναφών διακζςιμων ςτο κοινό τθλεφωνικών υπθρεςιών, κακϊσ και τθσ κατάλλθλθσ παρακολοφκθςθσ από τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ χριςθσ και των δαπανών με τισ οποίεσ επιβαρφνονται, ελζγχοντασ ζτςι εφλογα ωσ ζνα βακμό τουσ λογαριαςμοφσ τουσ. Επομζνωσ, το νομοκετικό πλαίςιο οριοκετεί το επίπεδο τθσ βαςικισ αναλυτικισ χρζωςθσ και τουσ ςτόχουσ που αυτι καλείται να εξυπθρετιςει. Το εκτενζσ ελάχιςτο υποχρεωτικό επίπεδο αναλυτικισ χρζωςθσ που ειςάγεται με τον Κανονιςμό που τίκεται εκ νζου ςε διαβοφλευςθ από τθν ΕΕΤΤ επεκτείνει ςθμαντικά το επίπεδο τθσ υποχρεωτικισ ανάλυςθσ του εκδιδόμενου ζντυπου λογαριαςμοφ προςκζτοντασ ςτο υποχρεωτικό περιεχόμενο του λογαριαςμοφ και μθ βαςικζσ, κατά τθν άποψι μασ, πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ ιδθ εδφναντο να λθφκοφν από τον ςυνδρομθτι που το επικυμοφςε κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του τελευταίου προσ τον πάροχο. 2

3 4. Ο υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμόσ κζτει ζνα διευρυμζνο και απαιτθτικό πλαίςιο για τθ δομι και το περιεχόμενο του ζντυπου λογαριαςμοφ κακιςτϊντασ ςτθν πράξθ δυςχερι και δυςανάλογα δαπανθρι τθν μθχανογραφικι υλοποίθςθ των διευρυμζνων υποχρεϊςεων των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων. Το ςχζδιο Κανονιςμοφ περιλαμβάνει αλλαγζσ οι οποίεσ αυξάνουν ςθμαντικά το κόςτοσ ζκδοςθσ του λογαριαςμοφ, ενϊ λόγω του μεγάλου όγκου των μεταβολϊν, θ μθχανογραφικι προςαρμογι κα απαιτοφςε τθ διάκεςθ ςθμαντικϊν πόρων από τισ τθλεπικοινωνιακζσ εταιρείεσ κακϊσ και μεγάλο χρόνο προςαρμογισ. Ενδεικτικά αναφζρουμε: Τθν προζθήκη ηης - μη διαθέζιμης ζήμερα - πληροθορίας για ηην ηιμολογηθείζα διάρκεια ηης κλήζης. Τη γενική αναδιοργάνωζη όλοσ ηοσ λογαριαζμού ώζηε να περιέτει ηις νέες πληροθορίες και νέες σπηρεζίες. Την - πιθανή - προζθήκη ηης ανάλσζης νέων σπηρεζιών όπως οι σπηρεζίες προπληρωμένοσ τρόνοσ μέζω καρηών και οι σπηρεζίες γραπηών μηνσμάηων μέζω διαδικηύοσ (WEB SMS). Την προζθήκη νέων πληροθοριών (κύρια ταρακηηριζηικά σπηρεζίας). Την σποτρέωζη ηων ηηλεπικοινωνιακών παρότων για παροτή ηων πληροθοριών ζε ηλεκηρονική μορθή. Επιπρόςκετα, ευρζωσ διατυπωμζνεσ προβλζψεισ όπωσ ότι.. γενικά και επιπλζον των όςων ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, ςτισ περιπτώςεισ όπου επζλκει μεταβολι ςε κάποιο από τα χαρακτθριςτικά που περιγράφονται ςτο άρκρο 4 του υπό διαβοφλευςθ ςχεδίου Κανονιςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ τιμολογιακισ περιόδου του ςυγκεκριμζνου λογαριαςμοφ, είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι των τιμών πριν και μετά τθν μεταβολι κακώσ και ο χρόνοσ ςτον οποίο επιλκε θ μεταβολι αυτι, ι ότι.. χωρίσ κανζνα χρονικό περιοριςμό ο πάροχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον ςυνδρομθτι αναδρομικά ςτοιχεία ςχετικά με το Ε.Ε.Α.Χ. για παρελκοφςεσ χριςεισ, ζπειτα από αίτθμά του, για το χρονικό διάςτθμα που ο πάροχοσ τθρεί τα ςτοιχεία αυτά ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςισ του από τθν κείμενθ νομοκεςία (παράγραφοσ 2 του άρκρου 5), είναι ενδεικτικζσ τθσ ζκταςθσ των νζων υποχρεϊςεων που ειςάγει το νζο ςχζδιο Κανονιςμοφ απομακρυνόμενο από τθ φιλοςοφία του Βαςικοφ Επιπζδου Αναλυτικισ Χρζωςθσ που διζπνεε το προτακζν τον Δεκζμβριο του 2009 ςχζδιο Κανονιςμοφ. 5. Η προτεινόμενθ υποχρεωτικι ανάλυςθ προχποκζτει ριηικό επαναςχεδιαςμό των ζντυπων λογαριαςμϊν, ςυνεπάγεται μεγάλο κόςτοσ υλοποίθςθσ, ενϊ είναι αμφίβολο εάν επιτυγχάνει τον ςτόχο τθσ εφκολθσ επαλικευςθσ, του ελζγχου και τθσ παρακολοφκθςθσ του λογαριαςμοφ από τον ςυνδρομθτι 3

4 κακϊσ το πλικοσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν δφναται να οδθγιςει ςε ςφγχυςθ ι και ςε παρανοιςεισ του καταναλωτι αναφορικά με τισ επιβαλλόμενεσ χρεϊςεισ. Παρατθρείται ότι το περιεχόμενο του ελαχίςτου επιπζδου αναλυτικισ χρζωςθσ για τουσ ζντυπουσ λογαριαςμοφσ όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο άρκρο 3 του υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμοφ με αναλυτικοφσ και ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ για μια ςειρά πλθροφοριϊν, ςυνεπάγεται αυξθμζνο κόςτοσ για τον εκδότθ του λογαριαςμοφ, δεν είναι φιλικι προσ το περιβάλλον λφςθ και ςε κάκε περίπτωςθ το εκτεταμζνο πλικοσ των αναγραφόμενων επιμζρουσ ςτοιχείων/πλθροφοριϊν δεν ευνοεί τθν απλι, ςυνοπτικι και κατανοθτι ανάλυςθ των χρεϊςεων προκειμζνου να διευκολφνεται θ επαλικευςθ, ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ του λογαριαςμοφ. 6. Σθμειϊνεται ότι θ εμφάνιςθ ςτον αναλυτικό λογαριαςμό τθσ τιμολογθκείςασ διάρκειασ τθσ κλιςθσ είναι περιττι κακϊσ ο ςυνδρομθτισ δφναται να υπολογίςει το ςτοιχείο αυτό με βάςθ τθ χρζωςθ τθσ κλιςθσ. 7. Περαιτζρω, ενϊ ςυμφωνοφμε με τθ κζςθ που εκφράηεται με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 3 ότι οι πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν δωρεάν κατανάλωςθ του απεριόριςτου (χωρίσ ανϊτατο όριο) χρόνου ομιλίασ δεν ενδιαφζρουν τον ςυνδρομθτι, παρατθρείται ότι το λεκτικό και θ δομι του άρκρου 3 δθμιουργοφν περικϊρια παρερμθνειϊν αναφορικά με το περιεχόμενο των υποχρεϊςεων των τθλεπικοινωνιακϊν παρόχων. Ειδικότερα, θ γενικευμζνθ επιβολι τθσ ανάλυςθσ όλων των οικονομικϊν ελαφρφνςεων και επιβαρφνςεων του ςυνδρομθτι που προβλζπεται ςτθν ενότθτα Γ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 δθμιουργεί περικϊρια παρερμθνειϊν, ενϊ επίςθσ προβλθματίηει και θ δυνατότθτα διάκριςθσ μεταξφ τθσ πάγιασ χρζωςθσ και τθσ προπλθρωμζνθσ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ εντόσ παγίου ςτο άρκρο 3. Ωσ γνωςτόν, θ ςυνικθσ μορφι των διατικζμενων ςτθν αγορά προγραμμάτων ςτακερισ τθλεφωνίασ και internet περιλαμβάνει απεριόριςτο χρόνο ομιλίασ προσ ςυγκεκριμζνουσ προοριςμοφσ και περιοριςμζνο (δωρεάν μζχρι ενόσ ορίου) χρόνο ομιλίασ προσ άλλουσ. Ο λογιςτικόσ διαχωριςμόσ του ποςοφ του παγίου ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ κα ιταν αυκαίρετοσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κατθγοριοποίθςθ των πλθροφοριϊν και θ δομι του ζντυπου λογαριαςμοφ που προτείνει θ ΕΕΤΤ χριηει διευκρινίςεων. 8. Επιπλζον, ςε ςυνζχεια των ςχολίων που είχαν υποβλθκεί από τθν εταιρεία μασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ διαβοφλευςθσ τον Φεβρουάριο του 2010, ςθμειϊνεται ότι: 4

5 (α) ςτισ ενότθτεσ που αφοροφν τθν χρζωςθ των γραπτϊν μθνυμάτων (άρκρο 3 παράγραφοι 1 & 2) δεν διευκρινίηεται εάν θ υποχρζωςθ αναγραφισ αφορά μόνο γραπτά μθνφματα (SMS) που αποςτζλλονται μζςω τθλεφϊνου. Θεωροφμε ότι θ υποχρζωςθ αναγραφισ τθσ χρζωςθσ δεν κα πρζπει να επεκτείνεται και ςτα γραπτά μθνφματα (SMS) που αποςτζλλονται μζςω του διαδικτφου (WEB) κακϊσ τα τελευταία δεν αποτελοφν δθμόςια τθλεφωνικι υπθρεςία. (β) ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 2, οι πλθροφορίεσ που ηθτείται να αναγράφονται (APN Access Point Name) αφοροφν παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ότι θ ςχετικι υποχρζωςθ αφορά τουσ λογαριαςμοφσ των παρόχων κινθτισ τθλεφωνίασ. (γ) Θεωροφμε ότι ςτο τμιμα που αφορά τισ Υπθρεςίεσ Πολυμεςικισ Πλθροφόρθςθσ (ΥΠΠ) (άρκρο 3, παράγραφοσ 2) ο υπό διαβοφλευςθ Κανονιςμόσ κα πρζπει να αντανακλά τθ διάκριςθ ςε παρόχουσ δικτφων, παρόχουσ δικτφων εκκίνθςθσ κλιςθσ και παρόχουσ ΥΠΠ που υπαγορεφει ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ για τθν Παροχι ΥΠΠ ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν εμπζδωςθ των διακριτϊν ρόλων των ανωτζρω παρόχων. Προτείνεται το κάτωκι λεκτικό: Στθν αναγραφι των χρεϊςεων των υπθρεςιϊν πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ αναφζρεται υποχρεωτικά και θ επωνυμία ι ο διακριτικόσ τίτλοσ του παρόχου υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ. Για όςο χρόνο ο πάροχοσ ΥΠΠ δεν είναι γνωςτόσ, και μζχρι να ενθμερωκεί ςχετικά από τον πάροχο δικτφου, ο πάροχοσ δικτφου εκκίνθςθσ κλιςθσ ςτον αναλυτικό λογαριαςμό κα αναγράφεται ο πάροχοσ δικτφου ςτον οποίο δρομολογοφνται οι κλιςεισ/ μθνφματα/ εικονομθνφματα υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ. Από τθ ςτιγμι που ο πάροχοσ δικτφου εκκίνθςθσ τθσ κλιςθσ κα ενθμερωκεί από τον πάροχο δικτφου για τθν ταυτότθτα του παρόχου των υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ, από το ςθμείο εκείνο και φςτερα ςτον αναλυτικό λογαριαςμό του παρόχου του δικτφου εκκίνθςθσ τθσ κλιςθσ κα αναγράφεται υποχρεωτικά θ επωνυμία ι ο διακριτικόσ τίτλοσ του παρόχου υπθρεςιών πολυμεςικισ πλθροφόρθςθσ.» 9. Τζλοσ, κεωροφμε ότι οι ρυκμίςεισ των παραγράφων 3 των άρκρων 5 και 6 είναι ενδεικτικζσ του γεγονότοσ ότι το προτεινόμενο ςχζδιο δεν λαμβάνει υπόψθ το κόςτοσ και τισ μθχανογραφικζσ απαιτιςεισ του ςχεδιαςμοφ και τθσ διαμόρφωςθσ των λογαριαςμϊν, ενϊ αυξάνει υπζρμετρα τισ υποχρεϊςεισ που βαρφνουν τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ: Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 5 οι πάροχοι ενθμερώνουν τουσ ςυνδρομθτζσ με κάκε πρόςφορο τρόπο και ιδίωσ μζςω του λογαριαςμοφ χρζωςθσ, για χρόνο από τθ δθμοςίευςθ μζχρι τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ, για τθν υποχρζωςι τουσ, αποςτολισ ζντυπου λογαριςμοφ με το Ε.Ε.Α.Χ.,...., κακώσ και για τον χρόνο ζναρξθσ τθσ δωρεάν αποςτολισ του νζου Ε.Ε.Α.Χ.. 5

6 Σφμφωνα δε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 Σε περίπτωςθ ςφνδεςθσ που χρθςιμοποιείται από περιςςότερουσ χριςτεσ, ο πάροχοσ οφείλει να ηθτά από τον ςυνδρομθτι ζγγραφθ βεβαίωςθ, για το ότι ζχει ενθμερϊςει τουσ χριςτεσ τθσ ςφνδεςθσ με τον πλζον πρόςφορο τρόπο, για τθν παροχι του Ε.Ε.Α.Χ. ςτο ςυνδρομθτι. Δεν διευκρινίηεται ο τρόποσ διαπίςτωςθσ από τον πάροχο τθσ χριςθσ τθσ ςφνδεςθσ από περιςςότερουσ χριςτεσ, οφτε τι κα πράττει ο πάροχοσ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν προςκομίηει ςχετικι βεβαίωςθ. Σθμειϊνεται δε ότι θ χριςθ μιασ γραμμισ από περιςςότερουσ χριςτεσ αποτελεί τον κανόνα και όχι τθν εξαίρεςθ ςτθν ελλθνικι επικράτεια με ό,τι τοφτο ςυνεπάγεται για τον κίνδυνο διαςποράσ των εκτενϊν πλθροφοριϊν που κα περιζχονται ςτον αναλυτικό λογαριαςμό των ςυνδρομθτϊν. Γενικά διαπιςτϊνεται ότι το υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο Κανονιςμοφ ειςάγει τθν ζννοια του υποχρεωτικοφ Ε.Ε.Α.Χ. και κακιςτά κανόνα τον αναλυτικό ζντυπο λογαριαςμό ειςάγοντασ μια ςειρά από πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςτο υποχρεωτικό περιεχόμενο του ζντυπου λογαριαςμοφ παραβλζποντασ τισ πρακτικζσ δυςχζρειεσ και τα αυξθμζνα κόςτθ που ςυνεπάγεται θ μθχανογραφικι εφαρμογι των ρυκμίςεων, τθν περιβαλλοντολογικι επιβάρυνςθ που κα επιφζρει θ ζκταςθ του ζντυπου λογαριαςμοφ, αλλά και τθν πικανότθτα παρερμθνειϊν των ευρζωσ διατυπωμζνων διατάξεων τόςο από τουσ υπόχρεουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ όςο και από τουσ καταναλωτζσ. ~~~~~ 6

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα