Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ."

Transcript

1 COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΣ/Β/96/449 (2008) και αρικμό μθτρϊου Προμθκευτϊν του αρ. 4 του Ν. 2251/1994, 318/06, δθμιοφργθςε τθν υπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα (εφεξισ «Τπθρεςία») θ οποία παρζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (Internet) χωρίσ δζςμευςθ ςυμβολαίου. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα διζπεται από τουσ παρόντεσ Όρουσ & Προχποκζςεισ Χριςθσ (εφεξισ Όροι), τουσ οποίουσ οι ςυνδρομθτζσ καλοφνται να διαβάςουν προςεκτικά και να ςυμμορφϊνονται με αυτοφσ. Η COSMOTE κεωρεί ότι οι ςυνδρομθτζσ πριν από τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ζχουν λάβει γνϊςθ των Όρων, όπωσ αυτοί κάκε φορά ιςχφουν και τουσ ζχουν αποδεχτεί ανεπιφφλακτα. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ςυνεπάγεται ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων Όρων. Εάν κάποιοσ ςυνδρομθτισ δεν ςυμφωνεί με τουσ Όρουσ, τότε οφείλει να μθν προβεί ςε χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δικαιοφται να τροποποιεί οποτεδιποτε χωρίσ προειδοποίθςθ τουσ παρόντεσ Όρουσ, αναλαμβάνει όμωσ τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το παρόν κείμενο για κάκε τροποποίθςθ ι προςκικθ. Η χριςθ τθσ Τπθρεςίασ επιτρζπεται μόνο ςε ενιλικουσ. ε περίπτωςθ που ανιλικοι κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ και δικαιοφται να μθν παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ. ε περίπτωςθ που κάποιοι όροι κρικοφν άκυροι από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, θ ακυρότθτα αυτϊν δεν επιφζρει τθν ακυρότθτα και των υπολοίπων. Η μθ ενάςκθςθ από τθν COSMOTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τθσ δεν ςυνεπάγεται παραίτθςι τθσ από τα δικαιϊματά τθσ αυτά. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για παράβαςθ των παρόντων Όρων οφειλομζνθ ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, ςειςμοί, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, καταςτάςεισ ανάγκθσ κλπ. Η ενεργοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα και θ πρόςβαςθ ςτο Internet μζςω αυτισ παρζχεται ςε περιοχζσ όπου υπάρχει κάλυψθ από το δίκτυο τθσ COSMOTE. Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενθμερωκεί για τισ περιοχζσ κάλυψθσ από το δίκτυο τθσ COSMOTE από τθν ιςτοςελίδα Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. Περιγραφή Υπηρεςίασ Η Τπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα απευκφνεται ςε ςυνδρομθτζσ με προςωπικό υπολογιςτι και αςφρματο modem που επικυμοφν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο Internet όπου και όποτε κζλουν χωρίσ δζςμευςθ ςυμβολαίου και μθνιαίεσ χρεϊςεισ (προπλθρωμζνθ χριςθ Internet). Οι ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ δεν λαμβάνουν λογαριαςμό κινθτισ τθλεφωνίασ. υγκεκριμζνα οι ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet μζχρι ζνα όριο χριςθσ επιλζγοντασ το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ. Κάκε ςυνδρομθτισ, μπορεί να ενεργοποιιςει μια ςφνδεςθ καρτοκινθτισ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα αγοράηοντασ ζνα από τα εξισ πακζτα ςφνδεςθσ: 1. SIM Pack (περιζχει ειδικι SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα και ςφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ) 2. Full Pack (περιζχει ειδικι SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα, ςφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ και ζνα αςφρματο modem τφπου USB Stick) Με τθν αγορά κάκε πακζτου ςφνδεςθσ, θ COSMOTE δφναται να προςφζρει ζνα ποςό για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ (αρχικό bonus), το οποίο αναγράφεται πάνω ςτθ ςυςκευαςία. Σο τυχόν αρχικό bonus πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό του ςυνδρομθτι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ. Σο διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο του λογαριαςμοφ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα δεν μεταφζρεται, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και δεν επιςτρζφεται ςτον χριςτθ. Διάρκεια Χρήςησ Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ ςφνδεςθ για να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν αρχικι ενεργοποίθςι τθσ, επιλζγοντασ κάκε φορά το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ. Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ανανεϊνει το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο με τουσ τρόπουσ που περιγράφονται κατωτζρω. Κάκε φορά που ο ςυνδρομθτισ ανανεϊνει, μζςω τθσ Τπθρεςίασ, το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο, ανανεϊνεται και θ διάρκεια τθσ ςφνδεςισ του για 12 επιπλζον μινεσ από τθν τελευταία ανανζωςθ. Αν περάςουν δϊδεκα μινεσ χωρίσ να ανανεωκεί το διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο, ο ςυνδρομθτισ χάνει το τυχόν διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο και δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ωςτόςο, ο ςυνδρομθτισ μπορεί εντόσ ενόσ μινα από τθν παρζλευςθ του 12μθνου να λαμβάνει γραπτά μθνφματα (SMS) και να ανανεϊςει το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο. Μετά τθν παρζλευςθ και του 13ου μινα θ ςφνδεςθ ακυρϊνεται. Εξοπλιςμόσ Υπηρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Ο ςυνδρομθτισ τθσ Τπθρεςίασ πρζπει να διακζτει επιτραπζηιο ι φορθτό προςωπικό υπολογιςτι και αςφρματο modem ςυμβατό με μια από τισ τεχνολογίεσ δικτφου κινθτισ 2G/3G/HSPA. 1

2 Σο πακζτο Full Pack περιζχει αςφρματο modem ςυμβατό με το δίκτυο COSMOTE τεχνολογίασ 2G/3G/HSPA και απευκφνεται ςε ςυνδρομθτζσ που δε διακζτουν modem ςυμβατό με το δίκτυο τθσ COSMOTE. Αν ο ςυνδρομθτισ, χρθςιμοποιεί αςφρματο modem με λογιςμικό διαχείριςθσ που δεν ζχει προεγκατεςτθμζνεσ τισ ρυκμίςεισ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο COSMOTE, κα πρζπει να ανατρζξει ςτισ οδθγίεσ χριςθσ τθσ ςυςκευισ του και να επιλζξει ςτο προφίλ ςφνδεςθσ του modem ςτο APN τθν επιλογι internet και ςτον αρικμό κλιςθσ dialup το αλφαρικμθτικό *99#. Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ και βοικεια ςχετικά με τον εξοπλιςμό που διατίκεται ςτο πακζτο Full Pack, ο ςυνδρομθτισ μπορεί να καλζςει (με χρζωςθ) τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (24 ϊρεσ/7 μζρεσ τθν εβδομάδα) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Πάςο Χρόνου Πρόςβαςησ Η Τπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα παρζχει: 1. Πρόςβαςθ ςτο Internet 2. Λιψθ γραπτϊν μθνυμάτων (SMS) ςτον αρικμό τθσ ςφνδεςθσ χωρίσ χρζωςθ ε κάκε SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα που περιζχεται ςτα πακζτα ςφνδεςθσ αντιςτοιχεί ζνασ αρικμόσ ςφνδεςθσ COSMOTE (MSISDN) που χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ γραπτϊν μθνυμάτων (SMS). Η λιψθ SMS προχποκζτει ότι το λογιςμικό διαχείριςθσ του αςφρματου modem του ςυνδρομθτι υποςτθρίηει αυτι τθ λειτουργία (το αςφρματο modem που περιζχεται ςτο πακζτο Full Pack υποςτθρίηει τθ λειτουργία αυτι). Η πρόςβαςθ ςτο Internet είναι εφικτι με τθν ενεργοποίθςθ του αντίςτοιχου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ. Η ενεργοποίθςθ του πάςου χρόνου πρόςβαςθσ γίνεται μζςω μιασ ειδικά διαμορφωμζνθσ ιςτοςελίδασ τθσ COSMOTE (web interface) που ονομάηεται ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα. Οι διακζςιμεσ επιλογζσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ ςτο Internet είναι: Χρόνοσ πρόςβαςησ ςτο Internet Χρζωςη ( ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (πάςο πρόςβαςησ) Μζγιςτοσ Όγκοσ Χρήςησ ανά πάςο πρόςβαςησ (GB)* 1 θμζρα (24 ϊρεσ) θμζρεσ (240 ϊρεσ) θμζρεσ (720 ϊρεσ) 40 5 *1GB=1024MB και 1MB=1024KB. Για τθν ενεργοποίθςθ ενόσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, ο ςυνδρομθτισ πρζπει να επιλζξει το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ και να επιβεβαιϊςει ότι επικυμεί να αφαιρεκεί το αντίςτοιχο ποςό από το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του, εφόςον αυτό επαρκεί. Αν το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του ςυνδρομθτι δεν επαρκεί για τθν αγορά ενόσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, τότε θ αντίςτοιχθ επιλογι είναι ανενεργι και ο ςυνδρομθτισ πρζπει να κάνει ανανζωςθ χρθματικοφ υπολοίπου. Για τθν ενεργοποίθςθ κάκε φορά του αντίςτοιχου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, ο ςυνδρομθτισ πρζπει να αποδεχκεί τουσ παρόντεσ Όρουσ. Κάκε πάςο πρόςβαςθσ κα ιςχφει από τθν ϊρα τθσ ενεργοποίθςισ του μζχρι τθν παρζλευςθ των ωρϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε χρονικό διάςτθμα τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ του ςυνδρομθτι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ διάρκειασ που αντιςτοιχεί ςε κάκε πάςο πρόςβαςθσ, κα γίνεται αυτόματα απενεργοποίθςι του, εκτόσ εάν καταναλωκεί νωρίτερα ο διακζςιμοσ όγκοσ χριςθσ. Όςο το πάςο χρόνου πρόςβαςθσ είναι ενεργό, ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ςυνδεκεί ι αποςυνδεκεί από το δίκτυο τθσ COSMOTE όςεσ φορζσ επικυμεί. Η διακζςιμθ χριςθ μειϊνεται κακϊσ ο χριςτθσ κάνει χριςθ Internet και διακινοφνται δεδομζνα μζςω του δικτφου τθσ COSMOTE και του αςφρματου modem. Η μζτρθςθ του όγκου δεδομζνων που διακινοφνται γίνεται από το δίκτυο τθσ COSMOTE με βιμα 1ΚΒ. Όταν θ υπολειπόμενθ χριςθ μθδενιςτεί, το πάςο απενεργοποιείται αυτόματα και ο ςυνδρομθτισ ανακατευκφνεται ςτθν αρχικι οκόνθ (Home) τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται για τθ χριςθ που απομζνει για το ενεργό πάςο χρόνου πρόςβαςθσ που χρθςιμοποιεί (εκφραςμζνθ ςε ΜΒ, 1ΜΒ=1024ΚΒ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ και τθν επιλογι «Τπόλοιπο Χριςθσ». Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενεργοποιιςει ζνα νζο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ πριν τθ λιξθ του προθγοφμενου. τθν περίπτωςθ αυτι, ο χρόνοσ του νζου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ και ο αντίςτοιχοσ όγκοσ χριςθσ προςτίκενται ςτον υπολειπόμενο χρόνο πρόςβαςθσ και όγκο χριςθσ. Ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Η COSMOTE ζχει διαμορφϊςει μια ειδικι ιςτοςελίδα ςτθ διεφκυνςθ https://ciotgonrequest.cosmote.gr για να επιτρζπεται ςτον ςυνδρομθτι του COSMOTE Internet On The Go με κάρτα να: Ενεργοποιιςει ζνα πάςο χρόνου πρόςβαςθσ ςτο Internet όποτε κζλει με χρζωςθ από το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του 2

3 Ενθμερωκεί για τθν θμερομθνία λιξθσ ενεργοφ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ και τθ χριςθ που απομζνει Ανανεϊςει το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του Ενθμερωκεί για τισ ιςχφουςεσ χρεϊςεισ και τουσ παρόντεσ Όρουσ Δει τον αρικμό τθσ κάρτασ SIM COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Ρυκμίςει τθν επικυμθτι γλϊςςα εμφάνιςθσ των ενθμερωτικϊν μθνυμάτων SMS από τθν COSMOTE για τθ ςυγκεκριμζνθ Τπθρεςία (από Ελλθνικι ςε Αγγλικι ι το αντίςτροφο) Η πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο ςε ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ και δε χρεϊνεται. Επίςθσ, θ πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα είναι δωρεάν και επιτρζπεται ακόμα και αν ο χριςτθσ δεν ζχει ενεργοποιιςει ζνα πάςο πρόςβαςθσ ςτο Internet. ε περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ δεν ζχει ενεργοποιιςει πάςο χρόνου πρόςβαςθσ, δεν κα μπορεί να επιςκεφκεί άλλεσ ιςτοςελίδεσ και κα ανακατευκφνεται αυτόματα ςτθν ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα (Home) για να ενεργοποιιςει ζνα νζο. Ανανζωςη Υπολοίπου Οι χριςτεσ μποροφν να ανανεϊςουν το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τουσ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα με τισ κάρτεσ ανανζωςησ τθσ Τπθρεςίασ. Κάκε κάρτα ανανζωςθσ ζχει ζναν ζγκυρο 16-ψιφιο κωδικό που είναι μοναδικόσ. Μετά από μια επιτυχθμζνθ ανανζωςθ υπολοίπου με χριςθ ενόσ 16-ψιφιου κωδικοφ, ο κωδικόσ ακυρϊνεται. Η ανανζωςθ μζςω κάρτασ ανανζωςθσ γίνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ, μζςω τθσ επιλογισ Ανανζωςθ (Διακζςιμου Τπολοίπου). υγκεκριμζνα, ο χριςτθσ που επιλζγει Ανανζωςθ, ςε ςχετικό παράκυρο πλθκτρολογεί τον ζγκυρο μυςτικό 16-ψιφιο κωδικό τθσ κάρτασ ανανζωςθσ. τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ πλθκτρολογιςει ζναν μθ ζγκυρο κωδικό κα λάβει ενθμερωτικό μινυμα SMS που κα τον ενθμερϊνει να προςπακιςει εκ νζου. Αν θ ανανζωςθ υπολοίπου ολοκλθρωκεί επιτυχθμζνα, κα αποςταλεί γραπτό μινυμα SMS επιβεβαίωςθσ ςτον αρικμό τθσ κάρτασ SIM COSMOTE Internet On The Go με κάρτα το οποίο κα ενθμερϊνει τον ςυνδρομθτι για το νζο διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του. Επίςθσ, το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ χριςτθ εμφανίηεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ. Μεταφορά ποςοφ από λογαριαςμό καρτοκινητήσ COSMOTE Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να μεταφζρει ζνα ποςό που επικυμεί από άλλο λογαριαςμό καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOTE (WHAT S UP, COSMOΚΑΡΣΑ) ι λογαριαςμό COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ςτον λογαριαςμό COSMOTE Internet On The Go με κάρτα καλϊντασ τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (με χρζωςθ) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Περιοριςμοί τησ ευθφνησ τησ COSMOTE Η COSMOTE δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ για το περιεχόμενο, ορκότθτα, πιςτότθτα, ακρίβεια ι καταλλθλότθτα των πλθροφοριϊν που λαμβάνει ο χριςτθσ μζςα από το δίκτυο τθσ ι το Internet. Επίςθσ, δεν ευκφνεται για το περιεχόμενο που ειςάγει, καταχωρεί ι διακινεί ο χριςτθσ μζςω του δικτφου τθσ ι του Internet. Κατά ςυνζπεια δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν προκλθκεί ςτο χριςτθ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο εκ τθσ αιτίασ αυτισ. Η COSMOTE δεν εμπλζκεται ςε τυχόν διενζξεισ ι διαφορζσ μεταξφ του χριςτθ και τρίτων, οι οποίεσ μπορεί να προκφψουν από ι /κατά τθ χριςθ του δικτφου τθσ. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε ζμμεςθ, αποκετικι ηθμία ι διαφυγόν κζρδοσ οποιουδιποτε είδουσ ι μορφισ, θ οποία οφείλεται ςτθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δεν ευκφνεται ζναντι των πελατϊν / χρθςτϊν για ηθμιζσ που τυχόν προκφψουν από τθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δεν είναι υπεφκυνθ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ απολζςει τον κωδικό κάρτασ ι κουπονιοφ προπλθρωμζνθσ αξίασ, κακϊσ και τθν κάρτα SIM πρόςβαςθσ ςτθν Τπθρεςία και αυτά με τθν ςειρά τουσ χρθςιμοποιθκοφν από άλλο χριςτθ Η COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ ςε περίπτωςθ που το φςτθμα ι/και Δίκτυο ι/και θ Τπθρεςία δεν είναι διακζςιμθ ςτο χριςτθ για λόγουσ Ανωτζρασ Βίασ και για όςο χρόνο διαρκοφν αυτοί. ε καμία περίπτωςθ θ COSMOTE δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν απαιτιςεισ νομικισ ι αςτικισ ι/και ποινικισ φφςεωσ οφτε για τυχόν ηθμία (κετικι, ειδικι ι αποκετικι, θ οποία ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, διαηευκτικά ι/και ςωρευτικά ςυνίςταται ςε απϊλεια κερδϊν, δεδομζνων, διαφυγόντα κζρδθ, χρθματικι ικανοποίθςθ κλπ.) από χριςτεσ τθσ Τπθρεςίασ ι τρίτουσ από αιτία που ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία ι μθ ι/και τθ χριςθ του ι/και ςε αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν ι/και πλθροφοριϊν που διατίκενται από τθ ςελίδα αυτι ι/και από τυχόν μθ επιτρεπόμενεσ παρεμβάςεισ τρίτων ςε προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ ι/και πλθροφορίεσ που διατίκενται μζςω αυτισ. ε περίπτωςθ που θ ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ παρζχει ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ τρίτων (μζςω internet), αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιςτοςελίδων) ζχουν και τθν πλιρθ (αςτικι και ποινικι) ευκφνθ για τθν αςφάλεια, το ςφννομο και τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου των ιςτοςελίδων και υπθρεςιϊν τουσ, αποκλειόμενθσ κάκε ευκφνθσ τθσ COSMOTE, όπωσ ενδεικτικά ευκφνθσ 3

4 περί δικαιωμάτων πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ ι οποιουδιποτε δικαιϊματοσ τρίτου. Ωσ εκ τοφτου οι χριςτεσ υποχρεοφνται να απευκφνονται απευκείασ ςτουσ τρίτουσ (παρόχουσ ιςτοςελίδων) για οτιδιποτε προκφψει από τθν επίςκεψθ ι/και χριςθ αυτϊν. Παρά το γεγονόσ ότι οι χριςτεσ αποδζχονται ότι θ COSMOTE οφτε υποχρεοφται, οφτε δφναται να ελζγξει τθν αςφάλεια και το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων και υπθρεςιϊν τρίτων ςτισ οποίεσ παρζχει πρόςβαςθ, εντοφτοισ δικαιοφται οποτεδιποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ι να διακόπτει οποιαδιποτε υπθρεςία τρίτου ι ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ τρίτου, εάν, κατά τθν κρίςθ τθσ, απειλείται ι παραβιάηεται ο νόμοσ ι οι παρόντεσ Όροι. H COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ εκ μζρουσ του κάκε χριςτθ, και ωσ εκ τοφτου το περιεχόμενο ςτο οποίο ζχει πρόςβαςθ ι διακινεί ο χριςτθσ. Ωςτόςο, θ COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να παρακολουκεί, ελζγχει, επικεωρεί ι /και αποκαλφπτει κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία που απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, διοικθτικι ι δικαςτικι διαδικαςία, κατόπιν ςχετικισ εντολισ ι επιταγισ, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τον χριςτθ για αυτζσ τισ ενζργειεσ. Δικαιώματα πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ Εκτόσ τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων, παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων αποτελοφν τθν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ COSMOTE και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Απαγορεφεται οποιαδιποτε αντιγραφι, διανομι, μεταφορά, μεταποίθςθ, μεταπϊλθςθ, δθμιουργία παράγωγθσ εργαςίασ ι παραπλάνθςθ του κοινοφ ςχετικά με τον πραγματικό παροχζα του Περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Συχόν αναπαραγωγι, επανζκδοςθ, φόρτωςθ, ανακοίνωςθ, διάδοςθ ι μετάδοςθ ι οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του Περιεχομζνου με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ γραπτισ άδειασ τθσ COSMOTE ι οιουδιποτε άλλου δικαιοφχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Σα ονόματα, εικόνεσ, λογότυπα και διακριτικά γνωρίςματα που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ, είναι αποκλειςτικά ςιματα τθσ COSMOTE ι τρίτων μερϊν προςτατευόμενα από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ περί εμπορικϊν ςθμάτων. Η εμφάνιςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ δεν κα πρζπει κατά κανζνα τρόπο να εκλθφκεί ωσ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ άδειασ ι δικαιϊματοσ χριςθσ τουσ. Υποχρεώςεισ Αποδεκτήσ Χρήςησ και Ορθήσ Συμπεριφοράσ Χρήςτη Οι χριςτεσ αποδζχονται, ςυμφωνοφν και ςυνομολογοφν ότι κα κάνουν ςφννομθ και πρόςφορθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ωσ εκ τοφτου οι χριςτεσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςυμφωνοφν ότι: Θα χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό που δε δθμιουργεί προβλιματα ςτο δίκτυο τθσ COSMOTE. Δεν κα χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι και δεν κα επιτρζπουν ςε τρίτουσ να χρθςιμοποιοφν τθν Τπθρεςία για ανικικουσ ι παράνομουσ ςκοποφσ. Ειδικότερα οι χριςτεσ απαγορεφεται να κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ για να: προκαλζςουν οποιαδιποτε βλάβθ ςε ανιλικο μεταδϊςουν με οποιοδιποτε τρόπο ι αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο που είτε παραβιάηει οποιαδιποτε δικαιϊματα τρίτων, είτε προςβάλλει τθν προςωπικότθτα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδιποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τρίτων, είτε ζρχεται, με οποιονδιποτε τρόπο ςε αντίκεςθ με το νόμο. παρενοχλιςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθν ιδιωτικι ηωι και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα άλλων χρθςτϊν (όπωσ θ ςυλλογι ι/ και αποκικευςθ προςωπικϊν δεδομζνων άλλων χρθςτϊν). αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν ι αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε Περιεχόμενο που ζρχεται ςε αντίκεςθ με το νόμο κακϊσ και τα χρθςτά και ςυναλλακτικά ικθ, παρενοχλοφν με οποιονδιποτε τρόπο ατομικά τθν ιδιωτικι ηωι και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλθτικό, προςβλθτικό, ενοχλθτικό, ςυκοφαντικό, δυςφθμιςτικό, χυδαίο, άςεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαςθ του απορριτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάκεια, ι εκφράηει φυλετικζσ, εκνικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ, αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν, αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χριςτεσ δεν ζχουν δικαίωμα μετάδοςθσ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ι τισ ςυμβατικζσ ι διαχειριςτικζσ ςχζςεισ (όπωσ εςωτερικζσ πλθροφορίεσ, ιδιοκτθςιακζσ και εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν ι αποκαλφφκθκαν ωσ μζροσ εργαςιακϊν ςχζςεων ι που καλφπτονται ςε ςυμφωνίεσ εμπιςτευτικότθτασ). αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν, αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε Περιεχόμενο το οποίο παραβιάηει οποιαδιποτε ευρεςιτεχνία, εμπορικό ςιμα, εμπορικό μυςτικό, πνευματικά δικαιϊματα ι άλλα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα τρίτων. παραπλανιςουν οποιονδιποτε ωσ προσ τθν προζλευςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ηθμιϊςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθ φιμθ τθσ COSMOTE ι και τρίτων. κζςουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του δικτφου τθσ COSMOTE. 4

5 εμποδίςουν οποιονδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ θ να παρακάμπτει τον ζλεγχο ταυτότθτάσ του. εγκαταςτιςουν και να προωκιςουν με οποιονδιποτε τρόπο, οποιουδιποτε είδουσ αυτόκλθτθ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ διαφιμιςθ ι μθ ηθτθκζντα από τον παραλιπτθ θλεκτρονικά μθνφματα (spam), αλυςιδωτζσ επιςτολζσ, ςυςτιματα πυραμίδων και οποιαδιποτε άλλθ μορφισ ανεπικφμθτθσ προϊκθςθσ περιεχομζνου). προωκοφν ι/και διακζτουν περιεχόμενο που περιζχει κακόβουλο λογιςμικό ι προγράμματα ςχεδιαςμζνα να παρεμβλθκοφν, καταςτρζψουν ι περιορίςουν τθ λειτουργία οποιουδιποτε λογιςμικοφ ι τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ι να εμποδίςουν άλλουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ COSMOTE. αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ άλλων Χρθςτϊν ι Εταιρικζσ πλθροφορίεσ που δεν είναι δθμοςίωσ ανακοινϊςιμεσ, διαταράξουν τθν ομαλι λειτουργία των δικτφων και, γενικά, να υπονομεφςει και να υποβακμίςει το επίπεδο αςφάλειασ των υςτθμάτων τθσ Εταιρίασ. αποκαλφπτουν πλθροφορίεσ που περιζχουν προςωπικά δεδομζνα. προβοφν ςε θκελθμζνθ ι ακζλθτθ παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ι των νομοκετικϊν διατάξεων. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω των υπθρεςιϊν τθσ COSMOTE, κα πρζπει να γίνεται ςφννομθ και πρόςφορθ χριςθ αυτϊν, και να τθρεί τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ του διαδικτφου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet). Ο χριςτθσ οφείλει να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν COSMOTE ςε περίπτωςθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι του: οποιοδιποτε κενό αςφάλειασ που κζτει ςε κίνδυνο το απόρρθτο των επικοινωνιϊν του ίδιου, άλλων ςυνδρομθτϊν ι τρίτων προςϊπων. μθ ορκι ςυμπεριφορά ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε προϊόν ι υπθρεςία τθσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν του, ςφμφωνα με τθν κρίςθ του και τθν ενθμζρωςθ που του παρζχεται από τθν COSMOTE. Ο χριςτθσ ζχει δικαίωμα να αποκτά πρόςβαςθ αποκλειςτικά και μόνο ςε δεδομζνα επικοινωνίασ τα οποία αναφζρονται ςτον ίδιο, ι είναι Δθμοςίωσ Ανακοινϊςιμα, ι για τα οποία ζχει δοκεί άδεια για πρόςβαςθ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία ι τισ αποφάςεισ των αρμοδίων Αρχϊν. ε περίπτωςθ που οι χριςτεσ δεν τθροφν οποιαδιποτε από τισ νόμιμεσ ι ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ περί αποδεκτισ χριςθσ και ορκισ ςυμπεριφοράσ θ COSMOTE δικαιοφται να αςκιςει κάκε νόμιμο δικαίωμά τθσ. ε κάκε περίπτωςθ χριςθσ παράνομθσ ι αντίκετθσ με τουσ εκάςτοτε Όρουσ Χριςθσ, θ COSMOTE επιφυλάςςεται για τθν άςκθςθ κάκε νομίμου δικαιϊματόσ τθσ και δθ για κάκε κετικι και αποκετικι τθσ ηθμία. Διαθεςιμότητα Δικτφου Η COSMOTE καταβάλλει εφλογεσ προςπάκειεσ για τθ ςυντιρθςθ και τθ διακεςιμότθτα τθσ Τπθρεςίασ. Οι χριςτεσ παρ' όλα αυτά αποδζχονται ότι θ COSMOTE δικαιοφται να τροποποιεί ι/και να διακόπτει προςωρινά ι μόνιμα το ςφνολο ι τμιμα του με ι/και χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τουσ χριςτεσ, δεδομζνου ότι θ διακεςιμότθτα μπορεί να επθρεάηεται από τον εξοπλιςμό των χρθςτϊν, άλλα δίκτυα επικοινωνιϊν, το μεγάλο αρικμό ατόμων που προςπακοφν να κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ ταυτόχρονα ι από άλλεσ αιτίεσ. Ωσ εκ τοφτου θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε είδουσ ηθμία (κετικι, αποκετικι, εξ αμελείασ, ενδοςυμβατικι ι άλλθ,) προερχομζνθ από τθ τθν αδυναμία πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ς' αυτό, τθν παφςθ του ςυνόλου ι τμθμάτων αυτοφ, τθν κακυςτζρθςθ, μθ παράδοςθ, διακοπι ι κακι ποιότθτα λιψθσ των υπθρεςιϊν του ι απϊλειασ του περιεχομζνου τουσ, τθν φπαρξθ κάκε είδουσ λακϊν. ε κάκε περίπτωςθ θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε να διακόψει προςωρινά ι οριςτικά τθ λειτουργία ολοκλιρου ι τμιματοσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ για λόγουσ ςυντιρθςθσ ι αναβάκμιςθσ ι για οποιονδιποτε λόγο. Αν και θ COSMOTE καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια προςταςίασ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ από ψθφιακοφσ ιοφσ, δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι δεν κα προςβλθκεί ποτζ από ιοφσ (virus free). υνεπϊσ κάκε χριςτθσ πρζπει να φροντίηει για τθν δικι του προςταςία (χριςθ antivirus, virus scanner ι άλλων ςυςτθμάτων προςταςίασ) πριν τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ι τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν, λογιςμικοφ ι περιεχομζνου αυτοφ ςτον Η/Τ του. Ο χριςτθσ δεν επιτρζπεται να παραχωρεί τθ χριςθ, να υπεκμιςκϊνει, μεταπωλεί και εν γζνει διακζτει προσ εμπορικι εκμετάλλευςθ τισ υπθρεςίεσ που του παρζχονται μζςω του δικτφου τθσ COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. Αςφάλεια Η COSMOTE αναγνωρίηει τθ ςθμαςία του κζματοσ τθσ αςφαλείασ των Προςωπικϊν Δεδομζνων, κακϊσ και των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ζχει λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα, με τισ πιο ςφγχρονεσ και προθγμζνεσ μεκόδουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια. 5

6 Αναγνώριςη Πελάτη Ο ςυνδρομθτισ τθσ Τπθρεςίασ αναγνωρίηεται από το δίκτυο τθσ COSMOTE βάςει τθσ SIM κάρτασ που παρζχεται ςτα πακζτα ςφνδεςθσ ςτθν Τπθρεςία. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμία τυχόν προκφψει για τουσ χριςτεσ από τθν αυκαίρετθ ι παράνομθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ από τρίτουσ, και διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν καταβολι αποηθμίωςθσ από τον χριςτθ, ςε περίπτωςθ που υποςτεί οποιουδιποτε είδουσ ηθμία από τθν αυκαίρετθ ι παράνομθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δικαιοφται οποτεδιποτε να τερματίςει τθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ ςτο χριςτθ και να αρνθκεί οποιαδιποτε τρζχουςα ι μζλλουςα χριςθ τθσ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των Όρων και Προχποκζςεων Χριςθσ. COOKIES Η COSMOTE μπορεί να χρθςιμοποιεί cookies για τθν αναγνϊριςθ του χριςτθ. Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου που αποκθκεφονται ςτο ςκλθρό δίςκο κάκε χριςτθ, δεν λαμβάνουν γνϊςθ οποιουδιποτε εγγράφου ι αρχείου από τον υπολογιςτι του και χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθ διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ του χριςτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ και για ςτατιςτικοφσ λόγουσ, προκειμζνου να κακορίηονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι υπθρεςίεσ τθσ ςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ είναι χριςιμεσ ι δθμοφιλείσ ι για λόγουσ marketing. O χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει το διακομιςτι του, ϊςτε να μθν λαμβάνει cookies, είτε ςυνολικά, είτε κατά περίπτωςθ. ε μια τζτοια περίπτωςθ ο χριςτθσ δεν μπορεί να ζχει περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ. Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων Σα προςωπικά δεδομζνα των ςυνδρομθτϊν, κα τθροφνται και κα επεξεργάηονται από τθν COSMOTE για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ Τπθρεςίασ. Ο ςυνδρομθτισ ζχει, μζςα ςτα πλαίςια τθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των τθλεπικοινωνιϊν και προςωπικϊν δεδομζνων, τα δικαιϊματα ενθμζρωςθσ και αντίρρθςθσ που προβλζπουν τα άρκρα 11 ζωσ 13 του Ν. 2472/1997 για τα προςωπικά του δεδομζνα (κατόπιν γραπτοφ αιτιματόσ του και ζναντι του εκάςτοτε κακοριηομζνου από τθν Αρχι του ν.2472/1997 ποςοφ). Επικοινωνία Για κάκε διευκρίνιςθ ςχετικά με το COSMOTE Internet On The Go με κάρτα οι χριςτεσ μποροφν να καλοφν (με χρζωςθ) τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (που είναι διακζςιμθ όλο το 24ωρο κάκε μζρα) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Επίςθσ οι χριςτεσ μποροφν να επικοινωνοφν με τθν COSMOTE ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ κακϊσ και ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ, Λεωφ. Κθφιςίασ 44, Μαροφςι Ακινα. 6

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β.

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. COSMOTE Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

«Αναγνϊριςθ επικζςεων ςε δίκτυα εφαρμογϊν με δίκτυα κατανεμθμζνων αιςκθτιρων (sensor networks)»

«Αναγνϊριςθ επικζςεων ςε δίκτυα εφαρμογϊν με δίκτυα κατανεμθμζνων αιςκθτιρων (sensor networks)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ «Αναγνϊριςθ επικζςεων ςε δίκτυα εφαρμογϊν με δίκτυα κατανεμθμζνων αιςκθτιρων (sensor

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα