Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ."

Transcript

1 COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΣ/Β/96/449 (2008) και αρικμό μθτρϊου Προμθκευτϊν του αρ. 4 του Ν. 2251/1994, 318/06, δθμιοφργθςε τθν υπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα (εφεξισ «Τπθρεςία») θ οποία παρζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (Internet) χωρίσ δζςμευςθ ςυμβολαίου. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα διζπεται από τουσ παρόντεσ Όρουσ & Προχποκζςεισ Χριςθσ (εφεξισ Όροι), τουσ οποίουσ οι ςυνδρομθτζσ καλοφνται να διαβάςουν προςεκτικά και να ςυμμορφϊνονται με αυτοφσ. Η COSMOTE κεωρεί ότι οι ςυνδρομθτζσ πριν από τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ζχουν λάβει γνϊςθ των Όρων, όπωσ αυτοί κάκε φορά ιςχφουν και τουσ ζχουν αποδεχτεί ανεπιφφλακτα. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ςυνεπάγεται ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων Όρων. Εάν κάποιοσ ςυνδρομθτισ δεν ςυμφωνεί με τουσ Όρουσ, τότε οφείλει να μθν προβεί ςε χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δικαιοφται να τροποποιεί οποτεδιποτε χωρίσ προειδοποίθςθ τουσ παρόντεσ Όρουσ, αναλαμβάνει όμωσ τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το παρόν κείμενο για κάκε τροποποίθςθ ι προςκικθ. Η χριςθ τθσ Τπθρεςίασ επιτρζπεται μόνο ςε ενιλικουσ. ε περίπτωςθ που ανιλικοι κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ και δικαιοφται να μθν παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ. ε περίπτωςθ που κάποιοι όροι κρικοφν άκυροι από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, θ ακυρότθτα αυτϊν δεν επιφζρει τθν ακυρότθτα και των υπολοίπων. Η μθ ενάςκθςθ από τθν COSMOTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τθσ δεν ςυνεπάγεται παραίτθςι τθσ από τα δικαιϊματά τθσ αυτά. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για παράβαςθ των παρόντων Όρων οφειλομζνθ ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, ςειςμοί, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, καταςτάςεισ ανάγκθσ κλπ. Η ενεργοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα και θ πρόςβαςθ ςτο Internet μζςω αυτισ παρζχεται ςε περιοχζσ όπου υπάρχει κάλυψθ από το δίκτυο τθσ COSMOTE. Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενθμερωκεί για τισ περιοχζσ κάλυψθσ από το δίκτυο τθσ COSMOTE από τθν ιςτοςελίδα Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. Περιγραφή Υπηρεςίασ Η Τπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα απευκφνεται ςε ςυνδρομθτζσ με προςωπικό υπολογιςτι και αςφρματο modem που επικυμοφν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο Internet όπου και όποτε κζλουν χωρίσ δζςμευςθ ςυμβολαίου και μθνιαίεσ χρεϊςεισ (προπλθρωμζνθ χριςθ Internet). Οι ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ δεν λαμβάνουν λογαριαςμό κινθτισ τθλεφωνίασ. υγκεκριμζνα οι ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet μζχρι ζνα όριο χριςθσ επιλζγοντασ το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ. Κάκε ςυνδρομθτισ, μπορεί να ενεργοποιιςει μια ςφνδεςθ καρτοκινθτισ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα αγοράηοντασ ζνα από τα εξισ πακζτα ςφνδεςθσ: 1. SIM Pack (περιζχει ειδικι SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα και ςφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ) 2. Full Pack (περιζχει ειδικι SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα, ςφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ και ζνα αςφρματο modem τφπου USB Stick) Με τθν αγορά κάκε πακζτου ςφνδεςθσ, θ COSMOTE δφναται να προςφζρει ζνα ποςό για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ (αρχικό bonus), το οποίο αναγράφεται πάνω ςτθ ςυςκευαςία. Σο τυχόν αρχικό bonus πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό του ςυνδρομθτι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ. Σο διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο του λογαριαςμοφ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα δεν μεταφζρεται, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και δεν επιςτρζφεται ςτον χριςτθ. Διάρκεια Χρήςησ Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ ςφνδεςθ για να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν αρχικι ενεργοποίθςι τθσ, επιλζγοντασ κάκε φορά το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ. Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ανανεϊνει το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο με τουσ τρόπουσ που περιγράφονται κατωτζρω. Κάκε φορά που ο ςυνδρομθτισ ανανεϊνει, μζςω τθσ Τπθρεςίασ, το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο, ανανεϊνεται και θ διάρκεια τθσ ςφνδεςισ του για 12 επιπλζον μινεσ από τθν τελευταία ανανζωςθ. Αν περάςουν δϊδεκα μινεσ χωρίσ να ανανεωκεί το διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο, ο ςυνδρομθτισ χάνει το τυχόν διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο και δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ωςτόςο, ο ςυνδρομθτισ μπορεί εντόσ ενόσ μινα από τθν παρζλευςθ του 12μθνου να λαμβάνει γραπτά μθνφματα (SMS) και να ανανεϊςει το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο. Μετά τθν παρζλευςθ και του 13ου μινα θ ςφνδεςθ ακυρϊνεται. Εξοπλιςμόσ Υπηρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Ο ςυνδρομθτισ τθσ Τπθρεςίασ πρζπει να διακζτει επιτραπζηιο ι φορθτό προςωπικό υπολογιςτι και αςφρματο modem ςυμβατό με μια από τισ τεχνολογίεσ δικτφου κινθτισ 2G/3G/HSPA. 1

2 Σο πακζτο Full Pack περιζχει αςφρματο modem ςυμβατό με το δίκτυο COSMOTE τεχνολογίασ 2G/3G/HSPA και απευκφνεται ςε ςυνδρομθτζσ που δε διακζτουν modem ςυμβατό με το δίκτυο τθσ COSMOTE. Αν ο ςυνδρομθτισ, χρθςιμοποιεί αςφρματο modem με λογιςμικό διαχείριςθσ που δεν ζχει προεγκατεςτθμζνεσ τισ ρυκμίςεισ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο COSMOTE, κα πρζπει να ανατρζξει ςτισ οδθγίεσ χριςθσ τθσ ςυςκευισ του και να επιλζξει ςτο προφίλ ςφνδεςθσ του modem ςτο APN τθν επιλογι internet και ςτον αρικμό κλιςθσ dialup το αλφαρικμθτικό *99#. Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ και βοικεια ςχετικά με τον εξοπλιςμό που διατίκεται ςτο πακζτο Full Pack, ο ςυνδρομθτισ μπορεί να καλζςει (με χρζωςθ) τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (24 ϊρεσ/7 μζρεσ τθν εβδομάδα) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Πάςο Χρόνου Πρόςβαςησ Η Τπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα παρζχει: 1. Πρόςβαςθ ςτο Internet 2. Λιψθ γραπτϊν μθνυμάτων (SMS) ςτον αρικμό τθσ ςφνδεςθσ χωρίσ χρζωςθ ε κάκε SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα που περιζχεται ςτα πακζτα ςφνδεςθσ αντιςτοιχεί ζνασ αρικμόσ ςφνδεςθσ COSMOTE (MSISDN) που χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ γραπτϊν μθνυμάτων (SMS). Η λιψθ SMS προχποκζτει ότι το λογιςμικό διαχείριςθσ του αςφρματου modem του ςυνδρομθτι υποςτθρίηει αυτι τθ λειτουργία (το αςφρματο modem που περιζχεται ςτο πακζτο Full Pack υποςτθρίηει τθ λειτουργία αυτι). Η πρόςβαςθ ςτο Internet είναι εφικτι με τθν ενεργοποίθςθ του αντίςτοιχου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ. Η ενεργοποίθςθ του πάςου χρόνου πρόςβαςθσ γίνεται μζςω μιασ ειδικά διαμορφωμζνθσ ιςτοςελίδασ τθσ COSMOTE (web interface) που ονομάηεται ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα. Οι διακζςιμεσ επιλογζσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ ςτο Internet είναι: Χρόνοσ πρόςβαςησ ςτο Internet Χρζωςη ( ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (πάςο πρόςβαςησ) Μζγιςτοσ Όγκοσ Χρήςησ ανά πάςο πρόςβαςησ (GB)* 1 θμζρα (24 ϊρεσ) θμζρεσ (240 ϊρεσ) θμζρεσ (720 ϊρεσ) 40 5 *1GB=1024MB και 1MB=1024KB. Για τθν ενεργοποίθςθ ενόσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, ο ςυνδρομθτισ πρζπει να επιλζξει το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ και να επιβεβαιϊςει ότι επικυμεί να αφαιρεκεί το αντίςτοιχο ποςό από το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του, εφόςον αυτό επαρκεί. Αν το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του ςυνδρομθτι δεν επαρκεί για τθν αγορά ενόσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, τότε θ αντίςτοιχθ επιλογι είναι ανενεργι και ο ςυνδρομθτισ πρζπει να κάνει ανανζωςθ χρθματικοφ υπολοίπου. Για τθν ενεργοποίθςθ κάκε φορά του αντίςτοιχου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, ο ςυνδρομθτισ πρζπει να αποδεχκεί τουσ παρόντεσ Όρουσ. Κάκε πάςο πρόςβαςθσ κα ιςχφει από τθν ϊρα τθσ ενεργοποίθςισ του μζχρι τθν παρζλευςθ των ωρϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε χρονικό διάςτθμα τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ του ςυνδρομθτι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ διάρκειασ που αντιςτοιχεί ςε κάκε πάςο πρόςβαςθσ, κα γίνεται αυτόματα απενεργοποίθςι του, εκτόσ εάν καταναλωκεί νωρίτερα ο διακζςιμοσ όγκοσ χριςθσ. Όςο το πάςο χρόνου πρόςβαςθσ είναι ενεργό, ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ςυνδεκεί ι αποςυνδεκεί από το δίκτυο τθσ COSMOTE όςεσ φορζσ επικυμεί. Η διακζςιμθ χριςθ μειϊνεται κακϊσ ο χριςτθσ κάνει χριςθ Internet και διακινοφνται δεδομζνα μζςω του δικτφου τθσ COSMOTE και του αςφρματου modem. Η μζτρθςθ του όγκου δεδομζνων που διακινοφνται γίνεται από το δίκτυο τθσ COSMOTE με βιμα 1ΚΒ. Όταν θ υπολειπόμενθ χριςθ μθδενιςτεί, το πάςο απενεργοποιείται αυτόματα και ο ςυνδρομθτισ ανακατευκφνεται ςτθν αρχικι οκόνθ (Home) τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται για τθ χριςθ που απομζνει για το ενεργό πάςο χρόνου πρόςβαςθσ που χρθςιμοποιεί (εκφραςμζνθ ςε ΜΒ, 1ΜΒ=1024ΚΒ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ και τθν επιλογι «Τπόλοιπο Χριςθσ». Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενεργοποιιςει ζνα νζο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ πριν τθ λιξθ του προθγοφμενου. τθν περίπτωςθ αυτι, ο χρόνοσ του νζου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ και ο αντίςτοιχοσ όγκοσ χριςθσ προςτίκενται ςτον υπολειπόμενο χρόνο πρόςβαςθσ και όγκο χριςθσ. Ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Η COSMOTE ζχει διαμορφϊςει μια ειδικι ιςτοςελίδα ςτθ διεφκυνςθ για να επιτρζπεται ςτον ςυνδρομθτι του COSMOTE Internet On The Go με κάρτα να: Ενεργοποιιςει ζνα πάςο χρόνου πρόςβαςθσ ςτο Internet όποτε κζλει με χρζωςθ από το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του 2

3 Ενθμερωκεί για τθν θμερομθνία λιξθσ ενεργοφ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ και τθ χριςθ που απομζνει Ανανεϊςει το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του Ενθμερωκεί για τισ ιςχφουςεσ χρεϊςεισ και τουσ παρόντεσ Όρουσ Δει τον αρικμό τθσ κάρτασ SIM COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Ρυκμίςει τθν επικυμθτι γλϊςςα εμφάνιςθσ των ενθμερωτικϊν μθνυμάτων SMS από τθν COSMOTE για τθ ςυγκεκριμζνθ Τπθρεςία (από Ελλθνικι ςε Αγγλικι ι το αντίςτροφο) Η πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο ςε ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ και δε χρεϊνεται. Επίςθσ, θ πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα είναι δωρεάν και επιτρζπεται ακόμα και αν ο χριςτθσ δεν ζχει ενεργοποιιςει ζνα πάςο πρόςβαςθσ ςτο Internet. ε περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ δεν ζχει ενεργοποιιςει πάςο χρόνου πρόςβαςθσ, δεν κα μπορεί να επιςκεφκεί άλλεσ ιςτοςελίδεσ και κα ανακατευκφνεται αυτόματα ςτθν ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα (Home) για να ενεργοποιιςει ζνα νζο. Ανανζωςη Υπολοίπου Οι χριςτεσ μποροφν να ανανεϊςουν το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τουσ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα με τισ κάρτεσ ανανζωςησ τθσ Τπθρεςίασ. Κάκε κάρτα ανανζωςθσ ζχει ζναν ζγκυρο 16-ψιφιο κωδικό που είναι μοναδικόσ. Μετά από μια επιτυχθμζνθ ανανζωςθ υπολοίπου με χριςθ ενόσ 16-ψιφιου κωδικοφ, ο κωδικόσ ακυρϊνεται. Η ανανζωςθ μζςω κάρτασ ανανζωςθσ γίνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ, μζςω τθσ επιλογισ Ανανζωςθ (Διακζςιμου Τπολοίπου). υγκεκριμζνα, ο χριςτθσ που επιλζγει Ανανζωςθ, ςε ςχετικό παράκυρο πλθκτρολογεί τον ζγκυρο μυςτικό 16-ψιφιο κωδικό τθσ κάρτασ ανανζωςθσ. τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ πλθκτρολογιςει ζναν μθ ζγκυρο κωδικό κα λάβει ενθμερωτικό μινυμα SMS που κα τον ενθμερϊνει να προςπακιςει εκ νζου. Αν θ ανανζωςθ υπολοίπου ολοκλθρωκεί επιτυχθμζνα, κα αποςταλεί γραπτό μινυμα SMS επιβεβαίωςθσ ςτον αρικμό τθσ κάρτασ SIM COSMOTE Internet On The Go με κάρτα το οποίο κα ενθμερϊνει τον ςυνδρομθτι για το νζο διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του. Επίςθσ, το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ χριςτθ εμφανίηεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ. Μεταφορά ποςοφ από λογαριαςμό καρτοκινητήσ COSMOTE Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να μεταφζρει ζνα ποςό που επικυμεί από άλλο λογαριαςμό καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOTE (WHAT S UP, COSMOΚΑΡΣΑ) ι λογαριαςμό COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ςτον λογαριαςμό COSMOTE Internet On The Go με κάρτα καλϊντασ τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (με χρζωςθ) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Περιοριςμοί τησ ευθφνησ τησ COSMOTE Η COSMOTE δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ για το περιεχόμενο, ορκότθτα, πιςτότθτα, ακρίβεια ι καταλλθλότθτα των πλθροφοριϊν που λαμβάνει ο χριςτθσ μζςα από το δίκτυο τθσ ι το Internet. Επίςθσ, δεν ευκφνεται για το περιεχόμενο που ειςάγει, καταχωρεί ι διακινεί ο χριςτθσ μζςω του δικτφου τθσ ι του Internet. Κατά ςυνζπεια δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν προκλθκεί ςτο χριςτθ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο εκ τθσ αιτίασ αυτισ. Η COSMOTE δεν εμπλζκεται ςε τυχόν διενζξεισ ι διαφορζσ μεταξφ του χριςτθ και τρίτων, οι οποίεσ μπορεί να προκφψουν από ι /κατά τθ χριςθ του δικτφου τθσ. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε ζμμεςθ, αποκετικι ηθμία ι διαφυγόν κζρδοσ οποιουδιποτε είδουσ ι μορφισ, θ οποία οφείλεται ςτθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δεν ευκφνεται ζναντι των πελατϊν / χρθςτϊν για ηθμιζσ που τυχόν προκφψουν από τθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δεν είναι υπεφκυνθ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ απολζςει τον κωδικό κάρτασ ι κουπονιοφ προπλθρωμζνθσ αξίασ, κακϊσ και τθν κάρτα SIM πρόςβαςθσ ςτθν Τπθρεςία και αυτά με τθν ςειρά τουσ χρθςιμοποιθκοφν από άλλο χριςτθ Η COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ ςε περίπτωςθ που το φςτθμα ι/και Δίκτυο ι/και θ Τπθρεςία δεν είναι διακζςιμθ ςτο χριςτθ για λόγουσ Ανωτζρασ Βίασ και για όςο χρόνο διαρκοφν αυτοί. ε καμία περίπτωςθ θ COSMOTE δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν απαιτιςεισ νομικισ ι αςτικισ ι/και ποινικισ φφςεωσ οφτε για τυχόν ηθμία (κετικι, ειδικι ι αποκετικι, θ οποία ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, διαηευκτικά ι/και ςωρευτικά ςυνίςταται ςε απϊλεια κερδϊν, δεδομζνων, διαφυγόντα κζρδθ, χρθματικι ικανοποίθςθ κλπ.) από χριςτεσ τθσ Τπθρεςίασ ι τρίτουσ από αιτία που ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία ι μθ ι/και τθ χριςθ του ι/και ςε αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν ι/και πλθροφοριϊν που διατίκενται από τθ ςελίδα αυτι ι/και από τυχόν μθ επιτρεπόμενεσ παρεμβάςεισ τρίτων ςε προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ ι/και πλθροφορίεσ που διατίκενται μζςω αυτισ. ε περίπτωςθ που θ ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ παρζχει ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ τρίτων (μζςω internet), αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιςτοςελίδων) ζχουν και τθν πλιρθ (αςτικι και ποινικι) ευκφνθ για τθν αςφάλεια, το ςφννομο και τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου των ιςτοςελίδων και υπθρεςιϊν τουσ, αποκλειόμενθσ κάκε ευκφνθσ τθσ COSMOTE, όπωσ ενδεικτικά ευκφνθσ 3

4 περί δικαιωμάτων πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ ι οποιουδιποτε δικαιϊματοσ τρίτου. Ωσ εκ τοφτου οι χριςτεσ υποχρεοφνται να απευκφνονται απευκείασ ςτουσ τρίτουσ (παρόχουσ ιςτοςελίδων) για οτιδιποτε προκφψει από τθν επίςκεψθ ι/και χριςθ αυτϊν. Παρά το γεγονόσ ότι οι χριςτεσ αποδζχονται ότι θ COSMOTE οφτε υποχρεοφται, οφτε δφναται να ελζγξει τθν αςφάλεια και το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων και υπθρεςιϊν τρίτων ςτισ οποίεσ παρζχει πρόςβαςθ, εντοφτοισ δικαιοφται οποτεδιποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ι να διακόπτει οποιαδιποτε υπθρεςία τρίτου ι ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ τρίτου, εάν, κατά τθν κρίςθ τθσ, απειλείται ι παραβιάηεται ο νόμοσ ι οι παρόντεσ Όροι. H COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ εκ μζρουσ του κάκε χριςτθ, και ωσ εκ τοφτου το περιεχόμενο ςτο οποίο ζχει πρόςβαςθ ι διακινεί ο χριςτθσ. Ωςτόςο, θ COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να παρακολουκεί, ελζγχει, επικεωρεί ι /και αποκαλφπτει κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία που απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, διοικθτικι ι δικαςτικι διαδικαςία, κατόπιν ςχετικισ εντολισ ι επιταγισ, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τον χριςτθ για αυτζσ τισ ενζργειεσ. Δικαιώματα πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ Εκτόσ τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων, παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων αποτελοφν τθν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ COSMOTE και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Απαγορεφεται οποιαδιποτε αντιγραφι, διανομι, μεταφορά, μεταποίθςθ, μεταπϊλθςθ, δθμιουργία παράγωγθσ εργαςίασ ι παραπλάνθςθ του κοινοφ ςχετικά με τον πραγματικό παροχζα του Περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Συχόν αναπαραγωγι, επανζκδοςθ, φόρτωςθ, ανακοίνωςθ, διάδοςθ ι μετάδοςθ ι οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του Περιεχομζνου με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ γραπτισ άδειασ τθσ COSMOTE ι οιουδιποτε άλλου δικαιοφχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Σα ονόματα, εικόνεσ, λογότυπα και διακριτικά γνωρίςματα που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ, είναι αποκλειςτικά ςιματα τθσ COSMOTE ι τρίτων μερϊν προςτατευόμενα από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ περί εμπορικϊν ςθμάτων. Η εμφάνιςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ δεν κα πρζπει κατά κανζνα τρόπο να εκλθφκεί ωσ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ άδειασ ι δικαιϊματοσ χριςθσ τουσ. Υποχρεώςεισ Αποδεκτήσ Χρήςησ και Ορθήσ Συμπεριφοράσ Χρήςτη Οι χριςτεσ αποδζχονται, ςυμφωνοφν και ςυνομολογοφν ότι κα κάνουν ςφννομθ και πρόςφορθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ωσ εκ τοφτου οι χριςτεσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςυμφωνοφν ότι: Θα χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό που δε δθμιουργεί προβλιματα ςτο δίκτυο τθσ COSMOTE. Δεν κα χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι και δεν κα επιτρζπουν ςε τρίτουσ να χρθςιμοποιοφν τθν Τπθρεςία για ανικικουσ ι παράνομουσ ςκοποφσ. Ειδικότερα οι χριςτεσ απαγορεφεται να κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ για να: προκαλζςουν οποιαδιποτε βλάβθ ςε ανιλικο μεταδϊςουν με οποιοδιποτε τρόπο ι αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο που είτε παραβιάηει οποιαδιποτε δικαιϊματα τρίτων, είτε προςβάλλει τθν προςωπικότθτα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδιποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τρίτων, είτε ζρχεται, με οποιονδιποτε τρόπο ςε αντίκεςθ με το νόμο. παρενοχλιςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθν ιδιωτικι ηωι και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα άλλων χρθςτϊν (όπωσ θ ςυλλογι ι/ και αποκικευςθ προςωπικϊν δεδομζνων άλλων χρθςτϊν). αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν ι αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε Περιεχόμενο που ζρχεται ςε αντίκεςθ με το νόμο κακϊσ και τα χρθςτά και ςυναλλακτικά ικθ, παρενοχλοφν με οποιονδιποτε τρόπο ατομικά τθν ιδιωτικι ηωι και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλθτικό, προςβλθτικό, ενοχλθτικό, ςυκοφαντικό, δυςφθμιςτικό, χυδαίο, άςεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαςθ του απορριτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάκεια, ι εκφράηει φυλετικζσ, εκνικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ, αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν, αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χριςτεσ δεν ζχουν δικαίωμα μετάδοςθσ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ι τισ ςυμβατικζσ ι διαχειριςτικζσ ςχζςεισ (όπωσ εςωτερικζσ πλθροφορίεσ, ιδιοκτθςιακζσ και εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν ι αποκαλφφκθκαν ωσ μζροσ εργαςιακϊν ςχζςεων ι που καλφπτονται ςε ςυμφωνίεσ εμπιςτευτικότθτασ). αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν, αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε Περιεχόμενο το οποίο παραβιάηει οποιαδιποτε ευρεςιτεχνία, εμπορικό ςιμα, εμπορικό μυςτικό, πνευματικά δικαιϊματα ι άλλα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα τρίτων. παραπλανιςουν οποιονδιποτε ωσ προσ τθν προζλευςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ηθμιϊςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθ φιμθ τθσ COSMOTE ι και τρίτων. κζςουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του δικτφου τθσ COSMOTE. 4

5 εμποδίςουν οποιονδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ θ να παρακάμπτει τον ζλεγχο ταυτότθτάσ του. εγκαταςτιςουν και να προωκιςουν με οποιονδιποτε τρόπο, οποιουδιποτε είδουσ αυτόκλθτθ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ διαφιμιςθ ι μθ ηθτθκζντα από τον παραλιπτθ θλεκτρονικά μθνφματα (spam), αλυςιδωτζσ επιςτολζσ, ςυςτιματα πυραμίδων και οποιαδιποτε άλλθ μορφισ ανεπικφμθτθσ προϊκθςθσ περιεχομζνου). προωκοφν ι/και διακζτουν περιεχόμενο που περιζχει κακόβουλο λογιςμικό ι προγράμματα ςχεδιαςμζνα να παρεμβλθκοφν, καταςτρζψουν ι περιορίςουν τθ λειτουργία οποιουδιποτε λογιςμικοφ ι τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ι να εμποδίςουν άλλουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ COSMOTE. αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ άλλων Χρθςτϊν ι Εταιρικζσ πλθροφορίεσ που δεν είναι δθμοςίωσ ανακοινϊςιμεσ, διαταράξουν τθν ομαλι λειτουργία των δικτφων και, γενικά, να υπονομεφςει και να υποβακμίςει το επίπεδο αςφάλειασ των υςτθμάτων τθσ Εταιρίασ. αποκαλφπτουν πλθροφορίεσ που περιζχουν προςωπικά δεδομζνα. προβοφν ςε θκελθμζνθ ι ακζλθτθ παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ι των νομοκετικϊν διατάξεων. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω των υπθρεςιϊν τθσ COSMOTE, κα πρζπει να γίνεται ςφννομθ και πρόςφορθ χριςθ αυτϊν, και να τθρεί τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ του διαδικτφου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet). Ο χριςτθσ οφείλει να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν COSMOTE ςε περίπτωςθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι του: οποιοδιποτε κενό αςφάλειασ που κζτει ςε κίνδυνο το απόρρθτο των επικοινωνιϊν του ίδιου, άλλων ςυνδρομθτϊν ι τρίτων προςϊπων. μθ ορκι ςυμπεριφορά ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε προϊόν ι υπθρεςία τθσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν του, ςφμφωνα με τθν κρίςθ του και τθν ενθμζρωςθ που του παρζχεται από τθν COSMOTE. Ο χριςτθσ ζχει δικαίωμα να αποκτά πρόςβαςθ αποκλειςτικά και μόνο ςε δεδομζνα επικοινωνίασ τα οποία αναφζρονται ςτον ίδιο, ι είναι Δθμοςίωσ Ανακοινϊςιμα, ι για τα οποία ζχει δοκεί άδεια για πρόςβαςθ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία ι τισ αποφάςεισ των αρμοδίων Αρχϊν. ε περίπτωςθ που οι χριςτεσ δεν τθροφν οποιαδιποτε από τισ νόμιμεσ ι ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ περί αποδεκτισ χριςθσ και ορκισ ςυμπεριφοράσ θ COSMOTE δικαιοφται να αςκιςει κάκε νόμιμο δικαίωμά τθσ. ε κάκε περίπτωςθ χριςθσ παράνομθσ ι αντίκετθσ με τουσ εκάςτοτε Όρουσ Χριςθσ, θ COSMOTE επιφυλάςςεται για τθν άςκθςθ κάκε νομίμου δικαιϊματόσ τθσ και δθ για κάκε κετικι και αποκετικι τθσ ηθμία. Διαθεςιμότητα Δικτφου Η COSMOTE καταβάλλει εφλογεσ προςπάκειεσ για τθ ςυντιρθςθ και τθ διακεςιμότθτα τθσ Τπθρεςίασ. Οι χριςτεσ παρ' όλα αυτά αποδζχονται ότι θ COSMOTE δικαιοφται να τροποποιεί ι/και να διακόπτει προςωρινά ι μόνιμα το ςφνολο ι τμιμα του με ι/και χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τουσ χριςτεσ, δεδομζνου ότι θ διακεςιμότθτα μπορεί να επθρεάηεται από τον εξοπλιςμό των χρθςτϊν, άλλα δίκτυα επικοινωνιϊν, το μεγάλο αρικμό ατόμων που προςπακοφν να κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ ταυτόχρονα ι από άλλεσ αιτίεσ. Ωσ εκ τοφτου θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε είδουσ ηθμία (κετικι, αποκετικι, εξ αμελείασ, ενδοςυμβατικι ι άλλθ,) προερχομζνθ από τθ τθν αδυναμία πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ς' αυτό, τθν παφςθ του ςυνόλου ι τμθμάτων αυτοφ, τθν κακυςτζρθςθ, μθ παράδοςθ, διακοπι ι κακι ποιότθτα λιψθσ των υπθρεςιϊν του ι απϊλειασ του περιεχομζνου τουσ, τθν φπαρξθ κάκε είδουσ λακϊν. ε κάκε περίπτωςθ θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε να διακόψει προςωρινά ι οριςτικά τθ λειτουργία ολοκλιρου ι τμιματοσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ για λόγουσ ςυντιρθςθσ ι αναβάκμιςθσ ι για οποιονδιποτε λόγο. Αν και θ COSMOTE καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια προςταςίασ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ από ψθφιακοφσ ιοφσ, δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι δεν κα προςβλθκεί ποτζ από ιοφσ (virus free). υνεπϊσ κάκε χριςτθσ πρζπει να φροντίηει για τθν δικι του προςταςία (χριςθ antivirus, virus scanner ι άλλων ςυςτθμάτων προςταςίασ) πριν τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ι τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν, λογιςμικοφ ι περιεχομζνου αυτοφ ςτον Η/Τ του. Ο χριςτθσ δεν επιτρζπεται να παραχωρεί τθ χριςθ, να υπεκμιςκϊνει, μεταπωλεί και εν γζνει διακζτει προσ εμπορικι εκμετάλλευςθ τισ υπθρεςίεσ που του παρζχονται μζςω του δικτφου τθσ COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. Αςφάλεια Η COSMOTE αναγνωρίηει τθ ςθμαςία του κζματοσ τθσ αςφαλείασ των Προςωπικϊν Δεδομζνων, κακϊσ και των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ζχει λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα, με τισ πιο ςφγχρονεσ και προθγμζνεσ μεκόδουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια. 5

6 Αναγνώριςη Πελάτη Ο ςυνδρομθτισ τθσ Τπθρεςίασ αναγνωρίηεται από το δίκτυο τθσ COSMOTE βάςει τθσ SIM κάρτασ που παρζχεται ςτα πακζτα ςφνδεςθσ ςτθν Τπθρεςία. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμία τυχόν προκφψει για τουσ χριςτεσ από τθν αυκαίρετθ ι παράνομθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ από τρίτουσ, και διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν καταβολι αποηθμίωςθσ από τον χριςτθ, ςε περίπτωςθ που υποςτεί οποιουδιποτε είδουσ ηθμία από τθν αυκαίρετθ ι παράνομθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δικαιοφται οποτεδιποτε να τερματίςει τθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ ςτο χριςτθ και να αρνθκεί οποιαδιποτε τρζχουςα ι μζλλουςα χριςθ τθσ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των Όρων και Προχποκζςεων Χριςθσ. COOKIES Η COSMOTE μπορεί να χρθςιμοποιεί cookies για τθν αναγνϊριςθ του χριςτθ. Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου που αποκθκεφονται ςτο ςκλθρό δίςκο κάκε χριςτθ, δεν λαμβάνουν γνϊςθ οποιουδιποτε εγγράφου ι αρχείου από τον υπολογιςτι του και χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθ διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ του χριςτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ και για ςτατιςτικοφσ λόγουσ, προκειμζνου να κακορίηονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι υπθρεςίεσ τθσ ςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ είναι χριςιμεσ ι δθμοφιλείσ ι για λόγουσ marketing. O χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει το διακομιςτι του, ϊςτε να μθν λαμβάνει cookies, είτε ςυνολικά, είτε κατά περίπτωςθ. ε μια τζτοια περίπτωςθ ο χριςτθσ δεν μπορεί να ζχει περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ. Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων Σα προςωπικά δεδομζνα των ςυνδρομθτϊν, κα τθροφνται και κα επεξεργάηονται από τθν COSMOTE για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ Τπθρεςίασ. Ο ςυνδρομθτισ ζχει, μζςα ςτα πλαίςια τθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των τθλεπικοινωνιϊν και προςωπικϊν δεδομζνων, τα δικαιϊματα ενθμζρωςθσ και αντίρρθςθσ που προβλζπουν τα άρκρα 11 ζωσ 13 του Ν. 2472/1997 για τα προςωπικά του δεδομζνα (κατόπιν γραπτοφ αιτιματόσ του και ζναντι του εκάςτοτε κακοριηομζνου από τθν Αρχι του ν.2472/1997 ποςοφ). Επικοινωνία Για κάκε διευκρίνιςθ ςχετικά με το COSMOTE Internet On The Go με κάρτα οι χριςτεσ μποροφν να καλοφν (με χρζωςθ) τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (που είναι διακζςιμθ όλο το 24ωρο κάκε μζρα) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Επίςθσ οι χριςτεσ μποροφν να επικοινωνοφν με τθν COSMOTE ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ κακϊσ και ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ, Λεωφ. Κθφιςίασ 44, Μαροφςι Ακινα. 6

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Να διατθρθκεί μζχρι. Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπθρεςία: θ υπθρεςία του εκάςτοτε ςυνεργαηόμενου Προμθκευτι που διατίκεται ςε ειδικι τιμι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ.

Υπθρεςία: θ υπθρεςία του εκάςτοτε ςυνεργαηόμενου Προμθκευτι που διατίκεται ςε ειδικι τιμι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ. Όροι Χριςθσ Θ Εταιρία με τθν επωνυμία «Γ. Σαϊνίδθσ & ΣΙΑ Ε.Ε», που εδρεφει ςτθν Ακινα, επί τθσ Λεωφόρου Ανδρζα Συγγροφ αρ.40-42, ςασ καλωςορίηει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «www.bookingcatalog.com». Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό ΓΕΜΗ 035433616000

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήςησ τησ υπηρεςίασ

Όροι χρήςησ τησ υπηρεςίασ Όροι χρήςησ τησ υπηρεςίασ Σελευταία τροποποίθςθ: 21/03/2013 1. Σχετικά με εμάσ Η Simple Data Systems παρζχει λογιςμικό, ενεργζσ εφαρμογζσ Facebook, ιςτοςελίδεσ και άλλεσ online υπθρεςίεσ για να βοθκιςουν

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β.

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. COSMOTE Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα