Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ."

Transcript

1 COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΣ/Β/96/449 (2008) και αρικμό μθτρϊου Προμθκευτϊν του αρ. 4 του Ν. 2251/1994, 318/06, δθμιοφργθςε τθν υπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα (εφεξισ «Τπθρεςία») θ οποία παρζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (Internet) χωρίσ δζςμευςθ ςυμβολαίου. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα διζπεται από τουσ παρόντεσ Όρουσ & Προχποκζςεισ Χριςθσ (εφεξισ Όροι), τουσ οποίουσ οι ςυνδρομθτζσ καλοφνται να διαβάςουν προςεκτικά και να ςυμμορφϊνονται με αυτοφσ. Η COSMOTE κεωρεί ότι οι ςυνδρομθτζσ πριν από τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ζχουν λάβει γνϊςθ των Όρων, όπωσ αυτοί κάκε φορά ιςχφουν και τουσ ζχουν αποδεχτεί ανεπιφφλακτα. Η χριςθ τθσ υπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ςυνεπάγεται ανεπιφφλακτθ αποδοχι των παρόντων Όρων. Εάν κάποιοσ ςυνδρομθτισ δεν ςυμφωνεί με τουσ Όρουσ, τότε οφείλει να μθν προβεί ςε χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δικαιοφται να τροποποιεί οποτεδιποτε χωρίσ προειδοποίθςθ τουσ παρόντεσ Όρουσ, αναλαμβάνει όμωσ τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει το παρόν κείμενο για κάκε τροποποίθςθ ι προςκικθ. Η χριςθ τθσ Τπθρεςίασ επιτρζπεται μόνο ςε ενιλικουσ. ε περίπτωςθ που ανιλικοι κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και τθσ ιςτοςελίδασ τθσ, θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ και δικαιοφται να μθν παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ. ε περίπτωςθ που κάποιοι όροι κρικοφν άκυροι από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, θ ακυρότθτα αυτϊν δεν επιφζρει τθν ακυρότθτα και των υπολοίπων. Η μθ ενάςκθςθ από τθν COSMOTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τθσ δεν ςυνεπάγεται παραίτθςι τθσ από τα δικαιϊματά τθσ αυτά. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για παράβαςθ των παρόντων Όρων οφειλομζνθ ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, ςειςμοί, πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, καταςτάςεισ ανάγκθσ κλπ. Η ενεργοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα και θ πρόςβαςθ ςτο Internet μζςω αυτισ παρζχεται ςε περιοχζσ όπου υπάρχει κάλυψθ από το δίκτυο τθσ COSMOTE. Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενθμερωκεί για τισ περιοχζσ κάλυψθσ από το δίκτυο τθσ COSMOTE από τθν ιςτοςελίδα Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. Περιγραφή Υπηρεςίασ Η Τπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα απευκφνεται ςε ςυνδρομθτζσ με προςωπικό υπολογιςτι και αςφρματο modem που επικυμοφν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο Internet όπου και όποτε κζλουν χωρίσ δζςμευςθ ςυμβολαίου και μθνιαίεσ χρεϊςεισ (προπλθρωμζνθ χριςθ Internet). Οι ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ δεν λαμβάνουν λογαριαςμό κινθτισ τθλεφωνίασ. υγκεκριμζνα οι ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet μζχρι ζνα όριο χριςθσ επιλζγοντασ το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ. Κάκε ςυνδρομθτισ, μπορεί να ενεργοποιιςει μια ςφνδεςθ καρτοκινθτισ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα αγοράηοντασ ζνα από τα εξισ πακζτα ςφνδεςθσ: 1. SIM Pack (περιζχει ειδικι SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα και ςφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ) 2. Full Pack (περιζχει ειδικι SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα, ςφντομεσ οδθγίεσ χριςθσ και ζνα αςφρματο modem τφπου USB Stick) Με τθν αγορά κάκε πακζτου ςφνδεςθσ, θ COSMOTE δφναται να προςφζρει ζνα ποςό για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ (αρχικό bonus), το οποίο αναγράφεται πάνω ςτθ ςυςκευαςία. Σο τυχόν αρχικό bonus πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό του ςυνδρομθτι μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ. Σο διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο του λογαριαςμοφ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα δεν μεταφζρεται, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για χριςθ τθσ Τπθρεςίασ και δεν επιςτρζφεται ςτον χριςτθ. Διάρκεια Χρήςησ Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθ ςφνδεςθ για να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν αρχικι ενεργοποίθςι τθσ, επιλζγοντασ κάκε φορά το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ. Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ανανεϊνει το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο με τουσ τρόπουσ που περιγράφονται κατωτζρω. Κάκε φορά που ο ςυνδρομθτισ ανανεϊνει, μζςω τθσ Τπθρεςίασ, το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο, ανανεϊνεται και θ διάρκεια τθσ ςφνδεςισ του για 12 επιπλζον μινεσ από τθν τελευταία ανανζωςθ. Αν περάςουν δϊδεκα μινεσ χωρίσ να ανανεωκεί το διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο, ο ςυνδρομθτισ χάνει το τυχόν διακζςιμο χρθματικό υπόλοιπο και δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ωςτόςο, ο ςυνδρομθτισ μπορεί εντόσ ενόσ μινα από τθν παρζλευςθ του 12μθνου να λαμβάνει γραπτά μθνφματα (SMS) και να ανανεϊςει το διακζςιμο χρθματικό του υπόλοιπο. Μετά τθν παρζλευςθ και του 13ου μινα θ ςφνδεςθ ακυρϊνεται. Εξοπλιςμόσ Υπηρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Ο ςυνδρομθτισ τθσ Τπθρεςίασ πρζπει να διακζτει επιτραπζηιο ι φορθτό προςωπικό υπολογιςτι και αςφρματο modem ςυμβατό με μια από τισ τεχνολογίεσ δικτφου κινθτισ 2G/3G/HSPA. 1

2 Σο πακζτο Full Pack περιζχει αςφρματο modem ςυμβατό με το δίκτυο COSMOTE τεχνολογίασ 2G/3G/HSPA και απευκφνεται ςε ςυνδρομθτζσ που δε διακζτουν modem ςυμβατό με το δίκτυο τθσ COSMOTE. Αν ο ςυνδρομθτισ, χρθςιμοποιεί αςφρματο modem με λογιςμικό διαχείριςθσ που δεν ζχει προεγκατεςτθμζνεσ τισ ρυκμίςεισ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο COSMOTE, κα πρζπει να ανατρζξει ςτισ οδθγίεσ χριςθσ τθσ ςυςκευισ του και να επιλζξει ςτο προφίλ ςφνδεςθσ του modem ςτο APN τθν επιλογι internet και ςτον αρικμό κλιςθσ dialup το αλφαρικμθτικό *99#. Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ και βοικεια ςχετικά με τον εξοπλιςμό που διατίκεται ςτο πακζτο Full Pack, ο ςυνδρομθτισ μπορεί να καλζςει (με χρζωςθ) τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (24 ϊρεσ/7 μζρεσ τθν εβδομάδα) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Πάςο Χρόνου Πρόςβαςησ Η Τπθρεςία COSMOTE Internet On The Go με κάρτα παρζχει: 1. Πρόςβαςθ ςτο Internet 2. Λιψθ γραπτϊν μθνυμάτων (SMS) ςτον αρικμό τθσ ςφνδεςθσ χωρίσ χρζωςθ ε κάκε SIM κάρτα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα που περιζχεται ςτα πακζτα ςφνδεςθσ αντιςτοιχεί ζνασ αρικμόσ ςφνδεςθσ COSMOTE (MSISDN) που χρθςιμοποιείται για τθ λιψθ γραπτϊν μθνυμάτων (SMS). Η λιψθ SMS προχποκζτει ότι το λογιςμικό διαχείριςθσ του αςφρματου modem του ςυνδρομθτι υποςτθρίηει αυτι τθ λειτουργία (το αςφρματο modem που περιζχεται ςτο πακζτο Full Pack υποςτθρίηει τθ λειτουργία αυτι). Η πρόςβαςθ ςτο Internet είναι εφικτι με τθν ενεργοποίθςθ του αντίςτοιχου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ. Η ενεργοποίθςθ του πάςου χρόνου πρόςβαςθσ γίνεται μζςω μιασ ειδικά διαμορφωμζνθσ ιςτοςελίδασ τθσ COSMOTE (web interface) που ονομάηεται ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα. Οι διακζςιμεσ επιλογζσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ ςτο Internet είναι: Χρόνοσ πρόςβαςησ ςτο Internet Χρζωςη ( ) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (πάςο πρόςβαςησ) Μζγιςτοσ Όγκοσ Χρήςησ ανά πάςο πρόςβαςησ (GB)* 1 θμζρα (24 ϊρεσ) θμζρεσ (240 ϊρεσ) θμζρεσ (720 ϊρεσ) 40 5 *1GB=1024MB και 1MB=1024KB. Για τθν ενεργοποίθςθ ενόσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, ο ςυνδρομθτισ πρζπει να επιλζξει το αντίςτοιχο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ και να επιβεβαιϊςει ότι επικυμεί να αφαιρεκεί το αντίςτοιχο ποςό από το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του, εφόςον αυτό επαρκεί. Αν το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του ςυνδρομθτι δεν επαρκεί για τθν αγορά ενόσ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, τότε θ αντίςτοιχθ επιλογι είναι ανενεργι και ο ςυνδρομθτισ πρζπει να κάνει ανανζωςθ χρθματικοφ υπολοίπου. Για τθν ενεργοποίθςθ κάκε φορά του αντίςτοιχου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ, ο ςυνδρομθτισ πρζπει να αποδεχκεί τουσ παρόντεσ Όρουσ. Κάκε πάςο πρόςβαςθσ κα ιςχφει από τθν ϊρα τθσ ενεργοποίθςισ του μζχρι τθν παρζλευςθ των ωρϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε χρονικό διάςτθμα τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ του ςυνδρομθτι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ διάρκειασ που αντιςτοιχεί ςε κάκε πάςο πρόςβαςθσ, κα γίνεται αυτόματα απενεργοποίθςι του, εκτόσ εάν καταναλωκεί νωρίτερα ο διακζςιμοσ όγκοσ χριςθσ. Όςο το πάςο χρόνου πρόςβαςθσ είναι ενεργό, ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ςυνδεκεί ι αποςυνδεκεί από το δίκτυο τθσ COSMOTE όςεσ φορζσ επικυμεί. Η διακζςιμθ χριςθ μειϊνεται κακϊσ ο χριςτθσ κάνει χριςθ Internet και διακινοφνται δεδομζνα μζςω του δικτφου τθσ COSMOTE και του αςφρματου modem. Η μζτρθςθ του όγκου δεδομζνων που διακινοφνται γίνεται από το δίκτυο τθσ COSMOTE με βιμα 1ΚΒ. Όταν θ υπολειπόμενθ χριςθ μθδενιςτεί, το πάςο απενεργοποιείται αυτόματα και ο ςυνδρομθτισ ανακατευκφνεται ςτθν αρχικι οκόνθ (Home) τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται για τθ χριςθ που απομζνει για το ενεργό πάςο χρόνου πρόςβαςθσ που χρθςιμοποιεί (εκφραςμζνθ ςε ΜΒ, 1ΜΒ=1024ΚΒ) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ και τθν επιλογι «Τπόλοιπο Χριςθσ». Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να ενεργοποιιςει ζνα νζο πάςο χρόνου πρόςβαςθσ πριν τθ λιξθ του προθγοφμενου. τθν περίπτωςθ αυτι, ο χρόνοσ του νζου πάςου χρόνου πρόςβαςθσ και ο αντίςτοιχοσ όγκοσ χριςθσ προςτίκενται ςτον υπολειπόμενο χρόνο πρόςβαςθσ και όγκο χριςθσ. Ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Η COSMOTE ζχει διαμορφϊςει μια ειδικι ιςτοςελίδα ςτθ διεφκυνςθ https://ciotgonrequest.cosmote.gr για να επιτρζπεται ςτον ςυνδρομθτι του COSMOTE Internet On The Go με κάρτα να: Ενεργοποιιςει ζνα πάςο χρόνου πρόςβαςθσ ςτο Internet όποτε κζλει με χρζωςθ από το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του 2

3 Ενθμερωκεί για τθν θμερομθνία λιξθσ ενεργοφ πάςου χρόνου πρόςβαςθσ και τθ χριςθ που απομζνει Ανανεϊςει το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του Ενθμερωκεί για τισ ιςχφουςεσ χρεϊςεισ και τουσ παρόντεσ Όρουσ Δει τον αρικμό τθσ κάρτασ SIM COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Ρυκμίςει τθν επικυμθτι γλϊςςα εμφάνιςθσ των ενθμερωτικϊν μθνυμάτων SMS από τθν COSMOTE για τθ ςυγκεκριμζνθ Τπθρεςία (από Ελλθνικι ςε Αγγλικι ι το αντίςτροφο) Η πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο ςε ςυνδρομθτζσ τθσ Τπθρεςίασ και δε χρεϊνεται. Επίςθσ, θ πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα είναι δωρεάν και επιτρζπεται ακόμα και αν ο χριςτθσ δεν ζχει ενεργοποιιςει ζνα πάςο πρόςβαςθσ ςτο Internet. ε περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ δεν ζχει ενεργοποιιςει πάςο χρόνου πρόςβαςθσ, δεν κα μπορεί να επιςκεφκεί άλλεσ ιςτοςελίδεσ και κα ανακατευκφνεται αυτόματα ςτθν ιςτοςελίδα COSMOTE Internet On The Go με κάρτα (Home) για να ενεργοποιιςει ζνα νζο. Ανανζωςη Υπολοίπου Οι χριςτεσ μποροφν να ανανεϊςουν το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ τουσ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα με τισ κάρτεσ ανανζωςησ τθσ Τπθρεςίασ. Κάκε κάρτα ανανζωςθσ ζχει ζναν ζγκυρο 16-ψιφιο κωδικό που είναι μοναδικόσ. Μετά από μια επιτυχθμζνθ ανανζωςθ υπολοίπου με χριςθ ενόσ 16-ψιφιου κωδικοφ, ο κωδικόσ ακυρϊνεται. Η ανανζωςθ μζςω κάρτασ ανανζωςθσ γίνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ, μζςω τθσ επιλογισ Ανανζωςθ (Διακζςιμου Τπολοίπου). υγκεκριμζνα, ο χριςτθσ που επιλζγει Ανανζωςθ, ςε ςχετικό παράκυρο πλθκτρολογεί τον ζγκυρο μυςτικό 16-ψιφιο κωδικό τθσ κάρτασ ανανζωςθσ. τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ πλθκτρολογιςει ζναν μθ ζγκυρο κωδικό κα λάβει ενθμερωτικό μινυμα SMS που κα τον ενθμερϊνει να προςπακιςει εκ νζου. Αν θ ανανζωςθ υπολοίπου ολοκλθρωκεί επιτυχθμζνα, κα αποςταλεί γραπτό μινυμα SMS επιβεβαίωςθσ ςτον αρικμό τθσ κάρτασ SIM COSMOTE Internet On The Go με κάρτα το οποίο κα ενθμερϊνει τον ςυνδρομθτι για το νζο διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του. Επίςθσ, το διακζςιμο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ χριςτθ εμφανίηεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ. Μεταφορά ποςοφ από λογαριαςμό καρτοκινητήσ COSMOTE Ο ςυνδρομθτισ μπορεί να μεταφζρει ζνα ποςό που επικυμεί από άλλο λογαριαςμό καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ COSMOTE (WHAT S UP, COSMOΚΑΡΣΑ) ι λογαριαςμό COSMOTE Internet On The Go με κάρτα ςτον λογαριαςμό COSMOTE Internet On The Go με κάρτα καλϊντασ τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (με χρζωςθ) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Περιοριςμοί τησ ευθφνησ τησ COSMOTE Η COSMOTE δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ για το περιεχόμενο, ορκότθτα, πιςτότθτα, ακρίβεια ι καταλλθλότθτα των πλθροφοριϊν που λαμβάνει ο χριςτθσ μζςα από το δίκτυο τθσ ι το Internet. Επίςθσ, δεν ευκφνεται για το περιεχόμενο που ειςάγει, καταχωρεί ι διακινεί ο χριςτθσ μζςω του δικτφου τθσ ι του Internet. Κατά ςυνζπεια δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε ηθμία τυχόν προκλθκεί ςτο χριςτθ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο εκ τθσ αιτίασ αυτισ. Η COSMOTE δεν εμπλζκεται ςε τυχόν διενζξεισ ι διαφορζσ μεταξφ του χριςτθ και τρίτων, οι οποίεσ μπορεί να προκφψουν από ι /κατά τθ χριςθ του δικτφου τθσ. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε ζμμεςθ, αποκετικι ηθμία ι διαφυγόν κζρδοσ οποιουδιποτε είδουσ ι μορφισ, θ οποία οφείλεται ςτθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δεν ευκφνεται ζναντι των πελατϊν / χρθςτϊν για ηθμιζσ που τυχόν προκφψουν από τθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δεν είναι υπεφκυνθ ςε περίπτωςθ που ο χριςτθσ απολζςει τον κωδικό κάρτασ ι κουπονιοφ προπλθρωμζνθσ αξίασ, κακϊσ και τθν κάρτα SIM πρόςβαςθσ ςτθν Τπθρεςία και αυτά με τθν ςειρά τουσ χρθςιμοποιθκοφν από άλλο χριςτθ Η COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. δεν φζρει οιαδιποτε ευκφνθ ςε περίπτωςθ που το φςτθμα ι/και Δίκτυο ι/και θ Τπθρεςία δεν είναι διακζςιμθ ςτο χριςτθ για λόγουσ Ανωτζρασ Βίασ και για όςο χρόνο διαρκοφν αυτοί. ε καμία περίπτωςθ θ COSMOTE δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν απαιτιςεισ νομικισ ι αςτικισ ι/και ποινικισ φφςεωσ οφτε για τυχόν ηθμία (κετικι, ειδικι ι αποκετικι, θ οποία ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, διαηευκτικά ι/και ςωρευτικά ςυνίςταται ςε απϊλεια κερδϊν, δεδομζνων, διαφυγόντα κζρδθ, χρθματικι ικανοποίθςθ κλπ.) από χριςτεσ τθσ Τπθρεςίασ ι τρίτουσ από αιτία που ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία ι μθ ι/και τθ χριςθ του ι/και ςε αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν ι/και πλθροφοριϊν που διατίκενται από τθ ςελίδα αυτι ι/και από τυχόν μθ επιτρεπόμενεσ παρεμβάςεισ τρίτων ςε προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ ι/και πλθροφορίεσ που διατίκενται μζςω αυτισ. ε περίπτωςθ που θ ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ παρζχει ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ τρίτων (μζςω internet), αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιςτοςελίδων) ζχουν και τθν πλιρθ (αςτικι και ποινικι) ευκφνθ για τθν αςφάλεια, το ςφννομο και τθν εγκυρότθτα του περιεχομζνου των ιςτοςελίδων και υπθρεςιϊν τουσ, αποκλειόμενθσ κάκε ευκφνθσ τθσ COSMOTE, όπωσ ενδεικτικά ευκφνθσ 3

4 περί δικαιωμάτων πνευματικισ και βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ ι οποιουδιποτε δικαιϊματοσ τρίτου. Ωσ εκ τοφτου οι χριςτεσ υποχρεοφνται να απευκφνονται απευκείασ ςτουσ τρίτουσ (παρόχουσ ιςτοςελίδων) για οτιδιποτε προκφψει από τθν επίςκεψθ ι/και χριςθ αυτϊν. Παρά το γεγονόσ ότι οι χριςτεσ αποδζχονται ότι θ COSMOTE οφτε υποχρεοφται, οφτε δφναται να ελζγξει τθν αςφάλεια και το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων και υπθρεςιϊν τρίτων ςτισ οποίεσ παρζχει πρόςβαςθ, εντοφτοισ δικαιοφται οποτεδιποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ι να διακόπτει οποιαδιποτε υπθρεςία τρίτου ι ςφνδεςθ με ιςτοςελίδεσ τρίτου, εάν, κατά τθν κρίςθ τθσ, απειλείται ι παραβιάηεται ο νόμοσ ι οι παρόντεσ Όροι. H COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να παρακολουκεί και να ελζγχει τθν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ εκ μζρουσ του κάκε χριςτθ, και ωσ εκ τοφτου το περιεχόμενο ςτο οποίο ζχει πρόςβαςθ ι διακινεί ο χριςτθσ. Ωςτόςο, θ COSMOTE-ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να παρακολουκεί, ελζγχει, επικεωρεί ι /και αποκαλφπτει κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία που απαιτείται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, διοικθτικι ι δικαςτικι διαδικαςία, κατόπιν ςχετικισ εντολισ ι επιταγισ, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τον χριςτθ για αυτζσ τισ ενζργειεσ. Δικαιώματα πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ Εκτόσ τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων εικόνων, γραφικϊν, φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων, παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων αποτελοφν τθν πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ COSMOTE και προςτατεφονται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και των διεκνϊν ςυμβάςεων. Απαγορεφεται οποιαδιποτε αντιγραφι, διανομι, μεταφορά, μεταποίθςθ, μεταπϊλθςθ, δθμιουργία παράγωγθσ εργαςίασ ι παραπλάνθςθ του κοινοφ ςχετικά με τον πραγματικό παροχζα του Περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Συχόν αναπαραγωγι, επανζκδοςθ, φόρτωςθ, ανακοίνωςθ, διάδοςθ ι μετάδοςθ ι οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του Περιεχομζνου με οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ γραπτισ άδειασ τθσ COSMOTE ι οιουδιποτε άλλου δικαιοφχου των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Σα ονόματα, εικόνεσ, λογότυπα και διακριτικά γνωρίςματα που αναφζρονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ, είναι αποκλειςτικά ςιματα τθσ COSMOTE ι τρίτων μερϊν προςτατευόμενα από τουσ ςχετικοφσ νόμουσ περί εμπορικϊν ςθμάτων. Η εμφάνιςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ δεν κα πρζπει κατά κανζνα τρόπο να εκλθφκεί ωσ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ άδειασ ι δικαιϊματοσ χριςθσ τουσ. Υποχρεώςεισ Αποδεκτήσ Χρήςησ και Ορθήσ Συμπεριφοράσ Χρήςτη Οι χριςτεσ αποδζχονται, ςυμφωνοφν και ςυνομολογοφν ότι κα κάνουν ςφννομθ και πρόςφορθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ωσ εκ τοφτου οι χριςτεσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςυμφωνοφν ότι: Θα χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό που δε δθμιουργεί προβλιματα ςτο δίκτυο τθσ COSMOTE. Δεν κα χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι και δεν κα επιτρζπουν ςε τρίτουσ να χρθςιμοποιοφν τθν Τπθρεςία για ανικικουσ ι παράνομουσ ςκοποφσ. Ειδικότερα οι χριςτεσ απαγορεφεται να κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ για να: προκαλζςουν οποιαδιποτε βλάβθ ςε ανιλικο μεταδϊςουν με οποιοδιποτε τρόπο ι αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε περιεχόμενο που είτε παραβιάηει οποιαδιποτε δικαιϊματα τρίτων, είτε προςβάλλει τθν προςωπικότθτα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδιποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τρίτων, είτε ζρχεται, με οποιονδιποτε τρόπο ςε αντίκεςθ με το νόμο. παρενοχλιςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθν ιδιωτικι ηωι και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα άλλων χρθςτϊν (όπωσ θ ςυλλογι ι/ και αποκικευςθ προςωπικϊν δεδομζνων άλλων χρθςτϊν). αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν ι αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε Περιεχόμενο που ζρχεται ςε αντίκεςθ με το νόμο κακϊσ και τα χρθςτά και ςυναλλακτικά ικθ, παρενοχλοφν με οποιονδιποτε τρόπο ατομικά τθν ιδιωτικι ηωι και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιϊματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλθτικό, προςβλθτικό, ενοχλθτικό, ςυκοφαντικό, δυςφθμιςτικό, χυδαίο, άςεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαςθ του απορριτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάκεια, ι εκφράηει φυλετικζσ, εκνικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ, αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν, αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χριςτεσ δεν ζχουν δικαίωμα μετάδοςθσ ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ι τισ ςυμβατικζσ ι διαχειριςτικζσ ςχζςεισ (όπωσ εςωτερικζσ πλθροφορίεσ, ιδιοκτθςιακζσ και εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν ι αποκαλφφκθκαν ωσ μζροσ εργαςιακϊν ςχζςεων ι που καλφπτονται ςε ςυμφωνίεσ εμπιςτευτικότθτασ). αποςτείλουν, δθμοςιεφςουν, αποςτείλουν με ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο οποιοδιποτε Περιεχόμενο το οποίο παραβιάηει οποιαδιποτε ευρεςιτεχνία, εμπορικό ςιμα, εμπορικό μυςτικό, πνευματικά δικαιϊματα ι άλλα ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα τρίτων. παραπλανιςουν οποιονδιποτε ωσ προσ τθν προζλευςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ηθμιϊςουν με οποιονδιποτε τρόπο τθ φιμθ τθσ COSMOTE ι και τρίτων. κζςουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του δικτφου τθσ COSMOTE. 4

5 εμποδίςουν οποιονδιποτε να ζχει πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ θ να παρακάμπτει τον ζλεγχο ταυτότθτάσ του. εγκαταςτιςουν και να προωκιςουν με οποιονδιποτε τρόπο, οποιουδιποτε είδουσ αυτόκλθτθ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ διαφιμιςθ ι μθ ηθτθκζντα από τον παραλιπτθ θλεκτρονικά μθνφματα (spam), αλυςιδωτζσ επιςτολζσ, ςυςτιματα πυραμίδων και οποιαδιποτε άλλθ μορφισ ανεπικφμθτθσ προϊκθςθσ περιεχομζνου). προωκοφν ι/και διακζτουν περιεχόμενο που περιζχει κακόβουλο λογιςμικό ι προγράμματα ςχεδιαςμζνα να παρεμβλθκοφν, καταςτρζψουν ι περιορίςουν τθ λειτουργία οποιουδιποτε λογιςμικοφ ι τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ι να εμποδίςουν άλλουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ COSMOTE. αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ άλλων Χρθςτϊν ι Εταιρικζσ πλθροφορίεσ που δεν είναι δθμοςίωσ ανακοινϊςιμεσ, διαταράξουν τθν ομαλι λειτουργία των δικτφων και, γενικά, να υπονομεφςει και να υποβακμίςει το επίπεδο αςφάλειασ των υςτθμάτων τθσ Εταιρίασ. αποκαλφπτουν πλθροφορίεσ που περιζχουν προςωπικά δεδομζνα. προβοφν ςε θκελθμζνθ ι ακζλθτθ παράβαςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ι των νομοκετικϊν διατάξεων. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ αποκτά πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω των υπθρεςιϊν τθσ COSMOTE, κα πρζπει να γίνεται ςφννομθ και πρόςφορθ χριςθ αυτϊν, και να τθρεί τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ του διαδικτφου (π.χ. RFC 1087 ethics and the Internet). Ο χριςτθσ οφείλει να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν COSMOTE ςε περίπτωςθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι του: οποιοδιποτε κενό αςφάλειασ που κζτει ςε κίνδυνο το απόρρθτο των επικοινωνιϊν του ίδιου, άλλων ςυνδρομθτϊν ι τρίτων προςϊπων. μθ ορκι ςυμπεριφορά ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε προϊόν ι υπθρεςία τθσ. Ο χριςτθσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου των επικοινωνιϊν του, ςφμφωνα με τθν κρίςθ του και τθν ενθμζρωςθ που του παρζχεται από τθν COSMOTE. Ο χριςτθσ ζχει δικαίωμα να αποκτά πρόςβαςθ αποκλειςτικά και μόνο ςε δεδομζνα επικοινωνίασ τα οποία αναφζρονται ςτον ίδιο, ι είναι Δθμοςίωσ Ανακοινϊςιμα, ι για τα οποία ζχει δοκεί άδεια για πρόςβαςθ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία ι τισ αποφάςεισ των αρμοδίων Αρχϊν. ε περίπτωςθ που οι χριςτεσ δεν τθροφν οποιαδιποτε από τισ νόμιμεσ ι ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ περί αποδεκτισ χριςθσ και ορκισ ςυμπεριφοράσ θ COSMOTE δικαιοφται να αςκιςει κάκε νόμιμο δικαίωμά τθσ. ε κάκε περίπτωςθ χριςθσ παράνομθσ ι αντίκετθσ με τουσ εκάςτοτε Όρουσ Χριςθσ, θ COSMOTE επιφυλάςςεται για τθν άςκθςθ κάκε νομίμου δικαιϊματόσ τθσ και δθ για κάκε κετικι και αποκετικι τθσ ηθμία. Διαθεςιμότητα Δικτφου Η COSMOTE καταβάλλει εφλογεσ προςπάκειεσ για τθ ςυντιρθςθ και τθ διακεςιμότθτα τθσ Τπθρεςίασ. Οι χριςτεσ παρ' όλα αυτά αποδζχονται ότι θ COSMOTE δικαιοφται να τροποποιεί ι/και να διακόπτει προςωρινά ι μόνιμα το ςφνολο ι τμιμα του με ι/και χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τουσ χριςτεσ, δεδομζνου ότι θ διακεςιμότθτα μπορεί να επθρεάηεται από τον εξοπλιςμό των χρθςτϊν, άλλα δίκτυα επικοινωνιϊν, το μεγάλο αρικμό ατόμων που προςπακοφν να κάνουν χριςθ τθσ Τπθρεςίασ ταυτόχρονα ι από άλλεσ αιτίεσ. Ωσ εκ τοφτου θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε είδουσ ηθμία (κετικι, αποκετικι, εξ αμελείασ, ενδοςυμβατικι ι άλλθ,) προερχομζνθ από τθ τθν αδυναμία πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ς' αυτό, τθν παφςθ του ςυνόλου ι τμθμάτων αυτοφ, τθν κακυςτζρθςθ, μθ παράδοςθ, διακοπι ι κακι ποιότθτα λιψθσ των υπθρεςιϊν του ι απϊλειασ του περιεχομζνου τουσ, τθν φπαρξθ κάκε είδουσ λακϊν. ε κάκε περίπτωςθ θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε να διακόψει προςωρινά ι οριςτικά τθ λειτουργία ολοκλιρου ι τμιματοσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ για λόγουσ ςυντιρθςθσ ι αναβάκμιςθσ ι για οποιονδιποτε λόγο. Αν και θ COSMOTE καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια προςταςίασ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ από ψθφιακοφσ ιοφσ, δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι δεν κα προςβλθκεί ποτζ από ιοφσ (virus free). υνεπϊσ κάκε χριςτθσ πρζπει να φροντίηει για τθν δικι του προςταςία (χριςθ antivirus, virus scanner ι άλλων ςυςτθμάτων προςταςίασ) πριν τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ ι τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν, λογιςμικοφ ι περιεχομζνου αυτοφ ςτον Η/Τ του. Ο χριςτθσ δεν επιτρζπεται να παραχωρεί τθ χριςθ, να υπεκμιςκϊνει, μεταπωλεί και εν γζνει διακζτει προσ εμπορικι εκμετάλλευςθ τισ υπθρεςίεσ που του παρζχονται μζςω του δικτφου τθσ COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. Αςφάλεια Η COSMOTE αναγνωρίηει τθ ςθμαςία του κζματοσ τθσ αςφαλείασ των Προςωπικϊν Δεδομζνων, κακϊσ και των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ζχει λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα, με τισ πιο ςφγχρονεσ και προθγμζνεσ μεκόδουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια. 5

6 Αναγνώριςη Πελάτη Ο ςυνδρομθτισ τθσ Τπθρεςίασ αναγνωρίηεται από το δίκτυο τθσ COSMOTE βάςει τθσ SIM κάρτασ που παρζχεται ςτα πακζτα ςφνδεςθσ ςτθν Τπθρεςία. Η COSMOTE δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ ι ηθμία τυχόν προκφψει για τουσ χριςτεσ από τθν αυκαίρετθ ι παράνομθ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ από τρίτουσ, και διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν καταβολι αποηθμίωςθσ από τον χριςτθ, ςε περίπτωςθ που υποςτεί οποιουδιποτε είδουσ ηθμία από τθν αυκαίρετθ ι παράνομθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ. Η COSMOTE δικαιοφται οποτεδιποτε να τερματίςει τθν παροχι τθσ Τπθρεςίασ ςτο χριςτθ και να αρνθκεί οποιαδιποτε τρζχουςα ι μζλλουςα χριςθ τθσ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των Όρων και Προχποκζςεων Χριςθσ. COOKIES Η COSMOTE μπορεί να χρθςιμοποιεί cookies για τθν αναγνϊριςθ του χριςτθ. Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου που αποκθκεφονται ςτο ςκλθρό δίςκο κάκε χριςτθ, δεν λαμβάνουν γνϊςθ οποιουδιποτε εγγράφου ι αρχείου από τον υπολογιςτι του και χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθ διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ του χριςτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ και για ςτατιςτικοφσ λόγουσ, προκειμζνου να κακορίηονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ οι υπθρεςίεσ τθσ ςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ είναι χριςιμεσ ι δθμοφιλείσ ι για λόγουσ marketing. O χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει το διακομιςτι του, ϊςτε να μθν λαμβάνει cookies, είτε ςυνολικά, είτε κατά περίπτωςθ. ε μια τζτοια περίπτωςθ ο χριςτθσ δεν μπορεί να ζχει περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ. Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων Σα προςωπικά δεδομζνα των ςυνδρομθτϊν, κα τθροφνται και κα επεξεργάηονται από τθν COSMOTE για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ Τπθρεςίασ. Ο ςυνδρομθτισ ζχει, μζςα ςτα πλαίςια τθσ νομοκεςίασ περί απορριτου των τθλεπικοινωνιϊν και προςωπικϊν δεδομζνων, τα δικαιϊματα ενθμζρωςθσ και αντίρρθςθσ που προβλζπουν τα άρκρα 11 ζωσ 13 του Ν. 2472/1997 για τα προςωπικά του δεδομζνα (κατόπιν γραπτοφ αιτιματόσ του και ζναντι του εκάςτοτε κακοριηομζνου από τθν Αρχι του ν.2472/1997 ποςοφ). Επικοινωνία Για κάκε διευκρίνιςθ ςχετικά με το COSMOTE Internet On The Go με κάρτα οι χριςτεσ μποροφν να καλοφν (με χρζωςθ) τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν τθσ COSMOTE (που είναι διακζςιμθ όλο το 24ωρο κάκε μζρα) ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι ςτο από άλλο τθλζφωνο. Επίςθσ οι χριςτεσ μποροφν να επικοινωνοφν με τθν COSMOTE ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ κακϊσ και ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ, Λεωφ. Κθφιςίασ 44, Μαροφςι Ακινα. 6

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β.

H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. COSMOTE Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής στην Ευρωζώνη Α & Β. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα