Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση των καθολικών διαδόχων αυτού. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Το συντρέχον πταίσµα του παθόντος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915. Εννοια του όρου οικογένεια του θύµατος. εν περιλαµβάνεται η πενθερά, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς, ή αν αυτή είναι η µόνη συγγενής του θανόντος. Η επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξης αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό. εν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου. (Ν. 551/ ΑΚ). ικαστής: Ιωάννης Πανούσης ικηγόροι: Ι. Πετρίδης - Χ. Βεργούλης. Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. της 24.7/ περί ευθύνης προς αποζηµίωση των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων και διατηρήθηκε σε ισχύ µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών επιχειρήσεων των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του αυτού β.δ., θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που δεν θα λάµβανε ύπαρξη χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της και ανάγεται αποκλειστικά σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος (βλ. ολ. ΑΠ 1287/1986, ΕΕργ , ΝοΒ , ΑΠ 600/1996, Ελλ νη , ΕφΑθ 1758/2000, Ελλ νη , ΕφΑθ 5095/1999, Ελλ νη ). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνδυαζόµενες και µε αυτές του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του κωδικοποιηµένου (µε το από 24.7/ β.δ.) ν. 551/1915, συνάγεται ότι, όταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση των καθολικών διαδόχων αυτού. Οµως, οι τελευταίοι έχουν κατά του εργοδότη αξίωση για εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ, εφόσον οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων υπ` αυτού προσώπων (βλ. ΑΠ 1609/2001, Ελλ νη , ΑΠ 569/2001, ΕΝ , ΑΠ 382/2001, Ελλ νη , ΑΠ 1819/1999, Ελλ νη , ΑΠ 1667/1999, ΕΕργ , ΑΠ 185/1998, Ελλ νη ), γιατί η πιο πάνω απαλλαγή τους από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση, ήτοι για αξίωση εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα, δεν καλύπτει και την ως άνω αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση, αφού καµιά παροχή χορηγούµενη από το Ι.Κ.Α. δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισµό της εν λόγω διαφορετικής φύσεως αξιώσεως, η επιδίκαση ή µη της οποίας εξαρτάται από την εύλογη κρίση του ικαστηρίου (βλ. ολ. ΑΠ 1117/1986, ΕΝ , ΝοΒ , Ελλ νη , ΑΠ 1602/1998, Ελλ νη , ΑΠ 1029/1993, Ελλ νη , ΕφΘεσ 2422/2001, Αρµ , ΕφΘεσ 2431/2000, Αρµ , ΕφΠειρ 100/1997, Ελλ νη , ΕφΑθ 9623/1995, Ελλ νη , ΕφΘεσ 1415/1995, Ελλ νη ). Ως πταίσµα νοείται και η ειδική αµέλεια που συνίσταται στη µη τήρηση των διατάξεων των ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας (βλ. ΑΠ 1609/2001, Ελλ νη ). Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915, κατά την οποία επί εργατικού ατυχήµατος το συντρέχον πταίσµα του παθόντος εργαζοµένου αντιτάσσεται νοµίµως µόνον εάν αφορά παραβίαση διατάξεων ή κανονισµών, που θέτουν όρους ασφαλείας στην εργασία, αναφέρεται στην επιδίκαση αποζηµίωσης για περιουσιακή ζηµία και όχι χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης.

2 Εποµένως, για τον καθορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα του παθόντος (άρθρο 300 ΑΚ) πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραπάνω διάταξης του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915 (βλ. 1667/1999, Εεργ , ΕφΘεσ 2422/2001, Αρµ ). Εξάλλου, κατά το προµνησθέν άρθρο 932 εδάφιο γ του ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου οικογένεια του θύµατος, προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος, ως εκ της φύσεώς του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή όµως έννοια της ενλόγω διατάξεως, που απορρέει από το σκοπό της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται ο σύζυγος και οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανόντος, που δοκιµάστηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων δεν περιλαµβάνεται η µητέρα της συζύγου του θανόντος (πενθερά) - πρώτος βαθµός εξ αγχιστείας - ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς, ή αν αυτή είναι η µόνη συγγενής του θανόντος, το πόρισµα δε τούτο ενισχύεται από τις διατάξεις των άρθρων 57 εδάφιο β και 59 ΑΚ, που εγγύτερα προσεγγίζουν το ζήτηµα και µε τις οποίες καθορίζονται περιοριστικώς τα πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν την προστασία της προσωπικότητας του θανόντος προσώπου και την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνεται ο πενθερός και η πενθερά του νεκρού από µόνη τη συγγενική τους σχέση, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδάφιο γ του ΑΚ προβλεπόµενης χρηµατικής ικανοποίησης στα δικαιούµενα πρόσωπα τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, της υπάρξεως, κατ` εκτίµηση του δικαστή της ουσίας, µεταξύ αυτών και του θανόντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση της ενλόγω χρηµατικής ικανοποίησης (βλ. ολ. ΑΠ 21/ 2000, Ελλ νη , ΑΠ 160/2001, Ελλ νη ).... Ο Π.Σ. του., σύζυγος της πρώτης ενάγουσας, πατέρας των δεύτερου (ανήλικου, ηλικίας οκτώ ετών), τρίτου και τέταρτου των εναγόντων, αδελφός των πέµπτου, έκτου και έβδοµου αυτών και γαµβρός από θυγατέρα (πρώτη ενάγουσα) της όγδοης, προσλήφθηκε από την εναγόµενη ανώνυµη τεχνική-κατασκευαστική εταιρία, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις , ως οδηγός οχήµατος µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλας). Οτι στις και περί ώρα 7.00, ενώ εργαζόταν στη µονάδα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέρµατος, που διατηρεί η εναγοµένη στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, υπέστη εργατικό ατύχηµα υπό τις ειδικότερες, περιγραφόµενες στην αγωγή, συνθήκες και περιστάσεις, που είχε ως αποτέλεσµα το θανάσιµο τραυµατισµό αυτού. Οτι το ενλόγω εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτότητα (αµέλεια) της εναγοµένης, όπως αυτή ειδικότερα αναλύεται στην αγωγή (έλλειψη των επιβαλλόµενων µέτρων ασφαλείας, µη επαρκής συντήρηση της ως άνω µονάδας, ανυπαρξία ειδικού χειριστή της τελευταίας). Ζητούν δε να υποχρεωθεί η εναγοµένη, να καταβάλει σε καθέναν από αυτούς ως χρηµατική τους ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν: α) σε καθένα από τους τέσσερις πρώτους το ποσό των ευρώ, β) σε καθένα από τους πέµπτο, έκτο και έβδοµο το ποσό των ευρώ, και γ) στην όγδοη το ποσό των ευρώ, επιφυλασσοµένων να ζητήσουν περαιτέρω και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ ο καθένας, για τον ίδιο λόγο, ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ποινική δίκη που θα διεξαχθεί, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Επίσης, ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Η αγωγή, για το αντικείµενο της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου (βλ. άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 551/1915, που εφαρµόζεται για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και σε αξιώσεις επί χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, και ΑΠ 267/ 1975, Εεργ , ΕφΑθ 11116/1996, Ελλ νη , ΜονΠρΑθ 2016/2000, Εεργ , παρότι τούτο ως εκ περισσού καταβλήθηκε από τους

3 ενάγοντες, βλ. υπ` αριθµ.... διπλότυπο είσπραξης της Β.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και το υπ` αριθµ.... γραµµάτιο εισπράξεως της Ε.Τ.Ε.), αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος ικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 2, 16 περ. 2, 25 παρ. 2, 664 του Κ Πολ ), κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664 έως 676 ΚΠολ (βλ. άρθρο 663 του ίδιου Κώδικα), και είναι, ως προς τους επτά πρώτους των εναγόντων, νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 71, 299, 330, 346, 914, 932 του ΑΚ, 907, 908 παρ. 1 περ. δ και ε του Κ Πολ. Ως προς την όγδοη των εναγόντων η αγωγή πρέπει ν` απορριφθεί ως µη νόµιµη, καθόσον αυτή, της οποίας ο θανών ήταν, κατά τα εκτιθέµενα στην αγωγή, γαµβρός από θυγατέρα (πρώτη ενάγουσα) δεν περιλαµβάνεται στην έννοια της οικογένειας του θανόντος κατά το άρθρο 932 του ΑΚ, σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται αναλυτικώς στη νοµική σκέψη της παρούσας. Πρέπει εποµένως η αγωγή, ως προς τους πρώτους επτά των εναγόντων, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Από την κατάθεση του µάρτυρα (της εναγοµένης), που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του ικαστηρίου και τη χωρίς όρκο εξέταση του τρίτου ενάγοντος, που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, απ` όλα τα έγγραφα που προσκοµίζονται µε επίκληση, µερικά των οποίων θα αναφερθούν κατωτέρω, χωρίς όµως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι εξετάσεις µαρτύρων και του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης.χ. κατά τη διενεργηθείσα αστυνοµική προανάκριση, που εκτιµώνται ελεύθερα στην παρούσα δίκη ως δικαστικά τεκµήρια (βλ. ΑΠ 796/1983, Ελλ νη , ΕφΑθ 9440/1986, Ελλ νη ), και την υπ` αριθµ. 1412/ ένορκη βεβαίωση των µαρτύρων της εναγοµένης Σ.Μ. και Π.Β., η οποία λήφθηκε (κατά την ανωτέρω ηµεροχρονολογία και ώρα 10.00) ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης Β.Σ., κατόπιν νοµότυπης και εµπρόθεσµης (προ είκοσι τεσσάρων τουλάχιστον ωρών, ήτοι την ώρα της 10ης Απριλίου 2002) κλήτευσης των εναγόντων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Η εναγοµένη είναι ανώνυµη τεχνική κατασκευαστική εταιρία, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί και µονάδα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης (λατοµεία ρυµού). Ο Π.Σ. του. προσλήφθηκε από αυτήν, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις , προκειµένου να εργαστεί ως οδηγός φορτηγού οχήµατος µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος (βαρέλας). Αυτός έκτοτε πράγµατι ασχολήθηκε υπό την ανωτέρω ειδικότητα στην εναγοµένη. Η κύρια απασχόλησή του ήταν η µεταφορά µε το ανωτέρω όχηµα ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος από τον προαναφερθέντα χώρο παραγωγής αυτού στους εκάστοτε τόπους προορισµού, όπου εκτελούνταν διάφορα τεχνικά έργα. Οµως αυτός δεν περιοριζόταν απλώς στη διενέργεια των ως άνω µεταφορών, αλλά κατά τρόπο πάγιο και διαρκή, από της προσλήψεώς του και µέχρι τις , οπότε και συνέβη το επίδικο εργατικό ατύχηµα, υπό τις συνθήκες που θα αναφερθούν αναλυτικά κατωτέρω, απασχολούνταν και µε το χειρισµό της πιο πάνω µονάδας παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος και εν τέλει µε τη φόρτωση µε το παραγόµενο προϊόν όχι µόνον του δικού του οχήµατος, αλλά και αυτών άλλων συναδέλφων του-οδηγών βαρέλας. Η σχετική κρίση του ικαστηρίου στηρίζεται ιδίως στη χωρίς όρκο εξέταση του τρίτου ενάγοντος, υιού του ως άνω Π.Σ.,.Σ., που προέρχεται από άµεση αντίληψη αυτού, αφού εργαζόταν και αυτός µέχρι τον Ιούνιο του 2000 στην εναγοµένη και είχε συνοδεύσει πολλές φορές τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια της εργασίας του τελευταίου, στον πιο πάνω χώρο παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος. Ενισχύεται δε και από τις δοθείσες κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση από έκθεση ένορκης εξέτασης του µάρτυρα Γ.Σ., που ήταν και αυτός οδηγός οµοίου οχήµατος, είχε προσληφθεί στην εναγοµένη στις αρχές Ιουλίου 2000 και ήταν αυτόπτης µάρτυς του επίδικου ατυχήµατος, στην οποία χαρακτηρίζει τον Π.Σ. οδηγό µπετονιέρας αλλά και βοηθό χειριστού, και από την από έκθεση εξέτασης κατηγορουµένου και δη του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης και αντιπροέδρου του διοικητικού συµβουλίου αυτής.χ., ο οποίος κατέθεσε σχετικά: Ο Σ. είχε προσληφθεί από την εταιρία σαν οδηγός, αλλά µε σκοπό να τον βάλω χειριστή του συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος, διότι ήταν πτυχιούχος και ο πιο έµπειρος, αλλά το πρόβληµα ήταν ότι το πτυχίο του το κρατούσε το ΙΚΑ, λόγω κάποιας αναπηρικής σύνταξης που έπαιρνε παλιότερα. Γι` αυτό κάποιες φορές, όταν χρειαζόταν, έκανε και το χειριστή µε πρωτοβουλία του. Βέβαια, το κατατεθέν από τον

4 τελευταίο, ότι ο Π.Σ. έκανε και το χειριστή µε δική του πρωτοβουλία (και προφανώς όχι κατόπιν εντολής του ιδίου ως νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης) δεν είναι αληθές, προβλήθηκε δε από αυτόν, προκειµένου να αποσείσει τις βαρύνουσες τον ίδιο, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, ευθύνες για το επισυµβάν εργατικό ατύχηµα. Ο ενλόγω νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης ήταν αυτός που είχε δώσει τη σχετική εντολή στον Π.Σ., να ασχολείται και µε το χειρισµό της ανωτέρω µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος, σε κάθε δε περίπτωση, ασφαλώς γνώριζε την ενλόγω απασχόλησή του και είχε αποδεχθεί αυτήν, ώστε να αποτελεί µέρος της συµφωνηθείσας παρεχόµενης εργασίας αυτού (Π.Σ.), για τον οποίο, άλλωστε, πίστευε ότι διέθετε τη σχετική άδεια, ενώ τον χαρακτήριζε, κατά τα ανωτέρω, και ως τον πλέον έµπειρο χειριστή. Βέβαια, ο Π.Σ. δεν διέθετε τέτοιου είδους άδεια (χειριστή µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος) αλλά χειριστή πρέσας (βλ. την από έκθεση ένορκης εξέτασης κατά την προανάκριση της µάρτυρος Β.Σ. - πρώτης ενάγουσας και συζύγου του Π.Σ.). Η ανωτέρω κρίση του ικαστηρίου ενισχύεται, άλλωστε, και από το γεγονός ότι στην ως άνω µονάδα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος, που διατηρούσε η εναγοµένη, δεν απασχολούσε κάποιον µόνιµο και αποκλειστικό χειριστή αυτής, αλλά πολλές φορές οι ίδιοι οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος χειρίζονταν την ενλόγω µονάδα και προέβαιναν στη φόρτωση των αυτοκινήτων τους µε το παραγόµενο προϊόν (βλ. ιδίως την εξέταση του τρίτου ενάγοντος.σ.). Βέβαια, οι µάρτυρες της εναγοµένης Π.Τ., που κατέθεσε στο ακροατήριο του ικαστηρίου και Σ.Μ. (βλ. την πιο πάνω 1412/2002 ένορκη βεβαίωση) ισχυρίστηκαν ότι στην ανωτέρω µονάδα της εναγοµένης εργαζόταν ως χειριστής ο ίδιος ο δεύτερος µάρτυρας Σ.Μ. Επίσης, και ο προαναφερθείς εκπρόσωπος της εναγοµένης ισχυρίστηκε, στην πιο πάνω έκθεση εξέτασής του κατά την προανάκριση, ότι υπήρχε µεν χειριστής της µονάδας, τον οποίο όµως δεν κατονόµασε. Ο όψιµος όµως αυτός ισχυρισµός, ότι δηλαδή ως χειριστής της ανωτέρω µονάδας εργαζόταν ο Σ.Μ., δεν κρίνεται πειστικός. Ο τελευταίος αυτός µισθωτός της εναγοµένης, για τον οποίο δεν προσκοµίστηκε από αυτήν (ούτε άλλωστε έγινε σχετική επίκληση) κάποια έγγραφη άδεια ικανότητας χειρισµού τέτοιου είδους µηχανηµάτων, φέρεται στην προσκοµιζόµενη από κατάσταση προγράµµατος ωρών εργασίας του προσωπικού της εναγοµένης, να έχει την ιδιότητα του χειριστή, όπως όµως διευκρινίζεται στην ίδια κατάσταση πρόκειται για χειριστή (µε σχετική άδεια) εκσκαπτικού µηχανήµατος. Εξάλλου, εάν πράγµατι ο ενλόγω µισθωτός της εναγοµένης ασχολιόταν αποκλειστικά µε το χειρισµό της προµνησθείσας µονάδας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και ασφαλτοµείγµατος, τότε είναι βέβαιο ότι κατά το χρόνο που συνέβη το επίδικο ατύχηµα αυτός θα βρισκόταν στη θέση του και δεν θα επέτρεπε σε κάποιον άλλο (και εποµένως και στον ως άνω Π.Σ.) το χειρισµό αυτής. Οµως, όπως θα αναφερθεί και κατωτέρω, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και χειριστής της µονάδας αυτής κατά το χρόνο του ατυχήµατος ήταν ο Π.Σ. και όχι ο Σ.Μ. Προκειµένου να καλύψουν την ανακολουθία αυτήν, ο ως άνω µάρτυρας της εναγοµένης Π.Τ., καθώς και ο µάρτυρας Π.Β. (βλ. την 1412/2002 ένορκη βεβαίωση αυτού) προέβαλαν τον ισχυρισµό ότι το ατύχηµα έγινε πριν από την 7η πρωϊνή ώρα της 4ης Αυγούστου 2000, δηλαδή πριν από την έναρξη του ηµερήσιου ωραρίου, που ήταν προγραµµατισµένη για την ενλόγω ώρα (7η πρωϊνή) και εποµένως για το λόγο αυτό δεν είχε αναλάβει ακόµη εργασία χειριστού ο ως άνω Σ.Μ. Οµως και ο ισχυρισµός αυτός είναι αναληθής, καθόσον, όπως προκύπτει τόσο από την κατάθεση του αυτόπτη µάρτυρα Γ.Σ. όσο και από τη σχετική έκθεση αυτοψίας, που διενήργησε ο Τεχνικός Επιθεωρητής του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου Μακεδονίας-Θράκης, Ν.Μ., που στηρίχθηκε, µεταξύ άλλων, και στις καταθέσεις των µαρτύρων Σ.Μ. και Σ.Κ., το επίδικο ατύχηµα έλαβε χώρα µετά την 7η πρωϊνή ώρα της Τούτο άλλωστε ενισχύεται τόσο από την από έκθεση ένορκης εξέτασης κατά την προανάκριση του µάρτυρα Σ.Κ. όσο και από την προµνησθείσα εξέταση ως κατηγορουµένου κατά την προανάκριση του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης.χ. Συγκεκριµένα ο πρώτος από αυτούς κατέθεσε σχετικά: Εργάζοµαι στην εταιρία Α. ΑΤΕΒΕ εδώ και ένα χρόνο περίπου, σαν οδηγός ανατρεπόµενου. Την και ώρα 7.00 το πρωί πήγα στο εργοτάξιο της εταιρίας να αφήσω τα δελτία αποστολής, όπως κάνω κάθε µέρα. Ωρα 7.30 περίπου ήµουν στο γραφείο της εταιρίας µε τον κ. Χ.., ο οποίος µε ρώτησε, εάν έχουν φορτώσει οι µπετονιέρες. εν

5 ήξερα, και ο κ. Χ. σηκώθηκε και πήγε να δει. Τον βλέπω να γυρίζει αµέσως αναστατωµένος και µου είπε να βγάλω το φορτηγάκι από το υπόστεγο και να το φέρω πίσω. Χωρίς να ξέρω τι συµβαίνει, έκανα αυτό που µου είπε. Φθάνοντας στο πίσω µέρος, που είναι το σκυρόδεµα, είδα ότι ήταν κάποιος πεσµένος στο χώµα και πάνω του τον Χ., τον Σ.Γ. και τον Σ.Μ. Μόλις σταµάτησα το φορτηγάκι ο Σ. και ο Μ. τον έβαλαν µέσα και ξεκίνησα µε τον τραυµατισµένο, που είδα ότι ήταν ο Σ.Π., για το Νοσοκοµείο του Κιλκίς... Ενώ ο δεύτερος ισχυρίστηκε:... Εγώ πηγαίνω στο γραφείο του εργοταξίου συνήθως πρωινές ώρες, παραλαµβάνω τα δελτία αποστολής, δέχοµαι παραγγελίες και παρακολουθώ, εάν υπάρχουν ελλείψεις ή κάποια προβλήµατα στο εργοτάξιο. Την και ώρα 7.30 περίπου, µόλις είχα πάει στο γραφείο, και βρισκόµουν εκεί µε τον οδηγό από άλλο εργοτάξιο της εταιρίας Κ.Σ., τον οποίο ρώτησα εάν έχουν φύγει οι βαρέλες και επειδή δεν ήξερε, βγήκα από το γραφείο για να πάω να δω. Οταν έφθασα στο σηµείο που είχα ορατότητα στο χώρο του σκυροδέµατος και σε απόσταση περίπου 50 µέτρων από αυτόν είδα τον Σ.Γ. να τραβάει κάποιον κάτω στο χώρο του σκυροδέµατος. Αµέσως κατάλαβα ότι κάτι συνέβη και έτρεξα στο γραφείο, έδωσα εντολή στον Κ. να πάρει το αυτοκίνητο της εταιρίας και να πάει πίσω στο χώρο του σκυροδέµατος και επέστρεψα πίσω και πήγα κοντά στο Σ., να δώ τι έγινε. Βρήκα το Σ. σκυµµένο πάνω από το Σ.Π., που φαινόταν κτυπηµένος στο χέρι, και αµέσως ήρθε και το αυτοκίνητο, τον βάλαµε µέσα και είπα στον Κ. να τον πάει στο Νοσοκοµείο Κιλκίς, γιατί έχει ορθοπεδικό τµήµα και είναι πιο κοντά... Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι το επίδικο ατύχηµα έγινε κατά το χρονικό διάστηµα από 7.00 µέχρι 7.30 το πρωί της 4ης Αυγούστου 2000, δηλαδή εντός του προγραµµατισµένου νοµίµου ωραρίου εργασίας του προσωπικού της εναγοµένης και σε χρόνο κατά τον οποίο οι µισθωτοί αυτής έπρεπε να απασχολούνται ο καθένας µε την εργασία που του είχε ανατεθεί. Είναι χαρακτηριστική περί τούτου η ερώτηση που απηύθυνε ο.χ. προς τον Σ.Κ. περί τις 7.30 της ανωτέρω ηµέρας, εάν είχαν κατά την ώρα εκείνη ήδη αναχωρήσει (φορτωµένες µε το παραχθέν προϊόν) οι βαρέλες, ενώ τα σχετικά υπ` αριθµ και 6784/ δελτία αποστολής της εναγοµένης του παραχθέντος υλικού στους τόπους προορισµού του, µε τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν ο Π.Σ. και ο προαναφερθείς συνάδελφός του Γ.Σ., έφεραν ως ώρες αναχώρησης τις 7.10 αντίστοιχα. Ο δε Π.Σ. χειριζόταν και κατά την ηµέρα εκείνη τη µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος, στα πλαίσια της συνηθισµένης εργασίας του, απορριπτοµένων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων της εναγοµένης. Είναι δε επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Σ. Μ., αµέσως µετά το ατύχηµα βρισκόταν στον τόπο αυτού και µάλιστα βοήθησε ώστε να επιβιβαστεί το θύµα στο αυτοκίνητο, µε το οποίο µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Κιλκίς (βλ. την προπαρατεθείσα κατάθεση του Σ.Κ.). Η ενλόγω µονάδα ετοίµου σκυροδέµατος ήταν τύπου ELPA/45 και είχε συνολική ισχύ περίπου (80,5 Kw) 110 PS. Αποτελούνταν από πέντε υποδοχείς στείρων προϊόντων (άµµου, χαλικιού σε διαφορετική κοκκοµετρία), που γέµιζαν µε φορτωτή που διέθετε η επιχείρηση της εναγοµένης. Οι υποδοχείς αυτοί στο κάτω µέρος τους έφεραν θυρίδες που άνοιγαν πνευµατικά, για να εκρέει το αντίστοιχο υλικό στον κάδο φόρτωσης. Ο κάδος φόρτωσης στη συνέχεια, µετά την πλήρωσή του, εκκινούσε και κινούµενος ανοδικά σε ράγες έφθανε στον αναδευτήρα (µίξερ), που βρισκόταν στον πρώτο όροφο του όλου συγκροτήµατος. Στον αναµίκτη γινόταν η ανάµιξη των υλικών µε ανάλογη ποσότητα νερού. Μετά την ενλόγω ανάδευση το τελικό προϊόν ήταν έτοιµο και ο αναµίκτης εκκενωνόταν σε φορτηγό όχηµα µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλα) που είχε τοποθετηθεί κατάλληλα κάτω από αυτόν. Ο όλος χειρισµός της µονάδας γινόταν από το θάλαµο ελέγχου, που βρισκόταν στον πιο πάνω πρώτο όροφο του συγκροτήµατος δίπλα από το µίξερ. Στο θάλαµο αυτόν υπήρχε ο πίνακας ελέγχου, που έφερε πέντε κοµβία, για να ανοίγουν πνευµατικά οι αντίστοιχες θυρίδες στους πυθµένες των υποδοχέων των αδρανών υλικών. ίπλα στα κοµβία αυτά υπήρχαν άλλα δύο κοµβία, µε τα οποία δινόταν εντολή για να ανέβει ή να κατέβει αντίστοιχα ο κάδος φόρτωσης. Τα υπόλοιπα κοµβία ήταν για την έναρξη, λήξη της λειτουργίας του µίξερ, για το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας του, καθώς και για διάφορες άλλες λειτουργίες του πίνακα, οι οποίες όµως δεν ήταν σε χρήση. Τα κοµβία που χρησίµευαν για την εκροή των στείρων προϊόντων στον κάδο τροφοδοσίας του µίξερ, όσο ήταν πατηµένα, διατηρούσαν τη θυρίδα εκροής ανοικτή και µόλις αφήνονταν η θυρίδα έκλεινε. Κατά τη λειτουργία ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται στο θάλαµο ελέγχου, απ` όπου δεν έχει οπτική επαφή µε τις θυρίδες εκροής. Πατώντας τα κοµβία εκροής άνοιγαν οι αντίστοιχες θυρίδες. Με την εκροή

6 ποσότητας του προϊόντος στον κάδο φόρτωσης, η ζυγαριά που βρισκόταν µπροστά στο θάλαµο ελέγχου έδειχνε το βάρος αυτού. Με τον τρόπο αυτόν ο χειριστής ρύθµιζε τις αναλογίες του µίγµατος. Στη συνέχεια, µόλις γέµιζε ο κάδος, έπρεπε να πατήσει το κοµβίο για την άνοδο του κάδου προς τον αναδευτήρα. Το κοµβίο αυτό έπρεπε να πατηθεί άπαξ και ο κάδος θα ολοκλήρωνε τη διαδροµή του µέχρι τον αναµίκτη (βλ. για τα ανωτέρω την προαναφερθείσα έκθεση αυτοψίας του επίδικου εργατικού ατυχήµατος). Στις , ηµέρα Παρασκευή, και περί ώρα 7.00 το πρωί ο ως άνω Π.Σ. και ο προαναφερθείς συνάδελφός τουοδηγός βαρέλας Γ.Σ. µετέβησαν στις πιο πάνω εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και ασφαλτοµείγµατος της εναγοµένης, προκειµένου να προβούν στην ετοιµασία του προϊόντος µέσω της σχετικής µονάδας που υπήρχε και στη φόρτωσή του στα οχήµατά τους, ώστε να το µεταφέρουν στη συνέχεια στους οικείους τόπους προορισµού. Οπως κατέθεσε στην πιο πάνω προανακριτική του κατάθεση ο Γ.Σ., ο Π.Σ. αρχικά λειτούργησε την ως άνω µονάδα για τη φόρτωση του δικού του οχήµατος, αλλά στη συνέχεια, προκειµένου να φορτωθεί το όχηµα του Σ., που είχε πρόσφατα, κατά τα ανωτέρω, προσληφθεί και δεν γνώριζε τη λειτουργία της, διέκοψε τη φόρτωση του δικού του οχήµατος και ασχολήθηκε, στα πλααίσια της συµφωνηθείσας κατά τα ανωτέρω εργασίας του, µε τη φόρτωση του οχήµατος του Σ. Ο Π.Σ. ανέβηκε στη θέση του χειριστή στο θάλαµο που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της εγκατάστασης, απ` όπου και χειριζόταν µε το πάτηµα των αντίστοιων κοµβίων τη λειτουργία της µονάδας. Σε κάποια στιγµή ο πνευµατικός µηχανισµός που άνοιγε τη θυρίδα εκροής ενός από τους πέντε υποδοχείς αδρανών υλικών έπαυσε να λειτουργεί (φρακάρισε) και δεν άνοιγε µε το πάτηµα του αντίστιχου κοµβίου από τον πίνακα ελέγχου. Η βλάβη αυτή είχε επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν (βλ. ιδίως την εξέταση του τρίτου ενάγοντος.σ. και την έκθεση αυτοψίας). Ο χώρος όπου βρισκόταν ο κάδος φόρτωσης των αδρανών υλικών, λόγω της επικινδυνότητας του τελευταίου, είχε περιφραχθεί µε περίφραξη ύψους ενός µέτρου και ογδόντα εκατοστών περίπου, στην εµπρόσθια δε πλευρά του υπήρχε µία πόρτα εισόδου στο χώρο, η οποία όµως ήταν πάντοτε κλειδωµένη µε αλυσίδα και λουκέτο, του οποίου το κλειδί δεν υπήρχε σε κάποιο γνωστό στους εργαζοµένους χώρο. Σηµειωτέον ότι η ενλόγω πόρτα στην επάνω πλευρά της έφερε ένα διακόπτη επαφής, ο οποίος χρησίµευε για να διακόπτει το κύκλωµα ανόδου-καθόδου του κάδου, ώστε, σε περίπτωση που άνοιγε η πόρτα, να υπήρχε πλήρης αδυναµία κίνησης του κάδου είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω. Ο διακόπτης όµως αυτός, κατόπιν παρέµβασης της εναγοµένης, ήταν απενεργοποιηµένος και δεν λειτουργούσε (βλ. ιδίως την έκθεση αυτοψίας). Οι εργαζόµενοι, επειδή παρουσιαζόταν πολύ συχνά το πρόβληµα αυτό της µη λειτουργίας (φρακαρίσµατος) κάποιας θυρίδας διαφυγής του υλικού προς τον κάδο φόρτωσης, είχαν τοποθετήσει µπροστά από την πόρτα χαλίκι, ύψους ενός µέτρου περίπου (βλ. εξέταση τρίτου ενάγοντος) και επιπλέον είχαν λυγίσει προς τα έξω στην επάνω της πλευρά την εµπρόσθια περίφραξη του χώρου στον οποίο βρισκόταν ο κάδος φόρτωσης (βλ. την εξέταση του ίδιου µάρτυρα και τις προσκοµιζόµενες φωτογραφίες του χώρου αυτού). Είχαν δε προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τις οποίες γνώριζε και ενέκρινε η εναγοµένη διά του νοµίµου εκπροσώπου της, έτσι ώστε, ευρισκόµενοι έξω από την προαναφερθείσα περίφραξη, να κτυπούν µε µια µακριά µεταλλική ράβδο τη θυρίδα, µέχρι να επαναλειτουργήσει (ξεφρακάρει). Ετσι, ο Γ.Σ. προσπάθησε, κτυπώντας τη θυρίδα εκροής, που είχε παρουσιάσει την εµπλοκή, µε την ως άνω µεταλλική ράβδο, να ενεργοποιήσει εκ νέου αυτήν,ώστε να επαναλειτουργήσει. Οµως, παρά την προσπάθειά του η ενλόγω θυρίδα δεν λειτούργησε. Τότε ο Π.Σ. πήρε από το θάλαµο ελέγχου ένα καλέµι (σµίλη) και ένα σφυρί, κατέβηκε στο ισόγειο και, αφού υπερέβη την υπάρχουσα περίφραξη, εισήλθε στο χώρο φόρτωσης του κάδου. Εκεί στάθηκε µπροστά στον κάδο και έχοντας στην πλάτη του τη µεταλλική ράβδο διατοµής, που συνδέει τις δύο ράγες επί των οποίων κινείται ο κάδος, άρχισε να κτυπά µε το καλέµι και το σφυρί τη θυρίδα, που είχε παρουσιάσει την εµπλοκή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι την ίδια διαδικασία για την απεµπλοκή θυρίδας την είχε αυτός (Π.Σ.) και στο παρελθόν ακολουθήσει (βλ. την εξέταση του τρίτου ενάγοντος). Κάποια στιγµή, για άγνωστο λόγο, ο κάδος φόρτωσης άρχισε να κινείται ανοδικά προς τον αναµίκτη. Στην κίνηση αυτή ο Π.Σ. δεν πρόλαβε να αντιδράσει, και έτσι παρασύρθηκε από τον κάδο και συµπιέστηκε ανάµεσα στον κάδο που ανερχόταν και τη µεταλλική ράβδο σύνδεσης των δύο οδηγητριών ραγών αυτού. Ακολούθως, αφού ανασύρθηκε από το συνάδελφό του Γ.Σ., µεταφέρθηκε µε αυτοκίνητο της

7 επιχείρησης στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κιλκίς και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου, όπου και αποβίωσε περί τις το βράδυ της ίδιας ηµέρας, λόγω µη ανατάξιµου αιµορραγικού shock (σοκ) - καταπληξίας, το οποίο επήλθε από τη βαρύτατη κάκωση του θώρακά του από την ανωτέρω σύνθλιψη αυτού κατά το προπεριγραφέν εργατικό ατύχηµα, ως µόνης ενεργού αιτίας (βλ. τη σχετική ιατρική γνωµάτευση του Καρδιοωρακοχειρουργικού Τµήµατος του Γ. Π. Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου και αντίγραφο της 341/β/ ληξιαρχικής πράξης θανάτου, που συντάχθηκε από το Ληξίαρχο Ευόσµου Θεσσαλονίκης). Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί σχετικά µε τις συνθήκες του ατυχήµατος, ότι η κίνηση του κάδου φόρτωσης των αδρανών υλικών δεν ήταν αυτόµατη και η εκκίνησή του για την άνοδό του από το σηµείο φόρτωσής του προς τον αναδευτήρα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο µε το πάτηµα του αντίστοιχου κοµβίου από τον πίνακα ελέγχου στον πρώτο όροφο της εγκατάστασης. Η κατάσταση των κοµβίων δεν φάνηκε, σύµφωνα µε όσα επισηµαίνονται στην ανωτέρω έκθεση αυτοψίας, να µπορεί να δικαιολογήσει ότι το κοµβίο της εντολής ανόδου του κάδου είχε κολλήσει στη θέση πίεσης. Σύµφωνα δε µε την από προανακριτική κατάθεση του Σ.Κ. ο παθών του ανέφερε, κατά τη µεταφορά του στο Νοσοκοµείο Κιλκίς και κατόπιν σχετικής ερώτησής του, ότι: µάλλον ο Γ. (Σ.) πάτησε λάθος κουµπί (βλ. αντίγραφο της ενλόγω κατάθεσης και έκθεση αυτοψίας). Το εργατικό αυτό ατύχηµα και οι από αυτό προσκληθείσες συνέπειες οφείλονται στη συγκλίνουσα υπαιτιότητα της εναγοµένης και του θανόντος. Συγκεκριµένα: Α) Της εναγοµένης: α) Γιατί, παρότι, κατ` άρθρο 7 παρ. 6 περ. στ του π.δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων, αυτή δεν φρόντισε να λάβει τα δέοντα µέτρα συντήρησης και παρακολούθησης της µονάδας παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και έτοιµου σκυροδέµατος, που κατά τα ανωτέρω διατηρούσε στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, και µάλιστα παρότι γνώριζε ότι οι θυρίδες εκροής των αδρανών υλικών στον κάδο φόρτωσης παρουσίαζαν επανειληµµένως εµπλοκή, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να καταφεύγουν, µε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειάς τους, στα προπεριγραφέντα µέτρα για την απεµπλοκή των θυρίδων αυτών. Η ενλόγω συντήρηση, ενόψει της φύσης των ως άνω αδρανών υλικών, θα έπρεπε να είναι συνεχής και να επαναλαµβάνεται µετά από κάθε χρήση, κάτι όµως που δεν γινόταν (βλ. ιδίως την έκθεση αυτοψίας και την εξέταση του τρίτου ενάγοντος, που δεν αναιρείται από την κατάθεση του µάρτυρα της εναγοµένης). β) Γιατί ενώ, όπως προκύπτει από τις παραγράφους 2 και 2.13 των άρθρων 4 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 395/1996 Περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ, ο εργοδότης πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε ο εξοπλισµός εργασίας µε την κατάλληλη συντήρηση να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο, που να εξασφαλίζει ότι θα σταµατά η κίνηση των επικίνδυνων στοιχείων, πριν από την πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά και κατά το άρθρο 7 παρ. 1 και παρ. 8 περ. δ του ίδιου πιο πάνω π.δ. 17/1996, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου µόνον οι εργαζόµενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, η εναγοµένη, όχι µόνο δεν είχε φροντίσει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, µε τα οποία θα εξασφαλιζόταν ότι, σε κάθε περίπτωση, θα σταµατούσε η κίνηση του κάδου φόρτωσης των αδρανών υλικών πριν από την πρόσβαση κάποιου εργαζόµενου, για οποιονδήποτε λόγο, στο χώρο φόρτωσης του κάδου, αλλ` αντιθέτως είχε µε δική της πρωτοβουλία ασφαλίσει την πόρτα της εισόδου στο χώρο φόρτωσης του κάδου και κυρίως είχε απενεργοποιήσει και θέσει εκτός λειτουργίας το διακόπτη επαφής, που υπήρχε στην ως άνω πόρτα. Ενώ, προς εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων της, θα έπρεπε να λειτουργεί ο ενλόγω διακόπτης, ώστε µε το άνοιγµα της πόρτας (που θα έπρεπε επίσης να είναι εφικτό), να διακόπτεται το κύκλωµα ανόδου του κάδου, οπότε και θα ήταν αδύνατο αυτός να κινηθεί, ακόµη και αν κάποιος κατά λάθος πατούσε το αντίστοιχο κοµβίο (ανόδου του κάδου) στον πίνακα ελέγχου. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε εν λειτουργία στον πίνακα ελέγχου της µονάδας

8 και άλλο κοµβίο ασφαλείας, όπως µη πειστικά κατέθεσε ο µάρτυρας της εναγοµένης Π.Τ. Τα κοµβία του ενλόγω πίνακα, που ήταν σε χρήση και λειτουργία, ήταν, σύµφωνα µε την έκθεση αυτοψίας, µόνον αυτά που προαναφέρθηκαν. Μόνη δε η τοποθέτηση της πιο πάνω περίφραξης του χώρου φόρτωσης του κάδου και η ασφάλιση µε λουκέτο της πόρτας εισόδου στο χώρο αυτό δεν ήταν δυνατή να αποτρέψει τους εργαζοµένους να εισέλθουν στο χώρο αυτόν, πολύ δε περισσότερο ενόψει και του ότι είχε τοποθετηθεί από αυτούς, µε τη συναίνεση της εναγοµένης (αφού δεν προέκυψε οποιαδήποτε αντίδραση αυτής), κατά τα ανωτέρω λεχθέντα, έξω και µπροστά από την ως άνω πόρτα χαλίκι ύψους ενός µέτρου περίπου. Περαιτέρω δε, η αµέλεια της εναγοµένης συνίσταται και στο ότι αυτή δεν απασχολούσε στη θέση του χειριστή της ανωτέρω µονάδας παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και έτοιµου σκυροδέµατος κάποιον µόνιµο αδειούχο χειριστή, αλλά η θέση αυτή καλυπτόταν κατά περίπτωση από κάποιον χειριστή εκσκαπτικών µηχανηµάτων ή και οδηγό βαρέλας, όπως ο Π.Σ. Επιπλέον, δεν απασχολούσε και κάποιον επικεφαλής της πιο πάνω µονάδας, ο οποίος θα επέβλεπε την οµαλή λειτουργία αυτής και θα επιλαµβανόταν οποιουδήποτε παρουσιαζόµενου προβλήµατος, το οποίο και θα επέλυε, µεριµνώντας σε κάθε περίπτωση για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενώ θα έπρεπε να απασχολεί κάποιο µόνιµο αδειούχο χειριστή, στον οποίο µάλιστα θα είχε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, ώστε να µην επιτρέπει, σε κάθε περίπτωση, την είσοδο οποιουδήποτε εργαζοµένου στο χώρο φόρτωσης του κάδου. Τέτοιες οδηγίες δεν είχε δώσει ούτε στον Π.Σ., τον οποίο απασχολούσε, κατά τα ανωτέρω, παράλληλα και δευτερευόντως και ως χειριστή της πιο πάνω µονάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το χρόνο του ατυχήµατος στον τόπο λειτουργίας της µονάδας αυτής βρίσκονταν µόνο ο θανών και ο ως άνω συνάδελφός του, που πρόσφατα είχε προσληφθεί ως οδηγός βαρέλας, Γ.Σ., ο δε Σ.Κ., που µετέφερε τον παθόντα στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς, ανέφερε, σε σχετική ερώτηση των γιατρών, ότι ο τραυµατισθείς συνάδελφός του έπεσε από µεγάλο ύψος. Ακόµη και αυτός ο νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης.χ. µετέβη στο γραφείο του στο χώρο λειτουργίας της ανωτέρω µονάδας, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του ιδίου, περί τις 7.30, και δεν βρισκόταν από της ενάρξεως του ωραρίου εργασίας του προσωπικού στο χώρο λειτουργίας της µονάδας αυτής. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι πιο πάνω πράξεις και παραλείψεις της εναγοµένης (διά του νοµίµου εκπροσώπου της, που δεν πρόβλεψε το επελθόν αποτέλεσµα) ασφαλώς και συνδέονται αιτιωδώς µε την πρόκληση του επίδικου ατυχήµατος και τις από αυτό προκληθείσες συνέπειες, απορριπτοµένων ως µη νόµιµων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων της εναγοµένης. Β) Του θανόντος, γιατί, παρότι ήταν έµπειρος και γνώριζε την επικινδυνότητα του εγχειρήµατός του, να εισέλθει, χωρίς να έχουν ληφθεί τα ανωτέρω µέτρα προστασίας, στο χώρο φόρτωσης του κάδου µε τα αδρανή υλικά, εντούτοις προέβη στην ανωτέρω επικίνδυνη ενέργεια, µη προβλέποντας το επελθόν αποτέλεσµα, ενώ θα έπρεπε να µην επιχειρήσει αυτήν, αλλά να ειδοποιήσει περί της εµπλοκής και της αδυναµίας αποκατάστασής της τον ως άνω νόµιµο εκπρόσωπο της εναγοµένης. Με βάση τα ανωτέρω, το ικαστήριο κρίνει ότι το προαναφερόµενο αποτέλεσµα οφείλεται σε υπαιτιότητα (αµέλεια) τόσο του θανόντος, το πταίσµα του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 40%, κατ` αποδοχή ως βάσιµης και από ουσιαστική άποψη της σχετικής ένστασης της εναγοµένης (άρθρο 300 ΑΚ), που προβλήθηκε µε δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που έγινε στο ακροατήριο του ικαστηρίου και καταχωρήθηκε στα πρακτικά (βλ. για το ότι επί αγωγής αποζηµιώσεως (και καταβολής χρηµατικής ικανοποιήσεως) λόγω αδικοπραξίας, ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι στην επέλευση της ζηµίας συνετέλεσε και ίδιο πταίσµα του παθόντος είναι αυτοτελής και θεµελιώνει ένσταση, ΑΠ 464/2000, Ελλ νη , ΕφΘεσ 2431/2000, Αρµ ), όσο και (κατά το υπόλοιπο ποσοστό 60%) της εναγοµένης. Συναφώς δε ο ισχυρισµός της εναγοµένης, ότι αποκλειστικά υπαίτιος για το επίδικο ατύχηµα ήταν ο θανών, που συνιστά άρνηση της αγωγής (βλ. ΑΠ 464/2000, ό.π.), είναι απορριπτέος ως αβάσιµος από ουσιαστική άποψη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο θανών, σύζυγος της πρώτης ενάγουσας, πατέρας των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου των εναγόντων και αδελφός των πέµπτου, έκτου και έβδοµου αυτών, κατά το χρόνο του ατυχήµατος ήταν 45 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), ήταν υγιής, εργατικός και οι σχέσεις του µε τους ενάγοντες ήταν άριστες και δεν είχαν ποτέ διαταραχθεί για οποιαδήποτε αιτία. Η σύζυγός του (πρώτη ενάγουσα) ήταν κατά τον ίδιο χρόνο 38 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), οι υιοί του (δεύτερος, τρίτος και τέταρτος των

9 εναγόντων) επτά ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), 21 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ) και 19 ετών (ηµεροχρονολογία ) αντίστοιχα, και οι αδελφοί του (πέµπτος, έκτος και έβδοµος των εναγόντων) 47 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), 43 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ) και 40 ετών (ηµεροχρονολία γεννήσεως ), αντίστοιχα. Ενόψει τούτων και του, κατά την κοινή πείρα και λογική, έντονου ψυχικού άλγους των εναγόντων από τον απρόσµενο και τραγικό θάνατο του προσφιλούς τους συζύγου, πατέρα και αδελφού, που αποτελούσε στήριγµα ιδίως για τους τέσσερις πρώτους των εναγόντων, του βαθµού της αµέλειας του θανόντος και της εναγοµένης, της περιουσιακής κατάστασης των διαδίκων και της κοινωνικής θέσης των εναγόντων, το ικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η εύλογη χρηµατική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν οι ενάγοντες ανέρχεται: α) για την πρώτη ενάγουσα σε ευρώ, β) για καθένα από τους δεύτερο, τρίτο και τέταρτο των εναγόντων σε ευρώ, γ) για καθένα από τους πέµπτο, έκτο, έβδοµο σε ευρώ. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή, ως βάσιµη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα προαναφερόµενα ποσά, µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από την Περαιτέρω, πρέπει η απόφαση να κηρυχθεί εν µέρει προσωρινά εκτελεστή για τα αναφερόµενα στο διατακτικό ποσά, καθόσον η καθυστέρηση στην εκτέλεση, ως προς αυτά, µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ζηµία στους ενάγοντες. Τέλος, η εναγοµένη, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των εναγόντων, βαρύνεται µε την πληρωµή µέρους των δικαστικών εξόδων των τελευταίων, ανάλογα µε την έκταση της ήττας της (άρθρα 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολ ).

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη Εφετείου Θεσσαλονίκης: 2267/2003 Πηγή: ΑΡΜ 2003 σελ. 1292 Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637

Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 230/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σελ. 38,.Ε.Ε. 6/96, σελ. 637 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το πταίσµα του εργοδότη µπορεί να συνίσταται στη µη τήρηση των ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 3788/1997 Πηγή: Αρµενόπουλος 1998, σελ. 196

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 3788/1997 Πηγή: Αρµενόπουλος 1998, σελ. 196 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 3788/1997 Πηγή: Αρµενόπουλος 1998, σελ. 196 Απουσία µισθωτού λόγω ασθένειας ή άλλου λόγου ανώτερης βίας. Σε περίπτωση παράτασης της απουσίας του µισθωτού από την εργασία πέραν του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Αρείου Πάγου 963/2007, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 67/2008, σελ. 1306 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Εργατικό ατύχημα. Θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ / ΘΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Κατά την εκτέλεση εργασιών σε ένα εργοτάξιο εμπλέκονται κυρίως τέσσερα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος

ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 12800/2002 Πηγή: Αρµενόπουλος 2004, σελ. 87 Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή εξαρτηµένης

Σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή εξαρτηµένης Άρειος Πάγος 1158/2012 Σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή εξαρτηµένης εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση του

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Του Γ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης Συνεδρία της 2 Δεκεμβρίου 1998

Αριθμός ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Του Γ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης Συνεδρία της 2 Δεκεμβρίου 1998 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντιμωλία αθωωτική Αριθμός 16321 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Του Γ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης Συνεδρία της 2 Δεκεμβρίου 1998 Σύνθεση Κατηγορούμενος Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 703/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Αρείου Πάγου 1530/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1392 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Πρόστηση εργολάβου επί μισθώσεως έργου και προσωπική κράτηση προστήσαντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. Σας γνωστοποιούμε την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ. του Γ., κάτοικος Λιβαδιάς Βοιωτίας

Ο.Τ. του Γ., κάτοικος Λιβαδιάς Βοιωτίας Σελίδα 1 από 5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αριθμός 208/2014 Σύνθεση Κατηγορούμενος Πράξεις Γεωργία Στεφανίδου Πρόεδρος Πρωτοδικών Πολυξένη Παντοπούλου Πλημμελειοδίκης Ευάγγελος-Ελευθέριος Λέριου Ειρηνοδίκης (επειδή

Διαβάστε περισσότερα

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος)

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) 4109/2008 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 4109/2008 Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες στην από 29.10.2002 αγωγή τους εκθέτουν ότι οι πέντε πρώτοι απ` αυτούς από κοινού με τον αποθανόντα...

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου

ικαστής: κ. Μ. ΙΩΑΚΕΙΜ (πρόεδρος Πρωτοδικών) ικηγόροι: κ.κ. Κ. Λιασίδης, Α. Πασιπουλαρίδης, Κ. Καταβάτης, Μ. Σωτηροπούλου Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς: 3552/1996 (Ασφ.µ.) Πηγή: Νοµικό Βήµα Τόµος 45/97, σελ. 255 Ατύχηµα (ναυτεργατικό) - Εφαρµοστέο δίκαιο - Αποζηµίωση - Ψυχική οδύνη - Πλοίαρχος - Χρηµατική ικανοποίηση. Ενοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Ένας πρακτικός οδηγός Philip Rostant, ικαστής Εργατικών ιαφορών, ικαστήρια Εργατικών ιαφορών Αγγλίας και Ουαλίας Η Προέλευση της Οδηγίας Υπόθεση 109/88, Danfoss [1989] ΕΚ 3199 Υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Ι. Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και οι Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση Επί εργατικού ατυχήματος μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014

Πηγή:  RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014 Αρείου Πάγου 1244/2014 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=qy9gpultxov RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014 Θέμα Εργατικό ατύχημα, Χρηματική ικανοποίηση. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά

ΕφΑΘ 6520/2008. Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά ΕφΑΘ 6520/2008 Πρόεδρος Σ. Βουγιούκαλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόρος Κ. Καζά [...] Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2121/1993 "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα