Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981"

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 29101/2002 Πηγή: ΑΡΜ 2003/981 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Οταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση των καθολικών διαδόχων αυτού. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Το συντρέχον πταίσµα του παθόντος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915. Εννοια του όρου οικογένεια του θύµατος. εν περιλαµβάνεται η πενθερά, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς, ή αν αυτή είναι η µόνη συγγενής του θανόντος. Η επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της ύπαρξης αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό. εν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου. (Ν. 551/ ΑΚ). ικαστής: Ιωάννης Πανούσης ικηγόροι: Ι. Πετρίδης - Χ. Βεργούλης. Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το β.δ. της 24.7/ περί ευθύνης προς αποζηµίωση των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων και διατηρήθηκε σε ισχύ µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ, ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν, που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών επιχειρήσεων των αναφεροµένων στο άρθρο 2 του αυτού β.δ., θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσµα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που δεν θα λάµβανε ύπαρξη χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδοµένες περιστάσεις εκτελέσεώς της και ανάγεται αποκλειστικά σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντος (βλ. ολ. ΑΠ 1287/1986, ΕΕργ , ΝοΒ , ΑΠ 600/1996, Ελλ νη , ΕφΑθ 1758/2000, Ελλ νη , ΕφΑθ 5095/1999, Ελλ νη ). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνδυαζόµενες και µε αυτές του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του κωδικοποιηµένου (µε το από 24.7/ β.δ.) ν. 551/1915, συνάγεται ότι, όταν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχηµα υπαγόταν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση των καθολικών διαδόχων αυτού. Οµως, οι τελευταίοι έχουν κατά του εργοδότη αξίωση για εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ, εφόσον οφείλεται σε πταίσµα του εργοδότη ή των προστηθέντων υπ` αυτού προσώπων (βλ. ΑΠ 1609/2001, Ελλ νη , ΑΠ 569/2001, ΕΝ , ΑΠ 382/2001, Ελλ νη , ΑΠ 1819/1999, Ελλ νη , ΑΠ 1667/1999, ΕΕργ , ΑΠ 185/1998, Ελλ νη ), γιατί η πιο πάνω απαλλαγή τους από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση, ήτοι για αξίωση εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα, δεν καλύπτει και την ως άνω αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση, αφού καµιά παροχή χορηγούµενη από το Ι.Κ.Α. δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισµό της εν λόγω διαφορετικής φύσεως αξιώσεως, η επιδίκαση ή µη της οποίας εξαρτάται από την εύλογη κρίση του ικαστηρίου (βλ. ολ. ΑΠ 1117/1986, ΕΝ , ΝοΒ , Ελλ νη , ΑΠ 1602/1998, Ελλ νη , ΑΠ 1029/1993, Ελλ νη , ΕφΘεσ 2422/2001, Αρµ , ΕφΘεσ 2431/2000, Αρµ , ΕφΠειρ 100/1997, Ελλ νη , ΕφΑθ 9623/1995, Ελλ νη , ΕφΘεσ 1415/1995, Ελλ νη ). Ως πταίσµα νοείται και η ειδική αµέλεια που συνίσταται στη µη τήρηση των διατάξεων των ισχυόντων νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών περί των όρων ασφαλείας (βλ. ΑΠ 1609/2001, Ελλ νη ). Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915, κατά την οποία επί εργατικού ατυχήµατος το συντρέχον πταίσµα του παθόντος εργαζοµένου αντιτάσσεται νοµίµως µόνον εάν αφορά παραβίαση διατάξεων ή κανονισµών, που θέτουν όρους ασφαλείας στην εργασία, αναφέρεται στην επιδίκαση αποζηµίωσης για περιουσιακή ζηµία και όχι χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης.

2 Εποµένως, για τον καθορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα του παθόντος (άρθρο 300 ΑΚ) πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραπάνω διάταξης του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 551/1915 (βλ. 1667/1999, Εεργ , ΕφΘεσ 2422/2001, Αρµ ). Εξάλλου, κατά το προµνησθέν άρθρο 932 εδάφιο γ του ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου οικογένεια του θύµατος, προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος, ως εκ της φύσεώς του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή όµως έννοια της ενλόγω διατάξεως, που απορρέει από το σκοπό της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται ο σύζυγος και οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανόντος, που δοκιµάστηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων δεν περιλαµβάνεται η µητέρα της συζύγου του θανόντος (πενθερά) - πρώτος βαθµός εξ αγχιστείας - ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς, ή αν αυτή είναι η µόνη συγγενής του θανόντος, το πόρισµα δε τούτο ενισχύεται από τις διατάξεις των άρθρων 57 εδάφιο β και 59 ΑΚ, που εγγύτερα προσεγγίζουν το ζήτηµα και µε τις οποίες καθορίζονται περιοριστικώς τα πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν την προστασία της προσωπικότητας του θανόντος προσώπου και την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνεται ο πενθερός και η πενθερά του νεκρού από µόνη τη συγγενική τους σχέση, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδάφιο γ του ΑΚ προβλεπόµενης χρηµατικής ικανοποίησης στα δικαιούµενα πρόσωπα τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, της υπάρξεως, κατ` εκτίµηση του δικαστή της ουσίας, µεταξύ αυτών και του θανόντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση της ενλόγω χρηµατικής ικανοποίησης (βλ. ολ. ΑΠ 21/ 2000, Ελλ νη , ΑΠ 160/2001, Ελλ νη ).... Ο Π.Σ. του., σύζυγος της πρώτης ενάγουσας, πατέρας των δεύτερου (ανήλικου, ηλικίας οκτώ ετών), τρίτου και τέταρτου των εναγόντων, αδελφός των πέµπτου, έκτου και έβδοµου αυτών και γαµβρός από θυγατέρα (πρώτη ενάγουσα) της όγδοης, προσλήφθηκε από την εναγόµενη ανώνυµη τεχνική-κατασκευαστική εταιρία, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις , ως οδηγός οχήµατος µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλας). Οτι στις και περί ώρα 7.00, ενώ εργαζόταν στη µονάδα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέρµατος, που διατηρεί η εναγοµένη στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, υπέστη εργατικό ατύχηµα υπό τις ειδικότερες, περιγραφόµενες στην αγωγή, συνθήκες και περιστάσεις, που είχε ως αποτέλεσµα το θανάσιµο τραυµατισµό αυτού. Οτι το ενλόγω εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτότητα (αµέλεια) της εναγοµένης, όπως αυτή ειδικότερα αναλύεται στην αγωγή (έλλειψη των επιβαλλόµενων µέτρων ασφαλείας, µη επαρκής συντήρηση της ως άνω µονάδας, ανυπαρξία ειδικού χειριστή της τελευταίας). Ζητούν δε να υποχρεωθεί η εναγοµένη, να καταβάλει σε καθέναν από αυτούς ως χρηµατική τους ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν: α) σε καθένα από τους τέσσερις πρώτους το ποσό των ευρώ, β) σε καθένα από τους πέµπτο, έκτο και έβδοµο το ποσό των ευρώ, και γ) στην όγδοη το ποσό των ευρώ, επιφυλασσοµένων να ζητήσουν περαιτέρω και το ποσό των τριάντα (30) ευρώ ο καθένας, για τον ίδιο λόγο, ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την ποινική δίκη που θα διεξαχθεί, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Επίσης, ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Η αγωγή, για το αντικείµενο της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου (βλ. άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 551/1915, που εφαρµόζεται για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και σε αξιώσεις επί χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, και ΑΠ 267/ 1975, Εεργ , ΕφΑθ 11116/1996, Ελλ νη , ΜονΠρΑθ 2016/2000, Εεργ , παρότι τούτο ως εκ περισσού καταβλήθηκε από τους

3 ενάγοντες, βλ. υπ` αριθµ.... διπλότυπο είσπραξης της Β.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και το υπ` αριθµ.... γραµµάτιο εισπράξεως της Ε.Τ.Ε.), αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος ικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 2, 16 περ. 2, 25 παρ. 2, 664 του Κ Πολ ), κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664 έως 676 ΚΠολ (βλ. άρθρο 663 του ίδιου Κώδικα), και είναι, ως προς τους επτά πρώτους των εναγόντων, νόµιµη, στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 71, 299, 330, 346, 914, 932 του ΑΚ, 907, 908 παρ. 1 περ. δ και ε του Κ Πολ. Ως προς την όγδοη των εναγόντων η αγωγή πρέπει ν` απορριφθεί ως µη νόµιµη, καθόσον αυτή, της οποίας ο θανών ήταν, κατά τα εκτιθέµενα στην αγωγή, γαµβρός από θυγατέρα (πρώτη ενάγουσα) δεν περιλαµβάνεται στην έννοια της οικογένειας του θανόντος κατά το άρθρο 932 του ΑΚ, σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται αναλυτικώς στη νοµική σκέψη της παρούσας. Πρέπει εποµένως η αγωγή, ως προς τους πρώτους επτά των εναγόντων, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Από την κατάθεση του µάρτυρα (της εναγοµένης), που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του ικαστηρίου και τη χωρίς όρκο εξέταση του τρίτου ενάγοντος, που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, απ` όλα τα έγγραφα που προσκοµίζονται µε επίκληση, µερικά των οποίων θα αναφερθούν κατωτέρω, χωρίς όµως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι εξετάσεις µαρτύρων και του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης.χ. κατά τη διενεργηθείσα αστυνοµική προανάκριση, που εκτιµώνται ελεύθερα στην παρούσα δίκη ως δικαστικά τεκµήρια (βλ. ΑΠ 796/1983, Ελλ νη , ΕφΑθ 9440/1986, Ελλ νη ), και την υπ` αριθµ. 1412/ ένορκη βεβαίωση των µαρτύρων της εναγοµένης Σ.Μ. και Π.Β., η οποία λήφθηκε (κατά την ανωτέρω ηµεροχρονολογία και ώρα 10.00) ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης Β.Σ., κατόπιν νοµότυπης και εµπρόθεσµης (προ είκοσι τεσσάρων τουλάχιστον ωρών, ήτοι την ώρα της 10ης Απριλίου 2002) κλήτευσης των εναγόντων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Η εναγοµένη είναι ανώνυµη τεχνική κατασκευαστική εταιρία, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί και µονάδα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης (λατοµεία ρυµού). Ο Π.Σ. του. προσλήφθηκε από αυτήν, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις , προκειµένου να εργαστεί ως οδηγός φορτηγού οχήµατος µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος (βαρέλας). Αυτός έκτοτε πράγµατι ασχολήθηκε υπό την ανωτέρω ειδικότητα στην εναγοµένη. Η κύρια απασχόλησή του ήταν η µεταφορά µε το ανωτέρω όχηµα ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος από τον προαναφερθέντα χώρο παραγωγής αυτού στους εκάστοτε τόπους προορισµού, όπου εκτελούνταν διάφορα τεχνικά έργα. Οµως αυτός δεν περιοριζόταν απλώς στη διενέργεια των ως άνω µεταφορών, αλλά κατά τρόπο πάγιο και διαρκή, από της προσλήψεώς του και µέχρι τις , οπότε και συνέβη το επίδικο εργατικό ατύχηµα, υπό τις συνθήκες που θα αναφερθούν αναλυτικά κατωτέρω, απασχολούνταν και µε το χειρισµό της πιο πάνω µονάδας παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος και εν τέλει µε τη φόρτωση µε το παραγόµενο προϊόν όχι µόνον του δικού του οχήµατος, αλλά και αυτών άλλων συναδέλφων του-οδηγών βαρέλας. Η σχετική κρίση του ικαστηρίου στηρίζεται ιδίως στη χωρίς όρκο εξέταση του τρίτου ενάγοντος, υιού του ως άνω Π.Σ.,.Σ., που προέρχεται από άµεση αντίληψη αυτού, αφού εργαζόταν και αυτός µέχρι τον Ιούνιο του 2000 στην εναγοµένη και είχε συνοδεύσει πολλές φορές τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια της εργασίας του τελευταίου, στον πιο πάνω χώρο παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος. Ενισχύεται δε και από τις δοθείσες κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση από έκθεση ένορκης εξέτασης του µάρτυρα Γ.Σ., που ήταν και αυτός οδηγός οµοίου οχήµατος, είχε προσληφθεί στην εναγοµένη στις αρχές Ιουλίου 2000 και ήταν αυτόπτης µάρτυς του επίδικου ατυχήµατος, στην οποία χαρακτηρίζει τον Π.Σ. οδηγό µπετονιέρας αλλά και βοηθό χειριστού, και από την από έκθεση εξέτασης κατηγορουµένου και δη του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης και αντιπροέδρου του διοικητικού συµβουλίου αυτής.χ., ο οποίος κατέθεσε σχετικά: Ο Σ. είχε προσληφθεί από την εταιρία σαν οδηγός, αλλά µε σκοπό να τον βάλω χειριστή του συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος, διότι ήταν πτυχιούχος και ο πιο έµπειρος, αλλά το πρόβληµα ήταν ότι το πτυχίο του το κρατούσε το ΙΚΑ, λόγω κάποιας αναπηρικής σύνταξης που έπαιρνε παλιότερα. Γι` αυτό κάποιες φορές, όταν χρειαζόταν, έκανε και το χειριστή µε πρωτοβουλία του. Βέβαια, το κατατεθέν από τον

4 τελευταίο, ότι ο Π.Σ. έκανε και το χειριστή µε δική του πρωτοβουλία (και προφανώς όχι κατόπιν εντολής του ιδίου ως νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης) δεν είναι αληθές, προβλήθηκε δε από αυτόν, προκειµένου να αποσείσει τις βαρύνουσες τον ίδιο, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, ευθύνες για το επισυµβάν εργατικό ατύχηµα. Ο ενλόγω νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης ήταν αυτός που είχε δώσει τη σχετική εντολή στον Π.Σ., να ασχολείται και µε το χειρισµό της ανωτέρω µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος, σε κάθε δε περίπτωση, ασφαλώς γνώριζε την ενλόγω απασχόλησή του και είχε αποδεχθεί αυτήν, ώστε να αποτελεί µέρος της συµφωνηθείσας παρεχόµενης εργασίας αυτού (Π.Σ.), για τον οποίο, άλλωστε, πίστευε ότι διέθετε τη σχετική άδεια, ενώ τον χαρακτήριζε, κατά τα ανωτέρω, και ως τον πλέον έµπειρο χειριστή. Βέβαια, ο Π.Σ. δεν διέθετε τέτοιου είδους άδεια (χειριστή µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος) αλλά χειριστή πρέσας (βλ. την από έκθεση ένορκης εξέτασης κατά την προανάκριση της µάρτυρος Β.Σ. - πρώτης ενάγουσας και συζύγου του Π.Σ.). Η ανωτέρω κρίση του ικαστηρίου ενισχύεται, άλλωστε, και από το γεγονός ότι στην ως άνω µονάδα παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και ετοίµου σκυροδέµατος, που διατηρούσε η εναγοµένη, δεν απασχολούσε κάποιον µόνιµο και αποκλειστικό χειριστή αυτής, αλλά πολλές φορές οι ίδιοι οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος χειρίζονταν την ενλόγω µονάδα και προέβαιναν στη φόρτωση των αυτοκινήτων τους µε το παραγόµενο προϊόν (βλ. ιδίως την εξέταση του τρίτου ενάγοντος.σ.). Βέβαια, οι µάρτυρες της εναγοµένης Π.Τ., που κατέθεσε στο ακροατήριο του ικαστηρίου και Σ.Μ. (βλ. την πιο πάνω 1412/2002 ένορκη βεβαίωση) ισχυρίστηκαν ότι στην ανωτέρω µονάδα της εναγοµένης εργαζόταν ως χειριστής ο ίδιος ο δεύτερος µάρτυρας Σ.Μ. Επίσης, και ο προαναφερθείς εκπρόσωπος της εναγοµένης ισχυρίστηκε, στην πιο πάνω έκθεση εξέτασής του κατά την προανάκριση, ότι υπήρχε µεν χειριστής της µονάδας, τον οποίο όµως δεν κατονόµασε. Ο όψιµος όµως αυτός ισχυρισµός, ότι δηλαδή ως χειριστής της ανωτέρω µονάδας εργαζόταν ο Σ.Μ., δεν κρίνεται πειστικός. Ο τελευταίος αυτός µισθωτός της εναγοµένης, για τον οποίο δεν προσκοµίστηκε από αυτήν (ούτε άλλωστε έγινε σχετική επίκληση) κάποια έγγραφη άδεια ικανότητας χειρισµού τέτοιου είδους µηχανηµάτων, φέρεται στην προσκοµιζόµενη από κατάσταση προγράµµατος ωρών εργασίας του προσωπικού της εναγοµένης, να έχει την ιδιότητα του χειριστή, όπως όµως διευκρινίζεται στην ίδια κατάσταση πρόκειται για χειριστή (µε σχετική άδεια) εκσκαπτικού µηχανήµατος. Εξάλλου, εάν πράγµατι ο ενλόγω µισθωτός της εναγοµένης ασχολιόταν αποκλειστικά µε το χειρισµό της προµνησθείσας µονάδας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και ασφαλτοµείγµατος, τότε είναι βέβαιο ότι κατά το χρόνο που συνέβη το επίδικο ατύχηµα αυτός θα βρισκόταν στη θέση του και δεν θα επέτρεπε σε κάποιον άλλο (και εποµένως και στον ως άνω Π.Σ.) το χειρισµό αυτής. Οµως, όπως θα αναφερθεί και κατωτέρω, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και χειριστής της µονάδας αυτής κατά το χρόνο του ατυχήµατος ήταν ο Π.Σ. και όχι ο Σ.Μ. Προκειµένου να καλύψουν την ανακολουθία αυτήν, ο ως άνω µάρτυρας της εναγοµένης Π.Τ., καθώς και ο µάρτυρας Π.Β. (βλ. την 1412/2002 ένορκη βεβαίωση αυτού) προέβαλαν τον ισχυρισµό ότι το ατύχηµα έγινε πριν από την 7η πρωϊνή ώρα της 4ης Αυγούστου 2000, δηλαδή πριν από την έναρξη του ηµερήσιου ωραρίου, που ήταν προγραµµατισµένη για την ενλόγω ώρα (7η πρωϊνή) και εποµένως για το λόγο αυτό δεν είχε αναλάβει ακόµη εργασία χειριστού ο ως άνω Σ.Μ. Οµως και ο ισχυρισµός αυτός είναι αναληθής, καθόσον, όπως προκύπτει τόσο από την κατάθεση του αυτόπτη µάρτυρα Γ.Σ. όσο και από τη σχετική έκθεση αυτοψίας, που διενήργησε ο Τεχνικός Επιθεωρητής του Περιφερειακού Κέντρου Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου Μακεδονίας-Θράκης, Ν.Μ., που στηρίχθηκε, µεταξύ άλλων, και στις καταθέσεις των µαρτύρων Σ.Μ. και Σ.Κ., το επίδικο ατύχηµα έλαβε χώρα µετά την 7η πρωϊνή ώρα της Τούτο άλλωστε ενισχύεται τόσο από την από έκθεση ένορκης εξέτασης κατά την προανάκριση του µάρτυρα Σ.Κ. όσο και από την προµνησθείσα εξέταση ως κατηγορουµένου κατά την προανάκριση του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης.χ. Συγκεκριµένα ο πρώτος από αυτούς κατέθεσε σχετικά: Εργάζοµαι στην εταιρία Α. ΑΤΕΒΕ εδώ και ένα χρόνο περίπου, σαν οδηγός ανατρεπόµενου. Την και ώρα 7.00 το πρωί πήγα στο εργοτάξιο της εταιρίας να αφήσω τα δελτία αποστολής, όπως κάνω κάθε µέρα. Ωρα 7.30 περίπου ήµουν στο γραφείο της εταιρίας µε τον κ. Χ.., ο οποίος µε ρώτησε, εάν έχουν φορτώσει οι µπετονιέρες. εν

5 ήξερα, και ο κ. Χ. σηκώθηκε και πήγε να δει. Τον βλέπω να γυρίζει αµέσως αναστατωµένος και µου είπε να βγάλω το φορτηγάκι από το υπόστεγο και να το φέρω πίσω. Χωρίς να ξέρω τι συµβαίνει, έκανα αυτό που µου είπε. Φθάνοντας στο πίσω µέρος, που είναι το σκυρόδεµα, είδα ότι ήταν κάποιος πεσµένος στο χώµα και πάνω του τον Χ., τον Σ.Γ. και τον Σ.Μ. Μόλις σταµάτησα το φορτηγάκι ο Σ. και ο Μ. τον έβαλαν µέσα και ξεκίνησα µε τον τραυµατισµένο, που είδα ότι ήταν ο Σ.Π., για το Νοσοκοµείο του Κιλκίς... Ενώ ο δεύτερος ισχυρίστηκε:... Εγώ πηγαίνω στο γραφείο του εργοταξίου συνήθως πρωινές ώρες, παραλαµβάνω τα δελτία αποστολής, δέχοµαι παραγγελίες και παρακολουθώ, εάν υπάρχουν ελλείψεις ή κάποια προβλήµατα στο εργοτάξιο. Την και ώρα 7.30 περίπου, µόλις είχα πάει στο γραφείο, και βρισκόµουν εκεί µε τον οδηγό από άλλο εργοτάξιο της εταιρίας Κ.Σ., τον οποίο ρώτησα εάν έχουν φύγει οι βαρέλες και επειδή δεν ήξερε, βγήκα από το γραφείο για να πάω να δω. Οταν έφθασα στο σηµείο που είχα ορατότητα στο χώρο του σκυροδέµατος και σε απόσταση περίπου 50 µέτρων από αυτόν είδα τον Σ.Γ. να τραβάει κάποιον κάτω στο χώρο του σκυροδέµατος. Αµέσως κατάλαβα ότι κάτι συνέβη και έτρεξα στο γραφείο, έδωσα εντολή στον Κ. να πάρει το αυτοκίνητο της εταιρίας και να πάει πίσω στο χώρο του σκυροδέµατος και επέστρεψα πίσω και πήγα κοντά στο Σ., να δώ τι έγινε. Βρήκα το Σ. σκυµµένο πάνω από το Σ.Π., που φαινόταν κτυπηµένος στο χέρι, και αµέσως ήρθε και το αυτοκίνητο, τον βάλαµε µέσα και είπα στον Κ. να τον πάει στο Νοσοκοµείο Κιλκίς, γιατί έχει ορθοπεδικό τµήµα και είναι πιο κοντά... Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι το επίδικο ατύχηµα έγινε κατά το χρονικό διάστηµα από 7.00 µέχρι 7.30 το πρωί της 4ης Αυγούστου 2000, δηλαδή εντός του προγραµµατισµένου νοµίµου ωραρίου εργασίας του προσωπικού της εναγοµένης και σε χρόνο κατά τον οποίο οι µισθωτοί αυτής έπρεπε να απασχολούνται ο καθένας µε την εργασία που του είχε ανατεθεί. Είναι χαρακτηριστική περί τούτου η ερώτηση που απηύθυνε ο.χ. προς τον Σ.Κ. περί τις 7.30 της ανωτέρω ηµέρας, εάν είχαν κατά την ώρα εκείνη ήδη αναχωρήσει (φορτωµένες µε το παραχθέν προϊόν) οι βαρέλες, ενώ τα σχετικά υπ` αριθµ και 6784/ δελτία αποστολής της εναγοµένης του παραχθέντος υλικού στους τόπους προορισµού του, µε τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν ο Π.Σ. και ο προαναφερθείς συνάδελφός του Γ.Σ., έφεραν ως ώρες αναχώρησης τις 7.10 αντίστοιχα. Ο δε Π.Σ. χειριζόταν και κατά την ηµέρα εκείνη τη µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος, στα πλαίσια της συνηθισµένης εργασίας του, απορριπτοµένων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων της εναγοµένης. Είναι δε επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Σ. Μ., αµέσως µετά το ατύχηµα βρισκόταν στον τόπο αυτού και µάλιστα βοήθησε ώστε να επιβιβαστεί το θύµα στο αυτοκίνητο, µε το οποίο µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Κιλκίς (βλ. την προπαρατεθείσα κατάθεση του Σ.Κ.). Η ενλόγω µονάδα ετοίµου σκυροδέµατος ήταν τύπου ELPA/45 και είχε συνολική ισχύ περίπου (80,5 Kw) 110 PS. Αποτελούνταν από πέντε υποδοχείς στείρων προϊόντων (άµµου, χαλικιού σε διαφορετική κοκκοµετρία), που γέµιζαν µε φορτωτή που διέθετε η επιχείρηση της εναγοµένης. Οι υποδοχείς αυτοί στο κάτω µέρος τους έφεραν θυρίδες που άνοιγαν πνευµατικά, για να εκρέει το αντίστοιχο υλικό στον κάδο φόρτωσης. Ο κάδος φόρτωσης στη συνέχεια, µετά την πλήρωσή του, εκκινούσε και κινούµενος ανοδικά σε ράγες έφθανε στον αναδευτήρα (µίξερ), που βρισκόταν στον πρώτο όροφο του όλου συγκροτήµατος. Στον αναµίκτη γινόταν η ανάµιξη των υλικών µε ανάλογη ποσότητα νερού. Μετά την ενλόγω ανάδευση το τελικό προϊόν ήταν έτοιµο και ο αναµίκτης εκκενωνόταν σε φορτηγό όχηµα µεταφοράς σκυροδέµατος (βαρέλα) που είχε τοποθετηθεί κατάλληλα κάτω από αυτόν. Ο όλος χειρισµός της µονάδας γινόταν από το θάλαµο ελέγχου, που βρισκόταν στον πιο πάνω πρώτο όροφο του συγκροτήµατος δίπλα από το µίξερ. Στο θάλαµο αυτόν υπήρχε ο πίνακας ελέγχου, που έφερε πέντε κοµβία, για να ανοίγουν πνευµατικά οι αντίστοιχες θυρίδες στους πυθµένες των υποδοχέων των αδρανών υλικών. ίπλα στα κοµβία αυτά υπήρχαν άλλα δύο κοµβία, µε τα οποία δινόταν εντολή για να ανέβει ή να κατέβει αντίστοιχα ο κάδος φόρτωσης. Τα υπόλοιπα κοµβία ήταν για την έναρξη, λήξη της λειτουργίας του µίξερ, για το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας του, καθώς και για διάφορες άλλες λειτουργίες του πίνακα, οι οποίες όµως δεν ήταν σε χρήση. Τα κοµβία που χρησίµευαν για την εκροή των στείρων προϊόντων στον κάδο τροφοδοσίας του µίξερ, όσο ήταν πατηµένα, διατηρούσαν τη θυρίδα εκροής ανοικτή και µόλις αφήνονταν η θυρίδα έκλεινε. Κατά τη λειτουργία ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται στο θάλαµο ελέγχου, απ` όπου δεν έχει οπτική επαφή µε τις θυρίδες εκροής. Πατώντας τα κοµβία εκροής άνοιγαν οι αντίστοιχες θυρίδες. Με την εκροή

6 ποσότητας του προϊόντος στον κάδο φόρτωσης, η ζυγαριά που βρισκόταν µπροστά στο θάλαµο ελέγχου έδειχνε το βάρος αυτού. Με τον τρόπο αυτόν ο χειριστής ρύθµιζε τις αναλογίες του µίγµατος. Στη συνέχεια, µόλις γέµιζε ο κάδος, έπρεπε να πατήσει το κοµβίο για την άνοδο του κάδου προς τον αναδευτήρα. Το κοµβίο αυτό έπρεπε να πατηθεί άπαξ και ο κάδος θα ολοκλήρωνε τη διαδροµή του µέχρι τον αναµίκτη (βλ. για τα ανωτέρω την προαναφερθείσα έκθεση αυτοψίας του επίδικου εργατικού ατυχήµατος). Στις , ηµέρα Παρασκευή, και περί ώρα 7.00 το πρωί ο ως άνω Π.Σ. και ο προαναφερθείς συνάδελφός τουοδηγός βαρέλας Γ.Σ. µετέβησαν στις πιο πάνω εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και ασφαλτοµείγµατος της εναγοµένης, προκειµένου να προβούν στην ετοιµασία του προϊόντος µέσω της σχετικής µονάδας που υπήρχε και στη φόρτωσή του στα οχήµατά τους, ώστε να το µεταφέρουν στη συνέχεια στους οικείους τόπους προορισµού. Οπως κατέθεσε στην πιο πάνω προανακριτική του κατάθεση ο Γ.Σ., ο Π.Σ. αρχικά λειτούργησε την ως άνω µονάδα για τη φόρτωση του δικού του οχήµατος, αλλά στη συνέχεια, προκειµένου να φορτωθεί το όχηµα του Σ., που είχε πρόσφατα, κατά τα ανωτέρω, προσληφθεί και δεν γνώριζε τη λειτουργία της, διέκοψε τη φόρτωση του δικού του οχήµατος και ασχολήθηκε, στα πλααίσια της συµφωνηθείσας κατά τα ανωτέρω εργασίας του, µε τη φόρτωση του οχήµατος του Σ. Ο Π.Σ. ανέβηκε στη θέση του χειριστή στο θάλαµο που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της εγκατάστασης, απ` όπου και χειριζόταν µε το πάτηµα των αντίστοιων κοµβίων τη λειτουργία της µονάδας. Σε κάποια στιγµή ο πνευµατικός µηχανισµός που άνοιγε τη θυρίδα εκροής ενός από τους πέντε υποδοχείς αδρανών υλικών έπαυσε να λειτουργεί (φρακάρισε) και δεν άνοιγε µε το πάτηµα του αντίστιχου κοµβίου από τον πίνακα ελέγχου. Η βλάβη αυτή είχε επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν (βλ. ιδίως την εξέταση του τρίτου ενάγοντος.σ. και την έκθεση αυτοψίας). Ο χώρος όπου βρισκόταν ο κάδος φόρτωσης των αδρανών υλικών, λόγω της επικινδυνότητας του τελευταίου, είχε περιφραχθεί µε περίφραξη ύψους ενός µέτρου και ογδόντα εκατοστών περίπου, στην εµπρόσθια δε πλευρά του υπήρχε µία πόρτα εισόδου στο χώρο, η οποία όµως ήταν πάντοτε κλειδωµένη µε αλυσίδα και λουκέτο, του οποίου το κλειδί δεν υπήρχε σε κάποιο γνωστό στους εργαζοµένους χώρο. Σηµειωτέον ότι η ενλόγω πόρτα στην επάνω πλευρά της έφερε ένα διακόπτη επαφής, ο οποίος χρησίµευε για να διακόπτει το κύκλωµα ανόδου-καθόδου του κάδου, ώστε, σε περίπτωση που άνοιγε η πόρτα, να υπήρχε πλήρης αδυναµία κίνησης του κάδου είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω. Ο διακόπτης όµως αυτός, κατόπιν παρέµβασης της εναγοµένης, ήταν απενεργοποιηµένος και δεν λειτουργούσε (βλ. ιδίως την έκθεση αυτοψίας). Οι εργαζόµενοι, επειδή παρουσιαζόταν πολύ συχνά το πρόβληµα αυτό της µη λειτουργίας (φρακαρίσµατος) κάποιας θυρίδας διαφυγής του υλικού προς τον κάδο φόρτωσης, είχαν τοποθετήσει µπροστά από την πόρτα χαλίκι, ύψους ενός µέτρου περίπου (βλ. εξέταση τρίτου ενάγοντος) και επιπλέον είχαν λυγίσει προς τα έξω στην επάνω της πλευρά την εµπρόσθια περίφραξη του χώρου στον οποίο βρισκόταν ο κάδος φόρτωσης (βλ. την εξέταση του ίδιου µάρτυρα και τις προσκοµιζόµενες φωτογραφίες του χώρου αυτού). Είχαν δε προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, τις οποίες γνώριζε και ενέκρινε η εναγοµένη διά του νοµίµου εκπροσώπου της, έτσι ώστε, ευρισκόµενοι έξω από την προαναφερθείσα περίφραξη, να κτυπούν µε µια µακριά µεταλλική ράβδο τη θυρίδα, µέχρι να επαναλειτουργήσει (ξεφρακάρει). Ετσι, ο Γ.Σ. προσπάθησε, κτυπώντας τη θυρίδα εκροής, που είχε παρουσιάσει την εµπλοκή, µε την ως άνω µεταλλική ράβδο, να ενεργοποιήσει εκ νέου αυτήν,ώστε να επαναλειτουργήσει. Οµως, παρά την προσπάθειά του η ενλόγω θυρίδα δεν λειτούργησε. Τότε ο Π.Σ. πήρε από το θάλαµο ελέγχου ένα καλέµι (σµίλη) και ένα σφυρί, κατέβηκε στο ισόγειο και, αφού υπερέβη την υπάρχουσα περίφραξη, εισήλθε στο χώρο φόρτωσης του κάδου. Εκεί στάθηκε µπροστά στον κάδο και έχοντας στην πλάτη του τη µεταλλική ράβδο διατοµής, που συνδέει τις δύο ράγες επί των οποίων κινείται ο κάδος, άρχισε να κτυπά µε το καλέµι και το σφυρί τη θυρίδα, που είχε παρουσιάσει την εµπλοκή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι την ίδια διαδικασία για την απεµπλοκή θυρίδας την είχε αυτός (Π.Σ.) και στο παρελθόν ακολουθήσει (βλ. την εξέταση του τρίτου ενάγοντος). Κάποια στιγµή, για άγνωστο λόγο, ο κάδος φόρτωσης άρχισε να κινείται ανοδικά προς τον αναµίκτη. Στην κίνηση αυτή ο Π.Σ. δεν πρόλαβε να αντιδράσει, και έτσι παρασύρθηκε από τον κάδο και συµπιέστηκε ανάµεσα στον κάδο που ανερχόταν και τη µεταλλική ράβδο σύνδεσης των δύο οδηγητριών ραγών αυτού. Ακολούθως, αφού ανασύρθηκε από το συνάδελφό του Γ.Σ., µεταφέρθηκε µε αυτοκίνητο της

7 επιχείρησης στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Κιλκίς και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου, όπου και αποβίωσε περί τις το βράδυ της ίδιας ηµέρας, λόγω µη ανατάξιµου αιµορραγικού shock (σοκ) - καταπληξίας, το οποίο επήλθε από τη βαρύτατη κάκωση του θώρακά του από την ανωτέρω σύνθλιψη αυτού κατά το προπεριγραφέν εργατικό ατύχηµα, ως µόνης ενεργού αιτίας (βλ. τη σχετική ιατρική γνωµάτευση του Καρδιοωρακοχειρουργικού Τµήµατος του Γ. Π. Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου και αντίγραφο της 341/β/ ληξιαρχικής πράξης θανάτου, που συντάχθηκε από το Ληξίαρχο Ευόσµου Θεσσαλονίκης). Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί σχετικά µε τις συνθήκες του ατυχήµατος, ότι η κίνηση του κάδου φόρτωσης των αδρανών υλικών δεν ήταν αυτόµατη και η εκκίνησή του για την άνοδό του από το σηµείο φόρτωσής του προς τον αναδευτήρα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο µε το πάτηµα του αντίστοιχου κοµβίου από τον πίνακα ελέγχου στον πρώτο όροφο της εγκατάστασης. Η κατάσταση των κοµβίων δεν φάνηκε, σύµφωνα µε όσα επισηµαίνονται στην ανωτέρω έκθεση αυτοψίας, να µπορεί να δικαιολογήσει ότι το κοµβίο της εντολής ανόδου του κάδου είχε κολλήσει στη θέση πίεσης. Σύµφωνα δε µε την από προανακριτική κατάθεση του Σ.Κ. ο παθών του ανέφερε, κατά τη µεταφορά του στο Νοσοκοµείο Κιλκίς και κατόπιν σχετικής ερώτησής του, ότι: µάλλον ο Γ. (Σ.) πάτησε λάθος κουµπί (βλ. αντίγραφο της ενλόγω κατάθεσης και έκθεση αυτοψίας). Το εργατικό αυτό ατύχηµα και οι από αυτό προσκληθείσες συνέπειες οφείλονται στη συγκλίνουσα υπαιτιότητα της εναγοµένης και του θανόντος. Συγκεκριµένα: Α) Της εναγοµένης: α) Γιατί, παρότι, κατ` άρθρο 7 παρ. 6 περ. στ του π.δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων, αυτή δεν φρόντισε να λάβει τα δέοντα µέτρα συντήρησης και παρακολούθησης της µονάδας παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και έτοιµου σκυροδέµατος, που κατά τα ανωτέρω διατηρούσε στην περιοχή Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης, και µάλιστα παρότι γνώριζε ότι οι θυρίδες εκροής των αδρανών υλικών στον κάδο φόρτωσης παρουσίαζαν επανειληµµένως εµπλοκή, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να καταφεύγουν, µε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειάς τους, στα προπεριγραφέντα µέτρα για την απεµπλοκή των θυρίδων αυτών. Η ενλόγω συντήρηση, ενόψει της φύσης των ως άνω αδρανών υλικών, θα έπρεπε να είναι συνεχής και να επαναλαµβάνεται µετά από κάθε χρήση, κάτι όµως που δεν γινόταν (βλ. ιδίως την έκθεση αυτοψίας και την εξέταση του τρίτου ενάγοντος, που δεν αναιρείται από την κατάθεση του µάρτυρα της εναγοµένης). β) Γιατί ενώ, όπως προκύπτει από τις παραγράφους 2 και 2.13 των άρθρων 4 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 395/1996 Περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ, ο εργοδότης πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε ο εξοπλισµός εργασίας µε την κατάλληλη συντήρηση να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο, που να εξασφαλίζει ότι θα σταµατά η κίνηση των επικίνδυνων στοιχείων, πριν από την πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη, αλλά και κατά το άρθρο 7 παρ. 1 και παρ. 8 περ. δ του ίδιου πιο πάνω π.δ. 17/1996, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου µόνον οι εργαζόµενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, η εναγοµένη, όχι µόνο δεν είχε φροντίσει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, µε τα οποία θα εξασφαλιζόταν ότι, σε κάθε περίπτωση, θα σταµατούσε η κίνηση του κάδου φόρτωσης των αδρανών υλικών πριν από την πρόσβαση κάποιου εργαζόµενου, για οποιονδήποτε λόγο, στο χώρο φόρτωσης του κάδου, αλλ` αντιθέτως είχε µε δική της πρωτοβουλία ασφαλίσει την πόρτα της εισόδου στο χώρο φόρτωσης του κάδου και κυρίως είχε απενεργοποιήσει και θέσει εκτός λειτουργίας το διακόπτη επαφής, που υπήρχε στην ως άνω πόρτα. Ενώ, προς εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων της, θα έπρεπε να λειτουργεί ο ενλόγω διακόπτης, ώστε µε το άνοιγµα της πόρτας (που θα έπρεπε επίσης να είναι εφικτό), να διακόπτεται το κύκλωµα ανόδου του κάδου, οπότε και θα ήταν αδύνατο αυτός να κινηθεί, ακόµη και αν κάποιος κατά λάθος πατούσε το αντίστοιχο κοµβίο (ανόδου του κάδου) στον πίνακα ελέγχου. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε εν λειτουργία στον πίνακα ελέγχου της µονάδας

8 και άλλο κοµβίο ασφαλείας, όπως µη πειστικά κατέθεσε ο µάρτυρας της εναγοµένης Π.Τ. Τα κοµβία του ενλόγω πίνακα, που ήταν σε χρήση και λειτουργία, ήταν, σύµφωνα µε την έκθεση αυτοψίας, µόνον αυτά που προαναφέρθηκαν. Μόνη δε η τοποθέτηση της πιο πάνω περίφραξης του χώρου φόρτωσης του κάδου και η ασφάλιση µε λουκέτο της πόρτας εισόδου στο χώρο αυτό δεν ήταν δυνατή να αποτρέψει τους εργαζοµένους να εισέλθουν στο χώρο αυτόν, πολύ δε περισσότερο ενόψει και του ότι είχε τοποθετηθεί από αυτούς, µε τη συναίνεση της εναγοµένης (αφού δεν προέκυψε οποιαδήποτε αντίδραση αυτής), κατά τα ανωτέρω λεχθέντα, έξω και µπροστά από την ως άνω πόρτα χαλίκι ύψους ενός µέτρου περίπου. Περαιτέρω δε, η αµέλεια της εναγοµένης συνίσταται και στο ότι αυτή δεν απασχολούσε στη θέση του χειριστή της ανωτέρω µονάδας παραγωγής ασφαλτοµείγµατος και έτοιµου σκυροδέµατος κάποιον µόνιµο αδειούχο χειριστή, αλλά η θέση αυτή καλυπτόταν κατά περίπτωση από κάποιον χειριστή εκσκαπτικών µηχανηµάτων ή και οδηγό βαρέλας, όπως ο Π.Σ. Επιπλέον, δεν απασχολούσε και κάποιον επικεφαλής της πιο πάνω µονάδας, ο οποίος θα επέβλεπε την οµαλή λειτουργία αυτής και θα επιλαµβανόταν οποιουδήποτε παρουσιαζόµενου προβλήµατος, το οποίο και θα επέλυε, µεριµνώντας σε κάθε περίπτωση για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενώ θα έπρεπε να απασχολεί κάποιο µόνιµο αδειούχο χειριστή, στον οποίο µάλιστα θα είχε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, ώστε να µην επιτρέπει, σε κάθε περίπτωση, την είσοδο οποιουδήποτε εργαζοµένου στο χώρο φόρτωσης του κάδου. Τέτοιες οδηγίες δεν είχε δώσει ούτε στον Π.Σ., τον οποίο απασχολούσε, κατά τα ανωτέρω, παράλληλα και δευτερευόντως και ως χειριστή της πιο πάνω µονάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το χρόνο του ατυχήµατος στον τόπο λειτουργίας της µονάδας αυτής βρίσκονταν µόνο ο θανών και ο ως άνω συνάδελφός του, που πρόσφατα είχε προσληφθεί ως οδηγός βαρέλας, Γ.Σ., ο δε Σ.Κ., που µετέφερε τον παθόντα στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς, ανέφερε, σε σχετική ερώτηση των γιατρών, ότι ο τραυµατισθείς συνάδελφός του έπεσε από µεγάλο ύψος. Ακόµη και αυτός ο νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης.χ. µετέβη στο γραφείο του στο χώρο λειτουργίας της ανωτέρω µονάδας, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του ιδίου, περί τις 7.30, και δεν βρισκόταν από της ενάρξεως του ωραρίου εργασίας του προσωπικού στο χώρο λειτουργίας της µονάδας αυτής. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι πιο πάνω πράξεις και παραλείψεις της εναγοµένης (διά του νοµίµου εκπροσώπου της, που δεν πρόβλεψε το επελθόν αποτέλεσµα) ασφαλώς και συνδέονται αιτιωδώς µε την πρόκληση του επίδικου ατυχήµατος και τις από αυτό προκληθείσες συνέπειες, απορριπτοµένων ως µη νόµιµων των περί του αντιθέτου αιτιάσεων της εναγοµένης. Β) Του θανόντος, γιατί, παρότι ήταν έµπειρος και γνώριζε την επικινδυνότητα του εγχειρήµατός του, να εισέλθει, χωρίς να έχουν ληφθεί τα ανωτέρω µέτρα προστασίας, στο χώρο φόρτωσης του κάδου µε τα αδρανή υλικά, εντούτοις προέβη στην ανωτέρω επικίνδυνη ενέργεια, µη προβλέποντας το επελθόν αποτέλεσµα, ενώ θα έπρεπε να µην επιχειρήσει αυτήν, αλλά να ειδοποιήσει περί της εµπλοκής και της αδυναµίας αποκατάστασής της τον ως άνω νόµιµο εκπρόσωπο της εναγοµένης. Με βάση τα ανωτέρω, το ικαστήριο κρίνει ότι το προαναφερόµενο αποτέλεσµα οφείλεται σε υπαιτιότητα (αµέλεια) τόσο του θανόντος, το πταίσµα του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 40%, κατ` αποδοχή ως βάσιµης και από ουσιαστική άποψη της σχετικής ένστασης της εναγοµένης (άρθρο 300 ΑΚ), που προβλήθηκε µε δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που έγινε στο ακροατήριο του ικαστηρίου και καταχωρήθηκε στα πρακτικά (βλ. για το ότι επί αγωγής αποζηµιώσεως (και καταβολής χρηµατικής ικανοποιήσεως) λόγω αδικοπραξίας, ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι στην επέλευση της ζηµίας συνετέλεσε και ίδιο πταίσµα του παθόντος είναι αυτοτελής και θεµελιώνει ένσταση, ΑΠ 464/2000, Ελλ νη , ΕφΘεσ 2431/2000, Αρµ ), όσο και (κατά το υπόλοιπο ποσοστό 60%) της εναγοµένης. Συναφώς δε ο ισχυρισµός της εναγοµένης, ότι αποκλειστικά υπαίτιος για το επίδικο ατύχηµα ήταν ο θανών, που συνιστά άρνηση της αγωγής (βλ. ΑΠ 464/2000, ό.π.), είναι απορριπτέος ως αβάσιµος από ουσιαστική άποψη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο θανών, σύζυγος της πρώτης ενάγουσας, πατέρας των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου των εναγόντων και αδελφός των πέµπτου, έκτου και έβδοµου αυτών, κατά το χρόνο του ατυχήµατος ήταν 45 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), ήταν υγιής, εργατικός και οι σχέσεις του µε τους ενάγοντες ήταν άριστες και δεν είχαν ποτέ διαταραχθεί για οποιαδήποτε αιτία. Η σύζυγός του (πρώτη ενάγουσα) ήταν κατά τον ίδιο χρόνο 38 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), οι υιοί του (δεύτερος, τρίτος και τέταρτος των

9 εναγόντων) επτά ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), 21 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ) και 19 ετών (ηµεροχρονολογία ) αντίστοιχα, και οι αδελφοί του (πέµπτος, έκτος και έβδοµος των εναγόντων) 47 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ), 43 ετών (ηµεροχρονολογία γεννήσεως ) και 40 ετών (ηµεροχρονολία γεννήσεως ), αντίστοιχα. Ενόψει τούτων και του, κατά την κοινή πείρα και λογική, έντονου ψυχικού άλγους των εναγόντων από τον απρόσµενο και τραγικό θάνατο του προσφιλούς τους συζύγου, πατέρα και αδελφού, που αποτελούσε στήριγµα ιδίως για τους τέσσερις πρώτους των εναγόντων, του βαθµού της αµέλειας του θανόντος και της εναγοµένης, της περιουσιακής κατάστασης των διαδίκων και της κοινωνικής θέσης των εναγόντων, το ικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η εύλογη χρηµατική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν οι ενάγοντες ανέρχεται: α) για την πρώτη ενάγουσα σε ευρώ, β) για καθένα από τους δεύτερο, τρίτο και τέταρτο των εναγόντων σε ευρώ, γ) για καθένα από τους πέµπτο, έκτο, έβδοµο σε ευρώ. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή η αγωγή, ως βάσιµη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα προαναφερόµενα ποσά, µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από την Περαιτέρω, πρέπει η απόφαση να κηρυχθεί εν µέρει προσωρινά εκτελεστή για τα αναφερόµενα στο διατακτικό ποσά, καθόσον η καθυστέρηση στην εκτέλεση, ως προς αυτά, µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ζηµία στους ενάγοντες. Τέλος, η εναγοµένη, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των εναγόντων, βαρύνεται µε την πληρωµή µέρους των δικαστικών εξόδων των τελευταίων, ανάλογα µε την έκταση της ήττας της (άρθρα 178 παρ. 1, 191 παρ. 2 ΚΠολ ).

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1269/92 Πηγή: Ε.Ν. 21/93 σελ. 396 Θάνατος από εργατ. Ατύχηµα. ικαιούχοι. Εφ άπαξ αποζηµίωση. Χρηµατική ικανοποίηση. Σύµβαση ναυτολογήσεως υποπλοιάρχου σε υπό σηµαία Μπαχάµας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 α ό 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22807/2007 (Αριθµός καταθέσεως αγωγής./2003) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Καλλιόπη Κουτουράτσα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος

ικαστής: Ιωάννης Χατζηχαραλάµπους ικηγόροι: Θ. Παπαδόπουλος Ι. Ρόβας, Γ. Ζαφειροπούλου, Ε. Σταµκόπουλος Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 12800/2002 Πηγή: Αρµενόπουλος 2004, σελ. 87 Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 432/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1741

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 432/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1741 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 432/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1741 Εργατικό ατύχηµα. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται είτε σε πταίσµα του κυρίου της επιχείρησης, είτε σε πταίσµα των προστηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Σχη (ΤΧ) ε.α ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΤΚ 413 34, Λάρισα Φ.900/75/21153 ΚΟΙΝ: -ΒΥ/ΓΕΣ Σ.3436 -ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Αθήνα, 12 Νοε

Διαβάστε περισσότερα

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 415 1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 9/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Γεώργιος Οικονόμου, Εφέτες). (Δικηγόροι: Σπύρος Πιτσινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Αρείου Πάγου 11/2012, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 821 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167

Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167 Εφετείου Ιωαννίνων 182/2011 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 167 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ Ως εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001).

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 21/29-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 212/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΝΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ Αν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/24-03-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Μελ.: 19/13. Εναπόθεση ογκωδών υλικών Δήμου Ν.Προποντίδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασία : Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα