Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/ Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου 20213/ Απόφαση ανάθεσης του έργου I-RED ΙΔΙΕτερο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, την ΙΣΟΤΗΤΑ & την ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Έρευνα Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 0

2 Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Στάσεις, εμπειρίες και αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων σχετικά με τις παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα στο σχολικό πλαίσιο. 4 ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η εμπειρία και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην καινοτόμο παρέμβαση του 132 Δημοτικού Σχολείου της Γκράβας 36 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 41 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 50 Ερωτηματολόγια 50 Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα και παρεμβάσεις υπέρ της διαφορετικότητας 51 Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς και φοιτητές 55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 60 Απαντήσεις εκπαιδευτικών σε ανοικτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου 60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 65 Ταυτότητα έρευνας 65 Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παραδοτέο Π3 του έργου έχει ως στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της εμπειρία των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα/ παρεμβάσεις. Επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την επαφή αυτή με τους εκπαιδευτικούς ο Υπεύθυνος Έργου, η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Ομάδα έργου διεύρυνε το ερευνητικό πεδίο της φάσης αυτής μέσα από την καταγραφή στάσεων και απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής αναλόγων δράσεων στα σχολεία και άρα, των αναγκών επιμόρφωσης και των παραγόντων πλαισίου, υποστήριξης και επιτυχίας του Συμβουλευτικού Οδηγού. Έτσι, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων και των εμπειριών εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα των μαθητών. Η έρευνα περιελάμβανε τρεις φάσεις. Πρώτη φάση της έρευνας Η πρώτη φάση της έρευνας διερεύνησε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου σε έναν γενικό πληθυσμό εν ενεργεία εκπαιδευτικών τις ακόλουθες μεταβλητές: Α. Τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι ποικίλες μορφές της διαφορετικότητας μέσα στη σχολική τάξη, ποιες μορφές διαφορετικότητας είναι εμφανείς και ποιες παραμένουν αφανείς. Β. Την αναγνώριση της ύπαρξης προκατειλημμένων συμπεριφορών απέναντι στη διαφορετικότητα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του σχολείου. Γ. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα. Δ. Την ενημέρωσή τους για τρόπους πρόσβασης σε παιδαγωγικό υλικό με αυτή τη θεματική. Ε. Τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά μια σειρά από παράγοντες που είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση ενός προγράμματος διαφορετικότητας. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθες: 1. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα. 2. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. 3. Οι κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. 4. Την προτίμηση για το πλαίσιο διεξαγωγής ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης είτε μέσα στη σχολική μονάδα είτε στην κοινότητα. 5. Την ιεράρχηση της σημαντικότητας των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην απάλειψη συγκεκριμένων μορφών διαφορετικότητας στο σχολικό πλαίσιο. ( εθνική καταγωγή, θρησκευτικές αντιλήψεις, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμός κλπ) Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 2

4 6. Τα εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν αυτές οι ερωτήσεις αποφασίσαμε να διευρύνουμε το δείγμα της έρευνας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ο στόχος ήταν να καταγραφούν οι στάσεις, οι απόψεις και οι ανάγκες των μελλοντικών εκπαιδευτικών στις ίδιες θεματικές. Δεύτερη φάση της έρευνας Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας καταγράψαμε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου τις εμπειρίες εκπαιδευτικών που είχαν ήδη εφαρμόσει προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σχετικά με: 1. τις περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές τεχνικές που χρησιμοποίησαν και τον λόγο για τον οποίο ήταν ή όχι αποτελεσματικές, 2. τα εμπόδια που συνάντησαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος 3. τις διαφορές που είδαν στους μαθητές μετά την υλοποίηση του προγράμματος. Τρίτη φάση της έρευνας Κατά την Τρίτη φάση της έρευνας καταγράφηκαν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο καινοτόμο εγχείρημα του 132 Δημοτικού Σχολείου στο συγκρότημα της Γκράβας με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης ( focus group). Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 3

5 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Στάσεις, εμπειρίες και αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων σχετικά με τις παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα στο σχολικό πλαίσιο. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A. Δείγμα Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη και φοιτητές τριών παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε ένα μήνα, από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου Μοιράστηκαν 600 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν τα 472 (ποσοστό ανταπόκρισης 78,7%). Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών Στην έρευνα συμμετείχαν 294 εκπαιδευτικοί, 70 άνδρες (23,8%), 217 γυναίκες (73,8%) και 7 εκπαιδευτικοί που δεν δήλωσαν το φύλο τους (2,4%). Στις στατιστικές αναλύσεις συμπεριλάβαμε και όσους δεν δήλωσαν το φύλο τους, εφόσον το φύλο δεν απετέλεσε μια κρίσιμη για την έρευνα μεταβλητή. Όσον αφορά την κατανομή του φύλου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, στο δείγμα της παρούσας έρευνας το 24% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και το 30% της δευτεροβάθμιας ήταν άνδρες ( αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ήταν 31,17% για την πρωτοβάθμια και 42, 63% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Όπως φαίνεται οι γυναίκες υπερτερούν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και η κατανομή του φύλου στο παρόν δείγμα προσεγγίζει την κατανομή που υπάρχει στο σύνολο των εκπαιδευτικών της επικράτειας. 1 Γράφημα 1: Κατανομή φύλου εκπαιδευτκών Ο 1 Τα στοιχεία για τη σύνθεση φύλου των διδασκόντων κατά το σχολικό έτος : Α Γ Πρωτοβάθμια 31,17% 68,83% Δευτεροβάθμια 42,63% 57,37% Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 4

6 O μέσος όρος ηλικίας ήταν τα έτη (ΤΑ:8.5) με εύρος από 22 έως τα 65 έτη. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση προέρχονται 182 (61,9%) εκπαιδευτικοί, 87 (29,6%) από τη δευτεροβάθμια, 5 (1,7%) είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 20 (6,8%) νηπιαγωγοί. Ο μέσος όρος των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ήταν τα έτη (ΤΑ:7.78) με εύρος 1 έτος έως 35 έτη. Ογδόντα εκπαιδευτικοί (27.2%) προέρχονταν από σχολεία της Θεσσαλονίκης και 214 (72.8%) από σχολεία της Κρήτης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εργάζονται 103 εκπαιδευτικοί από την Κρήτη (48.1%), 86 εκπαιδευτικοί εργάζονται στη δευτεροβάθμια (40.2%) ενώ 20 είναι νηπιαγωγοί (9.3%) και 5 είναι ειδικοί παιδαγωγοί (2.3%). Στη σύγκριση των δύο δειγμάτων από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσά τους όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας (52.5% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη έχουν έως 15 χρόνια υπηρεσίας, έναντι 58.2% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Κρήτη) ούτε στη συμμετοχή τους στα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα (39.2% των εκπαιδευτικών από τη Θεσσαλονίκη έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα για τη διαφορετικότητα έναντι του 37% των εκπαιδευτικών από την Κρήτη). Επίσης, σε καμμία από τις υπό εξέταση μεταβλητές δεν διαφοροποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας. Από τους 294 εκπαιδευτικούς, οι 108 (36.7%) δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα παρέμβασης ή επιμόρφωσης με θέμα τη διαφορετικότητα, ενώ 148 εκπαιδευτικοί (50.3%) δηλώνουν ότι έχουν εμπειρία από Προγράμματα Αγωγής Υγείας ή διαπολιτισμικά προγράμματα. Η συμμετοχή σε κάθε ένα από αυτά τα είδη προγραμμάτων φαίνεται να εξαρτάται και από τη συμμετοχή στο άλλο [χ 2 (1)=57.46, p<.001], είναι, δηλαδή, πιθανό ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα με θέμα τη διαφορετικότητα, έχουν συμμετάσχει επίσης και σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και το αντίστροφο. Δημογραφικά στοιχεία φοιτητών Από τους 178 φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 18 ήταν άνδρες (10.1%), 157 γυναίκες (88.2%) και 3 φοιτητές (1.7%) δεν δήλωσαν το φύλο τους. Ο μέσος όρος της ηλικίας τους ήταν τα έτη (Τ.Α.:2.82) με εύρος από τα 18 έτη έως τα 38 έτη. Σαράντα ένας φοιτητές (23%) προέρχονταν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 68 (38.2%) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 69 (38.8%) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο. Η κατανομή των φοιτητών όσον αφορά στο εξάμηνο σπουδών ήταν 1 φοιτητής (0.6%) στο 2ο εξάμηνο σπουδών, 71 φοιτητές (39.9%) στο 4ο εξάμηνο σπουδών, 68 φοιτητές (38.2%) στο 6ο εξάμηνο, 34 φοιτητές (19.1%) στο 8ο εξάμηνο, 3 φοιτητές (1.7%) στο 10ο εξάμηνο και 1 φοιτητής (0.6%) στο 12ο εξάμηνο. 75 φοιτητές (42.1%) δήλωσαν ότι έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας ενώ 73 φοιτητές (41%) δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Αγωγής Υγείας (με διαπολιτισμικό χαρακτήρα) ή διαπολιτισμικά προγράμματα. Όπως και για τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι οι φοιτητές με εμπειρία σε διαπολιτισμικά προγράμματα Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 5

7 είναι πιο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα, και το αντίστροφο [χ 2 (1)=14.27, p<.001]. Επιπλέον, στατιστικά σημαντικά περισσότεροι φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας [χ 2 (2)=43.36, p<.001]. Πίνακας 1: Κατανομή φοιτητών ανά Πανεπιστήμιο και εξάμηνο Αριστοτέλειο Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κρήτης Θεσσαλίας 2ο - 1-4ο ο ο ο ο Σύνολο Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 6

8 B. Ερωτηματολόγιο Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου ( ναι, όχι, δεν ξέρω) αλλά και ανοιχτές ερωτήσεις για κάποιες από τις θεματικές (βλ. Παράρτημα, σελ 50). Ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών και των φοιτητών σε κάθε ερώτηση. Οι ερωτήσεις αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 17. Μορφές διαφορετικότητας στη σχολική τάξη Στους συμμετέχοντες δόθηκε ανοιχτή ερώτηση με θέμα «Ποιες μορφές διαφορετικότητας πιστεύετε ότι υπάρχουν σε μια σχολική τάξη στην Ελλάδα σήμερα;». Στην ανοιχτή αυτή ερώτηση απάντησαν 248 εκπαιδευτικοί (84.4%) και 148 φοιτητές (83.1%). Ακολουθούν τα ποσοστά των κατηγοριών διαφορετικότητας όπως παρουσιάζονται στο γράφημα 1. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γράφημα 2: Μορφές διαφορετικότητας Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 7

9 Πίνακας 2 - Μορφές Διαφορετικότητας στη σχολική τάξη Εκπαιδευτικοί Φοιτητές εθνοπολιτισμικές διαφορές 74.8% 75.8% μορφωτικό υπόβαθρο 48.6% 42.1% σωματική αναπηρία 33.3% 35.4% κοινωνική τάξη 29.9% 33.1% οικονομικό επίπεδο 22.8% 25.3% θρησκεία 22.1% 23.6% φυλή 12.6% 17.4% εμφάνιση 8.5% 10.1% προβλήματα συμπεριφοράς 5.8% 5.1% διαφορές φύλου 4.54% 4.5% οικογενειακή κατάσταση 4.1% 2.2% σεξουαλικός προσανατολισμός 2.7% 2.2% χαρακτήρας 2.4% 0.6% Προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών Στους συμμετέχοντες τέθηκε η ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους;». Εκατόν πενήντα εκπαιδευτικοί (55.76%) πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους. Από αυτούς το 21.3% είναι άνδρες και το 78.7% είναι γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα έτη (Τ.Α.=8.22) και το 56.7% έχει λιγότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας. Το 34.7% των εκπαιδευτικών υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη και το 65.3% στην Κρήτη. Το 65.3% προέρχεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το από τη δευτεροβάθμια, το 10% από την προσχολική αγωγή και το 2% από την ειδική αγωγή. Το 44.6% έχει λάβει μέρος σε προγράμματα για τη διαφορετικότητα και το 51.7% έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. Γράφημα 3: Προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 8

10 Στην ίδια ερώτηση απαντούν θετικά 104 φοιτητές (58.43%), από τους οποίους το 12.5% είναι άνδρες και το 87.5% είναι γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα έτη (Τ.Α.=2.85).Το 29.8% προέρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 35.6% από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το 34.6% από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στα πρώτα 4 εξάμηνα φοιτά το 34.6%, στο 6 ο το 43.3% και το 22.1% βρίσκεται στο 8 ο και πλέον εξάμηνο σπουδών. Το 46.2% των φοιτητών έχει συμμετάσχει σε επιμόρφωση ή υλοποίηση προγράμματος για την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και το 34.6% έχει λάβει μέρος σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. Γράφημα 4: Προκαταλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα η ομάδα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Κρήτη είναι πιο πιθανό να εκτιμήσουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη [χ 2 (1)=6.09, p=.014] ενώ, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιθανότερο να προβούν σε αντίστοιχη εκτίμηση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους συναδέλφους τους της προσχολικής και ειδικής αγωγής [χ 2 (3)=10.4, p=.018]. Επίσης, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να αξιολογήσουν το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης ως παράγοντα συμβολής στη δημιουργία προκαταλήψεων εναντίον της διαφορετικότητας στα παιδιά, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους [χ 2 (2)=17.57, p<.001] και ανεξάρτητα από το φύλο του εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα είναι πιο πιθανό να προβούν σε αντίστοιχη εκτίμηση για το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν έχουν την εμπειρία αυτή [χ 2 (1)=5.24, p=.022]. Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας Στην ερώτηση «Είναι σημαντικό να γίνονται προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα και καταπολέμησης των προκαταλήψεων στο σχολείο;» 289 (98.3%) εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 9

11 διαφορετικότητα ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τους φοιτητές είναι 174 (97.8%). Διακόσιοι εβδομήντα δύο εκπαιδευτικοί (92.5%) και 171 φοιτητές (96.1%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα στην τάξη τους. Γράφημα 5: Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας Δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποιες δεξιότητες απαιτούνται κατά τη γνώμη σας για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;». Το 86.7% των εκπαιδευτικών και το 88.8% των φοιτητών θεωρούν ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις για το ζήτημα των προκαταλήψεων, 94.2% των εκπαιδευτικών και 86.5% των φοιτητών πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αφορούν τη δυναμική της ομάδας, 86.7% των εκπαιδευτικών και 77% των φοιτητών θεωρούν ότι χρειάζονται εξειδικευμένες δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική δημιουργία κλπ. και 85% των εκπαιδευτικών και 86.5% των φοιτητών πιστεύουν ότι απαιτείται προσωπική επαφή του εκπαιδευτικού με «διαφορετικά» άτομα. Μόνο η ομάδα των φοιτητών διαφοροποιείται ως προς τις εξειδικευμένες δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική δημιουργία, κλπ. Συγκεκριμένα, τις παραπάνω δεξιότητες είναι πιο πιθανό να τις αξιολογούν ως σημαντικές οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ακολουθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [χ 2 (2)=8.75, p=.013]. Ανεξάρτητα από το Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 10

12 Πανεπιστήμιο φοίτησης, οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων (2 ο 4 ο εξάμηνο) είναι πιο πιθανό να αξιολογούν αυτές τις δεξιότητες ως σημαντικές, σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που φοιτούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών (6 ο εξάμηνο και πλέον) [χ 2 (2)=6.5, p=.039]. Επίσης, η επιμόρφωση ή η εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα διαφοροποιεί τους φοιτητές στην επιλογή αυτών των δεξιοτήτων: οι φοιτητές που έχουν εμπειρία επιμόρφωσης ή εφαρμογής προγράμματος με αυτή τη θεματολογία είναι πιο πιθανό να αξιολογούν τις προαναφερθείσες δεξιότητες ως μη σημαντικές σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που δεν έχουν παρόμοια εμπειρία [χ 2 (1)=4.15, p=.042]. Γράφημα 6: Δεξιότητες εφαρμογής προγραμμάτων Πίνακας 3 - Δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές δεξιότητες για τη δυναμική της ομάδας 94.2% 86.5% γνώσεις για το ζήτημα των προκαταλήψεων 86.7% 88.8% εξειδικευμένες δεξιότητες για τη βιωματική μάθηση 86.7% 77% προσωπική επαφή του εκπαιδευτικού με «διαφορετικά» άτομα 85% 86.5% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 11

13 Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;» Γράφημα 7: Κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες προγραμμάτων Πίνακας 4 - Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές καλλιτεχνικές δραστηριότητες 95.2% 87.6% κοινές δραστηριότητες με «διαφορετικά» άτομα 93.2% 94.9% ομαδικές εργασίες 91.2% 94.4% εμπλουτισμός της υπάρχουσας ύλης 83.3% 79.8% δικτύωση σχολείων 82.3% 86% άντληση πληροφοριών από το Διαδίκτυο 82% 79.8% συμμετοχή της οικογένειας 81.3% 78.1% επισκέψεις ειδικών στο σχολείο 76.2% 73% δραστηριότητες εκτός σχολείου 73.1% 70.8% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 12

14 Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς την εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σε σχέση με τις δραστηριότητες εκτός του σχολείου με τη συμμετοχή άλλων φορέων, ως αποτελεσματική μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εμπειρία ενός τέτοιου προγράμματος προτείνουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς ως αποτελεσματική μέθοδο εφαρμογής των προγραμμάτων περισσότερο από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν την εμπειρία αυτή [χ 2 (1)=5.92, p=.015]. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται και ως προς το φύλο τους, σχετικά με τη συνεργασία και τη συμμετοχή της οικογένειας στη διενέργεια τέτοιων προγραμμάτων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προτείνουν τη μεθοδολογία αυτή σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους [χ 2 (2)=8.04, p=.018]. Παρόμοιο εύρημα απαντάται και στην περίπτωση των φοιτητών, όπου οι φοιτήτριες προτείνουν τις δραστηριότητες εκτός σχολείου με τη συνεργασία άλλων φορέων ως αποτελεσματική μεθοδολογία σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους [χ 2 (2)=5.97, p=.050]. Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού Στην ερώτηση «Γνωρίζετε πού μπορεί να βρείτε υλικό για τέτοιες παρεμβάσεις;» το 54.4% των εκπαιδευτικών και το 64% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρει υλικό για παρεμβάσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα.. Γράφημα 8: Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού Ως προς αυτή τη μεταβλητή, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται από την εμπειρία εφαρμογής προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. Όπως είναι, άλλωστε, αναμενόμενο, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα είναι πολύ πιο πιθανό να γνωρίζουν πού θα βρουν σχετικό υλικό σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν είχαν παρόμοια εμπειρία [χ 2 (1)=59.23, p<.001]. Παρόμοιο εύρημα συναντάται και στην ομάδα των φοιτητών, αυτοί που έχουν συμμετάσχει σε μαθήματα με αυτή τη θεματολογία ή και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων είναι πιθανότερο να γνωρίζουν πού θα βρουν σχετικό υλικό σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 13

15 δεν έχουν τέτοια επιμόρφωση [χ 2 (1)=18.16, p<.001]. Επίσης, η ομάδα των φοιτητών διαφοροποιείται και ως προς το πανεπιστήμιο φοίτησης. Πιο ενήμεροι για το σχετικό υλικό παρουσιάζονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακολουθούν οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έπειτα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [χ 2 (2)= 8.68, p=.013]. Εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στο σχολείο;» Γράφημα 9: Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Πίνακας 5 - Πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές έλλειψη χρόνου 82.7% 79.8% απουσία εξειδικευμένης επιμόρφωσης 76.2% 71.3% απουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 74.8% 70.8% έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών 69.4% 83.1% απουσία φορέα/πλαισίου 64.6% 64% αρνητική στάση των άλλων συναδέλφων 36.4% 59% έλλειψη στήριξης από τη διεύθυνση 35% 65.2% αδιαφορία των μαθητών 20.7% 27% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 14

16 Για την ομάδα των εκπαιδευτικών οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν την έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, ως προς τα αντιλαμβανόμενα πιθανά εμπόδια. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί που έχουν την εμπειρία εφαρμογής προγράμματος για την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα είναι πιο πιθανό να αξιολογούν την έλλειψη κινητοποίησης αυτή ως εμπόδιο στην εφαρμογή των προγραμμάτων, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία [χ 2 (1)=5.94, p=.015]. Επίσης, η έλλειψη κινητοποίησης αναφέρεται περισσότερο ως εμπόδιο στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας, της προσχολικής και της ειδικής αγωγής [χ 2 (3)=10.68, p=.014]. Για την ομάδα των φοιτητών, η διαφοροποίηση αφορά την απουσία ενός φορέα/πλαισίου που θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσουν την απουσία ενός τέτοιου φορέα ως εμπόδιο, και ακολουθούν οι συμφοιτητές τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [χ 2 (2)=8.78, p=.012]. Ανάγκες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα Στους συμμετέχοντες τέθηκε η ερώτηση «Τι πιστεύετε πως χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα;». Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς την ανάγκη για συγκεκριμένο φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας σε σχέση με τον τόπο εργασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της Κρήτης είναι πιο πιθανό να αναγνωρίζουν ότι ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται έναν τέτοιο φορέα για να εφαρμόσει προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη [χ 2 (1)=5.02, p=.025]. Γράφημα 10: Ανάγκες εκπαιδευτικών Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 15

17 Πίνακας 6 - Ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 95.2% 82.6% επιπλέον υποστήριξη 85.4% 89.3% επιπλέον εκπαίδευση 83.3% 71.9% φορέας επιμόρφωσης και εποπτείας 60.2% 42.7% Πλαίσια διεξαγωγής προγραμμάτων Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποια προγράμματα/παρεμβάσεις θα επιλέγατε να κάνετε και σε ποιο χώρο θα ήταν καλό να διεξαχθούν αυτά τα προγράμματα;» για τη διεξαγωγή προγραμμάτων σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και τη βία. Οι δύο ομάδες συμμετεχόντων διαφοροποιούνται σημαντικά στις επιλογές τους ως προς τα προγράμματα με θέμα τις διακρίσεις [χ 2 (1)=14.59, p<.001], την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα [χ 2 (1)=12.82, p<.001] και τη βία [χ 2 (1)=17.27, p<.001] με τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν την κοινότητα ως πλαίσιο εφαρμογής λιγότερο από ό,τι οι φοιτητές. Γράφημα 11: Μορφές προγραμμάτων που θέλουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 16

18 Πίνακας 7 - Διεξαγωγή Προγράμματος Διαφορετικότητας στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές Στο σχολείο Στην κοινότητα Στο σχολείο Στην κοινότητα διακρίσεις 34.6% 65.4% 15.6% 84.4% ευαισθητοποίηση στη 33.2% 66.8% 15.6% 84.4% διαφορετικότητα Βία 30.5% 69.5% 11.1% 88.9% Ρατσισμός 30.4% 69.6% 23% 77% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 17

19 Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα συγκεκριμένων θεματικών σε σχέση με παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου, απαντώντας στην ερώτηση «Πόσο σημαντικές και απαραίτητες είναι κατά τη γνώμη σας οι παρεμβάσεις στα σχολεία στην καταπολέμηση των φαινομένων αυτών μέσα από το σχολείο;». Οι θεματικές αφορούσαν εθνική ή εθνοτική διαφορετικότητα, φυλετική διαφορετικότητα, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμό, θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, σωματική και νοητική αναπηρία, ισότητα φύλων και αντιλήψεις σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Γράφημα 12: Σύγκριση εκπαιδευτικών και φοιτητών στις θεματικές προγραμμάτων Πίνακας 8 - Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές σωματική και νοητική αναπηρία 72.9% 70% εθνική ή εθνοτική διαφορετικότητα 67.9% 58.3% ισότητα φύλων 63.3% 60% φυλετική διαφορετικότητα 57.9% 60.3% τσιγγανοφοβία 51.4% 43.1% αντιλήψεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό 50.5% 36.9% θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές 47% 41.4% αντισημιτισμός 36.7% 33.6% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 18

20 Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών Διαφοροποίηση του δείγματος σε σχέση με την εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ή επιμόρφωση για τη διαφορετικότητα Η ομάδα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την εμπειρία εφαρμογής ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει τέτοια προγράμματα είναι πιο πιθανό 1. να πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους [χ 2 (2)=6.33, p=.042] 2. να θεωρούν την έλλειψη κινητοποίησης από πλευράς των εκπαιδευτικών ένα εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων με αυτή τη θεματολογία [χ 2 (2)=8.02, p=.018]. 3. να γνωρίζουν πού θα αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό για τέτοιου είδους προγράμματα [χ 2 (2)=61.01, p<.001]. Επίσης οι φοιτητές που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα για τη διαφορετικότητα ή παρακολούθησαν μαθήματα με αυτή τη θεματική, είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν πού θα βρουν εκπαιδευτικό υλικό για τέτοιου είδους παρεμβάσεις [χ 2 (2)=18.44, p<.001]. 4. να θεωρούν τις εκτός σχολείου δραστηριότητες με τη συμμετοχή άλλων φορέων [χ 2 (2)=6.93, p=.031] ως αποτελεσματική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Συμπερασματικά, τα προγράμματα προσφέρουν τεχνογνωσία και συμβάλλουν στον αναστοχασμό και την αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Επίδραση του τόπου εργασίας Ως προς την ενημερότητα για την εξεύρεση κατάλληλου υλικού σχετικά με παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται και σε σχέση με τον τόπο εργασίας: 1. περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν πού να αναζητήσουν υλικό για τις παρεμβάσεις, σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην Κρήτη [χ 2 (2)=10.53, p=.005]. 2. περισσότεροι εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στην Κρήτη [χ 2 (2)=9.48, p=.009]. Επίδραση Πανεπιστημίου φοίτησης 1. Στην επιμόρφωση για ζητήματα διαφορετικότητας. Περισσότεροι φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας [χ 2 (2)=43.36, p<.001]. Το εύρημα αυτό αντανακλά τη σύνθεση και τη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών ππου προσφέρουν τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα, τις διαφορές των φύλων κλπ. Τα περισσότερα μαθήματα με αυτή την κατεύθυνση διεξάγονται στο ΑΠθ, αρκετά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ελάχιστα ή καθόλου στο Πανεπιστήμιο θεσσαλίας. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 19

21 2. Στις δεξιότητες στη βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πιο πιθανό να θεωρούν τις δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες ως δεξιότητες απαραίτητες για την εφαρμογή ενός προγράμματος για τη διαφορετικότητα [χ 2 (4)=10.7, p=.030] και πιο πιθανό να σημειώνουν ότι έχουν ανάγκη ενός συγκεκριμένου φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα διαφορετικότητας [χ 2 (4)=11.55, p=.021], σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 3. Στην εμπλοκή και συνεργασία της οικογένειας στη διενέργεια προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο ως αποτελεσματική μεθοδολογία οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους από Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη [χ 2 (4)=10.96, p=.027]. Εξάμηνο σπουδών Οι φοιτητές που βρίσκονται σε μικρότερα εξάμηνα σπουδών (2 ο 4 ο εξάμηνο) είναι πιο πιθανό να θεωρούν το δάσκαλο της τάξης ως παράγοντα συμβολής στη δημιουργία προκαταλήψεων στα παιδιά, σε σχέση με συναδέλφους τους που βρίσκονται στη μέση (6 ο εξάμηνο) και στο τέλος των σπουδών τους (8 ο 12 ο εξάμηνο) [χ 2 (4)=12.86, p=.012]. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 20

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π3. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π3. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 281 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αγαπητέ /ή κύριε /α, Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται συζήτηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική που ασκήθηκε και ασκείται από την επίσημη πολιτεία καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα

1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα Βασικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα...2 1.1 Αναγκαιότητα...2 1.2 Στόχοι της έρευνας...2 2. Το Ερωτηματολόγιο...3 2.1 Δομή...3 2.2 Δείγμα...3 2.3 Μορφή...3 3. Φορέας Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Πήραμε 32 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση αξιολόγησης του σεμιναρίου σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη»

«Έκθεση αξιολόγησης του σεμιναρίου σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη» «Έκθεση αξιολόγησης του σεμιναρίου σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη» Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, Συνεργάτιδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: «Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών με έμφαση στον προφορικό λόγο» Σχολική Χρονιά 2015-2016 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Νηπιαγωγοί:

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ»

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑΚΗ : ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Απευθύνεται σε μαθητές του Ειδικού σχολείου (με νοητική καθυστέρηση, ΔΕΠΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας»

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» «Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση του σεβασμού και της ισότητας» Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2016 2017 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ΕΔΕ 1 H ετερότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΥΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Βοηθός ιευθύντρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα