Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/ Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου 20213/ Απόφαση ανάθεσης του έργου I-RED ΙΔΙΕτερο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, την ΙΣΟΤΗΤΑ & την ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Έρευνα Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 0

2 Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Στάσεις, εμπειρίες και αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων σχετικά με τις παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα στο σχολικό πλαίσιο. 4 ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η εμπειρία και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην καινοτόμο παρέμβαση του 132 Δημοτικού Σχολείου της Γκράβας 36 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 41 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 50 Ερωτηματολόγια 50 Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα και παρεμβάσεις υπέρ της διαφορετικότητας 51 Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς και φοιτητές 55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 60 Απαντήσεις εκπαιδευτικών σε ανοικτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου 60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 65 Ταυτότητα έρευνας 65 Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παραδοτέο Π3 του έργου έχει ως στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της εμπειρία των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα/ παρεμβάσεις. Επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την επαφή αυτή με τους εκπαιδευτικούς ο Υπεύθυνος Έργου, η Επιστημονική Υπεύθυνη και η Ομάδα έργου διεύρυνε το ερευνητικό πεδίο της φάσης αυτής μέσα από την καταγραφή στάσεων και απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής αναλόγων δράσεων στα σχολεία και άρα, των αναγκών επιμόρφωσης και των παραγόντων πλαισίου, υποστήριξης και επιτυχίας του Συμβουλευτικού Οδηγού. Έτσι, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων και των εμπειριών εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα των μαθητών. Η έρευνα περιελάμβανε τρεις φάσεις. Πρώτη φάση της έρευνας Η πρώτη φάση της έρευνας διερεύνησε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου σε έναν γενικό πληθυσμό εν ενεργεία εκπαιδευτικών τις ακόλουθες μεταβλητές: Α. Τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι ποικίλες μορφές της διαφορετικότητας μέσα στη σχολική τάξη, ποιες μορφές διαφορετικότητας είναι εμφανείς και ποιες παραμένουν αφανείς. Β. Την αναγνώριση της ύπαρξης προκατειλημμένων συμπεριφορών απέναντι στη διαφορετικότητα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του σχολείου. Γ. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα. Δ. Την ενημέρωσή τους για τρόπους πρόσβασης σε παιδαγωγικό υλικό με αυτή τη θεματική. Ε. Τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά μια σειρά από παράγοντες που είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση ενός προγράμματος διαφορετικότητας. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθες: 1. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα. 2. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. 3. Οι κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. 4. Την προτίμηση για το πλαίσιο διεξαγωγής ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης είτε μέσα στη σχολική μονάδα είτε στην κοινότητα. 5. Την ιεράρχηση της σημαντικότητας των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην απάλειψη συγκεκριμένων μορφών διαφορετικότητας στο σχολικό πλαίσιο. ( εθνική καταγωγή, θρησκευτικές αντιλήψεις, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμός κλπ) Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 2

4 6. Τα εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν αυτές οι ερωτήσεις αποφασίσαμε να διευρύνουμε το δείγμα της έρευνας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ο στόχος ήταν να καταγραφούν οι στάσεις, οι απόψεις και οι ανάγκες των μελλοντικών εκπαιδευτικών στις ίδιες θεματικές. Δεύτερη φάση της έρευνας Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας καταγράψαμε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου τις εμπειρίες εκπαιδευτικών που είχαν ήδη εφαρμόσει προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σχετικά με: 1. τις περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές τεχνικές που χρησιμοποίησαν και τον λόγο για τον οποίο ήταν ή όχι αποτελεσματικές, 2. τα εμπόδια που συνάντησαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος 3. τις διαφορές που είδαν στους μαθητές μετά την υλοποίηση του προγράμματος. Τρίτη φάση της έρευνας Κατά την Τρίτη φάση της έρευνας καταγράφηκαν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στο καινοτόμο εγχείρημα του 132 Δημοτικού Σχολείου στο συγκρότημα της Γκράβας με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης ( focus group). Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 3

5 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Στάσεις, εμπειρίες και αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων σχετικά με τις παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα στο σχολικό πλαίσιο. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ A. Δείγμα Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη και φοιτητές τριών παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε ένα μήνα, από 20 Μαΐου έως 20 Ιουνίου Μοιράστηκαν 600 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν τα 472 (ποσοστό ανταπόκρισης 78,7%). Δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών Στην έρευνα συμμετείχαν 294 εκπαιδευτικοί, 70 άνδρες (23,8%), 217 γυναίκες (73,8%) και 7 εκπαιδευτικοί που δεν δήλωσαν το φύλο τους (2,4%). Στις στατιστικές αναλύσεις συμπεριλάβαμε και όσους δεν δήλωσαν το φύλο τους, εφόσον το φύλο δεν απετέλεσε μια κρίσιμη για την έρευνα μεταβλητή. Όσον αφορά την κατανομή του φύλου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, στο δείγμα της παρούσας έρευνας το 24% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και το 30% της δευτεροβάθμιας ήταν άνδρες ( αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ήταν 31,17% για την πρωτοβάθμια και 42, 63% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Όπως φαίνεται οι γυναίκες υπερτερούν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και η κατανομή του φύλου στο παρόν δείγμα προσεγγίζει την κατανομή που υπάρχει στο σύνολο των εκπαιδευτικών της επικράτειας. 1 Γράφημα 1: Κατανομή φύλου εκπαιδευτκών Ο 1 Τα στοιχεία για τη σύνθεση φύλου των διδασκόντων κατά το σχολικό έτος : Α Γ Πρωτοβάθμια 31,17% 68,83% Δευτεροβάθμια 42,63% 57,37% Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 4

6 O μέσος όρος ηλικίας ήταν τα έτη (ΤΑ:8.5) με εύρος από 22 έως τα 65 έτη. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση προέρχονται 182 (61,9%) εκπαιδευτικοί, 87 (29,6%) από τη δευτεροβάθμια, 5 (1,7%) είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και 20 (6,8%) νηπιαγωγοί. Ο μέσος όρος των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ήταν τα έτη (ΤΑ:7.78) με εύρος 1 έτος έως 35 έτη. Ογδόντα εκπαιδευτικοί (27.2%) προέρχονταν από σχολεία της Θεσσαλονίκης και 214 (72.8%) από σχολεία της Κρήτης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εργάζονται 103 εκπαιδευτικοί από την Κρήτη (48.1%), 86 εκπαιδευτικοί εργάζονται στη δευτεροβάθμια (40.2%) ενώ 20 είναι νηπιαγωγοί (9.3%) και 5 είναι ειδικοί παιδαγωγοί (2.3%). Στη σύγκριση των δύο δειγμάτων από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσά τους όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας (52.5% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη έχουν έως 15 χρόνια υπηρεσίας, έναντι 58.2% των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Κρήτη) ούτε στη συμμετοχή τους στα προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα (39.2% των εκπαιδευτικών από τη Θεσσαλονίκη έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα για τη διαφορετικότητα έναντι του 37% των εκπαιδευτικών από την Κρήτη). Επίσης, σε καμμία από τις υπό εξέταση μεταβλητές δεν διαφοροποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας. Από τους 294 εκπαιδευτικούς, οι 108 (36.7%) δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα παρέμβασης ή επιμόρφωσης με θέμα τη διαφορετικότητα, ενώ 148 εκπαιδευτικοί (50.3%) δηλώνουν ότι έχουν εμπειρία από Προγράμματα Αγωγής Υγείας ή διαπολιτισμικά προγράμματα. Η συμμετοχή σε κάθε ένα από αυτά τα είδη προγραμμάτων φαίνεται να εξαρτάται και από τη συμμετοχή στο άλλο [χ 2 (1)=57.46, p<.001], είναι, δηλαδή, πιθανό ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα με θέμα τη διαφορετικότητα, έχουν συμμετάσχει επίσης και σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και το αντίστροφο. Δημογραφικά στοιχεία φοιτητών Από τους 178 φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 18 ήταν άνδρες (10.1%), 157 γυναίκες (88.2%) και 3 φοιτητές (1.7%) δεν δήλωσαν το φύλο τους. Ο μέσος όρος της ηλικίας τους ήταν τα έτη (Τ.Α.:2.82) με εύρος από τα 18 έτη έως τα 38 έτη. Σαράντα ένας φοιτητές (23%) προέρχονταν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 68 (38.2%) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 69 (38.8%) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο. Η κατανομή των φοιτητών όσον αφορά στο εξάμηνο σπουδών ήταν 1 φοιτητής (0.6%) στο 2ο εξάμηνο σπουδών, 71 φοιτητές (39.9%) στο 4ο εξάμηνο σπουδών, 68 φοιτητές (38.2%) στο 6ο εξάμηνο, 34 φοιτητές (19.1%) στο 8ο εξάμηνο, 3 φοιτητές (1.7%) στο 10ο εξάμηνο και 1 φοιτητής (0.6%) στο 12ο εξάμηνο. 75 φοιτητές (42.1%) δήλωσαν ότι έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας ενώ 73 φοιτητές (41%) δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα Αγωγής Υγείας (με διαπολιτισμικό χαρακτήρα) ή διαπολιτισμικά προγράμματα. Όπως και για τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι οι φοιτητές με εμπειρία σε διαπολιτισμικά προγράμματα Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 5

7 είναι πιο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα, και το αντίστροφο [χ 2 (1)=14.27, p<.001]. Επιπλέον, στατιστικά σημαντικά περισσότεροι φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας [χ 2 (2)=43.36, p<.001]. Πίνακας 1: Κατανομή φοιτητών ανά Πανεπιστήμιο και εξάμηνο Αριστοτέλειο Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κρήτης Θεσσαλίας 2ο - 1-4ο ο ο ο ο Σύνολο Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 6

8 B. Ερωτηματολόγιο Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου ( ναι, όχι, δεν ξέρω) αλλά και ανοιχτές ερωτήσεις για κάποιες από τις θεματικές (βλ. Παράρτημα, σελ 50). Ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών και των φοιτητών σε κάθε ερώτηση. Οι ερωτήσεις αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 17. Μορφές διαφορετικότητας στη σχολική τάξη Στους συμμετέχοντες δόθηκε ανοιχτή ερώτηση με θέμα «Ποιες μορφές διαφορετικότητας πιστεύετε ότι υπάρχουν σε μια σχολική τάξη στην Ελλάδα σήμερα;». Στην ανοιχτή αυτή ερώτηση απάντησαν 248 εκπαιδευτικοί (84.4%) και 148 φοιτητές (83.1%). Ακολουθούν τα ποσοστά των κατηγοριών διαφορετικότητας όπως παρουσιάζονται στο γράφημα 1. Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γράφημα 2: Μορφές διαφορετικότητας Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 7

9 Πίνακας 2 - Μορφές Διαφορετικότητας στη σχολική τάξη Εκπαιδευτικοί Φοιτητές εθνοπολιτισμικές διαφορές 74.8% 75.8% μορφωτικό υπόβαθρο 48.6% 42.1% σωματική αναπηρία 33.3% 35.4% κοινωνική τάξη 29.9% 33.1% οικονομικό επίπεδο 22.8% 25.3% θρησκεία 22.1% 23.6% φυλή 12.6% 17.4% εμφάνιση 8.5% 10.1% προβλήματα συμπεριφοράς 5.8% 5.1% διαφορές φύλου 4.54% 4.5% οικογενειακή κατάσταση 4.1% 2.2% σεξουαλικός προσανατολισμός 2.7% 2.2% χαρακτήρας 2.4% 0.6% Προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών Στους συμμετέχοντες τέθηκε η ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους;». Εκατόν πενήντα εκπαιδευτικοί (55.76%) πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους. Από αυτούς το 21.3% είναι άνδρες και το 78.7% είναι γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα έτη (Τ.Α.=8.22) και το 56.7% έχει λιγότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας. Το 34.7% των εκπαιδευτικών υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη και το 65.3% στην Κρήτη. Το 65.3% προέρχεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το από τη δευτεροβάθμια, το 10% από την προσχολική αγωγή και το 2% από την ειδική αγωγή. Το 44.6% έχει λάβει μέρος σε προγράμματα για τη διαφορετικότητα και το 51.7% έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. Γράφημα 3: Προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 8

10 Στην ίδια ερώτηση απαντούν θετικά 104 φοιτητές (58.43%), από τους οποίους το 12.5% είναι άνδρες και το 87.5% είναι γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα έτη (Τ.Α.=2.85).Το 29.8% προέρχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 35.6% από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το 34.6% από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στα πρώτα 4 εξάμηνα φοιτά το 34.6%, στο 6 ο το 43.3% και το 22.1% βρίσκεται στο 8 ο και πλέον εξάμηνο σπουδών. Το 46.2% των φοιτητών έχει συμμετάσχει σε επιμόρφωση ή υλοποίηση προγράμματος για την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και το 34.6% έχει λάβει μέρος σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. Γράφημα 4: Προκαταλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα η ομάδα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Κρήτη είναι πιο πιθανό να εκτιμήσουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη [χ 2 (1)=6.09, p=.014] ενώ, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πιθανότερο να προβούν σε αντίστοιχη εκτίμηση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους συναδέλφους τους της προσχολικής και ειδικής αγωγής [χ 2 (3)=10.4, p=.018]. Επίσης, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να αξιολογήσουν το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης ως παράγοντα συμβολής στη δημιουργία προκαταλήψεων εναντίον της διαφορετικότητας στα παιδιά, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους [χ 2 (2)=17.57, p<.001] και ανεξάρτητα από το φύλο του εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα είναι πιο πιθανό να προβούν σε αντίστοιχη εκτίμηση για το δάσκαλο/δασκάλα της τάξης σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν έχουν την εμπειρία αυτή [χ 2 (1)=5.24, p=.022]. Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας Στην ερώτηση «Είναι σημαντικό να γίνονται προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα και καταπολέμησης των προκαταλήψεων στο σχολείο;» 289 (98.3%) εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 9

11 διαφορετικότητα ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τους φοιτητές είναι 174 (97.8%). Διακόσιοι εβδομήντα δύο εκπαιδευτικοί (92.5%) και 171 φοιτητές (96.1%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα στην τάξη τους. Γράφημα 5: Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα διαφορετικότητας Δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποιες δεξιότητες απαιτούνται κατά τη γνώμη σας για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;». Το 86.7% των εκπαιδευτικών και το 88.8% των φοιτητών θεωρούν ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις για το ζήτημα των προκαταλήψεων, 94.2% των εκπαιδευτικών και 86.5% των φοιτητών πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αφορούν τη δυναμική της ομάδας, 86.7% των εκπαιδευτικών και 77% των φοιτητών θεωρούν ότι χρειάζονται εξειδικευμένες δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική δημιουργία κλπ. και 85% των εκπαιδευτικών και 86.5% των φοιτητών πιστεύουν ότι απαιτείται προσωπική επαφή του εκπαιδευτικού με «διαφορετικά» άτομα. Μόνο η ομάδα των φοιτητών διαφοροποιείται ως προς τις εξειδικευμένες δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι, την καλλιτεχνική δημιουργία, κλπ. Συγκεκριμένα, τις παραπάνω δεξιότητες είναι πιο πιθανό να τις αξιολογούν ως σημαντικές οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ακολουθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [χ 2 (2)=8.75, p=.013]. Ανεξάρτητα από το Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 10

12 Πανεπιστήμιο φοίτησης, οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων (2 ο 4 ο εξάμηνο) είναι πιο πιθανό να αξιολογούν αυτές τις δεξιότητες ως σημαντικές, σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που φοιτούν σε μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών (6 ο εξάμηνο και πλέον) [χ 2 (2)=6.5, p=.039]. Επίσης, η επιμόρφωση ή η εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα διαφοροποιεί τους φοιτητές στην επιλογή αυτών των δεξιοτήτων: οι φοιτητές που έχουν εμπειρία επιμόρφωσης ή εφαρμογής προγράμματος με αυτή τη θεματολογία είναι πιο πιθανό να αξιολογούν τις προαναφερθείσες δεξιότητες ως μη σημαντικές σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που δεν έχουν παρόμοια εμπειρία [χ 2 (1)=4.15, p=.042]. Γράφημα 6: Δεξιότητες εφαρμογής προγραμμάτων Πίνακας 3 - Δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές δεξιότητες για τη δυναμική της ομάδας 94.2% 86.5% γνώσεις για το ζήτημα των προκαταλήψεων 86.7% 88.8% εξειδικευμένες δεξιότητες για τη βιωματική μάθηση 86.7% 77% προσωπική επαφή του εκπαιδευτικού με «διαφορετικά» άτομα 85% 86.5% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 11

13 Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα;» Γράφημα 7: Κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες προγραμμάτων Πίνακας 4 - Αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές καλλιτεχνικές δραστηριότητες 95.2% 87.6% κοινές δραστηριότητες με «διαφορετικά» άτομα 93.2% 94.9% ομαδικές εργασίες 91.2% 94.4% εμπλουτισμός της υπάρχουσας ύλης 83.3% 79.8% δικτύωση σχολείων 82.3% 86% άντληση πληροφοριών από το Διαδίκτυο 82% 79.8% συμμετοχή της οικογένειας 81.3% 78.1% επισκέψεις ειδικών στο σχολείο 76.2% 73% δραστηριότητες εκτός σχολείου 73.1% 70.8% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 12

14 Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς την εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σε σχέση με τις δραστηριότητες εκτός του σχολείου με τη συμμετοχή άλλων φορέων, ως αποτελεσματική μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εμπειρία ενός τέτοιου προγράμματος προτείνουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς ως αποτελεσματική μέθοδο εφαρμογής των προγραμμάτων περισσότερο από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν την εμπειρία αυτή [χ 2 (1)=5.92, p=.015]. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται και ως προς το φύλο τους, σχετικά με τη συνεργασία και τη συμμετοχή της οικογένειας στη διενέργεια τέτοιων προγραμμάτων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προτείνουν τη μεθοδολογία αυτή σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους [χ 2 (2)=8.04, p=.018]. Παρόμοιο εύρημα απαντάται και στην περίπτωση των φοιτητών, όπου οι φοιτήτριες προτείνουν τις δραστηριότητες εκτός σχολείου με τη συνεργασία άλλων φορέων ως αποτελεσματική μεθοδολογία σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους [χ 2 (2)=5.97, p=.050]. Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού Στην ερώτηση «Γνωρίζετε πού μπορεί να βρείτε υλικό για τέτοιες παρεμβάσεις;» το 54.4% των εκπαιδευτικών και το 64% των φοιτητών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρει υλικό για παρεμβάσεις σχετικές με την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα.. Γράφημα 8: Αναζήτηση παιδαγωγικού υλικού Ως προς αυτή τη μεταβλητή, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται από την εμπειρία εφαρμογής προγράμματος ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα. Όπως είναι, άλλωστε, αναμενόμενο, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα είναι πολύ πιο πιθανό να γνωρίζουν πού θα βρουν σχετικό υλικό σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν είχαν παρόμοια εμπειρία [χ 2 (1)=59.23, p<.001]. Παρόμοιο εύρημα συναντάται και στην ομάδα των φοιτητών, αυτοί που έχουν συμμετάσχει σε μαθήματα με αυτή τη θεματολογία ή και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων είναι πιθανότερο να γνωρίζουν πού θα βρουν σχετικό υλικό σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 13

15 δεν έχουν τέτοια επιμόρφωση [χ 2 (1)=18.16, p<.001]. Επίσης, η ομάδα των φοιτητών διαφοροποιείται και ως προς το πανεπιστήμιο φοίτησης. Πιο ενήμεροι για το σχετικό υλικό παρουσιάζονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακολουθούν οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έπειτα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [χ 2 (2)= 8.68, p=.013]. Εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Η επόμενη ερώτηση ήταν «Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στο σχολείο;» Γράφημα 9: Εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας Πίνακας 5 - Πιθανά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές έλλειψη χρόνου 82.7% 79.8% απουσία εξειδικευμένης επιμόρφωσης 76.2% 71.3% απουσία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 74.8% 70.8% έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών 69.4% 83.1% απουσία φορέα/πλαισίου 64.6% 64% αρνητική στάση των άλλων συναδέλφων 36.4% 59% έλλειψη στήριξης από τη διεύθυνση 35% 65.2% αδιαφορία των μαθητών 20.7% 27% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 14

16 Για την ομάδα των εκπαιδευτικών οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις αφορούν την έλλειψη κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, ως προς τα αντιλαμβανόμενα πιθανά εμπόδια. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί που έχουν την εμπειρία εφαρμογής προγράμματος για την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα είναι πιο πιθανό να αξιολογούν την έλλειψη κινητοποίησης αυτή ως εμπόδιο στην εφαρμογή των προγραμμάτων, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία [χ 2 (1)=5.94, p=.015]. Επίσης, η έλλειψη κινητοποίησης αναφέρεται περισσότερο ως εμπόδιο στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας, της προσχολικής και της ειδικής αγωγής [χ 2 (3)=10.68, p=.014]. Για την ομάδα των φοιτητών, η διαφοροποίηση αφορά την απουσία ενός φορέα/πλαισίου που θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσουν την απουσία ενός τέτοιου φορέα ως εμπόδιο, και ακολουθούν οι συμφοιτητές τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [χ 2 (2)=8.78, p=.012]. Ανάγκες των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα Στους συμμετέχοντες τέθηκε η ερώτηση «Τι πιστεύετε πως χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα;». Οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως προς την ανάγκη για συγκεκριμένο φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας σε σχέση με τον τόπο εργασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της Κρήτης είναι πιο πιθανό να αναγνωρίζουν ότι ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται έναν τέτοιο φορέα για να εφαρμόσει προγράμματα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη [χ 2 (1)=5.02, p=.025]. Γράφημα 10: Ανάγκες εκπαιδευτικών Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 15

17 Πίνακας 6 - Ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση με την εφαρμογή Προγράμματος Διαφορετικότητας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 95.2% 82.6% επιπλέον υποστήριξη 85.4% 89.3% επιπλέον εκπαίδευση 83.3% 71.9% φορέας επιμόρφωσης και εποπτείας 60.2% 42.7% Πλαίσια διεξαγωγής προγραμμάτων Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν «Ποια προγράμματα/παρεμβάσεις θα επιλέγατε να κάνετε και σε ποιο χώρο θα ήταν καλό να διεξαχθούν αυτά τα προγράμματα;» για τη διεξαγωγή προγραμμάτων σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και τη βία. Οι δύο ομάδες συμμετεχόντων διαφοροποιούνται σημαντικά στις επιλογές τους ως προς τα προγράμματα με θέμα τις διακρίσεις [χ 2 (1)=14.59, p<.001], την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα [χ 2 (1)=12.82, p<.001] και τη βία [χ 2 (1)=17.27, p<.001] με τους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν την κοινότητα ως πλαίσιο εφαρμογής λιγότερο από ό,τι οι φοιτητές. Γράφημα 11: Μορφές προγραμμάτων που θέλουν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 16

18 Πίνακας 7 - Διεξαγωγή Προγράμματος Διαφορετικότητας στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές Στο σχολείο Στην κοινότητα Στο σχολείο Στην κοινότητα διακρίσεις 34.6% 65.4% 15.6% 84.4% ευαισθητοποίηση στη 33.2% 66.8% 15.6% 84.4% διαφορετικότητα Βία 30.5% 69.5% 11.1% 88.9% Ρατσισμός 30.4% 69.6% 23% 77% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 17

19 Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα συγκεκριμένων θεματικών σε σχέση με παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου, απαντώντας στην ερώτηση «Πόσο σημαντικές και απαραίτητες είναι κατά τη γνώμη σας οι παρεμβάσεις στα σχολεία στην καταπολέμηση των φαινομένων αυτών μέσα από το σχολείο;». Οι θεματικές αφορούσαν εθνική ή εθνοτική διαφορετικότητα, φυλετική διαφορετικότητα, τσιγγανοφοβία, αντισημιτισμό, θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, σωματική και νοητική αναπηρία, ισότητα φύλων και αντιλήψεις σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Γράφημα 12: Σύγκριση εκπαιδευτικών και φοιτητών στις θεματικές προγραμμάτων Πίνακας 8 - Αξιολόγηση της σημαντικότητας συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικοί Φοιτητές σωματική και νοητική αναπηρία 72.9% 70% εθνική ή εθνοτική διαφορετικότητα 67.9% 58.3% ισότητα φύλων 63.3% 60% φυλετική διαφορετικότητα 57.9% 60.3% τσιγγανοφοβία 51.4% 43.1% αντιλήψεις για το σεξουαλικό προσανατολισμό 50.5% 36.9% θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές 47% 41.4% αντισημιτισμός 36.7% 33.6% Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 18

20 Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών Διαφοροποίηση του δείγματος σε σχέση με την εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα ή επιμόρφωση για τη διαφορετικότητα Η ομάδα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την εμπειρία εφαρμογής ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει τέτοια προγράμματα είναι πιο πιθανό 1. να πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους [χ 2 (2)=6.33, p=.042] 2. να θεωρούν την έλλειψη κινητοποίησης από πλευράς των εκπαιδευτικών ένα εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων με αυτή τη θεματολογία [χ 2 (2)=8.02, p=.018]. 3. να γνωρίζουν πού θα αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό για τέτοιου είδους προγράμματα [χ 2 (2)=61.01, p<.001]. Επίσης οι φοιτητές που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα για τη διαφορετικότητα ή παρακολούθησαν μαθήματα με αυτή τη θεματική, είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν πού θα βρουν εκπαιδευτικό υλικό για τέτοιου είδους παρεμβάσεις [χ 2 (2)=18.44, p<.001]. 4. να θεωρούν τις εκτός σχολείου δραστηριότητες με τη συμμετοχή άλλων φορέων [χ 2 (2)=6.93, p=.031] ως αποτελεσματική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Συμπερασματικά, τα προγράμματα προσφέρουν τεχνογνωσία και συμβάλλουν στον αναστοχασμό και την αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Επίδραση του τόπου εργασίας Ως προς την ενημερότητα για την εξεύρεση κατάλληλου υλικού σχετικά με παρεμβάσεις για τη διαφορετικότητα, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται και σε σχέση με τον τόπο εργασίας: 1. περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν πού να αναζητήσουν υλικό για τις παρεμβάσεις, σε σχέση με τους συναδέλφους τους στην Κρήτη [χ 2 (2)=10.53, p=.005]. 2. περισσότεροι εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι προκατειλημμένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών τους, σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται στην Κρήτη [χ 2 (2)=9.48, p=.009]. Επίδραση Πανεπιστημίου φοίτησης 1. Στην επιμόρφωση για ζητήματα διαφορετικότητας. Περισσότεροι φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έχουν λάβει μέρος σε μαθήματα, επιμόρφωση ή εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε ζητήματα διαφορετικότητας σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας [χ 2 (2)=43.36, p<.001]. Το εύρημα αυτό αντανακλά τη σύνθεση και τη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών ππου προσφέρουν τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα, τις διαφορές των φύλων κλπ. Τα περισσότερα μαθήματα με αυτή την κατεύθυνση διεξάγονται στο ΑΠθ, αρκετά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ελάχιστα ή καθόλου στο Πανεπιστήμιο θεσσαλίας. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 19

21 2. Στις δεξιότητες στη βιωματική μάθηση. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι πιο πιθανό να θεωρούν τις δεξιότητες στη βιωματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες ως δεξιότητες απαραίτητες για την εφαρμογή ενός προγράμματος για τη διαφορετικότητα [χ 2 (4)=10.7, p=.030] και πιο πιθανό να σημειώνουν ότι έχουν ανάγκη ενός συγκεκριμένου φορέα επιμόρφωσης και εποπτείας για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα διαφορετικότητας [χ 2 (4)=11.55, p=.021], σε σχέση με τους συναδέλφους τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 3. Στην εμπλοκή και συνεργασία της οικογένειας στη διενέργεια προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο ως αποτελεσματική μεθοδολογία οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε σχέση με τους συναδέλφους τους από Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη [χ 2 (4)=10.96, p=.027]. Εξάμηνο σπουδών Οι φοιτητές που βρίσκονται σε μικρότερα εξάμηνα σπουδών (2 ο 4 ο εξάμηνο) είναι πιο πιθανό να θεωρούν το δάσκαλο της τάξης ως παράγοντα συμβολής στη δημιουργία προκαταλήψεων στα παιδιά, σε σχέση με συναδέλφους τους που βρίσκονται στη μέση (6 ο εξάμηνο) και στο τέλος των σπουδών τους (8 ο 12 ο εξάμηνο) [χ 2 (4)=12.86, p=.012]. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών i-red 20

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός

Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Προφίλ του σχολείου Πολυδύναμο κέντρο Λιοπετρίου: 4 Δημόσια τμήματα (99 παιδιά)

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Υπεύθυνη Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα WeC.A.R.E. (κύρια φάση, 2013-2014) Επιστημονική Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα