4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού"

Transcript

1 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο εργασίας ανά υπηρεσία, µε αποτέλεσµα σηµαντικές διαφοροποιήσεις αποδοτικότητας και επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών προς τον πολίτη. 1) Η Αναδιοργάνωση λειτουργιών και αρµοδιοτήτων. 2) Οι Βελτιώσεις επί του συνολικού Οργανογράµµατος για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και πολυδιάσπαση των υπηρεσιών 3) Η ανάπτυξη σύγχρονων µορφών οργάνωσης και διοίκησης (π.χ. Σύσταση επιτελικής οµάδας διοίκησης και διαχείρισης έργων, δράσεων και επειγουσών καταστάσεων, σύσταση οργανικής (οργανωτικής) µονάδας για σχεδιασµό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων και προγραµµάτων, επιχειρησιακού προγράµµατος, κλπ. Ανθρώπινο υναµικό Αν και ως σύνολο προσδιορίζεται επαρκής στελέχωση του ήµου, τόσο σε επίπεδο προσόντων όσο και διάρθρωσης, προκύπτουν σοβαρές διαφοροποιήσεις ανά ιεύθυνση και Τµήµατα, µε σηµαντικότερες επισηµάνσεις: 1) Την σοβαρή εξάρτηση σηµαντικών τµηµάτων από συµβασιούχους, 2) Την υποστελέχωση κρίσιµων τοµέων όπως ο Προγραµµατισµός και η Οικονοµική ιαχείριση, οι προµήθειες, η συντήρηση των οχηµάτων µηχανηµάτων, κλπ 3) Την αναµενόµενη αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ανωτάτων και ανώτερων στελεχών 4) Την ελλιπή ενσωµάτωση σε έργα και διαδικασίες ειδικών οµάδων εργαζοµένων, κυρίως ευπαθών οµάδων 5) Τον ελλιπή σχεδιασµό ολοκληρωµένου σχεδίου επί τόπου εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού, ανάλογα µε το πρακτικό είδος και επίπεδο των απαιτούµενων υπηρεσιών και εργασιών που καλούνται να προσφέρουν. 6) Το ελλιπές πρακτικό Σχέδιο ιοίκησης και Ελέγχου των αποτελεσµάτων στο συνολικό Κύκλο Σχεδιασµός- Απόφαση- Υλοποίηση- Αποτελέσµατα- Ενσωµάτωση απαραίτητων ιορθώσεων. 1) Η Αριθµητική Ανάπτυξη του υναµικού του ήµου, σε µονιµότερο στελεχιακό υναµικό, για την κάλυψη των αναγκών, µε περισσότερη έµφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις οικονοµίες κλίµακας 2) Ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την αφοµοίωση νέων τεχνολογιών στις διάφορες διευθύνσεις του ήµου 3) ηµιουργία προϋποθέσεων για την προσφορά ευκαιριών για την ανάδειξη - ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 170

2 4) Η εφαρµογή συστήµατος διοίκησης ολικής ποιότητας, µε στοχοθεσία και δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας. 5) Η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του ήµου και της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών µέσω συστήµατος παροχής κινήτρων 6) Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας δήµου - πολιτών Υποδοµές Υπηρεσιών του ήµου Το επίπεδο υποδοµών του ήµου εµφανίζει ελλείψεις ενώ ορισµένοι τοµείς και κτιριακές υποδοµές χρήζουν επέκτασης ή βελτίωσης. Οι ελλείψεις αυτές αντιµετωπίζονται σήµερα µε εξαιρετική δυσκολία, ενώ οι πολύ καλές Υποδοµές Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, υποστηρίζουν την περιστασιακή µερική υπέρβαση του προβλήµατος. 1) Η Κατασκευή Κτιριακών Υποδοµών 2) Η Αναβάθµιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εντός του ήµου 3) Η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ήµο και της επικοινωνίας µε τον πολίτη. 4) Η Αναβάθµιση σε υλικοτεχνικές υποδοµές και εξοπλισµό σε υπηρεσίες που λειτουργούν µε µεγάλο βαθµό ανεπάρκειας λόγω ελλείψεων βασικού εξοπλισµού 5) Η ανάπτυξη υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών από κάθε διαθέσιµο ηµοτικό Κτίριο. 6) Η ψηφιακή σύγκλιση Οικονοµικά Παρά την συνεχή σταδιακή βελτίωση των οικονοµικών του ήµου και την αποτροπή κρίσιµων καταστάσεων, τα οικονοµικά του ήµου και η υλοποίηση των στόχων του επηρεάζονται: 1) Από την ανάγκη σταδιακής ανόρθωσης των οικονοµικών του ήµου και αντιµετώπισης πολυετών παλαιών υποχρεώσεων και δεσµεύσεων. 2) Από την δυσµενή για την αναπτυξιακή προσπάθεια του ήµου, σχέση λειτουργικών δαπανών προς επενδύσεις, οι οποίες (επενδύσεις) δεν ξεπερνούν πρακτικά το 10-15% του συνολικού προϋπολογισµού, µε αποτέλεσµα µε δυσκολία να συντηρούνται υφιστάµενες υποδοµές και να εντάσσονται ελάχιστα νέα έργα, ενώ δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί το πρόγραµµα αποζηµιώσεων και απαλλοτριώσεων και το πρόγραµµα ωρίµανσης έργων προς ένταξη στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 3) Από την σηµαντική υστέρηση ενταγµένων έργων στο ΠΕΠ Αττικής και τα λοιπά Τοµεακά Προγράµµατα του Γ ΚΠΣ. 4) Από την υστέρηση ένταξης περισσότερων έργων στον ΘΗΣΕΑ 5) Από την απουσία σηµαντικών επενδύσεων κεντρικών φορέων στην περιοχή, όπως το ΥΠΕΧΩ Ε. 1) Συνολικό σχέδιο οικονοµικής αναδιοργάνωσης του ήµου 2) Αναζήτηση και ιάθεση πόρων για άµεση υλοποίηση δράσεων και ενεργειών ωρίµανσης έργων προς ένταξη στη Προγραµµατική Περίοδο. 3) Επιδίωξη ένταξης σηµαντικών έργων σε χρηµατοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ 4) Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως τα JESSICA 171

3 5) Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Κεντρικές Χρηµατοδοτικές Πηγές 6) Αναζήτηση πόρων για επενδύσεις από Σ ΙΤ 7) Εφαρµογή σταθερού προγράµµατος Αναδιοργάνωσης και Οικονοµιών κλίµακας στο ήµο Εξωτερικό περιβάλλον Στα όρια του ήµου Χαλανδρίου Ο ήµος Χαλανδρίου, ο οποίος στο ΓΠΣ του 1989 και τις διαδοχικές τροποποιήσεις του οργανώνεται σε 17 πολεοδοµικές ενότητες, συγκεντρώνει: - παραδοσιακές λειτουργίες προαστίου, - πυκνοδοµηµένη κατοικία, - λειτουργίες σηµαντικού αστικού κέντρου, - τάσεις εγκαταστάσεις εδρών επιχειρήσεων υπερτοπικής εθνικής και διεθνούς δραστηριότητας, - οικιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια του - οικιστική οργάνωση που σε γενικές γραµµές ακολούθησε την άναρχη ανάπτυξη του συνόλου της χώρας αν και στο ήµο διατηρήθηκαν συνοικίες και γειτονιές που ακόµη διατηρούν την ταυτότητα τους. Παράλληλα τα περιθώρια περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης είναι πρακτικά πεπερασµένα 16. Τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά των κατοίκων του ήµου προσδιορίζονται, σε σχέση µε τον µέσο όρο της Αττικής, από το υψηλότερο µορφωτικό και εισοδηµατικό επίπεδο. Παρ όλα αυτά, διαµορφώνονται τάσεις περισσότερο διαµονής και λιγότερο µόνιµης κατοικίας, που απαξιώνουν τα χαρακτηριστικά οργάνωσης της γειτονιάς και της συνολικής συνεισφοράς. Στο ήµο δεν διακρίνονται ιδιαίτερα Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριστικά που θα προσέδιδαν στην πόλη το αντίστοιχο κύρος. Υφίσταται απαξίωση Αρχιτεκτονικών Χαρακτηριστικών, µε την καταστροφή αξιοσηµείωτων κτιρίων στις γειτονιές της πόλης ή άλλων κτιρίων εποχής, ενώ υφίστανται ηµιτελή κτίρια µε πολυετή στασιµότητα, ύπαρξη αυθαίρετων κτισµάτων σε συνδυασµό µε κατασκευαστικές «υπερβάσεις» σε µεγάλο αριθµό των οικοδοµών. Ο ήµος διαθέτει περιορισµένο πράσινο, εντούτοις, περισσότερο πράσινο και συναφείς κοινόχρηστους χώρους σε σχέση µε τον µέσο όρο ήµων της Αττικής, η συντήρηση και επέκταση του οποίου απαιτεί πλέον ολοκληρωµένες δράσεις και διαδικασίες. Το επίπεδο των αστικών αναπλάσεων και της φιλικότητας της πόλης στον πεζό, τα ΑΜΕΑ και την καθηµερινότητα, χρήζει συµπληρωµατικών ουσιωδών παρεµβάσεων για το επίπεδο και τις απαιτήσεις των κατοίκων. Παρουσιάζονται ανάγκες βελτίωσης των υποδοµών περιβάλλοντος (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και Αποκοµιδή- ιαχείριση Απορριµµάτων) Το επίπεδο εξυπηρέτησης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είναι ικανοποιητικό, ενώ υφίσταται και ηµοτική Συγκοινωνία Η κυκλοφορία των οχηµάτων παρουσιάζει προβλήµατα λόγω του µεγάλου φορτίου που δέχεται η περιοχή, ενώ είναι περιορισµένη η διάθεση χώρων στάθµευσης µε αποτέλεσµα σοβαρές επιπτώσεις στην καθιέρωση µόνιµης παράνοµης στάθµευσης και έλλειψης- αποτροπής σχετικής αστυνόµευσης. 16 Σύµφωνα µε τις ενδείξεις µετρητών της ΕΗ, ο πληθυσµός εκτιµάται στην τάξη των κατοίκων 172

4 Στον ήµο έχει διαµορφωθεί αξιόλογο εµπορικό κέντρο και ζώνες, ενώ παρουσιάζεται τάση εγκατάστασης σηµαντικών επιχειρήσεων, για την προσέλκυση και οργάνωση της οποίας δεν υφίσταται οργανωµένο σχέδιο. Υφίσταται όµως άναρχη και πολλές φορές προβληµατική εικόνα του κέντρου (χρήσεις καταστηµάτων, πινακίδες, σηµάνσεις). Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του ήµου απαιτεί συνολική αναβάθµιση των υποδοµών και κυρίως ενσωµάτωση νέων διαδικασιών απλοποίησης της εξυπηρέτησης σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση του συνόλου των ηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Οι προνοιακές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ήµο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές Οι δραστηριότητες πολιτισµού είναι επίσης εξαιρετικά ανεπτυγµένες., Οι υποδοµές σχολικής στέγης καλύπτουν την υψηλή ζήτηση, µε νέα συγκροτήµατα πρόσφατα κατασκευασµένα. Εντούτοις, απαιτείται συνεχής συντήρηση και αναβάθµιση των υποδοµών Σηµειώνεται επίσης ότι το επίπεδο ασφάλειας και αστυνόµευσης χρήζει βελτίωσης ακολουθώντας τα συνολικά χαρακτηριστικά της Αττικής. Στη ευρύτερη Μητροπολιτική Αττική Ο ήµος Χαλανδρίου κατέχει κεντρική γεωγραφική θέση στην Μητροπολιτική Αττική, µε αποτέλεσµα να δέχεται τις σχετικές πιέσεις ανά τοµέα και επιρροές από ευρύτερες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. ιασχίζεται από Άξονες υπερτοπικής κυκλοφορίας (Κηφισίας, Μεσογείων Αττική οδός, Εθ. Αντιστάσεως - Πεντέλης) µε πολλαπλές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) στο οικιστικό περιβάλλον και την καθηµερινότητα, όπως και σηµαντικών µέσων µεταφοράς. Υφίστανται Υπερτοπικοί Άξονες Ανοικτών Χώρων πράσινου και απορροής οµβρίων (όπως τα ρέµατα), που επηρεάζουν την συνολική εικόνα του ήµου. Εξαρτάται σε θέµατα µεγάλων υποδοµών όπως Ύδρευση, Αποχέτευση, ΣΑ, Ενέργεια κλπ, από αποφάσεις της Κεντρικής ιοίκησης. Είναι ασαφής η εξέλιξη της ιοικητικής Μεταρρύθµισης για την Μητροπολιτική Αττική η οποία µπορεί να επηρεάσει και το ήµο Χαλανδρίου. 4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ SWOT Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει, στο αρχικό αυτό στάδιο, το βασικό πλαίσιο δυνατοτήτων της Πόλης του Χαλανδρίου και του ήµου ως υπηρεσία, το οποίο συνοψίζεται στα επόµενα, στη βάση του οποίου θα πρέπει να σχεδιαστεί ο Αναπτυξιακός Σχεδιασµός του ήµου, όπως θα προκύψει στο παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Ισχυρά Σηµεία Η υφιστάµενη επωνυµία και αποδοχή της πόλης ως τόπου κατοικίας, κατοίκων µε υψηλότερο του µέσου όρου, µορφωτικό και εισοδηµατικό επίπεδο. Η Πολεοδοµική Οργάνωση της πόλης, σε 17 πολεοδοµικές ενότητες Η σηµαντική υφιστάµενη αστική παράδοση Η συµµετοχή σε πολυετή έργα Αστικής Ανάπτυξης που διαµορφώνουν ευρύτερες συγκλίσεις και συναινέσεις, στην βασική άποψη ανάπτυξης της πόλης. Η ύπαρξη πράσινου σε ικανοποιητικότερο επίπεδο από το µέσο όρο ήµων της Αττικής, ο οποίος παραταύτα είναι χαµηλός σε αναγωγή µέτρων πρασίνων ανά κάτοικο 173

5 Οι υφιστάµενες και µελλοντικές επιρροές από υπερτοπικές δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ή ετοιµάζονται να εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του ήµου, όπως π.χ. των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων, η µεταφορά Υπουργείων και ΝΠ, η λειτουργία εδρών Επιχειρήσεων Εθνικής και ιεθνούς σηµασίας, η λειτουργία µεγάλων Εµπορικών Κέντρων αλλά και εστιασµένων σηµείων διασκέδασης και αναψυχής. Η διαµόρφωση και λειτουργία αξιόλογου εµπορικού κέντρου και ζωνών. Η ύπαρξη υπερτοπικού πράσινου που επιβάλλει ευρύτερες συνεργίες και δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του. Η ύπαρξη και αποδοχή σηµαντικού πράσινου και περιφερειακών συνοικιών, σε συνδυασµό µε αρκετά έργα αστικών αναπλάσεων Το αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο κεντρικών οδικών αξόνων, µέσων µεταφοράς όπως Λεωφορείων και Μετρό και γειτνίαση µε µείζονος σηµασίας υπερτοπικούς άξονες όπως η Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων και Αττική Οδός. Η αποδοχή της περιοχής ως εγκατάστασης Επιχειρηµατικής Έδρας σηµαντικών Επιχειρήσεων Η σαφής δέσµευση ηµοτικής Αρχής ως προς την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς όφελος του Πολίτη. Η σαφής δέσµευση ηµοτικής Αρχής ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το ισχυρό και έµπειρο διοικητικό σχήµα το οποίο δίνει έµφαση στις δηµοκρατικές διαδικασίες και στην ορθολογική λήψη αποφάσεων. Η πολιτο-κεντρική κουλτούρα του ήµου. Η πολυετής εµπειρία συµµετοχής κυρίως σε Ευρωπαϊκά αλλά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Η έγκαιρη προετοιµασία της διοικητικής µηχανής του ήµου για υποβολή προτάσεων δράσεων για ένταξη σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ Η προσφορά ικανοποιητικών υπηρεσιών πρόνοιας Η ένταξη νέων τεχνολογιών όπως το portal στην εξυπηρέτηση του πολίτη Οι σηµαντικές και θεσµοθετηµένες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες Αδύνατα Σηµεία Η µη εφαρµογή του πολεοδοµικού και οικιστικού σχεδιασµού, η ύπαρξη κτισµάτων µε συνεχείς κατασκευαστικές «υπερβάσεις» σε ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό των οικοδοµών, έλλειψη µέτρων διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της πόλης, αδυναµία απαλλοτριώσεων, κλπ. Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα, Έλλειψη αστυνόµευσης της παράνοµης στάθµευσης, Άναρχη διάταξη των υφιστάµενων οργανωµένων χώρων στάθµευσης. Η διαχρονικά υποβαθµισµένη συµµετοχή δηµοσίων επενδύσεων στην περιοχή, καθώς και τα έργα από το Γ ΚΠΣ. Το προβληµατικό επίπεδο Αστυνόµευσης της Πόλης σε συνδυασµό µε την ελλιπή επιβολή βασικών Προβλέψεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι µερικώς αναξιοποίητοι ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι µε κίνδυνο απαξίωσης της επωνυµίας τους 174

6 Η ανυπαρξία δοµών υποστήριξης Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Η ανταγωνιστική δράση όµορων ή παρακείµενων ήµων µε παρόµοια χαρακτηριστικά και ελκυστικότητα Οι πιέσεις στον Οικιστικό Ιστό από τον µεγάλο κυκλοφοριακό όγκο διερχοµένων οχηµάτων. Επιπτώσεις από την αστική διάχυση και την επέκταση του αστικού ιστού σε ολόκληρο το ηπειρωτικό τµήµα του Ν. Αττικής, καθώς και τη διάχυση κεντρικών λειτουργιών εκτός παραδοσιακού κέντρου του λεκανοπεδίου Ο µεγάλος αριθµός ιευθύνσεων και Υπηρεσιών του ήµου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σηµαντικές δαπάνες κλίµακας και πολυδιάσπαση και επικάλυψη αρµοδιοτήτων. Η σταδιακή αλλά συνεχής αποδυνάµωση του ήµου από Στελεχιακό υναµικό Ανώτατου ή Ανώτερου Επιπέδου, ιδιαίτερα στους τοµείς των Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών. Η καθυστερηµένη και ελλιπής στελέχωση λειτουργία του Γραφείου Προγραµµατισµού. Η αδυναµία ουσιαστικής διαχείρισης, της εφαρµογής του Σχεδίου Πόλης, ΓΠΣ και των Επεκτάσεων του, του ελέγχου επί Πολεοδοµικών Παραβάσεων, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, γεγονός που δηµιουργεί αίσθηση ανοχής της µη νοµιµότητας Η δυσµενής σχέση Εσόδων και Επενδύσεων, στον ήµο και τις οµές του, που επιδρά στον αναπτυξιακό σχεδιασµό. Η απουσία οργανωµένου σχεδίου προβολής του ήµου και εσωτερικών δοµών που θα αναλάβουν την προβολή του. Η ελλιπής προετοιµασία µελετών και ολοκληρωµένων δράσεων ωρίµανσης έργων προς ένταξη στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, λόγω των ελλιπών δηµόσιων επενδύσεων στο τοµέα αυτό Η έλλειψη συνολικής στρατηγικής για θέµατα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Οργάνωσης στην Πόλη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην πλήρη ολοκλήρωση πράξεων εφαρµογής για την συνολική έκταση του ήµου Η ελλιπής κτιριακή υποδοµή και υποδοµές µηχανογράφησης Ευκαιρίες Η διαµορφωµένη σύγκλιση απόψεων των βασικών φορέων για την ανάπτυξη της πόλης. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της πόλης, στην συνολική χωροταξία της Μητροπολιτικής Αττικής. Η ολοκληρωµένη άποψη πολεοδοµικής οργάνωσης της πόλης. Η διαµόρφωση, σε σηµαντικό βαθµό, των δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Η συµµετοχή των κατοίκων στην προοπτική δηµιουργίας όρων κοινωνικά επικοινωνιακής γειτονιάς και επιπέδου κατοικίας. Ο συνεχιζόµενος σταθερός ρυθµός ζήτησης κατοικιών από νέους κατοίκους µε τα ίδια κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά Η τάση επιλογής της περιοχής ως τόπου επιχειρηµατικής εγκατάστασης στο βαθµό που συνοδευτεί από υποδοµές εξυπηρέτησης όπως µέσα µεταφοράς και ιδιαίτερα µετρό, χώροι στάθµευσης κλπ. 175

7 Η αίσθηση των κατοίκων ότι υφίστανται δυνατότητες συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης από τον ήµο, αντίστοιχο του επιπέδου των κατοίκων. Η προσπάθεια ιοικητικής Αναδιοργάνωσης και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των Υπηρεσιών του ήµου, µε δηµιουργία κέντρων κόστους, σε εφαρµογή και των προβλεπόµενων από τον ν.3463/2006. Η προσπάθεια περιστολής δαπανών και διεκδίκησης πόρων (οφειλοµένων και νέων), για την βελτίωση της αναλογίας εσόδων και διατιθεµένων πόρων για επενδύσεις από την πλευρά του ήµου Η προσπάθεια αντιστροφής του κλίµατος και προετοιµασίας του ήµου µε ολοκληρωµένο σχεδιασµό, για την αξιοποίηση έργων από Συγχρηµατοδοτούµενα Ταµεία, κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως JESSICA και κεντρικούς πόρους Απειλές Οι ανταγωνιστικές δράσεις άλλων περιοχών- πόλων της ευρύτερης Αττικής Η οικιστική ανάπτυξη της πόλης χωρίς την διαµόρφωση Αρχιτεκτονικού και Πολεοδοµικού- Οικιστικού στίγµατος, σε συνδυασµό µε την διαµόρφωση ως κυρίαρχης άποψης της αποδοχής των οικοδοµικών- κτιριολογικών αυθαιρεσιών Η προβληµατική κατάσταση της εικόνας των καταστηµάτων και ιδιαίτερα πινακίδων, και σηµάνσεων. Η αντίρροπη τάση διαµόρφωση σε πολλές περιπτώσεις συµπεριφοράς διαµονής και όχι κατοικίας Η απουσία επενδύσεων από συγχρηµατοδοτούµενους πόρους του Γ ΚΠΣ - Η µη µέγιστη αξιοποίηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και πόρων και η αδύναµη οργανωτική προσαρµογή του ήµου και των Υπηρεσιών του στην κατεύθυνση αυτή, όπως και η ελλιπής διάθεση πόρων. - Η µεγάλη εξάρτηση σηµαντικών υπηρεσιών του ήµου από Συµβασιούχους. - Οι περιορισµένες Οικονοµικές υνατότητες του ήµου, και ιδιαίτερα η δυσµενής σχέση επενδύσεων- λειτουργικών, που επηρεάζουν τις δυνατότητες παρεµβάσεων ιδιαίτερα στο πεδίο κρίσιµων απαλλοτριώσεων, διανοίξεων, αστικών αναπλάσεων κλπ., έργων σηµαντικών για την ανάδειξη της επωνυµίας της πόλης - Η µη εφαρµογή διαδικασιών και συστηµάτων διοίκησης στις περισσότερες υπηρεσίες, Νοµικά Πρόσωπα και Εταιρείες του ήµου 176

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα