Σαρ. Κώδηθαο: Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: Fax: Αξηζ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ."

Transcript

1 Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ. Γηεύζπλζε: Δπαγγειηζηξίαο 2 Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ Σαρ. Κώδηθαο: Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: Fax: Αξηζ. Δγθπθιίνπ: 21 ΘΔΜΑ: «Δθινγηθέο δαπάλεο, δηαρείξηζε θαη δεκνζηόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ελόςεη ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ ηεο 7 εο Ννεκβξίνπ Οξηνζέηεζε πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ» Ζ ςήθηζε ηνπ Ν. 3870/2010 «Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο θαη έιεγρνο απηψλ» θαη ε άκεζε εθαξκνγή ηνπ ζηηο πξνζερείο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο απνηειεί κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία.. Πεξαηηέξσ, είλαη γλσζηφ φηη κε ην Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαηνρπξψζεθε ζεζκηθά ν λένο ράξηεο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα κε ηε δεκηνπξγία κεγάισλ θαη ηζρπξψλ Ο.Σ.Α., ηε ζεκειίσζε ησλ λέσλ αηξεηψλ πεξηθεξεηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο. 1

2 Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεγάιεο κεηαξξχζκηζεο ζα παξέκελε αηειήο, αλ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ δηαθάλεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ νη λέεο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Δπίζεο, δηαζθαιίδεηαη ε επηθξάηεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζνλνκίαο, ηεο ηζνπνιηηείαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ ζηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. Ο Ν.3870/2010 (ΦΔΚ Α /138) «Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο» απνηειεί ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θαη ζπληζηά ζεκαληηθή παξέκβαζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εκβάζπλζεο ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζνλνκίαο θαη ηεο θαηνρχξσζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ λφκνπ απηνχ, εκπίπηνπλ νη ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο, αληηπεξηθεξεηάξρεο, δήκαξρνη, πεξηθεξεηαθνί θαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Δηδηθφηεξα: 1. ΔΟΓΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Με ηα άρθρα 1 και 2, ηνπ αλσηέξσ λφκνπ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ. ΔΟΓΑ: Έζνδα γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο, λννχληαη πιένλ πνζά πνπ πξνέξρνληαη κόλν από εηζθνξέο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηνχο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ. Ωζηφζν θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ζπλδπαζκψλ γηα εμεχξεζε πφξσλ κέζσ ηεο δηάζεζεο θνππνληώλ, ελώ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε νλνκαζηηθνπνηεκέλσλ δηπιόηππσλ εηζηηεξίσλ εθδειώζεσλ σο ζπλήζεο πξαθηηθή επξείαο ρξήζεο. Σα δηπιφηππα εηζηηήξηα αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο πεξηθέξεηαο ή ηνπ δήκνπ θαη ζηα ζηειέρε ηνπο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά το όνομα, το επώνσμο, το πατρώνσμο, ο ΑΦΜ και ο αριθμός δελτίοσ ταστότητας (ΑΔΤ) ή τοσ διαβατηρίοσ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν δηαηίζεηαη. 2

3 Ζ δπλαηόηεηα απηή ηεο δηάζεζεο δηπιφηππσλ εηζηηεξίσλ εθδειψζεσλ παξέρεηαη θαη ζηνπο ππνςήθηνπο. Ζ δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ απηψλ, γίλεηαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ απφ ην ίδην πξφζσπν (2.000 θαη 500 επξώ αληίζηνηρα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 θαη 2 ηνπ λφκνπ απηνχ. Σα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηε δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ απηψλ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 1/3 θαη ην 1/5 αληίζηνηρα ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δαπαλώλ ζπλδπαζκώλ θαη ππνςεθίσλ. ΓΑΠΑΝΔ: Γαπάλεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ είλαη ηα πνζά πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηηο αλάγθεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνεθινγηθνχ αγψλα. ηηο εθινγηθέο δαπάλεο, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη αθφκε θαη νη παξνρέο θαη δηεπθνιύλζεηο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίεο απνηηκώληαη ζε ρξήκα. ε απηή ηελ θαηεγνξία ηεο έκκεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηάζεζε ή παξαρψξεζε δσξεάλ ή κε κεησκέλν αληάιιαγκα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ π.ρ ηε ρξήζε απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο αθηλήησλ σο εθινγηθψλ θέληξσλ, ηελ έθδνζε θπιιαδίσλ θαη ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε γηα ηελ απνζηνιή ηνπο, ηελ πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηνλ ηχπν, ζηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θ.ν.θ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ παξνρψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ θαη γηα θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, ζα εθδνζεί θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία θαη ζα ζαο θνηλνπνηεζεί. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ: ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηηο πεγέο άληιεζεο εζφδσλ, παξακέλεη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδπαζκψλ γηα δηαθίλεζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ κέζσ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ (ζε ηξάπεδεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα), πνπ ηεξνχληαη ζην φλνκα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ ππνςεθίνπ πεξηθεξεηάξρε ή δεκάξρνπ ή ηνπ νηθνλνκηθνχ δηαρεηξηζηή. Ωζηφζν φκσο, ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε εηζάγεη νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ κεξηθψο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ: 1. Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηζρύεη πιένλ θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο ζπκβνύινπο. 3

4 2. Όια ηα έζνδα ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ εζφδσλ απφ εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, δηαθηλνχληαη πηα κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, δειαδή ζε πνζνζηό 100% ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπο (θαη φρη ζε πνζνζηφ 80%, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα). 3. Οη δαπάλεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ δηαθηλνχληαη νκνίσο κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζε πνζνζηό 95% ηνπ ζπλνιηθνύ ύςνπο ηνπο (θαη φρη ζε πνζνζηφ 80%, φπσο ίζρπε κέρξη ζήκεξα). 4. Σν ύςνο ηνπ ινγαξηαζκνύ δελ πξέπεη λα ππεξβεί ην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηάζεζεο ζηνπο αλσηέξσ ινγαξηαζκνχο. Οη επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκώλ θαη νη νξηδφκελνη απφ απηνχο δηαρεηξηζηέο, θαζψο θαη νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνβνύλ ζην άλνηγκα απηνηειώλ ινγαξηαζκώλ ζε λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο ζηε ρψξα ηξάπεδεο θαη ππνθαηαζηήκαηα απηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαθηλνχληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ. Σα αλσηέξσ πξόζσπα, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο απηνχο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα ειεγθηηθά ηεο θαζήθνληα. Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Γαπαλψλ, ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηηο νηθείεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβώζνπλ ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ. Με ζρεηηθφ έγγξαθφ καο, δεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, λα δηεπθνιχλνπλ νη ηξάπεδεο ην έξγν ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ. 2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΝΟΜΟΤ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ απηνχ, νξηνζεηείηαη ε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ελψ εηδηθόηεξα κόλν γηα ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ, ε 4

5 πξνεθινγηθή πεξίνδνο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ, δει. από ηελ 9 ε Απγνύζηνπ Ζ πξνεθινγηθή πεξίνδνο γηα ηελ πξνβνιή ησλ ππνςεθίσλ ζηα ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ θαη ζην δηαδίθηπν (κε εμαίξεζε ηηο πξνζσπηθέο ηζηνζειίδεο ηνπο) αξρίδεη δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ, δειαδή απφ 7 επηεκβξίνπ 2010, φπσο εηδηθφηεξα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ. 3. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Με ηο άρθρο 3, ηίζεληαη πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε θάζε είδνπο παξνρέο, γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηνπο ππνςεθίνπο απφ: Φπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη νθεηιέηεο ησλ νηθείσλ ΟΣΑ (Ν.Α θαη δήκσλ) γηα πνζφ άλσ ησλ επξώ (θαη φρη άλσ ησλ επξψ πνπ πξνβιεπφηαλ κέρξη ηψξα) ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη ηδξχκαηα ΟΣΑ θάζε βαζκνχ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ απηψλ Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη ηδηνθηήηεο ή εθδφηεο εκεξεζίσλ ή πεξηνδηθψλ εληχπσλ παλειιήληαο ή ηνπηθήο θπθινθνξίαο ή ηδηνθηήηεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ή ηδηνθηήηεο δηαδηθηπαθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη απφ ζπδχγνπο θαη θαηηφληεο απηψλ. Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη ππάιιεινη ησλ νηθείσλ ΟΣΑ ή ησλ αληηζηνίρσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ απηψλ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε ιήςε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ. Με ηο άρθρο 4 θαζνξίδεηαη ην αλώηαην όξην ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, από ην ίδην θπζηθό πξόζσπν. πγθεθξηκέλα: 5

6 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλδπαζκώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξώ. Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηνπο ππνςεθίνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 500 επξώ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πξνβιέπνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θπξώζεηο. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ απηνχ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηεο θάζε πεγήο ζηα πιαίζηα ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ζεζπίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο θπξψζεηο ζηνπο παξαβάηεο. 4. ΥΧΡΟΙ ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ Με ηο άρθρο 5, πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ κελπκάησλ ησλ ζπλδπαζκψλ, ζα εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3023/2002. ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, ζα εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ ρψξσλ γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ ζπλδπαζκψλ. Δθηφο ησλ ρψξσλ απηψλ, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε (αλάξηεζε, επηθφιιεζε θ.ι.π.) πάζεο θχζεσο εθινγηθνχ πιηθνχ. 5. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ Με ηο ίδιο άρθρο 5, θαζνξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη δεκνηηθώλ ζπλδπαζκώλ. Δηδηθφηεξα: Γηα ηνπο δεκνηηθνύο ζπλδπαζκνύο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε ελφο (1) εθινγηθνύ θέληξνπ γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα. Γηα ηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζπλδπαζκνύο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε ελόο (1) εθινγηθνύ θέληξνπ γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα κε εμαίξεζε ηελ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ πνπ επηηξέπεηαη έλα αλά λνκό. 6

7 Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε ή επηθφιιεζε αεξνπαλώ, παλώ, αθηζώλ θαη θάζε άιινπ είδνπο πιηθνχ πξνβνιήο, πέξαλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα νξηζηνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3023/2002. Ωζηόζν, επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε αθηζώλ κόλν ζηνπο ρώξνπο απηνύο, θαζώο θαη κέζα ζην ρώξν ησλ εθινγηθώλ θέληξσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε κεγαθσληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ρψξνπο πνπ γεηηληάδνπλ κε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία, ελψ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη ε θιίκαθα έληαζεο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε θάζε κνξθήο έλζεησλ θπιιαδίσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ, θαζψο θαη ε δηαλνκή ηνπο απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ωζηφζν, δελ εκπνδίδνληαη νη ζπλδπαζκνί λα δηαθηλνχλ νη ίδηνη ην ζρεηηθφ πιηθφ ζηνπο ρώξνπο απηνύο ή κέζσ ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ, δηαδηθηύνπ θ.ι.π. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο ε πξνψζεζε πξνεθινγηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Σελ παξακνλή θαη ηελ εκέξα ησλ εθινγώλ, απαγνξεχνληαη νη πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο, ε πξαγκαηνπνίεζε νκηιηψλ, ε ρξήζε θάζε κέζνπ δηαθήκηζεο (π.ρ αθίζεο, έληππν πιηθφ), ξαδηνηειενπηηθήο πξνβνιήο θαη πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν. ηο άρθρο 6 αλαθέξνληαη νη απαγνξεχζεηο θαηά ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή γηα ηνπο ππνςήθηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο, πεξηθεξεηαθνύο θαη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, ήηνη: Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία εθινγηθώλ θέληξσλ απφ ππνςεθίνπο ή απφ ηξίηνπο ράξηλ απηψλ. Απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία εληεπθηεξίσλ θαη εθινγηθώλ γξαθείσλ απφ ππνςεθίνπο ή απφ ηξίηνπο ράξηλ απηψλ. Γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο, δελ επηηξέπεηαη επίζεο ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ή κίζζσζε ππαίζξησλ ή ζηεγαδόκελσλ ρώξσλ, απφ θαη 7

8 πξνο ηξίηνπο, γηα ηε ιεηηνπξγία εθινγηθψλ θέληξσλ, εθινγηθψλ γξαθείσλ θαη εληεπθηεξίσλ θάζε κνξθήο. Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε αθηζώλ, γηγαληναθηζώλ, παλώ, αεξνπαλώ, θσηνγξαθηώλ θαη θάζε άιινπ είδνπο πξνβνιήο ζε εμσηεξηθνχο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο θαη ζε απηνθηλνχκελα κέζα Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε πξφζθαηξσλ θαηαζθεπώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξσζηηθώλ νπζηώλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε νηνλδήπνηε εμσηεξηθφ ρψξν. Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθίλεζε θπιιαδίσλ θαη ινηπνχ πξνεθινγηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο. Απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε θάζε κνξθήο έλζεησλ θπιιαδίσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ, θαζψο θαη ε δηαλνκή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ φκσο λα δηαθηλνχλ ην ζρεηηθφ πιηθφ πξνβνιήο ηνπο δηα ρεηξόο ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο ή ζε άιινπο ρώξνπο ή κέζσ ηαρπδξνκηθώλ απνζηνιώλ, δηαδηθηύνπ θ.ι.π. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο ε πξνψζεζε πξνεθινγηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. 6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΜΦΑΝΙΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΣΑ Μ.Μ.Δ. ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ, ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο γηα ηελ πξνβνιή θαη ηηο εκθαλίζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ, ησλ ππνςήθησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηα ΜΜΔ θαη ζην δηαδίθηπν, πξνζδηνξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηνπο δύν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, δειαδή απφ ηελ 7 ε επηεκβξίνπ ηελ έλλνηα ησλ εκθαλίζεσλ ππάγνληαη νη ζπλεληεχμεηο, ε ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο εθπνκπέο φπσο π.ρ. πάλει δηαιφγνπ, δειηία εηδήζεσλ, ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, ε θάιπςε ηεο πξνεθινγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θ.ι.π. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ απηνχ, ηζρχνπλ νη αθόινπζνη πεξηνξηζκνί γηα ηα αλσηέξσ πξφζσπα: 8

9 1. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε παξνπζίαζε εθπνκπώλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά ειεθηξνληθά ΜΜΔ ειεχζεξεο ιήςεο θαη απφ ην δηαδίθηπν. 2. Οη εκθαλίζεηο ηνπο ζε θάζε είδνπο εθπνκπέο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ειεθηξνληθψλ ΜΜΔ ειεχζεξεο ιήςεο, ζε θνξείο παξνρήο θάζε κνξθήο ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 2 θνξέο ζε θάζε ειεθηξνληθφ ΜΜΔ εζληθήο εκβέιεηαο 1 θνξά ζε θάζε ειεθηξνληθφ ΜΜΔ ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο 1 θνξά ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηζηνζειίδεο ε πεξίπησζε ηπρφλ εθηάθησλ θαη απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, δελ ινγίδνληαη σο εκθαλίζεηο νη ζρεηηθέο δειψζεηο θαη ε ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα αηξεηά κνλνπξφζσπα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δμαίξεζε απφ ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκθαλίζεσλ, απνηειεί ε δπλαηφηεηα ησλ επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςήθησλ αληηπεξηθεξεηαξρώλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο πεξηνξηζκό ζε εθπνκπέο κε νξγαλσκέλεο ζπδεηήζεηο εθόζνλ: α) Μέρξη ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν (23 Οθησβξίνπ 2010), έρεη δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 3 αθόκε ζπλππνςήθηώλ ηνπο ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο θαη β) Μεηά ηελ αλαθήξπμε, ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε θαηαιακβάλεη ηα 2/3 ησλ αλαθεξπρζέλησλ. γ) ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο εθινγήο, κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά νη επηθεθαιήο θαη ησλ δύν ζπλδπαζκώλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εκθαλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ, απαγνξεύεηαη ε θαηαβνιή εθινγηθήο δαπάλεο αλεμαξηήησο πνζνύ πξνο ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν νηθνλνκηθό αληάιιαγκα. Σπρφλ απνδεδεηγκέλε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ, επηθέξεη ηελ έθπησζε από ην αμίσκα ηνπ 9

10 ππνςεθίνπ θαη πνηλή θπιάθηζεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ή λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ. 7. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΔΚΛΟΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ Με ηο άρθρο 7, ζεζκνζεηείηαη ην αλψηαην φξην ησλ εθινγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, κε απψηεξν ζηφρν λα δηαζθαιηζηνχλ ίζεο επθαηξίεο πξνβνιήο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νκαιέο ζπλζήθεο ηνπηθνχ πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην εθινγηθψλ δαπαλψλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ζπλδπαζκψλ, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο (πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή δήκνπ) ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ζπληειεζηή, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ, είηε δεκνηηθώλ είηε πεξηθεξεηαθώλ, ην αλψηαην φξην δαπαλψλ γηα ηνπο δχν ζπλδπαζκνχο, απμάλεηαη θαηά 10%. Α. Πεξηθεξεηαθέο εθινγέο: Α.1. Ανώηαηο όριο δαπανών ηων ζυνδυαζμών: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο αλώηαηα όξηα δαπαλώλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. εκεηψλεηαη φηη, ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε θαη αληηπεξηθεξεηάξρε. 10

11 Παξάδεηγκα: ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο ΖΠΔΗΡΟΤ (ελδεηθηηθά). (Πίλαθαο 1) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πιεζπζκφο χλνιν Δδξψλ Αξηζκφο ππνςεθίσλ (πξνζαχμεζε 50%) Όξην δαπαλψλ ππνςεθίσλ Όξην δαπαλψλ ζπλδπαζκνχ Ησαλλίλσλ Άξηαο Θεζπξσηίαο Πξέβεδαο χλνιν Α.2. Ανώηαηο όριο δαπανών ηου υποψήθιου περιθερειάρχη, ανηιπεριθερειάρχη και περιθερειακού ζυμβούλου: Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ππνςεθίσλ, πνιιαπιαζηάδεηαη ην πνζό ησλ επξώ επί ζπληειεζηή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πιεζπζκφ ηεο νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο (πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 11

12 (Πίλαθαο 2) ΟΡΗΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ Πιεζπζκόο εθινγηθήο Πνζό πληειεζηήο Όξην δαπαλώλ πεξηθέξεηαο (θάηνηθνη) αλαθνξάο ππνςεθίσλ (επξώ) Μέρξη , Μέρξη Μέρξη , Άλσ ησλ Απμάλεηαη θαηά 1 κνλάδα αλά θαηνίθνπο Παξάδεηγκα : (Πίλαθαο 3) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πξαγκαηηθόο πληειεζηήο Όξην δαπαλώλ πιεζπζκόο ππνςεθίσλ Ησαλλίλσλ , ,00 Άξηαο , ,00 Θεζπξσηίαο , ,00 Πξέβεδαο , ,00 Τπελζπκίδεηαη φηη ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε απηνχο, νη νπνίεο απνηηκψληαη ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ΚΤΑ. 12

13 Β. Γεκνηηθέο εθινγέο: Β.1. Ανώηαηο όριο δαπανών ηων ζυνδυαζμών: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο αλώηαηα όξηα δαπαλώλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ θαη ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκόο ησλ εθινγηθώλ πεξηθεξεηώλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ζπλ ηελ θαηά πεξίπησζε πξνζαύμεζε, φπσο εκθαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: (Πίλαθαο 4) ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΓΤΑΜΩΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ε δήκνπο κε αξηζκό εθινγηθώλ πεξηθεξεηώλ Απφ 1-3 Απφ 4-6 Απφ 7-10 Άλσ ησλ 10 Όξην δαπαλώλ Ηζνδπλακεί κε ην άζξνηζκα δαπαλψλ ππνςεθίσλ Άζξνηζκα δαπαλψλ ππνςεθίσλ Άζξνηζκα δαπαλψλ ππνςεθίσλ Άζξνηζκα δαπαλψλ ππνςεθίσλ Πξνζαύμεζε - 20% 50% 75% Β.2. Ανώηαηο όριο δαπανών ηων υποψήθιων δημάρχων και δημοηικών ζυμβούλων: Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ππνςεθίσλ, πνιιαπιαζηάδεηαη ην πνζό ησλ επξώ επί ζπληειεζηή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 13

14 πιεζπζκφ ηεο νηθείαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: (Πίλαθαο 5) ΓΑΠΑΝΔ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ Πιεζπζκόο εθινγηθήο ηαζεξό πληειεζηήο Όξην δαπαλώλ πεξηθέξεηαο (θάηνηθνη) πνζό ππνςεθίσλ (επξώ) Μέρξη , Μέρξη Μέρξη , Μέρξη Μέρξη , Άλσ ησλ Απμάλεηαη θαηά 1 κνλάδα αλά θαηνίθνπο Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ησλ ππνςεθίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ παξνρέο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε απηνχο, νη νπνίεο απνηηκψληαη ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ΚΤΑ. εκεηψλεηαη αθφκε φηη, ζην αλψηαην φξην δαπαλψλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ, ηνπ νπνίνπ ην αλψηαην φξην είλαη ην ίδην κε απηφ ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο, εθδφζεθαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα αληίζηνηρα πνζά γηα θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα, νη νπνίεο θαη επηζπλάπηνληαη. 14

15 8. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, πξνζδηνξίδεηαη ζηα άξζξα 8, 9, 10, θαη 11. Δηδηθφηεξα: 8.1 Οξηζκόο δηαρεηξηζηή ηο άρθρο 8, πξνβιέπεηαη ν ππνρξεσηηθφο νξηζκφο πξνζψπνπ απφ ηνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε ή δήκαξρν, σο δηαρεηξηζηή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηνχληαη νπσζδήπνηε ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη, ν νξηζκφο δηαρεηξηζηή δελ είλαη ππνρξεσηηθόο ζε ΟΣΑ κέρξη θαηνίθνπο, νπφηε ηα θαζήθνληα απηά αλαιακβάλεη ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ. Ζ εμνπζία ηνπ δηαρεηξηζηή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν εληφο έηνπο απφ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ κε ηελ πεξάησζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ θαη ην θιείζηκν ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Οη ππνςήθηνη είλαη νη ίδηνη ππεύζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο. Τπελζπκίδεηαη επίζεο, φηη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο ηνπ 2006, εθαξκφζηεθε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ΑΦΜ γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο, ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ ηεθκαηξφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3202/2003. Ωζηφζν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3870/2010 πξνβιέπεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζεζκηθή πιένλ ππνρξέσζε ησλ ζπλδπαζκψλ λα δηαζέηνπλ εηδηθφ απηνηειή Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ΑΦΜ, ν νπνίνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπλδπαζκνχ απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. Γηα ηελ έθδνζή ηνπ, ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γ.Ο.Τ. ζρεηηθή γξαπηή δήισζε απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ ή ηνλ δηαρεηξηζηή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ην φλνκα ηνπ επηθεθαιήο απηνχ. Ο ΑΦΜ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη δηαθόπηεηαη α) ζε πεξίπησζε κε αλαθήξπμεο ηνπ ζπλδπαζκνχ β) κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 15

16 8.2 Βηβιία εζόδσλ - δαπαλώλ Άρθρο 9: Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδπαζκψλ λα ηεξνχλ εηδηθό απιόηππν βηβιίν εζόδσλ δαπαλώλ, ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ απφ ηελ Α Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο ή ηνπ δήκνπ. ην βηβιίν απηφ, θαηαγξάθνληαη πιένλ ην νλνκαηεπώλπκν, ην παηξώλπκν, ν ΑΦΜ θαη ν ΑΓΣ ή δηαβαηεξίνπ φζσλ θαηαβάιινπλ ζην ζπλδπαζκφ νπνηνδήπνηε πνζό, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πξνο ηα νπνία θαηαβάιιεηαη νπνηαδήπνηε δαπάλε απφ ην ζπλδπαζκφ. Κάζε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή εκθαίλεηαη κέζσ παξαζηαηηθψλ. Αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ απηνχ, απνζηέιιεηαη εληόο 30 εκεξώλ απφ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ απηνχ. Δπηπξφζζεηα, νη ζπλδπαζκνί σο πξόζσπα, έρνπλ θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Π.Γ.186/1992). ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλδπαζκνί πξέπεη λα ηεξνχλ βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ κε βάζε ην Κ.Β.., δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε απηνχ εθφζνλ ην βηβιίν εζφδσλ δαπαλψλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Κ.Β.. θαη ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ Γεκνζηνπνίεζε εζόδσλ δαπαλώλ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ Άρθρο 10: Με ην άξζξν απηφ, επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά κηα ξηδνζπαζηηθή ηνκή ζην θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηηαθηηθή ζεζκηθή θαη θνηλσληθή αλάγθε γηα δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα δεκηνπξγεζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κηα Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νπνίαο νη ζπλδπαζκνί θαη ππνςήθηνη ζα αλαξηνχλ ηα έζνδα, ηηο δαπάλεο ηνπο θαη ηα νηθεία παξαζηαηηθά. Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη γηα ζπλδπαζκνχο θαη ππνςεθίνπο ζε δήκνπο κέρξη θαηνίθνπο. Γχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ αλαθήξπμε ζπλδπαζκψλ, δει. απφ 7 επηεκβξίνπ κέρξη 23 Οθησβξίνπ 2010, νη επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκψλ ή νη δηαρεηξηζηέο ηνπο νθείινπλ λα δεηήζνπλ ηνλ εηδηθό 16

17 θσδηθό πξόζβαζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηήζνπλ ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπο ζηε Βάζε απηή. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο, ή ε απφθξπςε ή παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζπλεπάγεηαη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο ή αθόκε θαη έθπησζε ηνπ επηθεθαιήο θαη ησλ ππνςεθίσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ δαπαλψλ ηνπο θαηά 1/3 ηνπ αλσηάηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ απηψλ. Δηδηθά γηα ηηο πξνζερείο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ε ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ησλ ζπλδπαζκψλ αθνξά απηέο πνπ έρνπλ γίλεη κεηά ηελ 9 ε Απγνχζηνπ 2010, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ λ. 3870/2010. Δηδηθφηεξεο ηερληθέο θαη δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζηνχλ κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 8.4 Καηαζηάζεηο εζόδσλ δαπαλώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ Με ηο άρθρο 11, νη επηθεθαιήο ππνςήθηνη πεξηθεξεηάξρεο θαη δήκαξρνη, ππνρξενχληαη λα θαηαξηίζνπλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εθινγηθψλ εζφδσλ-δαπαλψλ, ηφζν γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνχο φζν θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Σηο ίδηεο θαηαζηάζεηο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ θαη φζνη απφ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο α) εμειέγεζαλ αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηθεξεηαθνί θαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη β) νη πέληε (5) πξψηνη αλαπιεξσκαηηθνί ησλ ζπλδπαζκψλ γ) φζνη ηπρφλ αλαδεηρζνχλ ζχκβνπινη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηθεξεηαθήο ή δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη δ) νη ζπλδπαζκνί θαη ππνςήθηνη εηο βάξνο ησλ νπνίσλ έρεη ππνβιεζεί θαηαγγειία γηα ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ εθινγηθψλ δαπαλψλ ζηελ νηθεία Δπηηξνπή. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνβιέπνληαη θαη νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο γ θαη δ. Ζ αλαιπηηθή θαηάζηαζε εζφδσλ δαπαλψλ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν φζσλ εηζέθεξαλ νπνηνδήπνηε πνζφ, θαζψο θαη ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ππνβάιινληαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρόλησλ ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ απφ ην νηθείν πξσηνδηθείν, ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη 17

18 Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ. 9. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΙ ΔΚΛΟΓΙΚΧΝ ΠΑΡΑΒΑΔΧΝ Με ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ απηνχ ζπγρσλεχνληαη νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ Ν.3202/2003, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ ζα αζθνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ, πνπ απνηειεί εληαίν δηθαηνδνηηθφ θαη ειεγθηηθφ φξγαλν. πγθξνηείηαη ζηελ έδξα ηεο πεξηθέξεηαο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα κε ηελ έλαξμε ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, δειαδή 4 κήλεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ. Δηδηθά φκσο γηα ηηο πξνζερείο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.3870/2010, δει. απφ ηελ 9 ε Απγνχζηνπ 2010, νπφηε θαη πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ νη αλσηέξσ Δπηηξνπέο (άξζξν 1 παξ.6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ). Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηρεηξείηαη κηα πην αληηθεηκεληθή θαη ακεξόιεπηε πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, δνζέληνο φηη ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζπλίζηαηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ δηθαζηηθνχ θαη ηνπ λνκηθνχ θιάδνπ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα: Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κέιε έλαο εθπξφζσπνο (κέινο) ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ν επίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ.Γ.Ο.Δ. (θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη απηή ε Τπεξεζία, ν Πξντζηάκελνο ηεο Α Γ.Ο.Τ.) ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθπξφζσπνη ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. θαη ηεο Δ.Ν.Α.Δ. θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζπδήηεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ είλαη ππνςήθηνη. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε νξζή θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ πξνεθινγηθνχ αγψλα θαη εηδηθφηεξα ζπλίζηαηαη α) ζηνλ έιεγρν ησλ θαηαγγειηώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηή κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, ζρεηηθά κε ηελ πξνεθινγηθή πξνβνιή ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη έγγξαθεο θαη επψλπκεο β) ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ 18

19 ππνςεθίσλ, δειαδή ησλ βηβιίσλ, ησλ νηθείσλ παξαζηαηηθψλ, ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ εζφδσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηήξεζεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ λφκνπ, αζθείηαη ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο γηα ηνπο θαηαγγειιφκελνπο ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε κε ηελ παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. ε δεκφζηα επίζεο ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. Ο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο αλαξηώληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ Δπηηξνπή νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο εληόο 5 κελώλ θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο εληόο 10 κελώλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Καζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο αζθνχληαη από 5 απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηα άξζξα 13, 14, 15 θαη 16 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ειεγθηηθφ έξγν ηεο Δπηηξνπήο, ηε δηαπίζησζε ηπρφλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηελ επηβνιή ησλ αληίζηνηρσλ θπξώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθπησζεο απφ ηα αηξεηά αμηψκαηα. Σέινο, παξαθαινχληαη νη θ.θ. Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνχζα εγθχθιην θαη ην Ν.3870/2010 ζηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Παξαθαινχληαη αθφκε θαη γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα ηνπο. Οη θ.θ. Γήκαξρνη θαη Ννκάξρεο παξαθαινχληαη επίζεο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Ν.3870/2010 ζηα δεκνηηθά θαη λνκαξρηαθά ζπκβνύιηα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα ηνπο. Δπίζεο, παξαθαινχληαη φινη νη αλσηέξσ γηα ηελ επξεία δεκνζηφηεηα ηνπ λένπ απηνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θάλνληαο ρξήζε θάζε πξφζθνξνπ κέζνπ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν πνιίηε θαη ππνςήθην. 19

20 πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο αληίηππν ηνπ Ν.3870/2010. Ζ παξνχζα δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ (www.ypes.gr). ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 1. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Σκήκα 1 ν Μέηξσλ Αζηπλφκεπζεο Π. Καλειινπνχινπ 4 ΗΩΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ ΑΘΖΝΑ 2. Πξσηνδηθεία Κξάηνπο & Δηζαγγειίεο Πξσηνδηθψλ (κέζσ Ν.Α) 3. θ.θ. Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ Έδξεο ηνπο 4. θ.θ. Πξνέδξνπο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ - Έδξεο ηνπο 5. θ.θ. Ννκάξρεο Έδξεο ηνπο 6. Γ/λζεηο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Ννκψλ Έδξεο ηνπο 7. θ.θ. Γεκάξρνπο (κέζσ Γ.Γ. Πεξηθεξεηψλ) 8. ΔΝΑΔ Μεζνγείσλ 15 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 9. ΚΔΓΚΔ Αθαδεκίαο 65 θαη Γελλαδίνπ 8 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 10. ΣΔΓΚ λνκψλ 11. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΟΗΑΛΗΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ (ΠΑ.Ο.Κ.) Ηππνθξάηνπο 22 Σ.Κ ΔΝΣΑΤΘΑ 20

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 03 / 09 / 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ Αρηζ. Πρφη.: 50038 ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΗΥΑΝΟΡΓΑΝΩΗ & ΗΔ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα