MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06"

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235% σε σχέση µε το 2005 και έφτασαν στα εκ. (ΛΚ εκ.). Τα proforma έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά 74% στα 1,150.9 εκ. (ΛΚ εκ.), ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων περιορίστηκε στο 19%, δηλαδή στα εκ. (ΛΚ εκ.). Εντυπωσιακή αύξηση στις χορηγήσεις κατά 23% οι οποίες ανήλθαν σε 12.0 δις. (ΛΚ 6.9 δις.) και στις καταθέσεις πελατών κατά 22% φτάνοντας στα 16.2 δις (ΛΚ 9.4 δις.). Υψηλή αποδοτικότητα µε τον proforma δείκτη εξόδων προς έσοδα να σηµειώνει σηµαντική βελτίωση στο 40.5% σε σχέση µε 59.1% το Ισχυρό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στα µέσα εκτοκιζόµενα κεφάλαια 2.7%. Βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου, όπως αποδεικνύεται από την πτώση του δείκτη Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο 6.6% από 9.1% το 2005 και του ποσοστού ετήσιας επιβάρυνσης προβλέψεων προς χορηγήσεις (cost of risk) στο 0.9%. ηµιουργία ενός δυνατού περιφερειακού χρηµατοοικονοµικού Οµίλου: καταστήµατα και παρουσία σε 12 χώρες. - ιευρυµένο µέγεθος και πελατειακή βάση µε σύνολο ενεργητικού της τάξης των 22.6 δις. (ΛΚ 13.1 δις.). - Σηµαντικά βελτιωµένη κεφαλαιακή επάρκεια µε σύνολο ιδίων κεφαλαίων της τάξης των 3.1 δις. (ΛΚ 1.8 δις.). - Ενδυναµωµένη αναγνωρισιµότητα λόγω των διευρυµένων µεγεθών. Οι εργασίες συγχώνευσης των 3 τραπεζών στην Ελλάδα (Εγνατία, Marfin Bank & Λαϊκή Ελλάς) προχωρούν µε ταχύ ρυθµό ώστε να ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι τις

2 Υπενθύµιση: Η δηµοσιευµένη Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων της Marfin Popular Bank για το έτος που έληξε στις περιέχει µόνο τα κέρδη του Οµίλου Λαϊκής αφού η συγχώνευση των τριών Οµίλων έγινε στις Ο δηµοσιευµένος Ενοποηµένος Ισολογισµός στις παρουσιάζει τους τρεις Οµίλους σε ενοποιηµένη βάση. Ως εκ τούτου, για σκοπούς συγκρισιµότητας παρουσιάζουµε τις Ενοποιηµένες Καταστάσεις Λογαριαµού Αποτελεσµάτων σε βάση proforma για τα έτη 2006 και Ο λογαριασµός proforma για το 2006 υποθέτει ότι οι τρεις Οµίλοι έχουν ενοποιηθεί από και για το 2005 υποθέτει ότι έχουν ενοποιηθεί από ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ PROFORMA ΚΕΡ ΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ευρώ εκ. 235% Το proforma κέρδος που αναλογεί στους µετόχους έφτασε στα εκ. (ΛΚ εκ.), σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 235% Νέος Όµιλος PROFORMA ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ % Το proforma Κέρδος ανα µετοχή έχει υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους και τον συνολικό αριθµό µετοχών στις Το Κέρδος ανα µετοχή ανήλθε σε 0.50 (ΛΚ 0.29) σηµειώνοντας αύξηση 235%. PROFORMA ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟ Α 59.1% 40.5% Ο proforma δείκτης εξόδων προς έσοδα µειώθηκε στο 40.5% το 2006 σε σχέση µε 59.1% το 2005, καταδεικνίοντας την σηµαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα του νέου Οµίλου. Νέος Όµιλος PROFORMA ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2.8% 2.7% Το proforma καθαρό επιτοκιακό περιθώριο έφτασε στο 2.7% σε σχέση µε 2.8% το Ο Όµιλος Marfin Popular Bank σε stand alone βάση διατήρησε το ψηλό καθαρό επιτακιακό περιθώριο του στο 2.9%. Νέος Όµιλος 2

3 PROFORMA ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ευρώ εκ % 1, Τα proforma έσοδα από εργασίες σηµείωσαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 74% και έφτασαν τα 1,150.9 εκ (ΛΚ εκ.) σε σχέση µε εκ. (ΛΚ εκ.) το χρηµατ οοικονοµικά και άλλα έσοδα δικαιώµατ α και προ µήθιες καθαρά έσοδα από τόκους PROFORMA ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ Καθαρά εσ. από τόκους Προµήθειες Χρηµατοοικονοµικά και άλλα 13 έσοδα EGNATIA MFG MPB Ευρώ εκ. Η συµπληρωµατικότητα των πηγών εισοδηµάτων των 3 Οµίλων φαίνεται από την ανωτέρω γραφική παράσταση. Ο κάθε Όµιλος συνεισφέρει στο ενοποιηµένο proforma εισόδηµα από εργασίες σύµφωνα µε τη δική του δυναµική, κάνοντας τα συνολικά έσοδα από εργασίες του νέου οµίλου σηµαντικά ισοζυγισµένα. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ (Ευρώ εκ.) +23% 12,017 Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε στα 12.0 δις. (ΛΚ 6.9 δις.) 9,767 σε σχέση µε 9.8 δις. (ΛΚ 5.7 δις.) το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 23%. Το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (68.8%) 6,910 8,273 προέρχεται από τον Όµιλο Marfin Popular Bank, µε τον Όµιλο Εγνατίας να συνεισφέρει το 22.8% και τον Όµιλο MFG το υπόλοιπο. 2,367 2,742 Ο Όµιλος MFG έχει ξεπεράσει την ένδειξη (guidance) που έχει δώσει σηµειώνοντας αύξηση 105% σε σχέση µε το ,002 MFG EGNATIA MPB 3

4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100% 100% 37% 38% 31% 30% 13 % 15 % 20% 18 % κατ αναλώτ ικα ενυπόθηκα µικροµεσαίες επιχ. µεγάλες επιχ. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Οµίλου απαρτίζεται στην πλειονότητα του από δάνεια προς Μεγάλες και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Το ποσοστό των στεγαστικών δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε, σύµφωνα µε τον στρατηγικό στόχο για αύξηση στην κατηγορία αυτή. Παρόλη την αύξηση σε απόλυτους αριθµούς των καταναλωτικών δανείων, το σχετικό ποσοστό τους στο σύνολο έχει µειωθεί ελαφρά λόγω των σχετικά ψηλότερων ρυθµών αυξήσεων στις άλλες κατηγορίες. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ είκτης ΜΕΧ είκτης κάλυψης ΜΕΧ 9.1% 6.6% 66% 67% Ο νέος Όµιλος επιδεικνύει βελτιωµένους δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε σχέση µε το Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ αυξήθηκε στο 67.1% από 66,0% το 2005, ενώ ο δείκτης ΜΕΧ µειώθηκε στο 6,6% σε σχέση µε 9.1% το Πρέπει να σηµειωθεί ότι δείκτης ΜΕΧ αυξάνεται λόγω των εργασιών του Οµίλου στην Κύπρο, όπου οι νοµικές διαδικασίες για την εκποίηση των υποθηκευµένων ακινήτων είναι πολύ πιο χρονοβόρες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, υποχρεώνοντας τον Όµιλο να έχει ψηλές Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις στον Ισολογισµό του για µεγάλο χρονικό διάστηµα (µέχρι και 10 χρόνια). Για το λόγο αυτό οι διαγραφές των χορηγήσεων δεν γίνονται νωρίς και συνήθως γίνονται µόνο όταν όλες οι προσπάθειες ανάκτησης των χρεών έχουν εξαντληθεί. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ (Ευρώ εκ.) 13,306 9,904 2, % 16,252 11,914 2,830 1,508 MFG EGNATIA MPB Οι καταθέσες πελατών του Οµίλου σηµείωσαν σηµαντική αύξηση της τάξης του 22%, από 13.3 δις. (ΛΚ 7.7 δις.) το 2005 σε 16.2 δις. (ΛΚ 9.4 δις.) το Οι κύριοι συντελεστές της αύξησης αυτής ήταν η Marfin Popular Bank και η MFG. Η MPB στην Κύπρο έχει πρόσβαση σε καταθέσεις χαµηλότερου κόστους οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκµετάλευση συνεργειών σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν 74.1% στις , από τους πιο υγιείς της αγοράς, υποστηρίζοντας την µελλοντική δυναµική αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου. 4

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την γεωγραφική ανάλυση των proforma κερδών του Οµίλου για το 2006 και Οι εργασίες στις Άλλες Χώρες περιλαµβάνουν την Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας, τα υποκαταστήµατα της Λαϊκής στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Λαϊκή Τράπεζα στη Σερβία και τις εργασίες της Εγνατίας στη Ρουµανία. Οι εργασίες στη Σερβία αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο του Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ο Όµιλος εφάρµοσε στη Σερβία σχέδιο πρόωρης αποχώρησης µε σκοπό την µείωση των υπαλλήλων από 338 σε 280 στις , το οποίο κόστισε περίπου 1.7 εκ. (ΛΚ 1.0 εκ.). Το δίκτυο καταστηµάτων είναι υπό αναδιοργάνωση µε σκοπό την συνένωση υφιστάµενων καταστηµάτων και άνοιγµα νέων για βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης. Επίσης το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων έχει υποβληθεί στα ίδια αυστηρά κριτήρια που εφαρµόζονται για τον υπόλοιπο Όµιλο και όπως αναµενόταν, έχουν γίνει σηµαντικές προβλέψεις µέσα στο Όλα τα πιο πάνω σε συνδυασµό µε την επιβάρυνση για απόσβεση των άύλων περιουσιακών στοιχείων, είχαν σαν αποτέλεσµα να προκύψει ζηµιά 10.9 εκ. (ΛΚ 6.3 εκ.) για το Αυτός είναι ο κύριος λόγος γιατί το κέρδος από τις Άλλες Χώρες µειώθηκε κατά 51% σε 8 εκ. (ΛΚ 4.6 εκ.). ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR: PRO-FORMA Ποσά σε Ευρώ '000 Κύπρος Ελλάδα Άλλες Χώρες ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έσοδα από εργασίες 397, , , ,292 63,170 41,537 Καθαρά έσοδα από τόκους 250, , , ,361 40,964 29,764 ικαιώµατα και προµήθειες 83,183 64, ,793 72,959 12,773 7,745 Χρηµατοοικονοµικά και άλλα έσοδα 63,733 51, ,919 52,972 9,433 4,028 Λειτουργικά έξοδα -188, , , ,558-42,140-23,112 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες -36,770-63,089-70,727-33,685-9,336-1,995 2,551 2, , Κέρδος πριν από τη φορολογία 174,866 79, ,602 79,341 11,694 16,430 Κέρδος µετά από τη φορολογία Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 150,596 58, ,030 52,082 8,053 16,386 Χορηγήσεις (σε Ευρώ εκ.) 4,550 3,768 6,130 5,105 1, Καταθέσεις (σε Ευρώ εκ.) 8,375 6,703 6,874 5,

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (in million) +23% 12,0 17 Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων είχε δυναµική ανάπτυξη σε όλους 9,767 1,337 τους γεωγραφικούς τοµείς στους οποίους ο Όµιλος % δραστηριοποιείται. Οι οικονοµίες της Ελλάδας και της Κύπρου 6,130 σηµειώνουν ψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σύγκριση 5,106 µε το µέσο ρυθµό ανάπτυξης της Ευρώπης. Ο Όµιλος επίσης έχει +20% παρουσία στις χώρες της Σερβίας και Ρουµανίας, οι οποίες έχουν 3,768 4, % ψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε 29 και 8 υποκαταστήµατα αντίστοιχα. Οι δυνατότητες επέκτασης σε συνδιασµό µε την ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια προσφέρουν στον Όµιλο τις ιδανικές CYPRUS GREECE INTERNATIONAL συνθήκες για επιταχυνόµενη µελλοντική ανάπτυξη του ενεργητικού και των εσόδων. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (in million) +22% 16, , % 6,874 5, % 6,703 8, % Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλους τους γεωγραφικούς τοµείς. Αξιοσηµείωτη επίσης ήταν η σηµαντική άνοδος στις καταθέσεις εντός των Κυπριακών δραστηριοτήτων, η οποία παρέχει µελλοντική ρευστότητα και χρηµατοδότηση για τις δραστηριότητες του Οµίλου, σε σχετικά χαµηλότερο κόστος. Με αυτή τη προοπτική, ο νέος Όµιλος στο µέλλον θα επιτύχει αξιόλογες συνέργειες κόστους δανεισµού (cost of funding). CYPRUS GREECE INTERNATIONAL PROFORMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ in EUR mill. +74% 1, % % % 398 CYPRUS GREECE INTERNATIONAL Τα λειτουργικά έσοδα του Οµίλου κατανέµονται εξισορροπηµένα κατά γεωγραφικό τοµέα. Οι δραστηριότητες στις Άλλες Χώρες αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς και αναµένεται συνέχεια στη µελλοντική τους δυναµική ανάπτυξη λόγω της παρουσίας του Οµίλου στις χώρες ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης της ΝΑ Ευρώπης. Εκτός από τις δραστηριότητες στη Σερβία και Ρουµανία, στα σχέδια του Οµίλου συµπεριλαµβάνεται περαιτέρω και η επέκταση των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία µέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης. 6

7 PROFORMA ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 62.0% 57.0% 56.0% 67.0% 47.0% 34.0% Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα των Ελληνικών και Κυπριακών δραστηριοτήτων είχε καθοδική τάση και ως αποτέλεσµα των συνεργειών εσόδων και εξόδων από την συνένωση. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα των δραστηριοτήτων στις Άλλες Χώρες έχει αυξηθεί σηµαντικά κυρίως λόγω της προαναφερθείσας προσθήκης της Σερβίας. 30% CYPRUS GREECE INTERN. ΚΕΡ ΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ in EUR mill % -51% +401% +156% CYPRUS GREECE INTERNATIONAL 8 Το κέρδος µετά την φορολογία των Κυπριακών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί σηµαντικά λόγω της µεγάλης αύξησης των λειτουργικών εσόδων (κατά 23%), τη περιορισµένη αύξηση των λειτουργικών εξόδων (κατά 2.8%) σε συνδιασµό µε τη σηµαντική µείωση των απαιτούµενων προβλέψεων. Τα καθαρά έσοδα των Ελληνικών δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί 4 φορές κυρίως λόγω της αύξησης στα λειτουργικά έσοδα (κατά 134%) συνοδευόµενης από µικρότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων (κατά 28%). Το καθαρό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες στις Άλλες Χώρες έχει επηρεασθεί αρνητικά λόγω της ζηµίας κατά 10.9 εκ. (ΛΚ 6.3 εκ.) η οποία προήλθε από έξοδα αναδιοργάνωσης κατά το πρώτο έτος δραστηριοτήτων στη Σερβία. Οι Σερβικές δραστηριότητες αναµένεται να συνεισφέρουν θετικά στα κέρδη του Οµίλου ξεκινώντας από το ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η συνένωση των τριών Οµίλων έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό και αναµένεται να ολοκληρωθεί βάσει προγράµµατος το αργότερο µέχρι Οι δραστηριότητες του νέου οµίλου θα οδηγήσουν σε σηµαντικές συνέργειες από περιορισµό κόστους και αύξηση εσόδων. Η δυναµική του Οµίλου εξελίσσεται βασιζόµενη σε τρείς άξονες: επιταχυνόµενη ανάπτυξη των στοιχείων του ενεργητικού και των εσόδων, περιορισµό των εξόδων και βελτίωση στη ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτές οι τάσεις είναι επιφανείς σε όλους τους γεωγραφικούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιέιται ο Όµιλος αυξάνοντας σηµαντικά τις πιθανότητες για βελτίωση της κερδοφορίας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο του Οµίλου, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην Ενηµέρωση Επενδυτών όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. 7

8 ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΤΥΠΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PRO FORMA) Ποσά σε Ευρώ 000 Marfin Financial Group 1 Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Marfin Popular Bank Νέος Όµιλος (Pro Forma) Έσοδα από εργασίες 446,889 72, % 158, ,508 12% 545, ,361 22% 1,150, ,168 74% Καθαρά έσοδα από τόκους 19,216 12,101 59% 103,438 94,601 9% 363, ,668 21% 486, ,370 20% ικαιώµατα και προµήθειες 48,230 22, % 42,321 35,460 19% 107,198 87,694 22% 197, ,597 36% Χρηµατοοικονοµικά και άλλα έσοδα 379,443 37, % 13,183 12,447 6% 74,459 57,999 28% 467, , % Λειτουργικά έξοδα -84,671-31, % -133, ,438 16% -364, ,963 7% -582, ,848 19% Έξοδα προσωπικού -25,705-16,443 56% -70,064-63,321 11% -184, ,794 13% -280, ,558 16% Έξοδα διοίκησης -42,467-10, % -34,860-29,562 18% -77,536-64,935 19% -154, ,065 47% Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας -1,314-1,082 21% -8,777-7,385 19% -20,606-33,989-39% -30,697-42,456-28% Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -15,185-3, % -19,675-15,170 30% -81,973-80,245 2% -116,833-98,769 18% Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 580 1,300-55% 0-8 n/a 2,551 2,457 4% 3,131 3,749-16% Κέρδος πριν από τη φορολογία 362,798 42, % 25,566 27,062-6% 182, ,855 73% 571, , % Φορολογία -115,020-9, % -5,738-8,491-32% -30,725-29,929 3% -151,483-48, % Κέρδος µετά από τη φορολογία 247,778 32, % 19,828 18,571 7% 152,073 75, % 419, , % Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 242,984 29, % 18,382 18,085 2% 148,862 73, % 396, , % Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % % % % Σηµ.1: Ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων της MFG είναι σε ατοµική βάση (stand alone) δηλαδή δεν περιλαµβάνει τα κέρδη της Εγνατίας και Λαικής Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 11.0% 3.0% 0.6% 0.6% 1.1% 0.7% 1.9% 0.7% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1.2% 1.3% 3.0% 3.3% 2.9% 2.9% 2.7% 2.8% είκτης εξόδων προς έσοδα 15.5% 38.9% 71.5% 70.4% 51.9% 58.8% 40.5% 59.1% Ποσοστό ετήσιας επιβάρυνσης προβλέψεων προς χορηγήσεις 1.5% 0.7% 0.7% 0.6% 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% είκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 90.2% 83.9% 60.3% 75.6% 69.3% 64.2% 67.1% 66.0% είκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 3.6% 4.2% 4.5% 5.3% 7.4% 10.1% 6.6% 9.1% 8

9 ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ευρώ εκατοµµύρια Marfin Financial Group 1 Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Marfin Popular Bank Νέος Όµιλος (Pro Forma) 2 Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % % % % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % % 1, , % 2, , % Άϋλα περιουσιακά στοιχεία % % % 1, % Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2, , % 3, , % 15, , % 22, , % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % % % 3,051.8 n/a n/a Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % % 1,411 1,161 22% 2,292 2,050 12% Ενυπόθηκα δάνεια % % 1,457 1,134 28% 1,852 1,353 37% Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % % 2,674 2,288 17% 3,764 3,185 18% Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % % 3,261 2,880 13% 4,746 3,843 24% Σύνολο πριν τις προβλέψεις 1, % 2, , % 8,803 7,463 18% 12,654 10,431 21% Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % % % % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 1, % 2, , % 8,273 6,910 20% 12,017 9,767 23% Καταθέσεις 1, % 2, , % 11, , % 16, , % Σηµ. 1 :Οι Ισολογισµοί της MFG και MPB είναι σε ατοµική βάση (stand alone) Note 2: Για το 2005 τα ποσά του Νέου Οµίλου έχουν υπολογιστεί µε βάση proforma 9

10 ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INCOME STATEMENT Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 568, ,361 28% 152, , , , ,467 Καθαρά έσοδα από τόκους 363, ,668 21% 103,518 94,321 82,944 82,628 84,779 ικαιώµατα και προµήθειες 107,198 87,694 22% 28,172 26,141 27,197 25,688 19,330 Μερίσµατα 1, % Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 60,792 22, % 9,920 10,546 7,839 8,836 4,983 Άλλα έσοδα 35,948 34,971 3% 10,123 8,242 9,270 8,313 17,148 Λειτουργικά έξοδα -364, ,963 7% -103,433-86,590-90,812-83,986-91,364 Έξοδα προσωπικού -184, ,794 13% -49,630-46,041-45,656-43,379-42,470 Έξοδα διοίκησης -77,536-64,935 19% -22,680-18,805-16,591-19,460-14,581 Αποσβέσεις -20,606-33,989-39% -5,410-5,109-5,942-4,145-13,087 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -81,973-80,245 2% -25,712-16,636-22,623-17,002-21,226 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 2,551 2,457 4% 674 1, Κέρδος πριν από τη φορολογία 206, ,855 95% 49,590 54,039 37,419 41,750 35,616 Φορολογία -30,725-29,929 3% -9,935-9,450-5,701-5,639-13,946 Κέρδος µετά από τη φορολογία 175,724 75, % 39,655 44,589 31,718 36,111 21,670 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 148,862 73, % 40,574 42,229 31,017 35,043 21,236 Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 1.08% 0.66% 1.08% 1.05% 1.02% 1.11% 0.66% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.86% 2.92% 2.86% 2.80% 2.78% 2.86% 2.92% είκτης εξόδων προς έσοδα 49.73% 58.77% 51.01% 50.17% 53.35% 53.39% 55.46% Cost of risk (annualized) 0.93% 1.08% 0.93% 0.89% 0.97% 0.86% 1.08% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 20.06% 13.12% 20.06% 19.50% 17.69% 17.10% 13.12% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια 1,411 1,398 1,358 1,407 1,161 22% Ενυπόθηκα δάνεια 1,457 1,373 1,300 1,196 1,134 28% Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 2,674 2,450 2,347 2,139 2,288 17% Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά 3,261 3,255 3,216 3,175 2,880 13% Σύνολο πριν τις προβλέψεις 8,803 8,476 8,221 7,917 7,463 18% Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 8,273 7,874 7,631 7,343 6,910 20% Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 2.14% Καταθέσεις 11, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων 1.69% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 1, , , , , % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 10

11 ΟΜΙΛΟΣ MFG STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 446,889 72, % 320,665 42,254 35,936 48,034 17,770 Καθαρά έσοδα από τόκους 19,216 12,101 59% 6,700 3,517 3,903 5,095 3,730 ικαιώµατα και προµήθειες 48,230 22, % 6,516 4,783 16,702 20,229 9,263 Μερίσµατα 4,366 6,225-30% , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 374,370 30, % 306,903 33,537 12,008 21,922 4,292 Άλλα έσοδα % Λειτουργικά έξοδα -84,671-31, % -56,358-10,033-9,372-8,909-9,884 Έξοδα προσωπικού -25,705-16,443 56% -9,469-5,972-5,198-5,064-4,932 Έξοδα διοίκησης -42,467-10, % -33,417-2,925-3,199-2,927-2,810 Αποσβέσεις -1,314-1,082 21% Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -15,185-3, % -12, ,876 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 580 1,300-55% Κέρδος πριν από τη φορολογία 362,797 42, % 264,700 32,327 25,762 40,008 8,200 Φορολογία -115,020-9, % -94,141-8,144-5,822-6,913-1,743 Κέρδος µετά από τη φορολογία 247,777 32, % 170,559 24,184 19,940 33,095 6,457 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 242,984 29, % 169,859 23,259 18,748 31,118 5,415 Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 10.99% 2.95% 25.87% 4.08% 3.66% 7.23% 2.09% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1.22% 1.34% 1.43% 0.92% 1.07% 1.43% 1.46% είκτης εξόδων προς έσοδα 15.55% 38.86% 13.55% 21.66% 24.06% 17.16% 45.06% Cost of risk (annualized) 1.52% 0.68% 5.15% 0.40% 0.39% 0.43% 1.37% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 33.76% 12.92% 82.26% 13.35% 10.98% 18.49% 8.43% ΟΜΙΛΟΣ MFG STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % Ενυπόθηκα δάνεια % Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % Σύνολο πριν τις προβλέψεις 1, % Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 1, % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 2.38% 2.48% 2.66% 2.80% 3.13% Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου % Προθεσµιακές καταθέσεις % Σύνολο 1, , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων -0.21% -0.22% -0.23% -0.24% -0.29% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 11

12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INCOME STATEMENT Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 158, ,611 13% 44,878 37,419 39,252 37,393 36,138 Καθαρά έσοδα από τόκους 103,438 95,320 9% 27,343 25,863 27,263 22,969 23,252 ικαιώµατα και προµήθειες 42,321 34,319 23% 12,049 8,405 9,764 12,103 9,060 Μερίσµατα % Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 9,148 5,408 69% 3,608 2,716 1,228 1,597 1,954 Άλλα έσοδα 3,869 5,389-28% 1, ,869 Λειτουργικά έξοδα -133, ,654 17% -37,464-30,168-31,999-33,743-33,169 Έξοδα προσωπικού -70,064-62,863 11% -18,567-16,581-18,132-16,784-17,321 Έξοδα διοίκησης -34,859-28,236 23% -10,987-8,165-7,835-7,873-8,948 Αποσβέσεις -8,777-7,385 19% -3,413-1,825-1,793-1,746-2,055 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -19,675-15,170 30% -4,497-3,597-4,240-7,341-4,846 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες % Κέρδος πριν από τη φορολογία 25,567 26,949-5% 7,040 7,376 7,403 3,749 2,961 Φορολογία -5,738-8,378-32% -1,097-1,708-1,763-1,170-2,062 Κέρδος µετά από τη φορολογία 19,829 18,571 7% 5,943 5,667 5,639 2, Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 18,382 18,085 2% 5,429 5,550 5,449 1, Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 0.56% 0.59% 0.64% 0.64% 0.65% 0.30% 0.29% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.99% 3.30% 3.04% 3.00% 3.19% 2.73% 2.86% είκτης εξόδων προς έσοδα 71.54% 70.04% 73.46% 71.01% 70.72% 70.61% 78.38% Cost of risk (annualized) 0.72% 0.64% 0.66% 0.56% 0.69% 1.24% 1.37% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 7.33% 7.88% 8.39% 8.80% 8.80% 3.19% 1.49% ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % Ενυπόθηκα δάνεια % Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % Σύνολο πριν τις προβλέψεις 2, , , , , % Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 2, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 3.06% 3.18% 3.36% 3.43% 3.75% Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου % Προθεσµιακές καταθέσεις % Σύνολο 2, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων 0.54% 0.45% 0.37% 0.30% 0.11% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 12

> Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες

> Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες > Όραµά µας είναι να γίνουµε ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ > Αξιοποιούµε τις νέες προοπτικές ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com 05 Ετήσιο Δελτίο Ηταν μια καταπληκτική χρονιά... 2003 234 48 2004 2005 307 262 61 ΠΩΛΗΣΕΙΣ εκατ. 50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα