MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06"

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235% σε σχέση µε το 2005 και έφτασαν στα εκ. (ΛΚ εκ.). Τα proforma έσοδα από εργασίες αυξήθηκαν κατά 74% στα 1,150.9 εκ. (ΛΚ εκ.), ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων περιορίστηκε στο 19%, δηλαδή στα εκ. (ΛΚ εκ.). Εντυπωσιακή αύξηση στις χορηγήσεις κατά 23% οι οποίες ανήλθαν σε 12.0 δις. (ΛΚ 6.9 δις.) και στις καταθέσεις πελατών κατά 22% φτάνοντας στα 16.2 δις (ΛΚ 9.4 δις.). Υψηλή αποδοτικότητα µε τον proforma δείκτη εξόδων προς έσοδα να σηµειώνει σηµαντική βελτίωση στο 40.5% σε σχέση µε 59.1% το Ισχυρό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στα µέσα εκτοκιζόµενα κεφάλαια 2.7%. Βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου, όπως αποδεικνύεται από την πτώση του δείκτη Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο 6.6% από 9.1% το 2005 και του ποσοστού ετήσιας επιβάρυνσης προβλέψεων προς χορηγήσεις (cost of risk) στο 0.9%. ηµιουργία ενός δυνατού περιφερειακού χρηµατοοικονοµικού Οµίλου: καταστήµατα και παρουσία σε 12 χώρες. - ιευρυµένο µέγεθος και πελατειακή βάση µε σύνολο ενεργητικού της τάξης των 22.6 δις. (ΛΚ 13.1 δις.). - Σηµαντικά βελτιωµένη κεφαλαιακή επάρκεια µε σύνολο ιδίων κεφαλαίων της τάξης των 3.1 δις. (ΛΚ 1.8 δις.). - Ενδυναµωµένη αναγνωρισιµότητα λόγω των διευρυµένων µεγεθών. Οι εργασίες συγχώνευσης των 3 τραπεζών στην Ελλάδα (Εγνατία, Marfin Bank & Λαϊκή Ελλάς) προχωρούν µε ταχύ ρυθµό ώστε να ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι τις

2 Υπενθύµιση: Η δηµοσιευµένη Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων της Marfin Popular Bank για το έτος που έληξε στις περιέχει µόνο τα κέρδη του Οµίλου Λαϊκής αφού η συγχώνευση των τριών Οµίλων έγινε στις Ο δηµοσιευµένος Ενοποηµένος Ισολογισµός στις παρουσιάζει τους τρεις Οµίλους σε ενοποιηµένη βάση. Ως εκ τούτου, για σκοπούς συγκρισιµότητας παρουσιάζουµε τις Ενοποιηµένες Καταστάσεις Λογαριαµού Αποτελεσµάτων σε βάση proforma για τα έτη 2006 και Ο λογαριασµός proforma για το 2006 υποθέτει ότι οι τρεις Οµίλοι έχουν ενοποιηθεί από και για το 2005 υποθέτει ότι έχουν ενοποιηθεί από ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ PROFORMA ΚΕΡ ΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ευρώ εκ. 235% Το proforma κέρδος που αναλογεί στους µετόχους έφτασε στα εκ. (ΛΚ εκ.), σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 235% Νέος Όµιλος PROFORMA ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ % Το proforma Κέρδος ανα µετοχή έχει υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους και τον συνολικό αριθµό µετοχών στις Το Κέρδος ανα µετοχή ανήλθε σε 0.50 (ΛΚ 0.29) σηµειώνοντας αύξηση 235%. PROFORMA ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟ Α 59.1% 40.5% Ο proforma δείκτης εξόδων προς έσοδα µειώθηκε στο 40.5% το 2006 σε σχέση µε 59.1% το 2005, καταδεικνίοντας την σηµαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα του νέου Οµίλου. Νέος Όµιλος PROFORMA ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2.8% 2.7% Το proforma καθαρό επιτοκιακό περιθώριο έφτασε στο 2.7% σε σχέση µε 2.8% το Ο Όµιλος Marfin Popular Bank σε stand alone βάση διατήρησε το ψηλό καθαρό επιτακιακό περιθώριο του στο 2.9%. Νέος Όµιλος 2

3 PROFORMA ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ευρώ εκ % 1, Τα proforma έσοδα από εργασίες σηµείωσαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 74% και έφτασαν τα 1,150.9 εκ (ΛΚ εκ.) σε σχέση µε εκ. (ΛΚ εκ.) το χρηµατ οοικονοµικά και άλλα έσοδα δικαιώµατ α και προ µήθιες καθαρά έσοδα από τόκους PROFORMA ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ Καθαρά εσ. από τόκους Προµήθειες Χρηµατοοικονοµικά και άλλα 13 έσοδα EGNATIA MFG MPB Ευρώ εκ. Η συµπληρωµατικότητα των πηγών εισοδηµάτων των 3 Οµίλων φαίνεται από την ανωτέρω γραφική παράσταση. Ο κάθε Όµιλος συνεισφέρει στο ενοποιηµένο proforma εισόδηµα από εργασίες σύµφωνα µε τη δική του δυναµική, κάνοντας τα συνολικά έσοδα από εργασίες του νέου οµίλου σηµαντικά ισοζυγισµένα. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ (Ευρώ εκ.) +23% 12,017 Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε στα 12.0 δις. (ΛΚ 6.9 δις.) 9,767 σε σχέση µε 9.8 δις. (ΛΚ 5.7 δις.) το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 23%. Το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (68.8%) 6,910 8,273 προέρχεται από τον Όµιλο Marfin Popular Bank, µε τον Όµιλο Εγνατίας να συνεισφέρει το 22.8% και τον Όµιλο MFG το υπόλοιπο. 2,367 2,742 Ο Όµιλος MFG έχει ξεπεράσει την ένδειξη (guidance) που έχει δώσει σηµειώνοντας αύξηση 105% σε σχέση µε το ,002 MFG EGNATIA MPB 3

4 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100% 100% 37% 38% 31% 30% 13 % 15 % 20% 18 % κατ αναλώτ ικα ενυπόθηκα µικροµεσαίες επιχ. µεγάλες επιχ. Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Οµίλου απαρτίζεται στην πλειονότητα του από δάνεια προς Μεγάλες και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Το ποσοστό των στεγαστικών δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε, σύµφωνα µε τον στρατηγικό στόχο για αύξηση στην κατηγορία αυτή. Παρόλη την αύξηση σε απόλυτους αριθµούς των καταναλωτικών δανείων, το σχετικό ποσοστό τους στο σύνολο έχει µειωθεί ελαφρά λόγω των σχετικά ψηλότερων ρυθµών αυξήσεων στις άλλες κατηγορίες. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ είκτης ΜΕΧ είκτης κάλυψης ΜΕΧ 9.1% 6.6% 66% 67% Ο νέος Όµιλος επιδεικνύει βελτιωµένους δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε σχέση µε το Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ αυξήθηκε στο 67.1% από 66,0% το 2005, ενώ ο δείκτης ΜΕΧ µειώθηκε στο 6,6% σε σχέση µε 9.1% το Πρέπει να σηµειωθεί ότι δείκτης ΜΕΧ αυξάνεται λόγω των εργασιών του Οµίλου στην Κύπρο, όπου οι νοµικές διαδικασίες για την εκποίηση των υποθηκευµένων ακινήτων είναι πολύ πιο χρονοβόρες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, υποχρεώνοντας τον Όµιλο να έχει ψηλές Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις στον Ισολογισµό του για µεγάλο χρονικό διάστηµα (µέχρι και 10 χρόνια). Για το λόγο αυτό οι διαγραφές των χορηγήσεων δεν γίνονται νωρίς και συνήθως γίνονται µόνο όταν όλες οι προσπάθειες ανάκτησης των χρεών έχουν εξαντληθεί. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΙΛΟ (Ευρώ εκ.) 13,306 9,904 2, % 16,252 11,914 2,830 1,508 MFG EGNATIA MPB Οι καταθέσες πελατών του Οµίλου σηµείωσαν σηµαντική αύξηση της τάξης του 22%, από 13.3 δις. (ΛΚ 7.7 δις.) το 2005 σε 16.2 δις. (ΛΚ 9.4 δις.) το Οι κύριοι συντελεστές της αύξησης αυτής ήταν η Marfin Popular Bank και η MFG. Η MPB στην Κύπρο έχει πρόσβαση σε καταθέσεις χαµηλότερου κόστους οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκµετάλευση συνεργειών σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν 74.1% στις , από τους πιο υγιείς της αγοράς, υποστηρίζοντας την µελλοντική δυναµική αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου. 4

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την γεωγραφική ανάλυση των proforma κερδών του Οµίλου για το 2006 και Οι εργασίες στις Άλλες Χώρες περιλαµβάνουν την Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας, τα υποκαταστήµατα της Λαϊκής στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Λαϊκή Τράπεζα στη Σερβία και τις εργασίες της Εγνατίας στη Ρουµανία. Οι εργασίες στη Σερβία αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο του Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ο Όµιλος εφάρµοσε στη Σερβία σχέδιο πρόωρης αποχώρησης µε σκοπό την µείωση των υπαλλήλων από 338 σε 280 στις , το οποίο κόστισε περίπου 1.7 εκ. (ΛΚ 1.0 εκ.). Το δίκτυο καταστηµάτων είναι υπό αναδιοργάνωση µε σκοπό την συνένωση υφιστάµενων καταστηµάτων και άνοιγµα νέων για βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψης. Επίσης το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων έχει υποβληθεί στα ίδια αυστηρά κριτήρια που εφαρµόζονται για τον υπόλοιπο Όµιλο και όπως αναµενόταν, έχουν γίνει σηµαντικές προβλέψεις µέσα στο Όλα τα πιο πάνω σε συνδυασµό µε την επιβάρυνση για απόσβεση των άύλων περιουσιακών στοιχείων, είχαν σαν αποτέλεσµα να προκύψει ζηµιά 10.9 εκ. (ΛΚ 6.3 εκ.) για το Αυτός είναι ο κύριος λόγος γιατί το κέρδος από τις Άλλες Χώρες µειώθηκε κατά 51% σε 8 εκ. (ΛΚ 4.6 εκ.). ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR: PRO-FORMA Ποσά σε Ευρώ '000 Κύπρος Ελλάδα Άλλες Χώρες ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έσοδα από εργασίες 397, , , ,292 63,170 41,537 Καθαρά έσοδα από τόκους 250, , , ,361 40,964 29,764 ικαιώµατα και προµήθειες 83,183 64, ,793 72,959 12,773 7,745 Χρηµατοοικονοµικά και άλλα έσοδα 63,733 51, ,919 52,972 9,433 4,028 Λειτουργικά έξοδα -188, , , ,558-42,140-23,112 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες -36,770-63,089-70,727-33,685-9,336-1,995 2,551 2, , Κέρδος πριν από τη φορολογία 174,866 79, ,602 79,341 11,694 16,430 Κέρδος µετά από τη φορολογία Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 150,596 58, ,030 52,082 8,053 16,386 Χορηγήσεις (σε Ευρώ εκ.) 4,550 3,768 6,130 5,105 1, Καταθέσεις (σε Ευρώ εκ.) 8,375 6,703 6,874 5,

6 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (in million) +23% 12,0 17 Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων είχε δυναµική ανάπτυξη σε όλους 9,767 1,337 τους γεωγραφικούς τοµείς στους οποίους ο Όµιλος % δραστηριοποιείται. Οι οικονοµίες της Ελλάδας και της Κύπρου 6,130 σηµειώνουν ψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σύγκριση 5,106 µε το µέσο ρυθµό ανάπτυξης της Ευρώπης. Ο Όµιλος επίσης έχει +20% παρουσία στις χώρες της Σερβίας και Ρουµανίας, οι οποίες έχουν 3,768 4, % ψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε 29 και 8 υποκαταστήµατα αντίστοιχα. Οι δυνατότητες επέκτασης σε συνδιασµό µε την ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια προσφέρουν στον Όµιλο τις ιδανικές CYPRUS GREECE INTERNATIONAL συνθήκες για επιταχυνόµενη µελλοντική ανάπτυξη του ενεργητικού και των εσόδων. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (in million) +22% 16, , % 6,874 5, % 6,703 8, % Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σηµαντικά σε όλους τους γεωγραφικούς τοµείς. Αξιοσηµείωτη επίσης ήταν η σηµαντική άνοδος στις καταθέσεις εντός των Κυπριακών δραστηριοτήτων, η οποία παρέχει µελλοντική ρευστότητα και χρηµατοδότηση για τις δραστηριότητες του Οµίλου, σε σχετικά χαµηλότερο κόστος. Με αυτή τη προοπτική, ο νέος Όµιλος στο µέλλον θα επιτύχει αξιόλογες συνέργειες κόστους δανεισµού (cost of funding). CYPRUS GREECE INTERNATIONAL PROFORMA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ in EUR mill. +74% 1, % % % 398 CYPRUS GREECE INTERNATIONAL Τα λειτουργικά έσοδα του Οµίλου κατανέµονται εξισορροπηµένα κατά γεωγραφικό τοµέα. Οι δραστηριότητες στις Άλλες Χώρες αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς και αναµένεται συνέχεια στη µελλοντική τους δυναµική ανάπτυξη λόγω της παρουσίας του Οµίλου στις χώρες ταχείας οικονοµικής ανάπτυξης της ΝΑ Ευρώπης. Εκτός από τις δραστηριότητες στη Σερβία και Ρουµανία, στα σχέδια του Οµίλου συµπεριλαµβάνεται περαιτέρω και η επέκταση των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία µέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης. 6

7 PROFORMA ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 62.0% 57.0% 56.0% 67.0% 47.0% 34.0% Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα των Ελληνικών και Κυπριακών δραστηριοτήτων είχε καθοδική τάση και ως αποτέλεσµα των συνεργειών εσόδων και εξόδων από την συνένωση. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα των δραστηριοτήτων στις Άλλες Χώρες έχει αυξηθεί σηµαντικά κυρίως λόγω της προαναφερθείσας προσθήκης της Σερβίας. 30% CYPRUS GREECE INTERN. ΚΕΡ ΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ in EUR mill % -51% +401% +156% CYPRUS GREECE INTERNATIONAL 8 Το κέρδος µετά την φορολογία των Κυπριακών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί σηµαντικά λόγω της µεγάλης αύξησης των λειτουργικών εσόδων (κατά 23%), τη περιορισµένη αύξηση των λειτουργικών εξόδων (κατά 2.8%) σε συνδιασµό µε τη σηµαντική µείωση των απαιτούµενων προβλέψεων. Τα καθαρά έσοδα των Ελληνικών δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί 4 φορές κυρίως λόγω της αύξησης στα λειτουργικά έσοδα (κατά 134%) συνοδευόµενης από µικρότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων (κατά 28%). Το καθαρό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες στις Άλλες Χώρες έχει επηρεασθεί αρνητικά λόγω της ζηµίας κατά 10.9 εκ. (ΛΚ 6.3 εκ.) η οποία προήλθε από έξοδα αναδιοργάνωσης κατά το πρώτο έτος δραστηριοτήτων στη Σερβία. Οι Σερβικές δραστηριότητες αναµένεται να συνεισφέρουν θετικά στα κέρδη του Οµίλου ξεκινώντας από το ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η συνένωση των τριών Οµίλων έχει προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό και αναµένεται να ολοκληρωθεί βάσει προγράµµατος το αργότερο µέχρι Οι δραστηριότητες του νέου οµίλου θα οδηγήσουν σε σηµαντικές συνέργειες από περιορισµό κόστους και αύξηση εσόδων. Η δυναµική του Οµίλου εξελίσσεται βασιζόµενη σε τρείς άξονες: επιταχυνόµενη ανάπτυξη των στοιχείων του ενεργητικού και των εσόδων, περιορισµό των εξόδων και βελτίωση στη ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτές οι τάσεις είναι επιφανείς σε όλους τους γεωγραφικούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιέιται ο Όµιλος αυξάνοντας σηµαντικά τις πιθανότητες για βελτίωση της κερδοφορίας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο του Οµίλου, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην Ενηµέρωση Επενδυτών όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. 7

8 ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΑΤΥΠΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PRO FORMA) Ποσά σε Ευρώ 000 Marfin Financial Group 1 Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Marfin Popular Bank Νέος Όµιλος (Pro Forma) Έσοδα από εργασίες 446,889 72, % 158, ,508 12% 545, ,361 22% 1,150, ,168 74% Καθαρά έσοδα από τόκους 19,216 12,101 59% 103,438 94,601 9% 363, ,668 21% 486, ,370 20% ικαιώµατα και προµήθειες 48,230 22, % 42,321 35,460 19% 107,198 87,694 22% 197, ,597 36% Χρηµατοοικονοµικά και άλλα έσοδα 379,443 37, % 13,183 12,447 6% 74,459 57,999 28% 467, , % Λειτουργικά έξοδα -84,671-31, % -133, ,438 16% -364, ,963 7% -582, ,848 19% Έξοδα προσωπικού -25,705-16,443 56% -70,064-63,321 11% -184, ,794 13% -280, ,558 16% Έξοδα διοίκησης -42,467-10, % -34,860-29,562 18% -77,536-64,935 19% -154, ,065 47% Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας -1,314-1,082 21% -8,777-7,385 19% -20,606-33,989-39% -30,697-42,456-28% Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -15,185-3, % -19,675-15,170 30% -81,973-80,245 2% -116,833-98,769 18% Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 580 1,300-55% 0-8 n/a 2,551 2,457 4% 3,131 3,749-16% Κέρδος πριν από τη φορολογία 362,798 42, % 25,566 27,062-6% 182, ,855 73% 571, , % Φορολογία -115,020-9, % -5,738-8,491-32% -30,725-29,929 3% -151,483-48, % Κέρδος µετά από τη φορολογία 247,778 32, % 19,828 18,571 7% 152,073 75, % 419, , % Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 242,984 29, % 18,382 18,085 2% 148,862 73, % 396, , % Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % % % % Σηµ.1: Ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων της MFG είναι σε ατοµική βάση (stand alone) δηλαδή δεν περιλαµβάνει τα κέρδη της Εγνατίας και Λαικής Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 11.0% 3.0% 0.6% 0.6% 1.1% 0.7% 1.9% 0.7% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1.2% 1.3% 3.0% 3.3% 2.9% 2.9% 2.7% 2.8% είκτης εξόδων προς έσοδα 15.5% 38.9% 71.5% 70.4% 51.9% 58.8% 40.5% 59.1% Ποσοστό ετήσιας επιβάρυνσης προβλέψεων προς χορηγήσεις 1.5% 0.7% 0.7% 0.6% 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% είκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 90.2% 83.9% 60.3% 75.6% 69.3% 64.2% 67.1% 66.0% είκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 3.6% 4.2% 4.5% 5.3% 7.4% 10.1% 6.6% 9.1% 8

9 ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε Ευρώ εκατοµµύρια Marfin Financial Group 1 Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Marfin Popular Bank Νέος Όµιλος (Pro Forma) 2 Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % % % % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % % 1, , % 2, , % Άϋλα περιουσιακά στοιχεία % % % 1, % Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2, , % 3, , % 15, , % 22, , % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % % % 3,051.8 n/a n/a Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % % 1,411 1,161 22% 2,292 2,050 12% Ενυπόθηκα δάνεια % % 1,457 1,134 28% 1,852 1,353 37% Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % % 2,674 2,288 17% 3,764 3,185 18% Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % % 3,261 2,880 13% 4,746 3,843 24% Σύνολο πριν τις προβλέψεις 1, % 2, , % 8,803 7,463 18% 12,654 10,431 21% Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % % % % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 1, % 2, , % 8,273 6,910 20% 12,017 9,767 23% Καταθέσεις 1, % 2, , % 11, , % 16, , % Σηµ. 1 :Οι Ισολογισµοί της MFG και MPB είναι σε ατοµική βάση (stand alone) Note 2: Για το 2005 τα ποσά του Νέου Οµίλου έχουν υπολογιστεί µε βάση proforma 9

10 ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INCOME STATEMENT Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 568, ,361 28% 152, , , , ,467 Καθαρά έσοδα από τόκους 363, ,668 21% 103,518 94,321 82,944 82,628 84,779 ικαιώµατα και προµήθειες 107,198 87,694 22% 28,172 26,141 27,197 25,688 19,330 Μερίσµατα 1, % Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 60,792 22, % 9,920 10,546 7,839 8,836 4,983 Άλλα έσοδα 35,948 34,971 3% 10,123 8,242 9,270 8,313 17,148 Λειτουργικά έξοδα -364, ,963 7% -103,433-86,590-90,812-83,986-91,364 Έξοδα προσωπικού -184, ,794 13% -49,630-46,041-45,656-43,379-42,470 Έξοδα διοίκησης -77,536-64,935 19% -22,680-18,805-16,591-19,460-14,581 Αποσβέσεις -20,606-33,989-39% -5,410-5,109-5,942-4,145-13,087 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -81,973-80,245 2% -25,712-16,636-22,623-17,002-21,226 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 2,551 2,457 4% 674 1, Κέρδος πριν από τη φορολογία 206, ,855 95% 49,590 54,039 37,419 41,750 35,616 Φορολογία -30,725-29,929 3% -9,935-9,450-5,701-5,639-13,946 Κέρδος µετά από τη φορολογία 175,724 75, % 39,655 44,589 31,718 36,111 21,670 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 148,862 73, % 40,574 42,229 31,017 35,043 21,236 Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 1.08% 0.66% 1.08% 1.05% 1.02% 1.11% 0.66% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.86% 2.92% 2.86% 2.80% 2.78% 2.86% 2.92% είκτης εξόδων προς έσοδα 49.73% 58.77% 51.01% 50.17% 53.35% 53.39% 55.46% Cost of risk (annualized) 0.93% 1.08% 0.93% 0.89% 0.97% 0.86% 1.08% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 20.06% 13.12% 20.06% 19.50% 17.69% 17.10% 13.12% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια 1,411 1,398 1,358 1,407 1,161 22% Ενυπόθηκα δάνεια 1,457 1,373 1,300 1,196 1,134 28% Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 2,674 2,450 2,347 2,139 2,288 17% Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά 3,261 3,255 3,216 3,175 2,880 13% Σύνολο πριν τις προβλέψεις 8,803 8,476 8,221 7,917 7,463 18% Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 8,273 7,874 7,631 7,343 6,910 20% Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 2.14% Καταθέσεις 11, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων 1.69% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 15, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 1, , , , , % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 10

11 ΟΜΙΛΟΣ MFG STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 446,889 72, % 320,665 42,254 35,936 48,034 17,770 Καθαρά έσοδα από τόκους 19,216 12,101 59% 6,700 3,517 3,903 5,095 3,730 ικαιώµατα και προµήθειες 48,230 22, % 6,516 4,783 16,702 20,229 9,263 Μερίσµατα 4,366 6,225-30% , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 374,370 30, % 306,903 33,537 12,008 21,922 4,292 Άλλα έσοδα % Λειτουργικά έξοδα -84,671-31, % -56,358-10,033-9,372-8,909-9,884 Έξοδα προσωπικού -25,705-16,443 56% -9,469-5,972-5,198-5,064-4,932 Έξοδα διοίκησης -42,467-10, % -33,417-2,925-3,199-2,927-2,810 Αποσβέσεις -1,314-1,082 21% Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -15,185-3, % -12, ,876 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες 580 1,300-55% Κέρδος πριν από τη φορολογία 362,797 42, % 264,700 32,327 25,762 40,008 8,200 Φορολογία -115,020-9, % -94,141-8,144-5,822-6,913-1,743 Κέρδος µετά από τη φορολογία 247,777 32, % 170,559 24,184 19,940 33,095 6,457 Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 242,984 29, % 169,859 23,259 18,748 31,118 5,415 Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 10.99% 2.95% 25.87% 4.08% 3.66% 7.23% 2.09% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 1.22% 1.34% 1.43% 0.92% 1.07% 1.43% 1.46% είκτης εξόδων προς έσοδα 15.55% 38.86% 13.55% 21.66% 24.06% 17.16% 45.06% Cost of risk (annualized) 1.52% 0.68% 5.15% 0.40% 0.39% 0.43% 1.37% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 33.76% 12.92% 82.26% 13.35% 10.98% 18.49% 8.43% ΟΜΙΛΟΣ MFG STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % Ενυπόθηκα δάνεια % Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % Σύνολο πριν τις προβλέψεις 1, % Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 1, % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 2.38% 2.48% 2.66% 2.80% 3.13% Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου % Προθεσµιακές καταθέσεις % Σύνολο 1, , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων -0.21% -0.22% -0.23% -0.24% -0.29% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 11

12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ STANDALONE: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ INCOME STATEMENT Ποσά σε Ευρώ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ Τριµ. 05 Έσοδα από εργασίες 158, ,611 13% 44,878 37,419 39,252 37,393 36,138 Καθαρά έσοδα από τόκους 103,438 95,320 9% 27,343 25,863 27,263 22,969 23,252 ικαιώµατα και προµήθειες 42,321 34,319 23% 12,049 8,405 9,764 12,103 9,060 Μερίσµατα % Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 9,148 5,408 69% 3,608 2,716 1,228 1,597 1,954 Άλλα έσοδα 3,869 5,389-28% 1, ,869 Λειτουργικά έξοδα -133, ,654 17% -37,464-30,168-31,999-33,743-33,169 Έξοδα προσωπικού -70,064-62,863 11% -18,567-16,581-18,132-16,784-17,321 Έξοδα διοίκησης -34,859-28,236 23% -10,987-8,165-7,835-7,873-8,948 Αποσβέσεις -8,777-7,385 19% -3,413-1,825-1,793-1,746-2,055 Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων -19,675-15,170 30% -4,497-3,597-4,240-7,341-4,846 Μερίδο κέρδους από συνδεδεµένες % Κέρδος πριν από τη φορολογία 25,567 26,949-5% 7,040 7,376 7,403 3,749 2,961 Φορολογία -5,738-8,378-32% -1,097-1,708-1,763-1,170-2,062 Κέρδος µετά από τη φορολογία 19,829 18,571 7% 5,943 5,667 5,639 2, Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 18,382 18,085 2% 5,429 5,550 5,449 1, Κέρδος ανά µετοχή - που αναλογεί στους µετόχους % Απόδοση Στοιχείων Ενεργητικού 0.56% 0.59% 0.64% 0.64% 0.65% 0.30% 0.29% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2.99% 3.30% 3.04% 3.00% 3.19% 2.73% 2.86% είκτης εξόδων προς έσοδα 71.54% 70.04% 73.46% 71.01% 70.72% 70.61% 78.38% Cost of risk (annualized) 0.72% 0.64% 0.66% 0.56% 0.69% 1.24% 1.37% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 7.33% 7.88% 8.39% 8.80% 8.80% 3.19% 1.49% ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ STANDALONE: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 31 εκ Sep Jun Mar Dec-05 Ανάλυση Χορηγήσεων Καταναλωτικά δάνεια % Ενυπόθηκα δάνεια % Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις % Μεγάλες Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά % Σύνολο πριν τις προβλέψεις 2, , , , , % Πρόβλεψη για αποµείωση χορηγήσεων % Σύνολο µετά τις προβλέψεις 2, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος χορηγήεσων 3.06% 3.18% 3.36% 3.43% 3.75% Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου % Προθεσµιακές καταθέσεις % Σύνολο 2, , , , , % Καθαρό επιτοκιακό κέρδος καταθέσεων 0.54% 0.45% 0.37% 0.30% 0.11% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3, , , , , % Χρηµ/κά περ.στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων % Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % 12

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης

Eισηγµένες Τράπεζες. Χρήση 2008. Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Eισηγµένες Τράπεζες Χρήση 2008 Συνοπτική παρουσίαση χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ιούλιος 2009 Οµάδα εργασίας Για την πραγµατοποίηση της έρευνας, εργάστηκε οµάδα στελεχών της Grant Thornton εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ου 3ΜΗΝΟΥ 205 BΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 205 - Καθαρά κέρδη 3μήνου για την Τράπεζα 23 εκατ. Δηλώσεις Διοίκησης «Η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 30 Μαρτίου 2007 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ερωτήσεις Γεύμα 30 Μαρτίου 2007 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2015 Κύρια Σημεία Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα