ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες"

Transcript

1 Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, εν µέσω της πενιχρής πορείας των τιµών των µετοχών, οι εισηγµένες εταιρίες καταφεύγουν στη σύναψη οµολογιακών δανείων (απλών, κοινοπρακτικών ή µετατρέψιµων σε µετοχές), προκειµένου να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράµµατα, να διασφαλίσουν την αναπτυξιακή τους πορεία, και να συντηρήσουν ή να βελτιώσουν τις χρηµατιστηριακές τους αποτιµήσεις. Η εµπειρία των τελευταίων ετών από τις Ελληνικές εισηγµένες εταιρίες έχει αναδείξει µια σειρά θεµάτων, πλεονεκτηµάτων, αλλά και προβληµάτων στην προσπάθεια έκδοσης ενός οµολογιακού δανείου, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: 1. Ιστορικά, στη διεθνή αγορά δανεισµού παρατηρείται αύξηση των εκδόσεων εταιρικών οµολόγων συνήθως σε περιόδους χαµηλών επιτοκίων και πληθωρισµού. Η εν λόγω τάση παρατηρήθηκε και στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά κατά τα τελευταία 4 περίπου έτη, µε τις εγχώριες εισηγµένες εταιρίες να καταφεύγουν σε αυτή την ελκυστική για τις περιόδους χαµηλών επιτοκίων µορφή δανεισµού. Από την άλλη πλευρά όµως, αυτό ενδέχεται να «γυρίσει ως µπούµερανγκ» προς µια εισηγµένη επιχείρηση, όταν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται και ταυτόχρονα η περίοδος αποπληρωµής του δανείου αποδειχθεί µεγάλη σε διάρκεια. Στην πράξη, τα επιτόκια της πλειοψηφίας των εταιρικών οµολογιακών δανείων είναι συνδεδεµένα µε επίπεδα επιτοκίων τα οποία πλέον ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), π.χ. «Euribor + 2%», και ενδεχόµενη άνοδός τους σε καιρούς περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής, επιβαρύνει την εκάστοτε εισηγµένη εταιρία µε επιπλέον κόστος δανεισµού (π.χ. άνοδος 100 µονάδων βάσεως σε δάνειο 10 εκατ., επιβαρύνει µια εταιρία κατά το χρόνο). 1

2 2. Παρά το γεγονός ότι η αναδιαµόρφωση του δανεισµού µιας εταιρίας κρύβει αρκετές φορές παγίδες, εντούτοις σε περιπτώσεις αναχρηµατοδότησης των βραχυπρόθεσµων και λοιπών µακροπρόθεσµων δανείων, ενδέχεται να υπάρξει σηµαντική βελτίωση των όρων δανεισµού µιας εισηγµένης επιχείρησης. Ιδιαίτερα σήµερα, όπου τα επιτόκια κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, φαίνεται ότι συµφέρει τις επιχειρήσεις σε κάποιες περιπτώσεις να προχωρήσουν σε αναχρηµατοδότηση των δανείων τους και την έκδοση νέου οµολογιακού δανείου, εξασφαλίζοντας: α. Χαµηλότερα επιτόκια, τα οποία σε µερικές περιπτώσεις µεταφράζονται σε βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της εισηγµένης εταιρίας, β. Οφέλη από συναλλαγµατικές διαφορές (στην περίπτωση κατά την οποία έχει συναφθεί δάνειο σε άλλα νοµίσµατα), και γ. Μετατόπιση του χρόνου αποπληρωµής του δανείου, στοιχείο που ενδέχεται να βελτιώσει τις ταµειακές ροές µιας εταιρίας σε συγκεκριµένες επιθυµητές περιόδους. 3. Ένα σηµείο προβληµατισµού για µία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο εταιρία (η οποία ούτως ή άλλως καλείται να πληρώνει σηµαντικά ετήσια έξοδα διαπραγµάτευσης) ενδέχεται να αποτελέσει και το υψηλό κόστος έκδοσης του οµολογιακού δανείου. Για την έκδοση ενός µετατρέψιµου σε µετοχές οµολογιακού δανείου, η εισηγµένη επιχείρηση πρέπει µεταξύ των άλλων να προετοιµάσει πλήρες ενηµερωτικό δελτίο και να πραγµατοποιήσει παρουσιάσεις σε θεσµικούς επενδυτές, γεγονός που αυξάνει το κόστος έκδοσης του δανείου, αλλά και που προϋποθέτει ότι το σενάριο µελλοντικής ανάπτυξης της εισηγµένης εταιρίας είναι πειστικό και ελκυστικό απέναντι στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα. 4. Πέρα όµως από το ενδεχόµενο υψηλό της κόστος, η έκδοση ενός οµολογιακού δανείου συνίσταται σήµερα για ένα πολύ σηµαντικό λόγο, που δεν είναι άλλος από την ύπαρξη του ευρώ. Είναι αλήθεια ότι το ευρώ εγγυάται νοµισµατική σταθερότητα, καθιστώντας τα εταιρικά οµόλογα από Ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις ελκυστικότερα σε σχέση µε το παρελθόν, και παράλληλα διευκολύνει την εξεύρεση επενδυτών από µέρους των εκδοτριών εταιριών. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι παλαιότερα, αρκετά αµοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού έρχονταν αντιµέτωπες µε σηµαντικούς περιορισµούς αναφορικά µε τις υπό εξέταση επενδύσεις τους στις ξένες αγορές κεφαλαίων. Η εν λόγω διεύρυνση του ενδιαφέροντος δηµιουργεί επίσης το απαραίτητο βάθος στην αγορά δανεισµού, µε αποτέλεσµα οι Ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις να διευκολύνονται στην άντληση υψηλότερων κεφαλαίων µε ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση µε το παρελθόν. 2

3 5. Κρίσιµος πάντως είναι ο τρόπος διάθεσης των κεφαλαίων του οµολογιακού δανείου, ο οποίος πρέπει να βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια. α. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες τα κεφάλαια διατέθηκαν για ανεπιτυχείς επενδύσεις. Όπως όλοι γνωρίζουµε, το κόστος ενός εταιρικού οµολογιακού δανείου (δηλαδή η απόδοση για τον επενδυτή που θα το αγοράσει) υπερβαίνει την απόδοση ενός κρατικού οµολόγου µε σκοπό να καθίσταται ελκυστικό προς το επενδυτικό κοινό, περικλείοντας τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο επενδυτής δανείζοντας χρήµατα σε επιχειρήσεις. Τα δε κεφάλαια του οµολογιακού δανείου, χρησιµοποιούνται τις περισσότερες φορές για την πραγµατοποίηση επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Όµως σε ορισµένες περιπτώσεις, οι επενδύσεις ενδέχεται να αποδώσουν λιγότερο από το κόστος του δανείου ( ROIC < Interest Rate ), όπως π.χ. µπορεί να συµβεί όταν η επένδυση κεφαλαίων για την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας ενός εργοστασίου δεν εξασφαλίσει τελικά την άνοδο της κερδοφορίας της επιχείρησης, όπως αυτή υπολογίζεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο που καταθέτει η τελευταία στις χρηµατιστηριακές ή τραπεζικές αρχές. Αυτό ίσως να συµβεί διότι διάφοροι εξωγενείς παράγοντες (όπως ανταγωνισµός, µακροοικονοµικοί παράγοντες, ζήτηση προϊόντων / υπηρεσιών, κ.λ.π.) ενδέχεται να µην επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στις πωλήσεις, όπως για παράδειγµα παρατηρείται σήµερα στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, της υγείας, και της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα. β. Επίσης µία θεµελιώδης ερώτηση είναι εάν η απόδοση της επένδυσης µπορεί να καλύψει ή να αποπληρώσει το συνολικό δάνειο στο τέλος της περιόδου; Με άλλα λόγια, ενδέχεται να υπάρξει η περίπτωση µιας εταιρίας η οποία αύξησε µέσω επενδύσεων την παραγωγική της δυναµικότητα σε σηµείο που υπερέβη κατά πολύ την υπάρχουσα ζήτηση, ενώ από την άλλη πλευρά, οι αυξοµειώσεις στις τιµές του παραγόµενου προϊόντος επηρέασαν σηµαντικά την κερδοφορία της από έτος σε έτος. Σε µια τέτοια περίπτωση, όταν η επιχείρηση φτάσει στο έτος της αποπληρωµής του οµολογιακού δανείου ενδέχεται να µην διαθέτει τα απαιτούµενα κεφάλαια για την ικανοποίηση των υποχρεώσεών της ή ακόµη και να κινδυνεύει µε χρεοκοπία. 6. Τελικά µήπως µε τη σύναψη ενός οµολογιακού δανείου, η εισηγµένη επιχείρηση µετατοπίζει στο µέλλον ένα πρόβληµα, το οποίο για αρκετό καιρό θα παραµένει άλυτο; Ως γνωστό, η αναχρηµατοδότηση των παλαιότερων δανείων µέσω της σύναψης 3

4 νέων οµολογιακών δανείων µε ευνοϊκότερους όρους - µετατοπίζει την υποχρέωση της αποπληρωµής των υποχρεώσεων µιας επιχείρησης στο απώτερο µέλλον. Εάν η αναχρηµατοδότηση τρεχουσών υποχρεώσεων πραγµατοποιείται µέσω ενός νέου οµολογιακού δανείου, επειδή η εισηγµένη εταιρία δεν έχει επαρκείς ταµειακές ροές για να καλύψει τις εν λόγω τρέχουσες υποχρεώσεις της, τότε η διοίκηση της εισηγµένης εταιρίας θα πρέπει να εξετάσει µε ιδιαίτερη προσοχή και βάσει ενός συντηρητικού και όχι αισιόδοξου - σεναρίου εάν θα µπορέσει να πραγµατοποιήσει κάτι ανάλογο στο µέλλον. Είναι δε αλήθεια ότι ορισµένες φορές η έκδοση ενός οµολογιακού δανείου (απλού, κοινοπρακτικού ή µετατρέψιµου σε µετοχές) βασίζεται σε αντίστοιχο επιχειρηµατικό πλάνο το οποίο εµπεριέχει προβλέψεις αποτελεσµάτων που «υποστηρίζουν» το σενάριο αύξησης της κεφαλαιακής επάρκειας της εισηγµένης εταιρίας στο µέλλον. Οι προβλέψεις αυτές τείνουν επίσης να βασίζονται σε αισιόδοξα σενάρια, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν επαληθεύονται, επαναφέροντας µετά από ένα χρονικό διάστηµα 2-3 ετών (συνήθως όταν «εντείνεται» η αποπληρωµή του δανείου) τα ταµειακά προβλήµατα στην επιχείρηση. 7. Αξιοσηµείωτη είναι η και η περίπτωση Ελληνικών εισηγµένων εταιριών οι οποίες προέβησαν στην έκδοση οµολογιακού δανείου µε σκοπό την παράλληλη επιστροφή µέρους του µετοχικού κεφαλαίου τους στους µετόχους. Όµως αυτή η επιλογή µπορεί να ερµηνευθεί κατά καιρούς αρνητικά τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Με την κίνηση αυτή, η εισηγµένη εταιρία µπορεί να δείξει ότι ο λόγος του δανεισµού ήταν αποκλειστικά η επιστροφή ρευστών διαθεσίµων στους µετόχους της και η ικανοποίηση αυτών σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, υποδηλώνοντας παράλληλα σοβαρή αδυναµία της διοίκησης να αναζητήσει νέες µορφές επένδυσης και να αυξήσει τη λειτουργική κερδοφορία της επιχείρησης. Συµπερασµατικά, η σύναψη οµολογιακών δανείων για τις Ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις αποτελεί µία σηµαντική διέξοδο στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων µε προοπτική µακροπρόθεσµης αποπληρωµής, ιδιαίτερα όταν η χρηµατιστηριακή αγορά διανύει παρατεταµένη περίοδο ύφεσης. Ωστόσο, οι διοικήσεις των εισηγµένων εταιριών καλούνται να εξετάσουν µε ιδιαίτερη σύνεση αλλά και βάσει ενός συντηρητικού σεναρίου τις προοπτικές ανάπτυξής τους, επάνω στις οποίες άλλωστε θα βασισθεί η συµφωνία γύρω από τους όρους δανεισµού τους, προσφέροντας µια ελκυστική επενδυτική πρόταση στην αγορά κεφαλαίου. (*) Υπεύθυνοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) - 4

5 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 5

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Το Σπίτι των Οκτώ ωµατίων που έγινε Ξενοδοχείο 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ Η ΣΥΜΒΟΛΗ της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις 1 Φεβρουάριος 2004 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα