ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής της Σχέσης Συγχώνευσης 1

2 Εσωτερική Κενή Σελίδα 2

3 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής Έρευνας & Ανάλυσης Αγορών Χρεογράφων της Valuation & Research Specialists και του Investment Research & Analysis Journal ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΙΤΑΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3

4 Εσωτερική Κενή Σελίδα 4

5 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήµερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίµησης εταιριών, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης όλων των χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου VRS διαθέτουν πολυετή εµπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονοµίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, µε παράλληλη εξειδίκευση στους τοµείς της ανάλυσης και αποτίµησης εισηγµένων και µη εταιριών. 5

6 Εσωτερική Κενή Σελίδα 6

7 Αύγουστος 2005 Μεθοδολογία Αποτίµησης Συγχωνευόµενων Εταιριών & Καθορισµός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών τους Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Στο πρόσφατο και µακρινό παρελθόν ήταν πολλά τα παραδείγµατα συγχωνεύσεων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιριών, είτε µε άλλες εισηγµένες είτε ακόµη και µε µη εισηγµένες επιχειρήσεις. Με τις εταιρικές αυτές κινήσεις διαµορφώνονταν ή αναδύονταν νέες επιχειρηµατικές οντότητες όπου µία από τις δύο ή περισσότερες συγχωνευόµενες εταιρίες ήταν η απορροφώσα εταιρία (δηλαδή εκείνη που «εξαγόραζε» ή απορροφούσε το άλλο επιχειρηµατικό µέρος), ενώ είτε η απορροφώσα εταιρία είτε κάποια άλλη από τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις ήταν τελικά εκείνη (και συνεπώς οι πρώην µέτοχοί της) που ευνοούνταν από την εξαγόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών τους. Τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κρίσιµο στάδιο στη διαµόρφωση των ανωτέρω ισορροπιών αποτελεί η διαδικασία αποτίµησης των υπό συγχώνευση ή απορρόφηση εταιριών ή µετοχών, βάσει της οποίας θα καθορισθεί η συµµετοχή της κάθε εταιρίας στη συνολική αξία αποτίµησης της νέας και ενιαίας επιχειρηµατικής οντότητας που θα προκύψει. Κατά τα τελευταία χρόνια στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα φαινόµενα ή παραδείγµατα: (1) Η απορροφώσα εταιρία δύναται να είναι µία εισηγµένη επιχείρηση, να απορροφά µία µη εισηγµένη, και να µετονοµάζεται βάσει της ονοµασίας της µη εισηγµένης. (2) Η απορροφώσα εταιρία δύναται να είναι µία µη εισηγµένη επιχείρηση, να απορροφά µία εισηγµένη, και να µετονοµάζεται βάσει της ονοµασίας της µη εισηγµένης. (3) Οι υπό συγχώνευση εταιρίες δύνανται να είναι όλες εισηγµένες και να προκύπτει µία νέα εταιρία µε την ονοµασία µιας εκ των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, ή ακόµη, µε µία καινούρια ονοµασία. Οι µεθοδολογίες αποτίµησης για καθεµία από τις υπό συγχώνευση εταιρίες δεν 7

8 διαφοροποιούνται τόσο εάν η εταιρία είναι απορροφώσα ή απορροφηθείσα, όσο, και κυρίως, εάν η εταιρία είναι εισηγµένη ή µη στο Χρηµατιστήριο. Για µία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο επιχείρηση, οι πιο δόκιµες µέθοδοι αποτίµησης δύνανται να είναι οι ακόλουθες: α) Μέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών (DCF), β) Εκτίµηση λογιστικής αξίας, γ) Μέσος όρος χρηµατιστηριακής αξίας, δ) Μέθοδος πολλαπλασιαστών καθαρής θέσης (P/BV), ε) Μέθοδος πολλαπλασιαστών τιµής προς κέρδη / µετοχή (P/E). Από την άλλη πλευρά, για µία µη εισηγµένη επιχείρηση, οι πιο δόκιµες µέθοδοι αποτίµησης δύνανται να είναι οι ακόλουθες: α) Μέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών (DCF), β) Μέθοδος πολλαπλασιαστών καθαρής θέσης (P/BV), γ) Μέθοδος πολλαπλασιαστών τιµής προς κέρδη / µετοχή (P/E). Συνοπτική Ερµηνεία & Επεξήγηση των Κυριότερων Μεθόδων Μέθοδος Προεξόφλησης Ταµειακών Ροών (DCF) Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για την αποτίµηση τόσο εισηγµένων όσο και µη εισηγµένων επιχειρήσεων. Βασίζεται στην προεξόφληση των ελεύθερων ταµειακών ροών της επιχείρησης βάσει του µέσου σταθµικού κόστους κεφαλαίου. Για τον υπολογισµό των ελεύθερων ταµειακών ροών εκπονείται επιχειρηµατικό πλάνο µε ορίζοντα 5ετίας και εξάγονται οι σχετικές προβλέψεις πωλήσεων και κερδοφορίας. Εκτίµηση Λογιστικής Αξίας Η εν λόγω µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως για την αποτίµηση εισηγµένων επιχειρήσεων. Η αξία της επιχείρησης εξάγεται µέσω των συνολικών ιδίων κεφαλαίων της τελευταίας διαθέσιµης οικονοµικής περιόδου, τα οποία αναµορφώνονται µε τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (για παράδειγµα, αφαιρούνται ενδεχόµενες αρνητικές υπεραξίες, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, κ.λ.π.). Μέσος Όρος Χρηµατιστηριακής Αξίας Για τον υπολογισµό της µέσης χρηµατιστηριακής αξίας, λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός τζίρος συναλλαγών (της µετοχής της κάθε εξεταζόµενης εταιρίας) των τελευταίων 12 µηνών, ο οποίος και διαιρείται µε το συνολικό όγκο συναλλαγών των τελευταίων 12 µηνών. Το αποτέλεσµα του κλάσµατος, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τη µέση τιµή της µετοχής, πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των µετοχών και µε τον τρόπο αυτόν εξάγεται η µέση χρηµατιστηριακή αξία. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση µιας µετοχής µε ιδιαίτερα µικρή εµπορευσιµότητα, η µέθοδος αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε χαµηλή στάθµιση για την εξαγωγή της αξίας της νέας επιχείρησης, όταν χρησιµοποιείται ένας συνδυασµός µεθόδων αποτίµησης. Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Καθαρής Θέσης (P/BV) Η εξαγωγή της αξίας µιας επιχείρησης βάσει αυτής της µεθόδου πραγµατοποιείται 8

9 ως ακολούθως (συνοπτική παρουσίαση των βηµάτων υπολογισµού): 1) Υπολογίζεται ο µέσος όρος των προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας µε ορίζοντα 5ετίας. 2) Υπολογίζεται ο µέσος δείκτης P/BV ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος εισηγµένων εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της εταιρίας. 3) Πολλαπλασιάζεται ο µέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων µε το µέσο δείκτη P/BV και εξάγεται η αξία της επιχείρησης. 4) Από την ανωτέρω αξία αφαιρείται ένα ποσοστό έκπτωσης (discount, συνήθως 20%-30%) για λόγους συντηρητικότητας. 5) Τέλος, η ανωτέρω αξία προσαρµόζεται βάσει και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, και εξάγεται η καθαρή αξία της επιχείρησης. Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Τιµής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) Η εξαγωγή της αξίας µιας επιχείρησης βάσει αυτής της µεθόδου πραγµατοποιείται ως ακολούθως (συνοπτική παρουσίαση των βηµάτων υπολογισµού): 1) Υπολογίζεται ο µέσος όρος των προβλεπόµενων καθαρών κερδών (µετά από φόρους) της εταιρίας µε ορίζοντα 5ετίας. 2) Υπολογίζεται ο µέσος δείκτης P/Ε ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος εισηγµένων εταιριών που ανήκουν στον κλάδο της εταιρίας. 3) Πολλαπλασιάζεται ο µέσος όρος καθαρών κερδών µε το µέσο δείκτη P/Ε και εξάγεται η αξία της επιχείρησης. 4) Από την ανωτέρω αξία αφαιρείται ένα ποσοστό έκπτωσης (discount, συνήθως 20%-30%) για λόγους συντηρητικότητας. 5) Τέλος, η ανωτέρω αξία προσαρµόζεται βάσει και των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών και εξάγεται η καθαρή αξία της επιχείρησης. Παράδειγµα Συγχώνευσης & Καθορισµού Σχέσης Ανταλλαγής Ας υποτεθεί ότι η Εταιρία «Α» (απορροφώσα) και η Εταιρία «Β» (απορροφηθείσα) πρόκειται να συγχωνευθούν. Επίσης ας υποτεθεί ότι η Εταιρία «Α» είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, ενώ η Εταιρία «Β» είναι µη εισηγµένη. Η νέα επιχειρηµατική οντότητα, η οποία θα προκύψει από την ανωτέρω συγχώνευση, πρόκειται να µετονοµασθεί σε Εταιρία «Β». Εδώ πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία µία µη εισηγµένη επιχείρηση επιλέγει ένα «όχηµα», προκειµένου να πραγµατοποιήσει εµµέσως την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο. Παράλληλα γίνεται η υπόθεση ότι δεν υπάρχει µεταξύ τους κάποια συµµετοχική σχέση, δηλαδή συµµετοχή της µιας εταιρίας στην άλλη. [Ακόµη όµως και εάν υπήρχε δεν θα άλλαζε η φιλοσοφία της συγχώνευσης και η µεθοδολογία της αποτίµησης.] Εταιρία «Α» (απορροφώσα, εισηγµένη) Αριθµός µετοχών πριν από τη συγχώνευση - Αποτίµηση Αξίας Σε εκατ. ευρώ Αποτίµηση Στάθµιση Αποτέλεσµα Μέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών (DCF) 70,0 30% 21,0 Μέθοδος λογιστικής αξίας 30,0 30% 9,0 Μέσος όρος χρηµατιστηριακής αξίας 100,0 40% 40,0 Συνολική Αποτίµηση Εταιρίας «Α» 70,0 9

10 Εταιρία «Β» (απορροφηθείσα, µη εισηγµένη) Αριθµός µετοχών πριν από τη συγχώνευση - Αποτίµηση Αξίας Σε εκατ. ευρώ Αποτίµηση Στάθµιση Αποτέλεσµα Μέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών (DCF) % 120 Μέθοδος πολλαπλασιαστών καθαρής θέσης (P/BV) % 60 Μέθοδος πολλαπλασιαστών τιµής προς κέρδη / µετοχή (P/E) % 50 Συνολική Αποτίµηση Εταιρίας «Β» 230,0 Συνεπώς, η συνολική αξία της νέας επιχειρηµατικής οντότητας ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ [ 70 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ ]. Εάν υποτεθεί ότι το άθροισµα των µετοχικών κεφαλαίων των δύο υπό συγχώνευση εταιριών είναι ευρώ και η ονοµαστική αξία της καθεµιάς νέας µετοχής αποφασίζεται στο ύψος του 1 ευρώ ανά µετοχή, τότε η νέα εταιρία θα διαθέτει νέες µετοχές στο µετοχικό της κεφάλαιο, ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ ανά µετοχή. Υπό Συγχώνευση Εταιρίες Επιµέρους Αξίες και Σύνολο % Συµµετοχής µετά από τη Συγχώνευση Εταιρία «Α» 70 εκατ. ευρώ 23,33% Εταιρία «Β» 230 εκατ. ευρώ 76,67% Νέες Μετοχές που Αντιστοιχούν 23,33 εκατ. µετοχές (0,2333 x 100 εκατ. µετοχές) 76,67 εκατ. µετοχές (0,7667 x 100 εκατ. µετοχές) Συνολική Αξία 300 εκατ. ευρώ 100,00% 100 εκατ. µετοχές Σηµείωση: Οι νέες µετοχές που αντιστοιχούν στους µετόχους της κάθε εταιρίας, που πρόκειται να συγχωνευθεί, υπολογίζονται από το γινόµενο του ποσοστού συµµετοχής στη συνολική αξία της νέας εταιρίας και του συνολικού αριθµού των µετοχών της νέας εταιρίας. Η Εταιρία «Α»: Θα λάβει 23,33 εκατ. νέες µετοχές ενώ, όπως προαναφέρθηκε, πριν από τη συγχώνευση είχε 10 εκατ. µετοχές, συνεπώς για τον παλαιό µέτοχο, η σχέση ανταλλαγής θα είναι 2,333 ( = 23,33 / 10) νέες µετοχές για κάθε 1 παλαιά. Η Εταιρία «Β»: Θα λάβει 76,67 εκατ. νέες µετοχές ενώ, όπως προαναφέρθηκε, πριν από τη συγχώνευση είχε 30 εκατ. µετοχές, συνεπώς για τον παλαιό µέτοχο, η σχέση ανταλλαγής θα είναι 2,555 ( = 76,67 / 30) νέες µετοχές για κάθε 1 παλαιά. Όπως αποτυπώνεται στο παράδειγµα, η µη εισηγµένη Εταιρία «Β», της οποίας η αποτίµηση (230 εκατ. ευρώ) εξήχθη σηµαντικά µεγαλύτερη έναντι της Εταιρίας «Α» (70 εκατ. ευρώ), θα διαθέτει την πλειοψηφία στη νέα επιχειρηµατική οντότητα, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα µετονοµασθεί σε Εταιρία «Β». 10

11 Τι Έχει είξει η Πράξη Ενόψει µιας συγχώνευσης, υπάρχουν πάντοτε επιχειρήσεις που ευνοούνται από τη διαδικασία αποτίµησης και την εξαγόµενη σχέση ανταλλαγής, µε αποτέλεσµα οι αντίστοιχοι µέτοχοι να είναι µε τη σειρά τους οι πιο ωφεληµένοι. Επίσης, εάν οι δύο εταιρίες είναι εισηγµένες, ενδεχόµενη µη δίκαιη αποτίµηση της µιας εκ των δύο εταιριών, καθίσταται περισσότερο εµφανής και προκαλεί την έκφραση διαµαρτυρίας εκ µέρους των µετόχων της λιγότερο ευνοϊκά αποτιµηµένης επιχείρησης. Πάντως σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από την αξία της καθεµιάς επιχείρησης πριν από τη συγχώνευση, η διαδικασία αποτίµησης για τον καθορισµό της τελικής σχέσης ανταλλαγής θέτει τις αξίες των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων σε νέα αφετηρία και «τα καθιστά όλα εφικτά», όσον αφορά στο ύψος της κάθε εξαγόµενης αποτίµησης. Για το λόγο αυτό, αρκετές φορές, οι συµφωνίες περί συγχώνευσης δεν έχουν αίσια έκβαση ή προκαλούν χρονοβόρες διαφωνίες µεταξύ των εµπλεκόµενων πλευρών λόγω των διαφορετικών απόψεων που υιοθετούνται κατά την αποτίµηση των ξεχωριστών συγχωνευόµενων εταιριών. (*) Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13

14 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 14

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES SHELL Το ΚΟΧΥΛΙ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

SUCCESS STORIES SHELL Το ΚΟΧΥΛΙ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES SHELL Το ΚΟΧΥΛΙ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ Το Παλαιοπωλείο µε τα κοχύλια που µετατράπηκε σε δυναστεία πετρελαίου! 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Αποτίµηση & Σηµασία Αυτών 1 BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Το προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Το Σπίτι των Οκτώ ωµατίων που έγινε Ξενοδοχείο 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα 4 Απριλίου 2005 Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα Οι Εταιρίες Μίσθωσης Επαγγελµατικών Σκαφών Αναψυχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES Ροµάν Αµπράµοβιτς Business and (Sports) Pleasure

SUCCESS STORIES Ροµάν Αµπράµοβιτς Business and (Sports) Pleasure INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES Ροµάν Αµπράµοβιτς Business and (Sports) Pleasure O ταλαντούχος (δισεκατοµµυριούχος) κύριος Ροµάν Αµπράµοβιτς και η οµάδα του η Chelsea! 1 Valuation

Διαβάστε περισσότερα

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κλάδος: Επαγγελματική Ψύξη Αύγουστος 2004. Reuters: FRIr.

ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κλάδος: Επαγγελματική Ψύξη Αύγουστος 2004. Reuters: FRIr. ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανάλυση της VRS (Valuation & Research Specialists) Όμιλος Frigoglass Περιγραφή Εταιρίας: H Εταιρία που διαδραματίζει το ρόλο ενός Ice Cooled

Διαβάστε περισσότερα