Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"

Transcript

1 INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

2 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήµερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίµησης εταιριών, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης όλων των χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου VRS διαθέτουν πολυετή εµπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονοµίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, µε παράλληλη εξειδίκευση στους τοµείς της ανάλυσης και αποτίµησης εισηγµένων και µη εταιριών. 2

3 Φεβρουάριος 2007 Οι Μέθοδοι της Θεµελιώδους & της Τεχνικής Ανάλυσης Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Η Θεµελιώδης και η Τεχνική Ανάλυση αποτελούν δύο συµπληρωµατικές αλλά και ανταγωνιστικές µεθόδους λήψης επενδυτικών αποφάσεων, που προσπαθούν να προβλέψουν µε διαφορετικό τρόπο τη µελλοντική πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς. Αναφερόµαστε, για µια ακόµη φορά, στη σύγκρουση µεταξύ της κλασσικής σκέψης µε τα ειδικότερα ή ευρύτερα στοιχεία που αυτή µπορεί να περιλαµβάνει - και της σύγχρονης σκέψης, µε όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις σηµερινές χρηµατιστηριακές αγορές. Η πρόβλεψη για το µέλλον της χρηµατιστηριακής αγοράς, κατά ένα σηµαντικό ποσοστό, στηρίζεται σε υποκειµενικά στοιχεία τα οποία όπως είναι φυσικό αποτελούν αντικείµενο αµφισβήτησης ή και αντιλόγου. Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, τη σύγκρουση που υπάρχει για τέτοια θέµατα, στα οποία σε µεγάλο βαθµό εκφράζονται υποκειµενικές θέσεις. Θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τα πεδία εκείνα, όπου οι δύο µέθοδοι συγκρούονται αλλά και αλληλοσυµπληρώνονται, για να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα επάνω στους βασικούς τρόπους σκέψης που υιοθετεί η κάθε µέθοδος. Η θεµελιώδης ανάλυση, η οποία ιστορικά είναι και η παλαιότερη, στηρίζεται κυρίως στη µελέτη των θεµελιωδών µεγεθών-παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµία, τον κλάδο και την εταιρία. Μέσα από τη µεγάλη εµπειρία και την ατελείωτη βιβλιογραφία, οι αναλυτές προσεγγίζουν τις διάφορες οικονοµικές (λογιστικές) καταστάσεις, προσπαθώντας να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν σε κάθε χρονική στιγµή την αγορά. Με την αναγνώριση των θεµελιωδών µεταβλητών καταλήγουν στις εκτιµήσεις τους για την εξέλιξη της αγοράς µετοχών. ηλαδή στηρίζουν τις υποθέσεις τους στον ακριβή προσδιορισµό των παραγόντων και στη συνέχεια, µέσα από προκαθορισµένες γραµµές σκέψης καταλήγουν στα συµπεράσµατά τους. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της µεθόδου αυτής, ο παραπάνω τρόπος ανάλυσης της αγοράς είναι ο καταλληλότερος για να φθάσουµε σε ασφαλέστερες κρίσεις για τις µελλοντικές εξελίξεις. Ο εν λόγω τρόπος ανάλυσης εµπλουτίζεται σε καθοριστικό βαθµό µε τη γνωστή προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω (top down approach), µε την 3

4 οποία επιχειρείται (α) η εµπεριστατωµένη εξέταση της οικονοµίας µέσα στην οποία λειτουργεί η συγκεκριµένη επιχείρηση, (β) του παραγωγικού κλάδου ή δραστηριότητας της επιχείρησης (π.χ. κλάδου πληροφορικής) και (γ) των µεγεθών (µέσω λογιστικών καταστάσεων) και άλλων στοιχείων (προϊόντα ή επενδύσεις) της εν λόγω επιχείρησης. Η τεχνική ανάλυση κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, στις σηµερινές αναπτυγµένες χρηµατιστηριακές αγορές. Οι βασικές αρχές της προσέγγισης αυτής είναι, ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται, οι τιµές των µετοχών ακολουθούν επαναλαµβανόµενους κύκλους ή τάσεις και ότι οι διακυµάνσεις των τιµών αντικατοπτρίζουν κάθε πληροφορία ή γεγονός. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι αυτή η µέθοδος ανάλυσης ξεφεύγει ουσιαστικά από τη µελέτη των θεµελιακών παραγόντων και στηρίζεται κυρίως στις διακυµάνσεις της τιµής κάθε διαπραγµατευόµενου χρεογράφου (δηλαδή µετοχής). Η µέθοδος αυτή θεωρεί ότι η τιµή κάθε µετοχής είναι προεξοφληµένη (ή µε άλλα λόγια είναι ήδη προσδιορισµένη από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης). Η τεχνική ανάλυση δεν καταναλώνει χρόνο στη µελέτη των θεµελιωδών µεγεθών, τα οποία ενώ βέβαια θεωρεί καθοριστικά για την εξέλιξη της µετοχής, εκτιµά εντούτοις ότι η τιµή της µετοχής τα αντικατοπτρίζει. Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα, γίνεται εµφανές ότι οι δύο µέθοδοι έχουν κοινές βάσεις στήριξης των προβλέψεών τους, αλλά, λόγω συγκεκριµένων διαφωνιών ή αµφισβητήσεων σε βασικά σηµεία της ανάλυσης, καταλήγουν σε διαφορετική αντιµετώπιση - πρόβλεψη της κάθε οικονοµικής κατάστασης. Τα σηµεία, στα οποία διαφοροποιούνται οι δύο προσεγγίσεις είναι αρκετά σηµαντικά και συντελούν στη διαφορετική ερµηνεία της αγοράς. Ταυτόχρονα όµως, οι παράµετροι στις οποίες η µια µέθοδος συµπληρώνει την άλλη είναι εξίσου σηµαντικές και πολλαπλές. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να συσχετίσουµε τις δύο µεθόδους σε όλο το φάσµα της διαδικασίας λήψεως µιας επενδυτικής απόφασης στο Χρηµατιστήριο. Το κυρίως πρόβληµα το οποίο αµφότερες οι µέθοδοι ανάλυσης µελετούν, δηλαδή ο προσδιορισµός της εξέλιξης των τιµών, προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες και µε εντελώς διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης. Ενώ η θεµελιώδης ανάλυση µελετάει τα αίτια της εξέλιξης των τιµών, η τεχνική ανάλυση εξετάζει το αποτέλεσµά τους. Ο τεχνικός αναλυτής ενδιαφέρεται µόνο για την εξέλιξη των τιµών και δεν ασχολείται µε τα αίτια αυτής της εξέλιξης. Στην ουσία και οι δύο µέθοδοι, ενώ δεν απορρίπτουν η µία την άλλη, πιστεύουν ότι η δική τους άποψη είναι η ορθότερη για την επιλογή της αποτελεσµατικότερης από πλευράς κέρδους επενδυτικής απόφασης. Η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στη µελέτη της εξέλιξης των τιµών, παρουσιάζοντάς την µε ποικίλους, πολυάριθµους δείκτες και διαγράµµατα, ενώ η θεµελιώδης ανάλυση ενδιαφέρεται κυρίως για τους οικονοµικούς παράγοντες που προσδιορίζουν τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης για µια µετοχή. Αυτές οι δυνάµεις, σε όποιο προϊόν και αν αναφερόµαστε, ωθούν τις τιµές να κινηθούν υψηλότερα ή χαµηλότερα ή ακόµη και να µείνουν σταθερές. Αντιλαµβανόµαστε δηλαδή, ότι η θεµελιώδης ανάλυση είναι εκείνη που εξετάζει όλους τους σχετικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την εσωτερική αξία κάθε µετοχής. Η σύγκρουση που προαναφέρθηκε εντοπίζεται κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει διαφωνία των δύο µεθόδων για την πορεία των τιµών των µετοχών. Κάτι τέτοιο παρατηρείται συνήθως στις περιπτώσεις αλλαγής των υφιστάµενων τάσεων στην αγορά, όπου, ενώ οι τεχνικοί αναλυτές προβλέπουν αυτήν την αναστροφή της τάσεως, οι θεµελιώδεις αναλυτές αδυνατούν να βρουν 4

5 τα εµφανή αίτια της αναστροφής. Στην εξέλιξη βέβαια της πορείας των τιµών, οι δύο απόψεις συνήθως συµφωνούν για τις µακροχρόνιες µελλοντικές τάσεις της αγοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και τα θεµελιώδη µεγέθη έχουν ήδη προεξοφλήσει την αγορά. Οι ουσιαστικότερες όµως διαφορές των δύο προσεγγίσεων αφορούν το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης και το χαρακτήρα του επενδυτή. Η τεχνική ανάλυση χρησιµοποιείται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για βραχυχρόνιες αγοραπωλησίες, ενώ η θεµελιώδης ανάλυση για µακροχρόνιες κινήσεις, κυρίως λόγω της µελέτης µεγεθών που εκδηλώνονται διαχρονικά. Αρκετοί πάντως είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση έχει εντυπωσιακά αποτελέσµατα και ως προς την πρόβλεψη προβληµάτων µακροχρόνιας τάσης. Η τεχνική ανάλυση χρησιµοποιείται συνήθως από επενδυτές οι οποίοι δέχονται να αναλάβουν µεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο, ενώ η θεµελιώδης ανάλυση χρησιµοποιείται από επενδυτές µε µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επενδύουν µεγάλα κεφάλαια και δεν έχουν την πολυτέλεια της συχνής µεταβολής επενδυτικών σχεδίων. Συνήθως, για τους µεγαλο-επενδυτές η θεµελιώδης ανάλυση ολοκληρώνεται στα πρωταρχικά στάδια λήψεως µιας επενδυτικής απόφασης, ώστε να διαγνώσει την κατεύθυνση των θεµελιωδών µεγεθών της αγοράς. Η τεχνική ανάλυση έρχεται σε µεταγενέστερα στάδια, προσδιορίζοντας επακριβώς τον χρόνο όπου θα γίνει η δέσµευση (αγορά της µετοχής) και στη συνέχεια η αποδέσµευση (πώληση της µετοχής) των κεφαλαίων σε αυτήν την επενδυτική πρόταση. Από την παραπάνω αναφορά γίνεται αντιληπτός ο βαθµός συσχετίσεως που πρέπει να διέπει τις δύο µεθόδους ανάλυσης. Για πολλούς παρατηρητές, η τεχνική ανάλυση παρουσιάζει µια εντυπωσιακή ευελιξία, διότι µπορεί να εφαρµοστεί µε τις ίδιες περίπου βασικές αρχές και πρακτική ευκολία σε όλους τους τύπους αγορών και εµπορευµάτων. Η θεµελιώδης ανάλυση λόγω της φύσεώς της, αναφέρεται σε µια µόνο αγορά και σε ένα συγκεκριµένο εµπόρευµα (µετοχές, οµόλογα, εµπορεύµατα). Υπάρχουν βέβαια οι συσχετίσεις των αγορών, αλλά δύσκολα η ίδια η θεµελιώδης ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερες από µία αγορές. Αµεση συνέπεια αυτού είναι, ότι ο θεµελιώδης αναλυτής, λόγω του µεγάλου όγκου των πληροφοριών που µελετάει, εξειδικεύεται σε συγκεκριµένες αγορές, αδυνατώντας να εκφέρει εκτιµήσεις για πολλές άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. Μια άλλη διαφορά των δύο µεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι η τεχνική ανάλυση βασίζεται, σε µεγάλο µέρος των προβλέψεών της, σε δείκτες που έχουν να κάνουν µε την ψυχολογία της αγοράς, δηλαδή τη θετική ή την αρνητική γνώµη ή ακόµα και το προαίσθηµα εκείνων που συµµετέχουν στην αγορά µετοχών. Πολλές φορές η τεχνική ανάλυση προτείνει επενδυτικές κινήσεις αντίθετες από εκείνες που το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς αποδέχεται µε αποτέλεσµα ο επενδυτές να καλείται να συµπεριφερθεί ως πνεύµα αντιλογίας (contrarian investor). Εξαιτίας της φύσεως της τεχνικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί δεκάδες δείκτες και τρόποι ανάλυσης και παρουσίασης των τιµών των µετοχών µε τη µορφή διαγραµµάτων. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, οι επικριτές της πιστεύουν ότι η τεχνική ανάλυση γίνεται ασαφής σε αρκετά σηµεία, καθώς παρατηρώντας ένα διάγραµµα τιµών, ο κάθε παρατηρητής µπορεί να εξάγει ένα διαφορετικό συµπέρασµα, χρησιµοποιώντας τις δικές του γραµµές τάσης. Συµπερασµατικά, οι δύο προσεγγίσεις αντιµάχονται η µία την άλλη, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται να λειτουργούν συµπληρωµατικά, προκειµένου να διασφαλίζεται µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και σωστότερη πρόβλεψη των 5

6 µελλοντικών εξελίξεων. Η εµπειρία στο Χρηµατιστήριο έχει αποδείξει ότι υπάρχει συχνά µία αλυσίδα παραγόντων µέσω της οποίας κατευθύνονται οι τιµές των µετοχών και στην οποία αλυσίδα υπεισέρχονται οι εξεταζόµενες µέθοδοι ανάλυσης και πρόβλεψης των τιµών. Την τροχιά της τιµής µιας µετοχής προδιαγράφουν συνήθως οι θεµελιώδεις παράγοντες (δραστηριότητα και προοπτικές κερδοφορίας µιας εταιρίας). Η ανάλυση αυτών των θεµελιωδών παραγόντων παρέχει το έναυσµα στους συµµετέχοντες στην αγορά να προβούν σε πράξεις συναλλαγών (αναλόγως αγορών ή πωλήσεων) διαµορφώνοντας τις δυνάµεις της προσφοράς ή της ζήτησης για την κάθε µετοχή. Στο σηµείο αυτό λαµβάνει χώρα η µέθοδος της τεχνικής ανάλυσης η οποία καλείται να προβλέψει την πορεία της τιµής της µετοχής ως τελευταίο στάδιο της προαναφερθείσας αλυσίδας κινήσεων. Η Εναλλαγή της Θεµελιώδους µε την Τεχνική Ανάλυση στην Πορεία µιας Μετοχής Η θεµελιώδης ανάλυση εντοπίζει την επενδυτική ευκαιρία στο πρόσωπο µιας µετοχής και πείθει την αγορά για τις υποσχόµενες προοπτικές της εν λόγω εταιρίας. Καθώς η θεµελιώδης ανάλυση θέτει την τροχιά της µετοχής σε ανοδικό κανάλι, χάνει σταδιακά τη δυνατότητα να ερµηνεύσει, τόσο το εύρος του καναλιού αυτού, όσο και την ποιότητα ή ποσότητα των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων. Τότε έρχεται η τεχνική ανάλυση να προσφέρει τα αναγκαία εργαλεία στους επενδυτές, ώστε να εξάγουν πιθανά συµπεράσµατα για την προαναφερθείσα ποιότητα και ποσότητα των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων. Στο παρακάτω διάγραµµα, στο τέλος του εκεµβρίου αναθερµαίνεται η ανοδική τάση της τιµής της µετοχής µε τους θεµελιώδεις αναλυτές αλλά και τους τεχνικούς αναλυτές να προβαίνουν εκ νέου σε προτάσεις αγοράς της µετοχής, βασιζόµενοι σε καινούργιες θετικές ειδήσεις για την εταιρία και σε ευνοϊκές ενδείξεις για την τιµή της µετοχής αντίστοιχα Η κύρια δύναµη της θεµελιώδους ανάλυσης εξασθενεί και η τιµή της µετοχής διαπραγµατεύεται πλαγιοανοδικά. Οταν γνωστοποιούνται θετικές ειδήσεις για την εταιρία, η ανοδική τροχιά αναθερµαίνεται, οι επενδυτές περιορίζουν τις πωλήσεις τους και τόσο οι θεµελιώδεις όσο και οι τεχνικοί αναλυτές προβαίνουν σε αγορές Οι τεχνικοί αναλυτές µε επιθετική επενδυτική στρατηγική, ενδεχοµένως να επιλέξουν κινήσεις πώλησης της µετοχής October November December February March (*) Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - 6

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7

8 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις των τιµών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συµπεριφοράς. Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 8

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Το Σπίτι των Οκτώ ωµατίων που έγινε Ξενοδοχείο 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο Συσχετισμοί μεταξύ των δύο Αγορών Σήμερα είναι πια γνωστό ότι οι τιμές των μετοχών στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου σημείωσαν τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ Η ΣΥΜΒΟΛΗ της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις 1 Φεβρουάριος 2004 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett.

Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Επιλογή μετοχών με τα κριτήρια του Warren Buffett. Εφαρμογή μοντέλου ανάμεσα σε πέντε εισηγμένες εταιρίες του ΧΑΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFETT Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Εκπόνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Α Εξάμηνο 1999 Οδηγός Κανόνων & Αρχών Επενδυτικής Συμπεριφοράς Επιμέλεια Κειμένων : Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Σε μια εποχή όπου η επένδυση στο Χρηματιστήριο αρχίζει να αποκτά ολοένα και περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα