NEWSLEΤTER ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEWSLEΤTER ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009"

Transcript

1 NEWSLEΤTER ΧΕΙΜΩΝΑΣ NewsLetter

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος αυτό το τεύχος: 1. Νέα σειρά γεωδαιτικών σταθμών FlexlIne 03. System DXF Export 04. Orpheon Network 05. SmartWorx v7.00 Αγαπητοί φίλοι της Μetrica A.E. To 2008 ηειείωζε θαη ειπίδω λα άθεζε όκνξθεο εληππώζεηο θαη εκπεηξίεο ζε όινπο καο. Σν 2009 μεθίλεζε θαη επρόκαζηε λα είλαη επηπρηζκέλν κε πγεία θαη λα πινπνηεζνύλ νη ζηόρνη ζαο επαγγεικαηηθνί θαη κε θαη γηα ηελ θεηηλή ρξνληά. Δκείο, κε ηελ ζεηξά καο θαη θέηνο ζα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο ελεκέξωζεο ηωλ ζπλεξγαηώλ καο κε ηα ηερληθά καο λέα, ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ηεο ηνπνγξαθίαο θαη όρη κόλν. ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ METRICA A.E. Θέινληαο λα αλαπηύμνπκε κηα πην άκεζε επηθνηλωλία καδί ζαο, αλαλεώζακε ηνλ δηθηπαθό καο ηόπν, όπνπ κπνξείηε λα καο βξίζθεηε. Η αλαλεωκέλε ηζηνζειίδα καο πεξηέρεη όια καο ηα πξνϊόληα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηερληθά άξζξα, Newsletter παιαηόηεξα θαη θπζηθά ηα blog καο. Σαο πξνζθαινύκε λα εγγξαθείηε άκεζα ζην Newslettet καο θαη ζαο επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο. Η δεύζπλζε ηνπ δηθηπαθνύ καο ηόπνπ είλαη: 2 NewsLetter

3 Νέα ζεηξά Leica FlexLine Επειημία θαη παξαγωγηθόηεηα!!! Η λέα γεληά ηωλ γεωδαηηηθώλ ζηαζκώλ Leica TS02/06/09 γηα ρξήζηεο πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ επειημία θαη ηελ παξαγωγηθόηεηα. Βαζηζκέλε ζηε λέα ηερλνινγία θαη ηελ πνηόηεηα ηεο Leica, ε ζεηξά Γεωδαηηηθώλ ζηαζκώλ FlexLine ζαο παξέρεη πιήξε επειημία θαη παξαγωγηθόηεηα. Γηα πξώηε θνξά νη επηινγέο ηνπ hardware θαη ηνπ software γίλνληαη εύθνια ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ζαο. Η επηινγή είλαη δηθή ζαο, θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα εγγπεκέλε! Υαξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα 30m κέηξεζε ρωξίο πξίζκα κε ηε κέζνδν Flexpoint Γηπιόο αληηζηαζκηζηήο 2 αμόλωλ Λνγηζκηθό FlexField θαη FlexOffice γηα ην γξαθείν Mπαηαξίεο Lithium-Ion γηα ιεηηνπξγία Με ηε ζεηξά FlexLine Total Station κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη γηα πιήξε επειημία ήκεξα θαη ζην Μέιινλ! Πιήξεο επειημία ζηελ επηινγή ραξαθηεξηζηηθώλ Απνζπώκελν USB memory stick Bluetooth wireless ηερλνινγία ±1 mm αθξίβεηα ζηε κέζνδν κέηξεζεο κε πξίζκα >1000 m εύξνο ζηε κέηξεζε ρωξίο πξίζκα 3 - NewsLetter

4 Bluetooth wireless ηερλνινγία πλδέζηε ην γεωδαηηηθό ζαο ζηαζκό FlexLine κέζω ηεο ελζωκαηωκέλεο ηερλνινγίαο Bluetooth ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Απαιιαγκέλν απν θαιώδηα θαη κε απνζπώκελν USB memory stick. Γηα λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ επειημία ζηε δηαρείξηζε ηωλ δεδνκέλωλ, ε ζεηξά FlexLine ππνζηεξίδεη ηελ α- πεπζείαο κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε ηωλ δεδνκέλωλ ζην πεδίν κέζω USB stick (MiniUSB ζύξα γξήγνξε κεηαθνξά δεδνκέλωλ). Ηιεθηξνληθό απνζηαζηόκεηξν (EDM) Δίηε κεηξάηε κε πξίζκα είηε κεηξάηε απεπζείαο ζην αληηθείκελν, ε επηινγή είλαη δηθή ζαο. Πξίζκα: 3500κ, 1 mm αθξίβεηα Υωξίο Πξίζκα: 30κ FlexPoint >400κ PinPoint-Power >1000κ PinPoint-Ultra 2mm αθξίβεηα Σν ινγηζκηθό FlexFIeld on-board θαη ην ινγηζκηθό FlexField γηα ην γξαθείν πξνζθέξνπλ κεγάιε κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηώλ γηα λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο εθαξκνγέο. Δπωθειεζείηε από ηελ απιόηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα κε κηα κόλν ιύζε. Leica FlexLine Τετνικά ταρακηηριζηικά TS02 TS06 TS09 Μέηρηζη γωνιών (Hz, V) Ακρίβεια (Τσπ. απόκλιση ISO ) 3 (1 mgon), 5 (1.5 mgon), 7 (2 mgon) 2 (0.6 mgon), 3 (1 mgon), 5 (1.5 mgon) 1 (0.3 mgon), 2 (0.5 mgon), 3 (1 mgon) Αντισταθμιστής Μέηρηζη απόζηαζης με πρίζμα Range Round prism GPR¹ Range Reflective tape (60 mm x 60 mm) m 250 m Quadruple axis compensation (Setting On, Off) Ακρίβεια/ Χρόνος μέτρησης (Τσπ. απόκλιση ISO ) Standard: 1.5 mm+2 ppm / typ. 2.4 s, Standard: 1.5 mm+2 ppm / typ. 2.4 s, Standard: 1 mm+1.5 ppm / typ. 2.4 s, Fast: 3 mm+2 ppm / typ. 0.8 s, Fast: 3 mm+2 ppm / typ. 0.8 s, Fast: 3 mm+1.5 ppm / typ. 0.8 s, Tracking: 3 mm+2 ppm / typ. <0.15 s Tracking: 3 mm+2 ppm / typ. <0.15 s Tracking: 3 mm+1.5 ppm / typ. <1.15 s Μέηρηζη απόζηαζης τωρίς πρίζμα Εύρος (90% reflective) FlexPoint (προαιρειτκά) 30 m (προαιρετικά) 30 m (περιλαμβάνεται) 30 m (περιλαμβάνεται) PinPoint Power (προαιρετικά) >400 m PinPoint Ultra (προαιρετικά) >1000 m Ακρίβεια / Χρόνος Μέτρησης (Τσπ. Απόκλιση ISO ) Ακτίνα laser Αποθήεκσζη δεδομένων/ Επικοινωνία 2 mm+2 ppm² / typ. 3 s At 30 m: approx. 7 mm x 10 mm, At 50 m: approx. 8 mm x 20 mm Εσωτερική μνήμη ~ σταθερά σημεία, ~ μετρήσεις ~ fσταθερά σημεία, ~ μετρήσεις ~ fσταθερά σημεία, ~ μετρήσεις USB memory stick 1 Gigabyte, Χρόνος μςταυοράς 1'000 points/second (προαιρετικά) 1 Gigabyte, Χρόνος μεταυοράς 1'000 points/second (περιλαμβάνεται) Interfaces Serial (Baudrate to ) Serial (Baudrate to ) USB Type A and minib (προαιρετικάl), Bluetooth Wireless (προαιρετικά) USB Type A and minib, Bluetooth Wireless Data formats Emitting Guide Light for Stake Out GSI / DXF / LandXML / user definable ASCII formats Working Range (average atmospheric conditions) 5 m 150 m (προαιρετικά) 5 m 150 m (προαιρετικά) 5 m 150 m (iπεριλαμβάνεται) General Keyboard Αλυαριθμητικό πληκτρολόγιο (προαιρετικά) Αλυαριθμητικό πληκτρολόγιο Αλυαριθμητικό πληκτρολόγιο 2 ο πληκτρολόγιο (προαιρετικά) 2 ο πληκτρολόγιο (προαιρετικά) 2 ο πληκτρολόγιο (περιλαμβάνεται) Λογισμικό λειτοσργίας Laser κέτρωση Windows CE 5.0 Core Ναί Μπαταρία Περιβαλλονηικές προδιαγραθές Lithium-Ion, περίποσ 20 ώρες λειτοσργία Θερμοκρασιακό εύρος (λειτοσργία) -20 C to +50 C (-4 F to +122 F), Arctic Version (προαιρετικά) -35 C to 50 C (-31 F to +122 F) Προστασάι από σκόνη και σγρασία (IEC 60529) FlexField Onboard Software Ενσωματωμένα προγράμματα IP55 Topography (Orientation & Surveying), Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height, Hidden Point, Offset, Reference Line Προαιρετικά προγράμματα Reference Arc, Reference Plane, Reference Arc, Reference Plane, Reference Arc, Reference Plane COGO, Road 2D (προαιρετικά) COGO, Road 2D (περιλαμβάνεται) COGO, Road 2D, Roadworks 3D, Roadworks 3D, Traverse Pro (προαιρετικά) Traverse Pro (προαιρετικά) 4 NewsLetter

5 Σν Δίθηπν Orphéon επεθηείλεηαη!!! Υάξηεο (πεγή Google Maps) αλάπηπμεο ηνπ δηθηύνπ Orphéon. Με πξάζηλν ρξώκα νη εγθαηεζηεκέλνη ζηαζκνί θαη κε θίηξηλν ρξώκα νη επόκελνη 20 ζηαζκνί πνπ ζα ε- γθαηαζηαζνύλ κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ ηαζεξή ιύζε πνπ εγγπάηαη 99% δηαζεζηκόηεηα!!! Η εηαηξεία Géodata Diffusion επεθηείλεη ην δίθηπν ηωλ κόληκωλ ζηαζκώλ αλαθνξάο θαη ηωλ επελδύζεωλ κε 100 επηπιένλ ζηαζκνύο θαη 140 άδεηεο ινγηζκηθνύ από ηε Leica Geosystems. To 2006, ε Γαιιηθή εηαηξεία Géodata Diffusion επέθηεηλε ην δίθηπν Orphéon ηωλ 1 ν κόληκωλ ζηαζκώλ α- λαθνξάο κε 50 επηπξόζζεηνπο GNSS ζηαζκνύο. Η ε- ηαηξεία δηάιεμε ηε Leica Geosystems γηα ηελ αλαγλωξηζκέλε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ ηεο αιιά θαη γηα ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ζηα δίθηπα. Γηα ηελ αθξίβεηα ε Leica Geosystems ήηαλ ν πξώηνο θαηαζθεπαζηήο πνπ αλέπηπμε ηελ ηερλνινγία MAC ε νπνία πξνζζέηεη ην πξόηππν MAX ζηηο GNSS δηνξζώζεηο δηθηύνπ. Απηό ην πξόηππν, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε δηεζλήο επηηξνπή RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) ην Μάην ηνπ 2006 θαζνξίδεη μεθάζαξα ηηο ξνπηίλεο επεμεξγαζίαο ηνπ δηθηύνπ: νη θαλνληζκνί μεθαζαξίδνπλ όηη νη ππνινγηζκνί ζέζεο γίλνληαη ζηνλ θηλεηό εμνπιηζκό GNSS. Η Géodata Diffusion είλαη επνκέλωο πην παξαγωγηθή κε απηή ηελ ηερλνινγία. Δπελδύνληαο ζε επηπιένλ 100 κόληκνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο θαη ζε 140 άδεηεο ινγηζκηθνύ (ν ζηόρνο είλαη 200 ζηαζκνί), ε Géodata Diffusion αλαλεώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο ζηε Leica Geosystems. «Με ηα ινγηζκηθά παθέηα Leica Spider Net, Leica GNSS QC θαη Leica SpiderWeb καδί κε ηνπο δέθηεο Leica GRX1200 Pro GG, επωθεινύκαζηε από ηελ ζηαζεξή ιύζε πνπ παξέρεη ζε όινπο ηνπο θηλεηνύο δέθηεο, ράξηο ζηνλ θαλόλα MAX πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ δηνξζώζεωλ δηθηύνπ θαη νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ εμίζνπ θαιά κε ηνπο δνξπθόξνπο GPS θαη GLONASS. Δπηπιένλ, ε πνηόηεηα ηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο Leica Geosystems βνεζά ζην ξπζκό δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ηωλ π- πεξεζηώλ ζε πνζνζηό πάλω από 99% θαη ζηε δεκηνπξγία ιύζεωλ ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη αλακθηζβήηεηα ε βάζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο θαζεκεξηλά» δειώλεη ν Romain Legros, δηεπζπληήο ηεο Géodata Diffusion. Αζθαιήο βξαρππξόζεζκε επέλδπζε!!! Η αλζεθηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ εμαξηάηαη θπξίωο από ηε ζπκβαηόηεηα GNSS, κε άιια ιόγηα ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηωλ ζεκάηωλ από ηνπο Ακεξηθάληθνπο δνξπθόξνπο GPS, από ηνπο Ρώζηθνπο δνξπθόξνπο GLON- ASS θαη ηωλ κειινληηθώλ ζεκάηωλ από ην Δπξωπαϊθό «Galileo» θαη ην Κηλέδηθν «Compass». Γηαιέγνληαο ηνπο δέθηεο Leica GRX1200 Pro GG πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηελ ηερλνινγία GNSS, ε Géodata Diffusion θάλεη κηα αζθαιήο βξαρππξόζεζκε επέλδπζε. 5 - NewsLetter

6 Λνγηζκηθό SmartWorx V7.00 γηα ην Leica System 1200 Upgrade από GX1200+(GPS only sensor) ζε GX1200+ GNSS Sensor. Οη επόκελεο δπν επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο: Σν ινγηζκηθό SmartWorx v7.00 αθνξά ηα εμήο πξνϊόληα: GPS1200+ SmartWorx Software V7.00 RX1250 SmartWorx Software V7.00 TPS1200+ SmartWorx Software V7.00 ATX1230GG Firmware ATX1230GG+ GNSS Firmware RX1210 Firmware 1.68 Η αλαβάζκηζε από GX1220(GG), GX1230(GG) ή ATX1230 (GG) ζε GPS1200+ GNSS απαηηεί θαη αιιαγή ηνπ hardware επίζεο. Η αλαβάζκηζε απηή κπνξεί λα γίλεη κέζω ηνπ Service. Traverse Adjustment πξόγξακκα ζπλόξζωζεο όδεπζεο. Η ππάξρνπζα εθαξκνγή ηνπ TPS1200+ «Όδεπζε» έρεη επεθηαζεί κε ην πξόγξακκα ζπλόξζωζεο όδεπζεο. Η ιεηηνξγία απηή απαηηεί license key θαη κπνξνύκε λα ηελ παξαγγείινπκε κε ηνλ εμήο θωδηθό: TPS1200 Traverse Adjustment (απαηηεί ην πξόγξακκα Traverse ) Νέα ραξαθηεξηζηηθά: Yπνζηεξίδεη ην GPS1200+ H λέα ζεηξά GPS1200+, ε κόλε future proof GNSS, ζα έρεη ην ινγηζκηθό SmartWorx V7.00. Με παιαηόηεξεο εθδόζεηο ηνπ V7.00 δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη δέθηεο GPS Οη επηπιένλ δπλαηόηεηεο πνπ εκπεξηέρεη ε έθδνζε SmartWorx V7.00 είλαη νη εμήο: GPS L5 with the Traverse Adjustment Functionality: Η GPS L5 είλαη ε ηξίηε ζπρλόηεηα ηνπ GPS. Η GPS L5 πξνζθέξεη πην γξήγνξν θαη εύθνιν εληνπηζκό ζήκαηνο θαη αλάθηεζε δνξπθόξωλ ελώ έρεη βειηηωζεί θαη ε ιεηηνπξγία ιόγω ηεο κείωζεο ηνπ multipath rejection. Σν λέν GPS1200+ έρεη ηελ λέα ζπρλόηεηα GPS L5 θαη κπνξεί λα δέρεηαη ην ζήκα απηό από ηελ 1 ε εκέξα. Galileo: Mε ην ζύζηεκα Galileo πξνζηίζεληαη 30 δνξπθόξνη ζηνπο ήδε ππάξρνληεο GPS θαη GLONASS. Απηό παξέρεη έλα κέζν όξν 2 δνξπθόξωλ ζην view 24/7 θαη επηπιένλ βειηηώλεη ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ αθξίβεηα. H Leica Geosystems είλαη ε πξώηε πνπ πξνζθέξεη πιήξε αλαβάζκηζε ζην ζήκα Galileo AltBOC. DNS hostnames Windows Vista Mobile Device Centre RoadRunner: Second Stringline (Road) RoadRunner Rail: Pendular Displacement: Logging of RTCM messages Anticlockwise PowerSearch: XLS files with the Traverse Adjustment functionality: Γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ θαιύπηνληαη από ζπκβόιαην ζπληήξεζεο (CCP) ε αλαβάζκηζε ζηελ έθδνζε SmartWorx V7.00 είλαη δωξεάλ. Εάλ δελ θαιύπηεζηε από ζπκβόιαην ζπληήξεζεο (CCP) θαη επηζπκείηε ηελ αλαβάζκηζε, επηθνηλωλήζηε καδί καο. εκείωζε! Γηα λα δείηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο αθνινπζήζηε ηελ παξαθάηω δηαδηθαζία (ηζρύεη γηα TPS1200, GPS1200 θαη όινπο ηνπο RX controllers): Πιήθηξν USERà F3(stat) à (3) System Information à F6 (PAGE). Μεηαθηλνύκαζηε ζηελ νζόλε System InformationàFirmwareàMaintenance End. Αλ ε εκεξνκελία ιήμεο είλαη πξνγελέζηεξε ηεο ζεκεξηλήο ε πεξίνδνο δωξεάλ αλαβάζκηζεο έρεη ιήμεη. Επηθνηλωλήζηε καδί καο!!! 6 NewsLetter

7 DXF EXPORT ΕΙΑΓΩΓΗ Η εθαξκνγή System 1200 Dxf Export ήηαλ βειηίωζε ηεο έθδνζεο SmartWorx v5.50 θαη όπωο ππνδειώλεη ην όλνκα ηεο εμάγεη ηα δεδνκέλα ηωλ εξγαζηώλ ηνπ System 1200 ζε dxf format. ΕΞΑΓΩΓΗ Ε DXF FORMAT H ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Dxf Format είλαη πνιύ απιή. Γηαιέμηε ηελ εξγαζία πνπ ζέιεηε λα εμάγεηε, αιιάμηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζα εμαρζεί εάλ ρξεηάδεηαη (ζπκεζείηε λα αιιάμεηε ηελ θαηάιεμε.dxf) θαη παηήζηε F1(CONT). ΕΛΙΔΑ EXPORT ηε ζειίδα Export είλαη δπλαηόλ λα ξπζκίζεηε ηα δεδνκέλα πνπ ζα εμάγνληαη από ηηο εξγαζίεο ηνπ System Ο δείθηεο επεμεξγαζίαο δείρλεη ηελ πξόνδν ην αξρείν.dxf ζώδεηαη ζην θάθειν Data ζηελ CF card. Μόιηο νινθιεξωζεί ε εμαγωγή, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί. Παξαηεξήζηε ηα αθόινπζα: ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ DXF FORMAT Παηήζηε F2(CONF) γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν ηνπ Export Configuration. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα από ηηο ξπζκίζεηο λα ειέγμεηε πνηα δεδνκέλα θαη κε πνηνλ ηξόπν εμάγνληαη απηά ζην αξρείν dxf. Σν ρξώκα ηωλ γξακκώλ θαη ην πάρνο ηωλ γξακκώλ θαη ηωλ επηθαλεηώλ εμάγνληαη ζην dxf αξρείν όπωο απνηππώλνληαη ζην πεδίν. Οη επηθάλεηεο εμάγνληαη ζην αξρείν dxf ωο θιεηζηέο γξακκέο. Η ζθίαζε δελ εμάγεηαη. 7 - NewsLetter

8 ΕΛΙΔΑ DXF Παηάηε F3(EDIT) γηα λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο Labels. ηε ζειίδα dxf ξπζκίδνληαη ηα επόκελα: Γξακκέο θαη επθάλεηεο: Γξακκέο θαη επηθάλεηεο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ωο Polylines ή ωο Lines LGO ζύκβνια: Δπηηξέπεη ζηα standard System 1200/LGO point class ζύκβνιν λα εμάγεηαη ζην αξρείν dxf. Σν κέγεζνο ηνπ ζπκβόινπ πνπ εμάγεηαη νξίδεηαη ζην Symbol Size. Δηαζηάζεηο: Οξίδεηαη εάλ ην αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη 2D ή 3D. Dxf Layer: Δπηηξέπεη ηνλ νξηζκό ηνπ dxf layer ζην νπνίν ζα εμαρζνύλ ηα ζεκεία, νη γξακκέο θαη νη επηθάλεηεο. Default: Όιεο νη γξακκέο θαη νη επηθάλεηεο εμάγνληαη ζην default layer Code Group: Γεκηνπξγείηαη έλα layer κέζα ζην αξρείν dxf γηα θάζε code group ηεο εξγαζίαο ζεκεία, γξακκέο θαη επηθάλεηεο εμάγνληαη ζηα αληίζηνηρα layers. Codes: Γεκηνπξγείηαη έλα layer ζην αξρείν dxf γηα θάζε code ηεο εξγαζίαο ζεκεία, γξακκέο θαη επηθάλεηεο εμάγνληαη κεηά ζηα αληίζηνηρα layers. ΕΛΙΔΑ LABELS ηε ζειίδα Labels ξπζκίδεηαη ην ζύλνιν ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ θάζε ζεκείνπ πνπ ζα εμαρζεί απηό πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα Point ID, Coordinate, Height θαη Pt Code. Create label: Οξίδεηε εάλ ζα εμαρζεί ην Label ε όρη. Layer name: Οξίδεηε ζε πνην layer ζα εμαρζνύλ ηα label. Σα labels κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ζην δηθό ηνπο layer. Colour: Οξίδεηε ην ρξώκα ηνπ label πνπ ζα εμαρζεί. Decimals: Οξίδεηε ηνλ αξηζκό ηωλ δεθαδηθώλ πνπ ζα εμαρζνύλ 8 NewsLetter

9 9 - NewsLetter

10 10 NewsLetter

11 Ερρίκος Σκάσης Πξόεδξνο & Γηεπζύλωλ ύκβνπινο Τμήμα Πωλήσεων Αντώνης Σαρδελιάνος Sales Manager Σταύρος Καραγιάννης Commercial Manager Τμήμα Περιβάλλοντος Ιπποκράτης Πάππας Sales & Application Engineer Μαρία Ξυξή Product Manager Βίκτωρας Πλευράκης Sales & Application Engineer Δημήτρης Μεσολωράς Μεραληθόο Πωιήζεωλ Τμήμα Βιομηχανικών Μετρήσεων Γιώργος Παυλάκος Product Manager Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Service Αντώνης Αντωνακάκης Τπεύζπλνο Σήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Παναγιώτης Γρηγορακάκης Μεραληθόο Δθαξκνγώλ Νίκος Αλεξανδρής Service Engineer Δημήτρης Μιμηγιάννης Service Engineer Λογιστήριο και Γραμματειακή Υποστήριξη Φρόσσω Καρακατσούνη Τπεύζπλε Λνγηζηεξίνπ Πάπάζογλου Χριστίνα Sales&Marketing Coordinator Κώστας Πουλάκης Τπεύζπλνο Απνζήθεο Συνεργάτες Θεσσαλονίκης CON. MET. O.E. Χριστόδουλος Αβραμίδης Τπέπζπλνο Πωιήζεωλ Πόληνπ 68, Καιακαξηά Σει.: FAX: Αναστασία Τάνιου Πωιήζεηο & Σερληθή Τπνζηήξημε METRICA A.E. ΓΚΙΝΟΑΣΗ 88Α , ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ.: FAX: NewsLetter

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port )

WiFiPort. Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) WiFiPort Wireless Ethernet to serial module for third party developers (12 I/0 pins & one serial port ) 1. ςνοπηική πεπιγπαθή To WiFiPort βαζηδόκελν ζην TCP/IP Stack ηεο Microchip θαη ην MRF24WB0MA 2.4

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα