Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ"

Transcript

1 Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Ζ Ζ Β Ι Ν Σ Δ Ο Γ Ι Α Ε Ω Ν Σ Α Ν Δ Μ Δ Σ Α Δ Ο Δ Ι

2

3 Π Ι Ν Α Κ Α Π Δ Ρ Ι Δ Φ Ο Μ Δ Ν Ω Ν ΟΓΖΓΗΔ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΒΗΝΣΔΟ... 1 ΓΗΑ ΕΩΝΣΑΝΔ ΜΔΣΑΓΟΔΗ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΧΟΜΔΝΩΝ... III ΔΗΑΓΩΓΖ... IV 1 ΟΓΖΓΗΔ... IV 1.1 ΠΡΘΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑΔΟΗ... IV 1.2 WINDOWS MEDIA ENCODER... V 1.3 ΡΤΘΜΘΖΟΝΣΑ ΣΟΝ WINDOWS MEDIA ENCODER... V Εκκίνηζη ηης εθαρμογής... V Προζδιοριζμός Πηγών ήτοσ και Βίνηεο... VII Ρσθμίζεις επικοινωνίας ηης εθαρμογής με ηον Video Server...VIII Κωδικοποίηζη ηοσ μεηαδιδόμενοσ βίνηεο... IX 1.4 START ENCODING... XII ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΓΛΩΑΡΗΟ... XII Σειίδα III

4 Δ Ι Α Γ Ω Γ Ζ Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία δσληαλή κεηάδνζε εθδήισζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια ν ππνινγηζηήο πνπ ζα θσδηθνπνηήζεη ην βίληεν θαη ζα ζηεξίμεη ηε κεηάδνζε. Η θσδηθνπνίεζε ηνπ βίληεν γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή Windows Media Encoder. Έλα από ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή Windows Media Encoder είλαη ε θσδηθνπνίεζε ελόο βίληεν ζε πνιιαπιέο ξνέο (Multiple Bit Rate) 1 Οδηγίες 1.1 Ππιν ηην έναπξη ηηρ μεηάδοζηρ Γηα ηελ ζσζηή κεηάδνζε εθδήισζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ όςε ηα αθόινπζα : Να ππάξρεη δηθηπαθή ζύλδεζε ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο κε δπλαηόηεηα upload ηνπιάρηζηνλ 128 Kbps. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην εύξνο δηθηύνπ γηα ην upload ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο κεηαδόζεηο θαη θαιύηεξε πνηόηεηα βίληεν ζηνλ ηειηθό ρξήζηε. Ιζρπξόο Η/Υ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: o Δπεμεξγαζηηθή ηζρύο ηνπ ππνινγηζηή πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή ίζε κε 2GHz. o Μλήκε RAM >= 512 MB. o Κάξηα θαηαγξαθήο βίληεν ή Firewire αλ ππάξρεη ςεθηαθή θάκεξα ή USB v2 γηα ηελ ζύλδεζε web θάκεξαο. o Κάξηα ήρνπ γηα ζύλδεζε ηνπ κηθξνθώλνπ ή ηελ έμνδν ήρνπ ηεο θάκεξαο. Σηνλ ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα δηακνξθσζεί ε εθαξκνγή θσδηθνπνίεζεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν. Βίληεν θάκεξα o Web θάκεξα(ρακειή πνηόηεηα). o Χεθηαθή θάκεξα(πςειή πνηόηεηα) Μηθξόθσλν κε ζύλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή. Να ππάξρεη ζηαζεξή IP. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα απόδνζεο ζηαζεξήο IP ηόηε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν δηαρεηξηζηήο θαη λα αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθή ζύλδεζε ηνπ ζεκείνπ κεηάδνζεο κε ηνλ θεληξηθό εμππεξεηεηή βίληεν. Σειίδα IV

5 1.2 Windows Media Encoder Τν πξόγξακκα Windows Media Encoder κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε απν ην ζύλδεζκν πνπ θαίλεηαη παξαθάησ Ρςθμίζονηαρ ηον Windows Media Encoder Αθνύ εγθαηαζηήζεηε ην πξόγξακκα ζηνλ Η/Υ, ζα πξέπεη λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα Εκκίνηζη ηης εθαρμογής Αθνύ αλνίμεηε ην πξόγξακκα ζα εκθαληζηεί ν «Οδεγόο» New Session. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα επηιέμεηε «Άθπξν» (όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα). Σειίδα V

6 Σηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ «Properties» κε ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ην ελζσκαησκέλν παξάζπξν «Session Properties» όπνπ θαη ζα αθνινπζήζεηε ηα βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Σειίδα VI

7 1.3.2 Προζδιοριζμός Πηγών ήτοσ και Βίνηεο Σηελ πξώηε «θαξηέια», ζην παξάζπξν «Session Properties», κε ην όλνκα «Sources» ζα επηιέμεηε «Source From: Devices» θαη ζα δειώζεηε ηελ πεγή βίληεν (θάκεξα) θαη ηελ πεγή ήρνπ (κηθξόθσλν) ζην «Video» θαη «Audio» αληίζηνηρα. Σειίδα VII

8 1.3.3 Ρσθμίζεις επικοινωνίας ηης εθαρμογής με ηον Video Server Αθνύ ηειεηώζεηε ζα πάηε ζηε δεύηεξε «θαξηέια» κε ην όλνκα Output. Δδώ δειώλεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ εμππεξεηεηή βίληεν. Δπηιέμηε ην «Pull from encoder» όπνπ ζα βάιεηε ην Port number (πρ. 1361) ην νπνίν ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ εμππεξεηεηή βίληεν πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ δσληαλή κεηάδνζε. Δπηιέμηε ην «Archive to file», ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγεζεί αληίγξαθν ηεο κεηάδνζήο ζαο ηνπηθά ζην Η/Υ θαη ζηελ ζπλέρεηα δειώζηε ην όλνκα πνπ επηζπκείηε γηα ην αξρείν βίληεν. Σειίδα VIII

9 1.3.4 Κωδικοποίηζη ηοσ μεηαδιδόμενοσ βίνηεο Σηελ ηξίηε θαξηέια ηνπ παξαζύξνπ «Session Properties» κε ην όλνκα «Compression» θαζνξίδεηαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο (bit rate) κε ην νπνίν ζα γίλεη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν. Δμ νξηζκνύ είλαη επηιεγκέλνο ν ξπζκόο κεηάδνζεο 282 Κbps. Σειίδα IX

10 Παηώληαο ην θνπκπί «Edit» εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν «Custom Encoding Settings» ζην νπνίν ζα δηακνξθώζεηε ην ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα «Upload» πνπ έρεη ε ζύλδεζε ηνπ Η/Υ κε ην δηαδίθηπν ζην ζεκείν κεηάδνζεο. Ο ξπζκόο κεηάδνζεο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο από ηελ ηαρύηεηα «Upload». Αλ γηα παξάδεηγκα ε ζύλδεζε έρεη ηαρύηεηα «Upload» 256Κbps ηόηε ν ξπζκόο κεηάδνζεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο ίζνο από 220Kbps πεξίπνπ. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί θσδηθνπνίεζε πνιιαπιώλ ξνώλ (Multiple Bit Rate) γηα ην κεηαδηδόκελν βίληεν. Απηό κπνξεί λα γίλεη, αλ ζηελ θαξηέια «Compression» ηνπ παξαζύξνπ «Session Properties» θαη ζηελ επηινγή «Bit rates» επηιέμνπκε πεξηζζόηεξνπο από δύν ξπζκνύο κεηάδνζεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο παξαθάησ ξνέο: 250Kbps, 150Kbps, 48Kbps, επηιέγνληαο ηξεηο ξνέο από ηελ επηινγή «Bit rates» θαη δηακνξθώλνληαο ηηο αλάινγα ζην παξάζπξν «Custom Encoding Settings». Φξεζηκνπνηώληαο θσδηθνπνίεζε πνιιαπιώλ ξνώλ βίληεν, απηό πνπ επηηπγράλεηαη είλαη, ζην ζεκείν παξαθνινύζεζεο λα γίλεηαη απηόκαηα ε επηινγή ηεο ξνήο βίληεν, γηα ηελ βέιηηζηε πνηόηεηα αλαπαξαγσγήο, αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα «Download» πνπ έρεη ε ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν ηνπ Η/Υ ζην ζεκείν παξαθνινύζεζεο. Βέβαηα, όπσο θαη ζηνλ κνλό ξπζκό κεηάδνζεο, ν ζπλνιηθόο Σειίδα X

11 ξπζκόο κεηάδνζεο ηεο πνιιαπιήο ξνήο βίληεν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηαρύηεηα «Upload» πνπ έρεη ε ζύλδεζή ηνπ Η/Υ ζην ζεκείν κεηάδνζεο κε ην δηαδίθηπν. Μεηά ην ηέινο όισλ ησλ ξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα παηήζεηε Apply. Σειίδα XI

12 1.4 Start Encoding Γηα λα μεθηλήζεη ε κεηάδνζε παηάηε Start Encoding θαη απηόκαηα ζα ζπλδεζεί ε εθαξκνγή ζην Server θαη ε εθδήισζε ζα κεηαδίδεηαη ζην δηαδίθηπν δσληαλά. Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Ι : Γ Λ Ω Α Ρ Ι Ο Κ ΚΔΓ Κέληξν Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ Σειίδα XII

13 Σειίδα XIII

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα