ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014

2 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί ηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο: Δθπιεξσκέλεο (σο κεηεσξνιόγνο Π.Α ) Γηεύζπλζε: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Οξεζηηάδα Σειέθσλν: , Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα: εκεξηλή ζέζε: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γ.Π.Θ Η.2. ΠΟΤΓΔ α) Πηπρία: 1. Απόθνηηνο ηνπ Λπθείνπ Δμαπιαηάλνπ Ννκνύ Πέιιαο (1983) (βαζκόο 18,5). 2. Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΑΠΘ (1990) (βαζκόο 7,13). 3. Γηδαθηνξηθό δίπισκα ηνπ ηκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο - Σνκέαο ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ ΑΠΘ (2000) (βαζκόο Άξηζηα ). β) Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο παξαθνινύζεζα ζηα ηκήκαηα Γεσπνλίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ηνπ Α.Π.Θ θαη ζηα ηκήκαηα Οηθνλνκηθώλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηα εμήο καζήκαηα: 1. Δηζαγσγή ζηε Μαθξννηθνλνκηθή, 2. Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα-Λήςε απνθάζεσλ, 3. ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, 4. Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΟΚ (βαζκόο 9), 5. Αγξνηηθή Πνιηηηθή Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ (βαζκόο 8), 6. Οηθνλνκεηξία Η, 7. Οηθνλνκεηξία ΗΗ, 8. ηαηηζηηθή γηα Οηθνλνκνιόγνπο ΗΗΗ (βαζκόο 8), 9. Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή (κεηαπηπρηαθό) (βαζκόο 8,5), 10. Δγρώξηεο θαη Γηεζλείο Κεθαιαηαγνξέο (βαζκόο 9), 11. Δπελδπηηθέο Μειέηεο θαη Δπξσπατθή Xξεκαηνδόηεζε (βαζκόο 10), 12. Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκεηξίαο (βαζκόο 8).

3 γ) Ξέλεο γιώζζεο Αγγιηθά I.3. ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ α) Σελ πεξίνδν (Ηνύιηνο 1993-Οθηώβξηνο 1993) εξγάζηεθα σο επνρηαθόο Γαζνιόγνο ζην Γαζαξρείν Αξηδαίαο. β) Από ηηο κέρξη ηηο θαη από ηηο κέρξη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο Γαζνιόγνο. γ) Σελ πεξίνδν (επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ζην πκβνύιην πεξηνρήο ηεο 7εο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ λνκνύ Πέιιαο). δ) Από ηηο κέρξη Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην ηκήκα Γαζνπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο (παξάξηεκα Γξάκαο). ε) Από κέρξη παξείρα εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε ζην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ζη) Από κέρξη ην 2008 ζπκκεηείρα ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. δ) Από κέρξη Δπίθνπξνο θαζεγεηήο (Π.Γ 407/80) ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ε) Από κέρξη Δπίθνπξνο θαζεγεηήο (Π.Γ 407/80) ζην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ζην Σκήκα Γεσπνλίαο, Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζ) ηηο εθιέρηεθα ιέθηνξαο θαη ζηηο νξθίζηεθα θαη αλέιαβα θαζήθνληα ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν "Δπελδύζεηο θαη Αλάπηπμε Γαζηθώλ Πόξσλ". η) Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε γλσζηηθό αληηθείκελν "Δπελδύζεηο θαη Αλάπηπμε Γαζηθώλ Πόξσλ" (ΦΔΚ 845/ , Σεύρνο Γ ). Μόληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (ΦΔΚ 553/ , Σεύρνο Γ). ηα) Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε

4 γλσζηηθό αληηθείκελν "Δπελδύζεηο θαη Αλάπηπμε Γαζηθώλ Πόξσλ" (ΦΔΚ 810/ , Σεύρνο Γ ). Γ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ α) ην ΗΔΚ Έδεζζαο (παξάξηεκα Αξηδαίαο) ζην ηκήκα Δηδηθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο δίδαμα ζπλνιηθά επί έμη εμάκελα ( ) ηα καζήκαηα: "Βηνινγία- Οηθνινγία Αγξίσλ Εώσλ θαη Πηελώλ", "Θεξακαηηθή Γηαρείξηζε-Οξεηλή Αιηεία", "Πξνζηαηεπόκελεο Γαζηθέο Πεξηνρέο" θαη "Γαζηθά Πξντόληα" β) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ "Γαζηθή Πνιηηηθή" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν θαη "Γαζηθή Οηθνλνκία" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ησλ ζπνπδαζηηθώλ εηώλ θαη ζην ηκήκα Γαζνπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο (παξάξηεκα Γξάκαο) σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο. γ) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο "Γελδξνκεηξία II" (Θεσξία) θαηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ ζπνπδαζηηθνύ έηνπο ζην ηκήκα Γαζνπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Η Καβάιαο (παξάξηεκα Γξάκαο) σο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο. Πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζε Παλεπηζηήκηα δ) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο "Πξνγξακκαηηζκόο Αλάπηπμεο Φπζηθώλ Πόξσλ" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή (Π.Γ 407/80) θαη "Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο θαη Υξήζε Γαζηθώλ Δδαθώλ" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) (ζηελ ίδηα βαζκίδα) ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ε) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ "Γαζηθή Οηθνλνκηθή I" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) "Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή I" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαη "Πξνγξακκαηηζκόο Αλάπηπμεο Φπζηθώλ Πόξσλ" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή (Π.Γ 407/80) ζην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ζη) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο "Γεσξγηθή Λνγηζηηθή θαη Δθηηκεηηθή θαη Κνζηνιόγεζε" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ

5 αθαδεκατθνύ έηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή (Π.Γ 407/80) ζην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. δ) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ "Αγξνηηθή Οηθνλνκηθή" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαη "Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή (Π.Γ 407/80) ζην ηκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. ε) Απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ "Οηθνλνκία Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαη "Αιηεπηηθή Υξεκαηνδόηεζε θαη Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ" (Θεσξία θαη Δξγαζηήξην) θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή (Π.Γ 407/80) ζην ηκήκα Γεσπνλίαο, Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Από ην δηνξηζκό κνπ σο ιέθηνξα ζην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο έρσ δηδάμεη/δηδάζθσ απηνδύλακα ηα παξαθάησ καζήκαηα: Υσξνηαμηθόο ρεδηαζκόο θαη Υξήζε Γαζηθώλ Δδαθώλ, Γαζηθή Οηθνλνκηθή I, Γαζηθή Οηθνλνκηθή II, Γαζηθή Οηθνλνκηθή, Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Δπελδύζεηο θαη Αλάπηπμε Γαζηθώλ Πόξσλ, Αλαπηπμηαθή Πνιηηηθή θαη Δπξσπατθή Έλσζε, Γαζηθή Δθηηκεηηθή θαη Λνγηζηηθή, Δκπνξηνινγία Γαζηθώλ Πξντόλησλ. Δπίζεο έρσ δηδάμεη/δηδάζθσ απηνδύλακα ή ζε ζπλδηδαζθαιία ηα παξαθάησ καζήκαηα: Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή I, Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή II, Πξνγξακκαηηζκόο Αλάπηπμεο Φπζηθώλ Πόξσλ, Πξνγξακκαηηζκόο Αλάπηπμεο Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Τπαίζξνπ, Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ. Έρσ δηδάμεη/δηδάζθσ ηελ ίδηα πεξίνδν (2003 έσο ζήκεξα) απηνδύλακα ζην ηκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε αλάζεζε ηα παξαθάησ καζήκαηα: Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ θαη Αγξνηηθή Υξεκαηνδόηεζε, Γεσξγηθή Λνγηζηηθή θαη Δθηηκεηηθή, Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε. δ) Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζε Παλεπηζηήκηα ην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο δηδάζθσ ηα παξαθάησ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα.

6 Από ην αθαδεκατθό έηνο (κέρξη ην αθαδεκατθό έηνο , ζπλνιηθά δειαδή 14 εμάκελα) δίδαμα απηνδύλακα ην κάζεκα Οηθνλνκία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ θαη από ην ζε ζπλδηδαζθαιία. Δπίζεο δηδάζθσ απηνδύλακα από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη ζήκεξα ην κάζεκα Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε. ε ζπλδηδαζθαιία δηδάζθσ από ην αθαδεκατθό έηνο κέρξη ζήκεξα ην κάζεκα Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθώλ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ζην ηκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. I.5. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ πκκεηείρα ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: α) "Ληβαδηθή αλάπηπμε ηεο Υάιθεο" (1987). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Καζεγεηήο Β. Παπαλαζηάζεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). β) "Έξεπλα αληηκεηώπηζεο ησλ πδαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ Ννκνύ Πηεξίαο" (2001). Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). γ) "Μειέηε νξεηλήο πδξνλνκίαο γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή δηεπζέηεζε θαη ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πνηακνύ πεξρεηνύ" (2002). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Καζεγεηήο Υ. Νενθύηνπ (Σκήκα Γεσπνλίαο, Εστθήο Παξαγσγήο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). δ) "Γηεξεύλεζε ησλ ρεηκαξξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ζρεδηαζκόο κηαο νινθιεξσκέλεο πδξνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ ζην Γήκν Ν. Καδαληδάθεο" ( ). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ε) "Έξεπλα ηνπ ρεηκαξξηθνύ θαη πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ ρεηκάξξνπ Ληαπαηόξεκα ηνπ Γήκνπ Μώινπ Φζηώηηδαο" (2003). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ζη) "Γηεξεύλεζε ρεηκαξξηθώλ θαη πδαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ζρεδηαζκόο πδξνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ Γέξκαο, κε εθαξκνγή ελόο πηινηηθνύ αληηπιεκκπξηθνύαξδεπηηθνύ θξάγκαηνο πνιιαπιώλ ζθνπώλ" (2003). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ).

7 δ) "Έξεπλα αληηκεηώπηζεο ησλ πδαηηθώλ πξνβιεκάησλ πεξηνρώλ ηνπ λνκνύ Κνδάλεο. Πηινηηθέο εθαξκνγέο ζην Γήκν Μνπξηθίνπ" (2003). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ε) "Έξεπλα αληηκεηώπηζεο ησλ πδαηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γηαλληηζώλ. Πηινηηθή εθαξκνγή" (2004). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ζ) Γηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ηνπ πδαηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ Νεάπνιεο ( ). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). η) Έξεπλα ηνπ πδαηνζηεξενκεηαθνξηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ρσξνζεηηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ ρεηκάξξσλ ηνπ Γήκνπ Σπκπαθίνπ ζηα πιαίζηα επίιπζεο ησλ πδαηηθώλ ηνπ πξνβιεκάησλ. Πηινηηθέο εθαξκνγέο ζηνπο ρεηκάξξνπο Μάγεηξν θαη Μαγαξηθάξη (2005). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ηα) Πξόγξακκα κε ηίηιν «Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ» πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΔΠΔΑΔΚ», Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δ. Σζαραιίδεο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Π.Θ. ηβ) Γηεξεύλεζε ησλ πδαηηθώλ θαη απνρεηεπηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ζρεδηαζκόο αλάπηπμεο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αληηκεηώπηζεο ηνπο (Master Plan). Πηινηηθή εθαξκνγή ζηνλ νηθηζκό Αλάιεςεο (2007). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ηγ) Έξεπλα αληηκεηώπηζεο ησλ πιεκκπξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ρεηκάξξσλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Πηινηηθέο Δθαξκνγέο (2007). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ηδ) ρεδηαζκόο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην λνκό εξξώλ θαη θαηαζθεπή κηαο αληηππξηθήο ιηκλνδεμακελήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λατιηά (2008). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ).

8 ηε) Αξρέο θαη ζπζηήκαηα αληηκεηώπηζεο ηνπ πιεκκπξηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ Μάγεηξνπ (2008). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θ. Παπιίδεο (ρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ). ηζη) Ληβαδνθηελνηξνθηθή αλάπηπμε ηνπ Βνξείνπ Έβξνπ ( ) Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ε. Άκπαο (Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Γ.Π.Θ) ηδ) Δπηζηεκνληθά/ηκεκαηηθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξαθηηθή άζθεζε αλώηαηεο» ηνπ ηκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ( ). ηε) Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηζαγσγή καζεκάησλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο» ηνπ ηκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ( ). ηζ) ην Δπξσπατθό Πξόγξακκα-Πιαίζην Intelligent Energy Europe-Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks ( ). I.6. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Α. ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Αξακπαηδήο, Γ. (2000). "Αλάιπζε επελδύζεσλ ζηε δαζνπνλία ζε εζληθό επίπεδν: Ζ πεξίπησζε ησλ δαζηθώλ θπηεηώλ ηνπ λνκνύ Πέιιαο". Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, ζει 264+ Παξάξηεκα. Β. ΒΗΒΛΗΑ-ΣΟΜΟΗ 1. Αξακπαηδήο, Γ. θαη. Πνιύδνο (επηκέιεηα) (2008). Φπζηθνί Πόξνη, Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε. Δθδόζεηο Σδηόια, Θεζζαινλίθε. Σν βηβιίν δηαλέκεηαη ηα ηειεπηαία έηε σο δηδαθηηθό ζηα παξαθάησ Σκήκαηα/ρνιέο: α. ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γ.Π.Θ, β. ηε ρνιή Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο,

9 γ. ην ηκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο δ. ηε ρνιή Αγξνλόκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. ε. ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Α.Π.Θ. ζη. ην Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο δ. ην Σκήκα Μεραληθώλ Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο ε. ην Σκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ζ. ην Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά 2. Μπάηδηνο, Υ., αιακπάζεο, Μ., Αλδξενπνύινπ, Ε θαη Αξακπαηδήο, Γ. (επηκέιεηα) (2008). Καηλνηόκεο Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσξγία θαη ην Πεξηβάιινλ. Δθδόζεηο Κνξδαιή, Θεζζαινλίθε. 3. Αξακπαηδήο, Γ. (επηκέιεηα) Αλάπηπμε Οξεηλώλ θαη Μεηνλεθηηθώλ Πεξηνρώλ. Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γ.Π.Θ. 4. Αξακπαηδήο, Γ., ακαζξαθήο, Β., Μαηόπνπινο, Α θαη Μπνπξλάξεο Θ. (επηκέιεηα) (2010). Καηλνηόκεο Δθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηνλ Αγξνηηθό Σνκέα θαη ην Πεξηβάιινλ. Δθδόζεηο Κνξδαιή, Θεζζαινλίθε. Γ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΡΗΖ 1. Mihailidis, A., Arabatzis, G and Kamenidou, I. (2003)."Evaluating the demand patterns for irrigation water: The case of Western Macedonia" Agricultural Economics Review, 4 (2): (JEL Listed). 2. Iliadis, L Koutroumanidis,Th., Arabatzis, G and. Arapatsakos, Ch. (2003) "An expert system for ranking companies and investments: wood industry case". Yugoslav Journal of Operations Research, 13, 2: (Scopus). 3. Koutroumanidis, Th., Iliadis L, and Arabatzis, G. (2004)."Evaluation and Forecasting of the financial performance of the rural cooperatives by a Decision Support System". Japanese Journal of Rural Economics. 6: Soutsas, K., Papageorgiou, A., Tampakis, S., Arabatzis, G and Kasimiadis, D. (2004). "The Concept of Forest Landscape Restoration in the Mediterranean

10 Basin". New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 4: (SCI, JEL Listed). 5. Hliadis, L., Koutroumanidis, Th. and Arabatzis, G. (2004). "Evaluation and ranking of the financial status of the Greek Union Rural Cooperatives, by a prototype computer experts system that makes use of multicriteria analysis and fuzzy logic". Agricultural Economics Review. 5, (1): (JEL Listed). 6. Andreopoulou, Z., Arabatzis, G and Soutsas, K. (2005). "A Structured distance learning project for the sericulture training as a perspective in development policy for Less Favored Areas". New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 1: (SCI, JEL Listed). 7. Arabatzis, G and Kokkinakis, A. (2005). "Typology of the lagoons of Northern Greece according their environmental characteristics and fisheries production". Operational Research: An International Journal, 1: Tampakis, S., Papageorgiou, A., Karanikola, P., Arabatzis, G and Tsantopoulos, G. (2005) "The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view". New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 3: (SCI, JEL Listed). 9. Arabatzis, G. (2005). "European Union, Common Agricultural Policy (CAP) and the afforestation of agricultural land in Greece". New Medit: A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 4: (SCI, JEL Listed). 10. Batzios, Ch,. Moutopoulos, D, Arabatzis, G and Siardos, G. (2005) "Understanding consumer s attitude on fish quality and marketing aspects in the Greek market". Agricultural Economics Review, 6 (1): (JEL Listed). 11. Soutsas, K., Tsantopoulos, G, Arabatzis, G and Christopoulou, O (2006) "Characteristics of tourism development in mountainous regions with the use of categorical regression: The case of Metsovo (Greece)". International Journal of Sustainable Development and Planning, 1: (Scopus). 12. Polyzos, S and Arabatzis, G. (2006)"Labor Productivity of the agricultural sector in Greece: Determinant factors and interregional differences analysis". New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 1: (SCI, JEL Listed).

11 13. Soutsas, K., Papageorgiou, A., Tampakis, S., Arabatzis, G and Papastavrou, A. (2006) "Forest Policy Challenges in the Enlarged European Union". Quarterly Journal of International Agriculture, 45 (1): (Scopus). 14. Sofios, S., Arabatzis, G., Soutsas, K and Papastavrou, A. (2006) "Input-output elasticities: The case of Western Thessaly". Review of Economic Sciences, 9: (JEL Listed). 15. Arabatzis, G., Tsantopoulos, G., Tampakis, S and Soutsas, K. (2006) "Integrated rural development and the multifunctional role of forests: A theoretical and empirical study" Review of Economic Sciences, 10: (JEL Listed). 16. Arabatzis, G., Christopoulou, O and Soutsas, K. (2006) "The EEC Regulation 2080/92 about forest measures in agriculture: The case of poplar plantations in Greece". International Journal of Ecodynamics, 1 (3): (Scopus). 17. Polyzos, S and Arabatzis, G. (2006) "Multicriteria approach of the Greek prefectures evaluation according to tourist resources" Tourism Today, Polyzos, S., Arabatzis,G. and Tsiantikoudis, S. (2007) "The attractiveness of archaeological sites in Greece: A spatial analysis". International Journal of Tourism Policy, 1(3): Arabatzis, G and Polyzos, S. (2007) "The impacts of the CAP reform on land uses and the forest development". European Spatial Research and Policy 14 (2): Arabatzis, G., Polyzos, S. and Tsiantikoudis, S. (2007) "The carrying capacity of a mountainous tourist area: The case of Plastira's lake". Tourism Today, 7: Christopoulou, O., Arabatzis, G and Polyzos, S. (2007)."Ski-resort and regional development: Profile of visitors and appraisal of demand in Parnassos Ski-resort". Tourism Today, 7: Andreopoulou, Z., Arabatzis, G., Manos, B and Sofios, S. (2008) "Promotion of rural regional development through the WWW". International Journal of Applied Systemic Studies, 1(3): Polyzos, S and Arabatzis, G. (2008). "Spatial distribution of natural resources and their contribution to regional development in Greece". Journal of Environmental Protection and Ecology, 9 (1): (SCI).

12 24. Arabatzis, G. (2008). "The individual and social characteristics of poplar investors-cultivators and the factors that affect the size of poplar plantations according to the EU Regulation 2080/92". Agricultural Economics Review, 9 (2): (JEL Listed). 25. Sofios, S., Arabatzis, G. and Baltas, V. (2008). "Policy for management of water resources in Greece". The Environmentalist, 28 (3): (Scopus). 26. Arabatzis, G and Polyzos, S. (2008)."Contribution of natural and sociocultural resources in tourism development of mainland Greek prefectures: a typology". Journal of Environmental Protection and Ecology, 9(2): (SCI). 27. Arabatzis, G., Soutsas, K and Ch. Goupos. (2008) "Socio-economic impacts of afforestation and reforestation in Europe". Review of Economic Sciences, 14: (JEL Listed). 28. Myronidis, D., Emmanoloudis, D and Arabatzis, G. (2008) "Research on the contribution of small hydro electric plants (SHP) to the energy balance of Greece" Journal of Environmental Protection and Ecology, 9(3): (SCI). 29. Polyzos, S and Arabatzis, G. (2008) "Determinants factors of tourist attractiveness in the prefectures of Greece" International Journal of Sustainable Development and Planning, 3 (4): (Scopus). 30. Koutroumanidis, T., Zafeiriou, E., and Arabatzis, G. (2009) "Asymmetry in price transmission between the producer and the consumer prices in the wood sector and the role of imports: The case of Greece" Forest Policy and Economics, 11 (1): (SCI). 31. Ioannou, K., Arabatzis, G. and Lefakis, P. (2009) "Predicting the prices of forest energy resources with the use of Artificial Neural Networks (ANNs): the case of conifer fuel wood in Greece". Journal of Environmental Protection and Ecology, 10(3): (SCI). 32. Aggelopoulos,S., Arabatzis, G and Pauloudi, A. (2009) "Agri-environmental policy of EU: the case of organic farming in Greece" Fresenius Environmental Bulletin, 18 (6): (SCI). 33. Zafeiriou, E., Sofios, S and Arabatzis, G. (2009)"An empirical study of the Theory of Purchasing Power Parity in the transition European Economies: The case of Czech Republic". Review of Economic Sciences, 15: (JEL Listed).

13 34. Andreopoulou, Z., Kokkinakis., A and Arabatzis, G. (2009) "Supporting fishery co-operatives of coastal wetlands through internet presentation". Journal of Environmental Protection and Ecology, 10(2): (SCI). 35. Manos, B., Papathanasiou, J., Bournaris, T., Paparrizou, A and Arabatzis, G. (2009)"Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment". Operational Research: An International Journal, 9 (3): (Scopus). 36. Arabatzis, G. and Klonaris, S. (2009) "An analysis of Greek wood and wood product imports: Evidence from the linear quadratic Almost Ideal Demand System (AIDS)". Forest Policy and Economics, 11, (4): (SCI). 37. Klonaris, S and Arabatzis, G. (2009) "Empirical demand analysis for longlength roundwood in Greece". New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 8 (3) : (SCI, JEL Listed). 38. Koutroumanidis, T., Ioannou, K and Arabatzis, G. (2009) "Predicting fuelwood prices in Greece with the use of ARIMA models, artificial neural networks and a hybrid ARIMA - ΑΝΝ model" Energy Policy, 37, (9): (SCI). 39. Myronidis, D and Arabatzis, G. (2009) "An evaluation of the Greek post fire erosion mitigation policy through spatial analysis". Polish Journal of Environmental Studies, 18, (5): (SCI). 40. Arabatzis, G., Aggelopoulos,S., Tsiantikoudis., S (2010) "Rural development and LEADER + in Greece: Evaluation of local action groups". International Journal of Food, Agriculture & Environment, 8 (1): (SCI). 41. Arabatzis, G and Grigoroudis, E. (2010). "Visitors satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia - Lefkimi - Souflion National Park". Forest Policy and Economics, 12 (3): (SCI). 42. Sofios, S., Arabatzis, G., Christopoulou, O and Soutsas, K. (2010). "The contribution of input output analysis to the integrated countryside development: the case of Western Thessaly". Review of Economic Sciences, 16: Ioannou, K., Lefakis, P and Arabatzis, G. (2010). "The use of object oriented programming for the evaluation of forest developmental projects: the case of

14 forest roads" Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(1): (SCI). 44. Arabatzis, G. (2010). "Development of Greek forestry in the framework of European Union policies". Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2): (SCI). 45. Arabatzis, G and Kyriazopoulos, A. (2010). "Contribution of rangelands in quality of life: the case of Viotia prefecture, Greece". Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2): (SCI). 46. Malesios, C and Arabatzis, G. (2010)."Small Hydropower Stations in Greece: The Local People s Attitudes in a Mountainous Prefecture". Renewable and Sustainable Energy Reviews 14 (9): (SCI). 47. Aggelopoulos,S. and Arabatzis, G. (2010). "European Union young farmers program: a Greek case study". New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment 2: (SCI). 48. Arabatzis, G., Tsiantikoudis., S., Kokkinakis, A. (2010). "Quality of life and threats in protected areas: A first approach of the case of Evros delta national park". Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (3): (SCI). 49. Arabatzis, G., Andreopoulou, Z., Koutroumanidis, T and Manos, Β. (2010). "E Government for rural regional development in Greece: Classifying and ranking content characteristics of Development Agencies Websites"..Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (3): (SCI). 50. Kamenidou, I Arabatzis, G. and Batzios A. (2010) "Natural vs. Artificial Christmas Trees: Age Effects on Households Decoration Behaviour". International Journal of Food, Agriculture & Environment, 8 (3&4): (SCI). 51. Ioannou, K., Lefakis,P and Arabatzis, G. (2011). "Development of a Decision Support System for the study of an area after the occurrence of forest fire". International Journal of Sustainable Society, 3 (1): (Scopus). 52. Zafeiriou, E, Arabatzis, G. and Koutroumanidis, T., (2011). "The fuelwood market in Greece: An empirical approach". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (6), (SCI). 53. Arabatzis, G and Myronidis, D. (2011). "Contribution of SHP Stations to the development of an area and their social acceptance". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (8), (SCI).

15 54. Arabatzis, G. and Malesios, C. (2011). "An econometric analysis of residential consumption of fuelwood in a mountainous prefecture of Northern Greece". Energy Policy, 39 (12): (SCI). 55. Arabatzis, G., Tsiantikoudis, S., Drakaki N and Andreopoulou, Z. (2011). "The LEADER + Community Initiative and the Local Action Groups in Greece". Journal of Environmental Protection and Ecology, 12 (4A): (SCI). 56. Zafeiriou Δ. Arabatzis, G and Koutroumanidis, Th.. (2012). "The round wood market in Greece: An empirical approach". Forest Systems, 21 (1): (SCI). 57. Tsiantikoudis,S., Arabatzis, G., Kokkinakis, A and E-F Pechlivanis (2012). "Water resources, quality of life and threats: The case of Evros prefecture (Greece)". Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (1): (SCI). 58. Arabatzis, G., Kitikidou, K., Tampakis, S and Soutsas, K. (2012). "The fuelwood consumption in a rural area of Greece". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (9): (SCI). 59. Zafeiriou, E., Sariannidis, N., Arabatzis, G and Sofios, S. (2012). "Stock price behavior of the Greek oil sector: The case of Hellenic petroleum S.A. Greece". African Journal of Business Management, 6 (28): Grigoroudis, E., Arabatzis, G and Tsiantikoudis, S. (2012). "Multivariate analysis of Dadia-Lefkimi-Soufli National Park visitors satisfaction". International Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4): (SCI) 61. Malesios, Ch and Arabatzis, G. (2012). "An evaluation of forestry journals using bibliometric indices". Annals of Forest Research, 55(2): (SCI). 62. Tampakis, S., Tsantopoulos, G., Arabatzis, G and Rerras, I. (2013). "Citizens views on various forms of energy and their contribution to the environment". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, (SCI). 63. Arabatzis, G and Malesios, Ch. (2013). "Pro-Environmental attitudes of users and not users of fuelwood in a rural area of Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22: (SCI). 64. Sariannidis, N., Zafeiriou, E., Gianarakis, G and Arabatzis, G. (2013). CO 2 emissions and financial performance of SR firms; The empirical survey of DJSI

16 with a non linear model". Business Strategy and the Environment, 22 (2): (SCI). 65. Petridis, K., Malesios, Ch., Arabatzis G and Thanassoulis, E. (2013). "Efficiency Analysis of Forestry Journals: Suggestions for Improving Journals Quality". Journal of Informetrics, 7 (2): (SCI). 66. Arabatzis, G., Petridis, K., Galatsidas S and Ioannou, K. (2013). "A demand scenario based fuelwood supply chain: A conceptual model". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25: (SCI). 67. Kyriazopoulos, A., Arabatzis, G., Abraham, E and Parissi, Z. (2013). "Threats to Mediterranean rangelands: a case study based on the views of citizens in the Viotia prefecture, Greece". Journal of Environmental Management, 129, (SCI). 68. Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G and Arabatzis, G. (2013). "Administration and management effectiveness of protected areas: stakeholders views of Dadia National Park, Greece". Eco. Mont Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 5 (2): (SCI). 69. Moschidis, O and Arabatzis, G. (2013). "SHP stations and integrated rural development: a multivariate statistical approach". International Journal of Green Economics (IJGE), 7(4): (Scopus). 70. Andrea, V., Tsantopoulos, G., Tampakis, S and Arabatzis, G. (2013). "Involving local people in sustainable rural development and conservation: a response to the economic crisis". International Journal of Green Economics (IJGE), 7(4): (Scopus). 71. Zafeiriou, E., Arabatzis, G., Tampakis, S and Soutsas, K. (2014). "The impact of energy prices on the volatility of ethanol prices and the role of gas emissions". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33: (SCI). 72. Tsantopoulos, G., Arabatzis, G and Tampakis, S. (2014). "Public attitudes towards photovoltaic developments: Case study from Greece". Energy Policy, 71: (SCI). 73. Grigoroudis, E., Petridis, K and Arabatzis, G. (2014). "RDEA: A recursive DEA based algorithm for the optimal design of biomass supply chain networks". Renewable Energy, 71: (SCI).

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ Λέκτορας Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της καθηγήτριας του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ: ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 1. Ατομικά Στοιχεία Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια Διεύθυνση εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα