ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ Έγγακνο κε δπν παηδηά «Υξεκαηνδόηεζε Γεσξγηθώλ Δθκ/ζεσλ θαη Γεσξγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Χπημαηοδόηηζη και Αξιολόγηζη Επενδύζεων ζηη Γεωπγία, Οικονομική Γεωπγικήρ Παπαγωγήρ, Αγποηική Πολιηική, Ποζοηικέρ μέθοδοι, Οικονομία Ζωικήρ Παπαγωγήρ. ΠΟΤΓΔ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ Πηπρία 1. Πηπρηνύρνο ηεο ρνιήο Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (09/10/1991). 2. Πηπρηνύρνο ηεο ρνιήο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ), ζην Σκήκα πηπρηνύρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (05/07/2000). Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 1. Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηελ εηδίθεπζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (23/01/1998). 2. Γηδάθηνξαο ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (10/03/2004). Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «πζηήκαηα εθηξνθήο θαη παξαγσγήο ηεο Διιεληθήο ρνηξνηξνθίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ βησζηκόηεηα, ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ». 1

2 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ I. Θέζεηο εξγαζίαο Φνξέαο: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Α.Σ.Δ.Η.Θ. 06/10/2005-ζήκεξα. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. Φνξέαο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ). 15/03/ /10/2005. Γεσπόλνο, ζηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Θεζζαιίαο, Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δγθξίζεσλ. Φνξέαο: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο 28/01/ /03/2004. Γεσπόλνο, ζηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο, Γηεύζπλζε Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ Έξγσλ θαη Τδξννηθνλνκίαο. Φνξέαο: VETERIN ABEE 01/01/ /01/2002. Γεσπόλνο-Γεσξγννηθνλνκνιόγνο, ζηελ Δηαηξία VETERIN ABEE. Τπεύζπλνο γηα ηελ νηθνλνκνηερληθή παξαθνινύζεζε θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ησλ πεξηνρώλ Θεζζαιίαο-Μαθεδνλίαο. Δηδηθόηεξα, ππεύζπλνο γηα ηε ινγηζηηθή θαη ηερληθννηθνλνκηθή νξγάλσζε, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο εθζπγρξνληζκνύ θαη κεηεγθαηαζηάζεσλ θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, βάζεη ζρεηηθώλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ. Φνξέαο: Uni-Pharma ABEE 01/04/ /12/1996. Γεσπόλνο, ζην ηκήκα marketing ηεο Δηαηξίαο Uni-Pharma. Φνξέαο: Διιεληθόο ηξαηόο, ώκα Οηθνλνκηθνύ. 18/11/ /10/1993. Τπεξέηεζα ηε ζεηεία κνπ, σο έθεδξνο-αλζππνινραγόο ηνπ Οηθνλνκηθνύ ώκαηνο, σο εθθαζαξηζηήο δαπαλώλ- νξηζηηθώλ εμόδσλ (Γ Διεγθηήξην Γαπαλώλ) θαη σο ππεύζπλνο ινγηζηεξίνπ (Α Κεληξηθό Σακείν ηξαηνύ). II. Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Eηαηξηώλ θαη Δλώζεσλ: - Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ) - European Association of Agricultural Economists (ΔΑΑΔ) - Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (Δ.Δ.Δ.Δ.) 2

3 - Διιεληθή Δηαηξεία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Γεσξγία, ηα Σξόθηκα θαη ην Πεξηβάιινλ (Δ.Π.Δ.Γ.Δ.). - Διιεληθή Δηαηξεία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ. - Διιεληθή Εσνηερληθή Δηαηξία (Δ.Ε.Δ.). III. Γηνηθεηηθή εκπεηξία Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο, αλέιαβα ηηο παξαθάησ ζέζεηο δηνίθεζεο: Αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α). 01/09/2010 έσο 31/08/2011, β). 01/09/2009 έσο 31/08/2010, γ). 01/09/2008 έσο 31/08/2009 θαη δ). 01/02/2008 έσο 25/08/2008. Τπεύζπλνο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηνπ Σκήκαηνο Α.Α.& Γ.Α.Δ., ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α). 01/09/2009 έσο 31/08/2010, β). 01/09/2008 έσο 31/08/2009 θαη γ). 25/08/2007 έσο 25/08/2008. Αλαπιεξσηήο ππεύζπλνο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηνπ Σκήκαηνο Α.Α.& Γ.Α.Δ., ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α). 01/09/2010 έσο 31/08/2011 θαη β). 25/08/2006 έσο 25/08/2007. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αμηνιόγεζεο θαη Δγθξίζεσλ, ζηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Θεζζαιίαο. (01/06/2005 έσο 11/10/2005). IV. Δπηζηεκνληθέο ζέζεηο Associate Editor ζην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό: Journal of Development and Agricultural Economics. Κξηηήο εξγαζηώλ ζηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά - Applied Economics -Taylor & Francis Group, Applied Financial Economics- Taylor & Francis Group, Operational Research-Publisher: Springer, Livestock Science - Elsevier Group, Ecology of Food and Nutrition -Taylor & Francis Group. Κξηηήο εξγαζηώλ ησλ ειιεληθώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, «Δπηζεώξεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ», «Γεσπνληθά». Κξηηήο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ην 2 o Παλειιήλην πλέδξην Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο, 9 ν πλέδξην ηεο ΔΣΑΓΡΟ, 2 ν - 3 ν θαη 4 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΔΝΔΠΡΟΣ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, 4 th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries Collaboration, 6 th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries Collaboration. 3

4 Αμηνινγεηήο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Ζξάθιεηηνο II-Δλίζρπζε ηνπ αλζξώπηλνπ εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ κέζσ ηεο πινπνίεζεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο». Μέινο ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ), γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πηπρηνύρσλ Σ.Δ.Η. ζηελ «Αγξνηηθή Οηθνλνκία», γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη πκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΣΑΓΡΟ, Δηδηθόο Γξακκαηέαο ( ) & ( ). V. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: πκκεηείρα σο Γεσπόλνο-Γεσξγννηθνλνκνιόγνο θαη Μειεηεηήο ζηα παξαθάησ Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα: (1993). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Δπηκόξθσζε ελειίθσλ θαη δηάδνζε θαηλνηνκηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε δηα κέζνπ θαηλνηνκηθώλ εθαξκνγώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: θα Α. Παπαδάθε-Κιαπδηαλνύ. (2001). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Πηινηηθή κειέηε Βειηίσζεο θαη Γηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπθάζηξνπ ηνπ Ννκνύ Κηιθίο», κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2001). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Πηινηηθή κειέηε Βειηίσζεο θαη Γηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνύ ηνπ Ννκνύ Κηιθίο», κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2001). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Δθηίκεζε παξακέηξσλ πνηόηεηαο ζθάγησλ πηελώλ ζηνλ πηελνηξνθηθό ζπλεηαηξηζκό Πίλδνο» κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο δηαηξνθήο θαη ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ δηά κέζνπ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2007). Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Γηεξεύλεζε Δπελδπηηθώλ Γπλαηνηήησλ Δθζπγρξνληζκνύ θαη Γεκηνπξγίαο λέσλ Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο Γάιαθηνο: Ζ πεξίπησζε ηπξνθνκείσλ ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία», κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ δηεξεύλεζε επελδπηηθώλ 4

5 δπλαηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. (2008). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Δθηίκεζε παξακέηξσλ πνηόηεηαο ζθάγησλ πηελώλ ζηνλ πηελνηξνθηθό ζπλεηαηξηζκό Πίλδνο» κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο δηαηξνθήο θαη ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ δηά κέζνπ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2008). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Αγνξαζηηθό Δλδηαθέξνλ γηα Οπσξνθεπεπηηθά Πηζηνπνηεκέλσλ Παξαγσγώλ θαη Δκπόξσλ» κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ αγνξαζηηθώλ ζπλζεθώλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Φ. Καξππίδεο. ( ). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Δθαξκνγή πζηεκάησλ Πνηόηεηαο ζηελ Αιπζίδα Γηάζεζεο Φξνύησλ», κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο θαη βειηηώζεσλ, ζηηο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ειιεληθή αιπζίδα δηάζεζεο θξνύησλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Φ. Καξππίδεο. (1/6/ /5/2011). ( ). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Μειέηε ηνπ πξνθίι δσνηερληθήο δηαρείξηζεο αγειαδνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ γάιαθηνο», κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο νηθνλνκηθόηεηαο ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ αγειαδνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. 5

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ I. Μεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ Ίδξπκα: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Φεβξνπάξηνο 2008-Ηνύληνο Φεβξνπάξηνο 2009-Ηνύληνο Φεβξνπάξηνο 2010-Ηνύληνο Έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξαγκαηνπνίεζα δηαιέμεηο ζην Μεηαπηπρηαθό Π.. Αεηθνξηθά πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη Πεξηβάιινλ ζηε Γεσξγία, ζην κάζεκα Πνιηηηθή Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ-Αγξνηηθή Πνιηηηθή [ζπλδηδαζθαιία κε Αλαπι. Καζεγεηή θ. Κ. Γαιαλόπνπιν]. Ίδξπκα: Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Οθηώβξηνο 2008-Γεθέκβξηνο 2008, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξαγκαηνπνίεζα δηάιεμε κε ηίηιν «Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο Δπελδύζεσλ ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα θαη ηνπο Φπζηθνύο Πόξνπο» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ [ζπλδηδαζθαιία κε ηνλ Δπίθνπξν. Καζεγεηή θ. Γαξύθαιν Αξακπαηδή]. Ίδξπκα: Α.Σ.Δ.Η.Θ. θαη Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Μάξηηνο-Απξίιηνο 2010, Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Πεξηβάιινλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο», Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή-Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδόηεζεο Πξάζηλσλ Έξγσλ Αλάπηπμεο, [ζπλδηδαζθαιία]. II. Πξνπηπρηαθνύ επηπέδνπ Ίδξπκα: ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Φεβξνπάξηνο Αύγνπζηνο 2005: Γίδαμα ην κάζεκα «Οηθνλνκία Εσηθήο Παξαγσγήο» σο δηδάζθσλ ηνπ Π.Γ.407 ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Φεβξνπάξηνο Αύγνπζηνο 2006: Γίδαμα ην κάζεκα «Οηθνλνκία Εσηθήο Παξαγσγήο» σο δηδάζθσλ ηνπ Π.Γ.407 ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. 6

7 Ίδξπκα: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Φεβξνπάξηνο Ηνύληνο 2009: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκία» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Οθηώβξηνο Ηαλνπάξηνο 2010: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Φεβξνπάξηνο Ηνύληνο 2010: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκία» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Οθηώβξηνο 2010-Ηαλνπάξηνο 2011: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Φεβξνπάξηνο Ηνύληνο 2011: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκία» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Ίδξπκα: ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θεζζαινλίθεο Οθηώβξηνο 2005-ζήκεξα. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, όπνπ δίδαμα ηα καζήκαηα: Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ ζηε Γεσξγία, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Ννκνζεζία, Αγξνηηθή Πίζηε θαη Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο, Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Γεσξγηθή Λνγηζηηθή, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Κηελνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Κηελνηξνθηθή Λνγηζηηθή. Οθηώβξηνο 2003-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αγξνηηθή Πίζηε θαη Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο. Οθηώβξηνο 2002-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Υξήκα-Πίζηε-Σξάπεδεο. Οθηώβξηνο 2001-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Υξήκα-Πίζηε-Σξάπεδεο.. Οθηώβξηνο 1996-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ, ζην κάζεκα Ζ/Τ. 7

8 Ίδξπκα: ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο Οθηώβξηνο 2004-Ηαλνπάξηνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Αγξνηηθή Πνιηηηθή & Οηθνλνκία θαη Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Οθηώβξηνο 2003-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Αγξνηηθή Πνιηηηθή & Οηθνλνκία θαη Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Οθηώβξηνο 2002-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Marketing Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Οθηώβξηνο 2001-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Marketing Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Οθηώβξηνο 2000-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Γεσξγηθή Λνγηζηηθή. Οθηώβξηνο 1999-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Οθηώβξηνο 1998-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Εσνηερλνινγία. Ίδξπκα: ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο Φεβξνπάξηνο 2005-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δκπνξία Κηελνηξνθηθώλ Πξντόλησλ. III. ηελ Δπηκόξθσζε Δλειίθσλ Με απόθαζε ηεο 190εο πλεδξίαζεο (18/04/02) ηνπ Γ.. ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκώλ πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθώλ Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) εληάρζεθα ζην κεηξών Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ. Γηδαζθαιία ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηδησηηθώλ θαη θξαηηθώλ ΚΔΚ (ελδεηθηηθά): ΚΔΚ Γαία: «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ», ΚΔΚ Γαία: «Δκπνξία γεσξγηθώλ πξντόλησλ», ΚΔΚ Γήκεηξα: «Δθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζηε Γεσξγία»,

9 ΚΔΚ Σερλόπνιηο: «ύζηεκα HACCP», ΚΔΚ Σερλόπνιηο: «πζθεπαζία-σππνπνίεζε-γηαθίλεζε πξντόλησλ πξσηνγελνύο παξαγσγήο», ΗΔΚ Λάξηζαο: «Γεσξγηθή Οηθνλνκία» ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ έρσ ζπγγξάςεη αλάινγεο δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο. Από ην Απξίιην 2004 εληάρζεθα ζην κεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΦΔΣ, γηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο νιπκπηαθώλ εζεινληώλ- ειεγθηώλ πνηόηεηαο ηξνθίκσλ ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο. Ξέλεο γιώζζεο: Αγγιηθά & Γαιιηθά (επίπεδν First Certificate). Γλώζεηο Ζ/Τ: Γλώζεηο πξνγξακκάησλ Office (Word, Excel, Power Point, Access, θ.ιπ.), Lotus, Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο, SPSS, E-Views, MicroFit. Α. ΓΗΑΣΡΗΒΔ ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ / ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 1. Αγγειόπνπινο. (1998). «Χξήζεηο ηεο Γεσξγηθήο Γεο ζηε Λεθάλε Απνξξνήο ησλ ιηκλώλ Βόιβεο θαη Κνξώλεηαο». Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 2. Αγγειόπνπινο. (2004). «πζηήκαηα εθηξνθήο θαη παξαγσγήο ηεο Διιεληθήο ρνηξνηξνθίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ βησζηκόηεηα, ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ». Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Ηαλνπάξηνο

10 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Β. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 3. Psychondakis A., Aggelopoulos S., Dimitriadou E., (2002). Agricultural Land Use in an Environmentally Sensitive Area: An assessment of an Agri-environmental policy measure. Journal of Environmental Planning and Management, 45(4), pp Galanopoulos K., Aggelopoulos S., Kamenidou I., Mattas K., (2006). Assessing the effects of managerial and production practices in the efficiency of commercial pig farming. Agriculture Systems, Vol. 88, pp Botsoglou, N., Florou-Paneri, P., Nikolakakis, I., Dotas, V., Botsoglou E., Aggelopoulos, S., (2005). Effect of Dietary saffron (Crocus sativus L.), on the oxidative stability of egg yolk. British Poultry Science, Vol. (46)6, pp Aggelopoulos S., Zioganas M., Karipidis P., (2006). Productivity analysis of pig farms in Greece in conjunction with their size. New Medit Vol (5)3, pp Aggelopoulos S., Mylonakis J., Kamenidou I., (2006). Investigation of Business Dexterity in the Agricultural Sector in Greece: The Case of Pig Holdings. Agricultural Journal Vol.(3)1, pp Aggelopoulos, S., Pauloudi, A., Karipidis, P., Dotas V., Mitsopoulos I., (2007). Suggestions for reformation and financing programs in pig holdings based on the type of nutrition. Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 5(2) pp Aggelopoulos S., Menexes G., Kamenidou I., (2007). "Implications for the financing and sustainability of enterprises based on a ranking methodology for categorical financial data", EuroMed Journal of Business, Vol.(2)2, pp Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A., Pavloudi A., (2007). Greek Farms Viability for Business Financial Support". World Journal of Agriculture Sciences, Vol. (4)3 pp Aggelopoulos S., (2007). Productive cost analysis and evaluation of cost return models of pig farms in Greece. New Medit Vol.(3), pp Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A., (2007). Modeling the Determinants of the Financial Viability of Farms. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, Vol.(6)3, pp Karipidis P., K. Athanassiadis, E., Aggelopoulos S., and Giompliakis, A., (2008). Factors Affecting the Adoption of Quality Assurance Systems in Small Food Enterprises. Food Control, Vol. (20), pp Menexes G. and Aggelopoulos S., (2008). Proposals for the financing and development of Greek farms based on a clustering method for categorical data. EuroMed Journal of Business, Vol. (3) 2, pp Karipidis, P., Aggelopoulos, S., Tsakiridou E., (2008). Implicit Prices of Product Characteristics in the Milk and Cheese Market. Journal of Global Business 10

11 Advancement, Special Issue International Branding and Marketing Communications, Vol. (1)4, pp Aggelopoulos S., Theocharopoulos A., Pavloudi A., (2008). Factors affecting the development of organic agriculture in the context of financing programmes for organic farms. International Journal of Management Research and Technology, Vol. (3) 1, pp Aggelopoulos S., Pavloudi A., Manolopoulos I., Kamenidou I., (2008). Attitudes and Views of Farmers on the New Common Agricultural Policy and the Restructuring of Crops: The Case of Greece. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science. Vol. 4(4), pp Aggelopoulos S., Arabatzis G., and Pauloudi A., (2009). Agri-Environmental Policy of EU: The case of Organic Farming in Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18(6), pp Aggelopoulos S., Kamenidou I., Pavloudi A., (2009). Women s business activities in Greece: The case of Agroturism. Journal Tourism, Vol. (56) 4, pp Aggelopoulos S., Soutsas K., Pavloudi A., Sinapis E., (2009). Suggestions for Reformation in Sheep Farms based on Production Cost. Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 7, No 3& 4, pp Aggelopoulos S., Pavloudi A., Skapetas, V., Garsen, A., (2009). Study on the Effect of Zootechnical Parameters on the achievement Of an Optimum Financial Result: A typological approach of Greek pig farming. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences Vol. 5(2), pp Karipidis P., Tsakiridou E., Aggelopoulos S., Belidis A., (2009). Consumers Purchasing and Store Switching Intentions in Respect of Eco-Marked Products. International Journal of Economics and Business Research,Vol.2(6), pp Arabatzis G., Aggelopoulos S. and Tsiantikoudis S., (2010). Rural Development and LEADER + in Greece: Evaluation of Local Action Groups. Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 8 (1), pp Koutroumanidis Th., Zafeiriou E., Aggelopoulos S., Sofios S., (2010). A Study of the Volatility of the Sheep Meat Production in European Union (EU). Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 8 (2), pp Aggelopoulos S., Arabatzis G., (2010). European Union Young farmers Program: A Greek case study. New Medit Journal, Vol. IX (2), pp Aggelopoulos S., Galanopoulos K., Tabakis N., (2010). Financing of Sheep farms for Agricultural Sustainable Development: The Case of Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology (forthcoming). 27. Aggelopoulos S., Pavloudi A. and Galanopoulos K., (2011). Geographical development of agricultural entrepreneurship: The case of pig farming in Greece. Journal of Development and Agricultural Economics Vol. Vol. 3(2), pp

12 Γ. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 28. Νηθνιαθάθεο Η., Δθξαηκίδεο Κ., Νηόηαο, Β., Αγγειόπνπινο., (2002). «Ζ νμίληζε ηεο ηξνθήο σο βηνινγηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ ρνηξηδίσλ». «Γεσπνληθά», Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 2, ηεύρνο 402, ζειίδεο Νηθνιαθάθεο Η., Υαηδεδήζεο Λ., Νηόηαο Β., Αγγειόπνπινο., Γθατηαηδήο Α., (2003). «Ζ νμίληζε ηεο ηξνθήο σο βηνινγηθόο παξάγνληαο πγείαο θαη παξαγσγηθόηεηαο ησλ νξλίζσλ απγνπαξαγσγήο. «Γεσπνληθά», Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 405, ζειίδεο Νηθνιαθάθεο Η., Ηκακίδνπ Α., Αγγειόπνπινο., Παπαδόπνπινο Β., Καξγόπνπινο Α., (2006). «Πνηνηηθή θαηάηαμε θαη δηακόξθσζε ηηκήο ζθάγεησλ βννεηδώλ ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο». «Γεσπνληθά» Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, Σεύρνο 422, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., (2004). «Οηθνλνκηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Βησζηκόηεηα Υνηξνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηξόπν γνληκνπνίεζεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ», «Γεσπνληθά», Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 2, ηεύρνο 414, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., Παπαησάλλνπ Γ., (2006). «Οηθνλνκηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Βησζηκόηεηα Χνηξνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε πξνέιεπζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ», Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, εηξά VI, Vol. 16, ειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., Νηθνιαθάθεο Η., Μεηζόπνπινο Η., (2006). «Πξνηάζεηο αλαδηάξζξσζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ζηε ρνηξνηξνθία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ», Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, εηξά I, Vol. 19, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Γαιαλόπνπινο Κ., Παπινύδε Α., (2006). «Απνδνηηθόηεηα ησλ επελδύζεσλ ζηελ Διιεληθή Γεσξγία: Ζ πεξίπησζε ησλ ρνηξνηξνθηθώλ επηρεηξήζεσλ», Δπηζεώξεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Vol. 3, Αξηζκόο 3/4, ζειίδεο Παπατσάλλνπ Γ., Αγγειόπνπινο., Γθαξζέλ Α., (2005). «Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαηαξαρή ηεο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θάπξνπ. «Γεσπνληθά». Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 428, ζειίδεο Παπατσάλλνπ Γ., Αγγειόπνπινο., Μεηζόπνπινο Η., (2007). «Αίηηα θαη παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ πνζνζηνύ ζλεζηκόηεηαο ησλ γαινπρνύκελσλ ρνηξηδίσλ». «Γεσπνληθά». Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 427, ζειίδεο Καζζήο, Α., Παηζηάο, Α., Νηθνιαθάθεο, Η., Μεηζόπνπινο, Η., Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., (2006). «Απνδόζεηο θαη Χαξαθηεξηζηηθά ζθάγηνπ νξλίζσλ θξενπαξαγσγήο κε ζηηεξέζηα ζηα νπνία έγηλε πξνζζήθε κίγκαηνο νξγαληθώλ νμέσλ». Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, ζεηξά VI, Vol. 17, ζειίδεο

13 38. Παπινύδε, Α., Μαξηίθα, Μ., Αγγειόπνπινο,., (2007). «Λήςε επελδπηηθώλ απνθάζεσλ ζηε Γεσξγία: Δθαξκνγή Γπλακηθνύ Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ζε επελδύζεηο θπηηθνύ θεθαιαίνπ». Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, Vol. 18, ζεηξά I, ζειίδεο Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., Παπινύδε,Α., Μεηζόπνπινο, Η., Γθαξζέλ, Α., (2007). «Αμηνιόγεζε ππνδεηγκάησλ θόζηνπο παξαγσγήο-απόδνζεο ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη δηεξεύλεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηε κέζνδν αλαπαξαγσγήο». Δπηζεώξεζε Εσνηερληθήο Δπηζηήκεο, ηεύρνο 37, ζειίδεο Αγγειόπνπινο,. (2007). «Χξεκαηνδόηεζε γεσξγηθώλ επελδύζεσλ: Σν πξόγξακκα «αγξνηηθή αλάπηπμε θαη αλαζπγθξόηεζε ηεο ππαίζξνπ ». Δπηζεώξεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο Δπηρείξεζεο, Vol. 4 (3/4), ζειίδεο Καξππίδεο, Φ., Σζειεκπήο, Γ. θαη Αγγειόπνπινο.,., (2007). «Πξνζπκία Πιεξσκήο ησλ Καηαλαισηώλ γηα Ρνδάθηλα Αγξνθηεκάησλ, Πηζηνπνηεκέλσλ θαηά AGRO -2.2». «Γεσπνληθά». Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 427, ζειίδεο Αγγειόπνπινο,. θαη Μελεμέο, Γ., (2007). «Αλάπηπμε ηππνινγίαο ειιεληθώλ ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Πξνηάζεηο κέηξσλ αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο». Σεηξάδηα Αλάιπζεο δεδνκέλσλ/ Data Analysis Bulletin, ηεύρνο 9, ζειίδεο Skapetas B., Sinapis E., Katanos I., Laga V., Poupoulis C., Mazaraki K. and Aggelopoulos S., (2009). «Milk somatic cell counts, milk bacterial counts and milk composition of local Greek goats». Δπηζεώξεζε Εσνηερληθήο Δπηζηήκεο/ Animal Science Review, ηεύρνο 39, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., νύηζαο Κ., Παπινύδε Α., (2010). «Χξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Κνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία». Δπηζηεκνληθόο Σόκνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ. Γ. ΔΡΓΑΗΔ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΚΡΗΣΧΝ 45. Psychondakis A., Aggelopoulos S., Dimitriadou E., (2002). Agricultural Land Use in an Environmentally Sensitive Area: Implementation of Regulation 2078/ 1992 EEC. Proceedings of the International Symposium Sustainable Development of Prespa Region, pp Aggelopoulos S. and Menexes G., (2006). Ranking of Enterprises based on Qualitative Characteristics: An Application of Multiple Correspondence Analysis, Proceedings of the 3 rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 06), June 2006, Santorini Island, Greece, pp Chatzitheodoridis, F., Μichailidis, Α., Samathrakis, V., and Aggelopoulos S., (2006). Integrated Rural Development Programs in Greece: Management, Practice and 13

14 Results. Proceedings of the 10 th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Ννεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε. 48. Αggelopoulos S., Samathrakis V., Pavloudi Α., Chatzigeorgiou, Ch., (2006). Factor Investigation Leading to the Development of Women Agrotourism Entrepreneurship in Greece, proceedings of the 24 th EuroChrie Congress, Οθησβξίνπ 2006 ζηε Θεζζαινλίθε, Διιάδα. 49. Aggelopoulos S., Samathrakis V., Menexes S., Mamalis S., (2006). Typology of Agricultural Financing Investments in Central Macedonia. Proceedings of the 1 st International Innovation Entrepreneurship and Competitiveness in the Balkan and Black Sea Countries, 3-5 November, Kavala., pp Karipidis, P., Tselembis D. and Aggelopoulos S., (2007). Consumer Demand for Ecocertified Food: The case of AGRO-2 label in Peach. Proceedings of the 4 th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries Collaboration May 18-19, Thessaloniki, pp Aggelopoulos S. and Menexes G., (2007). Typology of Financing Plans for Agricultural Farms: An Application of Hierarchical Cluster Analysis Adapted for Categorical Data. Proceedings of the 4 rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 07), 8-10 July, Corfu Island, Greece, pp Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A., (2007). Determination of the Economic Viability Level of Agricultural holdings based on socio-economic parameters. Proceedings of 4 th international Conference in Advances in Applied Financial Economics (AFE), July, Samos Island, Greece., ISBN: , ISSN: , pp Aggelopoulos S., Pavloudi A., Theocharopoulos A., Gazarou M., (2008). The financing profile of agricultural investments: The case of the Central Macedonia region, Greece. Proceedings of 9 th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development: Finances, Taxes, Investment and Support Systems, Jelgua- Latvia ISBN: , ISSN: , Vol.17, pp Galamatis, D., Dervisis, D., Dotas, V., Nikolakakis, J., Aggelopoulos, S., Dotas, D., (2008). Performance and Carcass Characteristics of Broilers as Affected by the Replacement of antibiotics and Anticoccidials with oregano essential plants and prebiotics. Proceedings of 1 st Mediterranean Summit of WPSA, 7-10 May, Thessaloniki, Greece, pp Aggelopoulos, S., Menexes, G., Maroudas, T., (2008). The Satisfaction of Young Farmers with Tax Authority Services as a Factor for Maintaining their Agricultural Profession. Proceedings of 5 th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 08), 8-10 July, Crete Island, Greece, pp Theocharopoulos, A., Aggelopoulos, S., Papanagiotou E., (2009). Financial Support, training and Willingness to pay for Integrated Crop Management in Greece. 10th International Scientific Conference: Economic Science for Rural Development, 14

15 April 23-24, Jelgava, Latvia. Proceedings of the Volume 18: Regional and Rural Development, Jelgua- Latvia ISBN: , ISSN: , Vol.18, pp Aggelopoulos S., Theocharopoulos A., Pavloudi A., Karipidis P., (2009). Economics and Competitveness in Secondary Agricultural Production: The case of feta cheese in Greece. 10th International Scientific Conference., Economic Science for Rural Development, April 23-24, Jelgava, Latvia. Proceedings of the Volume 20: Finances, Taxes, Investmentand Support Systems, Jelgua- Latvia ISBN: , ISSN: , Vol.20, pp Maroudas, T., Aggelopoulos, S., Menexes, G., (2009). Measuring Customer Satisfaction and Service Quality in the Greek Tax Administration System. Proceedings of 6 th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 09), May, Thessaloniki, Greece, pp Skapetas B., Laga V., Katanos I., Bampidis V., Nistor E., Nitas D., Aggelopoulos S. and Nistor Gh., (2009). Milking Parlors Throughput For Dairy Sheep And Factors that Influence it. Proceedings of 12 th International Conference on Zootehni and Biotechnology, Vol. 42 (2), pp , May, Timisoara, Romania. 60. Mamalis S., Kafetzopoulos D., Aggelopoulos S., (2009). The new food safety standard ISO Assessment, comparison and correlation with HACCP and ISO 9000:2000: The practical implementation in victual business. Proceedings of 113 th European Accosiation of the Agricultural Economists (EAAE) Seminar, September, 2009, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Chania, Crete, Greece. 61. Aggelopoulos S., Mamalis S., Soutsas K., (2009). Farmers satisfaction with agricultural credit: The case of Greece. Proceedings of 113 th European Accosiation of the Agricultural Economists (EAAE) Seminar, September, 2009, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Chania, Crete, Greece. 62. Μαξνύδαο Θ., Αγγειόπνπινο., Μελεμέο Γ., (2010). «Σππνινγία θνξνινγνπκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο». Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, Ννεκβξίνπ Θεζζαινλίθε. 63. Θενραξόπνπινο Α., Αγγειόπνπινο., Παπαλαγηώηνπ Δ., (2010). «Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ παξαγσγώλ απέλαληη ζηηο αεηθνξηθέο κνξθέο γεσξγίαο». Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, Ννεκβξίνπ Θεζζαινλίθε. Δ. ΔΡΓΑΗΔ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΚΡΗΣΧΝ 64. Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., (2002). «πζηήκαηα εθηξνθήο ηεο Διιεληθήο Χνηξνηξνθίαο θαη ε νηθνλνκηθόηεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο εθηξνθήο». Πξαθηηθά 15

16 ηνπ 7 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ 2002, Αζήλα, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., (2004). «Οηθνλνκηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Βησζηκόηεηα ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηξόπν δηαηξνθήο». Πξαθηηθά ηνπ 8 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ 2004, Θεζζαινλίθε, ζειίδεο Παπατσάλλνπ Γ., Αγγειόπνπινο., (2005). «Αίηηα θαη παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε γνληκνπνηεηηθή ηθαλόηεηα ησλ θάπξσλ ζηηο ζύγρξνλεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ εθηξνθέο: ηα λεόηεξα δεδνκέλα, ε ειιεληθή εκπεηξία θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιήκαηνο». Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο-Κηελνηξνθία Οιηθήο Πνηόηεηαο, Ηνπλίνπ, Άξηα, ζει Βαξδάθαο Θ., Νέζηνξα Θ., Αγγειόπνπινο., (2006). «Σν θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ». Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε, ζει Νέζηνξα Θ., Βαξδάθαο Θ., Αγγειόπνπινο., (2006). «Δπηζήκαλζε θαη ηρλειαζηκόηεηα ησλ αιιεξγηνγόλσλ νπζηώλ ζηα ηξόθηκα: πξόζθαηεο εμειίμεηο», Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε, ζει Καξππίδεο Φ., Αγγειόπνπινο,., Σζειεκπήο Γ., (2006). «Πξνζπκία Πιεξσκήο ησλ Καηαλαισηώλ γηα Πηζηνπνηεκέλα θαηά AGRO-2 Ρνδάθηλα». Σεύρνο επηιεγκέλσλ εξγαζηώλ ηνπ 9 νπ πλέδξηνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Αζήλα, ζει Μειηάδνπ Γ., Αγγειόπνπινο., Θενραξόπνπινο Α., θαη Παπαλαγηώηνπ Δ., (2008). «πγθξηηηθή Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε πκβαηηθήο θαη Βηνινγηθήο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο». Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Εσηθήο Παξαγσγήο, 30 Ηνπλίνπ -01Ηνπιίνπ, Λάξηζα, ζειίδεο Μειηάδνπ Γ., Θενραξόπνπινο Α., Αγγειόπνπινο., Παπαλαγηώηνπ Δ., (2008). «Γηεξεύλεζε ηεο Οηθνλνκηθόηεηαο ηνπ Κιάδνπ ηεο Βηνινγηθήο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζηελ Διιάδα». Πξαθηηθά ηνπ 10 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, (ζει ). 72. Καξππίδεο Φ., Παπινύδε Α., Αγγειόπνπινο., Σζειεκπήο Γ., (2008). «ήκαλζε ηεο πνηόηεηαο θαη αζπκκεηξίεο πιεξνθόξεζεο: Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα γηα ηελ αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ». Πξαθηηθά ηνπ 10 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, (ζει ). 73. Αγγειόπνπινο., Καξππίδεο Φ., Παπινύδε Α., (2008). «Καζνξηζκόο πξνηύπσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο». Πξαθηηθά 16

17 ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηελ Πνηόηεηα (ΔΝΔΠΡΟΣ), Ννεκβξίνπ 2008, Θεζζαινλίθε (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). 74. Καξππίδεο Φ., Σζειεκπήο Γ., Αγγειόπνπινο., Παπινύδε Α., (2008). «Δθαξκνγέο ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο ζηελ Διιεληθή αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ». Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηελ Πνηόηεηα (ΔΝΔΠΡΟΣ), Ννεκβξίνπ 2008, Θεζζαινλίθε (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). 75. Αγγειόπνπινο., Παπινύδε Α., Σζειεκπήο Γ., νύηζαο Κ., (2010). «Σν Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο : Μηα πξώηε Αμηνιόγεζε ηνπ Μέηξνπ «Δγθαηάζηαζε ησλ Νέσλ Γεσξγώλ». Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Αζήλα, (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). 76. Αγγειόπνπινο., (2010). «Αμηνιόγεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνθίι γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Μηα εθαξκνγή κεζόδoπ αλάιπζεο δεδνκέλσλ». Πξαθηηθά ηνπ 4 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα & ηελ Πνηόηεηα, (ΔΝΔΠΡΟΣ) Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ 2010 (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). Σ. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΚΡΗΣΧΝ 77. [1]. Νηθνιαθάθεο Η., Μπαλάθεο Γ., Νηόηαο Γ., Αγγειόπνπινο., (2002). «Ζ ζξεπηηθή αμία ηεο μεξήο πνύιπαο ηνκάηαο ζηε δηαηξνθή αλαπηπζζόκελσλ-παρπλόκελσλ νξηπθηώλ». 18 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ), Ηνπλίνπ 2002, Ησάλληλα. 78. [2]. Γαιακάηεο Γ., Νηθνιαθάθεο Η., Νηόηαο Γ., Αγγειόπνπινο., (2003). «Σα εθρπιίζκαηα ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη ηα «πξεβηνηηθά» ζηε δηαηξνθή ησλ νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο». 19 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ), 8-10 Οθησβξίνπ 2003 ζηελ Καξδίηζα. 79. [3]. Καζζήο Α., Παηζηάο Α., Νηόηαο Β., Αγγειόπνπινο., Νηθνιαθάθεο Η., Νηόηαο Γ., (2004). «Απνδόζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζθάγηνπ νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο κε ζηηεξέζηα πνπ πεξηέρνπλ κίγκα νξγαληθώλ νμέσλ». 20 ν Δηήζην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ). 80. [4]. Μπόηζνγινπ Ν., Φιώξνπ-Παλέξε Π., Νηθνιαθάθεο Η., Γηάλλελαο Ζ., Μπόηζνγινπ Δ., Αγγειόπνπινο., (2006). «Ζ επίδξαζε ηνπ θξόθνπ (CROCUS SATIVUS L.) πνπ πξνζηίζεηαη ζην ζηηεξέζην απγνπαξαγσγώλ νξλίζσλ ζηελ νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα ηεο ιεθίζνπ ηνπ απγνύ». 10 ν Παλειιήληνπ Κηεληαηξηθνύ πλεδξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Φεβξνπαξίνπ 2006, ζηελ Αζήλα. 81. [5]. Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., Παπινύδε, Α., Μεηζόπνπινο, Η., Γθαξζέλ, Α., (2006). «πγθξηηηθή Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε Χνηξνηξνθίαο κε βάζε ηε κέζνδν γνληκνπνίεζεο». 22 Ο πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), Οθησβξίνπ, πάξηε. 17

18 82. [6]. Γθαξζέλ Α., Γθατηαηδήο Α., Αγγειόπνπινο., Νηθνιαθάθεο Η., Μεηζόπνπινο Η., Νηόηαο Γ., (2006). «Απνδόζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζθαγείνπ θξεαηνπαξαγσγώλ νξληζίσλ κε ζηηεξέζηα πξννδεπηηθά απμαλόκελεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θηελνηξνθηθό Ρεβίζη ζε αληηθαηάζηαζε ζνγηαιεύξν». 22 Ο πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 2-4 Οθησβξίνπ, πάξηε. 83. [7]. Αγγειόπνπινο., ακαζξαθήο Β., Μεραειίδεο Α., (2006). «Γηεξεύλεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηελ ειιεληθή θηελνηξνθία: Ζ πεξίπησζε ησλ ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ». 9 νπ πλέδξηνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Αζήλα. 84. [8]. Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., Υαηδεησαλλίδνπ, Α., Νηθνιαθάθεο, Η., (2007). «Σππνινγία ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ βάζεη δσνηερληθώλ παξακέηξσλ: Ζ επίδξαζή ηνπο ζηε δηακόξθσζε βέιηηζηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο». 23 ν πλέδξηνπ ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 3-5 Οθησβξίνπ, Βόινο. 85. [9]. Νηόηαο, Β., Μπόηζνγινπ, Δ., Γθαξζέλ, Α., Αγγειόπνπινο,., Υαηδεπαλαγηώηνπ, Α., Νηόηαο, Γ., (2007). «Δπίδξαζε πξνζζήθεο νμηθήο α-ηνθνθεξόιεο θαη θύιισλ ειηάο, ζε νμεηδσκέλα κίγκαηα δηαηξνθήο θξενπαξαγσγώλ νξληζίσλ, ζηηο απνδόζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάγηνπ». 23 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 3-5 Οθησβξίνπ, Βόινο. 86. [10]. Αγγειόπνπινο., θαη Μελεμέο, Γ., (2007). «Αλάπηπμε ηππνινγίαο ειιεληθώλ ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Πξνηάζεηο κέηξσλ αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο». 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ κε Γηεζλή πκκεηνρή, επηεκβξίνπ, Καξδίηζα. 87. [11]. Menexes G., Aggelopoulos S., Markou A., (2009). A study of the Interaction between Sheep Farm Production Costs and the Social Characteristics of their Owners: An adaptation of Biplot Analysis. 5ν Παλειιήλην πλέδξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ κε Γηεζλή πκκεηνρή, επηεκβξίνπ, Ρέζπκλν. 88. [12]. Αγγειόπνπινο., Γαιακάηεο Γ., ηλάπεο Δ., Νηόηαο Γ., (2009). «Άμνλεο Χξεκαηνδνηηθήο Δλίζρπζεο θαη Αλάπηπμεο ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Πξνβαηνηξνθία: Μηα Πξνζέγγηζε Βαζηδόκελε ζην Κόζηνο Παξάγσγεο» 25 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 8-10 Οθησβξίνπ, Ναύπιην. 89. [13]. Aggelopoulos S., Mamalis S. and Tabakis N., (2009). Proposals for the financing and reformation of Greek sheep farms: A typology approach. International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), Kavala 1-3 October [14]. Αγγειόπνπινο,., νύηζαο Κ., (2010). «Καηάηαμε Δπηρεηξήζεσλ βάζεη Πνηνηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Παξακέηξσλ: Δθαξκνγή Μεζνδνινγηθνύ ρήκαηνο ζε Πξνβαηνηξνθηθέο Δθκεηαιιεύζεηο». 10 ν Δηδηθό πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (ΔΔΔΔ), 7ε πλάληεζε Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ, Οξεζηηάδα 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ. 18

19 BOOK CHAPTERS/ARTICLES 1. Aggelopoulos S., Theocharopoulos A. and Pavloudi A. Factors affecting the development of organic agriculture in the context of financing programmes for organic farms in EMERGING ISSUES IN MANAGEMENT. Edited by C. Samudhra Rajakumar, K. Anandanatarajan and R. Sritharan, Serials publications, 2010, pp Ε. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 1. Αγγειόπνπινο., (2001). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Υξήκα-Πίζηε-Σξάπεδεο», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. 2. Αγγειόπνπινο., (2003). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία», Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο. 3. Αγγειόπνπινο., (2003). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αγξνηηθή Πίζηε & Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην e-class. 4. Αγγειόπνπινο., (2006). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ ζηε Γεσξγία», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην e-class. 5. Αγγειόπνπινο., Κνπηνγιίδεο Υ., (2007). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αγξνηηθή Πνιηηηθή», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην e-class. Ζ. ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟΔΧΝ 1. Πξαθηηθά ηεο Δπηζηεκνληθήο εκεξίδαο: «Σν Μέιινλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ: Πνξεία πξνο ηελ Αλάπηπμε», Δηαηξία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, (ΔΣΑΓΡΟ), Παξαζθεπή 17/03/2006, Κηιθίο. Θ. ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΔΚΓΟΔΗ 1. «Πηινηηθή κειέηε βειηίσζεο θαη δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνύ, ηνπ Ν. Κηιθίο». Σνκέαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. 2. «Πηινηηθή κειέηε βειηίσζεο θαη δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπθάζηξνπ, ηνπ Ν. Κηιθίο». Σνκέαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. I. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Α. Δπίβιεςε Γηδαθηνξηθώλ Μεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ 1. Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηίηιν: Investigations of Viticulture Systems in Greece and the Influence of CAP Measures on 19

20 Farmers Choices and Productivity : University of Reading/ Faculty of Life Science/ Department of Agriculture & Food Economics (ζε εμέιημε). 2. Μέινο ηξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε ηίηιν: «Παξαγσγηθόηεηα θαη νηθνλνκηθόηεηα ζπζηεκάησλ εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ ζηνλ πξώελ Ννκό Γξεβελώλ θαη επηπηώζεηο ζηνλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθό ηζηό ηεο πεξηνρήο», από ηε Γεσπνληθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζε εμέιημε). 3. Μέινο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: "Μειέηε ηνπ Εσνηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ πξνθίι ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ" ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 4. Μέινο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: «Δπίδξαζε ησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ βνξίνπ θαη όδνληνο ζηνλ έιεγρν κεηαζπιιεθηηθώλ ζήςεσλ ησλ ξνδάθηλσλ θαη δακάζθελσλ πξνθαινύκελσλ από κύθεηεο ηνπ γέλνπο Monilinia», ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ: Πεξηβάιινλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο». B. Πξόεδξνο ζε Session Γηεζλώλ Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ 1. 4 th International Conference: Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration, May, 2007, Thessaloniki rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 07), 8-10 July 2007, Corfu Island, Greece th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 08), 8-10 July 2008, Crete Island, Greece th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 09), May 2009, Thessaloniki, Greece. Γ. Πξόεδξνο ζε Session Παλειιήλησλ Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ 1. 2 ν Παλειιήλην πλέδξην "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε. Γ. Μέινο Δπηζηεκνληθώλ θαη Οξγαλσηηθώλ Δπηηξνπώλ πλεδξίσλ 1. πκκεηείρα ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Ζκεξίδαο πνπ δηνξγάλσζε ε ΔΣΑΓΡΟ θαη ην ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ζην Κηιθίο κε ηίηιν: «Σν κέιινλ ησλ Αγξνηηθώλ Πεξηνρώλ: Πνξεία πξνο ηελ Αλάπηπμε», Κηιθίο 17 Μαξηίνπ πκκεηείρα ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, 2006, Θεζζαινλίθε. 20

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ

Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΣΟΛΙΑ Γηεύζπλζε ΑΓ. ΛΟΤΚΑ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Σειέθσλν 2510462315 Email potolias@teikav.edu.gr ΠΟΤΓΔ Γηδαθηνξηθό Γίπισκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα