ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ Έγγακνο κε δπν παηδηά «Υξεκαηνδόηεζε Γεσξγηθώλ Δθκ/ζεσλ θαη Γεσξγηθώλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Χπημαηοδόηηζη και Αξιολόγηζη Επενδύζεων ζηη Γεωπγία, Οικονομική Γεωπγικήρ Παπαγωγήρ, Αγποηική Πολιηική, Ποζοηικέρ μέθοδοι, Οικονομία Ζωικήρ Παπαγωγήρ. ΠΟΤΓΔ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ Πηπρία 1. Πηπρηνύρνο ηεο ρνιήο Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο, Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (09/10/1991). 2. Πηπρηνύρνο ηεο ρνιήο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ), ζην Σκήκα πηπρηνύρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. (05/07/2000). Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 1. Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηελ εηδίθεπζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (23/01/1998). 2. Γηδάθηνξαο ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (10/03/2004). Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: «πζηήκαηα εθηξνθήο θαη παξαγσγήο ηεο Διιεληθήο ρνηξνηξνθίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ βησζηκόηεηα, ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ». 1

2 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ I. Θέζεηο εξγαζίαο Φνξέαο: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Α.Σ.Δ.Η.Θ. 06/10/2005-ζήκεξα. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. Φνξέαο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ). 15/03/ /10/2005. Γεσπόλνο, ζηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Θεζζαιίαο, Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δγθξίζεσλ. Φνξέαο: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο 28/01/ /03/2004. Γεσπόλνο, ζηελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Καξδίηζαο, Γηεύζπλζε Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ Έξγσλ θαη Τδξννηθνλνκίαο. Φνξέαο: VETERIN ABEE 01/01/ /01/2002. Γεσπόλνο-Γεσξγννηθνλνκνιόγνο, ζηελ Δηαηξία VETERIN ABEE. Τπεύζπλνο γηα ηελ νηθνλνκνηερληθή παξαθνινύζεζε θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ησλ πεξηνρώλ Θεζζαιίαο-Μαθεδνλίαο. Δηδηθόηεξα, ππεύζπλνο γηα ηε ινγηζηηθή θαη ηερληθννηθνλνκηθή νξγάλσζε, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο εθζπγρξνληζκνύ θαη κεηεγθαηαζηάζεσλ θηελνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, βάζεη ζρεηηθώλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ. Φνξέαο: Uni-Pharma ABEE 01/04/ /12/1996. Γεσπόλνο, ζην ηκήκα marketing ηεο Δηαηξίαο Uni-Pharma. Φνξέαο: Διιεληθόο ηξαηόο, ώκα Οηθνλνκηθνύ. 18/11/ /10/1993. Τπεξέηεζα ηε ζεηεία κνπ, σο έθεδξνο-αλζππνινραγόο ηνπ Οηθνλνκηθνύ ώκαηνο, σο εθθαζαξηζηήο δαπαλώλ- νξηζηηθώλ εμόδσλ (Γ Διεγθηήξην Γαπαλώλ) θαη σο ππεύζπλνο ινγηζηεξίνπ (Α Κεληξηθό Σακείν ηξαηνύ). II. Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Eηαηξηώλ θαη Δλώζεσλ: - Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ) - European Association of Agricultural Economists (ΔΑΑΔ) - Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (Δ.Δ.Δ.Δ.) 2

3 - Διιεληθή Δηαηξεία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Γεσξγία, ηα Σξόθηκα θαη ην Πεξηβάιινλ (Δ.Π.Δ.Γ.Δ.). - Διιεληθή Δηαηξεία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ. - Διιεληθή Εσνηερληθή Δηαηξία (Δ.Ε.Δ.). III. Γηνηθεηηθή εκπεηξία Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο, αλέιαβα ηηο παξαθάησ ζέζεηο δηνίθεζεο: Αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α). 01/09/2010 έσο 31/08/2011, β). 01/09/2009 έσο 31/08/2010, γ). 01/09/2008 έσο 31/08/2009 θαη δ). 01/02/2008 έσο 25/08/2008. Τπεύζπλνο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηνπ Σκήκαηνο Α.Α.& Γ.Α.Δ., ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α). 01/09/2009 έσο 31/08/2010, β). 01/09/2008 έσο 31/08/2009 θαη γ). 25/08/2007 έσο 25/08/2008. Αλαπιεξσηήο ππεύζπλνο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκίαο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηνπ Σκήκαηνο Α.Α.& Γ.Α.Δ., ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α). 01/09/2010 έσο 31/08/2011 θαη β). 25/08/2006 έσο 25/08/2007. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αμηνιόγεζεο θαη Δγθξίζεσλ, ζηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Θεζζαιίαο. (01/06/2005 έσο 11/10/2005). IV. Δπηζηεκνληθέο ζέζεηο Associate Editor ζην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό: Journal of Development and Agricultural Economics. Κξηηήο εξγαζηώλ ζηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά - Applied Economics -Taylor & Francis Group, Applied Financial Economics- Taylor & Francis Group, Operational Research-Publisher: Springer, Livestock Science - Elsevier Group, Ecology of Food and Nutrition -Taylor & Francis Group. Κξηηήο εξγαζηώλ ησλ ειιεληθώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, «Δπηζεώξεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ», «Γεσπνληθά». Κξηηήο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ην 2 o Παλειιήλην πλέδξην Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο, 9 ν πλέδξην ηεο ΔΣΑΓΡΟ, 2 ν - 3 ν θαη 4 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΔΝΔΠΡΟΣ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, 4 th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries Collaboration, 6 th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries Collaboration. 3

4 Αμηνινγεηήο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Ζξάθιεηηνο II-Δλίζρπζε ηνπ αλζξώπηλνπ εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ κέζσ ηεο πινπνίεζεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο». Μέινο ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ), γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πηπρηνύρσλ Σ.Δ.Η. ζηελ «Αγξνηηθή Οηθνλνκία», γηα ηα αθαδεκατθά έηε θαη πκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΣΑΓΡΟ, Δηδηθόο Γξακκαηέαο ( ) & ( ). V. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: πκκεηείρα σο Γεσπόλνο-Γεσξγννηθνλνκνιόγνο θαη Μειεηεηήο ζηα παξαθάησ Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα: (1993). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Δπηκόξθσζε ελειίθσλ θαη δηάδνζε θαηλνηνκηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε δηα κέζνπ θαηλνηνκηθώλ εθαξκνγώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: θα Α. Παπαδάθε-Κιαπδηαλνύ. (2001). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Πηινηηθή κειέηε Βειηίσζεο θαη Γηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπθάζηξνπ ηνπ Ννκνύ Κηιθίο», κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2001). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Πηινηηθή κειέηε Βειηίσζεο θαη Γηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνύ ηνπ Ννκνύ Κηιθίο», κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2001). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Δθηίκεζε παξακέηξσλ πνηόηεηαο ζθάγησλ πηελώλ ζηνλ πηελνηξνθηθό ζπλεηαηξηζκό Πίλδνο» κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο δηαηξνθήο θαη ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ δηά κέζνπ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2007). Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Γηεξεύλεζε Δπελδπηηθώλ Γπλαηνηήησλ Δθζπγρξνληζκνύ θαη Γεκηνπξγίαο λέσλ Μνλάδσλ Μεηαπνίεζεο Γάιαθηνο: Ζ πεξίπησζε ηπξνθνκείσλ ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία», κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ δηεξεύλεζε επελδπηηθώλ 4

5 δπλαηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. (2008). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «Δθηίκεζε παξακέηξσλ πνηόηεηαο ζθάγησλ πηελώλ ζηνλ πηελνηξνθηθό ζπλεηαηξηζκό Πίλδνο» κε επηζηεκνληθό αληηθείκελν ηελ νηθνλνκηθόηεηα ηεο δηαηξνθήο θαη ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ δηά κέζνπ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Γ. Νηόηαο. (2008). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Αγνξαζηηθό Δλδηαθέξνλ γηα Οπσξνθεπεπηηθά Πηζηνπνηεκέλσλ Παξαγσγώλ θαη Δκπόξσλ» κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ αγνξαζηηθώλ ζπλζεθώλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Φ. Καξππίδεο. ( ). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Δθαξκνγή πζηεκάησλ Πνηόηεηαο ζηελ Αιπζίδα Γηάζεζεο Φξνύησλ», κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο θαη βειηηώζεσλ, ζηηο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ειιεληθή αιπζίδα δηάζεζεο θξνύησλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: θνο. Φ. Καξππίδεο. (1/6/ /5/2011). ( ). Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Η.Θ., κε ζέκα: «Μειέηε ηνπ πξνθίι δσνηερληθήο δηαρείξηζεο αγειαδνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ γάιαθηνο», κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο νηθνλνκηθόηεηαο ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ αγειαδνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηώλ. Φνξέαο πινπνίεζεο: Δπηηξνπή Δξεπλώλ Α.Σ.Δ.Η.Θ. 5

6 ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ I. Μεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ Ίδξπκα: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Φεβξνπάξηνο 2008-Ηνύληνο Φεβξνπάξηνο 2009-Ηνύληνο Φεβξνπάξηνο 2010-Ηνύληνο Έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξαγκαηνπνίεζα δηαιέμεηο ζην Μεηαπηπρηαθό Π.. Αεηθνξηθά πζηήκαηα Παξαγσγήο θαη Πεξηβάιινλ ζηε Γεσξγία, ζην κάζεκα Πνιηηηθή Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ-Αγξνηηθή Πνιηηηθή [ζπλδηδαζθαιία κε Αλαπι. Καζεγεηή θ. Κ. Γαιαλόπνπιν]. Ίδξπκα: Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Οθηώβξηνο 2008-Γεθέκβξηνο 2008, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξαγκαηνπνίεζα δηάιεμε κε ηίηιν «Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο Δπελδύζεσλ ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα θαη ηνπο Φπζηθνύο Πόξνπο» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ [ζπλδηδαζθαιία κε ηνλ Δπίθνπξν. Καζεγεηή θ. Γαξύθαιν Αξακπαηδή]. Ίδξπκα: Α.Σ.Δ.Η.Θ. θαη Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Μάξηηνο-Απξίιηνο 2010, Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Πεξηβάιινλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο», Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή-Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδόηεζεο Πξάζηλσλ Έξγσλ Αλάπηπμεο, [ζπλδηδαζθαιία]. II. Πξνπηπρηαθνύ επηπέδνπ Ίδξπκα: ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο, Σκήκα Κηεληαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Φεβξνπάξηνο Αύγνπζηνο 2005: Γίδαμα ην κάζεκα «Οηθνλνκία Εσηθήο Παξαγσγήο» σο δηδάζθσλ ηνπ Π.Γ.407 ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Φεβξνπάξηνο Αύγνπζηνο 2006: Γίδαμα ην κάζεκα «Οηθνλνκία Εσηθήο Παξαγσγήο» σο δηδάζθσλ ηνπ Π.Γ.407 ζην Σκήκα Κηεληαηξηθήο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. 6

7 Ίδξπκα: Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Φεβξνπάξηνο Ηνύληνο 2009: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκία» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Οθηώβξηνο Ηαλνπάξηνο 2010: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Φεβξνπάξηνο Ηνύληνο 2010: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκία» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Οθηώβξηνο 2010-Ηαλνπάξηνο 2011: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Φεβξνπάξηνο Ηνύληνο 2011: Γηδαζθαιία, βάζεη ηνπ Π.Γ.407, ησλ καζεκάησλ «Μηθξννηθνλνκία» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ», ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, [απηνδύλακε δηδαζθαιία]. Ίδξπκα: ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θεζζαινλίθεο Οθηώβξηνο 2005-ζήκεξα. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, όπνπ δίδαμα ηα καζήκαηα: Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ ζηε Γεσξγία, Αγξνηηθή Πνιηηηθή, Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Ννκνζεζία, Αγξνηηθή Πίζηε θαη Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο, Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Γεσξγηθή Λνγηζηηθή, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Κηελνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Κηελνηξνθηθή Λνγηζηηθή. Οθηώβξηνο 2003-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αγξνηηθή Πίζηε θαη Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο. Οθηώβξηνο 2002-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Υξήκα-Πίζηε-Σξάπεδεο. Οθηώβξηνο 2001-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ., γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Υξήκα-Πίζηε-Σξάπεδεο.. Οθηώβξηνο 1996-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Δ, ζην κάζεκα Ζ/Τ. 7

8 Ίδξπκα: ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο Οθηώβξηνο 2004-Ηαλνπάξηνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Αγξνηηθή Πνιηηηθή & Οηθνλνκία θαη Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Οθηώβξηνο 2003-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Αγξνηηθή Πνιηηηθή & Οηθνλνκία θαη Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Οθηώβξηνο 2002-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Marketing Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Οθηώβξηνο 2001-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Marketing Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ. Οθηώβξηνο 2000-Ηνύληνο Δξγαζηεξηαθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Γεσξγηθή Λνγηζηηθή. Οθηώβξηνο 1999-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Οθηώβξηνο 1998-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Εσνηερλνινγία. Ίδξπκα: ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο Φεβξνπάξηνο 2005-Ηνύληνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο γηα ηελ απηνδύλακε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δκπνξία Κηελνηξνθηθώλ Πξντόλησλ. III. ηελ Δπηκόξθσζε Δλειίθσλ Με απόθαζε ηεο 190εο πλεδξίαζεο (18/04/02) ηνπ Γ.. ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Γνκώλ πλερηδόκελεο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθώλ Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) εληάρζεθα ζην κεηξών Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ. Γηδαζθαιία ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηδησηηθώλ θαη θξαηηθώλ ΚΔΚ (ελδεηθηηθά): ΚΔΚ Γαία: «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ», ΚΔΚ Γαία: «Δκπνξία γεσξγηθώλ πξντόλησλ», ΚΔΚ Γήκεηξα: «Δθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζηε Γεσξγία»,

9 ΚΔΚ Σερλόπνιηο: «ύζηεκα HACCP», ΚΔΚ Σερλόπνιηο: «πζθεπαζία-σππνπνίεζε-γηαθίλεζε πξντόλησλ πξσηνγελνύο παξαγσγήο», ΗΔΚ Λάξηζαο: «Γεσξγηθή Οηθνλνκία» ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ έρσ ζπγγξάςεη αλάινγεο δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο. Από ην Απξίιην 2004 εληάρζεθα ζην κεηξών Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΦΔΣ, γηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο νιπκπηαθώλ εζεινληώλ- ειεγθηώλ πνηόηεηαο ηξνθίκσλ ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο. Ξέλεο γιώζζεο: Αγγιηθά & Γαιιηθά (επίπεδν First Certificate). Γλώζεηο Ζ/Τ: Γλώζεηο πξνγξακκάησλ Office (Word, Excel, Power Point, Access, θ.ιπ.), Lotus, Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο, SPSS, E-Views, MicroFit. Α. ΓΗΑΣΡΗΒΔ ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ / ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 1. Αγγειόπνπινο. (1998). «Χξήζεηο ηεο Γεσξγηθήο Γεο ζηε Λεθάλε Απνξξνήο ησλ ιηκλώλ Βόιβεο θαη Κνξώλεηαο». Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 2. Αγγειόπνπινο. (2004). «πζηήκαηα εθηξνθήο θαη παξαγσγήο ηεο Διιεληθήο ρνηξνηξνθίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ βησζηκόηεηα, ηελ νηθνλνκηθόηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ». Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Σνκέα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Ηαλνπάξηνο

10 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Β. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 3. Psychondakis A., Aggelopoulos S., Dimitriadou E., (2002). Agricultural Land Use in an Environmentally Sensitive Area: An assessment of an Agri-environmental policy measure. Journal of Environmental Planning and Management, 45(4), pp Galanopoulos K., Aggelopoulos S., Kamenidou I., Mattas K., (2006). Assessing the effects of managerial and production practices in the efficiency of commercial pig farming. Agriculture Systems, Vol. 88, pp Botsoglou, N., Florou-Paneri, P., Nikolakakis, I., Dotas, V., Botsoglou E., Aggelopoulos, S., (2005). Effect of Dietary saffron (Crocus sativus L.), on the oxidative stability of egg yolk. British Poultry Science, Vol. (46)6, pp Aggelopoulos S., Zioganas M., Karipidis P., (2006). Productivity analysis of pig farms in Greece in conjunction with their size. New Medit Vol (5)3, pp Aggelopoulos S., Mylonakis J., Kamenidou I., (2006). Investigation of Business Dexterity in the Agricultural Sector in Greece: The Case of Pig Holdings. Agricultural Journal Vol.(3)1, pp Aggelopoulos, S., Pauloudi, A., Karipidis, P., Dotas V., Mitsopoulos I., (2007). Suggestions for reformation and financing programs in pig holdings based on the type of nutrition. Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 5(2) pp Aggelopoulos S., Menexes G., Kamenidou I., (2007). "Implications for the financing and sustainability of enterprises based on a ranking methodology for categorical financial data", EuroMed Journal of Business, Vol.(2)2, pp Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A., Pavloudi A., (2007). Greek Farms Viability for Business Financial Support". World Journal of Agriculture Sciences, Vol. (4)3 pp Aggelopoulos S., (2007). Productive cost analysis and evaluation of cost return models of pig farms in Greece. New Medit Vol.(3), pp Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A., (2007). Modeling the Determinants of the Financial Viability of Farms. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, Vol.(6)3, pp Karipidis P., K. Athanassiadis, E., Aggelopoulos S., and Giompliakis, A., (2008). Factors Affecting the Adoption of Quality Assurance Systems in Small Food Enterprises. Food Control, Vol. (20), pp Menexes G. and Aggelopoulos S., (2008). Proposals for the financing and development of Greek farms based on a clustering method for categorical data. EuroMed Journal of Business, Vol. (3) 2, pp Karipidis, P., Aggelopoulos, S., Tsakiridou E., (2008). Implicit Prices of Product Characteristics in the Milk and Cheese Market. Journal of Global Business 10

11 Advancement, Special Issue International Branding and Marketing Communications, Vol. (1)4, pp Aggelopoulos S., Theocharopoulos A., Pavloudi A., (2008). Factors affecting the development of organic agriculture in the context of financing programmes for organic farms. International Journal of Management Research and Technology, Vol. (3) 1, pp Aggelopoulos S., Pavloudi A., Manolopoulos I., Kamenidou I., (2008). Attitudes and Views of Farmers on the New Common Agricultural Policy and the Restructuring of Crops: The Case of Greece. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science. Vol. 4(4), pp Aggelopoulos S., Arabatzis G., and Pauloudi A., (2009). Agri-Environmental Policy of EU: The case of Organic Farming in Greece. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18(6), pp Aggelopoulos S., Kamenidou I., Pavloudi A., (2009). Women s business activities in Greece: The case of Agroturism. Journal Tourism, Vol. (56) 4, pp Aggelopoulos S., Soutsas K., Pavloudi A., Sinapis E., (2009). Suggestions for Reformation in Sheep Farms based on Production Cost. Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 7, No 3& 4, pp Aggelopoulos S., Pavloudi A., Skapetas, V., Garsen, A., (2009). Study on the Effect of Zootechnical Parameters on the achievement Of an Optimum Financial Result: A typological approach of Greek pig farming. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences Vol. 5(2), pp Karipidis P., Tsakiridou E., Aggelopoulos S., Belidis A., (2009). Consumers Purchasing and Store Switching Intentions in Respect of Eco-Marked Products. International Journal of Economics and Business Research,Vol.2(6), pp Arabatzis G., Aggelopoulos S. and Tsiantikoudis S., (2010). Rural Development and LEADER + in Greece: Evaluation of Local Action Groups. Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 8 (1), pp Koutroumanidis Th., Zafeiriou E., Aggelopoulos S., Sofios S., (2010). A Study of the Volatility of the Sheep Meat Production in European Union (EU). Journal of food Agriculture & Environment, Vol. 8 (2), pp Aggelopoulos S., Arabatzis G., (2010). European Union Young farmers Program: A Greek case study. New Medit Journal, Vol. IX (2), pp Aggelopoulos S., Galanopoulos K., Tabakis N., (2010). Financing of Sheep farms for Agricultural Sustainable Development: The Case of Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology (forthcoming). 27. Aggelopoulos S., Pavloudi A. and Galanopoulos K., (2011). Geographical development of agricultural entrepreneurship: The case of pig farming in Greece. Journal of Development and Agricultural Economics Vol. Vol. 3(2), pp

12 Γ. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 28. Νηθνιαθάθεο Η., Δθξαηκίδεο Κ., Νηόηαο, Β., Αγγειόπνπινο., (2002). «Ζ νμίληζε ηεο ηξνθήο σο βηνινγηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ ρνηξηδίσλ». «Γεσπνληθά», Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 2, ηεύρνο 402, ζειίδεο Νηθνιαθάθεο Η., Υαηδεδήζεο Λ., Νηόηαο Β., Αγγειόπνπινο., Γθατηαηδήο Α., (2003). «Ζ νμίληζε ηεο ηξνθήο σο βηνινγηθόο παξάγνληαο πγείαο θαη παξαγσγηθόηεηαο ησλ νξλίζσλ απγνπαξαγσγήο. «Γεσπνληθά», Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 405, ζειίδεο Νηθνιαθάθεο Η., Ηκακίδνπ Α., Αγγειόπνπινο., Παπαδόπνπινο Β., Καξγόπνπινο Α., (2006). «Πνηνηηθή θαηάηαμε θαη δηακόξθσζε ηηκήο ζθάγεησλ βννεηδώλ ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο». «Γεσπνληθά» Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, Σεύρνο 422, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., (2004). «Οηθνλνκηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Βησζηκόηεηα Υνηξνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηξόπν γνληκνπνίεζεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ», «Γεσπνληθά», Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 2, ηεύρνο 414, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., Παπαησάλλνπ Γ., (2006). «Οηθνλνκηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Βησζηκόηεηα Χνηξνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε πξνέιεπζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ», Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, εηξά VI, Vol. 16, ειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., Νηθνιαθάθεο Η., Μεηζόπνπινο Η., (2006). «Πξνηάζεηο αλαδηάξζξσζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ζηε ρνηξνηξνθία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ», Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, εηξά I, Vol. 19, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Γαιαλόπνπινο Κ., Παπινύδε Α., (2006). «Απνδνηηθόηεηα ησλ επελδύζεσλ ζηελ Διιεληθή Γεσξγία: Ζ πεξίπησζε ησλ ρνηξνηξνθηθώλ επηρεηξήζεσλ», Δπηζεώξεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Vol. 3, Αξηζκόο 3/4, ζειίδεο Παπατσάλλνπ Γ., Αγγειόπνπινο., Γθαξζέλ Α., (2005). «Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαηαξαρή ηεο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θάπξνπ. «Γεσπνληθά». Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 428, ζειίδεο Παπατσάλλνπ Γ., Αγγειόπνπινο., Μεηζόπνπινο Η., (2007). «Αίηηα θαη παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ πνζνζηνύ ζλεζηκόηεηαο ησλ γαινπρνύκελσλ ρνηξηδίσλ». «Γεσπνληθά». Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 427, ζειίδεο Καζζήο, Α., Παηζηάο, Α., Νηθνιαθάθεο, Η., Μεηζόπνπινο, Η., Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., (2006). «Απνδόζεηο θαη Χαξαθηεξηζηηθά ζθάγηνπ νξλίζσλ θξενπαξαγσγήο κε ζηηεξέζηα ζηα νπνία έγηλε πξνζζήθε κίγκαηνο νξγαληθώλ νμέσλ». Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, ζεηξά VI, Vol. 17, ζειίδεο

13 38. Παπινύδε, Α., Μαξηίθα, Μ., Αγγειόπνπινο,., (2007). «Λήςε επελδπηηθώλ απνθάζεσλ ζηε Γεσξγία: Δθαξκνγή Γπλακηθνύ Γξακκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ ζε επελδύζεηο θπηηθνύ θεθαιαίνπ». Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, Vol. 18, ζεηξά I, ζειίδεο Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., Παπινύδε,Α., Μεηζόπνπινο, Η., Γθαξζέλ, Α., (2007). «Αμηνιόγεζε ππνδεηγκάησλ θόζηνπο παξαγσγήο-απόδνζεο ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη δηεξεύλεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηε κέζνδν αλαπαξαγσγήο». Δπηζεώξεζε Εσνηερληθήο Δπηζηήκεο, ηεύρνο 37, ζειίδεο Αγγειόπνπινο,. (2007). «Χξεκαηνδόηεζε γεσξγηθώλ επελδύζεσλ: Σν πξόγξακκα «αγξνηηθή αλάπηπμε θαη αλαζπγθξόηεζε ηεο ππαίζξνπ ». Δπηζεώξεζε Διιεληθήο Αθαδεκίαο Γηνίθεζεο Δπηρείξεζεο, Vol. 4 (3/4), ζειίδεο Καξππίδεο, Φ., Σζειεκπήο, Γ. θαη Αγγειόπνπινο.,., (2007). «Πξνζπκία Πιεξσκήο ησλ Καηαλαισηώλ γηα Ρνδάθηλα Αγξνθηεκάησλ, Πηζηνπνηεκέλσλ θαηά AGRO -2.2». «Γεσπνληθά». Σόκνο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1, ηεύρνο 427, ζειίδεο Αγγειόπνπινο,. θαη Μελεμέο, Γ., (2007). «Αλάπηπμε ηππνινγίαο ειιεληθώλ ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Πξνηάζεηο κέηξσλ αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο». Σεηξάδηα Αλάιπζεο δεδνκέλσλ/ Data Analysis Bulletin, ηεύρνο 9, ζειίδεο Skapetas B., Sinapis E., Katanos I., Laga V., Poupoulis C., Mazaraki K. and Aggelopoulos S., (2009). «Milk somatic cell counts, milk bacterial counts and milk composition of local Greek goats». Δπηζεώξεζε Εσνηερληθήο Δπηζηήκεο/ Animal Science Review, ηεύρνο 39, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., νύηζαο Κ., Παπινύδε Α., (2010). «Χξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Κνηλσληθννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία». Δπηζηεκνληθόο Σόκνο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ. Γ. ΔΡΓΑΗΔ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΚΡΗΣΧΝ 45. Psychondakis A., Aggelopoulos S., Dimitriadou E., (2002). Agricultural Land Use in an Environmentally Sensitive Area: Implementation of Regulation 2078/ 1992 EEC. Proceedings of the International Symposium Sustainable Development of Prespa Region, pp Aggelopoulos S. and Menexes G., (2006). Ranking of Enterprises based on Qualitative Characteristics: An Application of Multiple Correspondence Analysis, Proceedings of the 3 rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 06), June 2006, Santorini Island, Greece, pp Chatzitheodoridis, F., Μichailidis, Α., Samathrakis, V., and Aggelopoulos S., (2006). Integrated Rural Development Programs in Greece: Management, Practice and 13

14 Results. Proceedings of the 10 th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Ννεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε. 48. Αggelopoulos S., Samathrakis V., Pavloudi Α., Chatzigeorgiou, Ch., (2006). Factor Investigation Leading to the Development of Women Agrotourism Entrepreneurship in Greece, proceedings of the 24 th EuroChrie Congress, Οθησβξίνπ 2006 ζηε Θεζζαινλίθε, Διιάδα. 49. Aggelopoulos S., Samathrakis V., Menexes S., Mamalis S., (2006). Typology of Agricultural Financing Investments in Central Macedonia. Proceedings of the 1 st International Innovation Entrepreneurship and Competitiveness in the Balkan and Black Sea Countries, 3-5 November, Kavala., pp Karipidis, P., Tselembis D. and Aggelopoulos S., (2007). Consumer Demand for Ecocertified Food: The case of AGRO-2 label in Peach. Proceedings of the 4 th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries Collaboration May 18-19, Thessaloniki, pp Aggelopoulos S. and Menexes G., (2007). Typology of Financing Plans for Agricultural Farms: An Application of Hierarchical Cluster Analysis Adapted for Categorical Data. Proceedings of the 4 rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 07), 8-10 July, Corfu Island, Greece, pp Aggelopoulos S., Samathrakis V., Theocharopoulos A., (2007). Determination of the Economic Viability Level of Agricultural holdings based on socio-economic parameters. Proceedings of 4 th international Conference in Advances in Applied Financial Economics (AFE), July, Samos Island, Greece., ISBN: , ISSN: , pp Aggelopoulos S., Pavloudi A., Theocharopoulos A., Gazarou M., (2008). The financing profile of agricultural investments: The case of the Central Macedonia region, Greece. Proceedings of 9 th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development: Finances, Taxes, Investment and Support Systems, Jelgua- Latvia ISBN: , ISSN: , Vol.17, pp Galamatis, D., Dervisis, D., Dotas, V., Nikolakakis, J., Aggelopoulos, S., Dotas, D., (2008). Performance and Carcass Characteristics of Broilers as Affected by the Replacement of antibiotics and Anticoccidials with oregano essential plants and prebiotics. Proceedings of 1 st Mediterranean Summit of WPSA, 7-10 May, Thessaloniki, Greece, pp Aggelopoulos, S., Menexes, G., Maroudas, T., (2008). The Satisfaction of Young Farmers with Tax Authority Services as a Factor for Maintaining their Agricultural Profession. Proceedings of 5 th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 08), 8-10 July, Crete Island, Greece, pp Theocharopoulos, A., Aggelopoulos, S., Papanagiotou E., (2009). Financial Support, training and Willingness to pay for Integrated Crop Management in Greece. 10th International Scientific Conference: Economic Science for Rural Development, 14

15 April 23-24, Jelgava, Latvia. Proceedings of the Volume 18: Regional and Rural Development, Jelgua- Latvia ISBN: , ISSN: , Vol.18, pp Aggelopoulos S., Theocharopoulos A., Pavloudi A., Karipidis P., (2009). Economics and Competitveness in Secondary Agricultural Production: The case of feta cheese in Greece. 10th International Scientific Conference., Economic Science for Rural Development, April 23-24, Jelgava, Latvia. Proceedings of the Volume 20: Finances, Taxes, Investmentand Support Systems, Jelgua- Latvia ISBN: , ISSN: , Vol.20, pp Maroudas, T., Aggelopoulos, S., Menexes, G., (2009). Measuring Customer Satisfaction and Service Quality in the Greek Tax Administration System. Proceedings of 6 th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 09), May, Thessaloniki, Greece, pp Skapetas B., Laga V., Katanos I., Bampidis V., Nistor E., Nitas D., Aggelopoulos S. and Nistor Gh., (2009). Milking Parlors Throughput For Dairy Sheep And Factors that Influence it. Proceedings of 12 th International Conference on Zootehni and Biotechnology, Vol. 42 (2), pp , May, Timisoara, Romania. 60. Mamalis S., Kafetzopoulos D., Aggelopoulos S., (2009). The new food safety standard ISO Assessment, comparison and correlation with HACCP and ISO 9000:2000: The practical implementation in victual business. Proceedings of 113 th European Accosiation of the Agricultural Economists (EAAE) Seminar, September, 2009, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Chania, Crete, Greece. 61. Aggelopoulos S., Mamalis S., Soutsas K., (2009). Farmers satisfaction with agricultural credit: The case of Greece. Proceedings of 113 th European Accosiation of the Agricultural Economists (EAAE) Seminar, September, 2009, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), Chania, Crete, Greece. 62. Μαξνύδαο Θ., Αγγειόπνπινο., Μελεμέο Γ., (2010). «Σππνινγία θνξνινγνπκέλσλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε από ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο». Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, Ννεκβξίνπ Θεζζαινλίθε. 63. Θενραξόπνπινο Α., Αγγειόπνπινο., Παπαλαγηώηνπ Δ., (2010). «Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ παξαγσγώλ απέλαληη ζηηο αεηθνξηθέο κνξθέο γεσξγίαο». Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, Ννεκβξίνπ Θεζζαινλίθε. Δ. ΔΡΓΑΗΔ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΛΖΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΚΡΗΣΧΝ 64. Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., (2002). «πζηήκαηα εθηξνθήο ηεο Διιεληθήο Χνηξνηξνθίαο θαη ε νηθνλνκηθόηεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο εθηξνθήο». Πξαθηηθά 15

16 ηνπ 7 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ 2002, Αζήλα, ζειίδεο Αγγειόπνπινο., Εησγάλαο Υ., (2004). «Οηθνλνκηθόηεηα, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Βησζηκόηεηα ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηξόπν δηαηξνθήο». Πξαθηηθά ηνπ 8 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ 2004, Θεζζαινλίθε, ζειίδεο Παπατσάλλνπ Γ., Αγγειόπνπινο., (2005). «Αίηηα θαη παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηε γνληκνπνηεηηθή ηθαλόηεηα ησλ θάπξσλ ζηηο ζύγρξνλεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ εθηξνθέο: ηα λεόηεξα δεδνκέλα, ε ειιεληθή εκπεηξία θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνβιήκαηνο». Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Σερλνινγίαο Εσηθήο Παξαγσγήο-Κηελνηξνθία Οιηθήο Πνηόηεηαο, Ηνπλίνπ, Άξηα, ζει Βαξδάθαο Θ., Νέζηνξα Θ., Αγγειόπνπινο., (2006). «Σν θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ». Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε, ζει Νέζηνξα Θ., Βαξδάθαο Θ., Αγγειόπνπινο., (2006). «Δπηζήκαλζε θαη ηρλειαζηκόηεηα ησλ αιιεξγηνγόλσλ νπζηώλ ζηα ηξόθηκα: πξόζθαηεο εμειίμεηο», Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε, ζει Καξππίδεο Φ., Αγγειόπνπινο,., Σζειεκπήο Γ., (2006). «Πξνζπκία Πιεξσκήο ησλ Καηαλαισηώλ γηα Πηζηνπνηεκέλα θαηά AGRO-2 Ρνδάθηλα». Σεύρνο επηιεγκέλσλ εξγαζηώλ ηνπ 9 νπ πλέδξηνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Αζήλα, ζει Μειηάδνπ Γ., Αγγειόπνπινο., Θενραξόπνπινο Α., θαη Παπαλαγηώηνπ Δ., (2008). «πγθξηηηθή Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε πκβαηηθήο θαη Βηνινγηθήο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο». Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Εσηθήο Παξαγσγήο, 30 Ηνπλίνπ -01Ηνπιίνπ, Λάξηζα, ζειίδεο Μειηάδνπ Γ., Θενραξόπνπινο Α., Αγγειόπνπινο., Παπαλαγηώηνπ Δ., (2008). «Γηεξεύλεζε ηεο Οηθνλνκηθόηεηαο ηνπ Κιάδνπ ηεο Βηνινγηθήο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζηελ Διιάδα». Πξαθηηθά ηνπ 10 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, (ζει ). 72. Καξππίδεο Φ., Παπινύδε Α., Αγγειόπνπινο., Σζειεκπήο Γ., (2008). «ήκαλζε ηεο πνηόηεηαο θαη αζπκκεηξίεο πιεξνθόξεζεο: Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα γηα ηελ αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ». Πξαθηηθά ηνπ 10 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, (ζει ). 73. Αγγειόπνπινο., Καξππίδεο Φ., Παπινύδε Α., (2008). «Καζνξηζκόο πξνηύπσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο». Πξαθηηθά 16

17 ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηελ Πνηόηεηα (ΔΝΔΠΡΟΣ), Ννεκβξίνπ 2008, Θεζζαινλίθε (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). 74. Καξππίδεο Φ., Σζειεκπήο Γ., Αγγειόπνπινο., Παπινύδε Α., (2008). «Δθαξκνγέο ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο ζηελ Διιεληθή αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ». Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηελ Πνηόηεηα (ΔΝΔΠΡΟΣ), Ννεκβξίνπ 2008, Θεζζαινλίθε (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). 75. Αγγειόπνπινο., Παπινύδε Α., Σζειεκπήο Γ., νύηζαο Κ., (2010). «Σν Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο : Μηα πξώηε Αμηνιόγεζε ηνπ Μέηξνπ «Δγθαηάζηαζε ησλ Νέσλ Γεσξγώλ». Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Αζήλα, (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). 76. Αγγειόπνπινο., (2010). «Αμηνιόγεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνθίι γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Μηα εθαξκνγή κεζόδoπ αλάιπζεο δεδνκέλσλ». Πξαθηηθά ηνπ 4 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα & ηελ Πνηόηεηα, (ΔΝΔΠΡΟΣ) Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ 2010 (ππό έθδνζε πξαθηηθώλ). Σ. ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ Δ ΔΘΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΜΔ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΚΡΗΣΧΝ 77. [1]. Νηθνιαθάθεο Η., Μπαλάθεο Γ., Νηόηαο Γ., Αγγειόπνπινο., (2002). «Ζ ζξεπηηθή αμία ηεο μεξήο πνύιπαο ηνκάηαο ζηε δηαηξνθή αλαπηπζζόκελσλ-παρπλόκελσλ νξηπθηώλ». 18 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ), Ηνπλίνπ 2002, Ησάλληλα. 78. [2]. Γαιακάηεο Γ., Νηθνιαθάθεο Η., Νηόηαο Γ., Αγγειόπνπινο., (2003). «Σα εθρπιίζκαηα ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη ηα «πξεβηνηηθά» ζηε δηαηξνθή ησλ νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο». 19 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ), 8-10 Οθησβξίνπ 2003 ζηελ Καξδίηζα. 79. [3]. Καζζήο Α., Παηζηάο Α., Νηόηαο Β., Αγγειόπνπινο., Νηθνιαθάθεο Η., Νηόηαο Γ., (2004). «Απνδόζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζθάγηνπ νξληζίσλ θξενπαξαγσγήο κε ζηηεξέζηα πνπ πεξηέρνπλ κίγκα νξγαληθώλ νμέσλ». 20 ν Δηήζην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ). 80. [4]. Μπόηζνγινπ Ν., Φιώξνπ-Παλέξε Π., Νηθνιαθάθεο Η., Γηάλλελαο Ζ., Μπόηζνγινπ Δ., Αγγειόπνπινο., (2006). «Ζ επίδξαζε ηνπ θξόθνπ (CROCUS SATIVUS L.) πνπ πξνζηίζεηαη ζην ζηηεξέζην απγνπαξαγσγώλ νξλίζσλ ζηελ νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα ηεο ιεθίζνπ ηνπ απγνύ». 10 ν Παλειιήληνπ Κηεληαηξηθνύ πλεδξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Φεβξνπαξίνπ 2006, ζηελ Αζήλα. 81. [5]. Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., Παπινύδε, Α., Μεηζόπνπινο, Η., Γθαξζέλ, Α., (2006). «πγθξηηηθή Σερληθννηθνλνκηθή Αλάιπζε Χνηξνηξνθίαο κε βάζε ηε κέζνδν γνληκνπνίεζεο». 22 Ο πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), Οθησβξίνπ, πάξηε. 17

18 82. [6]. Γθαξζέλ Α., Γθατηαηδήο Α., Αγγειόπνπινο., Νηθνιαθάθεο Η., Μεηζόπνπινο Η., Νηόηαο Γ., (2006). «Απνδόζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζθαγείνπ θξεαηνπαξαγσγώλ νξληζίσλ κε ζηηεξέζηα πξννδεπηηθά απμαλόκελεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θηελνηξνθηθό Ρεβίζη ζε αληηθαηάζηαζε ζνγηαιεύξν». 22 Ο πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 2-4 Οθησβξίνπ, πάξηε. 83. [7]. Αγγειόπνπινο., ακαζξαθήο Β., Μεραειίδεο Α., (2006). «Γηεξεύλεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηελ ειιεληθή θηελνηξνθία: Ζ πεξίπησζε ησλ ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ». 9 νπ πλέδξηνπ ηεο Δηαηξίαο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ), Ννεκβξίνπ, Αζήλα. 84. [8]. Αγγειόπνπινο,., Νηόηαο, Γ., Υαηδεησαλλίδνπ, Α., Νηθνιαθάθεο, Η., (2007). «Σππνινγία ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ βάζεη δσνηερληθώλ παξακέηξσλ: Ζ επίδξαζή ηνπο ζηε δηακόξθσζε βέιηηζηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο». 23 ν πλέδξηνπ ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 3-5 Οθησβξίνπ, Βόινο. 85. [9]. Νηόηαο, Β., Μπόηζνγινπ, Δ., Γθαξζέλ, Α., Αγγειόπνπινο,., Υαηδεπαλαγηώηνπ, Α., Νηόηαο, Γ., (2007). «Δπίδξαζε πξνζζήθεο νμηθήο α-ηνθνθεξόιεο θαη θύιισλ ειηάο, ζε νμεηδσκέλα κίγκαηα δηαηξνθήο θξενπαξαγσγώλ νξληζίσλ, ζηηο απνδόζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθάγηνπ». 23 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 3-5 Οθησβξίνπ, Βόινο. 86. [10]. Αγγειόπνπινο., θαη Μελεμέο, Γ., (2007). «Αλάπηπμε ηππνινγίαο ειιεληθώλ ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ: Πξνηάζεηο κέηξσλ αγξνηηθήο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο». 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ κε Γηεζλή πκκεηνρή, επηεκβξίνπ, Καξδίηζα. 87. [11]. Menexes G., Aggelopoulos S., Markou A., (2009). A study of the Interaction between Sheep Farm Production Costs and the Social Characteristics of their Owners: An adaptation of Biplot Analysis. 5ν Παλειιήλην πλέδξην Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ κε Γηεζλή πκκεηνρή, επηεκβξίνπ, Ρέζπκλν. 88. [12]. Αγγειόπνπινο., Γαιακάηεο Γ., ηλάπεο Δ., Νηόηαο Γ., (2009). «Άμνλεο Χξεκαηνδνηηθήο Δλίζρπζεο θαη Αλάπηπμεο ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Πξνβαηνηξνθία: Μηα Πξνζέγγηζε Βαζηδόκελε ζην Κόζηνο Παξάγσγεο» 25 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Εσνηερληθήο Δηαηξίαο (Δ.Ε.Δ.), 8-10 Οθησβξίνπ, Ναύπιην. 89. [13]. Aggelopoulos S., Mamalis S. and Tabakis N., (2009). Proposals for the financing and reformation of Greek sheep farms: A typology approach. International Conference on Applied Business and Economics (ICABE), Kavala 1-3 October [14]. Αγγειόπνπινο,., νύηζαο Κ., (2010). «Καηάηαμε Δπηρεηξήζεσλ βάζεη Πνηνηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Παξακέηξσλ: Δθαξκνγή Μεζνδνινγηθνύ ρήκαηνο ζε Πξνβαηνηξνθηθέο Δθκεηαιιεύζεηο». 10 ν Δηδηθό πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπηρεηξεζηαθώλ Δξεπλώλ (ΔΔΔΔ), 7ε πλάληεζε Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο Απνθάζεσλ, Οξεζηηάδα 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ. 18

19 BOOK CHAPTERS/ARTICLES 1. Aggelopoulos S., Theocharopoulos A. and Pavloudi A. Factors affecting the development of organic agriculture in the context of financing programmes for organic farms in EMERGING ISSUES IN MANAGEMENT. Edited by C. Samudhra Rajakumar, K. Anandanatarajan and R. Sritharan, Serials publications, 2010, pp Ε. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ 1. Αγγειόπνπινο., (2001). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Υξήκα-Πίζηε-Σξάπεδεο», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. 2. Αγγειόπνπινο., (2003). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία», Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Λάξηζαο. 3. Αγγειόπνπινο., (2003). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αγξνηηθή Πίζηε & Γεσξγηθέο Αζθαιίζεηο», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην e-class. 4. Αγγειόπνπινο., (2006). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αμηνιόγεζε Δπελδύζεσλ ζηε Γεσξγία», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην e-class. 5. Αγγειόπνπινο., Κνπηνγιίδεο Υ., (2007). εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο «Αγξνηηθή Πνιηηηθή», Σκήκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Α.Σ.Δ.Η.Θ. Παξάιιεια νινθιεξώζεθε θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο ζην e-class. Ζ. ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟΔΧΝ 1. Πξαθηηθά ηεο Δπηζηεκνληθήο εκεξίδαο: «Σν Μέιινλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ: Πνξεία πξνο ηελ Αλάπηπμε», Δηαηξία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, (ΔΣΑΓΡΟ), Παξαζθεπή 17/03/2006, Κηιθίο. Θ. ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΔΚΓΟΔΗ 1. «Πηινηηθή κειέηε βειηίσζεο θαη δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Γαιιηθνύ, ηνπ Ν. Κηιθίο». Σνκέαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. 2. «Πηινηηθή κειέηε βειηίσζεο θαη δηαρείξηζεο βνζθνηόπσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπθάζηξνπ, ηνπ Ν. Κηιθίο». Σνκέαο Εσηθήο Παξαγσγήο, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. I. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Α. Δπίβιεςε Γηδαθηνξηθώλ Μεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ 1. Μέινο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηίηιν: Investigations of Viticulture Systems in Greece and the Influence of CAP Measures on 19

20 Farmers Choices and Productivity : University of Reading/ Faculty of Life Science/ Department of Agriculture & Food Economics (ζε εμέιημε). 2. Μέινο ηξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε ηίηιν: «Παξαγσγηθόηεηα θαη νηθνλνκηθόηεηα ζπζηεκάησλ εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ ζηνλ πξώελ Ννκό Γξεβελώλ θαη επηπηώζεηο ζηνλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθό ηζηό ηεο πεξηνρήο», από ηε Γεσπνληθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ζε εμέιημε). 3. Μέινο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: "Μειέηε ηνπ Εσνηερληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ πξνθίι ησλ αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ" ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Σνκέα Εσηθήο Παξαγσγήο, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 4. Μέινο ηξηκεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν: «Δπίδξαζε ησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ βνξίνπ θαη όδνληνο ζηνλ έιεγρν κεηαζπιιεθηηθώλ ζήςεσλ ησλ ξνδάθηλσλ θαη δακάζθελσλ πξνθαινύκελσλ από κύθεηεο ηνπ γέλνπο Monilinia», ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΑΣΔΗΘ θαη Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ: Πεξηβάιινλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο». B. Πξόεδξνο ζε Session Γηεζλώλ Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ 1. 4 th International Conference: Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration, May, 2007, Thessaloniki rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 07), 8-10 July 2007, Corfu Island, Greece th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 08), 8-10 July 2008, Crete Island, Greece th International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc 09), May 2009, Thessaloniki, Greece. Γ. Πξόεδξνο ζε Session Παλειιήλησλ Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ 1. 2 ν Παλειιήλην πλέδξην "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε. Γ. Μέινο Δπηζηεκνληθώλ θαη Οξγαλσηηθώλ Δπηηξνπώλ πλεδξίσλ 1. πκκεηείρα ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Ζκεξίδαο πνπ δηνξγάλσζε ε ΔΣΑΓΡΟ θαη ην ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο ζην Κηιθίο κε ηίηιν: «Σν κέιινλ ησλ Αγξνηηθώλ Πεξηνρώλ: Πνξεία πξνο ηελ Αλάπηπμε», Κηιθίο 17 Μαξηίνπ πκκεηείρα ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ 2 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ "Γηα ηελ Σππνπνίεζε, ηα Πξόηππα θαη ηε Πνηόηεηα, Μαΐνπ, 2006, Θεζζαινλίθε. 20

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 2310791340 & 6978333882 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 10/-09/2008 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ημερομηνία γεννήσεως : 03/05/1972 Διεύθυνση κατοικίας : ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ. 62045 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974 437621, 23240 31285 E-mail : mamalis@econ.auth.gr 1998-2003: Ph.D. Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η Ημερομηνία Γέννησης 10 Φεβρουαρίου 1952 Τόπος Γέννησης Μυριόφυτο Κιλκίς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος, με δύο θυγατέρες Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνος I. Πολύμερος Πρόεδρος της Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Tel. :+30-24210 93284 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών +30-69740

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΗΜΟΘΔΝΗ Λ. ΥΔΒΑ Σειέθσλν : 210-8203382 e-mail : hevas@aueb.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ α) Doctor of Philosophy από ην University of Wales (Institute of Science and Technology - Department of Business

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Degrees: Bachelor in Agriculture, Department of Agricultural Development, Aristotle University of Thessaloniki (1993-1999).

Α) Degrees: Bachelor in Agriculture, Department of Agricultural Development, Aristotle University of Thessaloniki (1993-1999). PERSONAL NAME: Birthdate: Place of Birth: Family Status: Home Address: Affiliation: Work Phone: Fax Number: e- mail: Christos D. Karelakis 1974 Patra Married Raidestou 22, 62100, Orestiada Assistant Professor

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Νηθόιανπ X. Παπαζπξηόπνπινπ Αλαπιεξωηή Καζεγεηή Γηεζλώλ Δπελδύζεωλ θαη Αλάπηπμεο Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : Οηθνλόκνπ ΟΝΟΜΑ : Υαξάιακπνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ : Ησάλλεο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 6-8-1968 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ : Αζήλα ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ : Κεξθύξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας)

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας) 8.3 ΑΡΘΡΑ 8.3.1 Άρθρα µετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Tsolakidis, C., & Fokiali, P., (2010), Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.*

ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa. Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* 248 ΔΛΔΓΥΟ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΚΣΡΟΦΗ ΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Helix aspersa Ίσσαρη Α., Χατζηιωάννου Μ., Νεουύτου Χ., Αϋυαντή Σ., Ματσιώρη Σ.* Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Γεσπνλίαο Ιρζπνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα