Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων 421Β, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ , επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος κατ άρθρα 78 επ. του ΑΚ υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ». Η επωνυμία του Συλλόγου θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως HELLENIC ASSOCIATION OF ENDODONTISTS. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Συλλόγου είναι: 1. Η προβολή και καταξίωση της ειδικότητας της Ενδοδοντολογίας στο κοινωνικό σύνολο με κάθε διαθέσιμο νόμιμο και αποδεκτό μέσο. 2. Η έρευνα, μελέτη, προβολή και επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων των Ενδοδοντολόγων της Ελλάδος. 3. Η διενέργεια όλων των απαραίτητων εκείνων ενεργειών για την αναγνώριση της Ενδοδοντολογίας ως κλινικής ειδικότητας της Οδοντιατρικής από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η προώθηση της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της φιλίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.

2 2 5. Η επαγγελματική επικοινωνία, ενημέρωση και αρωγή μεταξύ των μελών του Συλλόγου σχετικά με θέματα και προβλήματα του κλάδου που αφορούν την αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας. 6. Η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους ως Ενδοδοντολόγων, καθώς και η προάσπιση και περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου. 7. Η συνεργασία και εκπροσώπηση του συλλόγου σε άλλες ομοειδείς εταιρείες και συλλόγους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 8. Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος, σχετικού με την επιστήμη της Ενδοδοντολογίας που κατατείνουν στην επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του, αλλά και στην ανάδειξη της επιστημονικής σπουδαιότητας της Ενδοδοντολογίας. 9. Η καλλιέργεια των αρχών δεοντολογίας που αφορούν στην άσκηση του λειτουργήματος του ενδοδοντολόγου. ΠΟΡΟΙ Άρθρο 3 Πόροι του Συλλόγου είναι: 1.- Το εφάπαξ ποσό που καλούνται να καταβάλουν τα μέλη του Συλλόγου κατά την εγγραφή τους. Το ύψος τούτου καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.- Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών. Το ύψος αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση υποβάλλεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 3.- Οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων δαπανών, που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

3 3 4.- Κάθε άλλο έσοδο από δωρεές, εισφορές και επιχορηγήσεις που γίνονται προς το Σύλλογο. Απαγορεύεται ρητά και αναντίρρητα η εξάρτηση (οικονομική σχέση) του Συλλόγου από οποιαδήποτε εμπορική ή διαφημιστική εταιρεία ή οργανισμό όποιας φύσεως και δράσης. 5.- Οι τραπεζικοί τόκοι των κατατιθεμένων πόρων του Συλλόγου στους προς τούτο ανοιγέντες τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου. ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Άρθρο 4 Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε επίτιμα, τακτικά και ισόβια. Άρθρο 5 Επίτιμα Μέλη 1.- Επίτιμο μέλος του Συλλόγου μπορεί να αναγορευθεί κάθε οδοντίατρος, με αναγνωρισμένη επιστημονική δράση, εφόσον με τη συμπεριφορά του υποστηρίζει και προάγει το έργο και τους σκοπούς του Συλλόγου. 2.- Για να αναγορευθεί κάποιος επίτιμο μέλος απαιτείται: α.- Να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογημένη πρόταση από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά ή ισόβια μέλη. β.- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην αμέσως επόμενη της υποβολής της πρότασης συνεδρίασή του να κάνει ομόφωνα δεκτή την πρόταση. γ.- Στην περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την πρόταση, η διαδικασία σταματάει. Νέα πρόταση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από την σχετική απορριπτική απόφαση του Δ.Σ. δ.- Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, η σχετική απόφαση εισάγεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική

4 4 Συνέλευση. Για να επικυρωθεί η απόφαση απαιτείται να ψηφίσουν υπέρ αυτής τακτικά μέλη των οποίων ο αριθμός να μην είναι μικρότερος του ιδανικού ημίσεως πλέον ενός του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου. 3.- Τα επίτιμα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν συνδρομή, ούτε οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά στο Σύλλογο. 4.- Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., ζητούν το λόγο και εκφράζουν τις απόψεις τους. Όμως, δεν ψηφίζουν επί διαδικαστικών, ή επί άλλων θεμάτων, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ή να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο. 5.- Ο αριθμός των επίτιμων μελών δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν πρόκειται να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι απαρτίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Άρθρο 6 Ισόβια Μέλη 1.- Ισόβια μέλη αναγορεύονται μόνο τα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 67 ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν αποχωρήσει από την ενεργό αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας και γενικά της οδοντιατρικής. 2.- Η αναγόρευση ενός τακτικού μέλους σε ισόβιο δεν είναι υποχρεωτική, ούτε αυτονόητη, ούτε αυτοδίκαιη. 3.- Η αναγόρευση ενός τακτικού μέλους σε ισόβιο, εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει: (α) είτε με αίτηση του ίδιου του μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) είτε με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, εφόσον το προτεινόμενο μέλος έχει συναινέσει, προηγουμένως, γραπτώς, (γ) είτε με πρόταση τριών (3) τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5 5 4.- Σε κάθε περίπτωση, η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη της λήψης της Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την ίδια όπως και για τα επίτιμα μέλη πλειοψηφία. 5.- Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την αναγόρευση, το μέλος δεν χάνει την ιδιότητά του ως τακτικού, την οποία μπορεί να διατηρήσει ισόβια, αλλά μπορεί να επαναληφθεί η πρόταση μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την σχετική απορριπτική απόφαση της Γ.Σ. 6.- Τα ισόβια μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν συνδρομή, ούτε οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά στο Σύλλογο. Άρθρο 7 Τακτικά Μέλη (Τυπικά Προαπαιτούμενα) 1.- Τακτικά μέλη είναι κατ αρχάς τα άτομα που είχαν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το Σύλλογο και υπέγραψαν το ιδρυτικό Καταστατικό και τα οποία διαθέτουν τα τυπικά προαπαιτούμενα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού. Νέα τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν υπό την προβλεπόμενη διαδικασία του Καταστατικού. 2.- Η διαδικασία εκλογής ενός νέου τακτικού μέλους ενεργοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. 3.- Τακτικό μέλος γίνεται κάθε οδοντίατρος, κάτοικος της Ελλάδας, εγγεγραμμένος στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος πληροί τα κάτωθι: α.- Είναι κάτοχος πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού. β.- Έχει ολοκληρωμένες σπουδές σε προγράμματα τριετούς φοίτησης μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Ενδοδοντολογία από τις

6 6 οδοντιατρικές σχολές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή από τα προγενέστερα προγράμματα διετούς φοίτησης ειδίκευσης στη βιολογία του στόματος με παράλληλη τριετή κλινική εξειδίκευση στην Ενδοδοντολογία. γ.- Όσον αφορά στους πτυχιούχους ή απόφοιτους του εξωτερικού πρέπει να είναι απόφοιτοι μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην Ενδοδοντολογία, τουλάχιστον διετούς διάρκειας. Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι το επίσημα εγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο εκπληρώνει και πιστοποιεί τις προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου ειδικού Ενδοδοντολόγου εις την χώρα προέλευσης δια τους πολίτες αυτής της χώρας. δ.- Ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία σε ιδιωτικό ιατρείο ή δημόσιο νοσοκομείο ή Ίδρυμα. Η αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας πρέπει να έχει αναγγελθεί, να είναι δημόσια τεκμηριωμένη, και να πιστοποιείται με έγγραφη δήλωσή του μαζί με την αίτηση αποδοχής του ως τακτικό μέλος. ε.- Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει και κάθε Έλληνας οδοντίατρος, ο οποίος διδάσκει το μάθημα της Ενδοδοντολογίας ως μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία όπως καθορίζεται στην 3δ του άρθρου Γίνεται ρητή μνεία ότι ο υποψήφιος για τακτικό μέλος του Συλλόγου πρέπει εκτός των παραπάνω τυπικών προσόντων να είναι άτομο με διάθεση για προσφορά των υπηρεσιών του στην προαγωγή της Ενδοδοντολογίας και να παρέχει τα εχέγγυα ότι η ενεργός ανάμιξή του στις υποθέσεις του Συλλόγου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

7 7 Άρθρο 8 Τακτικά Μέλη (Διαδικασία Εκλογής) 1.- Ο αιτών υποψήφιος για τακτικό μέλος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται η ομόφωνη θετική ψήφος του συνόλου των τακτικών μελών του Δ.Σ. 2.- Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει κατά τα παραπάνω, ότι ο αιτών υποψήφιος /συνάδελφος συγκεντρώνει τα προσόντα για την απευθείας εκλογή του σε τακτικό μέλος, πρέπει προηγουμένως: α.- Να συστήσει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, η οποία συστήνεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και έγκριση του Δ.Σ. β.- Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι όπως μέσα σε ένα (1) μήνα από του χρόνου γνωστοποιήσεως του διορισμού της, εισηγηθεί με γραπτή έκθεσή της αν ο κρινόμενος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις, που ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου, για να εκλεγεί τακτικό μέλος. γ.- Εάν η εισήγηση της επιτροπής δεν είναι θετική, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, υπέρ του υποψηφίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σταματάει τη διαδικασία. δ.- Εφόσον η εισήγηση της Επιτροπής είναι υπέρ του υποψηφίου, το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρό του για να αποφασίσει περί της εκλογής ή μη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8.1 του παρόντος και εις περίπτωση λήξεως της σχετικής αποφάσεως εκλογής το Δ.Σ. εκδίδει Διαπιστωτική Πράξη ένταξης του νέου τακτικού μέλους, την οποία γνωστοποιεί, φροντίδι του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου στον αιτούντα εντός πέντε (5) ημερών από της λήψεως της αποφάσεως. 3.- Σε περίπτωση κατά την οποία η κρίση για εκλογή σε τακτικό μέλος δεν αποβεί θετική, για οποιοδήποτε λόγο, η σχετική διαδικασία για τον ίδιο υποψήφιο δεν μπορεί να επαναληφθεί πριν περάσουν δύο (2) έτη. 4.- Το νέο τακτικό μέλος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Διαπιστωτικής Πράξεως να προσέλθει και να

8 8 πραγματοποιήσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας συγχρόνως και το ισχύον κατά τον χρόνο εκείνο ποσό εγγραφής του άρθρου 3.1. του Καταστατικού. Άρθρο 9 Τακτικά Μέλη (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις) 1.- Το τακτικό μέλος μετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου ως και στις Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. 2.- Το τακτικό μέλος οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο, να τηρεί τους κανόνες που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, να εφαρμόζει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου, να λαμβάνει μέρος στις επιστημονικές εκδηλώσεις, και γενικά να καταβάλει κάθε προσπάθεια με την οποία είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας του Συλλόγου. 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέσει σε τακτικό μέλος την εκτέλεση ορισμένων έργων ως και την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε οποιαδήποτε σχέση ή δραστηριότητά του, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Άρθρο 10 Απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Συλλόγου Η ιδιότητα του μέλους χάνεται και επέρχεται η διαγραφή του από τα Μητρώα Μελών του Συλλόγου με την αποχώρηση ή τη διαγραφή του κατά τις προβλέψεις του Καταστατικού. Άρθρο 11 Αποχώρηση 1.- Η αποχώρηση από το Σύλλογο είναι ελεύθερη για κάθε μέλος. Πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις

9 9 (3) τουλάχιστον μήνες πριν λήξει το οικονομικό έτος και λαμβάνεται υπόψη από την αρχή του επομένου της υποβολής της δηλώσεως οικονομικού έτους. 2.- Μέλος που καθυστερεί να καταβάλει την ετήσια συνδρομή επί δύο (2) έτη ή την έκτακτη εισφορά μέσα σε δύο μήνες από τότε που η Γενική Συνέλευση πήρε τη σχετική απόφαση, ενημερώνεται εγγράφως από το Δ.Σ., και αν αδιαφορήσει ή δεν επικοινωνήσει με το Σύλλογο, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει αυτοβούλως αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η ιδιότητα του μέλους επαναποκτάται, εφόσον μέσα σε ένα έτος από της διαγραφής το μέλος εκπληρώσει τις οφειλόμενες οικονομικές υποχρεώσεις του, υποβάλει σχετική αίτηση στο Σύλλογο και αποφασίσει επ αυτής θετικά το Δ.Σ. 3.- Μέλος το οποίο επί πέντε (5) συνεχή έτη απέχει κατά σύστημα από τις επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Συλλόγου, ή η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει αποχωρήσει αυτοβούλως από το Σύλλογο. 4.- Η διαγραφή από τα μητρώα του Συλλόγου και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία πρέπει να επικυρώσει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 12 Διαγραφή 1.- Διαγράφονται από το Σύλλογο τα μέλη που: α.- Έπαυσαν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν Καταστατικό. β.- Επιδεικνύουν ως επιστήμονες αναξιοπρεπή ή ανήθικη συμπεριφορά ή διαγωγή που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και του ιατρικού λειτουργήματος εν γένει. γ.- Δεν τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού ως και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

10 10 δ.- Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. 2.- Η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση και ύστερα από σχετική πρόταση του Δ.Σ. 3.- Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διαγραφή μέλους λαμβάνεται εφόσον υπέρ αυτής ψηφίσει αριθμός τακτικών μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ιδανικού ημίσεως του αριθμού των παρόντων και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Στη διαδικασία αυτή δεν μετέχουν, ούτε υπολογίζονται για την απαρτία και κατά την ψηφοφορία τα υπό διαγραφή τελούντα μέλη. Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής του μέλους κοινοποιείται προς το διαγραφόμενο μέλος μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήψη της με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου. Το μέλος που διεγράφη έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δύο (2) μήνες αφ ότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αν η διαγραφή έγινε αντίθετα προς τις οικείες προβλέψεις του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την διαγραφή του. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο Ο Σύλλογος εκπροσωπείται σε κάθε έννομη σχέση του στα Δικαστήρια, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς και γενικά σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.- Αν ο Πρόεδρος κωλύεται, ο Σύλλογος εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο. 3.- Υποθέσεις που χρειάζονται την αυτοπρόσωπη παράσταση του Προέδρου ή άλλου μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν, ύστερα

11 11 από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εκπροσωπευτικού κατά περίπτωση μέλους του, να ανατίθενται σε δικηγόρο. 4.- Για συναλλαγές του Συλλόγου με Τράπεζες, οι οποίες αφορούν καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, το Σύλλογο εκπροσωπεί ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο Τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι: α.- Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των τακτικών μελών. β.- Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). γ.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 15 Τακτική Γενική Συνέλευση (Σύγκληση - Ημερήσια Διάταξη) 1.- Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά και με τη φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. εντός του πρώτου (1 ου ) τριμήνου κάθε έτους. 2.- Οι προσκλήσεις για Γ.Σ. αποστέλλονται σε όλα τα μέλη (επίτιμα, ισόβια, τακτικά) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. 3.- Οι προσκλήσεις αναγράφουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που θα συγκληθεί η Γ.Σ. ως και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί (ημερήσια διάταξη). 4.- Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: α.- Ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και ενημέρωση της Γ.Σ. για τα τρέχοντα προβλήματα του Συλλόγου.

12 12 β.- Η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. και η απαλλαγή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών του Δ.Σ. πάσης ευθύνης για την εκάστοτε υπό κρίση χρήση. γ.- Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού ως και γενικά της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου για την εκάστοτε υπό κρίση χρήση και της Εκθέσεως της Ε.Ε. και απαλλαγής αυτής πάσης ευθύνης. δ.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ε.- Κάθε άλλο θέμα, για το οποίο υπάρχει ειδική πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή αποφασίζει το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρθρο 16 Τακτική Γενική Συνέλευση (Διεύθυνση Εργασιών - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων) 1.- Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματός του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή το αρχαιότερο στην εκλογή μέλος του Δ.Σ. 2.- Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. ανατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. 3.- Η Γ.Σ. θεωρείται εν απαρτία όταν είναι παρόντα μέλη που εκπροσωπούν τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ιδανικού ημίσεως του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση που κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως, και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα ως και στον ίδιο τόπο, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών. Στην διαπίστωση της απαρτίας δεν συνυπολογίζονται τα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν εφόσον η ληπτέα απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την

13 13 έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου και αυτών ή της συζύγου των ή εξ αίματος συγγενών των ως και τρίτου βαθμού. 4.- Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία φανερή, στην οποία μετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη. 5.- Λήψη απόφασης για θέμα που δεν αναγράφεται στην Πρόσκληση είναι άκυρη. 6.- Προκειμένου περί αρχαιρεσιών για Πρόεδρο Δ.Σ. ή για μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. η ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει αριθμό υποψηφίων ίσο εκείνου των θέσεων, που πρόκειται να εκλεγούν. 7.- Προκειμένου περί άλλων θεμάτων και εφόσον σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, η αποδοχή ή η απόρριψή τους γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική ή μυστική ψηφοφορία και χρειάζεται να συγκεντρωθεί αριθμός ψήφων που εκπροσωπούν τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ιδανικού ημίσεως του αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, που είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 17 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1.- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται: α.- Με απόφαση του Δ.Σ., που έχει ληφθεί με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των μελών του. β.- Ύστερα από γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Στην αίτηση αυτή πρέπει, υποχρεωτικά, να ορίζεται και το θέμα, με το οποίο θα ασχοληθεί η Έκτακτη Γ.Σ. γ.- Η σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από της ημερομηνίας που κατατέθηκε η σχετική αίτηση. δ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική Γ.Σ.

14 14 Άρθρο 18 Καταστατική Γενική Συνέλευση 1.- Η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη διάλυση του Συλλόγου, ή τη συγχώνευσή του με άλλο παρεμφερές επιστημονικό σωματείο ή ίδρυμα ως και για την τροποποίηση ή και συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. 2.- Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. πραγματοποιείται: α.- Ύστερα από απόφαση της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. β.- Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία έχει συγκεντρώσει τα πέντε έβδομα (5/7) των ψήφων του όλου αριθμού των Μελών του. γ.- Με γραπτή προς το Δ.Σ. αίτηση του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σε περίπτωση που ζητείται τροποποίηση ή συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού, πρέπει να αναφέρονται και τα κείμενα των διατάξεων, όπως αυτά προτείνονται να ισχύσουν μετά την τροποποίηση ή συμπλήρωσή τους. 3.- Η σύγκληση της Καταστατικής Γ.Σ. δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τότε που κατά τα παραπάνω ελήφθη η σχετική απόφαση ή υποβλήθηκε η αίτηση. 4.- Η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. 5.- Εφόσον κατά την ορισθείσα αρχική ημερομηνία δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Καταστατική Γ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την αποστολή νέας προσκλήσεως, την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Καταστατική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι τουλάχιστον ίσος με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του ιδανικού ημίσεως του όλου αριθμού των γραμμένων στο Σύλλογο τακτικών μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.

15 Οι αποφάσεις στην Καταστατική Γ.Σ. παίρνονται με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Είναι δε έγκυρες εφόσον συγκεντρώνουν τα τρία τέταρτα (3/4) των ψήφων των παρόντων μελών, οι οποίοι όμως πρέπει να υπερβαίνουν το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών. 7.- Οι εργασίες της Καταστατικής Γ.Σ. μπορεί να συμπέσουν με τις εργασίες της Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. 8.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται για την Τακτική Γ.Σ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 19 Πρόεδρος Δ.Σ. (Αρχαιρεσίες - Διάρκεια θητείας) 1.- Δύο (2) έτη πριν λήξει η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. και στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ., τα τακτικά μέλη καλούνται να εκλέξουν αυτοπροσώπως τον νέο (επόμενο) Πρόεδρο του Δ.Σ. 2.- Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. διαρκεί δύο (2) έτη και δεν δύναται να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία. 3.- Κατά το μεσοδιάστημα από της εκλογής μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων του ο εκλεγείς νέος (επόμενος) Πρόεδρος μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 4.- Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. υπό την αίρεση ότι είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου με συμπληρωμένη διετή εκλογή του ως τέτοιο. Ρητά προβλέπεται εδώ ότι μέχρις της συμπληρώσεως τριών (3) ετών από του κατά νόμον χρόνου ιδρύσεως του Συλλόγου, δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση του Προέδρου Δ.Σ. έχουν μόνον τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου.

16 16 Άρθρο 20 Σύνθεση Δ.Σ. - Εκλογή Μελών - Αρχαιρεσίες - Διάρκεια θητείας 1.- Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 2.- Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. (τακτικοί σύμβουλοι) εκλέγονται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών με βάση τη σχετική πλειοψηφία, την οποία κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε και η οποία αποδεικνύεται με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. 3.- Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. (αναπληρωματικοί σύμβουλοι) εκλέγονται για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, αναδεικνύονται δε κατά σειρά επιτυχίας από τους επιλαχόντες τακτικούς συμβούλους. 4.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών ως και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση ίσου αριθμού μελών, των οποίων λήγει η θητεία τους, διενεργούνται κάθε έτος κατά τις εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 5.- Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται από ενιαία κατάσταση υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο) η οποία καταρτίζεται από το Δ.Σ. και αναρτάται στα γραφεία του Συλλόγου, το αργότερο προ δέκα (10) ημερολογιακών ημερών της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. 6.- Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη με τουλάχιστον συμπληρωμένη διετή εκλογή των ως τακτικά μέλη του Συλλόγου, ως και τα Επίτιμα τα οποία διετέλεσαν τακτικά για τουλάχιστον διετία. Ρητά προβλέπεται εδώ ότι μέχρις της συμπληρώσεως τριών (3) ετών από του κατά νόμον χρόνου ιδρύσεως του Συλλόγου, δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση μέλους στο Δ.Σ. έχουν μόνον τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. 7.- Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα πρέπει: α.- Να είναι γραπτή. β.- Να κατατεθεί στην έδρα του Συλλόγου το αργότερο προ είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ.

17 Με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, το Δ.Σ. καταρτίζει την ενιαία κατάσταση υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο). 9.- Η ιδιότητα του συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Άρθρο 21 Διοικητικό Συμβούλιο (Συγκρότηση σε Σώμα) 1.- Ύστερα από κάθε Τακτική Γ.Σ. και με την φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ., τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. (Σύμβουλοι) καλούνται σε συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως «Συγκρότηση σε Σώμα». 2.- Η συνεδρίαση δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από μία εβδομάδα από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως, τόπος δε αυτής ορίζεται η Έδρα του Συλλόγου. 3.- Κατά τη συνεδρίαση τούτη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, σε ξεχωριστή για κάθε αξίωμα ψηφοφορία. Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο (Συνεδριάσεις - Απαρτία - Αποφάσεις) 1.- Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2.- Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και εκτάκτως όσες φορές το κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον από τους Τακτικούς Συμβούλους. 3.- Για όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αποστέλλονται σε όλους τους Συμβούλους (τακτικούς και αναπληρωματικούς) προσκλήσεις, τις οποίες υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. 4.- Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται στην Έδρα του Συλλόγου.

18 Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρείται βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι ληφθείσες αποφάσεις και περίληψη των συζητήσεων που έγιναν με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα ή του ασκούντος τα καθήκοντα αυτά. Κάθε πρακτικό υπογράφεται από όλους όσους πήραν μέρος στη συνεδρίαση. 6.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει όταν κατά τις συνεδριάσεις είναι παρόντες πέντε (5) τουλάχιστον από τους τακτικούς Συμβούλους του. 7.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το Καταστατικό ή από τη Γ.Σ. απαιτείται ειδική πλειοψηφία, το Δ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. 8.- Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου. 9.- Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν και οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι με δικαίωμα λόγου όχι όμως και ψήφου, εφόσον δεν αναπληρώνουν τακτικό Σύμβουλο. Άρθρο 23 Διοικητικό Συμβούλιο (Αντικατάσταση Μελών) 1.- Τακτικό μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς ή και κατά τη διάρκεια της θητείας του επί δέκα (10) μη συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. 2.- Η αντικατάσταση γίνεται για το χρονικό διάστημα του υπολοίπου της θητείας, του κατά τα παραπάνω παραιτηθέντος συμβούλου και δεν αφορά στο αξίωμα που ενδεχομένως τούτο είχε. Άρθρο 24 Εξελεγκτική Επιτροπή 1.- Στα πλαίσια των εργασιών της Τακτικής Γ.Σ. εκλέγονται από τα τακτικά μέλη δύο (2) για να συγκροτήσουν την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

19 Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι δύο (2) έτη. 3.- Υποψήφιος για μέλος της Ε.Ε. μπορεί να υποδειχθεί ή να δηλώσει ο ίδιος ότι επιθυμεί να εκλεγεί, κάθε τακτικό μέλος με γραπτή προς το Δ.Σ. πρόταση (ή δήλωση), η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. 4.- Μεταξύ των υποψηφίων αναδεικνύονται ως μέλη της Ε.Ε. αυτοί που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 5.- Η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 25 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1.- Ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των τακτικών μελών. 2.- Στη Γ.Σ. υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες, οι οποίες δεν παραχωρούνται σε άλλο όργανο του Συλλόγου από το παρόν Καταστατικό. 3.- Στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γ.Σ. υπάγονται: α.- Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως των πεπραγμένων του Δ.Σ. β.- Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού ως και της εκθέσεως της Ε.Ε. επί της διαχειρίσεως της παρελθούσης χρήσεως. γ.- Η έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη οικονομική χρήση. δ.- Η έγκριση διενέργειας κάθε είδους δαπάνης που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό και δεν έχει εκχωρηθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ε.- Ο οριστικός καθορισμός του ποσού της ετήσιας συνδρομής ως και της έκτακτης εισφοράς των μελών. στ.- Η εκλογή του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. ως και της Ε.Ε. ζ.- Η αναγόρευση των Επίτιμων και των Ισοβίων μελών. η.- Η επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για την απευθείας εκλογή τακτικού μέλους. θ.- Η διαγραφή των μελών.

20 20 θα.- Ο καθορισμός της πολιτικής που θα ακολουθεί το Δ.Σ. θβ.- Η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Συλλόγου. θγ.- Κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. ή προτείνεται στο Δ.Σ. το αργότερα δέκα (10) ημέρες και εφόσον δεν έχει ληφθεί από το Δ.Σ. απόφαση αποστολής των προσκλήσεων για σύγκληση της Ετήσιας (Τακτικής) Γ.Σ. Η πρόταση αυτή πρέπει να υποβληθεί εγγράφως από ένα από τα λοιπά όργανα διοικήσεως της Εταιρείας ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το ένα δέκατο (1/10) του αριθμού των τακτικών μελών του Συλλόγου. 4.- Στην αρμοδιότητα της Έκτακτης Γ.Σ. υπάγονται: α.- Θέματα τα οποία το Δ.Σ. με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) του όλου αριθμού των τακτικών Συμβούλων του κρίνει ότι επιβάλλουν τα πραγματικά συμφέροντα του Συλλόγου. β.- Οποιαδήποτε θέματα υποβληθούν μετά από σχετική αίτηση από τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των τακτικών μελών του Συλλόγου. γ.- Όταν συντρέχει εξαιρετικός λόγος ο οποίος υπαγορεύει να ληφθεί απόφαση για την απονομή του τίτλου του Επιτίμου Εταίρου. 5.- Στην αρμοδιότητα της Καταστατικής Γ.Σ. υπάγονται: α.- Η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. β.- Η διάλυση του Συλλόγου. Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1.- Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου. Στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. περιλαμβάνονται: α.- Η διεύθυνση των εργασιών του Συλλόγου. β.- Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και η υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. γ.- Η προώθηση με όλα τα δυνατά και νόμιμα μέσα των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ αριθμός απόφασης τροποποίησης: 648/2011 αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Βόλου: 1474. 1-3-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝHΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ* ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη», που αποτελεί νομικό πρόσωπο με έδρα την Αθήνα. Ο Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα