Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε."

Transcript

1 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Επεξηγήσεις για το θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής σύμβασης»

2 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός Χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 1

3 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός Χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 2

4 Περίοδος έως το τέλος 2015 Απόσυρση μονάδων Η ΔΕΗ, με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό της, αποσύρει λιγνιτικές μονάδες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 910 MW περίπου έως το τέλος 2015, κυρίως για λόγους παλαιότητας αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς. Ήδη έχουν αποσυρθεί 3 μονάδες συνολικής ισχύος 320 MW (Πτολεμαΐδα Ι, Μεγαλόπολη Ι και ΙΙ). Ακολουθεί η απόσυρση επιπλέον λιγνιτικών μονάδων συνολικής ισχύος 590 MW περίπου. Επιπρόσθετα, έως το τέλος 2015, θα αποσυρθούν παλαιές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος MW περίπου. Συνολικά, έως το τέλος 2015, θα αποσυρθούν παλαιές μονάδες συνολικής ισχύος περίπου MW (εκ των οποίων 910 MW λιγνιτικές) για λόγους τόσο παλαιότητας όσο και περιβαλλοντικούς. 3

5 Περίοδος από Απόσυρση μονάδων (συνέχεια) Η Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (2010/75/ΕΚ) αναθεωρεί επί το αυστηρότερο υφιστάμενες περιβαλλοντικές Οδηγίες, με σημαντική επίπτωση στις λιγνιτικές Μονάδες για τη μετά το 2015 περίοδο. Ενδεικτικά για τις νέες Μονάδες στερεών καυσίμων μετά το 2015 τα όρια εκπομπών διαμορφώνονται ως εξής: SΟ mg/nm 3 ΝΟx 200 mg/nm 3 σωματίδια 10 mg/nm 3 ενώ για τις ήδη υφιστάμενες μονάδες τα όρια είναι ελαφρώς υψηλότερα από τα ανωτέρω, και πάλι όμως ιδιαίτερα περιοριστικά για τις παλαιές μονάδες. Συμπερασματικά, για λόγους συμμόρφωσης ένας σημαντικός αριθμός λιγνιτικών μονάδων θα τεθεί εκτός λειτουργίας περί το τέλος της δεκαετίας, επιπλέον της λιγνιτικής ισχύος των 910 MW που θα έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας έως το τέλος 2015, περιορίζοντας σημαντικά τη σημερινή συνολική λιγνιτική ισχύ. 4

6 Ρυθμιστικό πλαίσιο Απελευθέρωση αγοράς Οι εξελίξεις που αφορούν την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιπρόσθετη μείωση του χαρτοφυλακίου λιγνιτικής ισχύος της Εταιρείας. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, η διαθέσιμη λιγνιτική ισχύς της ΔΕΗ προς το τέλος της δεκαετίας, θα έχει υποστεί σημαντική μείωση και, στο βαθμό που αυτή δεν αντισταθμισθεί με προσθήκη νέας ισχύος σύγχρονης τεχνολογίας και προσαρμοσμένης στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην Εταιρεία. Για τους παραπάνω λόγους, η κατασκευή νέας λιγνιτικής μονάδας σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί κρίσιμη στρατηγική επιλογή για την Εταιρεία. 5

7 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 6

8 Σχεδιασμός νέας λιγνιτικής μονάδας Προκειμένου να καθορισθούν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας, όπως ισχύς, τεχνολογία, βαθμός απόδοσης, εκπομπές ρύπων κ.λ.π., ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: Η ποιότητα και ποσότητα των έως σήμερα γνωστών, βεβαιωμένων και εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, και στην προοπτική της βέλτιστης εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να εκτιμηθεί το εύρος της αναγκαίας λιγνιτικής ισχύος. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες καύσης λιγνίτη στο ως άνω εύρος ισχύος, με επαρκή εμπειρία εμπορικής εκμετάλλευσης. Η αναγκαιότητα τήρησης των νέων περιβαλλοντικών όρων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε σχέση με τα νέα αυστηρότερα όρια εκπομπών αερίων ρύπων. Η αναγκαιότητα τήρησης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) για τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και το βαθμό απόδοσης τους. Οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Διασυνδεδεμένου Ηλεκτρικού Συστήματος. 7

9 Σχεδιασμός : Βασικές παράμετροι του έργου Με βάση τα παραπάνω προέκυψαν οι ακόλουθες βασικές παράμετροι του έργου: Το εύρος ισχύος να είναι 550 έως 660 MWel και 140 MWth για τηλεθέρμανση. Η τεχνολογία καύσης να είναι κονιοποιημένου λιγνίτη. O καθαρός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης να είναι μεγαλύτερος του 40,5% (που προϋποθέτει «υπερκρίσιμα» χαρακτηριστικά ατμού). Τήρηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων (νομοθεσία Ε.Ε., Ελληνική) ΝΟx 200 mg/nm 3, SΟ mg/nm 3 και βαθμός αποθείωσης 97% σωματίδια 10 mg/nm 3 Η μονάδα θα κατασκευασθεί στην περιοχή εξαντλημένου κοιτάσματος στα ορυχεία Κομάνου. Το κόστος του Έργου προϋπολογίστηκε σε (για ισχύ 660 MW) 8

10 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός Χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 9

11 Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής μονάδας Πτολεμαϊδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση. Το Έργο θα συμβολαιοποιηθεί «με το κλειδί στο χέρι», στα πλαίσια της πρακτικής που ακολουθεί η Εταιρεία σε ανάλογα έργα. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής μιας καθαρής ΚWh, υπολογισμένο στο χρόνο έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας, με χρονικό ορίζοντα 30 χρόνια. Έκδοση Συμπληρωμάτων της Διακήρυξης κατόπιν υποβολής παρατηρήσεων και σχολίων υποψηφίων συμμετεχόντων και με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής Υποβολή προσφορών Συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών λιγνιτικών μονάδων με references σε σύγχρονες λιγνιτικές Μονάδες και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας: ΤΕΡΝΑ Α.Ε με κύριο υπεργολάβο τη HITACHI POWER EUROPE GmbH Ομίλου Εταιρειών Alstom Power Systems S.A. Alstom Power Systems GmbH Alstom Hellas Α.Ε. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. DAMCO Energy Α.Ε. 10

12 Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών (συνέχεια) Προσφορά της εταιρείας ΤΕΡΝΑ A.E. Μικτή ηλεκτρική ισχύς : 660,0 MW Καθαρή ισχύς : 615,7 MW Καθαρός βαθμός απόδοσης : 41,5% Υποπρομηθευτής/Υπεργολάβος του Ατμολέβητα: Hitachi Power Europe GmbH Υποπρομηθευτής του Ατμοστροβίλου και της Γεννήτριας: Hitachi Ltd Ιαπωνίας Υποπρομηθευτής των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων: Hamon Environmental GmbH Yποπρομηθευτής του Συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων: Hitachi Power Europe GmbH Προσφορά του Ομίλου Εταιρειών Μικτή ηλεκτρική ισχύς : 598,9 MW Καθαρή ισχύς : 527,1 MW Καθαρός βαθμός απόδοσης : 40,5% Kατασκευαστής του Ατμολέβητα: Alstom Power Systems GmbH Yποπρομηθευτής του Ατμοστροβίλου και της Γεννήτριας: Alstom Power Steam Turbines Yποπρομηθευτής των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων: Alstom Power India Yποπρομηθευτής του Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων: Alstom Power Italia 11

13 Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών (συνέχεια) Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών Οικονομικό τίμημα ΤΕΡΝΑ Α.Ε. : ,82 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : ,00 Οικονομική αξιολόγηση με βάση το μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής που προκύπτει από την προσφορά ΤΕΡΝΑ Α.Ε. : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : Μειοδότης: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,06987 /kwh 0,08026 /kwh Το προσφερόμενο μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής είναι κατά 13% χαμηλότερο από εκείνο του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Το προσφερόμενο μεσοσταθμικό κόστος παραγωγής, είναι κατά 0,55% χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Διακήρυξης (προϋπολογισμός έργου και βαθμός απόδοσης) 12

14 Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών (συνέχεια) Κατακύρωση του διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρεία (Απόφαση Δ.Σ./235) Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, η υπογραφή της Σύμβασης συναρτήθηκε με τις προοπτικές χρηματοδότησης του έργου. Δεκ Μαρ Ενέργειες σχετικά με τη χρηματοδότηση Στην προσφορά της ΤΕΡΝΑ υπήρχε πρόταση ενδεικτικής, μη δεσμευτικής χρηματοδότησης που αφορούσε σε δανεισμό για μέρος του κόστους της επένδυσης που αντιστοιχεί στον εξοπλισμό του υποπρομηθευτή Hitachi, από διεθνή τράπεζα με κάλυψη από Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ECA). Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε σχετικό αίτημα για παροχή κάλυψης κοινοπρακτικού δανείου από τον γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την παρουσίαση του έργου και της ΔΕΗ στα αρμόδια εγκριτικά όργανα της Γερμανίας, με καταρχήν θετική ανταπόκριση ως προς τα χαρακτηριστικά του έργου. Πρόσληψη της Τράπεζας Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ως χρηματοοικονομικού συμβούλου. Πρόσληψη της Τράπεζας KfW IPEX-Bank ως χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΗ στη διαδικασία παροχής εγγύησης από Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και διοργάνωση του σχετικού δανείου Απόφαση Δ.Σ./62 Με βάση την πορεία εξεύρεσης χρηματοδότησης και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις, το Δ.Σ. αποφάσισε την ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και την εξουσιοδότηση του Προέδρου και ΔΝΣ για την υπογραφή της Σύμβασης Ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 13

15 Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών (συνέχεια) Απόφαση για την υπογραφή της Σύμβασης (Απόφαση Δ.Σ. /247) Το ΔΣ αποφάσισε την υπογραφή της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων: ότι η υλοποίηση του έργου παραμένει σημαντική στρατηγική επιλογή για τη ΔΕΗ, ότι η καθυστέρηση υλοποίησής του θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην Εταιρεία σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα κληθεί να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από την αναμενόμενη απώλεια λιγνιτικής παραγωγής, τις θετικές επιπτώσεις του έργου για τη ΔΕΗ, όπως αυτές αναδείχθηκαν και από την χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης από τον χρηματοοικονομικό Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. Credit Agricole Corporate Investment Bank, στα πλαίσια της διερεύνησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, ότι οι βασικές δαπάνες του έργου προβλέπεται να αρχίσουν μετά το τέλος του πρώτου σταδίου, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και θα έχει εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια, και ότι είναι το μοναδικό μεγάλο νέο θερμοηλεκτρικό έργο που θα εκτελείται εκείνη την περίοδο, δίνοντας τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να το χρηματοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό από ιδίους πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού της σχεδίου, τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις και προοπτικές ως προς το οικονομικό περιβάλλον της χώρας, ιδίως με βάση τα αποτελέσματα του Eurogroup του Δεκεμβρίου του έτους

16 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός Χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 15

17 Το έργο: Πτολεμαΐδα V Λιγνιτική μονάδα Ισχύος 660 MW elec MW thermal για τηλεθέρμανση Με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη Με ελάχιστο εγγυημένο βαθμό απόδοσης 41,5% Με υπερκρίσιμα χαρακτηριστικά ατμού: 250 bar/600 C/609 C Εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Περιβαλλοντικές επιδόσεις CO 2 1,05 tn/mwh ΝΟx 200 mg/nm3, σωματίδια 10 mg/nm3 SΟ mg/nm3 Τήρηση των ορίων εκπομπών, όπως αυτά θα ισχύουν μετά την Ετοιμότητα εφαρμογής τεχνολογιών δέσμευσης CO2 ( CCS Ready ), όταν θα είναι εμπορικά διαθέσιμες Θα αποτελεί μονάδα βάσης, η οποία: Θα αντικαταστήσει παλιές, ρυπογόνες και χαμηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικές μονάδες Θα διασφαλίσει την προμήθεια θερμικής ενέργειας στην Τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας Τελικό τίμημα Το τελικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ,82 Η υλοποίηση της Σύμβασης περιλαμβάνει δύο στάδια Α στάδιο, διάρκειας μηνών : για την έκδοση της οικοδομικής άδειας Β στάδιο, διαρκείας 50 μηνών : για την κατασκευή και την Εμπορική Λειτουργία της Μονάδας 16

18 Θέση της νέας Μονάδας Πτολεμαΐδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Η μονάδα θα κατασκευασθεί στην περιοχή εξαντλημένου κοιτάσματος στα ορυχεία Κομάνου, σε απόσταση περίπου 4 km από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και περίπου 8 km από την πόλη της Πτολεμαΐδας. 17

19 Τροφοδοσία με λιγνίτη Η μονάδα θα καταναλώνει λιγνίτη από τα τοπικά ορυχεία της ΔΕΗ, των οποίων τα αποθέματα επαρκούν για τη λειτουργία και της νέας μονάδας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας της. Πεδίο Μαυροπηγής Νοτιοδυτικό πεδίο 18

20 Σπουδαιότητα του Έργου για τη ΔΕΗ Ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων Το 72% των μονάδων της Επιχείρησης έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών και το 46% μεγαλύτερη των 30 ετών Ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης με το χαμηλότερο μεταβλητό κόστος Σημαντικά μικρότερη κατανάλωση λιγνίτη λόγω επίτευξης υψηλού βαθμού απόδοσης Μειωμένες δαπάνες CO2 λόγω μικρότερου συντελεστή ειδικών εκπομπών CO2 Σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος Μεγάλη μείωση εκπομπών ρύπων Διασφάλιση της δυνατότητας παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για Τηλεθέρμανση Επιπλέον υπάρχουν σημαντικά οφέλη και για την ελληνική οικονομία : Οικονομικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αναγκαία για την διεθνή ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της παροχής ενέργειας του Ηλεκτρικού Συστήματος Σημαντική μείωση των εκπομπών του CΟ2 19

21 Βασικά οφέλη του Έργου Από τη σύγκριση της νέας Μονάδας με τις παλιές Μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας προκύπτει: ΑΗΣ Πτολεμαΐδας Πτολεμαΐδα V Σύγκριση Ισχύς (MW) Αντικατάσταση ισόποσης ονομαστικής ισχύος. Παραγωγή Ενέργειας (GWh, μέση ετήσια εκτίμηση) Βαθμός Απόδοσης (%, net) 28,0 41,5 Κατανάλωση λιγνίτη (tn, μέση ετήσια εκτίμηση) Εκπομπές CO 2 (tn/mwh) 1,50 1,05 Εκπομπές ρύπων (kg/mwh): Σωματίδια SO 2 NO X 2,36 2,14 1,87 0,04 0,57 0,75 Αύξηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της νέας Μονάδας και άρα και της εκμετάλλευσης. Σημαντική αύξηση της θερμικής απόδοσης της νέας Μονάδας οδηγεί στη βέλτιστη εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη με παράλληλη αύξηση της παραγόμενης ενέργειας, δηλαδή σημαντική μείωση της ειδικής κατανάλωσης λιγνίτη. Η νέα Μονάδα έχει σημαντικά χαμηλότερες ειδικές εκπομπές CO 2 έναντι των παλαιών και η λειτουργία της θα οδηγήσει τελικά σε μείωση των συνολικών εκπομπών CO 2 και του συνεπαγόμενου κόστους. Η περιβαλλοντική συμπεριφορά της Μονάδας με τις ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές συμβατικών ρύπων (σημαντικά χαμηλότερες έναντι των παλαιών Μονάδων) και το γενικότερο περιβαλλοντικό της σχεδιασμό θα συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του νέου περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας στην περιοχή. 20

22 Άδεια Παραγωγής της Μονάδας Σεπτέμβριος 2010 Αδειοδότηση της μονάδας Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Ορυχείων Εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδας Εκδόθηκε τον Μάιο

23 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 22

24 Σχεδιασμός Χρηματοδότησης του Έργου Κατά την πάγια πρακτική της Εταιρείας, ο σχεδιασμός χρηματοδότησης του επενδυτικού της προγράμματος και κατ επέκταση και του συγκεκριμένου έργου, κατά το χρόνο της υλοποίησης του, βασίζεται σε συνδυασμό ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ως προς τα ξένα κεφάλαια, για τη μερική χρηματοδότηση του έργου, στόχος είναι η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων όπως: 1. Κοινοπρακτικό δάνειο, το οποίο θα καλύπτεται από διεθνή Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ή/και 2. Διμερή δάνεια με εμπορικές τράπεζες ή/και διεθνείς οργανισμούς 3. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων στην εγχώρια και διεθνή αγορά και είναι στο γενικότερο σχεδιασμό της Εταιρείας να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ανατέθηκε στην Τράπεζα KfW ΙPEX-Bank, η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου και οργάνωσης κοινοπρακτικού δανείου με κάλυψη από Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα υπέβαλε αίτηση προς τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για έγκριση παροχής ασφαλιστικής κάλυψης της σχετικής δανειοδότησης. Με την απεμπλοκή του ελληνικού προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2012, ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από την Euler Hermes και οι διαδικασίες έγκρισης του αιτήματος βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η έγκριση της εν λόγω κάλυψης είναι προαπαιτούμενο για τη σύναψη του κοινοπρακτικού δανείου. 23

25 Σχεδιασμός Χρηματοδότησης του Έργου (συνέχεια) Σχετικά με την άντληση ξένων κεφαλαίων από εμπορικές τράπεζες (εξαιρουμένων δανείων με κάλυψη από Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων ή χρηματοδοτήσεων project finance), καθώς και εκδόσεις ομολογιακών δανείων, σημειώνεται ότι αυτά αφορούν στη συνολική χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Εταιρείας, καθώς είναι δάνεια γενικού εταιρικού σκοπού. Σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, και λόγω της σπουδαιότητας του έργου (Απόφαση Δ.Σ. 247/12), η Εταιρεία εκτιμά πως έχει τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό από ιδίους πόρους, διαχειριζόμενη κατάλληλα το υπόλοιπο επενδυτικό της πρόγραμμα και τις διαθέσιμες χρηματορροές, μη αποκλειόμενης και της προσφυγής στις κεφαλαιαγορές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 24

26 1. Αναγκαιότητα του Έργου 2. Σχεδιασμός 3. Διαγωνιστική διαδικασία Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών 4. Περιγραφή και Αξιολόγηση του Έργου 5. Σχεδιασμός χρηματοδότησης του Έργου 6. Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου 25

27 Περίληψη Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου Για την περίληψη της σχετικής Σύμβασης παρακαλώ πατήστε εδώ. 26

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ιούνιος 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 01.01-31.12.2011 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Ετήσιος Απολογισμός 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα μας Κυρίες και Κύριοι, Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΙΕΝΕ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΣΟΦΟΣ Φεβρουάριος 2013 Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μου για την στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Ιστορικό Προηγούμενες Μελέτες... 1 1.2 Αντικείμενο - Σκοπός της Μελέτης... 2 2. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ... 3 2.1 Ανάπτυξη και εκτίμηση της συμβολής των ΑΠΕ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα