ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» ,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc N0300b/5296

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση Eπεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Αντιστηρίξεις Περιφράξεις - ιαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας Υφιστάµενοι αγωγοί και τεχνικά έργα ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Γενικά Πρόσµικτα - Πρόσθετα Σκυροδέµατος ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γενικά Καλύµµατα φρεατίων Βαθµίδες φρεατίων άπεδα διαδρόµων Εσχάρες Κιγκλιδώµατα Αντισκωριακή Προστασία EPΓA ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων Αποκαταστάσεις επίστρωσης πεζοδροµίων Ανακατασκευή και επαναφορά οδοστρώµατος από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικά Μονώσεις Επαλείψεις ιαζώµατα (ΣΕΝΑΖ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Βιοµηχανικό άπεδο Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων...9 K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα εφαρµόζονται: Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 της ΙΠΑ /οικ/356/ Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γενικά, όσον αφορά παντός είδους εκσκαφές οι οποίες πιθανόν να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των έργων, ισχύουν οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΙΩΡΥΓΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιστηρίξεις Ο Ανάδοχος οφείλει µε δικά του µέσα και δαπάνες να αντιστηρίξει όλες τις παρειές των σκαµµάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας. Ο Ανάδοχος είναι µοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου, τύπου και της εκτάσεως των απαιτουµένων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων προκειµένου να εξασφαλίζονται στην εκσκαφή ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σ' οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και εάν έγινε, σε αντιστηριζόµενες ή όχι παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειές της (όπως π.χ. εργατικά ατυχήµατα, ατυχήµατα τρίτων ή οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές) βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των ζηµιών και αναλαµβάνει κάθε γενικώς σχετική ποινική και αστική ευθύνη. Γενικά οι αντιστηρίξεις προβλέπονται από ξυλοζεύγµατα. Στις περιπτώσεις που επικρατούσες συνθήκες (νερό, χαλαρά εδάφη, κτλ.) καθιστούν την χρήση ξυλοζευγµάτων αδύνατη, ο Ανάδοχος µπορεί να προβεί στην αντιστήριξη των σκαµµάτων είτε µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες, είτε µε ειδικά προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία (ενδεικτικού τύπου Krings). Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση του Αναδόχου, πρέπει να συνοδεύεται από σχετική µελέτη. Η έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόµενου από τον Ανάδοχο τρόπου αντιστήριξης δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου. 1.3 Περιφράξεις - ιαβάσεις - Μέτρα ασφαλείας Για την πρόληψη ατυχηµάτων πρέπει να τοποθετηθούν στα άκρα των ορυγµάτων και σκαµµάτων κατάλληλα σήµατα για την ηµέρα και λυχνίες ασφαλείας για την νύχτα. Κατά µήκος των ορυγµάτων και σκαµµάτων, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου ως µόνου υπεύθυνου για κάθε ατύχηµα να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγµατα προς K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

4 πρόληψη ατυχηµάτων εκ πτώσεως εργατών ή διαβατών ή τροχοφόρων εντός του ορύγµατος. Η µορφή των περιφραγµάτων και ο τρόπος στηρίξεως θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος, οφείλει επίσης να εξασφαλίσει την επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών των σκαµµάτων κατασκευάζοντας σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας προσωρινές πεζογέφυρες. Τέλος, και κατά µήκος των σκαµµάτων ο Ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει µικρού ύψους ξύλινα φράγµατα για την συγκράτηση λίθων, σκύρων κτλ., για την αποφυγή πτώσεων εντός του ορύγµατος, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος ατυχηµάτων για τους εργαζόµενους, ή την πρόκληση της οποιασδήποτε ζηµιάς. 1.4 Υφιστάµενοι αγωγοί και τεχνικά έργα Στα σχέδια ηµοπράτησης παρουσιάζονται τα υφιστάµενα έργα και οι αγωγοί, που διέρχονται στην περιοχή των εργασιών. Η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη προστασία και αποκατάσταση από τυχόν ζηµιές των έργων αυτών. Όπου απαιτείται ο Ανάδοχος θα διανοίξει µε δαπάνες του, πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής και µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, ερευνητικές τοµές, για να καθορίσει µε ακρίβεια την θέση των υφιστάµενων έργων. Οι εκσκαφές κάτω και δίπλα από τα έργα κοινής ωφελείας θα γίνονται, εφ' όσον απαιτείται, µε τα χέρια. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει µε δαπάνες του κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη υποστήριξη ή ανάρτηση των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, διακίνησης λυµάτων και ιλύος, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτισµού, τηλεπικοινωνιών κτλ., που συναντά και πρέπει να λάβει κάθε απαραίτητο µέτρο προστασίας και είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη, που προξενήσει σε αυτούς από την εκτέλεση των έργων. Η υποστήριξη αυτή, όπου παρίσταται ανάγκη, θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί κατά την επίχωση των σκαµµάτων στα οποία βρίσκονται τέτοιοι αγωγοί, για να αποφευχθούν τυχόν υποχωρήσεις, θραύση ή γενικά παραµόρφωση των αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς, η οποία θα διαπιστωθεί ακόµη και µετά την επίχωση, βαρύνει τον Ανάδοχο, η δε επισκευή, που θα απαιτηθεί θα γίνεται εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο θα καταλογίζονται και όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζηµιώσεις, λόγω ζηµιών που έγιναν σε αυτούς από την παραπάνω αιτία. Οµοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιστηρίξει όλους τους στύλους ΕΗ, ΟΤΕ κτλ. που βρίσκονται κοντά στις παρειές σκαµµάτων, ευθυνόµενος για κάθε ζηµιά που µπορεί να προκληθεί σε αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών και στύλων είναι τέτοια, ώστε να απαιτηθεί η µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµιώσεως ως αποτέλεσµα προσθέτων δυσχερειών ή καθυστέρησης δοθέντος ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του επισκέφθηκε την περιοχή, έλαβε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εκτίµησε τις δυσχέρειες και τις τυχόν καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει τυχόν µετάθεση αγωγών και δικτύων. Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο για την εξασφάλιση του προσωπικού του, ή τρίτων από την διατήρηση των αγωγών αυτών στο ύπαιθρο για όσο διάστηµα απαιτηθεί, παραµένοντας µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκληθεί από τον λόγο αυτόν. K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

5 2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Όσον αφορά τις εργασίες επίχωσης που θα απαιτηθούν έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές: ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 3.1 Γενικά Για τις εργασίες του έργου που αφορούν τις κατασκευές από σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΕΙΣ ΟΓΚΩ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (ΤΥΠΟΙ) ΕΛΟΤ ΤΠ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ Πρόσµικτα - Πρόσθετα Σκυροδέµατος Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσµίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεµα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την µελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους αποτελούν αντικείµενο των αντιστοίχων µελετών συνθέσεως. ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσµίκτων/προσθέτων: επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN χαλύβδινες ίνες σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN ιευκρινίζεται ότι όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

6 4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ Γενικά, όσον αφορά τις σωληνώσεις ισχύουν κατά περίπτωση και σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του έργου οι παρακάτω ΕΤΕΠ και σε κάθε περίπτωση η υπ αριθµ. οικ /757 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήµατα αυτών για µεταφορά πόσιµου νερού, αποχετευτικών λυµάτων και ενδοδαπέδια θέρµανση (ΦΕΚ 3346/Β/ ) όπως αυτή διευκρινίστηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 5817/2η _ΚΒΠ 364/Φ.20/ Εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας. ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ u-pvc ΕΛΟΤ ΤΠ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ u-pvc ΕΛΟΤ ΤΠ ΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΛΟΤ ΤΠ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.1 Γενικά Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών κατασκευών και ειδικότερα: καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες οµβρίων κιγκλιδώµατα κλίµακες δάπεδα διαδρόµων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες). 5.2 Καλύµµατα φρεατίων Όσον αφορά τα καλύµµατα των φρεατίων, θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE και κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D όπως προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα µε την θέση τοποθέτησης). Οι εργασίες περιλαµβάνουν την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, την ακριβή ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και τον εγκιβωτισµό του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα. 5.3 Βαθµίδες φρεατίων Για την προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων από χυτοσίδηρο ή συνθετικά υλικά έχει εφαρµογή η παρακάτω ΕΤΕΠ: ΒΑΘΜΙ ΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ άπεδα διαδρόµων Η φέρουσα ικανότητα των µεταλλικών διαδρόµων πρέπει να είναι κατ ελάχιστον 3,5 kn/m2 και το βέλος κάµψης µικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το άνοιγµα του διαδρόµου), σύµφωνα µε ΕΝ K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

7 Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική παρακολούθηση κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα από πλέγµα (εσχάρες). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (µπακλαβαδωτή λαµαρίνα). Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα µε αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει να έχουν ενιαία µορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά σύµφωνα µε DIN ή περαστά, κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισµένα εν θερµώ. Τα δάπεδα από λαµαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η µπακλαβαδωτή λαµαρίνα θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισµένα εν θερµώ. Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού. Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή επιφάνεια απορροής 70%. Τα αντιολισθηρά καλύµµατα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασµένο από GRP µε αγκύρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich µε εξωτερικά φύλλα κατασκευασµένα από ισοφθαλική ρητίνη µε UV inhibitor, ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού και πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.). 5.5 Εσχάρες Όσον αφορά τις εσχάρες, ισχύει η παρακάτω ΕΤΕΠ: ΕΣΧΑΡΕΣ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ ΕΛΟΤ ΤΠ Κιγκλιδώµατα Τα κιγκλιδώµατα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από: σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισµένους εν θερµώ, ονοµαστικής διαµέτρου DN 40, σύµφωνα µε το DIN Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισµένα εν θερµώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνεται µε µεταλλικά βύσµατα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεµα, ή µε φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε µεταλλικό δάπεδο. oρθογωνικά, κυκλικά και γραµµικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες υάλου. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό στη διάβρωση ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψοµετρική διαφορά µεγαλύτερη από 0,50m θα εγκατασταθούν κιγκλιδώµατα. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ενιαία µορφή σε όλη την εγκατάσταση και θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν ύψος 1.100mm και η απόσταση των ορθοστατών θα είναι µικρότερη από 1.200mm. Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε N/m, σύµφωνα µε την ΕΝ , εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σύµφωνα µε την ΕΝ , εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

8 οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m. Τα κιγκλιδώµατα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαµέτρου 50mm από πολυεστερική ρητίνη, ενισχυµένη µε ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm προβλέπονται σε αποστάσεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε περίπτωση που το ύψος της ανεµόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, διαµέτρου 800mm, ο οποίος προσαρµόζεται στην κατακόρυφη κλίµακα. 5.7 Αντισκωριακή Προστασία Όσον αφορά την αντισκωριακή προστασία των χαλύβδινων κατασκευών η οποία περιλαµβάνει αµµοβολή/µεταλλοβολή, τελική βαφή κλπ., έχει εφαρµογή η παρακάτω ΕΤΕΠ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ EPΓA ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 6.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα έργα διαµόρφωσης χώρου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων και ειδικότερα στις οδοστρωσίες και πεζοδροµήσεις. 6.2 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων Πρόκειται για τις εργασίες αποκατάστασης των ασφαλτικών οδοστρωµάτων για τις οποίες ισχύoυν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΕΛΟΤ ΤΠ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΛΟΤ ΤΠ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκαταστάσεις επίστρωσης πεζοδροµίων Για τις αποκαταστάσεις επίστρωσης σε πεζοδρόµια νησίδας ή πλατείας, ισχύει η ακόλουθη ΕΤΕΠ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ Ανακατασκευή και επαναφορά οδοστρώµατος από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Όσον αφορά την ανακατασκευή και επαναφορά οδοστρωµάτων από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα (C16/20, πάχους 20 cm) που αποξυλώθηκαν κατά την εκσκαφή των ορυγµάτων για την τοποθέτηση των αγωγών, οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σύµφωνα µε τη χάραξη, γραµµές, πρανή και κλίσεις που φαίνονται στα Σχέδια, ή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Κάθε οριζοντιογραφική ή υψοµετρική παραλλαγή της οδού που θα απαιτηθεί εκ των πραγµάτων, κατά K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

9 την κρίση της Υπηρεσίας θα µελετηθεί από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αµοιβή θεωρουµένου ότι η σχετική δαπάνη έχει συµπεριληφθεί ανηγµένα στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου. 7. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7.1 Γενικά Όσον αφορά την υλοποίηση όλων των οικοδοµικών και συναφών εργασιών που αφορούν την κατασκευή της ανωδοµής των Οικίσκων των αντλιοστασίων, έχουν εφαρµογή οι παρακάτω ΕΤΕΠ: ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΣΙ ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Ή ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Μονώσεις Επαλείψεις Όσον αφορά τις σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του έργου απαιτούµενες µονώσεις επαλείψεις διαµορφώσεις κλίσεων από κυψελωτό κονιόδεµα κλπ., αυτές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις Οδηγίες του προµηθευτή. Ισχύει επίσης η ΕΤΕΠ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ιαζώµατα (ΣΕΝΑΖ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα Όσον αφορά την κατασκευή γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως, θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρύς οπλισµός B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Ισχύουν οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

10 ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΟΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ ΧΑΛΥΒ ΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΤΠ Βιοµηχανικό άπεδο Όσον αφορά την κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου, θα είναι έγχρωµο, µε υπόβαση από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και αντίστοιχο περιθώριο, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη. Στις εργασίες περιλαµβάνονται: ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό. Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό). Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3-4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές υλικό. Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής µε νάϋλον. 7.5 Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων, δηλαδή: πλήρη δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, εξαερισµού, απορροής οµβρίων µε τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήµατά τους (νιπτήρες, λεκάνες ασιατικού ή ευρωπαϊκού τύπου, καζανάκια πλύσεως, ουρητήρια, νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων, υδροπίδακες, ποδόλουτρα, SINK, µπαταρίες, κάνουλες, σιφώνια, βαλβίδες, καθίσµατα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, σαπουνοθήκες, αντλίες κτλ.) τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6atm, γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες υπερβαρέως τύπου - πράσινη ετικέτα, τσιµεντοσωλήνες, µολυβδοσωλήνες κτλ.), τα διάφορα εξαρτήµατα και µέσα σύνδεσης (φρεάτια µε χυτοσιδηρά διπλά καλύµµατα, γωνίες, ταυ, µούφες, καπέλλα εξαερισµού, µπαταρίες νιπτήρων και καταιωνιστήρων, διακόπτες, βάννες σιφώνια, οχετοί, κανάλια, εσχάρες καναλιών, εσχάρες οµβρίων, ταρατσοµόλυβα κτλ.) τους χρωµατισµούς (τελικό χρώµα δικτύου ύδρευσης µπλέ) και κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται. Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία την κεντρική θέρµανση των κτιριακών έργων, δηλαδή: K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

11 πλήρης κατασκευή λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, µονάδα αντλίας θερµότητας, µονάδα επεξεργασίας αέρα, κυκλοφορητές, καπναγωγοί, καπνοδόχος, δεξαµενές DIESEL, όργανα αυτοµατισµού και ασφαλείας, συλλέκτες, βάννες, σωληνώσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτλ. σωληνώσεις υπέρ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), θερµαντικά σώµατα µε τα στηρίγµατα, τις βάννες, εξαρτήµατα συνδέσεων και διακλαδώσεων, δοχεία διαστολής κτλ.), καθώς και τις σωληνώσεις µε τα εξαρτήµατά τους για την διανοµή καύσιµου. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή σωληνώσεις, καλώδια, αγωγοί κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήµατα σύνδεσης, φωτιστικά πυρακτώσεως µε τους λαµπτήρες και τα καλύµµατα, φωτιστικά φθορισµού µε τους λαµπτήρες, τους εκκινητές, τους πυκνωτές, φωτιστικά για τον εξωτερικό φωτισµό µε τους λαµπτήρες, εξαεριστήρες, θερµοσίφωνες, ρευµατοδότες ασφαλείας για τα γραφεία, τις αίθουσες και τα εργαστήρια, ηλεκτρικοί πίνακες τύπου STAB ή παρεµφερείς (µετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλείας, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών), ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλεφωνικό δίκτυο, τρίγωνο γείωσης, φωτισµό ασφαλείας, πυροσβεστήρες, πίνακες συναγερµού (όπου απαιτούνται), καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά, που απαιτούνται. K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

12 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ελένη Γεωργιάδου Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Βολιώτης /ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την υπ αριθµ 817/2/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Ιωάννης Βολιώτης /ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής & Υπόλοιπης Χώρας K:\N0300b\cons\tefhi\5296_ΤΠρο_ΠΜ.doc N0300b/5296/B10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα