ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί το ακριβές περιεχόµενό τους.εποµένως και στην περίπτωση του άρθρου 37 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζεται ότι «ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, µε πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά µέλη της κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς», είναι επιτακτική η ερµηνεία του περιεχοµένου του άρθρου, προκειµένου να διερευνηθεί εάν η «πρόταση» του Πρωθυπουργού σηµαίνει απλώς την υποβολή γνώµης ή αντίθετα είναι δεσµευτική.προσεγγίζοντας την ουσία του περιεχοµένου του εν λόγω άρθρου βάσει των κοινών ερµηνευτικών µεθόδων, ήτοι της γραµµατικής, της συστηµατικής και της ιστορικής καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η πρόταση του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας για το διορισµό των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, είναι δεσµευτική. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ In the first instance, the interpretation of legal rules, so that their precise content is verified, is a necessary condition for their enforcement. Consequently and in the case of article of 37 par. 1 of Constitution, which provides that: "the Chairman of Democracy names the Prime Minister and, with his proposal, names and ceases the rest members of government and the Undersecretaries", the interpretation of content of the article, so that to be investigated if the "proposal of" Prime Minister means simply the submission of the opinion or on the contrary the binding of it, is imperative. Approaching the essence of the content of article in question on the basis of common explanatory methods i.e. grammar, systematic and historical, we conclude that that the proposal of Prime Minister to the Chairman of Democracy for the nomination of members of Government and Undersecretaries, is binding. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», Υπεύθυνος ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Η ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος.

2 Θέµα: Η ερµηνεία του δικαίου. Κωνσταντίνα Τροµπούκη Αθήνα, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι)ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 II)ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. 4 III)ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. 4 Α)Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ. 4 Β)Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 6 Γ)Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. 7 IV)ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 7

3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. Ι) Γενική Εισαγωγή. Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ανεύρεση του αληθινού νοήµατός τους. Το δύσκολο αυτό έργο καλείται να εκπληρώσει η ερµηνεία του δικαίου, η οποία αποβλέπει στην εξακρίβωση του πραγµατικού περιεχοµένου των κανόνων δικαίου. Οι µέθοδοι ερµηνείας που χρησιµοποιούνται για το ανωτέρω έργο είναι η γραµµατολογική, η συστηµατική, η ιστορική, η λογική, και η τελολογική µέθοδος. Ιδιάζουσα αξία έχει η ερµηνεία του Συντάγµατος λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει. Ειδικότερα, η τυπική του υπεροχή, η συνοπτική λεκτική διατύπωσή του και ο πολιτικός του χαρακτήρας λαµβάνονται υπόψη από τον ερµηνευτή σε µία προσπάθεια ερµηνευτικής προσέγγισης ενός συνταγµατικού κανόνα δικαίου. II) Νοµικό ζήτηµα. Σύµφωνα µε τα προλεγόµενα, επιχειρείται εν προκειµένω η ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος. Το άρθρο 37 παρ.1 ορίζει ότι: «Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, µε πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς». Η ανεύρεση του αληθινού νοήµατος του εν λόγω άρθρου επιδιώκεται µε τις κοινές ερµηνευτικές µεθόδους. III) Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος. α) Η ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος βάσει της γραµµατολογικής µεθόδου. Με την γραµµατολογική ερµηνεία επιδιώκεται η διαπίστωση του αληθινού νοήµατος της κρινόµενης διάταξης από την λεκτική διατύπωσή της, από το «γράµµα» του νόµου, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Το περιεχόµενο των λέξεων, µε τις οποίες διατυπώνεται ένας κανόνας δικαίου, και οι γλωσσικές εκφράσεις αποδίδουν το νόηµα του κανόνα δικαίου. Η γραµµατολογική ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντ. εντοπίζεται και επικεντρώνεται στην ερµηνεία του νοµικού τεχνικού όρου (terminus technicus) «πρόταση». Το εν λόγω άρθρο προβλέπει τον διορισµό των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Η λέξη «πρόταση» σηµαίνει υποβολή γνώµης. Το ζήτηµα που αναφύεται εν προκειµένω έγκειται στην δεσµευτικότητα ή µη δεσµευτικότητα της πρότασης, που υποβάλλει ο Πρωθυπουργός, για τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Υποχρεούται µε άλλα λόγια να ακολουθήσει ο Αρχηγός του Κράτους την πρόταση του Πρωθυπουργού ή δύναται να αποκλίνει από αυτήν? Ο όρος «πρόταση» στο διοικητικό δίκαιο αποτελεί έκφραση της γνωµοδοτικής αρµοδιότητας, η οποία εκφράζεται επιπρόσθετα µε «γνώµη», «απλή» ή «σύµφωνη». «Απλή» είναι η γνώµη του γνωµοδοτικού οργάνου όταν το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα δεν δεσµεύεται από αυτήν, αλλά µπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά. «Σύµφωνη» είναι η γνώµη του γνωµοδοτικού οργάνου όταν δεσµεύει το όργανο που αποφασίζει. Έχει ωστόσο δυνατότητα να µην εκδώσει τη διοικητική πράξη, όταν ενεργεί στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας. Ο ορισµός της «πρότασης» είναι ίδιος µε εκείνον της «σύµφωνης γνώµης» µε την σηµαντική

4 διαφοροποίηση, ότι η «πρόταση» υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του γνωµοδοτικού οργάνου. Από τα προεκτεθέντα, συνάγεται το συµπέρασµα, ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας έχει διακριτική ευχέρεια δύναται να µην εκδώσει την πράξη διορισµού των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Αντίθετα, σε περίπτωση δέσµιας αρµοδιότητας υποχρεούται να εκδώσει την ανωτέρω πράξη. Λαµβανοµένων υπόψη των προαναφερθέντων, γίνεται ευχερώς αντιληπτό, ότι η γραµµατική ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντ. δεν κρίνεται επαρκής, προκειµένου να εξακριβωθεί το ακριβές νόηµα της ανωτέρω διάταξης. Το ερώτηµα σχετικά µε την δεσµευτικότητα ή µη δεσµευτικότητα της πρότασης του Πρωθυπουργού εξακολουθεί να υφίσταται, εφόσον δεν συνάγεται από την γραµµατική προσέγγιση του εν λόγω άρθρου η φύση της αρµοδιότητας του Προέδρου της ηµοκρατίας, αν πρόκειται δηλαδή για δέσµια αρµοδιότητα ή για διακριτική ευχέρεια. Για την άρση του προβληµατισµού και των αµφιβολιών, απαραίτητη είναι η συµβολή της συστηµατικής ερµηνείας. β) Η ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος βάσει της συστηµατικής ερµηνείας. Με την συστηµατική ερµηνεία ερευνάται το νόηµα της νοµικής διάταξης µε βάση την τοποθέτησή της σ ένα ευρύτερο σύστηµα δικαίου, στο οποίο αναφέρεται. Ένας κανόνας δικαίου δεν είναι σχεδόν ποτέ αυτόνοµος, αποτελεί τµήµα της έννοµης τάξης και πρέπει να εναρµονίζεται προς αυτή. Η ένταξη µιας νοµικής διάταξης στο ευρύτερο πλαίσιο των συγγενών διατάξεων κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ερµηνεία αυτής. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η ορθή ερµηνεία του όρου «πρόταση» στο άρθρο 37 παρ.1 του Συντ. προκύπτει από την συσχέτιση του άρθρου αυτού µε τα άρθρα 81 παρ.1 εδ.α, 82 παρ.2 και 84 παρ.1 εδ.α του Συντ.. Το άρθρο 81 παρ.1 εδ.α ορίζει ότι: «Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς». ιαπιστώνεται στο άρθρο αυτό η λειτουργική αυτοτέλεια του Πρωθυπουργού, ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.2 εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειες της, καθώς και των δηµοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο των νόµων. Γίνεται συνακόλουθα αντιληπτή η έξαρση και θεσµική ενδυνάµωση του ρόλου του Πρωθυπουργού, δεδοµένου ότι ο ίδιος καλείται να εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και να κατευθύνει τις ενέργειές της. Οι δύο αυτές αποκλειστικές αρµοδιότητες, ωστόσο, δεν εκπληρώνονται σε περίπτωση που η «πρόταση» του Πρωθυπουργού για τον διορισµό των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών είναι απλώς συµβουλευτική για τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η «πρόταση» του Πρωθυπουργού είναι δεσµευτική. Προς ενίσχυση της θέσεως αυτής, αξίζει να υποµνηστεί το άρθρο 84 παρ.1 εδ.α του Συντ., στο οποίο προβλέπεται, ότι η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εµπιστοσύνη της Βουλής. Καθιερώνεται κατ επέκταση το κοινοβουλευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο η Κυβέρνηση υποχρεούται να περιβάλλεται την εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και να παραιτείται σε περίπτωση αποδοκιµασίας από αυτό. Τεκµαίρεται λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση εξαρτάται από την εµπιστοσύνη της Βουλής και όχι από την εµπιστοσύνη του Αρχηγού του Κράτους. Η «πρόταση» εποµένως του Πρωθυπουργού είναι δεσµευτική. γ) Η ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος βάσει της ιστορικής ερµηνείας. Με την συνδροµή της ιστορικής ερµηνείας ερευνάται η εξέλιξη του νοµικού φαινοµένου σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ερευνάται επίσης ο σκοπός του

5 νοµοθέτη µέσα από τις ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες, πού επικρατούσαν και αποτέλεσαν την αφορµή ή αιτία για την θέσπιση ή τροποποίηση του νόµου. Η αντιµετώπιση του ρόλου του Αρχηγού του Κράτους από τα Συντάγµατα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας έχει µέγιστη σηµασία για την ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1, και ειδικότερα για τη ερµηνεία του όρου «πρόταση». Μια σύντοµη ιστορική διαδροµή κρίνεται ιδιαίτερα διαφωτιστική. Ειδικότερα, το Σύνταγµα του 1975 προέβλεπε «αυξηµένες» αρµοδιότητες του Προέδρου της ηµοκρατίας, οι οποίες ωστόσο δεν ασκήθηκαν ποτέ µέχρι το Οι υπερεξουσίες του Προέδρου της ηµοκρατίας ήταν ο στόχος της αναθεωρητικής διαδικασίας του Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του 1985, κύρια επιδίωξη της ήταν να θεσπισθούν συνταγµατικές ρυθµίσεις της πολιτικής ζωής της Χώρας, οι οποίες θα καθιστούσαν τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας γνήσιο ρυθµιστή του πολιτεύµατος χωρίς την ευθύνη πολιτικών πρωτοβουλιών, που θα τον ενέπλεκαν σε παραταξιακές αντιθέσεις. Η αναθεώρηση αυτή αποσκοπούσε στον αποκλεισµό παρεµβάσεων του Αρχηγού του Κράτους, οι οποίες επέτρεπαν την ανάδειξη ανεξέλεγκτων πολιτικών ηγεσιών. Άµεση και αναπόφευκτη συνέπεια της ανωτέρω µεταβολής της νοµικής πραγµατικότητας ήταν η εισαγωγή ενός αµιγώς κοινοβουλευτικού συστήµατος διακυβέρνησης και η µετατόπιση των υπερεξουσιών από τον Πρόεδρο στον Πρωθυπουργό. Περαιτέρω συνέπεια συνιστά ο «τυπικός χαρακτήρας της αρµοδιότητας του Προέδρου της ηµοκρατίας να διορίζει τα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ.1 του Συντ.. Με άλλα λόγια, η «πρόταση» του Πρωθυπουργού είναι δεσµευτική, ο Αρχηγός του Κράτους είναι υποχρεωµένος να δεχτεί χωρίς αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις την πρόταση διορισµού. IV) Συµπέρασµα. Η ορθή ερµηνεία του άρθρου 37 παρ.1 του Συντάγµατος προκύπτει από τις παραδοσιακές µεθόδους της γραµµατικής, συστηµατικής και ιστορικής ερµηνείας, σύµφωνα µε τις οποίες η «πρόταση» του Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας για τον διορισµό των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών είναι δεσµευτική.

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΈΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 2009-2010 ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΈΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 2009-2010 ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΈΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 2009-2010 ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200900395 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13

7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13 Προπτυχιακή Εργασία Νέστωρα Ειρήνη Η Αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ..3 2. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ.. 4 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ Α.Μ. 1340200700520 ΑΘΗΝΑ 2009 Η ελεύθερη διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

«Memorandum of Supremacy»: μία περίπτωση υπεροχής του ενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού Συντάγματος;

«Memorandum of Supremacy»: μία περίπτωση υπεροχής του ενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού Συντάγματος; «Memorandum of Supremacy»: μία περίπτωση υπεροχής του ενωσιακού δικαίου έναντι του ελληνικού Συντάγματος; «Πράγματι ο Διεθνής Έλεγχος αποτελεί περιορισμόν και δη σημαντικόν, των κυριαρχικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος 2005-2006 Αλέξανδρος Κ. Βαρνάβας Α.Μ.: 1340200100655

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα