ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ ( /ΔΤΔΓ Δκπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ ΑΘΖΝΑ ΔΡΓΟ: «ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΡΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΗΑ ΤΣΑΖ Ή/ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΩΝ ΥΖΜΑΣΗΜΩΝ Ή ΑΛΛΗΩ ΤΣΑΓΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (CLUSTERS) ΜΔ ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ Ή/ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΔ ΓΗΑΤΝΓΔΔΗ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ» ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α (ύκβαζε ηοσ Έργοσ ( /ΔΤΔΓ Δκπ.) ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433A ΘΗΝΑ TH. Λ , FAX: ΜΑΪΟΤ 2012

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΑ CLUSTER ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΠΠΡΑΓΔΠ) ΓΗΑΦΝΟΔΠ CLUSTER ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΒΑΠΗΘΑ ΠΠΡΑΡΗΘΑ ΡΥΛ CLUSTER ΝΦΔΙΖ ΓΗΘΡΥΠΖΠ ΠΛΝΤΖ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ CLUSTERS ΘΑΙΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΖΠ ΔΔ ΠΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΥΛ CLUSTER ΠΛΘΖΘΔΠ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ: ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ / ΞΟΥΡΝΒΝΙΗΔΠ CLUSTER ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΝΗ ΦΝΟΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΠΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ CLUSTER ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΖΛ ΔΔ ΒΔΙΡΗΠΡΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΑΛΑΦΝΟΔΠ ΠΔ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΔΚΞΔΗΟΝΓΛΥΚΝΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΥΛ CLUSTER ΠΡΖΛ Δ.Δ ΓΔΛΗΘΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΠΠΡΑΡΗΘΑ ΔΞΗΡΣΗΑΠ CLUSTER ΠΔ ΘΑΘΔ ΦΑΠΖ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΓΘΟΗΠΖ CLUSTER ΚΔ ΑΙΙΑ ΚΔΡΟΑ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΓΗΘΡΥΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΑΟΡΝΓΟΑΦΖΠΖ CLUSTER ΠΡΝΛ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΣΥΟΝ ΑΛΑΞΡΜΖ CASE STUDIES ΣΟΖΠΖ ΞΝΠΝΡΗΘΥΛ ΚΔΘΝΓΥΛ ΠΛΓΑΠΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ ΚΔΙΔΡΥΛ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝΡΗΘΥΛ ΚΔΘΝΓΥΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ CLUSTER CLUSTER ΚΔ ΔΚΦΑΠΖ ΠΡΝΛ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΡΝΚΔΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1: ΣΑΟΡΝΓΟΑΦΖΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ CLUSTER ΠΡΗΠ ΔΟΥΞΑΦΘΔΠ ΣΥΟΔΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2: ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖΠ ΠΛΝΤΖ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ CLUSTERS SPEED AE

3 3.1 ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΡΣΗΑΠ - ΔΞΗΡΣΗΑΠ ΡΝ CLUSTERING ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ, ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ «ΑΛΑΓΝΚΔΛΥΛ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΥΛ» ΠΛΘΖΘΔΠ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΠΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ CLUSTERS ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΘΗΛΖΡΟΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΟΝΙΝ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΥΛ CLUSTERS ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΙΙΝΓΗΘΥΛ ΦΝΟΔΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΡΣΖ ΠΠΡΑΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΠΛΔΟΓΑΡΗΘΥΛ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΥΛ ΡΥΛ ΔΚΞΝΟΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΣΥΟΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΠΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ CLUSTERS ΦΗΠΡΑΚΔΛΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΘΗΛΖΡΟΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΑ ΘΑΗ ΘΔΠΚΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ CLUSTERS ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ: ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΘΔΦ SPEED AE

4 1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 1.1 Ρη είλαη ηα cluster επηρεηξήζεσλ (ζπζηάδεο) Ζ έλλνηα ησλ cluster παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία 1890 απφ ηνλ Alfred Marshall. Θαηά θχξην ιφγν φκσο ηα cluster έγηλα γλσζηά ην 1990 απφ ηνλ Michael Porter θαη ην βηβιίν ηνπ The competitive advantages of nations. Πχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Porter ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ (clusters) είλαη: «...γεσγξαθηθά θνληηλέο επηρεηξήζεηο θαη άιινη θνξείο, φπσο παλεπηζηήκηα, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο» 1 Θαηά θχξην ιφγν απνηεινχληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν δξαζηεξηφηεηαο (νξηδφληηα clusters) ή ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, αλήθνπλ δειαδή ζηελ ίδηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα (θάζεηα clusters). Νη επηρεηξήζεηο απηέο νλνκάδνληαη είηε «επηρεηξήζεηο-εηαίξνη», είηε «επηρεηξήζεηο θνξκνχ». Πθφπηκν είλαη, φκσο, λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη θνξείο φπσο είλαη δεκφζηνη θνξείο, παλεπηζηήκηα, ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θιπ. Πε αληίζεζε κε ηα δίθηπα, ηα cluster εληνπίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή, θαζψο ε γεηηλίαζε δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία, ηηο δηακεηαθνξέο, αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. κσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο δελ επεξεάδνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε, δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ ζε κεγαιχηεξν γεσγξαθηθά εχξνο. Έηζη, ππάξρνπλ cluster ζε ηνπηθφ, ππεξηνπηθφ, εζληθφ, αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ππζηάδεο κπνξεί αθφκα λα αλαπηπρζνχλ ζε αζηηθφ ή αγξνηηθφ πεξηβάιινλ. Ρα cluster δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο κεξηθά cluster είλαη εδξαησκέλα ελψ άιια κφιηο αλαδχνληαη θάπνηα cluster είλαη κεγάια θαη έρνπλ πιήζνο αιιειεπηδξάζεσλ κε άιιεο βηνκεραλίεο, θνξείο θαη ηλζηηηνχηα ελψ πην ηζρλά cluster κε κηθξφηεξν αξηζκφ κειψλ έρνπλ ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο 1 Porter, Michael E.(1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press. SPEED AE Σελ. 1

5 θάπνηα cluster είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή π.ρ. cluster απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ελψ άιια εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πρ νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θάπνηα cluster δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο έληαζεο ηερλνινγίαο/έξεπλαο πρ cluster βηνηερλνινγίαο ελψ άιια εθηείλνληαη ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο πρ cluster θισζηνυθαληνπξγία θάπνηα cluster είλαη ηδηαίηεξα εμσζηξεθή θαη απνιακβάλνπλ δηεζλή αλαγλψξηζε ελψ άιια παξακέλνπλ ζε ηνπηθφ κφλν επίπεδν γλσζηά. Κηα ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ είλαη επηηπρήο, εθφζνλ πινπνηεί δξάζεηο ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο-εηαίξνη δελ πξνσζνχζαλ ή ηηο πξνσζνχζαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. Ζ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα, αιιά θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπο λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο. Θη απηφ γηαηί ε χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ κέζα ζε κία ζπζηάδα επηρεηξήζεσλ πξνσζεί ηε ζπιινγηθή κάζεζε ηφζν θάζεηα αλάκεζα ζηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πξνκεζεπηηθφ θχθιν φζν θαη νξηδφληηα κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο, ε νπνία πξνσζεί ηε ζπλχπαξμε αληαγσληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δεζκψλ. Θαηαξρήλ, φκσο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαίλεζε ζε βαζηθά ζηνηρεία, ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο ζπλεξγαζίαο, θνηλή πεπνίζεζε φηη ηα νθέιε ζα είλαη ακνηβαία, θαζψο θαη ζπλερήο πξνζσπηθή επηθνηλσλία. Ζ ζπλχπαξμε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο. 1.2 Γηαθνξέο cluster επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ Νη ζπζηάδεο θαη ηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ ζπρλά ζεσξνχληαη σο έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Θη απηφ γηαηί ηα δίθηπα απνηεινχλ βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ χπαξμε δηθηχσλ κέζα ζηηο ζπζηάδεο δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο εθπαίδεπζε, ρξεκαηνδφηεζε, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο πξντφλησλ, κάξθεηηλγθ, εμαγσγέο θαη δηαλνκή. Νη βαζηθέο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπζηάδσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ είλαη: SPEED AE Σελ. 2

6 a) Νη ζπζηάδεο απνηεινχληαη απφ πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο επηρεηξήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα δίθηπα. b) Νη ζπζηάδεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ζε αληίζεζε κε ηα δίθηπα. c) Νη ζπζηάδεο έρνπλ επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζηφρν απφ ηα δίθηπα. Κέζα ζε κηα ζπζηάδα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια πνιιά δηαθνξεηηθά δίθηπα ζε δηάθνξα επίπεδα. Αλαιπηηθφηεξα νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ξίλαθαο 1: Γηαθνξέο ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα Ππζηάδεο (clusters) Ππλήζσο νη επηρεηξήζεηο κέιε ηεο ζπζηάδαο γεηηληάδνπλ ζν πεξηζζφηεξα ηα κέιε ηφζν θαιχηεξα Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ είλαη ηζφηηκε Νη ζρέζεηο είλαη ειαζηηθέο Απνηεινχλ μερσξηζηή νληφηεηα πνπ εμειίζζεηαη (λέα εηαηξεία) Νη επηρεηξήζεηο - κέιε δηαζέηνπλ ζπλήζσο αληαγσληζηηθά πξντφληα / ππεξεζίεο Δλζαξξχλνπλ ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή Γχλαληαη λα πεξηέρνπλ δίθηπα επηρεηξήζεσλ Νη ζηφρνη κπνξεί λα είλαη πνηθίινη θαη πάλησο δηαθνξεηηθνί απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο απαξηίδνπλ (π.ρ. εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ νθέινπο) Ρππηθά Δπηρεηξεκαηηθά Γίθηπα Γελ ηίζεληαη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί Ν αξηζκφο ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη εμαξρήο θαη ζπλήζσο δελ κεηαβάιιεηαη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ δελ είλαη πάληα ηζφηηκε Νη ζρέζεηο ησλ κειψλ είλαη θαζνξηζκέλεο Απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα απνηεινχλ Νη επηρεηξήζεηο-κέιε ησλ δηθηχσλ δηαζέηνπλ ζπλήζσο ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα / ππεξεζίεο Ρα δίθηπα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο Γελ δχλαληαη λα πεξηέρνπλ ζπζηάδεο Νη ζηφρνη ησλ δηθηχσλ είλαη νκνεηδείο κε ηνπο ζηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ SPEED AE Σελ. 3

7 1.3 Βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ cluster Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ cluster είλαη: 1. Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε: Ζ εγγχηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζηελ αλάπηπμε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ κάζεζεο. Ζ γεσγξαθηθή γεηηλίαζε απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ησλ ζπζηάδσλ παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη κειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε. Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε είλαη: - ε δηαζεζηκφηεηα κνλαδηθψλ/ηδηαίηεξσλ πφξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή - ε κείσζε θφζηνπο ζπλαιιαγψλ ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε θαη κεηαθνξά γλψζεο - ε βειηηζηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (scale) θαη ζθνπηκφηεηαο (scope) - ε εμεηδίθεπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, θεθάιαηα, ηερλνινγηθέο πεγέο θιπ - ε επηθνηλσλία κε ηνπηθνχο παξάγνληεο/παίθηεο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ζε εμεηδηθεπκέλε δήηεζε. Ραπηφρξνλα ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε δηεπθνιχλεη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο. Πηελ πξάμε, κάιηζηα ε απνηειεζκαηηθή αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή άηππε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 2. Δμεηδίθεπζε: Ρα cluster εζηηάδνπλ ζε κία βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ζρεηίδνληαη. Ρα cluster παξαδνζηαθά ζεσξείηαη φηη εμεηδηθεχνληαη ζε έλα ηνκέα κε ηελ έλλνηα φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζρεηίδνληαη κε κηα θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη παξαδνζηαθή θαη λα αθνξά θάπνην ζπγθεθξηκέλν θιάδν (π.ρ. cluster θισζηνυθαληνπξγίαο) ή λα είλαη θαηλνηφκα θαη λα έρεη νξηδφληηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. cluster βηνηερλνινγίαο). Αληίζηνηρα, νη επηρεηξήζεηο πηζαλφλ λα SPEED AE Σελ. 4

8 δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ή ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ζηελ ίδηα φκσο εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Νη επηρεηξήζεηο κέζα ζηα cluster εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί απφ θνηλνχ κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία/πξντφλ πςειήο ηερλνγλσζίαο πνπ δελ ζα κπνξνχζε θάζε κία κεκνλσκέλα λα παξάμεη κε ίδηεο δπλάκεηο. Ν ζρεκαηηζκφο απηφο επλνεί ηελ αλάπηπμε εμεηδίθεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, π.ρ. πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ θαη εμνπιηζκνχ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 3. Κεγάιν πιήζνο θαη εχξνο ζπκκεηερφλησλ: Απαηηείηαη κεγάιν πιήζνο θαη εχξνο ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα θξίζηκε κάδα ζπκκεηερφλησλ θαη πςειή εηεξνγέλεηα. Ρα cluster γηα λα είλαη επηηπρεκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ επξεία ζπκκεηνρή, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπηκφηεηαο. Πηνπο ζρεκαηηζκνχο απηνχο είλαη ζθφπηκν λα ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ επηρεηξήζεηο θαη άιινη θνξείο φπσο είλαη δεκφζηνη θνξείο, παλεπηζηήκηα, ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, ηλζηηηνχηα θιπ. Κάιηζηα ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δίθηπν παξαγσγήο θαη θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ν βαζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. Πχκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο ην θιεηδί γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκίαο θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη ε δήηεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απαηηεηηθνχο πειάηεο. Ξξνεγκέλνη ζπλεξγάηεο, φπσο πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνη, κπνξεί επίζεο λα απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή πεγή ζηελ αλαδήηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη λα επηηξέςνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθεληξσζνχλ ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (core competencies). Ζ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο εμειίζζεηαη, θαζψο ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλαξηάηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ελζσκαηψλνπλ λέα γλψζε θαη ηελ επειημία. Δάλ ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηακαηήζεη, δηαβξψλνληαη θαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 4. Γηάξθεηα δσήο: Ρα cluster έρνπλ καθξνρξφληα αλάπηπμε θαη δηάξθεηα δσήο. Ρα cluster απνηεινχλ δσληαλά θχηηαξα φπσο νη επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπψο έρνπλ καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Πην πιαίζην απηφ, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δηέξρεηαη απφ θάπνηα ζηάδηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. SPEED AE Σελ. 5

9 Πηάδηα αλάπηπμεο: a) ςειή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε. Κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη άιινη θνξείο. b) Αλαδπφκελε ζπζηάδα. Νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη νη επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο γχξσ απφ κηα θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ πξφζζεηα νθέιε. c) Αλαπηπζζφκελε ζπζηάδα. Λέεο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη ή εγθαζίζηαληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγεί ε ζπζηάδα θαη πξφζζεηεο ζπλεξγαζίεο/θνηλέο δξάζεηο πινπνηνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ. Πην ζηάδην απηφ αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ε αίζζεζε κηαο εληαίαο ηαπηφηεηαο. Πην πιαίζην απηφ δεκηνπξγείηαη εληαία αλαθνξά γηα ηε ζπζηάδα, φπσο κηα ελεκεξσηηθή πηλαθίδα, κία θνηλή ηζηνζειίδα θιπ. d) ξηκε ζπζηάδα. Ζ ζπζηάδα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα επηηπγράλεη θάπνηα δπλακηθή. Έρεη αθφκα αλαπηχμεη ζρέζεηο εθηφο ηεο ζπζηάδαο, κε άιιεο επηρεηξήζεηο, πεξηνρέο θαη άιιεο ζπζηάδεο, ελψ ε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο ζπζηάδαο δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ κνξθή start-ups, joint ventures ή spin-offs. e) Κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζπζηάδαο. Νη ζπζηάδεο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ θχηηαξν ηεο νηθνλνκίαο πνπ φπσο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ είλαη εθηεζεηκέλν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ. Σξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαθνξεηηθά δηαβξψλεηαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα θαη απεηιείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο. Κεηαζρεκαηηζκφο κπνξεί λα ζεκαίλεη γέλλεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ λέσλ ζπζηάδσλ πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή απιά αιιαγή επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεκαηηζκνχ. 5. Ππλεξγαζίεο θαη αληαγσληζκφο: Νη ζπκπξάμεηο πξνσζνχλ απφ ηελ κία ηνλ αληαγσληζκφ θαη απφ ηελ άιιε ηηο ζπλεξγαζίεο. Νη επηρεηξήζεηο κέζα ζηα cluster ζπλεξγάδνληαη ζπλδπάδνληαο ζπκπιεξσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνζπαζψληαο λα πξνζειθχζνπλ πφξνπο θαη ππεξεζίεο κε απφ θνηλνχ δξάζε. Πην πιαίζην απηφ δχλαηαη λα ζρεκαηίζνπλ ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ λέα έξγα. Κπνξεί αθφκα λα SPEED AE Σελ. 6

10 θάλνπλ θνηλέο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ ή λα αλαιάβνπλ λα πινπνηήζνπλ απφ θνηλνχ εξεπλεηηθά έξγα. Γχλαηαη αθφκα λα αλαπηπρζνχλ επξείεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ίδηαο αιπζίδαο αμίαο, κε εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνπηθά ζεζκηθά φξγαλα. Νη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζηα cluster είλαη πνιπάξηζκεο θαη ζηεξίδνληαη ζηελ εδξαίσζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Γελ παχεη φκσο, νη επηρεηξήζεηο λα παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο θαη ζπλεπψο ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ παξφκνηα πξντφληα λα αλαπηχζζεηαη αληαγσληζκφο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ή ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ. Θπξίσο φκσο ν αληαγσληζκφο απηφο ζπλίζηαηαη ζε επίπεδν πνηφηεηαο θαη φρη ζε επίπεδν θφζηνπο. Νη επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, επηιέγνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ ζπλχπαξμε ζπλεξγαζηψλ (cooperation) κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ (competition) κέζα ζηηο ζπζηάδεο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν co-νpetion (φπσο θαη ζηα δίθηπα, βι. Δλφηεηα 3.1). 1.4 Νθέιε δηθηχσζεο Πχκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δηθηπψλνληαη έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ άιιεο πνπ δελ αλαπηχζζνπλ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πξνσζεί ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε γλψζεο θαη αληηζηαζκίδεη ηα εζσηεξηθά ειιείκκαηα πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Νη ζπζηάδεο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζθνπηκφηεηαο, θαη ε κεηαθνξά λέαο ηερλνινγίαο. Ρα νθέιε απηά απνξξένπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζπζηάδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα νθέιε απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη: a) Ραρχηεξε πξφζβαζε ζε θαηλνηνκία: Κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ πφξσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηαρχηεξε πξφζβαζε ζηελ θαηλνηνκία. SPEED AE Σελ. 7

11 b) Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο: Κέζσ ηεο πξνζθνξάο εμεηδηθεπκέλσλ πφξσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηε γλψζε, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. c) Γηεπθφιπλζε ζηε δηνρέηεπζε λέαο ηερλνινγίαο: Κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο νη επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ελζαξξχλνληαη λα ηηο πηνζεηήζνπλ. d) Γηεζλνπνίεζε: Ζ ζπλάζξνηζε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ κεκνλσκέλα ε θάζε επηρείξεζε δελ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη. e) Ξξνζέιθπζε δήηεζεο: Νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο έιθνληαη απφ ηελ πςειή ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ζηηο ζπζηάδεο. f) Δλζάξξπλζε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηαο: Λέεο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη ζην πιαίζην ησλ ζπζηάδσλ νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε επηιεγκέλεο αγνξέο (λεζίδεο) ή δξαζηεξηφηεηεο. Νη επηρεηξήζεηο απηέο ζην πξψην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπο ηπγράλνπλ ζηήξημεο απφ ηε ζπζηάδα ζε ππνζηεξηθηηθά θνκκάηηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. g) Δλζάξξπλζε κεηεγθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ: Νη ζπζηάδεο δεκηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο ηνπηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηα κέιε ηνπο πνπ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο καθξηλνχο αληαγσληζηέο λα μεπεξάζνπλ. Έηζη, γίλνληαη πφινη έιμεο γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ζπζηάδαο. Νθέιε φκσο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ εληνπίδνληαη θαη ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνηλσληψλ: a) Αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο: Νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην πθηζηάκελν επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. b) Ξξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη θαηλνηνκίαο: Ζ ζπλδπαζκέλε γλψζε ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο c) Κείσζε ηεο αλεξγίαο: Ρν εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζπζηάδαο. SPEED AE Σελ. 8

12 2. Πχλνςε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζηελ Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ Clusters θαιέο πξαθηηθέο 2.1 Ν ξφινο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηελ πξνψζεζε ησλ cluster Πε εζληθφ επίπεδν πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη πνιηηηθέο cluster. Κάιηζηα ε Νιιαλδία θαη ε Γαλία έρνπλ ζεκαληηθή παξάδνζε ζηνλ ηνκέα. Ζ Κεγάιε Βξεηαλία είρε αθφκα ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην χςνο ησλ δηαηηζέκελσλ θεθαιαίσλ. Ξνιηηηθέο γηα cluster πινπνηνχληαη θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Κηα απφ ηηο πξψηεο πεξηθέξεηεο πνπ πηνζέηεζε πνιηηηθέο cluster είλαη ε Ξεξηθέξεηα the Basque ζηελ Ηζπαλία. Ξαξάιιεια δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο πινπνηήζεθαλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Δπξψπεο θαη αθνξνχλ ζε cluster πνηθίισλ θιάδσλ πρ Θεξακηθά ζηελ Θαηαινλία, Pharma ζηελ Öresund- Region, Απηνθηλεηνβηνκεραλία ζηε Styria, Video Games ζηε Πθσηία, Θισζηνυθαληνπξγία ζηελ Emilia-Romagna θιπ. Ζ πνιηηεία/θπβέξλεζε έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο/project ηνπ cluster θαζψο θαιείηαη λα ζπληνλίζεη ηελ πξνζπάζεηα εχξεζεο/αλαγλψξηζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ επηδεηθλχνπλ θάπνηα δπλακηθή θαη ηα νπνία δχλαηαη λα απνηειέζνπλ cluster. Ξηζαλφλ αθφκα ε θπβέξλεζε ή θάπνηνη θνξείο λα ρξεηαζηεί λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ πινπνίεζε λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ αιιά θαη ηελ ζχλζεζε πιαηζίνπ δηαιφγνπ ηνπ ηδησηηθνχ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα. Γεληθά φκσο, ν ξφινο ηεο πνιηηείαο πξέπεη είλαη ππνζηεξηθηηθφο, δηεπθνιπληηθφο αιιά φρη πξσηαγσληζηηθφο. Πθφπηκν βέβαηα είλαη λα παξαθνινπζεί απφ θνληά ηε δηαδηθαζία ψζηε λα γίλνληαη άκεζα αληηιεπηά ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη γξήγνξα ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο αιιά θαη γηα λα εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνιηηηθήο. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ησλ cluster ζηελ αλάπηπμε θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαδεηά ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ζηελ ππνζηήξημε πνιηηηθψλ cluster. Αλαδπφκελα πεδία παξέκβαζεο/ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα απηφ απνηεινχλ ε παξνρή θαιχηεξεο πιεξνθφξεζεο, ε ζχζηαζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ cluster, ε ππνζηήξημε πνιηηηθψλ πνπ πινπνηνχληαη ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. SPEED AE Σελ. 9

13 Πην πιαίζην απηφ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί κηα ζεηξά απφ εξγαιεία (πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο, ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο) θαη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί κηα ζεηξά απφ έξγα θαη κειέηεο αλαθνξηθά κε cluster. Πηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα έξγα, κειέηεο, εθδειψζεηο, θιπ πνπ έρνπλ νξγαλσζεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. European Cluster Observatory Cluster Excellence EU European Cluster Collaboration Platform European Proclusters Association European Cluster Alliance Ππλζήθεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: Ξνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα Ρα clusters ζπρλά αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηελ αγνξά, γηαηί νη επηρεηξήζεηο πνπ ηα απαξηίδνπλ βιέπνπλ ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. Άιιεο θνξέο, ε αλάπηπμή ηνπο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ χπαξμε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. Ρα εθάζηνηε ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ ελεξγνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ cluster απνηειεί αληηθείκελν εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ε ιεηηνπξγία ησλ cluster ελαξκνλίδεηαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Θη απηφ γηαηί ζην βαζκφ πνπ ην cluster ζπληνλίδεηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ κία cluster επηρείξεζε (cluster organisation) ε νπνία έρεη θάπνηα θνηλή λνκηθή κνξθή (αλψλπκε επηρείξεζε, εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζπλεηαηξηζκφο θιπ) ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ cluster εκπίπηεη ζηνπο γεληθνχο θαλφλεο κεηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο κνξθήο. Ππλεπψο ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ cluster ζε εζληθφ επίπεδν ελζαξξχλεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ. SPEED AE Σελ. 10

14 2.2.1 Ξνιηηηθέο Αλαιπηηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα cluster απηέο θαηά θχξην ιφγν ζηνρεχνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε εζσηεξηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ cluster θαη ζηελ αλαβάζκηζή ηνπο ζηαδηαθά. Πχκθσλα κε ηνπο Boekholt and Thuriaux (1999), «ε πνιηηηθή cluster ζπλίζηαηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δεζκψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο κέζσ δεκφζηνπ/ηδησηηθνχ δηαιφγνπ, ζχζηαζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ίδηαο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο». Δθηφο φκσο απφ ηηο ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο cluster θαη άιιεο πνιηηηθέο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα cluster ρσξίο λα νλνκάδνληαη ξεηά πνιηηηθέο cluster. Ρέηνηεο επξείεο πνιηηηθέο δχλαηαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ή γεληθά λα απνηεινχλ πνιηηηθέο γηα ηηο ΚΚΔ. Νη πνιηηηθέο γηα cluster ζεκαηνδνηνχλ κηα αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, ζηηο νκάδεο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη. πνδειψλνπλ κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπζπεηξψζεηο ΚΚΔ θαη ζηεξίδνπλ ηε ελδνγελή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ έλαληη άιισλ πνιηηηθψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ έλλνηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ cluster θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ ηδέα ηεο αλαδήηεζεο ησλ ληθεηψλ/θαιχηεξσλ θαζψο ζηελ δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο ησλ cluster αλαδεηνχληαη θπξίσο νη δπλαηνί θιάδνη/ζπζπεηξψζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ζηηο πεξηθέξεηεο. Ξξφθεηηαη γηα κηα bottom-up δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο δεκφζηεο αξρέο, βηνκεραλία θαη εκπεηξνγλψκνλεο. Θαηά θαλφλα, νη πνιηηηθέο cluster έρνπλ σο ζηφρν: Ρελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ «ηξηπιήο έιηθαο», θπξίσο κεηαμχ ηεο βηνκεραλίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο κε θνξείο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ή εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θέληξσλ ή/θαη Ρε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ή/θαη Ρελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζηηο ζπλεξγαζίεο ζπκκεηέρνπλ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, αλ νη δξάζεηο πινπνηνχληαη νξηδφληηα κεηαμχ αληαγσληζηψλ ή θάζεηα θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο. SPEED AE Σελ. 11

15 Κέζσ ησλ cluster πξνσζνχληαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ cluster πνπ αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ ελψ αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ησλ δεκφζησλ αξρψλ σο δηεπθνιπληψλ (facilitator) ή κεζηηψλ (broker) ηφζν αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο παξαγσγήο ηερλνγλσζίαο Ξξνγξάκκαηα / Ξξσηνβνπιίεο cluster Νη πνιηηηθέο γηα cluster ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πινπνηνχληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ / πξσηνβνπιηψλ cluster. Υο πξνγξάκκαηα / πξσηνβνπιίεο cluster (cluster initiatives-ci) νξίδνληαη νη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ cluster. Πε γεληθέο γξακκέο κία πξσηνβνπιία (CI) πεξηιακβάλεη: Ρελ εκπινθή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θνξέσλ (ηδησηηθφο ηνκέαο, δεκφζηνη θνξείο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη δεκφζηεο-ηδησηηθέο, ζπλήζσο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ινηπνί νξγαληζκνί) Ρε ζχζηαζε/χπαξμε επηρείξεζεο cluster (cluster organization-co) κε θπζηθέο ππνδνκέο (ρψξν γξαθείνπ θιπ), ππεχζπλν ζηέιερνο αξκφδην γηα ην cluster (cluster manager), ηζηνζειίδα θιπ. Ρε δηαθπβέξλεζε ηεο πξσηνβνπιίαο (π.ρ. Νξηζκφ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο cluster -CO) Ρε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο (απφ επξσπατθνχο / εζληθνχο / πεξηθεξεηαθνχο / ηνπηθνχο πφξνπο) θαη ζπλεηζθνξά κειψλ θιπ Θεληξηθνί ζηφρνη ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ είλαη: Ζ θηλεηνπνίεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εηαίξσλ (κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κεγάιεο εηαηξείεο, αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα, εθπαηδεπηηθά θέληξα, δεκφζηα δηνίθεζε) θαη δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο Ζ ζπλερήο δη-επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ εηαίξσλ ηεο ζπζηάδαο Ζ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ Ζ εηζαγσγή κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε επηηάρπλζεο SPEED AE Σελ. 12

16 Ζ πξνζέιθπζε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή Ζ αχμεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζπζηάδαο ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο Ζ ελδπλάκσζε ηνπ πξνθίι ηεο πεξηθέξεηαο εληφο ηεο ρψξαο θαη δηεζλψο Ζ βησζηκφηεηα ηεο ζπζηάδαο Cluster πξσηνβνπιίεο δχλαηαη λα εληνπηζηνχλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα/πεδία ηεο νηθνλνκίαο θπξίσο φκσο ζε ηνκείο έληαζεο ηερλνινγίαο φπσο IT, ηαηξηθά φξγαλα/ζπζθεπέο, παξαγσγή ηερλνινγίαο, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ, βηνηερλνινγία θαη απηνθηλεηνβηνκεραλία θιπ. Νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχλ νη πξσηνβνπιίεο απηέο είλαη Ζ αλαβάζκηζε ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ Ζ επέθηαζε ηνπ cluster Ζ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε Ζ εκπνξηθή ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ Ζ θαηλνηνκία θαη ηερλνινγία Ζ βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο Νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα cluster ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Αλαιπηηθφηεξα ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε cluster πινπνηνχλ ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ε Ρζερία, ε Φηιαλδία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Νπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Ιεηνλία, ε Ιηζνπαλία, ε Ξνισλία, ε Ξνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία ζην πιαίζην ηνπ Δζληθψλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαξξχζκηζεο. Δπηπιένλ ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο Δζληθψλ Πηξαηεγηθψλ Ξιαηζίσλ Αλαθνξάο (National Strategic Reference Frameworks) ( ) βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε ρξήζε θνηλνηηθψλ πφξσλ ηνπ ηακείνπ Cohesion Policy, φιεο νη ρψξεο κέιε πξνηείλνπλ Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαηλνηνκίαο. Κάιηζηα ε ζπζπείξσζε επηρεηξήζεσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ cluster απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληα κέηξα. Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ πίλαθα ζην Ξαξάξηεκα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά, πξνγξάκκαηα cluster πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. SPEED AE Σελ. 13

17 Aληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπζπείξσζε επηρεηξήζεσλ ζε cluster - κηθξφηεξεο φκσο ζε αξηζκφ αλαδχνληαη θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ επηρεηξήζεηο εγέηηδεο θιάδσλ. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξηνρή ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. Πην πιαίζην ηεο Global Cluster Initiative Survey ζπλνιηθά ζε φιν ηνλ θφζκν αλαγλσξίζηεθαλ πάλσ απφ 1400 πξσηνβνπιίεο cluster Δκπιεθφκελνη θνξείο θαηά ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία cluster Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ cluster, απζφξκεηα κέζα απφ ηελ αγνξά ή κέζσ δηεπθνιπληηθψλ πνιηηηθψλ, απαηηείηαη λα ππάξρεη δηνίθεζε πνπ ζα ζέηεη ηηο θαηεπζχλζεηο, ζα δηακνξθψλεη ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή, ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ζα πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ επηρεηξήζεσλ ησλ cluster κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ cluster. Αλαιπηηθφηεξα, ηα άηνκα / θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηνίθεζε / δηαρείξηζε ησλ cluster είλαη: Facilitator ή clusterpreneur Ν facilitator θάλεη ηηο πξψηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ cluster. Ρνλ ξφιν ηνπ facilitator κπνξεί λα αλαιάβεη έλαο επαγγεικαηίαο «δηθηπνκεζίηεο» (broker), ή έλαο εθ ησλ κειινληηθψλ «εηαίξσλ» ηεο ζπζηάδαο. Ν facilitator έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο πξψηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα clusters θαη πξνζπαζεί λα ηηο παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Ξαξάιιεια, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ινηπψλ εηαίξσλ ηεο ζπζηάδαο (εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, παλεπηζηήκηα θιπ.). Πην πιαίζην απηφ εξγάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ ηδεψλ θαη ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ζηνηρεηνζεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ cluster θαη ην νπνίν επηθνηλσλεί ζε φια ηα δπλεηηθά κέιε. Πην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πξνζδηνξίδνληαη βξαρππξφζεζκνη θαη κεζνκαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη αιιά θαη νη δξάζεηο ηνπ cluster. Κάιηζηα νη ζηφρνη 2 SPEED AE Σελ. 14

18 πνζνηηθνπνηνχληαη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηειηθά ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Cluster επηρεηξήζεηο (cluster organisations) Κεηά ηα πξψηα βήκαηα ζχζηαζεο ηνπ cluster φπνπ ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη ν facilitator, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ θνξέα πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ cluster. Ν θνξέαο απηφο νλνκάδεηαη cluster επηρείξεζε (cluster organization). Απνηειεί νπζηαζηηθά ηε λνκηθή νληφηεηα πνπ θαζνδεγεί, ζπκβνπιεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην cluster. Ρν ξφιν απηφ κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξνη θνξείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, παλεπηζηήκηα, δεκφζηνη θνξείο. Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαη σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ γηα cluster θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη λα πινπνηνχληαη, πνιιέο cluster επηρεηξήζεηο (cluster organizations) έρνπλ ζπζηαζεί ή ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη εληζρπζεί. Πχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ European Association of Regional Development Agencies (EURADA) ζηελ Δπξψπε ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 500 cluster επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλνπλ φζν θαη ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ πνπ απαζρνινχλ. Πε θάζε πεξίπησζε, βαζηθφ είλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα ηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ. Θαη ειάρηζηνλ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κηα ηζηνζειίδα φπνπ ζα παξέρνληαη: γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην cluster, θαηάινγνο κε ηηο επηρεηξήζεηο- κέιε ηνπ cluster θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπο, εξγαιείν επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ζα δεκνζηνπνηνχληαη πξνηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζπλεξγαηηθά έξγα, πξφγξακκα ζπλαληήζεσλ θαη πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη θιπ. Νη cluster επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ έλα κεγάιν εχξνο δξάζεσλ πξνο ηα κέιε ηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ παξνρή πιεξνθνξηψλ, εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο, ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έσο θαη δξάζεηο πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πινπνηνχλ νη cluster επηρεηξήζεηο φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην εγρεηξίδην ηνπ EOMMEX αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. SPEED AE Σελ. 15

19 Ξίλαθαο Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηνχλ νη ζπζηάδεο Αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εηαίξσλ ηεο ζπζηάδαο Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπλαληήζεσλ, νκάδσλ Δλζάξξπλζε εηζαγσγήο λέαο εξγαζίαο γηα ηε δηάρπζε λέαο ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην cluster ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο Ίδξπζε θέληξσλ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη λέεο δηαδηθαζίεο εηαίξνπο: Γεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο επί ηερληθψλ ζεκάησλ θαη εμειίμεσλ Δλζάξξπλζε δηθηχσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο Ξαξνρή ππνζηήξημεο ζηηο επηρεηξήζεη ο- εηαίξνπο πνζηήξημε ησλ Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη επηρεηξήζεσλ δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ cluster πνπ απαξηίδνπλ ηα cluster Βειηίσζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο (spin offs) Αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ - εηαίξσλ ηνπ cluster Αλάπηπμε δηθηχσλ Ξαξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ αγνξά Απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δηθηπψζεσλ Αλάπηπμε δηθηχνπ εμαγσγψλ Δλίζρπζε εκπνξηθψλ Νξγάλσζε πξνκεζεηψλ ζπλεξγαζηψλ Αλάπηπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ Απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ cluster ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα Δλδπλάκσζε ηεο ζπζηάδαο - cluster Αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ cluster Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ηνπ cluster Γηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κεηξήζεσλ (benchmarking) Αλάιπζε ηνπ cluster Νξγάλσζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ Ξαξνρή ππεξεζηψλ: Αλάπηπμε θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο Θαιιηέξγεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ cluster κεηαμχ ησλ εηαίξσλ (improve firms cluster awareness) SPEED AE Σελ. 16

20 Γηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ cluster θαη θνξέσλ ηεο δηνίθεζεο (απηνδηνίθεζε, ππνπξγεία θηι.) Βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Ξαξνρή ζεκηλαξίσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο Αμηνπνίεζε ηνπ cluster σο πεξηβάιινλ γηα εθκάζεζε θαη Δμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ δπλακηθφ Γεκηνπξγία θέληξσλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Ξξνζέιθπζε λέσλ θαη ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ Ηεξάξρεζε επελδχζεσλ Ξαξνρή θηλήηξσλ ή δηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ κειψλ ηνπ cluster Δμεηδηθεπκέλεο αγνξέο θεθαιαίνπ Ξξνψζεζε ηεο θνηλήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ηακείνπ επελδχζεσλ ή ηελ παξνρή εγγπήζεσλ Δλζάξξπλζε αλάιεςεο ξίζθνπ απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ cluster Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πφξσλ πνδνκέο Αλάπηπμε λέσλ ή βειηίσζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ κέζα απφ θνηλέο ελέξγεηεο ησλ κειψλ θαη λέα ρξεκαηνδνηηθά κνληέια ινπνίεζε ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ έξγσλ Θνηλσληθφ θεθάιαην Αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη ζρέζεσλ Βειηίσζε ηεο δηεηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ εηαίξσλ θαη αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δίθηπα ή ζε άιιεο ζπζηάδεο Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, θαιιηέξγεηα ηεο απνδνρήο θαη ηεο ζηήξημεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φκσο απνηειεζκαηηθά νη cluster επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε θάζε cluster επηρείξεζε ζπζηήλεηαη νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη απφ 3-5 κέιε. Πεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο. SPEED AE Σελ. 17

21 Γηάγξακκα 1: Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο κειψλ ηεο νκάδαο ηεο επηρείξεζεο cluster Ξεγή: European Commission. Directorate-General for Enterprise Industry, (2008). The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned, Office for Official Publications of the European Communities. Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο νξίδεηαη ν cluster manager. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ αλαδχεηαη σο έλα λέν επάγγεικα πνπ έρεη σο ζηφρν ηε παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ζηνρεπκέλεο βνήζεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα ν cluster manager ελζαξξχλεη ζπλέξγεηεο, εμηζνξξνπεί βξαρππξφζεζκεο έλαληη καθξνπξφζεζκσλ σθειεηψλ, ηεξαξρεί δξάζεηο θιπ. Ν manager ηνπ cluster παίδεη αθφκα ην ξφιν ηνπ κεζίηε, δηακεζνιαβεί ζηελ επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε εξεπλεηηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο θνξείο θιπ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Κάιηζηα επεηδή νη επηρεηξήζεηο cluster απνηεινχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ cluster, ηελ πχιε γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε δηεζλή δίθηπα, ηε δηαζθάιηζε δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο/αλάπηπμεο ν cluster manager ζπρλά είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηεπθφιπλζε δηα-θξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ κειψλ δηαθνξεηηθψλ cluster θιπ. Ρειηθά κέζα ζηα θαζήθνληα ηνπ cluster manager είλαη λα αλαγλσξίδεη πξννπηηθέο επέθηαζεο ηνπ cluster. Θη απηφ γηαηί ε αλάπηπμε ηνπ cluster θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλίρλεπζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ. SPEED AE Σελ. 18

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Μ Η Μ Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Γ Ε Ω Π Ο Ν Ω Ν / Κ Α Σ Ε Τ Θ Τ Ν Η Α Γ Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Ζ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπιβλέπων/οςζα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΔΝΖ Δηαηξηβή ππνβιεζείζα πξνο κεξηθή εθπιήξσζε ησλ απαξαηηήησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΜΑΡΗΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΚΠΟΝΖΘΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα 2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα Δηζεγεηήο: Αν. Καθηγητήσ: Θ. Β. ταματόπουλοσ πνπδαζηέο: Αξκνπηάθε Δηξήλε (ΑΜ: 6860), Μεηαμάο Λχζζαλδξνο (ΑΜ: 8846) ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα