GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 4 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 4 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011"

Transcript

1 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 4 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ H ΤΟΥ HIRSH: Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ Glenn E. Hunt, PhD, Michelle Cleary, RN, PhD, and Garry Walter, MD, PhD ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΠΑΝΙΚΟΥ: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Rafael C. Freire, MD, MSc, Giampaolo Perna, MD, PhD ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Carl Erik Fisher, MD, Lisa Chin, EdD, JD, MA, MPH, and Robert Klitzman, MD ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ Bauke Koekkoek, RN, CNS, Jan Spijker, MD, PhD, Digna J. F. van Schaik, MD, PhD, and Aart H. Schene, MD, PhD ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ: ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Sarah S. Willen, MPH, PhD, Antonio Bullon, MD, and Mary-Jo D. Good, PhD informa healthcare H Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ INFORMA HEALTHCARE ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ HARVARD COLLEGE

2

3 EDITORIAL OFFICE EDITOR IN CHIEF SENIOR EDITOR DEPUTY EDITOR Shelly F. Greenfield, MD, MPH Stephen Scher, PhD, JD David H. Brendel, MD, PhD COMMYNICATIONS EDITOR ASSISTANT EDITORS William B. Jaffee, PhD Daniel Ebert, MD, PhD Mireya Nadal-Vicens, MD, PhD Lucy A. Epstein, MD Sandrine Pirard, MD FOUNDING EDITORS Tamara E. Gersh, MD Roberto B. Sassi, MD, PhD Joseph T. Coyle, MD Julieta Holman, MD Jason B. Strauss, MD Steven M. Mirin, MD Eric M. Morrow, MD, PhD ASSOCIATE EDITORS Dost Öngür, MD, PhD Hadine Joffe, MD David S. Jones, MD, PhD Roy H. Perlis, MD Hilary Smith Connery, MD, PhD EDITORIAL BOARD Miriam C. Tepper, MD FIELD EDITORS James A. Chu, MD Tana Grady-Weliky, MD Carl Salzman, MD Felton Earls, MD John G. Gunderson, MD Robert J. Waldinger, MD Richard Frank, PhD Stuart T. Hauser, MD, PhD Roger D. Weiss, MD Jean Frazier, MD Michael A. Jenike, MD Donald C. Goff, MD Robert W. McCarley, MD COLUMN EDITORS William R. Beardslee, MD Arthur Kleinman, MD Joshua L. Roffman, MD Anne Becker, MD, PhD Elizabeth Lunbeck, PhD Ronald Schouten, MD, JD Jonathan F. Borus, MD Malkah T. Notman, MD Jordan W. Smoller, MD, ScD Richard C. Hermann, MD Katharine A. Phillips, MD Ming T. Tsuang, MD, PhD, DSc CLINICAL CHALLENGES EDITORS Robert M. Goisman, MD Jacqueline Olds, MD Richard S. Schwartz, MD Derri Shtasel, MD, MPH GENERAL EDITORIAL BOARD Nancy C. Andreasen, MD, PhD Mary Anne Badaracco, MD Ross J. Baldessarini, MD Arthur J. Barsky, MD Francine M. Benes, MD, PhD Joseph Biederman, MD Jack D. Burke, Jr., MD, MPH Bruce M. Cohen, MD, PhD Kenneth L. Davis, MD David R. DeMaso, MD Leon Eisenberg, MD Marshal F. Folstein, MD Thomas G. Gutheil, MD Leston Havens, MD J. Allan Hobson, MD Steven E. Hyman, MD Jerome Kagan, PhD Herbert E. Kleber, MD Don R. Lipsitt, MD Nancy K. Mello, PhD Jack H. Mendelson, MD Michael Miller, MD Carol Nadelson, MD Charles B. Nemeroff, MD, PhD John C. Nemiah, MD David L. Pauls, PhD Judith L. Rapoport, MD Julius B. Richmond, MD Jerrold F. Rosenbaum, MD Alan F. Schatzberg, MD Scott A. Rauch, MD Robert L. Selman, PhD Miles F. Shore, MD David Spiegel, MD George E. Vaillant, MD Myrna M. Weissman, PhD Joel Yager, MD

4

5 ΠEPIEXOMENA Μ ά ρ τ ι ο ς - Α π ρ ί λ ι ο ς Volume 18 - Number 4 For any references/citations from this selection of articles, the source must be given as the original English article with full bibliographic details as given at the top of the first page of each article. Για oπoιεσδήπoτε αναφoρές/παραπoμπές από αυτή την επιλoγή θεμάτων, η πηγή πρέπει να δίνεται ως τo πρωτότυπo αγγλικό άρθρo με πλήρη βιβλιoγραφικά στoιχεία όπως αυτά δίνoνται στην κoρυφή της πρώτης σελίδας κάθε άρθρoυ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Η ψυχιατρική και ο δείκτης h του Hirsh: Η σχέση ανάμεσα στους παράγοντες επιρροής των επιστημονικών περιοδικών και στις αθροιστικές μνείες Glenn E. Hunt, PhD, Michelle Cleary, RN, PhD, and Garry Walter, MD, PhD...11 Αναπνευστική υποκατηγορία διαταραχής πανικού: Ψυχοπαθολογία, εργαστηριακές δοκιμασίες πρόκλησης και απάντηση στη θεραπεία Rafael C. Freire, MD, MSc, Giampaolo Perna, MD, PhD...25 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ορισμός του νευρομάρκετινγκ: Πρακτικές και επαγγελματικές προκλήσεις Carl Erik Fisher, MD, Lisa Chin, EdD, JD, MA, MPH, and Robert Klitzman, MD...36 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Φαύλος κύκλος: Μια περίπτωση αμοιβαίας άρνησης χρόνιας κατάθλιψης Bauke Koekkoek, RN, CNS, Jan Spijker, MD, PhD, Digna J. F. van Schaik, MD, PhD, and Aart H. Schene, MD, PhD...45 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ανοίγοντας το κουτί της Πανδώρας: Στοχασμοί γύρω από μια σειρά μαθημάτων «πολιτισμικής ευαισθησίας» για ειδικευόμενους στην ψυχιατρική Sarah S. Willen, MPH, PhD, Antonio Bullon, MD, and Mary-Jo D. Good, PhD...55 IΔIOKTHΣIA: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.E., Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα Tηλ.: , Fax: , ΚΩΔΙΚΟΣ: 3224 EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Πιτσιλίδης, Λ. Πορφύρα 11, Βούλα MΕΤΑΦΡΑΣΗ, HΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔOΠOΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜOΙ, EΚΤΥΠΩΣΗ: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.E. H Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ INFORMA HEALTHCARE ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ HARVARD COLLEGE Authorised translation of the original English language edition, Harvard Review of Psychiatry, Volume 18, Number 4, copyright 2010/2011 Presidents and Fellows of Harvard College and licensed by Informa Healthcare. This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights for translation, reprinting, reuse of illustrations, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. The use of registered names trademarks etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant laws and regulations and therefore free for general use. Product liability: the publishers cannot guarantee the accuracy of any information about the application of medications contained in this publication. Μετάφραση κατόπιν αδείας από την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, Harvard Review of Psychiatry, τόμος 18, αριθμός 4, copyright 2010/2011 από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Harvard College και με την άδεια της Oxford University Press. Αυτή η εργασία υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται, όσον αφορά το όλο ή μέρος του υλικού, ιδιαίτερα τα δικαιώματα μετάφρασης, ανατύπωσης, επαναχρησιμοποίησης των εικόνων, εκπομπής, αναπαραγωγής σε μικροφίλμ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αποθήκευσης σε τράπεζες δεδομένων. Η χρήση κατατεθημένων ονομάτων, εμπορικών σημάτων κ.λ.π. σε αυτό το έντυπο δεν συνεπάγεται, ακόμα και απουσία ειδικής δήλωσης, ότι αυτά τα ονόματα εξαιρούνται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και επομένως ότι είναι ελεύθερα για γενική χρήση. Ευθύνη για προϊόντα: οι εκδότες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας για τη χρήση φαρμάκων που περιέχεται σε αυτό το έ- ντυπο. The publication of an advertisement neither constitutes nor implies a guarantee or endorsement of the product or service advertised or of the claims made for the product or service by the Editor, Editorial Board, Copyright Owner, or Publisher of Harvard Review of Psychiatry.

6

7 EDITORIAL Ποιος είναι τελικά ο καλύτερος τρόπος εκτίμησης της μακροπρόθεσμης έκβασης της έρευνας για ένα άτομο ή μια ομάδα επιστημόνων και πόσο σχετίζονται οι παράγοντες επιρροής των επιστημονικών περιοδικών (journal impact factors) με τις αναφορές που γίνονται σε ένα άρθρο ή συγγραφέα; Οι συγγραφείς της πρώτης ανασκόπησης στο παρόν τεύχος, διενήργησαν διαδικτυακές έρευνες, χρησιμοποιώντας το Web of Science και το Scopus, για να εντοπίσουν στοιχεία αναφορών για ένα άτομο, με στόχο να υπολογίσουν εννέα παραλλαγές του δείκτη h του Hirsch. Οι μνείες σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε ευρεία ποικιλία ψυχιατρικών περιοδικών κατά τις περιόδους και αναλύθηκαν με τη χρησιμοποίηση του Web of Science. Έγιναν συγκρίσεις ανάμεσα στον παράγοντα επιρροής των επιστημονικών περιοδικών, το δείκτη h των αναφορών από τη δημοσίευση μέχρι το 2008 και το ποσοστό των άρθρων που αναφέρονταν τουλάχιστον 30 ή 50 φορές. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρά τις ορισμένες ατέλειες και αδυναμίες, ο δείκτης h, είναι σημαντικά καλύτερος από τη χρησιμοποίηση του παράγοντα επιρροής ενός επιστημονικού περιοδικού για την εκτίμηση των άρθρων ή των συγγραφέων. Στο επόμενο άρθρο συνοψίζονται τα νέα ευρήματα σχετικά με την αναπνευστική υποκατηγορία (respiratory subtype, RS) της διαταραχής πανικού (panic disorder, PD). Οι συγγραφείς περιγράφουν και συζητούν την επιδημιολογία (epidemiology), τη γενετική (genetics), την ψυχοπαθολογία (psychopathology), τα δημογραφικά (demographic) χαρακτηριστικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά της RS, τις συσχετίσεις (correlations) με το αναπνευστικό σύστημα, το ιστορικό τραυματικής ασφυξίας, τις δοκιμασίες πρόκλησης (provocative tests) και το νυχτερινό πανικό. Πιστεύουν πως, υπάρχουν αρκετά αμφιλεγόμενα ευρήματα σχετικά με τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την RS και τη μη RS, όπως οι διαπολιτισμικές διαφορές, η χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα, οι νυχτερινές ΡΑ και η απάντηση στη θεραπεία. Υπάρχουν, επίσης ενδείξεις, που υποδηλώνουν βιολογικές διαφορές ανάμεσα στην RS και τη μη RS, περιλαμβανομένης της αυξημένης ευαισθησίας στις αναπνευστικές προκλήσεις. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι, η αναπνευστική υποκατηγορία δεν πρέπει να οριστεί αποκλειστικά βάσει ενός συμπτωματολογικού προφίλ, αλλά και βάσει άλλων χαρακτηριστικών, όπως τα προφίλ των αναπνευστικών προκλήσεων. Με ένα ενδιαφέρον θέμα καταπιάνεται και το επόμενο άρθρο, το οποίο εξετάζει την προϊστορία του νευρομάρκετινγκ (neuromarketing) και χρησιμοποιεί μια διερευνητική μελέτη των σχετικών ιστιακών τόπων, για να καταδείξει τα ηθικά ζητήματα που εγείρει το θέμα αυτό. Το νέο αυτό πεδίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πολύπλοκου ζητήματος της επαγγελματικής ηθικής, όπως ισχύει στις σχέσεις πανεπιστημιακών βιομηχανίας. Επιπλέον, ως νέα εφαρμογή των μεθόδων της νευροεπιστήμης, το νευρομάρκετινγκ εγείρει σημαντικά ζητήματα για την υπεύθυνη διεξαγωγή έρευνας και την κατανόηση της νευροεπιστήμης από πλευράς κοινού. 6

8

9

10

11

12 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ h ΤΟΥ HIRSCH: Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ Psychiatry and the Hirsch h-index: The Relationship between Journal Impact Factors and Accrued Citations Harvard Rev Psychiatry 2010, Vol. 18, No. 4, Glenn E. Hunt, PhD, Michelle Cleary, RN, PhD, and Garry Walter, MD, PhD Discipline of Psychiatry, University of Sydney (Drs. Hunt and Walter), Research Unit, Sydney South West Area Mental Health Service, Concord Hospital, Concord (Dr. Hunt), School of Nursing & Midwifery, University of Western Sydney (Dr. Cleary), Child and Adolescent Mental Health Services, Northern Sydney Central Coast Health (Dr. Walter), New South Wales, Australia Υπάρχει σοβαρή διαμάχη σχετικά με τη χρήση και κατάχρηση των παραγόντων επιρροής των επιστημονικών περιοδικών (journal impact factors) και την επιλογή του καταλληλότερου δείκτη (indicator) για την εκτίμηση της έκβασης της έρευνας για ένα άτομο ή μια ομάδα επιστημόνων. Διενεργήσαμε διαδικτυακές έρευνες με τη χρησιμοποίηση του Web of Science και του Scopus για να βρούμε στοιχεία αναφορών για ένα άτομο με στόχο να υπολογίσουμε εννέα παραλλαγές (variants) του δείκτη h του Hirsch. Οι μνείες σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε ευρεία ποικιλία ψυχιατρικών περιοδικών κατά τις περιόδους και αναλύθηκαν με τη χρησιμοποίηση του Web of Science. Έγιναν συγκρίσεις ανάμεσα στον παράγοντα επιρροής των επιστημονικών περιοδικών, το δείκτη h των αναφορών από τη δημοσίευση μέχρι το 2008 και το ποσοστό των άρθρων που αναφέρονταν τουλάχιστον 30 ή 50 φορές. Για διάστημα έως και 14 ετών μετά τη δημοσίευση, υπήρχε ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα στον παράγοντα επιρροής των επιστημονικών περιοδικών και το δείκτη h για τις επιτευχθείσες μνείες. Ο παράγοντας επιρροής των επιστημονικών περιοδικών συγκρίθηκε επίσης με το ποσοστό των άρθρων που αναφέρονταν τουλάχιστον 30 ή 50 φορές μια σύγκριση που έδειξε μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιστημονικών περιοδικών με όμοιους παράγοντες επιρροής. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι στο 40%-50% των άρθρων που δημοσιεύτηκαν στα δέκα κορυφαία ψυχιατρικά περιοδικά, ταξινομημένα με βάση τον παράγοντα επιρροής, αντιστοιχούν 30 έως 50 μνείες εντός δέκα έως δεκαπέντε ετών. Παρά τις ορισμένες ατέλειες και αδυναμίες, ο δείκτης h προσφέρει ένα καλύτερο τρόπο εκτίμησης της μακροπρόθεσμης απόδοσης των άρθρων ή των συγγραφέων από ό,τι η χρησιμοποίηση του παράγοντα επιρροής ενός επιστημονικού περιοδικού και αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκτίμησης της μακροπρόθεσμης κατάταξης ενός επιστημονικού περιοδικού. (HARV REV PSYCHIATRY 2010, 18: ) Λέξεις-κλειδιά: μνείες/αναφορές, δείκτης h, παράγοντας επιρροής (επιστημονικών) περιοδικών, ψυχιατρικά περιοδικά 2010/2011 President and Fellows of Harvard College 11

13 12 Hunt et al. Harvard Rev Psychiatry July/August 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στους ακαδημαϊκούς κύκλους, το απόφθεγμα «αν δεν δημοσιεύσεις, χάνεσαι» ( publish or perish ) έχει αντικατασταθεί από τη φράση «αν δεν σε αναφέρουν, χάνεσαι» ( be cited or perish ) (1, 2). Η ανάλυση των αναφορών ξεκίνησε με την καθιέρωση του Science Citation Index (Δείκτη Αναφορών σε Επιστημονικά Έντυπα) και του δημοφιλούς εβδομαδιαίου εντύπου Current Contents (3). Πριν από την ηλεκτρονική δημοσίευση, αν κάποιος ήθελε να διαπιστώσει τι είχε δημοσιεύσει κάθε επιστήμονας και ποιος ανέφερε ποιον, ήταν αναγκαία μια επίσκεψη στη βιβλιοθήκη για να εξετάσει την έντυπη έκδοση του Science Citation Index. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών για το κατέβασμα άρθρων και τον εντοπισμό αναφορών με τη χρησιμοποίηση βάσεων δεδομένων όπως το Web of Science, το Scopus και το Google Scholar για τη σύγκριση στοιχείων σχετικά με μνείες σε άτομα, ομάδες επιστημόνων, ιδρύματα, ακόμα και χώρες (4-6). Οι εξελίξεις αυτές είχαν σημαντική επίδραση στον τρόπο που διενεργούν οι επιστήμονες τις βιβλιογραφικές έρευνες, αποφασίζουν πού να στείλουν ή να δημοσιεύσουν τις έρευνές τους και, τις περισσότερες φορές, στον τρόπο που κρίνουν οι άλλοι τις ερευνητικές επιδόσεις τους όταν δίδονται επιδοτήσεις, πανεπιστημιακά αξιώματα ή προαγωγές (7-9). Η κατανόηση των δυνατών σημείων και των περιορισμών αυτών των ισχυρών ερευνητικών εργαλείων είναι σημαντική για την εκτίμηση της επιστημονικής δραστηριότητας και της ακαδημαϊκής απόδοσης (10-13). Πολλά έχουν γραφτεί για τα οφέλη και τους περιορισμούς του παράγοντα επιρροής των επιστημονικών περιοδικών (JIF) ως μέτρησης της ποιότητας της ακαδημαϊκής απόδοσης (14, 15). Τόσο εμείς (16, 17) όσο και άλλοι (18-20) έχουμε υποστηρίξει ότι ο JIF είναι μια πτωχή (poor) μέτρηση για την εκτίμηση της αξίας ενός συγκεκριμένου άρθρου: ο JIF δεν είναι αντιπροσωπευτικός μεμονωμένων άρθρων περιοδικών, είναι επιρρεπής στο συστηματικό σφάλμα της δημοσίευσης (publication bias) (τα περιοδικά στο WoS τείνουν να είναι αμερικανοκεντρικά [U.S.-centric]), μπορεί να επηρεάζεται από τις αυτοαναφορές (self-citations), βασίζεται σε ένα σύντομο, διετές χρονικό πλαίσιο δημοσίευσης και περιέχει συχνά λάθη αναφορών (21). Η εμμονή με τον JIF έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές στην υποβολή των χειρογράφων τους σε περιοδικά που βρίσκονται στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης του JIF και, μετά την απόρριψη, στην εκ νέου υποβολή τους στα αμέσως κατώτερα στην κατάταξη περιοδικά ώσπου τα χειρόγραφά τους να γίνουν τελικά αποδεκτά (22). Η κατάσταση αυτή γίνεται πιο παράλογη (absurd) όταν οι ερευνητές δηλώνουν ότι «τον τάδε μήνα και έτος έγινε αποδεκτό κάποιο άρθρο τους στο Nature (ή στο Lancet ή στο British/American Journal of X)», υπονοώντας ότι το περιοδικό όπου δημοσιεύτηκε ένα άρθρο έχει γίνει σημαντικότερο από το επιστημονικό μήνυμα που μεταδίδει (23, 24). Οι κλινικοί γιατροί, ειδικότερα των οποίων τα απαιτούμενα μέσα εργασίας δεν είναι οι δείκτες αναφορών θα έπρεπε να αποφεύγουν να αποδίδουν υπερβολική βαρύτητα σε ένα άρθρο και οπωσδήποτε να μην αλλάζουν την κλινική πρακτική τους με βάση τα ευρήματα ενός άρθρου μόνο και μόνο επειδή το άρθρο αυτό τυχαίνει να εμφανίζεται σε κάποιο περιοδικό με υψηλό JIF. Πρόσφατα ο Hirsch (25) πρότεινε το δείκτη h (h-index), ο οποίος έχει γίνει ευρέως αποδεκτός από πολλούς στην επιστημονική κοινότητα, για να εκτιμάται η επιστημονική παραγωγή ενός ερευνητή (5, 7, 26, 27). Ο δείκτης αυτός είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστεί με τη χρησιμοποίηση βάσεων δεδομένων όπως το WoS, το Scopus και το Google Scholar (10, 28). Ο δείκτης του Hirsch (δείκτης h) είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ατομικών ή συλλογικών άρθρων ενός ερευνητή που έχουν αναφερθεί h ή περισσότερες φορές (25). Έτσι, ο δείκτης h 20 σημαίνει ότι ένας ερευνητής έχει γράψει τουλάχιστον 20 άρθρα το καθένα από τα οποία έχει αναφερθεί τουλάχιστον 20 φορές. Ο δείκτης παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι άλλων δεικτών επειδή συνδυάζει μια μέτρηση ποσότητας (τον αριθμό των δημοσιεύσεων) και μια μέτρηση επιρροής (τον αριθμό των αναφορών). Ο δείκτης h μπορεί να υπολογιστεί για μεμονωμένους επιστήμονες ή ομάδες επιστημόνων και αποδίδει καλύτερα από άλλες βιβλιομετρικές μετρήσεις συνολικής παραγωγής (όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών ή οι μέσες μνείες ανά άρθρο) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μεμονωμένοι δείκτες της ευρείας επίδρασης της αθροιστικής έρευνας ενός επιστήμονα (27). Έχει αποδειχθεί επίσης ότι συσχετίζεται καλύτερα από ό,τι άλλες μεμονωμένες μετρήσεις με τις έγκυρες κρίσεις (peer review judgments) (26, 29) και τις προβλέψεις μελλοντικών επιστημονικών επιτευγμάτων (30). Πρέπει να μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι κανένας μεμονωμένος δείκτης δεν μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα της απόδοσης ενός ατόμου ή μιας μονάδας (31) και ότι η αδιάκριτη και μη ορθή χρήση του θα μπορούσε να αδικήσει τους άλλους. Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη χρησιμοποίηση του δείκτη h για τη σύγκριση μεμονωμένων ερευνητών: εξαρτάται από τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του κάθε επιστήμονα (συστηματικό σφάλμα ηλικίας [age bias]), από το πεδίο (ορισμένα πεδία εξασφαλίζουν περισσότερες μνείες από ό,τι άλλα, έτσι οι ερευνητές εντός συγκεκριμένων πεδίων ή υποειδικοτήτων [subspecialities] είναι δυνατό να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση), από το μέγεθος (συσχετίζεται με τον αριθμό των άρθρων και τον αριθμό των αναφορών της μονάδας ανάλυσης) (29) και συνεπάγεται διακρίσεις κατά εκείνων που εργάζονται μόνοι ή με μικρές ομάδες (32-34). Άλλοι λόγοι επιφυλάξεων για το δείκτη h είναι το ότι ευνοεί τους επιμελείς ερευνητές που φροντίζουν για τη συνεχή ροή δημοσίευσης των άρθρων τους μάλλον παρά εκείνους που έχουν γράψει ελάχιστα μεν αλλά εξαιρετικά συχνά αναφερόμενα άρθρα, οδηγεί σε διακρίσεις κατά των γυναικών (35), δεν λαμβάνει υπόψη τη συλλογική συγγραφή (η δημοσίευση αποδίδεται εξ ολοκλήρου στον καθένα από τους συγγραφείς) (36), δεν είναι συμβατός με άλλους δείκτες απόδοσης (γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξα αποτελέσματα, π.χ. η προσθήκη μιας δημοσίευσης με τον ίδιο αριθμό αναφορών είναι δυνατό να αυξήσει το δείκτη h του ενός ερευνητή, αλλά όχι του άλλου) (37) και, όπως συμβαίνει και με άλλα συστήματα μέτρησης (metrics), ασχολείται με τους τεχνικούς περιορισμούς των βάσεων δεδομένων (π.χ. δίνοντας πλήρη κατάλογο άρθρων γραμμένων από ερευνητές με κοινά επώνυμα, διασαφηνίζοντας τον τρόπο γραφής δυσκολοπρόφερτων ονομάτων ή αντιμετωπίζο-

14 Harvard Rev Psychiatry Volume 18, Number 4 Η Ψυχιατρική και ο Δείκτης h του Hirsch 13 ντας το πρόβλημα των ανακριβών αναφορών) (12, 32, 38, 39). Για να ξεπεραστούν μερικοί από τους περιορισμούς αυτούς, έχουν προταθεί αρκετές τροποποιήσεις του δείκτη h (40-42). Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να ρίξει φως στα πλεονεκτήματα και στους περιορισμούς της χρησιμοποίησης διαφορετικών βάσεων δεδομένων και βιβλιομετρικών δεικτών για την εκτίμηση της επιρροής των ερευνών (39, 40, 43, 44). Για καλύτερη κατανόηση του δείκτη h και των συναφών παραλλαγών του (25, 45-47), το πρώτο μέρος δείχνει, για παράδειγμα, πώς μπορείτε να βρίσκετε το δικό σας προφίλ ερευνών. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στον JIF, το δείκτη h και τις αθροιστικές μνείες για όλα τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν κατά τις περιόδους και στα ψυχιατρικά περιοδικά που αναφέρονται στο WoS. Παλαιότερες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει δείκτες τύπου h για την κατάταξη περιοδικών εντός ενός συγκεκριμένου πεδίου (48, 49), αλλά όχι εντός της ψυχιατρικής, και καμία μελέτη δεν έχει χρησιμοποιήσει παράθυρο αναφορών ετών για να συγκρίνει τις μακροπρόθεσμες αθροιστικές μνείες με το δείκτη h και τον JIF. Επιπρόσθετα, υπολογίσαμε το ποσοστό των άρθρων που αναφέρθηκαν περισσότερες από 30 έως 50 φορές σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός άρθρου όσον αφορά άρθρα δημοσιευμένα κατά τις περιόδους και Έτσι, στο δεύτερο μέρος εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στον JIF και στη μακροπρόθεσμη επιρροή των άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε ευρεία ποικιλία ψυχιατρικών περιοδικών. ΜΕΘΟΔΟΙ Ο δείκτης h και άλλοι βιβλιογραφικοί δείκτες για μεμονωμένα άτομα Το προφίλ αναφορών του πρώτου από τους συγγραφείς (GE Hunt, Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ) χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για να υπολογιστεί ο δείκτης h για ένα μεμονωμένο συγγραφέα με τη χρησιμοποίηση δυο βάσεων δεδομένων, του Web of Science (WoS [Institute for Scientific Information, ISI, Thompson Reuters) και του Scopus (Elsevier B.V.). Το σκεπτικό για την επιλογή ενός από τα δικά μας προφίλ ήταν ότι θα είχαμε άμεση και ακριβή γνώση όλων των δημοσιεύσεων που καλύπτουν την ψυχιατρική, τη νευροεπιστήμη (neuroscience), τη φαρμακολογία, την ογκολογία και τη νοσηλευτική, επιτρέποντας τη σύγκριση των καταμετρήσεων των αναφορών από την κάθε μια από τις βάσεις δεδομένων. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια την ερευνητική παραγωγή τους, τα αρχεία αναφορών συγκεκριμένων ομάδων ερευνητών (π.χ. των αιτούντων τη θέση υπότροφου καθηγητή ή ατόμων στα οποία γίνεται εξαιρετικά συχνά μνεία) για να υπολογίσουν ποικίλους δείκτες h και να αποδείξουν τα υπέρ και τα κατά των εν λόγω βάσεων δεδομένων (12, 41, 43, 45). Διαδικτυακές έρευνες και ανεύρεση στοιχείων Διαδικτυακές έρευνες με τη χρησιμοποίηση του WoS (www.isiknowledge.com, ISI Web of Knowledge, έκδοση 4,6) και του Scopus (www.scopus.com) διενεργήθηκαν μέχρι το Μάιο του 2009 για όλες τις δημοσιεύσεις άρθρων που είχαν γραφτεί αποκλειστικά από τον πρώτο από τους συγγραφείς ή από κοινού με αυτόν από το 1975 μέχρι και το Στη μελέτη αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε το Google Scholar, λόγω της δυσκολίας επαλήθευσης των καταμετρήσεων των αναφορών και άλλων ανωμαλιών της χρησιμοποίησης αυτής της ενισχυμένης βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό του δείκτη h ενός ατόμου (13). Ένας άλλος λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε το Google Scholar είναι ότι μεγάλο μέρος των μοναδικών πληροφοριών από την πηγή αυτή είναι «γκρίζα βιβλιογραφία» ( gray literature ) που προέρχεται από μη αξιολογημένες ή αναξιόπιστες πηγές (6, 10). Χρησιμοποιήθηκαν δυο στρατηγικές έρευνας για την ανεύρεση της μνείας άρθρων με το WoS. Στην πρώτη χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή έρευνα βιβλιογραφικών αναφορών σε ένα συγγραφέα (hunt g ή hunt ge) και στην άλλη χρησιμοποιήθηκε ένα χαρακτηριστικό καινούριο για το WoS: σύνολα ξεχωριστών συγγραφέων. Στο Scopus, οι αρχικές έρευνες έγιναν μέσω της αναζήτησης του συγγραφέα με το ίδρυμα με το οποίο συνδέεται (π.χ. Hunt, G, Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ) και μια δεύτερη έρευνα έγινε από τη βασική ενότητα αναζήτησης (συγγραφέας, Hunt G) για να ταυτοποιηθούν τυχόν απαριθμήσεις με ορθογραφικές παραλλαγές ή διαφορές του ιδρύματος με το οποίο συνδέεται ο συγγραφέας. Υπάρχουν και άλλες επιλογές «φιλτραρίσματος» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως το επιστημονικό περιοδικό, το έτος (χρονικό διάστημα) και (στο Scopus) το αν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε τις αυτοαναφορές όταν υπολογίζετε ένα δείκτη h. Στην παρούσα μελέτη, οι έρευνες άρθρων περιορίστηκαν χρονικά (στο διάστημα ) και αποκλείστηκαν οι επιστολές προς τον εκδότη, οι περιλήψεις παρουσιάσεων (abstracts), οι διορθώσεις και άλλο υλικό στο οποίο δεν μπορεί να γίνει μνεία (non-citable material). Ο υπολογισμός ενός ρεαλιστικού δείκτη h για ένα άτομο δεν είναι εύκολο έργο, αφού μπορούν να γίνουν λάθη στις βιβλιογραφικές λίστες (λάθος έτος, λάθος ορθογραφία κ.λ.π.) ή από τους χειριστές των καταχωρήσεων των δεδομένων, με συνέπεια οι βιβλιογραφίες να μην ταιριάζουν με τα αρχικά αρχεία (39). Επειδή οι «ορφανές» αυτές μνείες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τους αριθμούς των αναφορών, η χρησιμοποίηση διαφορετικών στρατηγικών έρευνας και συντμήσεων για την ανεύρεση διαφορετικών τρόπων γραφής μπορεί να αποβεί χρήσιμη (39). Οι ορφανές μνείες εντοπίζονται εύκολα με το γενικό search mode στο WoS. Οι αριθμοί των αναφορών για το κάθε άρθρο μέχρι το έτος 2008 αποτυπώθηκαν σε λογιστικό φύλλο (spreadsheet). Επειδή το WoS και το Scopus απέφεραν διαφορετικούς αριθμούς αναφορών για ορισμένα άρθρα, φροντίσαμε κάθε άρθρο να περιείχε πλήρες ιστορικό αναφορών, που περιλάμβανε και τις μοναδικές αναφορές. Το έτος δημοσίευσης και ο συνολικός αριθμός αναφορών για το κάθε άρθρο είναι τα μόνα στοιχεία που χρειάζονται για τον υπολογισμό των ποικίλων δεικτών. Οι άλλοι δείκτες υπολογίζονται εύκολα με τη χρησιμοποίηση της συνάρτησης του τύπου εντός του Excel ή άλλου πακέτου λογισμικού (π.χ. άθροισμα συνολικών αναφορών ΣTC, έτη από τη δημοσίευση, μέσες αναφορές ετησίως). Υπολογισμός του δείκτη h και συναφών παραλλαγών Μόλις τακτοποιηθούν οι μνείες κατά σειρά κατάταξης, ο υπολογισμός του δείκτη h γίνεται σχετικά εύκολα και αυτόματα στο WoS και στο Scopus. Ο υπολογισμός του δικού σας δεί-

15 14 Hunt et al. Harvard Rev Psychiatry July/August 2010 κτη h μπορεί να είναι επωφελής και πολύ απλός αν συγκρίνετε πού διασταυρώνονται οι ταξινομημένες συνολικές μνείες ή είναι λιγότερες από τον ταξινομημένο αριθμό των δημοσιεύσεων. Ο δείκτης h σκοπό έχει την ταυτοποίηση του παραγωγικότερου πυρήνα της παραγωγής ενός συγγραφέα. Αυτό το σύνολο δημοσιεύσεων λέγεται πυρήνας του Hirsch (h-core) και αρκετές από τις παραλλαγές του δείκτη h περιλαμβάνουν μόνο αυτές τις δημοσιεύσεις. Ο δείκτης a ορίζεται ως ο μέσος αριθμός αναφορών άρθρων στον πυρήνα h, ο δείκτης m είναι ο διάμεσος (median) αριθμός αναφορών στον πυρήνα h και ο δείκτης r είναι η τετραγωνική ρίζα των αθροισμένων αναφορών στον πυρήνα h (41, 50). Βρίσκουμε το πηλίκο m (m-quotient) αν διαιρέσουμε το δείκτη h με τον αριθμό των ετών από την πρώτη δημοσίευση ενός επιστήμονα (25). Επειδή ο δείκτης h δεν έχει ευαισθησία (sensitivity) στις αλλαγές απόδοσης και δεν μπορεί ποτέ να μειωθεί, προτάθηκε ο δείκτης AR για να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των δημοσιεύσεων (46): το δείκτη αυτό βρίσκουμε αν αθροίσουμε το συνολικό αριθμό των αναφορών που προκύπτουν για την κάθε δημοσίευση στον πυρήνα h διαιρεμένο δια των ετών από την πρώτη δημοσίευση και βρούμε την τετραγωνική ρίζα του αριθμού αυτού. Ο δείκτης g δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα συχνά αναφερόμενα άρθρα και ορίζεται ως ο μεγαλύτερος αριθμός g έτσι ώστε στα g συχνότερα αναφερόμενα άρθρα μαζί να αντιστοιχούσαν g2 ή περισσότερες μνείες (45). Ο δείκτης h(2) επίσης αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στα συχνά αναφερόμενα άρθρα και ορίζεται ως «ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός έτσι ώστε στα συχνότερα αναφερόμενα άρθρα του να αντιστοιχούσαν τουλάχιστον [h(2)]2 μνείες» (47). Μια απλή μέτρηση της παρούσας επιρροής που προτείνεται από τον Taber (51) λέγεται δείκτης c και είναι ο αριθμός των άρθρων που αναφέρονται περισσότερες από μια φορές από άλλες ερευνητικές ομάδες (μείον τις αυτοαναφορές από συγγραφείς που έγραψαν από κοινού άρθρα) στο πιο πρόσφατο ημερολογιακό έτος. Σύγκριση του JIF και του δείκτη h για τα ψυχιατρικά περιοδικά Για να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα άρθρων ώστε να εκτιμήσουμε τα μακροπρόθεσμα πρότυπα αναφορών, αναλύσαμε όλα τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν κατά τις περιόδους και σε ψυχιατρικά περιοδικά και απαριθμούνται από το WoS ως άρθρα, παρουσιάσεις σε συνέδρια ή ανασκοπήσεις. Επιλέχθηκαν δυο περίοδοι για να μπορούν να αξιολογηθούν τα ποσοστά των πιο μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναφορών και οι περίοδοι αυτές θεωρήθηκαν κατάλληλες, καθώς θα παρείχαν επαρκείς αριθμούς άρθρων για να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των περιοδικών. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μνείες σε άρθρα που ξεκινούσαν με τις ημερομηνίες δημοσίευσής τους και συνεχίζονταν μέσω των απαριθμήσεων του WoS την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του Χρησιμοποιήθηκαν οι JIF για το 2000 και το 2007 για την κατάταξη των επιστημονικών περιοδικών με βάση τις πληροφορίες που παρέχονταν στο Journal Citation Reports για τα ψυχιατρικά περιοδικά. Τέσσερα περιοδικά που περιλαμβάνονταν στο σύνολο των ψυχιατρικών περιοδικών το 2007 δεν περιλαμβάνονταν στην απαρίθμηση το Για αυτά τα πρόσφατα προστεθέντα περιοδικά, ο JIF για το 2000 προέκυψε με τη χρησιμοποίηση της συνάρτησης της τάσης επιρροής εντός του Journal Citation Reports για την πλησιέστερη χρονική περίοδο και η κατάταξη των περιοδικών έγινε ανάλογα. Παρότι ο ετήσιος JIF υπολογίζεται από μνείες που προκύπτουν από άρθρα δημοσιευμένα κατά τα δυο προηγούμενα έτη, η ανάλυση τάσης των περισσότερων περιοδικών δείχνει ότι ο JIF αλλάζει βαθμιαία με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, ο ετήσιος JIF που χρησιμοποιείται εδώ παρέχει καλή προσέγγιση της κατάταξης του περιοδικού κοντά στο χρόνο δημοσίευσης, ενώ ο δείκτης h του περιοδικού υπολογίζεται από τις αναφορές που μνείες χώρα κατά τη διάρκεια ζωής των άρθρων του περιοδικού. Τα αποτελέσματα των αναφορών (αριθμός άρθρων, μέσες μνείες ανά κείμενα και δείκτης h) για κάθε περιοδικό υπολογίστηκαν αυτόματα μέσω του WoS. Ο αριθμός των άρθρων που συγκέντρωναν τουλάχιστον 30 ή 50 μνείες βρέθηκε για κάθε ψυχιατρικό περιοδικό και εκφράστηκε ως ποσοστό των συνολικών άρθρων. Το σκεπτικό για την ανάλυση αυτή είναι ότι τα άρθρα που επέτυχαν να έχουν 30 ή 50 αναφορές είναι πιθανό να περιλαμβάνονται στον πυρήνα h των ερευνητών με επιρροή, αφού όσα έχουν δείκτη h 40 έως 60 υποδηλώνουν εξαιρετικά επιτεύγματα (outstanding achievement) και όσα έχουν δείκτη h 20 υποδηλώνουν «επιτυχημένο επιστήμονα» (a successful scientist ) (25). Λόγω περιορισμών χώρου, πολλά από τα 82 περιοδικά που απαριθμούνταν στο ψυχιατρικό σύνολο του WoS το 2000 δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Είχαν σταματήσει να εκδίδονται, ήταν ξενόγλωσσα ή απαριθμούνταν σε άλλα σύνολα επιστημονικών περιοδικών, όπως φαρμακολογίας, γενετικής, κλινικής νευρολογίας ή νευροεπιστήμης. Για να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, επιλέξαμε περιοδικά με διαφορετικούς παράγοντες επιρροής και προτιμήσαμε περιοδικά που δημοσιεύουν υψηλό ποσοστό άρθρων τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχιατρική και τα ψυχικά νοσήματα. Ανάλυση δεδομένων Τα δεδομένα εκφράστηκαν ως απλές συχνότητες (frequencies), μέσοι όροι (means) και σταθερές αποκλίσεις (standard deviations, SD). Χρησιμοποιήσαμε τους συντελεστές συσχέτισης Pearson (Pearson s product moment correlations) με τις πιθανότητες Bonferroni (Bonferroni probability) για να εξετάσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στον JIF, το δείκτη h και άλλους δείκτες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις βαθμολογήσεις αναφορών των κορυφαίων 38 άρθρων του πρώτου από τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου ταξινομημένων με βάση τις συνολικές μνείες που συγκεντρώσαμε από το WoS και το Scopus, μαζί με τα στοιχεία που χρειάζονταν για να υπολογίσουμε τους ποικίλους δείκτες αναφοράς. Από τα πιθανά 86 άρθρα που έφταναν μέχρι το έτος 1975, επτά δεν απαριθμούνταν στο WoS και έξι από αυτά εμφανίζονταν σε περιοδικά νοσηλευτικής. Σύμφωνα με την αναφορά του WoS για τις μνείες, το άθροισμα των φορών που αναφέρθηκαν αυτά τα 79 άρθρα μέχρι

Harvard Review of Psychiatry

Harvard Review of Psychiatry Harvard Review of Psychiatry EDITORIAL OFFICE EDITOR IN CHIEF SENIOR EDITOR DEPUTY EDITOR Shelly F. Greenfield, MD, MPH Stephen Scher, PhD, JD David H. Brendel, MD, PhD COMMYNICATIONS EDITOR ASSISTANT

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικό αφιέρωμα Η ψυχική υγεία των γυναικών Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ψυχιατρική και κυβερνοχώρος ΕΙΣΑΓΩΓH: AΒΑΤΑΡ, CYBERCOACHES ΚΑΙ ΜΗΧΑΝEΣ ΑΝΑΖHΤΗΣΗΣ: Η ΑΞIΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚHΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο AΞΟΝΑΣ ΥΠΟΘΑΛAΜΟΥ-ΥΠOΦΥΣΗΣ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔIΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚH ΔΙΑΤΑΡΑΧH ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ Daniel J. Zimmerman, MD, and Lois

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Saskia De Maat,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΠΟΛΙΚH ΚΑΤAΘΛΙΨΗ: ΣΥΝΟΛΙΚH ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜOΣ Ross J. Baldessarini, MD, Eduard Vieta, MD, PhD, Joseph R. Calabrese, MD,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικό Αφιέρωμα: Ηθική και αξίες στη σύγχρονη Ψυχιατρική ΕΙΣΑΓΩΓH: Η ΔΙΕYΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚHΣ ΗΘΙΚHΣ David H. Brendel,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Carl Salzman, MD

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Carl Salzman, MD GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 5 ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Carl Salzman, MD Ο ΥΠΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ˆÊfiÚÔ ÈÚ ÓË 56, 151 21  ÎË ı Ó, ΔËÏ.: 210 6140061 8,3 ÏÌ ªÔ ÓÈÒÓ, ÂÚÈÔ Ï, ı ÛË Á ÚÈ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ΔËÏ.: (2310)-470800 ñ www.janssen-cilag.

ˆÊfiÚÔ ÈÚ ÓË 56, 151 21  ÎË ı Ó, ΔËÏ.: 210 6140061 8,3 ÏÌ ªÔ ÓÈÒÓ, ÂÚÈÔ Ï, ı ÛË Á ÚÈ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË, ΔËÏ.: (2310)-470800 ñ www.janssen-cilag. ÙÔ Â ÔÓÙ ÙËÓ ÊÂÛË. JANSSEN-CILAG 2006 ª ƒπ ª π Δ À º ƒª ÀΔπ À ƒ Δ : RπSƒ RD L CONSTA ñ π Δπ & Δπ À : ıâ ÊÈ Ï ÈÔ appleâúè ÂÈ appleâúè ÂÈ 25mg, 37,5mg 50mg ÚÈÛappleÂÚÈ fióë. ( applefi ÌÔÚÊ ÌÈÎÚÔÛÊ ÈÚÈ ˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κώστας Ζωντανός, Στέλιος Κατρανίδης Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2009 Π Ρ Ο Λ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κώστας Ζωντανός, Στέλιος Κατρανίδης Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2010 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ÂÊ Ï ÏÁ. Θεμα Τευχουσ. Αρχισυντακτρια Karen L. Roos, M.D. Προσκεκλημενοσ Συντακτησ Jerry W Swanson M.D. F.A.C.P.

ÂÊ Ï ÏÁ. Θεμα Τευχουσ. Αρχισυντακτρια Karen L. Roos, M.D. Προσκεκλημενοσ Συντακτησ Jerry W Swanson M.D. F.A.C.P. Ελληνικη Εκδοση Volume 30, Number 2 Μαϊοσ-Ιουνιοσ-Ιουλιοσ 2010 Αρχισυντακτρια Karen L. Roos, M.D. Θεμα Τευχουσ ÂÊ Ï ÏÁ Προσκεκλημενοσ Συντακτησ Jerry W Swanson M.D. F.A.C.P. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες www.resilience-project.eu a key ski for education and job Κατευθυντήριες Οδηγίες Copyright Resilience - a key ski for education and job project partners, 2014. Klaus Linde-Leimer, Thomas Wenzel. Guidelines.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Ιωάννης Τζιανόπουλος Πατρώνυμο Κωνσταντίνος Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων

CONSORT 2010, επεξήγηση και επεξεργασία Αναθεωρημένες οδηγίες για την καταγραφή των τυχαιοποιημένων δοκιμών παράλληλων ομάδων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(Συμπλ 1):10-59 CONSORT 2010, explanation and elaboration Updated guidelines for reporting parallel group randomized trials CONSORT 2010, επεξήγηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων Δέσπω Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» [Type text] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή εργασία Εκτίμηση της ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών σε δημοσιευμένες εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα