ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ BANCASSURANCE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ BANCASSURANCE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ BANCASSURANCE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2012

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ BANCASSURANCE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Επιβλέπων: Καθηγητής Παπαηλίας Θεόδωρος Πανεπιστήµιο Πειραιώς ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στη ιοίκηση της Υγείας Πειραιάς, 2012 ii

3 COURSE OF POSTGRADUATE STUDIES UNIVERSITY PIRAEUS PSAROGIANNI VASILIKI BANCASSURANCE IN GREECE Supervisor: Professor Papailias Theodoross University of Piraeus ADMINISTRATION OF HEALTH Dissertation submitted for the Postgraduate Degree in Health Management TEI OF PIRAEUS Piraeus, 2012 iii

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ `Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Παπαηλία Θεόδωρο για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγησή του στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Επίσης εκφράζω τις ευχαριστίες µου και την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου Ιωάννη και Κυριακή και στον αδερφό µου Ευθύµιο, για την αδιάκοπη ηθική και οικονοµική συµπαράστασή τους. Τέλος, σε όλους εκείνους για την ποικίλης µορφής συµπαράστασή τους κατά την διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος. iv

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τις τελευταίες δεκαετίες ο θεσµός του bancassurance αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες αλλαγές στον τραπεζικό ασφαλιστικό τοµέα Λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια η συµβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο αισθητή, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των περιθωρίων στην ιδιωτική ασφάλιση και κατ επέκταση στα περιθώρια κέρδους από τα ασφαλιστικά προϊόντα. Για τους τραπεζικούς οργανισµούς τα ασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν ένα νέο προϊόν που εξασφαλίζει µε µικρή δαπάνη κεφαλαίου υψηλή απόδοση και κατ επέκταση µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και κερδοφορίας. Παράλληλα η σύναψη ασφαλιστικών προϊόντων µέσω τραπεζικού χώρου δηµιουργεί µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τον πελάτη που αποτελεί βασικό ζητούµενο των τραπεζών αν ληφθεί υπόψη η πληθώρα των τραπεζικών οργανισµών αλλά και οι δηµογραφικές µεταβολές που δεν υπόσχονται απεριόριστο νέο πελατολόγιο Επιπρόσθετα οι τραπεζικοί οργανισµοί µέσω της δραστηριοποίησης τους στον ασφαλιστικό χώρο αυξάνουν το περιθώριο κέρδους ανά πελάτη τούς και ταυτόχρονα µέσω της επέκτασης σε νέους τοµείς κερδοφορίας επιτυγχάνουν τη διασπορά των κινδύνων τους. Παράλληλα τα αναπτυγµένα δίκτυα των τραπεζών και η πλήρης ενηµερωµένες βάσεις δεδοµένων στοιχείων του πελατολογίου οδηγούν σε µείωση του χρόνου εξεύρεσης πελατών, σε µείωση του κόστους διανοµής και στη δυνατότητα προσφοράς φθηνότερων και ελκυστικότερων ασφαλιστικών προϊόντων έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών Παράλληλα η ταύτιση των ασφαλιστικών προϊόντων µε το τραπεζικό σύστηµα δηµιουργεί µεγάλο αίσθηµα ασφάλειας στο καταναλωτικό κοινό Έτσι το κύρος των τραπεζών λειτουργεί ως επιχείρηµα για τη σύναψη κυρίως συµβολαίων ζωής και περιουσίας των πελατών άρα και κατ επέκταση αύξηση των πωλήσεων Στην Ελλάδα οι τραπεζικοί οργανισµοί αναγνωρίζοντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα, εισέρχονται στην ασφαλιστική αγορά κυρίως µε τη δηµιουργία θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών που αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο εισόδου διότι έχει τα καλύτερα λειτουργικά και οικονοµικά αποτελέσµατα. Ωστόσο η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων µέσω του τραπεζικού δικτύου αντιµετωπίσει κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα που εστιάζονται κυρίως όσον αφορά την προώθηση από το τραπεζικό προσωπικό v

6 Συγκεκριµένα η µη εξειδικευµένη γνώση και πιστοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων όσον αφορά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσµα την ελλιπή ενηµέρωση του πελάτη για το προϊόν που συνάπτει Παράλληλα το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν την κύρια εργασία των τραπεζικών υπαλλήλων και οι αµοιβές επί των πωλήσεων είναι χαµηλές οδηγούν σε µειωµένη συµµετοχή των υπαλλήλων στην προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και στην έλλειψη προσωπικής σχέσης µε τον ασφαλισµένο. Τέλος βασικό µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα είναι συγκεκριµένα και δεν υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας και µετατροπή τους ανάλογα µε τις ανάγκες του ασφαλισµένου. Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν στατιστικά στοιχεία ανά δίκτυο διανοµής. και η µέτρηση της συµµετοχής του bancassurance στην ασφαλιστική αγορά γίνεται κατά προσέγγιση µε βάση τα στοιχεία ασφαλιστικής παραγωγής που δηµοσιεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Στην Ευρώπη στις ασφαλίσεις ζωής το ποσοστό συµµετοχής του bancassurance κυµαίνεται στο 40% µε 80% του συνόλου των ασφαλίσεων ενώ είναι πολύ µικρό στο κλάδο ζηµιών µε µέγιστο το 11%,(CEA Insurance in figures, November 2010) γεγονός που καταδεικνύει τα περιθώρια δραστηριοποίησης στο κλάδο ζηµιών. Στην Ελλάδα το ποσοστό αύξησης στις ασφαλίσεις ζωής µειώθηκε από το 2007 σε 8,27% έναντι 17,47% το 2006, το 2008 παρουσίασε µείωση -0,95% και το 2009 παρουσίασε αύξηση 0.53%.(E.A.E.E, Στατιστικη Εκθεση 2009, Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα,, Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 ) Αντίθετα στις ασφαλίσεις ζηµιών παρουσιάζουν από το 2007 εως το 2009 αυξητική τάση µε ρυθµό 4%-8%.(E.A.E.E, Στατιστικη Εκθεση 2009, Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα) που οφείλεται κυρίως στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Ωστόσο το 2010 παρατηρούµε µειωµένη αύξηση σε ποσοστό 2,6% (Ε.Α.Ε.Ε, Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010) Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες περιόρισαν τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και συρρίκνωσαν τη καταναλωτική πίστη, µε αποτέλεσµα την µείωση της αγοράς σε ασφαλιστικά προϊόντα ζωής. Ωστόσο το bancassurance συνεχίζει να αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς κυρίως λόγω του πελατολογίου της. Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τα προβλήµατα της αγοράς τα επόµενα χρόνια τα προϊόντα του bancassurance θα πρέπει να επικεντρωθούν πέρα από τα δάνεια και τις επενδυτικές προτάσεις, σε νέες κατηγορίες ασφάλισης στις οποίες δεν έχει vi

7 επεκταθεί µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα στο κλάδο ζηµιών και κυρίως στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και στο κλάδο υγείας καθώς οι ασφαλισµένοι λόγω των περικοπών των εισοδηµάτων τους αναζητούν φθηνά προϊόντα εξωνοσοκοµειακής κάλυψης από τα ολοκληρωµένα νοσοκοµειακά προγράµµατα υψηλού κόστους. Λέξεις Κλειδιά Τραπεζοασφαλιση, κλάδος ασφάλισης ζωής, κλάδος ασφάλισης ζηµιών, vii

8 PSAROGIANNI VASILIKI BANCASSURANCE IN GREECE Dissertation submitted for the Postgraduate Degree in Health Management Supervisor: Papailias Theodoros, Professor of University of Piraeus ABSTRACT During the last few decades, the introduction of bancassurance has become one of the most important changes in the bank insurance sector. Due to the recent adverse financial situation, the contribution of private insurance in the greater society is becoming increasingly felt and is leading to an increase of profit margins in the private insurance sector and to a greater extent that of the profit margins resulting from insurance products. Private insurance products constitute a new product type for banks, designed to offer high returns and profitability growth contributions with a relative low capital expenditure. In addition, the provision and sale of private insurance products from within the banking sector, enables banks to form long term relationships of trust with clients. Such relationships are a key requirement considering the large number of competing banks and the demographic changes which restrict the growth of client portfolios. Furthermore, banks that choose to expand their operations in the private insurance sector can increase their per customer profit margin and at the same time leverage their overall business risk. Additional potential benefits stem from the banks established distribution networks and efficient customer portfolio management, which allow for lower distribution cost and the capability of offering insurance products at more competitive prices as compared to insurance companies. Customers perception of insurance products as closely related to the broader banking system can create a strong sense of security when these products are indeed supplied by banks instead of insurance companies. A bank s prestige and social standing can serve as to strengthen customers purchase intention towards life insurance and private asset insurance products further contributing to the bottom line. The bank organisations in Greece, through acknowledging their competitive viii

9 advantages, immerse in the insurance market predominantly through the creation of subsidiary insurance companies; this appears to be the best way as it presents to have the most favourable functional and financial results. However, the promotion of insurance products though the bank network presents some significant disadvantages that are particularly specific and relevant to the bank s employee force. More specifically, the fact that bank employees are in lack of specialised knowledge and certification, in relation to the delivery of insurance services results in the customer s insufficient informing in relation to the products on offer. Additionally, the fact that the provision of insurance services is not the main duty and responsibility of the bank employees coupled by the low salaries or bonuses received, results in the decreased interest, on behalf of such employees in promoting insurance products and thus the lack of a personal relationship with the customer. Finally, a major disadvantage appears to be the fact that the bank insurance products are specific and therefore do not allow the possibility for flexibility and change, in accordance to the customer s needs. Insurance companies in Greece are not obliged to publish statistical data relevant to each distribution chanel; therefore the bancassurance share in the insurance market is calculated approximately based on data of the insurance production as published by insurance companies. The percentage of bancassurance participation in life insurance contracts in Europe ranges between 40% and %80, among the whole sum of insurances whereas this percentage is very small on the non life insurance sector (the maximum appears to be 11%, CEA Insurance in figures, November 2010); this demonstrates the margins of participation in the non life insurance sector. The increased percentage of life insurances in Greece has decreased since 2007 to 8,27% in contrast to 17,47% in 2006; in 2008 it has presented a decrease of 0.95% and in 2009 there was an increase of 0.53% (E.A.E.E, Στατιστικη Εκθεση 2009, Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα,, Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 ). On the contrary, the non life insurances present an increase tendency between 2007 and 2009, with a pace of 4%-8%. (E.A.E.E, Στατιστικη Εκθεση 2009, Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα), which is primarily due to the car insurances. However, a limited increase is observed in 2010, the percentage of which is 2,6% (Ε.Α.Ε.Ε, Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010). ix

10 During the last few years banks have limited the provision of mortgages and customer credit, resulting in the decreased market for life insurance products. However, bancassurance continues to be the major sector in the insurance market due to its customers. When considering the various challenges and problems faced by the market in the years to come, the bancassurance products shall concentrate not only on loans and investment proposals but also in new insurance categories that are not included up to date. More specifically, the non life insurance sector and those related to car insurances, as well as the health insurance sector, given that those insured are facing income cuts and are seeking for products that are affordable, in relation to covering health costs. Key-words Bancassurance, Life insurance sector, Non life insurance sector x

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 BANCASSURANCE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ BANCASSURANCE ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BANCASSURANCE 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BROKER Ή ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BANCASSURANCE ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ενδογενή Και Εξωγενή Συµπληρωµατικά Ενσωµατωµένα Και Ανεξάρτητα Ενδοανταγωνιστικά Ατοµικά Και Οµαδικά Ζωής -Υγείας- Κατά Ζηµιών Προωθούµενα Και Ζητούµενα Κοινά Επενδυτικά Και Αυτόνοµα ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ BANCASSURANCE 19 xi

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ BANCASSURANCE 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΜΒΟΛΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Σύναψη Ιδιωτικής Ασφάλισης Οργανισµός Σύναψης Ασφαλιστήριου Συµβολαίου Ενηµέρωση Για Ιδιωτική Ασφάλιση Οικονοµική Πορεία Οργανισµού Χρηµατικό Ποσό ιάθεσης Για Ιδιωτική Ασφάλιση Βαθµός Επιβάρυνσης Οικογενειακού Προϋπολογισµού Αγορά Νέου Ασφαλιστικού Προϊόντος Λόγοι Άρνησης Σύναψης Ιδιωτικής Ασφάλισης Πρωταρχική Επιλογή Είδους Ασφάλισης Αξιόπιστος Ασφαλιστικός Φορέας Τραπεζικός Οργανισµός Έναντι Ασφαλιστικού Οργανισµού Κύρια Τράπεζα Συνεργασίας Και Βαθµός ραστηριοποίησης Σε Ασφαλιστικά Προϊόντα Μέλλον ιατραπεζικής Αγοράς Ιδιωτική Ασφάλιση Ως Είδος Ανάγκης ή Πολυτέλειας ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 70 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 78 xii

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 28 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΦΥΛΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 38 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΗΛΙΚΙΑ 39 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ 40 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 41 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 42 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 43 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 43 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΕΙ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 44 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΕΙ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΓΜΑ 45 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 46 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 47 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 48 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 49 xiii

14 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 50 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 53 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 54 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 55 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 58 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 59 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 59 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 60 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 60 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 60 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 61 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 61 xiv

15 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 61 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ 62 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 62 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 ΚΥΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 63 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΒΑΘΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 65 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΜΕΛΛΟΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 66 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΣΥΝΑΨΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 67 xv

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε εκατοµµύρια ευρώ) 27 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε εκατοµµύρια ευρώ) 28 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 29 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε εκατοµµύρια ευρώ) 30 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 31 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 32 ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 33 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΦΥΛΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 38 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΗΛΙΚΙΑ 39 ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ 40 ΠΙΝΑΚΑΣ 13 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 40 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο 41 xvi

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 42 ΠΙΝΑΚΑΣ 16 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 43 ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΕΙ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18 ΕΙ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 45 ΠΙΝΑΚΑΣ 19 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 46 ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 47 ΠΙΝΑΚΑΣ 21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 48 ΠΙΝΑΚΑΣ 22 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 23 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 50 ΠΙΝΑΚΑΣ 24 ΕΙ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 25 ΕΙ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 26 ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 52 ΠΙΝΑΚΑΣ 27 ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 53 ΠΙΝΑΚΑΣ 28 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 54 xvii

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 29 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 55 ΠΙΝΑΚΑΣ 30 ΚΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56 ΠΙΝΑΚΑΣ 31 ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57 ΠΙΝΑΚΑΣ 32 ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 58 ΠΙΝΑΚΑΣ 33 ΚΥΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 63 ΠΙΝΑΚΑΣ 34 ΒΑΘΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 64 ΠΙΝΑΚΑΣ 35 ΜΕΛΛΟΝ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 65 ΠΙΝΑΚΑΣ 36 ΣΥΝΑΨΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 66 xviii

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, το bancassurance έχει σηµατοδοτήσει την κατάργηση των συνόρων µεταξύ των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών και αποτελεί τη σηµαντικότερη εξέλιξη στο χώρο της παροχής των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Ο θεσµός του bancassurance είναι µια πραγµατικότητα για την ελληνική αγορά.. Η συµµετοχή του στην ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών, όχι µόνο δεν αµφισβητείται πλέον, αλλά σε ορισµένους τοµείς (επένδυσης- σύνταξης) είναι βέβαιη η επικράτησή του, ως κυρίαρχης πηγής νέων εργασιών. εν νοείται πλέον η ανάπτυξη των εργασιών µιας ασφαλιστικής αγοράς χωρίς το συνυπολογισµό της παραγωγής του bancassurance παράλληλα µε την δραστηριότητα των µεσιτών, των πρακτόρων, των ασφαλιστικών συµβούλων και τις κάθε µορφής εταιρικών δικτύων. Τα κόστη πρόσκτησης και διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών αποτελούν πλέον θεµελιακούς παράγοντες ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών και το bancassurance συµβάλει αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή. Στην παρούσα εργασία θα ορίσουµε τι ακριβώς σηµαίνει ο όρος bancassurance. Θα αναφερθούµε στους συνδεδεµένους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τις προϋποθέσεις για την λειτουργία τους. Σε επόµενα κεφάλαια θα αναφερθούµε σε όλους τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη του θεσµού αυτού, καθώς και στις στρατηγικές διείσδυσης στην ασφαλιστική αγορά. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τον τρόπο κατηγοριοποίησής τους µε διάφορα κριτήρια. Επιπρόσθετα θα αναφερθούµε στην ιδιωτική ασφάλιση και τα µερίδια αγοράς όσο αφορά τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό το στίγµα για τα περιθώρια ανάπτυξης στον χώρο αυτό. Θα αναφερθούµε στα πλεονεκτήµατα που αποτελούν τις κύριες αιτίες ανάπτυξης του, αλλά και τις αδυναµίες του bancassurance που πρέπει να ληφθούν υπόψη για περαιτέρω βελτίωση. Tέλος, θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για την ιδιωτική ασφάλιση και τη δραστηριοποίηση των τραπεζών στην ασφαλιστική αγορά. 1

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 BANCASSURANCE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚOΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗTΗΣ 1.1 Ορισµός Bancassurance Aπό τις δεκαετίες του 1980 µία από τις σηµαντικότερες αλλαγές στο Τραπεζό- Ασφαλιστικό- Χρηµατοοικονοµικό τοµέα είναι η εµφάνιση του Bancassurance. Ο όρος Bancassurance επινοήθηκε στην Γαλλία και σηµαίνει πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και συντάξεως από τις τράπεζες µέσω των δικών τους δικτύων διανοµής. Στο βιβλίο Bancassurance in Practice του Βιολάρη ως ορισµός δίνεται η διάθεση των ασφαλιστικών και τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών διαµέσου ενός κοινού καναλιού διανοµής ή προς την ίδια πηγή πελατών.( Ε.Τσικογιαννόπουλος, Η επιστήµη, η τέχνη και η πρακτική του πελατοκεντρικού Bancassurance. Εκδόσεις Αθ.Σταµούλης,Αθήνα 1999,σελ 31) Στην πράξη οι Τράπεζες ασκούν διαµεσολαβητική δραστηριότητα στη σύναψη ασφαλίσεων. Ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδροµής κατά την διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Με άλλα λόγια οι τράπεζες είναι συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές. 1.2 Ορισµός συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Με τον όρο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής νοείται κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό, που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους. εν εισπράττει ασφάλιστρα ή ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορά κάθε µία από αυτές. (Νικόλαος Αριστ.Κλήµης Bancassurance Εκδόσεις Νίκος Κλήµης,Αθήνα 2009,σελ 101) Ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εµφανίζεται µε δύο µορφές ανάλογα µε το αν η ασφαλιστική διαµεσολάβηση αποτελεί την κύρια επαγγελµατική του 2

21 δραστηριότητα ή αν αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής του. Τέλος σύµφωνα µε την Υ.Α Κ3-8010/8/8/2007, όποιος ασκεί την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ως παρεπόµενη της κύριας δραστηριότητάς του εγγράφεται υποχρεωτικά στο επαγγελµατικό επιµελητήριο ως Συνδεδεµένος Ασφαλιστικός ιαµεσολαβητής και απαλλάσσεται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτείται για τους ασφαλιστές αφού λειτουργεί υπό την πλήρη κάλυψη της ασφαλιστικής επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν και οι τράπεζες. 1.3 Εγγραφή Συνδεδεµένου Ασφαλιστικού ιαµεσολαβητή - Τράπεζας στο Επιµελητήριο. Η εγγραφή γίνεται σε ειδική µερίδα του Μητρώου των Συνδεδεµένων Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου και όπως ορίζει το Π. 190/2006 και η Υ.Α.Κ3-8010/8/8/2007 απαιτείται : Ορισµός υπεύθυνου προσώπου της διοίκησης για την διαµεσολάβηση. Θα πρέπει να οριστεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου (π.χ. το ιοικητικό Συµβούλιο για τις τράπεζες ή ανώνυµες εταιρίες), το φυσικό (ή τα φυσικά πρόσωπα) που θα ευθύνεται για την πραγµατική διοίκηση των διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων και θα είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες της διαµεσολάβησης. Το πρόσωπο αυτό αρκεί να είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένο και δεν απαιτείται να είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου. Στο Επιµελητήριο απαιτείται να κοινοποιηθεί επικυρωµένο αντίγραφο της πιο πάνω απόφασης και το όνοµα του φυσικού προσώπου που ορίστηκε ως υπεύθυνο για τη διαµεσολάβηση καταχωρείται στο µητρώο του Επιµελητηρίου. Πιστοποίηση του υπευθύνου για τη διαµεσολάβηση και έλεγχος καταλληλότητάς του. Για το πρόσωπο που θα οριστεί ως υπεύθυνο για τις δραστηριότητες της διαµεσολάβησης απαιτείται να προσκοµισθούν στο Επιµελητήριο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά : Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµο σχολείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον 3 µηνών για έγκληµα κατά της περιουσίας η σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια 3

22 χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και κάθ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή και αν έχει πτωχεύσει ότι έχει αποκατασταθεί. Πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση. Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων ιαµεσολαβούντων στην ύλη για τους ασφαλιστικούς συµβούλους. Πιστοποίηση των υπαλλήλων του νοµικού προσώπου που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Τουλάχιστον ένας υπάλληλος του υποκαταστήµατος που συµµετέχει άµεσα στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση απαιτείται να κατέχει βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων ιαµεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται ειδικά για τους υπαλλήλους. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι, όσοι υπάλληλοι του υποκαταστήµατος συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση θα πρέπει επίσης να κατέχουν την πιο πάνω βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης που αναλαµβάνει την ευθύνη για τις ενέργειες του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Μία από τις καινοτοµίες του Π. 190/2006 ήταν ότι εισήγαγε την υποχρεωτική ασφάλιση της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης για όλους τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, µε δεδοµένο ότι εξ ορισµού ενεργούν υπό την ευθύνη ασφαλιστικής επιχείρησης. Έτσι, για την εγγραφή τους δεν απαιτείται ασφαλιστήριο επαγγελµατικής αστικής ευθύνης, εφόσον προσκοµισθεί στο Επιµελητήριο βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης εξ ονόµατος της οποίας διαµεσολαβούν, µε την οποία αυτή αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές τους. Μετά την εγγραφή στο Επιµελητήριο, τόσο ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής όσο και η ασφαλιστική επιχείρηση, για λογαριασµό της οποίας διαµεσολαβεί, θα πρέπει να ενηµερώνουν το Μητρώο του Επιµελητηρίου για οποιαδήποτε αλλαγή στη δραστηριότητά τους, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση διακοπής συνεργασίας ή έναρξης νέας. Τέλος, µετά την εγγραφή προβλέπεται η έκδοση δελτίου ταυτότητας στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια ισχύος του, η επωνυµία του νοµικού προσώπου, η διεύθυνσή 4

23 του, ο αριθµός µητρώου, το όνοµα του υπεύθυνου φυσικού προσώπου για την δραστηριότητα της διαµεσολάβησης. Τόσο το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί υπεύθυνο όσο και οι υπάλληλοι δεν εγγράφονται ατοµικά στο Επιµελητήριο, οπότε και δεν διαθέτουν ατοµικό δελτίο ταυτότητας ως διαµεσολαβητές. Το δελτίο ταυτότητας εκδίδεται στο όνοµα του νοµικού προσώπου που έχει εγγραφεί ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. 5

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BANCASSURANCE Ποικίλουν οι λόγοι που οδήγησαν στην διείσδυση των τραπεζών στις ασφαλιστικές εργασίες και την ανάπτυξη και επιτυχία των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα των τραπεζών έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οδήγησαν στην ανάληψη νέων ευκαιριών πωλήσεων και το bancassurance. Μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν στο bancassurance είναι οι ακόλουθες: Η πίεση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών. Ο κορεσµός από πλευράς ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών και η παράλληλη µείωση των κερδών οδήγησαν στην αναζήτηση νέων συναφών προϊόντων. Τα ασφαλιστικά προϊόντα υπόσχονται µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, ποικιλίας και κέρδους. Το bancassurance αποτελεί µια νέα περιοχή υψηλής κερδοφορίας των τραπεζών µε µικρή ή µηδενική κεφαλαιουχική δαπάνη. Μικρή δαπάνη κεφαλαίου όµως σηµαίνει υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές. Οι νέοι τρόποι µάρκετινγκ και πωλήσεων και το πελατολόγιο των τραπεζών δίνουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στις τράπεζες για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Άλλωστε η ανάπτυξη της τεχνολογίας στις συναλλαγές (e-banking, phonebanking, atm, aps) αποδεσµεύει ένα µεγάλο µέρος του προσωπικού που µπορεί να αξιοποιηθεί αποδοτικά στην προώθηση προϊόντων ασφάλισης. Η δυνατότητα παροχής στον πελάτη ενιαίας εξυπηρέτησης. (one stop customer service). Η τράπεζα αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όταν και µε την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων, καταφέρνει τον πλήρη χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό για τον πελάτη της κάτω από την ίδια στέγη. Για τον καταναλωτή αυτό σηµαίνει λιγότερο κόπο και χρόνο, γεγονός που σίγουρα προτιµά. Οι δηµογραφικές αλλαγές. Οι δηµογραφικές µεταβολές (συνεχής µείωση του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού) δεν υπόσχονται απεριόριστα νέα πελατολόγια. Η αναζήτηση νέων προϊόντων αποτελεί ένα τρόπο κάλυψης της αδυναµίας ύπαρξης σηµαντικά περισσότερων πελατών. 6

25 Η αύξηση περιθωρίου κέρδους ανά πελάτη. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία των προϊόντων πού κάθε πελάτης µπορεί να αγοράσει, τόσο αυξάνει και η κερδοφορία ανά πελάτη. Η διασπορά του κινδύνου. Με την επέκταση σε νέους, διαφορετικούς τοµείς κερδοφορίας, η τράπεζα πετυχαίνει την διαφοροποίηση των κινδύνων της. Η ύπαρξη έτοιµου πελατολογίου µε ουσιαστικές πληροφορίες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλιση αποτελεί πλέον µια άµεση ανάγκη στη συνείδηση του καταναλωτή, οι τράπεζες ως ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές είναι σε θέση µέσω του πελατολογίου τους µε πλήρη δηµογραφικά και άλλα στοιχεία (π.χ. οικονοµική επιφάνεια, µέλη οικογένειας, επαγγελµατική δραστηριότητα) να διερευνήσουν και να προτείνουν το κατάλληλο προϊόν στον πελάτη. Αυτό συνεπάγεται λιγότερο χρόνο για την διερεύνηση του πελάτη, µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχηµένης πώλησης καθώς και περιθώριο για µαζικές πωλήσεις. Τα συνεργικά οφέλη στο κόστος. Κάθε επιχείρηση έχει σαν στόχο την αύξηση των κερδών της. Η µείωση του κόστους αποτελεί ένα τρόπο αύξησης των κερδών. Με το bancassurance το κόστος µειώνεται σε δύο τοµείς, στα γενικά έξοδα των µονάδων του δικτύου και στο κόστος των αµοιβών και των κινήτρων πωλήσεων. Τα συνεργατικά οφέλη στην παραγωγικότητα. Μέσω του bancassurance επιτυγχάνεται µεγαλύτερη παραγωγή και µεγαλύτερη απόδοση στην επένδυση από την ενιαία επιχειρηµατική δράση δυο τοµέων (χρηµατοοικονοµικού και ασφαλιστικού) από ότι αν ήταν αυτόνοµες µονάδες. Παράδειγµα τέτοιας συνέργιας, η λήψη καταναλωτικού δανείου από πελάτη µαζί µε ασφάλεια ζωής και αποπληρωµής του δανείου. Η ενίσχυση της πίστης των πελατών. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες είναι η κινητικότητα των πελατών. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πελάτες οι οποίοι έχουν αγοράσει ένα η δύο προϊόντα της Τράπεζας µπορούν εύκολα να µετακινηθούν σε άλλη Τράπεζα, µέσα στα πλαίσια προσφορών, ενώ αντίθετα πελάτες µε περισσότερα προϊόντα και κυρίως µε ποικιλία προϊόντων και όχι µόνο µε κλασικά τραπεζικά προϊόντα µετακινούνται δυσκολότερα. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια του bancassurance η διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, κυρίως επενδυτικών συµβάλλει τα µέγιστα στην συγκράτηση των πελατών και στην εξυπηρέτηση ευρύτερων χρηµατοοικονοµικών αναγκών. Αν 7

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρείας

Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρείας Συνοπτική Παρουσίαση Εταιρείας ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ Εταιρεία µεσιτείας ασφαλίσεων & διαχείρισης κινδύνων Έτος ίδρυσης : 1992 Αριθµός προσωπικού : 31 ιαχείριση ασφαλίστρων 2011: ύψους 38.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Περιεχόμενα Γενικές αρχές και Χαρακτηριστικά της Ομαδικής Ασφάλισης Οφέλη ΗΑγορά Ομαδικές ασφαλίσεις Interamerican Προσφερόμενα προγράμματα Υπηρεσίες- e-costumer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! Προστατεύστε την οικογένεια σας Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΠΕΑ20150101 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Αντικειμενικός σκοπός... 3 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων

Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 93 Σχεδιαγράμματα παρουσίασης αναγκών & μελέτης οικονομικών στόχων ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ π.χ. 2.000 ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΦΑΓΗΤΟ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ Ατοµική ασφάλιση υγείας Οµαδικές ασφαλίσεις Οµαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της εταιρίας

Ταυτότητα της εταιρίας Ταυτότητα της εταιρίας ΗΦοίνιξ Metrolife Εµπορική προήλθε από τη συγχώνευση των Φοίνιξ ΓΑΕ και Metrolife Εµπορική Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002 Βασικός µέτοχος µε ποσοστό 79,4% είναι η Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα