ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/ ). Προοίµιο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. Α/34) όπως αντικαταστάθηκε αντιστοίχως από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α/101) β) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. Α/70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς µε τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Φ.Ε.Κ. Α/101), 31 του ν. 2076/1992 (Φ.Ε.Κ. Α/130), 19 του ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. Α/261), 22 του ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α/21) και 48 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. Α/312) και γ) του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 (Φ.Ε.Κ. Α/136), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α/98), 3. Την υπ' αριθµ. 15/Α/Φ19/4040/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου», 4. Την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης εκεµβρίου 2002 «σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση» (EEEK L 9), προς εναρµόνιση µε την οποία εκδίδεται το διάταγµα αυτό, 5. Ότι από την εφαρµογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π..., 6. Τις υπ' αριθµ. 127/ και 171/ γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουµε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Πεδίο εφαρµογής(άρθρο 1 της Οδηγίας) 1. Το διάταγµα αυτό ρυθµίζει την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. 2. Οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν έχουν εφαρµογή σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές συµβάσεις, εφόσον οι ακόλουθες προϋποθέσεις συντρέχουν,

2 σωρευτικά: α) η ασφαλιστική σύµβαση απαιτεί µόνο γνώση της παρεχόµενης ασφαλιστικής κάλυψης, β) η ασφαλιστική σύµβαση δεν είναι σύµβαση ασφάλισης ζωής, γ) η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη, δ) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του προσώπου δεν είναι η ασφαλιστική διαµεσολάβηση, ε) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το προϊόν ή την υπηρεσία πού παρέχεται από οποιονδήποτε προµηθευτή, εφόσον η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει: αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας, ή ζηµίας αγαθών που παρέχει ο προµηθευτής αυτός, ή ββ) την ζηµία ή απώλεια αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται µε το ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προµηθευτή αυτόν, ακόµη και αν η ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον όρο ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη είναι παρεπόµενη της κύριας κάλυψης, που αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται µε το ταξίδι, στ) το ποσό του ετήσιου ασφαλίστρου δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ και η συνολική διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων ανανεώσεων, δεν υπερβαίνει περίοδο πέντε (5) ετών. 3. Οι διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν εφαρµόζονται στις υπηρεσίες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός των ορίων της Κοινότητας. Με την επιφύλαξη της ισχύος διατάξεων ειδικών νόµων, η ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολαβητικής δραστηριότητας από διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε τρίτη χώρα και εργαζόµενους στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γίνεται υπό όρους ίσης µεταχείρισης όλων των προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκήσουν δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Ελληνική αγορά. ιατάξεις ειδικών νόµων, που προβλέπουν ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολαβητικής δραστηριότητας, εξακολουθούν να ισχύουν για διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε Τρίτη χώρα και εργαζόµενους στην Ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των προσώπων που ασκούν ή εξουσιοδοτήθηκαν να ασκήσουν δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Ελληνική αγορά. Αρθρο: 2 Ηµ/νία: Ορισµοί(άρθρο 2 της Οδηγίας) Σχόλια - Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκε το εντός "" εδάφιο µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100. Για τους σκοπούς του διατάγµατος αυτού: 1. ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που έχει λάβει διοικητική άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τα άρθρα 3,14,15,20 και την παρ.4 του άρθρου 35 του ν.δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α/10)

3 όπως ισχύει ή λειτουργεί ως υποκατάστηµα σύµφωνα µε την παρ. Α του άρθρου 42α του ν.δ. 400/1970 ή δραστηριοποιείται µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παρ.α του άρθρου 42β του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. 2. ως «αντασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, πλην των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους έχει ασφαλίσει ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση. 3. ως «ασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν ασκούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος συνδέεται µε σχέση εργασίας µε αυτήν και ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης αυτής. «Κατ εξαίρεση, υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, χωρίς να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν, στο σύνολό τους, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.» εν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός αυτής της δραστηριότητας δεν είναι η συνδροµή του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύµβασης, καθώς και η κατ' επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών ασφαλιστικής επιχείρησης ή οι δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών. 4. ως «αντασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοείται κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συµβάσεων αντασφάλισης ή σύναψης αυτών ή κάθε δραστηριότητα παροχής συνδροµής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές δεν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση, όταν ασκούνται από αντασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο αντασφαλιστικής επιχείρησης, ο οποίος συνδέεται µε σχέση εργασίας µε αυτήν και ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της επιχείρησης αυτής. εν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι σκοπός της δραστηριότητας αυτής δεν είναι η συνδροµή του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση αντασφαλιστικής σύµβασης, η κατ' επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών έναντι αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και οι δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών. 5. ως «ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. 6. ως «αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει ή ασκεί µε αµοιβή δραστηριότητες αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. 7. ως «συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους, αλλά το οποίο δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορά κάθε µία από αυτές. Θεωρείται, επίσης, ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν κάθε µια από αυτές, κάθε πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπληρωµατική προς την

4 κύρια επαγγελµατική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησης του και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη. 8. ως «µεγάλοι κίνδυνοι» νοούνται οι κίνδυνοι που ορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 13 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. 9. ως «κράτος µέλος καταγωγής» νοείται: α) εάν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο διαµένει και στο οποίο ασκεί τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση. 10. ως «κράτος µέλος υποδοχής» νοείται το κράτος µέλος στο οποίο ο ασφαλιστικός ή ο αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες. 11. ως «αρµόδια αρχή» νοείται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α/38). 12. ως «σταθερό εναπόθεµα» νοείται κάθε µέσο που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί να αναφέρεται ευχερώς σε αυτές για εύλογο εν όψει των σκοπών των πληροφοριών, χρονικό διάστηµα και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών. Ειδικότερα, στο «σταθερό εναπόθεµα» συµπεριλαµβάνονται δισκέτες, CD-ROM, DVD και ο σκληρός δίσκος των ηλεκτρονικών υπολογιστών των πελατών, όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενώ δεν περιλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του διαδικτύου, εκτός αν οι ιστοσελίδες αυτές πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο. Αρθρο: 3 Εγγραφή σε µητρώο(άρθρο 3 της Οδηγίας) 1. Ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγράφεται στο µητρώο που τηρείται από τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια ή από τα Επαγγελµατικά Τµήµατα των Ενιαίων Επιµελητηρίων, στην περιφέρεια των οποίων έχει αυτός την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του. Ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγράφεται στο µητρώο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή του Επαγγελµατικού Τµήµατος του Μικτού Επιµελητηρίου στην περιφέρεια των οποίων έχει αυτός την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1569/1985, όπως ισχύει. Για την εγγραφή του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων αυτός ενεργεί και στην οποία δηλώνεται ρητά η ιδιότητα του ως συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. 2. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένου και του νοµικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, εγγράφεται σε ειδική µερίδα του µητρώου του οικείου Επιµελητηρίου, στην οποία και καταχωρίζεται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του ή σε περίπτωση

5 συλλογικής διοίκησης, τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης. Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένου και του νοµικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, κοινοποιεί στο οικείο Επιµελητήριο το νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου, µε την οποία ορίζεται ότι την πραγµατική διοίκηση των σχετικών διαµεσολαβητικών δραστηριοτήτων έχει το συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο. 3. Το οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο ή το Επαγγελµατικό Τµήµα του Ενιαίου Επιµελητηρίου, στην περιφέρεια του οποίου διατηρεί ο διαµεσολαβητής την εµπορική ή επαγγελµατική κατοικία του, εκδίδει δελτίο ταυτότητας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Στο δελτίο αυτό αναφέρονται η διάρκεια ισχύος του, το όνοµα και το επώνυµο του διαµεσολαβητή ή η εταιρική επωνυµία του νοµικού προσώπου, η διεύθυνση του, ο αριθµός µητρώου και, εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τα ονόµατα των φυσικών προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 2. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να επιστρέψει το ανωτέρω δελτίο στην αρχή που το εξέδωσε όταν λήξει η ισχύς του ή όταν αυτός διαγραφεί από το οικείο µητρώο. Αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής και ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ασκούν τις διαµεσολαβητικές δραστηριότητες τους υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος ή κράτη, στο µητρώο αναφέρονται επίσης το κράτος ή τα κράτη αυτά. 4. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) οργανώνει και τηρεί γενικό µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των ανωτέρω προσώπων που περιέχονται στα µητρώα που τηρούνται στα οικεία Επιµελητήρια. Στο γενικό αυτό µητρώο εγγράφονται και οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ή συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος και πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτών των διαµεσολαβητών αποστέλλονται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων από το οικείο Επιµελητήριο. 5. Κάθε Επιµελητήριο που τηρεί µητρώο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, αποστέλλει στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγµή τα καταχωριζόµενα στο µητρώο του στοιχεία. Η καταχώριση αυτή γίνεται ατελώς. 6. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώνει αµέσως το οικείο µητρώο για κάθε µεταβολή, η οποία αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο µητρώο. Επίσης ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής οφείλει να ενηµερώσει αµέσως το µητρώο ότι προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού µεσολαβητή ή να διακόψει αυτήν, πριν από την δήλωση έναρξης ή διακοπής, αντίστοιχα. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και η ασφαλιστική ή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων, ενεργεί ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. 7. Ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ή συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές εγγεγραµµένοι στο οικείο µητρώο του αρµοδίου Επιµελητηρίου µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Κοινότητα, τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης όσο και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6, ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαµεσολάβηση, περιλαµβανοµένης και της διαµεσολάβησης από συνδεδεµένους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ασκούν τα πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο οικείο µητρώο των αρµοδίων Επιµελητηρίων. Αρθρο: 4

6 Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα (άρθρο 4 της Οδηγίας) 1. Κάθε ενδιαφερόµενος που ζητεί την εγγραφή του στο οικείο µητρώο ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, υποβάλλει τα ακόλουθα: Α. Αν πρόκειται για δραστηριότητα µελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συµβάσεων µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή µεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων, για την διεύρυνση των εργασιών τους (ασφαλιστικός σύµβουλος) έναντι αµοιβής: α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστο τριών µηνών για έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ' υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί, δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, ε) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές γνώσεις. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται αν διαθέτει, αποδεδειγµένα, διετή τουλάχιστον εµπειρία σε υπηρεσίες που περιγράφονται στην περίπτωση Α ή εµπειρία ενός έτους στις υπηρεσίες αυτές και πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, στ) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ευρώ κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ' ονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται κάθε πέντε χρόνια, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται στην Eurostat. Η πρώτη αναπροσαρµογή θα γίνει µετά την 15η Ιανουαρίου Ο ασφαλιστικός σύµβουλος συνδέεται µε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή µεσίτη ή συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε σύµβαση έργου, δεν δικαιούται όµως V αντιπροσωπεύει ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή µεσίτη και να υπογράφει ασφαλιστήρια. Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί, µε ειδική συµφωνία ν' αναθέτει στον ασφαλιστικό σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Β. Αν πρόκειται για δραστηριότητες έναντι αµοιβής (ί) παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής, προσυπογραφής ή σύναψης από τον ίδιο ή µέσω άλλου και για λογαριασµό µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών ή µεσιτικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συµβάσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), (ϋ)

7 φέρει σε επαφή ασφαλιζόµενους ή αντασφαλιζόµενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατ' εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς δέσµευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι αµοιβής καταβαλλόµενης από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, (iii) διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, παραλαβής της αποδοχής της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και της έγκρισης του ασφαλιζόµενου ή αντασφαλιζοµένου και παροχής βοήθειας για τη διαχείριση και την εκτέλεση της, ιδίως κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (µεσίτης ασφαλίσεων). α. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του εδαφίου Α, β. έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι: ι) έχει εργασθεί επίτέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών την διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή µεσιτείας ή ως µεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικός σύµβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής µεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ιι) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. ι, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέµατα, ή γ) έχει εργασθεί επί δύο έτη µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, ή δ) έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, ή ε) έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Για την εγγραφή διαµεσολαβητή ως ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων στο οικείο µητρώο, απαιτείται επιπλέον η κατοχή γενικών εµπορικών ή επαγγελµατικών γνώσεων που αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 7 παρ.1ε και 15 παρ.3 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει. 3. Για την εγγραφή συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο οικείο µητρώο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, η ασφαλιστική επιχείρηση, τα ασφαλιστικά προϊόντα της οποίας διαθέτει, οφείλει να καταθέσει στο οικείο Επιµελητήριο βεβαίωση µε την οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Α ή, όπου αυτό είναι αναγκαίο και της παραγράφου 1 περίπτωση Β. Αν ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός µεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, πρέπει επιπλέον να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου Για την εγγραφή στο οικείο µητρώο νοµικού προσώπου ως ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α, εδ. α-στ, αντίστοιχα, αφορούν: α. το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης, β. τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές. 5. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται στο οικείο

8 Επιµελητήριο, το οποίο και προβαίνει στον αναγκαίο για την εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, έλεγχο τους. 6. Σε κάθε περίπτωση, η αρµόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση πρέπει να έχουν αποδεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας τους. 7. Για την έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή πρέπει να πληρούνται σε µόνιµη βάση οι επαγγελµατικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται από το αρµόδιο Επιµελητήριο ανά τριετία. Σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαγράφεται από το µητρώο. Εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διενεργεί διασυνοριακές ασφαλιστικές εργασίες διαµεσολάβησης η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ενηµερώνει το Κράτος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή, µε όλα τα πρόσφορα µέσα. Το αρµόδιο Επιµελητήριο χορηγεί στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά µε την εγγραφή του στα Μητρώα και τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχεία α & β και στην περίπτωση νοµικού προσώπου το όνοµα ή τα ονόµατα του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 8. Ο πελάτης, καταβάλλοντος καλόπιστα το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς τον ασφαλιστή και αν ακόµη ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στον ασφαλιστή, εκτός αν ο πελάτης, ενεργώντας µε δόλο καταβάλει το ασφάλιστρο σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, ο οποίος δεν έχει εξουσία από την ασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει ο ασφαλιστής. Ο ασφαλιστής ή αντασφαλιστής, καταβάλλοντος χρηµατικά ποσά στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή υπέρ του ασφαλισµένου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση του παρά µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι τα χρηµατικά ποσά. Αρθρο: 4 Ηµ/νία: Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα (άρθρο 4 της Οδηγίας) Σχόλια H περ. ε της παρ. 1Α του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100 / Κάθε ενδιαφερόµενος που ζητεί την εγγραφή του στο οικείο µητρώο ως ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, υποβάλλει τα ακόλουθα: Α. Αν πρόκειται για δραστηριότητα µελέτης της αγοράς, παρουσίασης και πρότασης λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συµβάσεων µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή µεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων, για την διεύρυνση των εργασιών τους (ασφαλιστικός σύµβουλος) έναντι

9 αµοιβής: α) απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή ισότιµου ή ισοδύναµου σχολείου, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, β) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση τουλάχιστο τριών µηνών για έγκληµα κατά της περιουσίας ή σχετιζόµενο µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεµπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ' υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών, γ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει πτωχεύσει ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί, δ) πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, «ε) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατέχει γενικές εµπορικές ή επαγγελµατικές γνώσεις.» στ) έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά ευρώ κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις. Η ασφάλιση αυτή δεν απαιτείται, αν η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση επ' ονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, έχει παράσχει την ασφάλιση αυτή ή έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρµόζονται κάθε πέντε χρόνια, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται στην Eurostat. Η πρώτη αναπροσαρµογή θα γίνει µετά την 15η Ιανουαρίου Ο ασφαλιστικός σύµβουλος συνδέεται µε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή µεσίτη ή συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε σύµβαση έργου, δεν δικαιούται όµως V αντιπροσωπεύει ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό πράκτορα ή µεσίτη και να υπογράφει ασφαλιστήρια. Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί, µε ειδική συµφωνία ν' αναθέτει στον ασφαλιστικό σύµβουλο την είσπραξη ασφαλίστρων. Β. Αν πρόκειται για δραστηριότητες έναντι αµοιβής (ί) παρουσίασης, πρότασης, προπαρασκευής, προσυπογραφής ή σύναψης από τον ίδιο ή µέσω άλλου και για λογαριασµό µιας ή περισσότερων ασφαλιστικών ή µεσιτικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συµβάσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), (ϋ) φέρει σε επαφή ασφαλιζόµενους ή αντασφαλιζόµενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατ' εντολή του ασφαλιζόµενου, χωρίς δέσµευση ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι αµοιβής καταβαλλόµενης από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, (iii) διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συµβάσεων, παραλαβής της αποδοχής της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και της έγκρισης του ασφαλιζόµενου ή αντασφαλιζοµένου και παροχής βοήθειας για τη διαχείριση και την εκτέλεση της, ιδίως κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης (µεσίτης ασφαλίσεων). α. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. α-στ του εδαφίου Α, β. έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι: ι) έχει εργασθεί επίτέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών την διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή µεσιτείας ή ως µεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικός σύµβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής µεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισµού ασφαλιστικών συµβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην

10 Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ιι) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. ι, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέµατα, ή γ) έχει εργασθεί επί δύο έτη µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, ή δ) έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, αν έχει µεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέµατα, ή ε) έχει διατελέσει επί δύο χρόνια ως νόµιµος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόµιµος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Για την εγγραφή διαµεσολαβητή ως ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού πράκτορα ή µεσίτη ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων στο οικείο µητρώο, απαιτείται επιπλέον η κατοχή γενικών εµπορικών ή επαγγελµατικών γνώσεων που αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 7 παρ.1ε και 15 παρ.3 του ν. 1569/1985, όπως ισχύει. 3. Για την εγγραφή συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο οικείο µητρώο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, η ασφαλιστική επιχείρηση, τα ασφαλιστικά προϊόντα της οποίας διαθέτει, οφείλει να καταθέσει στο οικείο Επιµελητήριο βεβαίωση µε την οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περίπτωση Α ή, όπου αυτό είναι αναγκαίο και της παραγράφου 1 περίπτωση Β. Αν ο συνδεδεµένος ασφαλιστικός µεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, πρέπει επιπλέον να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της παραγράφου Για την εγγραφή στο οικείο µητρώο νοµικού προσώπου ως ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α, εδ. α-στ, αντίστοιχα, αφορούν: α. το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης, β. τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές. 5. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται στο οικείο Επιµελητήριο, το οποίο και προβαίνει στον αναγκαίο για την εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής, έλεγχο τους. 6. Σε κάθε περίπτωση, η αρµόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση πρέπει να έχουν αποδεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας τους. 7. Για την έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή πρέπει να πληρούνται σε µόνιµη βάση οι επαγγελµατικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται από το αρµόδιο Επιµελητήριο ανά τριετία. Σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαγράφεται από το µητρώο. Εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διενεργεί διασυνοριακές ασφαλιστικές εργασίες διαµεσολάβησης η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ενηµερώνει το Κράτος υποδοχής για

11 τη διαγραφή αυτή, µε όλα τα πρόσφορα µέσα. Το αρµόδιο Επιµελητήριο χορηγεί στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά µε την εγγραφή του στα Μητρώα και τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχεία α & β και στην περίπτωση νοµικού προσώπου το όνοµα ή τα ονόµατα του φυσικού ή των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 8. Ο πελάτης, καταβάλλοντος καλόπιστα το ασφάλιστρο στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς τον ασφαλιστή και αν ακόµη ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν αποδώσει το ασφάλιστρο στον ασφαλιστή, εκτός αν ο πελάτης, ενεργώντας µε δόλο καταβάλει το ασφάλιστρο σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, ο οποίος δεν έχει εξουσία από την ασφαλιστική επιχείρηση να εισπράττει ασφάλιστρα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του δόλου του πελάτη φέρει ο ασφαλιστής. Ο ασφαλιστής ή αντασφαλιστής, καταβάλλοντος χρηµατικά ποσά στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή υπέρ του ασφαλισµένου, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση του παρά µόνον αν ο πελάτης εισπράξει πράγµατι τα χρηµατικά ποσά. Αρθρο: 5 Ηµ/νία: ιατήρηση κεκτηµένων δικαιωµάτων (άρθρο 5 της Οδηγίας) Σχόλια Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 του παρόντος τίθεται όπως ανικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100/ Τα πρόσωπα που ασκούσαν, πριν από τον Σεπτέµβριο 2000 δραστηριότητες ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και είχαν εγγραφεί στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, µε επίπεδο κατάρτισης και εµπειρίας αντίστοιχο εκείνου που απαιτεί το διάταγµα αυτό, εγγράφονται αυτόµατα στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της περίπτωσης στ, της παρ. 1Α του άρθρου 4. Τα πρόσωπα που ασκούσαν από το Σεπτέµβριο 2000 µέχρι και την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού, δραστηριότητες ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και είχαν εγγραφεί σε µητρώο, επανεγγράφονται σ' αυτό µε απόφαση του οικείου Επιµελητηρίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του ν. 1569/1985 και της περίπτωσης στ, της παρ. 1Α του άρθρου 4 του παρόντος. «Οι συντονιστές ασφαλιστικών συµβούλων που ασκούσαν αποδεδειγµένα το επάγγελµα αυτό πριν από την 16η Μαΐου 1997 και είχαν δικαίωµα εγγραφής σε µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183 Α ), όπως ισχύει, και το άρθρο 36 παράγραφος 31 του ν. 2496/1997 και εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελµά τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να εγγραφούν στο οικείο µητρώο ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µέχρι την 30ή Ιουνίου 2007, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1Α του άρθρου 4 του παρόντος.» Η απόδειξη της άσκησης του επαγγέλµατος αυτού γίνεται µε την υποβολή σχετικής σύµβασης µε ασφαλιστική επιχείρηση, που είχε συναφθεί πριν από την 16 Μαίου 1997 ή σχετικής βεβαίωσης ασφαλιστικής επιχείρησης για την άσκηση του επαγγέλµατος πριν από την ηµεροµηνία αυτή και βεβαίωση της αρµόδιας ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ότι ο ενδιαφερόµενος είχε υποβάλει δήλωση άσκησης δραστηριότητας ασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Αρθρο: 6

12 Γνωστοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη.(άρθρο 6 της Οδηγίας) 1. Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε περισσότερα κράτη µέλη µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενηµερώνει την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εντός προθεσµίας ενός µηνός µετά την ενηµέρωση αυτή, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής που το επιθυµούν, την πρόθεση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και ενηµερώνει ταυτόχρονα τον ενδιαφερόµενο διαµεσολαβητή. Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητα του ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία πληροφορήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει αµέσως τη δραστηριότητα του αν το κράτος µέλος υποδοχής δεν επιθυµεί να λαµβάνει τη σχετική γνωστοποίηση. 2. Ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής εγγεγραµµένος σε µητρώο άλλου κράτους µέλους, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης την πρόθεση του να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα και έχει παρέλθει ένας µήνας από τη σχετική γνωστοποίηση. Κατά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης δραστηριοποίησης στην Ελλάδα µε καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής υποβάλλει στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ηµεδαπής το όνοµα και το επώνυµο του διαµεσολαβητή ή την εταιρική επωνυµία του, τη διεύθυνση του, τον αριθµό µητρώου του και τα κράτη µέλη στα οποία αυτός δραστηριοποιείται. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 εφαρµόζονται αναλόγως για τον νόµιµο αντιπρόσωπο, τον ειδικό αντιπρόσωπο ή τον φορολογικό αντιπρόσωπο. Αρθρο: 7 Αρµόδιες Αρχές(άρθρο 7 της Οδηγίας) 1. Αρµόδια αρχή για την διασφάλιση της εφαρµογής του παρόντος, ορίζεται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 2. Το µητρώο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών τηρείται από τα αρµόδια Επιµελητήρια. Αρθρο: 8

13 Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών(άρθρο 9 της Οδηγίας) 1. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών προκειµένου να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. 2. Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε τους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές στους οποίους έχουν επιβληθεί µέτρα ή κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 του παρόντος, οι δε πληροφορίες αυτές ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσµα την διαγραφή των διαµεσολαβητών από το οικείο µητρώο. Επί πλέον οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία µετά από αίτηση µιας από τις αρχές αυτές. 3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε το παρόν διάταγµα, οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 (EEL 228/ ) για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/3S7/ ΕΟΚ (Τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής, στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 Νοεµβρίου 1992 (EEL 360/ ), για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (Τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) όπως αυτές υιοθετήθηκαν από το π.δ. 252/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/1986). Αρθρο: 9 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ( ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ) Κυρώσεις(άρθρο 8 της Οδηγίας) 1. Κάθε πρόσωπο, είτε πρόκειται περί Έλληνος υπηκόου, είτε περί υπηκόου κράτους µέλους, που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, χωρίς να έχει εγγραφεί σε µητρώο Επιµελητηρίου ή σε σχετικό µητρώο κράτους µέλους µε την αντίστοιχη ιδιότητα, τιµωρείται µε τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 1 άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν η πράξη του τιµωρείται βαρύτερα µε άλλες διατάξεις και µε πρόστιµο έως ευρώ, που επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από διαπίστωση της παράβασης µε πράξη της αρµόδιας αρχής. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, µε τις πιο πάνω ποινές τιµωρούνται οι νόµιµοι εκπρόσωποι του (παρ.2 άρθρου 3 ν. 1569/1985 Φ.Ε.Κ. Α/183). 2. Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, εκπρόσωποι ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, είτε πρόκειται περί Έλληνος υπηκόου είτε περί υπηκόου κράτους µέλους, που χρησιµοποιεί στις υπηρεσίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης ή στις υπηρεσίες συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί σε σχετικό µητρώο Επιµελητηρίου ή αντίστοιχο µητρώο κράτους µέλους µε την αντίστοιχη ιδιότητα, τιµωρούνται µε τις ίδιες ποινές και πρόστιµο που προβλέπονται στην παρ. 1.

14 Αρθρο: 10 Καταγγελίες(άρθρα 10 & 11 της Οδηγίας) 1. Ασφαλισµένοι, αντισυµβαλλόµενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία, στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του διατάγµατος αυτού, ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δηµόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις, που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία µπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόµενο διαµεσολαβητή. Για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 298/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/133), κατόπιν προηγούµενης ακροάσεως του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για την βασιµότητα των καταγγελλοµένων και των παρεχοµένων εξηγήσεων από τον καταγγελλόµενο. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου αιτιολογηµένη απάντηση προς τον καταγγέλλοντα. 2. Αν τα εµπλεκόµενα µέρη αποδέχονται, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης µπορεί να παραπέµψει την διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή ν. 3297/ (Φ.Ε.Κ. Α/259), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εµπλεκοµένων µερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων. Αρθρο: 11 Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι διαµεσολαβητές (άρθρο 12 της Οδηγίας) 1. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, πριν τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης και, αν είναι αναγκαίο, σε περίπτωση τροποποίησης ή ανανέωσης αυτής, παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: α) την ταυτότητα και διεύθυνση του, β) το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τα µέσα για την εξακρίβωση της εγγραφής του, γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή του σε συγκεκριµένη ασφαλιστική επιχείρηση, όταν η συµµετοχή του υπερβαίνει το 10% των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής, δ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή µητρικής επιχείρησης συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, ε) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και σε κάθε ενδιαφερόµενο, να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και, ενδεχοµένως, για τις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης των διαφορών που

15 προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10. Για την προτεινόµενη σύµβαση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ενηµερώνει επιπλέον τον πελάτη για το κατά πόσον: α) παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου 2 να παρέχει αµερόληπτη ανάλυση, ή β) έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αποκλειστικά σε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, µετά από σχετικό αίτηµα του πελάτη, ενηµερώνει αυτόν για τις επωνυµίες των συγκεκριµένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή γ) δεν έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης αποκλειστικά σε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ούτε παρέχει συµβουλές βάσει αµερόληπτης ανάλυσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, µετά από σχετικό αίτηµα του πελάτη, οφείλει να ενηµερώσει αυτόν για τις επωνυµίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες µπορεί να ασκεί και πράγµατι ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ότι µία συγκεκριµένη πληροφορία παρέχεται µόνο µετά από αίτηµα του πελάτη, ο πελάτης ενηµερώνεται σχετικά µε το δικαίωµα του να ζητεί την πληροφορία αυτή. 2. Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παρέχει συµβουλές στον πελάτη βάσει αµερόληπτης ανάλυσης και τον πληροφορεί σχετικά, οφείλει να τις παρέχει µε βάση την ανάλυση επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προτείνει, σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, την ασφαλιστική σύµβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη. 3. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης ασφάλισης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πρέπει, τουλάχιστον, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο πελάτης, να διευκρινίζει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές που δίδονται σε αυτόν, σχετικά µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόµενης ασφαλιστικής σύµβασης. 4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2 και 3 δεν χρειάζεται να παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής διαµεσολαβεί στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων και στην περίπτωση αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Αρθρο: 12 Όροι ενηµέρωσης(άρθρο 13 της Οδηγίας) 1. Κάθε πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 11 γνωστοποιείται: α) γραπτώς ή επί σταθερού εναποθέµατος διαθεσίµου και προσιτού στον πελάτη,

16 β) µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη, γ) σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους οι συµβαλλόµενοι. 2. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στην περ. α' της προηγουµένης παραγράφου, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 µπορούν να παρέχονται προφορικά εφόσον το ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται άµεση κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες παρέχονται στον πελάτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης. 3. Σε περίπτωση ασφάλισης από απόσταση, οι πληροφορίες που δίδονται προηγουµένως στον πελάτη συνάδουν προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και διέπουν την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον πελάτη πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης. Αρθρο: 13 Μεταβατική ιάταξη Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της αρµόδιας αρχής, που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 2, αρµόδια αρχή είναι η ιεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αρθρο: 14 Από την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού καταργείται κάθε διάταξη του ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/183) που έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος καθώς και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού ή ανάγεται σε θέµατα ρυθµιζόµενα από αυτό. Αρθρο: 15 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του διατάγµατος αυτού ανατρέχει στην µε εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν επιβολή κυρώσεων των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2002 (OR. en) 2000/0213 (COD) PE-CONS 3639/02 SURE 34 CODEC 834 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉ Επωνυμία: Διακριτικός Τίτλος: Έδρα & Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930,

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, 3.12.2004 Αριθμός 821 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Ο Έφορος Ασφαλίσεων με απόφαση του όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 N. 153(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85

Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 Κωδικοποίηση του Ν. 1569/85 " ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώµατος ειδικών πραγµατογνωµόνων τροχαίων ατυχηµάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Φ. ΑΝ ΡΙΑΝΑ Προς: Τους Εξαγωγείς - Μέλη του Ε.Β.Ε. Πειραιώς Τηλέφωνο: , Fax:

Πληροφορίες: Φ. ΑΝ ΡΙΑΝΑ Προς: Τους Εξαγωγείς - Μέλη του Ε.Β.Ε. Πειραιώς Τηλέφωνο: , Fax: ιεύθυνση : E.B. Πειραιάς, 2 εκεμβρίου 2009 Τμήμα : ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 13852 Πληροφορίες: Φ. ΑΝ ΡΙΑΝΑ Προς: Τους Εξαγωγείς - Μέλη του Ε.Β.Ε. Πειραιώς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Φ. Ανδριάνα Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 4177241-5,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των Προσώπων που ασκούν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Μεσίτης Ακινήτων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Μεσίτης Ακινήτων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Μεσίτης Ακινήτων Μεσίτης Ακινήτων είναι το πρόσωπο που υποδεικνύει ευκαιρίες ή μεσολαβεί για τη σύναψη συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Επαγγελµατικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης

Κανονισµός Επαγγελµατικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Κανονισµός Επαγγελµατικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα