ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Eπιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις καθώς και τήρηση πρόσθετων ή ει δικότερων προϋποθέσεων και διενέργεια πρόσθε των ελέγχων, για την έκδοση συγκεκριμένης άδει ας χρήσης νερού ή και εκτέλεσης συγκεκριμένης κατηγορίας έργου, για την προστασία του υδατι κού δυναμικού του Ν. Ηλείας Έγκριση των προγραμμάτων δύο ειδικοτήτων: Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων» Έγκριση προγράμματος της νέας ειδικότητας «Τε χνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλή των», σύμφωνα με το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci II European RecyOccupation Profile (Implementation of the European core occupational profile RecyOccupation D/03/B/FF/PP ), στο οποίο συμμετείχε ο Ο.Ε.Ε.Κ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του ν. 3432/2006) Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Νικόλαο Βαλσάμη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531 (1) Eπιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λει τουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περι στάσεις καθώς και τήρηση πρόσθετων ή ειδικότερων προϋποθέσεων και διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, για την έκδοση συγκεκριμένης άδειας χρήσης νε ρού ή και εκτέλεσης συγκεκριμένης κατηγορίας έρ γου, για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Ηλείας. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Το ν. 2503/1997 «περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στε ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2006 λέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Το ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201) «Περί Διαχείρισης υδα τικών πόρων και άλλες διατάξεις». 3. Το νόμο 1650/ (ΦΕΚ Α 160/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθη κε με το ν. 3010/ (ΦΕΚ Α 91/ ) Εναρμό νιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/1961 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 4. Τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ Α ) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 5. Το π.δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α 100/ ) «Χαρακτηρι σμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών». 6. Το π.δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 61/ ) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδα τικών Πόρων της Περιφέρειας». 7. Την υπ αριθμ. Φ/16/6631/1989 (Φ.Ε.Κ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων αρδευτικών αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του στην άρδευση». 8. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/1991 (Φ.Ε.Κ. Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κα τώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτή των για την ορθολογική χρήση νερού στην Ύδρευση». 9. Το π.δ. 43/02 (ΦΕΚ Α 43/ ) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές». 10. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρί ου 1998 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 4 αυτής. 11. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Περί διάρθρωσης της Διεύ θυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 12. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ Β ) κοινή υπουργική απόφαση Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικα σία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών. 13. Την υπ αριθμ. 50/ απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας που δημοσιεύθηκε

2 15388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με την υπ αριθμ. 1615/ απόφαση Νομάρχη και ορίζει απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμι στικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Ηλείας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 61/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας. 14. Το υπ αριθμ. 337/ έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 15. Το υπ αριθμ. 509/ έγγραφο της Διεύθυν σης Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια, πριν από την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή τη χρήση νερού. Οι άδειες εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή με Κοινή Απόφαση Γε νικών Γραμματέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα οριζόμε να στο ν. 3199/2003, την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /2005 και το π.δ. 60/1998 και τους κάτωθι επί πλέον όρους και προϋποθέσεις: I. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Πηγή: α) Κάθε φυσική εκφόρτιση της υπόγειας υδρο φορίας, με παροχή μεγαλύτερη ή ίση των 4 m3/h κατά τη κρίσιμη περίοδο (Αύγουστο Σεπτέμβριο), με ή χωρίς υδρομαστευτικό έργο. β) Κάθε φυσική εκφόρτιση της υπόγειας υδροφορίας με υδρομαστευτικό έργο ή όχι που χρησιμοποιείται για ύδρευση ή για άρδευση συλλογικού φορέα. 2. Εκτεταμένα έργα υδροληψίας από υπόγειους υδρο φορείς: Τάφροι, στοές, συνδυασμός φρεάτων στοών ή φρε άτων τάφρων κλπ. Τάφρος: Κάθε εκσκαφή βάθους μέχρι 5 μέτρα που εκμεταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα. 3. Σημειακά έργα υδροληψίας από υπόγειους υδρο φορείς: i. Πηγάδι: Κάθε εκσκαφή με διάμετρο 1 3 m και βά θος μεγαλύτερο των 5 m, που εκμεταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα. ii. Μικρή γεώτρηση: Κάθε γεώτρηση βάθους μέχρι 20 μέτρων, εσωτερικής διαμέτρου τελικής σωλήνωσης έως 4 που αντλείται με φυγόκεντρο αντλία ή αντλία βαθέων φρεάτων διαμέτρου μέχρι 2,5. iii. Μεγάλη γεώτρηση: Κάθε γεώτρηση βάθους μεγαλύ τερου των 20 μέτρων και εσωτερικής διαμέτρου τελικής σωλήνωσης μεγαλύτερης των τεσσάρων ιντσών (4 ). 4. Νόμιμα έργα υδροληψίας είναι: i. Tα έργα υδροληψίας για τα οποία έχει εκδοθεί ενιαία άδεια χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποί ησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το ν. 1739/1987 και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αυτή. ii. Τα έργα υδροληψίας που αδειοδοτήθηκαν με βάση τον ν. 3199/2003. iii. Τα έργα υδροληψίας που κατασκευάστηκαν πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987. iv. Το έργο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια εκτέλε σής του και για τόσο χρόνο όσο ορίζεται σε αυτή για περάτωσή του. v. Το έργο για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εκτέλεσης και εκκρεμεί η χορήγηση της άδειας. 5. Συλλογικοί φορείς: Στους συλλογικούς φορείς περιλαμβάνονται Δημόσιο, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νο μαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμοι, Κοινότητες, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), Αρ δευτικοί και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, καθώς και Αρ δευτικοί Σύλλογοι που λειτουργούν με καταστατικό με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν ιδιόκτητη αγροτική εκμετάλλευση. ΙI. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας χρήσης νερού στις παρακάτω περιοχές του Νομού Ηλείας: 1. Σε όλη την έκταση των παράκτιων αμμοθινών και γενικώς αμμωδών σχηματισμών αιολικής προέλευσης, εκτός ειδικών περιπτώσεων που αφορούν περιορισμένη χρήση και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με την υποβολή του αιτήματος από την Υπηρεσία μας. 2. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την ακτογραμμή σε όλο το μήκος των ακτών του Νομού, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μικρές ανάγκες νερού (θερμοκήπιο, ατομικές, οικογενειακές ανάγκες κ.λ.π.) και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται. 3. Σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων γύρω από πηγάδια, γεωτρήσεις που είναι αξιοποιημένα με συλλογικά έργα ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης. 4. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια, και 250 μέτρων γύρω από γεωτρήσεις που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης, Δημοσίων Οργανισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, Ο.Ε.Β., Συν/σμών. 5. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 150 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι απο στάσεις αυτές θα μπορούν να αυξάνονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής) και κατά τη κρίση της Δ/νσης Υδάτων. 6. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 150 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης. 7. Η ανόρυξη γεωτρήσεων, πλην υδρευτικών ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης, σε ακτίνα ημικυκλίου 400 μ. ανάντη και 100 μ. κατάντη από πηγές και με τον όρο ότι δεν θα τοποθετηθούν φίλτρα στα πρώτα 30 μέτρα των γεωτρήσεων που θα ανορυχθούν ανάντη. Σε περίπτωση υφιστάμενης χρήσης του νερού της πηγής, ενεργή κατά τη τελευταία πενταετία, από μη συλλο γικό φορέα και εφόσον αποδειχθεί ότι η λειτουργία της νέας υδροληψίας έχει επιπτώσεις στη δίαιτα της πηγής, ο φορέας ύδρευσης υποχρεούται να καλύψει τις ανάγκες της υφιστάμενης χρήσης ανάλογα με το βαθμό επηρεασμού. 8. Σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων γύρω από θερμοπηγές ή αναβλύσεις γενικώς ιαματικών νερών. 9. Στις περιοχές που λειτουργούν συλλογικά αρδευ τικά έργα ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμών και Δήμων, εκτός αν πρόκειται για έργο για το οποίο απαιτείται: 1)αρδευτική χρήση νερού πέραν της αρδευτικής περιόδου που θα προκύπτει από τη μελέτη του έργου και 2)άλλη χρήση νερού εκτός της αρδευτικής που δεν μπορεί να εξυπη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρετηθεί από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η γνωμοδό τηση του φορέα του αρδευτικού έργου. 10. Στις περιοχές που κατασκευάζεται ή έχει προγραμ ματιστεί η κατασκευή συλλογικού αρδευτικού έργου του οποίου η αξιοποίηση προβλέπεται να αρχίσει μέσα σε 2 χρόνια. 11. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό ανα δασμό σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων. 12. Ελάχιστες αποστάσεις νέων υδροληψιών (γεωτρή σεων, πηγαδιών, κλπ) από: 12.1 Οδικά δίκτυα: από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 60 μέτρα και σε περίπτωση παράπλευρης οδού πέραν της οριζόμενης απόστασης από τον άξονα της κύριας οδού και 15 μέτρα από τον άξονα της παράπλευρης οδού, από τον άξονα των Επαρχιακών οδών 20 μέ τρα, από τον άξονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών 15 μέτρα, από το όριο των αγροτικών δρόμων 5 μέτρα, από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές 15 μέτρα, από τα όρια γειτονικής ιδιοκτησίας 5 μέτρα, από την όχθη επενδεδυμένων αρδευτικών τάφρων 15 μέτρα, από την όχθη ποταμών και λιμνών 20 μέτρα, από νόμιμες κατοικίες και κτίρια κοινής ωφέλειας (νοσοκομεία, σχολεία κλπ) 50 μέτρα, εκτός των υδρευτι κών υδροληψιών για κάλυψη ατομικών οικογενειακών αναγκών οι οποίες θα ανορύσονται εντός των ορίων του οικοπέδου της κατοικίας και στη μέγιστη δυνατή απόσταση από αυτή ή από γειτονική, από την περίμετρο κοιμητηρίων 200 μέτρα, από την περίμετρο Χ.Υ.Τ.Α. 300 μέτρα, από την περίμετρο Χ.Α.Δ.Α. και χώρων διάθεσης υγρών απο βλήτων των ΟΤΑ, 200 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να αυξάνονται ανάλογα με τις ειδικότερες υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση του νερού, από την περίμετρο χώρων διάθεσης υγρών απο βλήτων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών κλπ μονάδων, 150 μέτρα και ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες (σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες) μπορεί να μειώνεται ως τα 100 μέτρα. ΙΙI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου σε νέες υδροληψίες και άδειας χρήσης νερού, πέραν των προ ϋποθέσεων που ορίζονται στα ανωτέρω απαγορευτικά μέτρα, ισχύουν επί πλέον και οι κάτωθι όροι προϋ ποθέσεις: Α. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΓΡΟ ΤΙΚΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ 1. Ελάχιστη απαιτούμενη συνεχόμενη έκταση για ανόρυξη υδροληψίας για αρδευτική χρήση πέντε (5) στρέμματα, για δενδροκηπευτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, δύο (2) στρέμματα και (2) στρέμματα για μικτή αγροτική χρήση όταν η μια εκ των χρήσεων είναι η άρδευση. Η έκταση απαιτείται να είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με συμβόλαιο τουλάχιστον 10 ετών. 2. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων πη γαδιών: α. Πηγάδι από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι γεώτρηση 100 μ. β. Γεώτρηση από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι γεώ τρηση 150 μ. 3. Με εξαίρεση: 3.1 Τη περιοχή που ορίζεται δυτικά νοτιοδυτικά (κατά ντη) του δρόμου Πύργου Κάτω Σαμικού Κάτω Ξηροχω ρίου Ζαχάρως Γιαννιτσοχωρίου, από τη διασταύρωση με Κάτω Σαμικό μέχρι το όριο του Νομού, όπου: Ελάχιστη απαιτούμενη συνεχόμενη έκταση για ανόρυξη υδροληψίας για αρδευτική χρήση τέσσερα (4) στρέμματα, για δενδροκηπευτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, δύο (2) στρέμματα και (2) στρέμματα για μικτή αγροτική χρήση όταν η μια εκ των χρήσεων είναι η άρδευση Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων πηγαδιών θα είναι: α. Πηγάδι από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι γεώτρηση 80 μ. β. Γεώτρηση μικρή από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι γεώτρηση 80 μ. γ. Γεώτρηση μεγάλη από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι γεώτρηση 100μ. με τη υποχρέωση απομόνωσης των πρώτων 20 μ. 3.2 Την περιοχή που ορίζεται από την οδό που ξεκινά από το Robinson Club, περιβάλλει τη λοφώδη Περιοχή ΝΔ του Κάστρου, συναντά τον αγροτικό δρόμο που περιβάλλει το λόφο νότια (διέρχεται από το τριγω νομετρικό σημείο 145 μ. ) και συνεχίζει στο δυτικό και ΒΔ τμήμα έως την ένωσή του με τον επαρχιακό δρόμο Λεχαινών Κάστρου και κλίνει με το δρόμο Κάστρου Κάτω Παναγιάς Κυλλήνης, η ανόρυξη γεωτρήσεων θα επιτρέπεται με τον εξής επί πλέον περιορισμό: α. Το μεγαλύτερο βάθος γεώτρησης δεν θα ξεπερνά το επίπεδο της θάλασσας, για προστασία του υπόγειου υδροφόρου από την υφαλμύρινση. β. μέγιστη παροχή άντλησης έως 15 m3/h, προσαρ μοζόμενη στις κατά περίπτωση ανάγκες. 4. Τα παραπάνω ελάχιστα όρια μπορούν να αποκλί νουν μέχρι ποσοστό 10% σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σύμφωνη γνώση της Διεύθυνσης Υδάτων. 5. Οι ανωτέρω αποστάσεις ισχύουν από υπάρχουσες σε λειτουργία νόμιμες γεωτρήσεις και πηγάδια όλων των χρήσεων, εκτός των υδροληψιών συλλογικών φο ρέων για υδρευτική και αρδευτική χρήση για τις οποί ες ισχύουν οι αναφερόμενες στα απαγορευτικά μέτρα αποστάσεις. Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗ ΣΗΣ Σε περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνον έργων υδρο ληψίας για υδρευτικούς σκοπούς χορηγείται άδεια εκτέ λεσης έργου και χρήσης νερού: 1. Για κάλυψη των αναγκών των φορέων ύδρευσης (ΔΕΥΑ,ΟΤΑ, Συνδέσμων Ύδρευσης κλπ). Ελάχιστη απαι τούμενη απόσταση μεταξύ υδρευτικών έργων υδρο ληψίας από υπόγειους υδροφορείς διαφορετικών φο ρέων ύδρευσης 300 μέτρα και για τον ίδιο φορέα 100 μέτρα. 2. Για την ικανοποίηση οικογενειακών αναγκών ύδρευ σης, εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : i. Η κατοικία υφιστάμενη ή υπό ανέγερση να είναι νόμιμη (άδεια οικοδομής).

4 15390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ii. Δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο, βεβαιούμενο από την αρμόδια Δημοτική Αρχή. iii. Η κατανάλωση νερού δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ημερησίως. 3. Για την ύδρευση Ιδρυμάτων Κοινής Ωφέλειας (Νοσο κομεία, Γηροκομεία, Στρατόπεδα κ.λ.π.) ή εγκαταστάσε ων άλλων δραστηριοτήτων (Ξενοδοχεία Κάμπιγκ κλπ) θα χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου για υδρευτική χρήση ( πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότισμα πρα σίνου) όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο. Στη περίπτωση ύπαρξης δικτύου δύ ναται να χορηγείται άδεια για το πότισμα του πρασίνου και μέρους της καθαριότητας ώστε αφ ενός μεν να εξασφαλίζεται αυτονομία στην υδροδότηση (περίπτωση βλάβης δικτύου) και αφ ετέρου ο φορέας ύδρευσης να εξοικονομεί νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση. 4. Για την υδροδότηση δημόσιων χώρων και δημοσίων καταστημάτων. 5. Τα έργα θα γίνονται στην μεγαλύτερη δυνατή από σταση από τα υφιστάμενα νόμιμα γειτονικά όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες και το ιδιαίτερο υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής, δεδομένου ότι η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης χρήσης. Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παραγω γής βιοτεχνικών, βιομηχανικών, πτηνο κτηνοτροφικών, ιχθυοτροφικών μονάδων και πλυντηρίων αυτοκινήτων, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις : α) χωρίς περιορισμό έκτασης, β) στην περίπτωση που οι ανάγκες σε νερό της μονά δας είναι έως 15 m3/h η απόσταση της υδροληψίας από τις υπάρχουσες ορίζεται στα 100 μέτρα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες υπερβαίνουν 15 m3/h η απόσταση ορί ζεται στα 150 μέτρα. Οι ανάγκες σε νερό θα προσδι ορίζονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Τέλος, για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από τυχόν ρύπανση, θα πρέπει : α) Να απομονώνονται τα πρώτα 30 μ. της γεώτρησης με περιφραγματικό σωλήνα. β) Να γίνεται επιφανειακή κάλυψη του σημείου της υδροληψίας σε ακτίνα 5 μ. με σκυρόδεμα και γ) Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία / καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας με ρητή αναφο ρά στον τρόπο διάθεσης του επεξεργασμένου νερού (άρδευση, τεχνητός υγρότοπος κλπ.) που θα περιλαμ βάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Δ. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ (ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) Επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε του ριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ κ.λ.π.) για χρήση νερού πλην της ύδρευσης στις παρακάτω περιπτώσεις : 1. Μέσα στις εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το έργο υδροληψίας θα έχει εκμεταλλεύσιμη παροχή έως 15 m3/h. και θα εκτελεστεί στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση, από υφιστάμενα έργα υδροληψίας. 2. Εκτός των χώρων εγκαταστάσεων, με την προϋπό θεση ότι η υδροληψία θα απέχει από νόμιμα υφιστάμενα έργα υδροληψίας απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα ή και μικρότερη των 150 μέτρων και μέχρι 50 μέτρα εφόσον η εκμεταλλεύσιμη παροχή είναι μικρότερη των 5 m3/h. Ο χώρος εκτέλεσης του έργου και η μεταφορά του νερού θα εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο. ΙV. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 1.Επιτρέπεται η αντικατάσταση των νόμιμα υφισταμέ νων λειτουργούντων γεωτρήσεων πηγαδιών, σε περί πτωση αχρήστευσής των από τεχνικά αίτια (διάβρωση σωλήνων, καταπτώσεις τοιχ., σημαντική μείωση παρο χής κ.λ.π.) ύστερα από την έκδοση της σχετικής άδειας και με τους παρακάτω πρόσθετους όρους : i. Θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με το πα λαιό. ii. Θα απέχει μέχρι 15 μ. από το παλιό. iii. Δεν θα απέχει λιγότερο από τα λειτουργούντα γει τονικά από ότι απείχε το παλαιό, στην περίπτωση που οι αποστάσεις είναι μικρότερες των ισχυόντων στην περιοχή μέτρων. iv. Θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το πα λαιό εκτός αν άλλως καθορίσει αιτιολογημένα η Υπη ρεσία. v. Αν η αιτία της αχρήστευσης είναι η υφαλμύρινση ή θα χορηγείται άδεια με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης (μείωση παροχής ή βάθος άντλησης κ.λ.π.) κατά περίπτωση ή δεν θα χο ρηγείται άδεια εφ όσον εκτιμάται ότι η αντικατάσταση της υδροληψίας θα επιδεινώσει το πρόβλημα. vi. Η παλαιά υδροληψία που αντικαθίσταται, πρέπει να επιχωθεί εντελώς, μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία της νέας υδροληψίας, οπότε και η Δ.Ε.Η. θα διακόπτει την ηλεκτροδότηση στην παλαιά υδροληψία. 2. Η αντικατάσταση λειτουργούσας υδροληψίας που απαλλοτριώθηκε από φορείς του δημοσίου τομέα ή ορ γανισμούς κοινής ωφελείας, γίνεται για την ίδια χρήση και κατ εξαίρεση των ισχυόντων στην περιοχή περιο ριστικών μέτρων της παρούσας, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά έργα υδροληψίας στη περίπτωση μικρής εναπομένουσας έκτασης. 3. Αν κατά την αντικατάσταση ο ενδιαφερόμενος κάνει σημαντική επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Απόφαση. V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Επιτρέπεται ο καθαρισμός νόμιμα υφισταμένων υδρο ληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Για το καθαρισμό δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, αλλά στην υποβαλλόμενη Τεχνική Γεωλογική Έκθεση θα περιγρά φεται επί πλέον των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Κ.Υ.Α. με αρ.43504/2005, το υπάρχον πρόβλημα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. VI. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ Επιτρέπεται η εκβάθυνση νόμιμα υφισταμένων υδρο ληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Η άδεια χορηγείται μετά την εκτίμηση της κατάστασης του υπόγειου υδα τικού δυναμικού της περιοχής και τη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου. VII. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Αν ενδιαφερόμενος αιτείται σημαντική επέκταση χρή σης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πα ρούσα Απόφαση. Δηλαδή πρέπει το υφιστάμενο υδρολη πτικό έργο να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας για τη αιτούμενη χρήση. VIIΙ. ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Σε περίπτωση ανόρυξης μεγάλης γεώτρησης με τις προβλεπόμενες αποστάσεις σε περιοχή που υπάρ χουν και λειτουργούν κατά κύριο λόγο πηγάδια ή μικρές γεωτρήσεις, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, για την προστασία του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα, να τοπο θετήσει περιφραγματικό σωλήνα, το βάθος του οποίου θα καθορίζεται στην άδεια εκτέλεσης έργου. 2. Στη περίπτωση νέων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, πτηνο κτηνοτροφικών, ιχθυοτροφικών μονάδων, πλυ ντηρίων αυτοκινήτων, μονάδων εμφιάλωσης, ή χώρων αναψυχής κλπ που για τη λειτουργία τους ή την παρα γωγική τους διαδικασία απαιτείται χρήση νερού, τότε η εκτέλεση έργου υδροληψίας ή μεταφοράς και χρήσης νερού ή η χρήση νερού από νομίμως υφιστάμενη υδρο ληψία, θα εξετάζεται περιβαλλοντικά συνολικά με αυτή καθ αυτή τη δυναμικότητα της μονάδας και τη διάθεση των αποβλήτων της. 3. Προκειμένου για αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια, η συνέχεια της έκτασης ομάδας παραγωγών θεωρείται ότι δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων αυτής παρεμβάλλεται ζώνη έργου ή φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρόμοι, φυσικά ρέματα κ.λ.π.) ή όταν παρεμβάλλονται αγροτεμάχια που αρδεύονται από άλλη υδροληψία. 4. Όταν δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών στην ίδια περιοχή και δεν έχουν τις προϋποθέσεις (προ βλεπόμενες αποστάσεις, προβλεπόμενη έκταση κ.λ.π.) για χορήγηση ατομικών αδειών, μπορεί να χορηγείται άδεια μόνον μιας γεώτρησης ή ενός πηγαδιού κοινής εκμετάλλευσης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 5. Όλες ανεξαιρέτως οι λειτουργούσες υδροληψίες υποχρεούνται να διαθέτουν υδρόμετρο σε λειτουργία, για τη καταγραφή και τον έλεγχο της καταναλισκόμε νης ποσότητας νερού. Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να καταναλώνει ετησίως τις ποσότητες νερού που αναγρά φονται στην άδειά του οι οποίες έχουν υπολογιστεί για τη κάλυψη των πραγματικών του αναγκών. 6. Σε περίπτωση που γεώτρηση έχει αρτεσιανή ροή ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο στό μιο της γεώτρησης σωλήνα βιδωτό ίδιας διαμέτρου με αυτή της τελικής σωλήνωσης, κατάλληλου ύψους για εξισορρόπηση της αρτεσιανής ροής και βάνα εξόδου του νερού ώστε να γίνεται χρήση του νερού μόνο όταν απαιτείται και όχι κατασπατάληση αυτού. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με στοιχεία εγκεκρι μένων μελετών, (ΙΓΜΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας κ.λ.π.) υπεράντληση υπόγειου υδροφόρου ή υποβάθμισης της ποιότητας του νερού των υδροληψιών μια περιοχής, θα τροποποιείται η παρούσα σε ότι αφορά τις αποστά σεις αλλά και στις αντλούμενες ποσότητες νερού από κάθε λειτουργούσα υδροληψία. 8. Με τη κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστατευ όμενων Περιοχών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4του Ν,3199/03),μπορεί να καθορίζονται ειδικά μέτρα για την προστασία αποκλειστικά και μόνο των υδρευτικών υδροληψιών που ανήκουν σε φορείς ύδρευ σης, όπως και ειδικότερων μέτρων για τις υπόλοιπες περιοχές που θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Π.Π.. Στη περίπτωση αυτή προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας θα αποτελεί η συμβατότητα με τις δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Ε.Μ.Π.Π. 9. Κατ εξαίρεση των αναφερόμενων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα της παρούσας Απόφασης θα χορηγείται: a. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού αυστηρά για Πυρόσβεση οποιουδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιω τικού ή φυσικού προσώπου b. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού υπό όρους και προϋποθέσεις, εκτιμώντας τη δυναμικότητα επάρ κεια της υδροφορίας της περιοχής για i. Την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας εργοταξίων έργων Εθνικής Σημασίας. ii. Τη κάλυψη των αναγκών υδροδότησης (πυρόσβεση, πότισμα πρασίνου, πλύσιμο οδοστρώματος σε περίπτω ση δυστυχήματος, κλπ) των Εθνικών και Επαρχιακών οδών. ΙΧ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, τα απαι τούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης αδει ών καθορίζονται στη Κ.Υ.Α. με αρ.43504/2005 (ΦΕΚ Β 1784/ ) Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών. Όλα τα αιτή ματα του Ν. Ηλείας υποβάλλονται στη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 2. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξι οποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο. 3. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης υδατικών πόρων που αφορούν λεκάνη απορρο ής ποταμού εκτεινόμενη στα διοικητικά όρια περισσό τερων Περιφερειών, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Γ.Γ. Περιφέρειας, εκτός αν η προβλεπό μενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ορίσει κατανομή αρμο διοτήτων μεταξύ των Περιφερειών ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες θα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. 4. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξι οποίησης υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κα τηγορίες: α. Άδειες χρήσης νερού. β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροηλε κτρικών έργων ισχύος μέχρι 10 MW, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6/Φ1/2000/ (Β 158), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Δ6/Φ1/10200/ (Β 902) και ισχύει σήμερα. 5. Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδα τικών πόρων για τη λειτουργία του οποίου θα απαιτηθεί και χρήση νερού, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρή σης νερού υποβάλλεται μετά την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου. 6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού και άδειας ανανέωσης χρήσης νερού, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα IV της

6 15392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥΑ 43504/2005, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα V της ΚΥΑ 43504/2005, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ενιαίας άδειας χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιο ποίησης υδατικών πόρων αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα VΙ της ΚΥΑ 43504/2005, που αποτελεί ανα πόσπαστο τμήμα της και αφορά τα μικρά υδροηλε κτρικά έργα. 9. Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να καθορίζουν αιτιολογημένα, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πρό σθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. 10. Οι άδειες αφορούν αυστηρά μόνο τη χρήση ή/ και το έργο για το οποίο εκδόθηκαν. 11. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των ανα γκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας. 12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έξι (6) μηνών, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 13. Εξαιρούνται της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου των έξι (6) μηνών: 1) τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με την άδεια εγκατάστασης αυτού και 2) μεγάλα έργα συλ λογικών φορέων όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 14. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους καθώς και τη διάρκεια ισχύος της από φασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον αυτή απαιτείται. 15. Στους παραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδομένων αδειών επιβάλλονται από τη Δ/νση Υδάτων οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3199/ Σε περίπτωση μη επιτυχούς γεώτρησης, ο ενδιαφε ρόμενος πρέπει να υποβάλει (όπως και στην περίπτωση επιτυχούς ανόρυξης), στην Δ/νση Υδάτων και σε χρο νικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, αναφέρο ντας ότι το έργο εκτελέσθηκε με βάση την σχετική με αριθμ. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδας, επισυνάπτοντας την έκθεση του επιβλέποντος του έργου γεωλόγου μελετητή με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης. Η Διεύθυνση Υδάτων θα μεριμνά και για την ακύρωση του Κ.Α. που είχε εκδοθεί. Χ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ βέρνησης και εφεξής και μέχρι την τροποποίησή της ή την κατάργησή της. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ αριθμ. 50/ απόφαση του Νο μαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας «Απαγορευ τικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστα σίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Ηλείας, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.61/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας. 3. Μεταβατικές διατάξεις:τα αιτήματα για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή εκκρεμεί η έκδοση άδειας από τη Δ/νση Υδάτων, θα εξετάζονται με την υφιστάμενη ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση. 4. Από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. Πάτρα, 18 Ιουλίου 2006 Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ F Αριθμ. Δ /18536 (2) Έγκριση των προγραμμάτων δύο ειδικοτήτων: Στέλε χος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκ δοτικών Επιχειρήσεων». ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β / ) «Κα νονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» Απόφαση του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β ) απόφαση Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ θηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 722/ Την απόφαση επί του θέματος 6α της με αριθμό 22/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 5. Την υπ αριθμ. Δ/15916/ απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των προγραμμάτων δύο ειδικοτήτων Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων. 6. Την Εισήγηση της, υπό στοιχείο 4, Ομάδας Εργασί ας για τη με\έτη των προγραμμάτων των Ειδικοτήτων: Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων προς τη Δ/νση Κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ., που φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης Κα τάρτισης. 7. Την υπ αριθμ. 16/1998 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έγκρισης της μορφής του Οδηγού Κατάρτισης. 8. Την απόφαση επί του θέματος 10 β της με αριθμό 27/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., απο φασίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α. Την έγκριση των Προγραμμάτων των Ειδικοτή των: 1. Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων ΓΕΛ 2. Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων ΓΕΛ Β. Την ένταξη των ανωτέρω ειδικοτήτων στον Τομέα «Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», στην Ομάδα «Οικονομικών». Δεν προκαλείται δαπάνη από την παρούσα απόφα ση. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ F Αριθμ. Δ/18535 (3) Έγκριση προγράμματος της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων», σύμφω να με το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci II European RecyOccupation Profile (Implementation of the European core occupational profile RecyOccupation D/03/B/FF/PP ), στο οποίο συμμετείχε ο Ο.Ε.Ε.Κ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β / ) «Κα νονισμός Λειτουογίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. 1994/819/ΕΚ Απόφαση της Ε.Ε. με την οποία θεσπίστηκε το Κοινοτικό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, καθώς και το δεύτερο στάδιο δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του Κοινοτικού Προγράμματος Leonardo da Vinci. 4. Την υπ αριθμ. 1999/382/ΕΚ Απόφαση της Ε.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ri δεύτερη φάση του Προγράμματος Leonardo da Vinci II για την περίοδο Την υπ αριθμ. 8/2000 Απόφαση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα RecyOccupation. 6. Την υπογεγραμμένη από τους εταίρους Σύμβαση του Προγράμματος RecyOccupation Profile με αριθμό 2002DE/03/B/FF/PP και την εξ αυτής υποχρέωση του Ο.E.E.K. για τη δημιουργία σχετικής ειδικότητας με πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης και την λειτουργία της ειδικότητας στα Ι.Ε.Κ. 7. Την υπ αριθμ. 1/2002 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με την οποία ορίστηκαν οι Ιωάννης Μαρκόπουλος και Νικόλαος Χρυσόγελος, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, ως μέλη της Εθνικής Συμ βουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Board) για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα RecyOccupation. 8. Το γεγονός ότι η Ε.Ε. συμμετείχε με ποσοστό 78 % επί του συνολικού κόστους τοι προγράμματος. 9. Τις υπ αριθμ. 5/ (θέμα 5γ), 20/ (θέμα 7β συμπληρωματική) κα 16/ (θέμα 7α) (Τροποποιητική των προηγούμενων) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TOΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί Σύστασης Επιτροπής Σύνταξης Οδηγοί Κατάρτισης της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων». 10. Την υπ αριθμ. Δ/15729/ Πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη Οδηγού Κατάρτισης νέας ειδικότητας «Τεχνι κός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων», σύμφω να με το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci «RecyOccupation Profile», στο οποίο συμμετέχει ο Ο.Ε.Ε.Κ. 11. Την απόφαση επί του θέματος 11β της υπ αριθμ. 23/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. 12. Τον Οδηγό Κατάρτισης που κατατέθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Κατάρτισης. 13. Την απόφαση επί του θέματος 10α, της υπ αριθμό 27/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφα σίζουμε: Α. Την έγκριση του προγράμματος της νέας ειδικό τητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Απο βλήτων» Γ.Ε.Λ. Β. Την ένταξη της ανωτέρω ειδικότητας στον Τομέα Ενέργειας Περιβάλλοντος στην Ομάδα Περιβάλλοντος. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ F Αριθμ. Δ/18621 (4) Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας Εκκλησια στική και Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του ν. 3432/2006). ΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ολλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β / ) «Κα νονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β ) απόφασης Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ θηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 722/ Τη διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 3432 (Φ.Ε.Κ ) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». 5. Τις προτάσεις προς την ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστι κής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του στις Την απόφαση επί του θέματος 6β της με αριθμό 22/ , συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας σύνταξης του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολι τιστική Κατάρτιση».

8 15394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Τον Οδηγό Κατάρτισης που κατατέθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Κατάρτισης. 8. Την απόφαση επί του θέματος 7α της, με αριθμό 28/ , συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., απο φασίζουμε: Α. Την έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση» (από ΕΚ ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, TEE Β κύκλου, ΕΠΛ), διάρκειας δύο εξαμήνων. Β. Την ένταξη της εν λόγω ειδικότητας στον Τομέα Υγείας Αισθητικής Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην Ομάδα Κοινωνικών Υπηρεσιών. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ F Aριθμ. ΣΤ /18716 (5) Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Νικόλαο Βαλσάμη. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρ θρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α ) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β ), απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώ τες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/ τ. Β / ). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ79825/ αίτηση χορήγησης Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 4. Την απόφαση επί του θέματος 8ν της συνεδρίασης 28/ του Δ.Σ. του Ο.Ε.ΕΚ., αποφασίζει: Α. Την έγκριση του αιτήματος του φυσικού προσώπου Νικολάου Βαλσάμη του Ανδρέα Νικολάου για χορήγη ση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ» και χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της προσωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ.ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ». Β. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε ρίδα της Δεν προκαλείται δαπάνη. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006 Ο Προεδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΑΤΡΑ 12-1 - 2010 Αρ. Πρωτ. 2523/41 Σχετ.: 2955/09 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 576 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33392/852 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1285 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 202 6 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 6277 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 478 18 Μαρτίου 2008 Αριθμ. 393 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 392 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 20 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 34062/957/Ε103 Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκ πομπών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ. 2651360300 Fax 26510 31224, 2651360304 Ιστοσελίδα Email

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/5/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ.34572 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 5 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 142 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1291 Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 444 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1305 26 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Oικ. 2358 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα