ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /852 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων αξιοποίησης υδα τικών πόρων και καθορισμός προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών και την προστασία του υδατι κού δυναμικού του Ν. Αχαΐας. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. To ΠΔ 132 (ΦΕΚ 225/Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας» 3. To ΠΔ 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου» 4. Την υπ αριθμ / Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ 5. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3486/2006 (ΦΕΚ 162/ ). 6. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1784/Β/ ) κοινή Υπουργική απόφαση, «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικα σία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» 7. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α /2007) «Καθορισμός μέτρων ή διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων..». 8. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α 91) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδη γίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 9. Το Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201) «Περί Διαχείρισης υδα τικών πόρων και άλλες διατάξεις». 10. Το Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α 100) «Χαρακτηρισμός βι οτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργι κών». 11. Την υπ αριθμ. Φ/16/6631/1989 (Φ.Ε.Κ. Β) κοινή Υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων αρδευτικών αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του στην άρδευση». 12. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/1991 (Φ.Ε.Κ. Β 174) κοινή Υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην Ύδρευση». 13. Την υπ αριθμ /1335/1997 (ΦΕΚ Β/519) κοινή Υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». 14. Το Π.Δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 61) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πό ρων της Περιφέρειας». 15. Την υπ αριθμ. 706/2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2 9 10) απόφα ση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1572/Β/ και το υπ αριθμ. 131/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ. 16. Tην υπ αριθμ /820 Yπουργική απόφαση «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (ΦΕΚ 4778/2000). 17. Την Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β 892) κοινή Υπουργική από φαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3 ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ.Υ Γ2 /Γ.Π. οικ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630 Β/ ). 18. Το Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ Α 43) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστη μα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές». 19. Την υπ αριθμ. 877/ απόφαση του Νο μάρχη Αχαΐας που ορίζει απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Αχαΐας, όπως αυτή παρατάθηκε με την 2484/ απόφαση Νομάρχη Αχαΐας 20. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 1440/Β/ ) κοινή Υπουργική απόφαση περί «Διαδικασίες, όρους και προ ϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δι καιώματα χρήσης νερού» 21. Την υπ αριθμ /2009 (ΦΕΚ 159/Δ/ ) κοινή Υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των χερσαί ων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λ/θ Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτό πων Κοτυχίου Στροφιλιάς».

2 10916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22. Την υπ αριθμ /2009 (ΦΕΚ 446/Δ/ ) κοινή Υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός της χερσαί ας περιοχής του ορεινού όγκου Χελμού Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου». 23. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν επιφέρει δαπάνη για το Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε: Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω περιοριστι κών, απαγορευτικών και άλλων ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων του Νομού Αχαΐας ΚΕΦ. I. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1. Η λήψη των απαγορευτικών, περιοριστικών και άλλων ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση νερού και εκτέλεση έρ γου, έχουν σκοπό τη βελτίωση, διατήρηση ή αποκατάστα ση των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων. 2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και για οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, Υδροηλεκτρική ενέρ γεια κλπ), όπως αυτές ορίζονται στο παρ. Ι της υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1784/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση, απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια, πριν από την εκτέλεση έργου αξιοποίησης Υδατικών πόρων και τη χρήση νερού στο Ν. Αχαΐας. Η άδεια εκδίδεται από τη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. 3. Η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού δυναμικού και άδεια χρήσης νερού, δεν απαλ λάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρη σης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Κάθε χρήση πρέπει να αποβλέπει στην βιώσιμη και ισόρροπη ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων και την επάρκεια των αποθεμάτων τους και τη διατήρηση της ποιότητα τους, ιδιαίτερα δε τη μείωση και την αποτροπή της ρύπανσης τους. 5. Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού, γίνεται με βάση τα όρια και τις δυνατότητες των υδατικών απο θεμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για την διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων. 6. Στη χορήγηση αδειών χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργων αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προτεραιότητα έχουν το Δημόσιο, η Τοπική Αυτοδι οίκηση, οι ΔΕΥΑ, Συλλογικοί φορείς (ΤΟΕΒ Αγροτι κοί Συνεταιρισμοί, Σύνδεσμοι κλπ), με απόλυτη όμως προτεραιότητα της ύδρευσης σε σχέση με τις άλλες χρήσεις. Β. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1) Άδεια εκτέλεσης έργoυ αξιοποίησης υδατικών πό ρων απαιτείται για κάθε έργο που σχετίζεται με: Ι. απόληψη υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, πηγάδια, τάφροι, έργα υδρομάστευσης πηγών) ή επιφανειακών νερών (έργα συλλογής νερού από επιφανειακές απορ ροές υδατορευμάτων), ΙΙ. Έργα μεταφοράς νερού (αγωγοί μεταφοράς προς τα κέντρα διανομής και συναρτώμενα έργα), ΙΙΙ. Δίκτυα (Δίκτυα διανομής, υδρευτικά, αρδευτικά, αποστραγγιστικά κλπ.), ΙV. Έργα ρύθμισης αποθήκευσης (έργα ρύθμισης υπόγειων νερών, αναρρυθμιστικά ή έργα τεχνητού εμπλουτισμού, έργα ρύθμισης επιφανειακών νερών, έργα αποθήκευσης επιφανειακών νερών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές), V. Έργα επεξεργασίας νερού (φυσικοχημικού ή μη χανικού καθαρισμού, εξυγίανση, αφαλάτωση, τεχνητοί υγρότοποι), VI. Έργα τροφοδότησης σε περιπτώσεις υδατοκαλλι εργειών και έργων διαβίωσης ψαριών, εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής πέραν της ύδρευσης, VII. Έργα προστασίας συντήρησης (αντιπλημμυρικά έργα, ορεινής υδρονομίας κλπ), 2)Η κατασκευή έργου υδροληψίας θα εκτελείται σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδιαφερομένου ή σε χώρο μισθωμένο με ενοικιαστήριο συμβόλαιο τουλάχιστο 10ετίας, σε τύπο συμβολαιογρα φικού εγγράφου με πρόσφατη μεταγραφή στο Υποθη κοφυλακείο. 3) Όταν υποβάλλονται δύο ή περισσότερες αιτήσεις παραγωγών για τη χορήγηση άδειας κατασκευής έρ γου υδροληψίας (γεώτρηση, πηγάδι κλπ.) στην ίδια περιοχή και δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται (καλλιεργήσιμη έκταση, αποστάσεις, κ.ά.) για χορήγηση ατομικών αδειών, μπορεί να χορηγείται άδεια ενός μόνο έργου υδροληψίας, κοινής εκμετάλ λευσης από το σύνολο των ενδιαφερομένων, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 4) Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξι οποίησης υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κα τηγορίες: α. Άδειες χρήσης νερού. β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροη λεκτρικών έργων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών, αναφέρονται στα παραρτήματα IV, V και VΙ της υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, αντίστοιχα. 5) Οι άδειες αφορούν αυστηρά μόνο τη χρήση ή/ και το έργο για το οποίο εκδόθηκαν. 6) Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια, είναι παράνομο, και η πράξη επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3199/ ) Η απολήψιμη ποσότητα νερού από κάθε έργο υδρο ληψίας καθορίζεται στην άδεια χρήσης. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοποθετεί ται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία. 8) Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα στις γε ωτρήσεις είναι υποχρεωτική, γίνεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας και πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την Υπηρεσία. 9) Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έξι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) μηνών, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. 10) Εξαιρούνται της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου των έξι (6) μηνών: 1) τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με την άδεια εγκατάστασης αυτού και 2) μεγάλα έργα συλ λογικών φορέων όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 11) Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους ή τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρι σης περιβαλλοντικών όρων, όπου αυτή απαιτείται. 12) Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των ανα γκών σε νερό από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας. 13) Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. 14) Σε περίπτωση εκτέλεσης μη επιτυχούς γεώτρησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει (όπως και στην περίπτωση επιτυχούς ανόρυξης), στην Δ/νση Υδάτων και σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, αναφέροντας ότι το έργο εκτελέσθηκε με βάση την σχε τική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, επισυνάπτο ντας την έκθεση του επιβλέποντος του έργου γεωλόγου μελετητή με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης και με όσα άλλα στοιχεία αποκτήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου. Επίσης στην έκθεση θα εκτιμώνται τα αίτια της μη επιτυχίας του και η Δ/νση Υδάτων θα μεριμνά για την ακύρωση του κωδικού αριθμού της αδείας που έχει εκδοθεί. Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗ ΨΙΑΣ 1. Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργού ντων έργων υδροληψίας που λειτούργησαν έστω και περιοδικά κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία τα οποία αποδεδειγμένα αχρηστεύθηκαν από φυσικά ή τεχνικά αίτια (πτώση στάθμης, προσάμμωση, διάβρωση σωλήνων κ.λ.π.), τηρείται η διαδικασία αδειοδότησης όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική απόφαση με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόστασή τους από άλλα έργα υδροληψίας. 2. Δεν θεωρούνται ως υφιστάμενα έργα (γεώτρηση ή πηγάδι) όταν αυτά έχουν αποσωληνωθεί ή έχουν επι χωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή τους. 3. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης παλαιών αρδευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων σε περιοχές που καλύπτονται με αρδευτικό έργο ΤΟΕΒ, Συν/μων ΟΤΑ ή άλλων συλλογικών φορέων, εξαιρουμένων των περι πτώσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο των απαγο ρευτικών μέτρων. 4. Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιο χές του Νομού Αχαΐας, και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα, εξαιρουμένων πε ριοχών που υπάρχει ήδη πρόβλημα ή άμεσος κίνδυνος υφαλμύρωσης, όπου ισχύουν τα περιγραφόμενα στην παρ. 8 του παρόντος κεφαλαίου. 5. Για αντικαταστάσεις έργων υδροληψίας για βιομη χανική και βιοτεχνική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του ΠΔ 227/87 απαιτείται επιπλέον η υποβολή άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και άδειας διάθεσης αποβλήτων 6. Η σχετική άδεια θα εκδίδεται με τους παρακάτω πρόσθετους όρους: Ι. Θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με το παλαιό έργο. ΙΙ. Θα απέχει μέχρι 20 μ. από το παλαιό έργο, εκτός αν αιτιολογείται η περαιτέρω απομάκρυνση, στο ίδιο αγροτεμάχιο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις σε μικρή απόσταση από το υφιστά μενο έργο. ΙΙΙ. Δεν θα απέχει λιγότερο από τις λειτουργούσες γει τονικές υδροληψίες σε σχέση με την παλαιά, στην πε ρίπτωση που οι αποστάσεις είναι μικρότερες των προ βλεπομένων από τα ισχύοντα στην περιοχή μέτρα. IV. Το νέο έργο θα κατασκευάζεται με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά εκτός αν άλλως (ειδικότερα ως προς το βάθος) τεκμηριώνεται υδρογεωλογικά. V. Το έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικα θίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία θα κατα στρέφεται μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία της νέας υδροληψίας με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέσε ων των νέων γεωτρήσεων, ενώ η Δ.Ε.Η. θα διακόπτει την ηλεκτροδότησή του. Ο ενδιαφερόμενος μετά την λειτουργία της νέας υδροληψίας θα προσκομίζει στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της. 7. Αν η αιτία της αχρήστευσης είναι η υφαλμύρωση ή θα χορηγείται άδεια με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης (μικρό βάθος άντλη σης, μείωση παροχής εκμετάλευσης κ.λ.π.) κατά περί πτωση, ή δεν θα χορηγείται άδεια εφ όσον εκτιμάται ότι η αντικατάσταση της υδροληψίας θα επιδεινώσει το πρόβλημα. 8. Η αντικατάσταση λειτουργούσας υδροληψίας που απαλλοτριώθηκε από φορείς του δημοσίου τομέα ή ορ γανισμούς κοινής ωφελείας, γίνεται για την ίδια χρήση και κατ εξαίρεση των ισχυόντων στην περιοχή περιο ριστικών μέτρων της παρούσας, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά έργα υδροληψίας στη περίπτωση μικρής εναπομένουσας έκτασης. 9. Αν κατά την αντικατάσταση ο ενδιαφερόμενος κάνει επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξη μένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στη παρούσα απόφαση. 10. Η αντικατάσταση νόμιμης υφιστάμενης υδροληψίας γίνεται με νέα ίδιου τύπου (γεώτρηση αντικαθίσταται με γεώτρηση και πηγάδι με πηγάδι). Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1. Ανανέωση Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 3. Τα απαιτούμενα

4 10918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας χρήσης νε ρού, αναφέρονται στο παράρτημα IV της υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η ανανέωση άδειας χρήσης νερού γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόσταση από άλλα έργα υδρο ληψίας και εφόσον: Το έργο λειτουργεί Δεν υπάρχει διαφοροποίηση των όρων της παλαιάς άδειας Οι ανάγκες που καλύπτει το συγκεκριμένο έργο, συνεχίζουν να μην καλύπτονται από άλλο συλλογικό έργο. 2. Τροποποίηση Η τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού εφαρμό ζεται: Σε περίπτωση μεταβίβασης (γονικές παροχές, κλη ρονομιές, αγοραπωλησίες κλπ) του αγροτεμαχίου με την υδροληψία ή της αρδευόμενης έκτασης, οπότε απαι τείται έκδοση νέας άδειας χρήσης νερού στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, με τους ίδιους όρους της παλαιάς άδειας. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, εφόσον πρόκειται για την ίδια ποσότητα νερού. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφοροποίηση των όρων της παλαιάς άδειας (έκταση, ποσότητα, αλλαγή καλλιεργειών) εφαρμόζονται οι όροι της παραγράφου Ε. Ε. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Αν ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας χρήσης νερού αιτείται σημαντική επέκταση χρήσης που απαιτεί αυ ξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση. Δηλαδή πρέπει το υφιστάμενο υδροληπτικό έργο να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης για την αιτούμενη χρήση. Επέκταση των αδειών χρήσης νερού είναι δυνατή στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευ τικά μέτρα και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει τη δυναμικότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες. Αιτήματα για επέκταση των αδειών (διαφοροποίηση των όρων της αρχικής άδειας) εξετάζονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς, την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του υδροφόρου. ΣΤ. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Η διαδικασία αλλαγής των αδειών χρήσης νερού γίνε ται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς και όρους που προβλέπονται για τη νέα χρήση. Αν ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας χρήσης νερού αιτείται αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, είναι δυνατόν να εγκριθεί στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα και εφόσον η υφι στάμενη υδροληψία έχει την δυναμικότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες αλλά και η ποιότητα του νερού είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη χρήση. Ζ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΩΝ Επιτρέπεται ο καθαρισμός νομίμως υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Για το κα θαρισμό δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά στην υποβαλλόμενη τεχνική γεωλογική έκθεση θα περιγράφεται, επί πλέον των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της κοινής υπουργικής απόφασης 43504/2005, το υπάρχον πρόβλημα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, (π.χ. χρήση πεπιεσμένου αέρα/air LIFT, πολυφωσφορικών αλάτων, κ.λπ.) Η. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΩΝ Επιτρέπεται η εκβάθυνση νομίμως υφισταμένων υδρο ληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Η άδεια χορηγείται μετά την εκτίμηση της κατάστασης του υπόγειου υδα τικού δυναμικού της περιοχής και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Στην υποβαλλόμενη τεχνική γεωλογική έκθεση θα γίνεται ρητή αναφορά στην ύπαρξη παρόμοιου προβλήματος στην ευρύτερη περιο χή (π.χ. υποβιβασμός του υδροφόρου) σε συνάρτηση με την εκτίμηση του κινδύνου εξάντλησης ή υφαλμύρωσης. Εφόσον υπάρχει ήδη υφαλμύρωση, δεν χορηγείται άδεια εκβάθυνσης. Στην υποβαλλόμενη μελέτη θα περιλαμ βάνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα ταυτόχρονης κατασκευής έργου τεχνητού εμπλουτισμού του υπό γειου υδροφορέα. Θ. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στους παραβάτες των όρων και περιορισμών των αδειών επιβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3199/2003. ΚΕΦ ΙΙ.: ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Α. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας (γεω τρήσεων πηγαδιών) και χρήσης νερού στις παρακάτω περιπτώσεις του Νομού Αχαΐας: 1. Εντός εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου. Εξαιρού νται οι περιπτώσεις για άρδευση πρασίνου δημόσιων κοινοχρήστων χώρων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, ιδρυ μάτων, πλύσιμο πλατειών ή δημοσίων κοινόχρηστων χώρων ώστε να εξοικονομείται νερό από το υδρευτικό δίκτυο καθώς και για πυρόσβεση. 2. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων, σε όλη ακτογραμμή από την εκβολή του Πείρου μέχρι το δυ τικό όριο του Νομού και 200 μ. από την ακτογραμμή για το υπόλοιπο του νομού, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μικρές ανάγκες νερού (ατομικές, οικογε νειακές, ανάγκες λουομένων κ.λ.π.) και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με τεκμηριωμένη γεωλογική έκθεση. Εξαιρούνται οι γεωτρήσεις άντλησης αλμυρού νερού παράκτιων ιχθυοτροφικών μονάδων όπως αυτό αναλύεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, παράγραφος Β3.2 της πα ρούσας απόφασης. 3. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη από πηγές που αξιο ποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι αποστάσεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής (ακτίνα τρο φοδοσίας αυτής), εφόσον αυτό τεκμηριώνεται με υδρο γεωλογική μελέτη. Εξαιρείται αυτής της απαγόρευσης η εκτέλεση έργου από τον φορέα που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο υδρευτικό έργο. 4. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη από πηγές που αξι οποιούνται με συλλογικό έργο από φορέα άρδευσης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξαιρείται της απαγόρευσης αυτής ο φορέας άρδευσης που διαχειρίζεται το εν λόγω έργο. Ομοίως σε περίπτω ση αιτήματος εκτέλεσης γεώτρησης ύδρευσης (ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, Συνδέσμων ύδρευσης) γύρω από πηγές χρήσης, δύναται να αποκλίνουν οι ως άνω αποστάσεις ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής. 5. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων, πλην υδρευ τικών ΟΤΑ, σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανάντη και 100 μέτρων στα κατάντη από πηγές και με τον όρο ότι δεν θα τοποθετούνται φίλτρα στα πρώτα 30μ. των γεωτρήσεων που θα ανορυχθούν ανάντη. 6. Στις περιοχές που λειτουργούν συλλογικά αρδευτι κά έργα ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμών και ΟΤΑ, εκτός αν πρόκει ται για έργο για το οποίο απαιτείται: 1) αρδευτική χρήση νερού εκτός αρδευτικής περιόδου που θα προκύπτει από τη μελέτη του έργου και 2) άλλη χρήση νερού εκτός της αρδευτικής που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου. Στις ανωτέρω περι πτώσεις απαιτείται αιτιολογημένη θετική γνωμοδότηση του φορέα του αρδευτικού έργου. 7. Σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων γύρω από θερμοπηγές ή γενικώς αναβλύσεις ιαματικών νερών. Η απόσταση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται εφόσον τεκμηριώνεται υδρογεωλογικά ο μη επηρεασμός των θερμοπηγών. 8. Στις περιοχές που κατασκευάζεται ή έχει δημοπρα τηθεί συλλογικό αρδευτικό έργο το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει εντός της προσεχούς διετίας. 9. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό ανα δασμό σύμφωνα με το Ν. 674/77, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό απαλλοτρίωση, σύμφωνα με το Ν. 707/ Στην περιοχή Λουσών Σιγουνίου και στην επαφή του κάμπου με τους πρόποδες της κορυφής Προφήτης Ηλίας, περιμετρικά, απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρή σεων σε ακτίνα 500 μέτρων για την προστασία των σπηλαίων Καστριών. 11. Απαγορεύεται η άντληση νερού χωρίς άδεια από γεωτρήσεις που έγιναν για ερευνητικούς σκοπούς. 12. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδροληψίας για οποια δήποτε χρήση, πλην υδρευτικών ΟΤΑ, σε απόσταση μι κρότερη των 50μ. από νόμιμες υφιστάμενες υδρευτικές υδροληψίες που καλύπτουν αποκλειστικά ατομικές και οικογενειακές ανάγκες. 13. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων (πλην υδρευτικών) εντός της προστατευόμενης περιοχής Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού και Εθνικού Πάρ κου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, εκτός εάν από Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη προκύπτει ότι δεν θα υπάρξει διαταραχή του υδατικού ισοζυγίου. Στις ως άνω προστατευόμενες περιοχές επιτρέπεται η αντικα τάσταση υφιστάμενης γεώτρησης, εφόσον προορίζεται για χρήση που έχει ζωτική σημασία για την οικονομία της περιοχής. Στις περιοχές αυτές προτεραιότητα θα δίνεται στα έργα τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγει ων υδροφόρων καθώς και αποθήκευσης επιφανειακού νερού απορροών, όμβριων, σταγγιστήριων τάφρων κλπ, κατά περίπτωση ανάλογα με τις τοπικές υδρολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες και σύμφωνα πάντα με τα περιγραφόμενα στις σχετικές Κοινές υπουργικές αποφάσεις των Εθνικών Πάρκων. 14. Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων καθ οιανδήποτε τρόπο σε υπόγεια ή επι φανειακά υδατικά συστήματα ή στο έδαφος. Η διάθεση υγρών αποβλήτων γίνεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Β. Ελάχιστες αποστάσεις νέων υδροληψιών (γεωτρή σεων, πηγαδιών, τάφρων) από: Δρόμους, Χείμαρρους, Δίκτυα ΔΕΗ ΟΣΕ, υποδομές κλπ. από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 45 μέτρα και σε περίπτωση παράπλευρης οδού πέραν της οριζόμενης απόστασης από τον άξονα της κύριας οδού και 5 μέτρα από το όριο της παράπλευρης οδού, από τον άξονα των Επαρχιακών οδών 20 μέτρα, από τον άξονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών 6 μέτρα, από το όριο των αγροτικών δρόμων 5 μέτρα, από τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής 20 μέ τρα από τα όρια γειτονικής ιδιοκτησίας 5 μέτρα, από την όχθη επενδεδυμένων αρδευτικών τάφρων 15 μέτρα, από την όχθη ποταμών 20 μέτρα, και από την όχθη των φυσικών λιμνών 200 μέτρα από νόμιμες κατοικίες και κτίρια κοινής ωφέλειας και υποδομές έργων (π.χ. υδατόπυργους κ.λ.π.) 30 μέτρα, εκτός των υδρευτικών υδροληψιών για κάλυψη ατομι κών οικογενειακών αναγκών που ανορύσσονται στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από κτίρια, μέσα στο χώρο του οικοπέδου. από την περίμετρο κοιμητηρίων 300 μέτρα. Δύναται να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης έργου και σε απόσταση μικρότερη των 300 μ και μέχρι 200μ., εφόσον υπάρχει υδρογεωλογική τεκμηρίωση περί μη δυσμενούς επηρεα σμού της ποιότητας του νερού. Γεώτρηση που θα καλύ πτει αποκλειστικώς τις ανάγκες πρασίνου κ.λ.π. χρήσεων του κοιμητηρίου, πλην ύδρευσης, μπορεί να ανορυχθεί σε κατάλληλο σημείο και εντός του χώρου του κοιμητηρίου με απομόνωση των πρώτων 20 μέτρων με περιφραγ ματικό σωλήνα και τσιμέντωση και με ρητή και εμφανή απαγόρευση για άλλες χρήσεις νερού. Κατ εξαίρεση, η απόσταση αυτή δύναται να διαφοροποιείται (μεγαλύτερη ή μικρότερη) εφόσον τεκμηριώνεται με γεωλογική μελέτη μη επηρεασμός της προς έγκριση υδροληψίας. από την περίμετρο Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α.400 μέτρα, και εγκεκριμένων δημόσιων χώρων διάθεσης επεξεργα σμένων υγρών αποβλήτων, 300 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ειδικότερες υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση του νερού, όπως θα αναλύεται διεξοδικά σε ειδική τεχνική γεωλογική έκθεση. από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς κοινής ωφε λείας (ύδρευσης, άρδευσης, φυσικού αερίου, κ.λ.π.) 30 μέτρα. από γραμμές μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέ σης τάσης 20 μέτρα. και από γραμμές υψηλής τάσης 50 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας τήρησής τους μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5% κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. Γ. Προστασία της ποιότητας του νερού υδροληψιών Συλλογικών Φορέων Ύδρευσης

6 10920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την προστασία της ποιότητας του νερού υδρολη ψιών Συλλογικών φορέων Ύδρευσης, το οποίο προορίζε ται για ανθρώπινη κατανάλωση ορίζονται τα κάτωθι: Ι. Απαγορεύεται η χωροθέτηση δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων και η διάθεση υγρών αποβλήτων μο νάδων: Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια και 350 μέτρων από γεωτρήσεις ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανά ντη και 100 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης από φορέα ύδρευσης. Οι αποστάσεις αυτές θα μπορούν να μετα βάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής). ΙΙ. Απαγορεύεται η χωροθέτηση ΧΥΤΑ και εγκαταστά σεων συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αστικών αποβλήτων σε απόσταση τουλάχιστον 400 μέ τρων από υδρευτικές υδροληψίες συλλογικών φορέων. Οι αποστάσεις αυτές θα μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της υδρο ληψίας. ΙΙΙ. Για όλες τις πηγαίες αναβλύσεις που χρησιμο ποιούνται για ύδρευση ή μελετάται και σχεδιάζεται η ένταξή τους σε έργο ύδρευσης και εφόσον στη ζώνη τροφοδοσίας τους σε νερό πρόκειται να χωροθετηθούν δραστηριότητες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν ποι οτικώς τα νερά, η Δ/νση Υδάτων σε συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες (π.χ. δασαρχεία, ΟΤΑ, κ.λ.π.) μπορούν να καθορίζουν κατά περίπτωση ζώνες προστασίας με συγκεκριμένα μέτρα, που θα επιβάλλονται σε συνάρτη ση με το συγκεκριμένο υδρογεωλογικό καθεστώς της πηγής. Η ακτίνα προστασίας μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα ανωτέρω μέτρα ΚΕΦ ΙΙΙ.: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Για αδειοδότηση εκτέλεσης νέων υδροληψιών και χο ρήγηση άδειας χρήσης νερού, ισχύουν τα παρακάτω: Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου σε νέες υδροληψίες και άδειας χρήσης νερού, πέραν των προϋ ποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας, ισχύουν επί πλέον και οι κάτωθι όροι προϋποθέσεις ανά κατηγορία χρήσης: Α. Αδειοδότηση Υδροληψιών Υδρευτικής Χρήσης 1. Οι υδροληψίες των φορέων ύδρευσης (ΔΕΥΑ, ΟΤΑ, Συνδέσμων Ύδρευσης κλπ) αποτελούν έργα προτεραιό τητας. Για κάλυψη των αναγκών των φορέων ύδρευσης η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ υδρευτικών έργων υδροληψίας (γεωτρήσεων) από υπόγειους υδρο φορείς για διαφορετικούς φορείς ύδρευσης είναι 350 μέτρα, για τον ίδιο φορέα 100 μέτρα, και για υδροληψίες λοιπών χρήσεων πλην ύδρευσης 200μ. 2. Σε περιπτώσεις αποκλειστικώς και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευτικούς σκοπούς για κάλυψη ατο μικών ή οικογενειακών οικιακών αναγκών, χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, εφόσον υπάρ χουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: i. Η υφιστάμενη ή υπό ανέγερση κατοικία είναι νόμιμη (άδεια οικοδομής). ii. Δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο, όπως αυτό θα πιστοποιείται από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ή ΔΕΥΑ, ούτε προβλέπεται κατασκευή ή επέκτασή του στα επόμενα 1 2 έτη: Σε περίπτωση όμως μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από δί κτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια θα ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας. iii. Η κατανάλωση νερού δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ημερησίως. iv. Υπάρχει σαφής αναφορά στον τρόπο διάθεσης των λυμάτων της κατοικίας κατά τρόπον ώστε να διασφα λίζεται η ποιότητα του νερού του έργου υδροληψίας ή γειτονικών υδροληψιών, του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της περιοχής γενικότερα. 3. Για την ύδρευση Ιδρυμάτων Κοινής Ωφέλειας (Νο σοκομεία, Γηροκομεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, κ.λ.π.) ή εγκαταστάσεων άλλων δραστηριοτήτων (Ξενοδοχεία Κάμπιγκ Στρα τόπεδα κλπ) μπορεί να χορηγείται άδεια εκτέλεσης έρ γου για υδρευτική χρήση (πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότισμα πρασίνου) ανεξάρτητα αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με υδρευτικό δίκτυο, προκειμένου η υδρολη ψία να μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά ή εναλλακτικά με το δίκτυο του φορέα ύδρευσης, ώστε να εξοικονομείται νερό κατάλληλης ποιότητας για αν θρώπινη κατανάλωση. 4. Τα ανωτέρω έργα θα γίνονται στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα υφιστάμενα νόμιμα γειτονικά έργα υδροληψίας, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες και το ιδιαίτερο υδρο γεωλογικό καθεστώς της περιοχής, δεδομένου ότι η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης χρήσης. 5. Η άδεια χρήσης νερού στις παραπάνω περιπτώσεις θα χορηγείται εφόσον πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο ότι το νερό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Β. Αδειοδότηση υδροληψιών αγροτικής χρήσης Β.1. Άρδευση Ο Νομός Αχαΐας χωρίζεται σε τέσσερις (4) ζώνες στις οποίες ισχύουν διαφορετικά περιοριστικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού, όσον αφορά την αρδευτική χρήση. ΖΩΝΗ Α Η ζώνη αυτή ορίζεται: Νότια, από τη Μεγάλη Περι μετρική Οδό Πάτρας, Βόρεια και Δυτικά, από τη σιδη ροδρομική γραμμή, Βορειοανατολικά, από τον ποταμό Χάραδρο και Νοτιοδυτικά, από το ρέμα Κουργιαλή, που διέρχεται από τον οικισμό Μιντιλογλίου Για την ανόρυξη μεγάλης γεώτρησης απαιτείται συ νεχόμενη έκταση δέκα (10) στρεμμάτων ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με συμβόλαια για 10 χρόνια, ενώ για την ανόρυξη μικρών γεωτρήσεων και πηγαδιών πέντε (5) στρέμματα. Επιτρέπεται η ανόρυξη μεγάλης γεώτρησης σε αγροτεμάχιο μικρότερο των 10 στρεμμάτων και μέ χρι 5 στρέμματα, εφόσον θα αρδευτεί μη συνεχόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων. Αποστάσεις από νόμιμα έργα υδροληψίας: Μεταξύ μεγάλων αρδευτικών γεωτρήσεων 200 μέτρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από μικρές γεωτρή σεις ή πηγάδια, 100 μέτρα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθούν φίλτρα στα πρώτα 30 μέτρα Μεταξύ μικρών γεωτρήσεων ή πηγαδιών, 100 μέτρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από υδρευτικές γεωτρήσεις, 350 μέτρα Μικρές αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια από υδρευτικές γεωτρήσεις, 150 μέτρα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΖΩΝΗ Β Η ζώνη αυτή ορίζεται από τον ποταμό Φοίνικα του Δ.Δ.Καμαρών, μέχρι τον ποταμό Κριό Αιγείρας και από τη Νέα Εθνική Οδό μέχρι τη θάλασσα Για την ανόρυξη υδροληψίας απαιτείται συνεχόμενη έκταση πέντε (5) στρεμμάτων ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με συμβόλαια για 10 χρόνια. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε αγρο τεμάχιο μικρότερο των 5 στρεμμάτων και μέχρι 3 στρέμ ματα, εφόσον θα αρδευτεί μη συνεχόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των 10 στρεμμάτων Αποστάσεις από νόμιμα έργα υδροληψίας: Μεταξύ μεγάλων αρδευτικών γεωτρήσεων 100 μέτρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από μικρές γεω τρήσεις ή πηγάδια, 80 μέτρα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθούν φίλτρα στα πρώτα 30 μέτρα Μεταξύ μικρών γεωτρήσεων ή πηγαδιών, 80 μέτρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από υδρευτικές γεωτρήσεις, 200 μέτρα Μικρές αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια από υδρευτικές γεωτρήσεις, 100 μέτρα ΖΩΝΗ Γ Στη ζώνη αυτή εντάσσονται: 1) Το νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ματαράγκας, Αγίου Νικολά ου (Σπάτα), Μιχοΐου και Βελιτσών του Δήμου Λαρισσού και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Χαραυγής, Σανταμερίου και Πορτών του Δήμου Ωλενίας 2) Η περιοχή που περικλείεται από τη γέφυρα Πείρου το ποταμό Πείρο έως τη γέφυρα προς Ίσωμα το Χαϊκάλι τον επαρχιακό δρόμο που συνδέει Χαϊκάλι,Γα λαναίικα,κάτωμαζαράκι,παπανικολαίικα,ποιμενοχώρι τη διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο Τσουκαλαίικων Σανταμερίου τον επαρχιακό δρόμο Τσουκαλαίικων Σανταμερίου έως τη γέφυρα Πείρου. 3) Η περιοχή που περικλείεται απο τον επαρχιακό δρό μο που συνδέει τα Δ.Δ. Νιφοραίικα, Καλαμάκι, Λακόπε τρα, Άραξο, Παραλίμνη έως τη θάλασσα και ανατολικά από το κοινοτικό δρόμο (άσφαλτο) που οδηγεί από τα Νιφοραίικα προς τη παραλία Νιφοραίικων (ξενοδοχείο NIFOREIKA BEACH) Για την ανόρυξη μεγάλης γεώτρησης απαιτείται συ νεχόμενη έκταση είκοσι (20) στρεμμάτων ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με συμβόλαια για 10 χρόνια, ενώ για την ανόρυξη μικρών γεωτρήσεων και πηγαδιών δέκα (10) στρέμματα. Επιτρέπεται η ανόρυξη μεγάλης γεώτρησης σε αγροτεμάχιο μικρότερο των 20 στρεμμάτων και μέ χρι 10 στρέμματα, εφόσον θα αρδευτεί μη συνεχόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των 40 στρεμμάτων. Αποστάσεις από νόμιμα έργα υδροληψίας: Μεταξύ μεγάλων αρδευτικών γεωτρήσεων 250 μέ τρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από μικρές γεωτρή σεις ή πηγάδια, 150 μέτρα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθούν φίλτρα στα πρώτα 30 μέτρα Μεταξύ μικρών γεωτρήσεων ή πηγαδιών, 100 μέ τρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από υδρευτικές γεωτρήσεις, 500 μέτρα Μικρές αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια από υδρευτικές γεωτρήσεις, 250 μέτρα ΖΩΝΗ Δ Στη ζώνη αυτή υπάγεται ολόκληρος ο υπόλοιπος Νομός Για την ανόρυξη μεγάλης γεώτρησης απαιτείται συνεχόμενη έκταση δέκα (10) στρεμμάτων, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με συμβόλαια για 10 χρόνια, ενώ για την ανόρυξη μικρών γεωτρήσεων και πηγαδιών πέ ντε (5) στρέμματα. Επιτρέπεται η ανόρυξη μεγάλης γεώτρησης σε αγροτεμάχιο μικρότερο των 10 στρεμ μάτων και μέχρι 5 στρέμματα, εφόσον θα αρδευτεί μη συνεχόμενη ιδιόκτητη έκταση μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων. Αποστάσεις από νόμιμα έργα υδροληψίας: Μεταξύ μεγάλων αρδευτικών γεωτρήσεων 200 μέτρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από μικρές γεωτρή σεις ή πηγάδια, 100 μέτρα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθούν φίλτρα στα πρώτα 30 μέτρα Μεταξύ μικρών γεωτρήσεων ή πηγαδιών, 100 μέτρα Μεγάλες αρδευτικές γεωτρήσεις από υδρευτικές γεωτρήσεις, 350 μέτρα Μικρές αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια από υδρευτικές γεωτρήσεις, 150 μ. 1. Οι ανωτέρω αποστάσεις ισχύουν από υπάρχουσες σε λειτουργία νόμιμες υδροληψίες. Δεν ισχύει περιορι σμός αποστάσεων στην περίπτωση των λειτουργούντων έργων για ορύγματα υδαταποθήκες. 2. Για υφιστάμενα ή υπό κατασκευή θερμοκήπια, φυ τώρια ή ανθοκήπια επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδρο ληψίας σε απόσταση όχι μικρότερη των 50 μέτρων από τις γύρω υδροληψίες (πλην αυτών των ΟΤΑ), εφόσον θα αρδευτεί έκταση μεγαλύτερη των 2 στρεμμάτων και με εκμεταλλεύσιμη παροχή την αυστηρώς απαιτούμενη για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης. Για ανθοκήπια, θερμοκήπια και φυτώρια, επί πλέον απαιτεί ται η ύπαρξη εγκαταστάσεων θερμοκηπίου ή φυτωρίου ή σαφείς αποδείξεις άμεσης εγκατάστασης αυτού (π.χ. προέγκριση του σχεδίου βελτίωσης ή άδεια εγκατά στασης φυτωρίου και πρόσθετα άλλα δικαιολογητικά κατά τη κρίση της Διεύθυνσης Υδάτων). Η άδεια θα ανακαλείται εάν η κατασκευή ανθοκηπίων, θερμοκηπίων, φυτωρίων δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα έτος. 3. Η ποσότητα νερού που αναφέρεται στις άδειες είναι δεσμευτική. Η άρδευση πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους (πχ στάγδην) στα πλαίσια εξοικονόμησης αρ δευτικού νερού και προστασίας των υδατικών πόρων. 4. Προκειμένου για αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια, η συνέχεια της έκτασης ενός παραγωγού ή ομάδας παραγωγών θεωρείται ότι δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων αυτής παρεμβάλλεται ζώνη έργου καθώς και φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρόμοι, φυσικά ρέματα κ.λ.π.). 5. Όταν δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών στην ίδια περιοχή και δεν έχουν τις προϋποθέσεις (προ βλεπόμενες αποστάσεις, προβλεπόμενη έκταση κ.λ.π.) για χορήγηση ατομικών αδειών, μπορεί να χορηγείται άδεια μόνον μιας γεώτρησης ή ενός πηγαδιού κοινής εκμετάλλευσης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

8 10922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β.2. Αδειοδότηση Υδροληψιών πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων και αγροτοβιομηχανικών μονάδων Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παραγω γής πτηνο κτηνοτροφικών μονάδων και αγροτοβιομηχα νιών, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 1. χωρίς περιορισμό έκτασης, 2. στην περίπτωση που οι ανάγκες σε νερό της μονά δας είναι έως 10 m 3 /h (το οποίο θα προκύπτει από την ανάλυση των λειτουργικών αναγκών της μονάδας), η απόσταση της αιτούμενης υδροληψίας από τις υπάρχου σες νόμιμες ορίζεται στα 100 μέτρα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες υπερβαίνουν τα 10 m 3 /h η απόσταση ορίζεται στα 150 μέτρα. Οι ανάγκες σε νερό θα τεκμηριώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, σύμφωνα με τη δυναμικότητα και τις λειτουργικές ανά γκες της μονάδας. Η χωροθέτηση της υδροληψίας θα μελετάται συνδυαστικά με τη χωροθέτηση της μονάδας και τον τρόπο χώρο της διάθεσης των αποβλήτων της. Σε περίπτωση αιτήματος μικτής αγροτικής χρήσης που η μία από τις αιτούμενες χρήσεις είναι και η άρδευση, για την ανόρυξη της υδροληψίας θα ισχύουν τα περιο ριστικά μέτρα για την αρδευτική χρήση. 3. για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από πιθανή ρύπανση, θα πρέπει: i) Να απομονώνονται τα πρώτα μ. της γεώτρησης με περιφραγματικό σωλήνα (ή έως το βάθος όπου εντο πίζεται το πρώτο υδατοστεγές γεωλογικό στρώμα). ii) Να γίνεται στεγανοποίηση πέριξ του σημείου της υδροληψίας για πρόληψη εισόδου ρύπων στον υδροφο ρέα και προστασία των υπόγειων νερών. iii) Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία/καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Στις νέες μονάδες που για τη λειτουργία τους ή την παραγωγική τους διαδικασία απαιτείται χρήση νερού, τότε η εκτέλεση έργου υδροληψίας ή μεταφοράς και χρήσης νερού ή η χρήση νερού από νομίμως υφιστάμενη υδροληψία, θα εξετάζεται περιβαλλοντικά και συνολικά με αυτή καθ αυτή τη δυναμικότητα της μονάδας και τη διάθεση των αποβλήτων της. 5. Στις υφιστάμενες μονάδες, για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου ή άδειας χρήσης νερού, απαιτείται και άδεια λειτουργίας της μονάδας. 6. Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών σε νερό παραγωγής των αγροτοβιομηχανιών όπως αυτές χαρα κτηρίζονται στο Π.Δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α 100) «Χαρακτη ρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών», ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του άρ θρου Γ (Βιομηχανική χρήση) της παρούσας απόφασης. Β.3. Υδατοκαλλιέργεια Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών σε νερό των ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργειών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, ισχύουν: 1. οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου Β.2. του κεφ. ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 2. Κατ εξαίρεση των αναφερομένων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα, για την κάλυψη αναγκών χερσαίων ιχθυοτροφικών μονάδων σε παρά κτιες περιοχές, όπου απαιτείται θαλασσινό νερό με σταθερά χαρακτηριστικά ως προς τη θερμοκρασία (>17 ο C) και απαλλαγμένο από αιωρούμενα συστατικά (θολερότητα), επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων για την άντληση αλμυρού νερού σε απόσταση έως 50 μ. από την ακτογραμμή, και πάντως μετά το όριο αιγια λού παραλίας, εφόσον εξασφαλίζεται υδρογεωλογικά η άμεση επικοινωνία της θάλασσας με το υδροφόρο πέτρωμα που έχει το αλμυρό νερό (καρστικοί ασβε στόλιθοι). Τα ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνονται με αναλυ τική για την συγκεκριμένη περιοχή γεωλογική έκθεση, στην οποία θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ανάλο γα δεδομένα που προέκυψαν από ήδη λειτουργούσες μονάδες. 3. Για τις χερσαίες εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων που είναι καλυμμένες με στέγες, και προκειμένου να καλύ πτεται μέρος των αναγκών τους σε γλυκό νερό στα πλαίσια μιας γενικότερης αειφορικής αντιμετώπισης του προβλήματος υδροδότησης, θα πρέπει να περιλαμ βάνεται πρόβλεψη για διαχείριση των ομβρίων υδάτων από τις στεγασμένες επιφάνειες είτε με συγκέντρω ση αυτών σε κλειστή δεξαμενή είτε με τη δημιουργία συστήματος άρδευσης πρασίνου στους χώρους των εγκαταστάσεων. 4. Για τις μονάδες ιχθυοτροφείων που παράγουν ψά ρια γλυκού νερού (πέστροφες, κυπρίνους, κ.λ.π.), και που βρίσκονται κοντά σε λίμνες, ποταμούς, ή πηγές, να εξετάζεται στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων η δυνατότητα για εγκατάσταση τεχνητού υγρότοπου κατάλληλης έκτασης, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθα νότητα ρύπανσης/μόλυνσης των επιφανειακών υδατίνων αποδεκτών ή των υπόγειων υδροφορέων. Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην «φέρουσα ικανότητα» του συγκεκριμένου υδατικού οικο συστήματος, εφόσον στην ευρύτερη περιοχή του ιδίου υδάτινου αποδέκτη υπάρχουν και άλλες μονάδες ιχθυ οπαραγωγής, οι οποίες θα αναφέρονται στη μελέτη και θα αποτυπώνονται σε χάρτες. Γ. Βιομηχανικές χρήσεις 1. Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παρα γωγής, βιομηχανικών μονάδων και για τη λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: α) χωρίς περιορισμό έκτασης, (β) στην περίπτωση που οι ανάγκες σε νερό της μο νάδας είναι έως 10 m 3 /h (το οποίο θα προκύπτει από την ανάλυση των λειτουργικών αναγκών της μονά δας), η απόσταση της αιτούμενης υδροληψίας από τις υπάρχουσες ορίζεται στα 100 μέτρα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες είναι m 3 /h η απόσταση ορίζεται στα 150μέτρα και αν υπερβαίνουν τα 15 m 3 /h η απόσταση ορίζεται στα 200 μέτρα. Για παροχές 25 m 3 /h και άνω, οι αποστάσεις ορίζονται σε 300 μέτρα από υδρευτικές και 200 μέτρα από αρδευτικές υδροληψίες. Οι ανάγκες σε νερό θα τεκμηριώνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, σύμφωνα με τη δυναμικότητα και τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας. 2. Για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από πιθανή ρύπανση, θα πρέπει: α) Να απομονώνονται τα πρώτα μ. της γεώ τρησης με περιφραγματικό σωλήνα (ή έως το βάθος όπου εντοπίζεται το πρώτο υδατοστεγές γεωλογικό στρώμα). β) Να γίνεται επιφανειακή κάλυψη του σημείου της υδροληψίας σε ακτίνα 5 μ. με σκυρόδεμα και γ) Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία/καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στις νέες μονάδες που για τη λειτουργία τους ή την παραγωγική τους διαδικασία απαιτείται χρήση νερού, τότε η εκτέλεση έργου υδροληψίας ή μεταφοράς και χρήσης νερού ή η χρήση νερού από νομίμως υφιστάμενη υδροληψία, θα εξετάζεται περιβαλλοντικώς και συνολικά με αυτή καθ αυτή τη δυναμικότητα της μονάδας και τη διάθεση των αποβλήτων της. 4. στις υφιστάμενες μονάδες για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού απαι τείται επιπλέον και άδεια λειτουργίας της μονάδας. 5. Για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, θα εξετάζεται η δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού. 4. Για την εμφιάλωση νερού: α) η εκτέλεση έργου υδροληψίας θα εξετάζεται πε ριβαλλοντικώς και συνολικά με αυτή καθ αυτή τη δυ ναμικότητα της μονάδας και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου στη περιοχή του οποίου θα εκτελεστεί το έργο. β)η άδεια χρήσης νερού θα χορηγείται μόνο μετά την πιστοποίηση ότι η ποιότητα του νερού πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις νερού ανθρώπινης κατανάλω σης όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Δ. Χρήση νερού για αναψυχή (πλην ύδρευσης) Επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε του ριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ κ.λ.π.) για χρήση νερού πλην της ύδρευσης στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Μέσα στις εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το έργο υδροληψίας θα εκτελεστεί στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από υφιστάμενα έργα υδροληψίας. 2. Εκτός των χώρων των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η υδροληψία θα έχει από νόμιμα υφι στάμενα έργα υδροληψίας απόσταση ως εξής: Νέα γεώτρηση από υφιστάμενη γεώτρηση 150μ. Νέα γεώτρηση από υφιστάμενο πηγάδι 50μ., εφόσον γί νει απομόνωση των πρώτων 25 μέτρων με τσιμέντωση. Νέα γεώτρηση από υδρευτικές γεωτρήσεις φορέων 300μ. Ο χώρος εκτέλεσης του έργου και η μεταφορά του νερού θα εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο. 3. Θα εξετάζεται η δυνατότητα ανακύκλωσης του νερού όπου είναι εφαρμόσιμη. ΚΕΦ IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Κατ εξαίρεση των αναφερόμενων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα της παρούσας απόφασης θα χορηγείται: 1. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού αυστηρά για Πυρόσβεση οποιουδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιω τικού ή φυσικού προσώπου, αποκλειόμενης οιασδήποτε άλλης χρήσης. 2. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού υπό όρους και προϋποθέσεις, εκτιμώντας τη δυναμικότητα επάρ κεια της υδροφορίας της περιοχής για: i. Την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας εργοταξίων Έργων Εθνικής Σημασίας. ii. Την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης (πυρόσβεση, πότισμα πρασίνου, πλύσιμο οδοστρώματος σε περίπτω ση δυστυχήματος, κλπ) των Εθνικών και Επαρχιακών οδών, καθώς και πάρκων ή πλατειών. 3. Στις υδροληψίες πυρόσβεσης, προκειμένου αυτές να είναι λειτουργικές κατά την κρίσιμη στιγμή της πυρ καγιάς, όπου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ύπαρξη ειδικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (με πετρελαιοκίνητη γεννήτρια) ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας της γεώτρησης. Για να είναι οι γεωτρήσεις (ή τα πηγάδια) σε λειτουρ γική ετοιμότητα, επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία δύο φορές το μήνα και επί 2 4 ώρες. Το αντλούμενο νερό θα μπορεί να διατίθεται για άρδευση πρασίνου, να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται με τρόπο που θα προβλέπεται στην μελέτη του έργου. 4. Για όλα τα υφιστάμενα πηγάδια οιασδήποτε χρή σης, (καθώς και στις τάφρους), θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους ανεξαρτήτως παλαιότητας και λειτουργικότητας του πηγαδιού τάφρου, να προχωρήσουν στην άμεση περίφραξη ή και κάλυψή τους με καλά σφραγισμένη πλάκα από μπετόν ή άλλο υλικό (με ασφαλιζόμενη θυ ρίδα επισκέψεως) αφού προηγουμένως προβούν σε καθαρισμό/απολύμανση του πηγαδιού προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τυχαίας ή κακόβουλης ρύπαν σης του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και προς αποτροπή ατυχημάτων. 5. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού από νόμιμη αρδευ τική υδροληψία για άρδευση γεωργικής έκτασης ιδιο κτησίας του δικαιούχου της υδροληψίας και εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Η απόσταση μεταφοράς δεν ξεπερνά τα 500 μ. από το όριο του οικοπέδου, Στην κατατιθέμενη προς έγκριση μελέτη να υπάρχει λεπτομερής αποτύπωση με την όδευση του αγωγού, με αναφορά στο καθεστώς ιδιοκτησίας (ιδιωτική ιδιοκτησία ή δημόσια έκταση) και εξασφάλιση της διέλευσης από τη συγκεκριμένη όδευση. 6. Γεωτρήσεις που κατασκευάσθηκαν χωρίς άδεια στα πλαίσια εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμά των για ερευνητικούς λόγους ή για τις ανάγκες ερ γοταξίων μεγάλων έργων, μπορούν να αποδοθούν σε χρήση συλλογικών φορέων, αφού πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και αδειο δοτηθούν ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερο μένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 43504/05 7. Σε περίπτωση ανόρυξης βαθειάς γεώτρησης με τις προβλεπόμενες αποστάσεις σε περιοχή που υπάρχουν και λειτουργούν κατά κύριο λόγο πηγάδια ή αβαθείς γεωτρήσεις, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, για την προστασία του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα, να τοπο θετήσει περιφραγματικό σωλήνα, το βάθος του οποίου θα καθορίζεται στην άδεια εκτέλεσης έργου. 8. Όλες ανεξαιρέτως οι λειτουργούσες υδροληψίες υποχρεούνται να διαθέτουν υδρόμετρο σε λειτουργία, για τη καταγραφή και τον έλεγχο της καταναλισκόμε νης ποσότητας νερού. Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να καταναλώνει ετησίως τις ποσότητες νερού που ανα γράφονται στην άδειά του οι οποίες έχουν υπολογιστεί για τη κάλυψη των πραγματικών του αναγκών. Εφόσον διαπιστωθεί η μη ύπαρξη υδρομέτρου, καθώς και η μη λειτουργία αυτού, η Δ/νση Υδάτων θα προβαίνει στην ανάκληση της άδειας και επιβολή διοικητικών μέτρων, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι ελλείψεις. 9. Σε περίπτωση που γεώτρηση έχει αρτεσιανή ροή ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο στόμιο της γεώτρησης σωλήνα βιδωτό ίδιας διαμέτρου με αυτή της τελικής σωλήνωσης, κατάλληλου ύψους για εξισορρό

10 10924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πηση της αρτεσιανής ροής και βάννα εξόδου του νερού ώστε να γίνεται χρήση του νερού μόνο όταν απαιτείται και να αποτρέπεται η άσκοπη εκροή αυτού. 10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με στοιχεία εγκε κριμένων μελετών, (ΙΓΜΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΚΑ, Υπ. Γεωργίας κ.λ.π.) ή ελέγχων, υπεράντληση υπόγειου υδροφόρου ή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού των υδροληψιών μιας περιοχής, θα τροποποιείται η παρούσα απόφαση σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις αλλά και στις αντλούμε νες ποσότητες νερού από κάθε λειτουργούσα υδρολη ψία, ανεξαρτήτως της ποσότητας νερού ή της παροχής που είχε αρχικά χορηγηθεί. Στις περιοχές αυτές είναι δυνατή και η ολική απαγόρευση ανόρυξης νέων γεωτρή σεων και η γενική μείωση της αντλούμενης ποσότητας και παροχής νερού. 11. Με την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστα τευόμενων Περιοχών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3199/03), μπορεί να καθορίζονται ειδικά μέτρα για την προστασία αποκλειστικά και μόνο των υδρευτικών υδροληψιών που ανήκουν σε φορείς ύδρευσης, όπως και ειδικότερων μέτρων για τις υπό λοιπες περιοχές που θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών. Στη περίπτωση αυτή προ ϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας θα αποτελεί η συμβατότητα με τις δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Ε.Μ.Π.Π. 12. Σε περίπτωση όπου η άδεια χρήσης νερού συνε πάγεται την παραγωγή υγρών αποβλήτων (ελαιουργεία, συσκευαστήρια τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειες, βιομηχα νίες επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, σφαγεία, κ.λ.π.) θα πρέπει στις κατατιθέμενες μελέτες να γίνεται ρητή ανα φορά στον τρόπο επεξεργασίας των υγρών και στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦ.V ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εκτεταμένα έργα υδροληψίας από υπόγειους υδρο φορείς: Υδρομαστεύσεις πηγών, στοές, συνδυασμός φρεάτων στοών ή φρεάτων τάφρων κλπ. Τάφρος: Κάθε επιμήκης εκσκαφή βάθους μέχρι 5 μέτρων που σκοπό έχει την εκμετάλλευση φρεάτιου υδροφορέα. 2. Σημειακά έργα υδροληψίας από υπόγειους υδρο φορείς: είναι τα πηγάδια και οι γεωτρήσεις. Πηγάδι: Κάθε επενδεδυμένη εκσκαφή βάθους 5 20 μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 1 μέτρο, που εκμε ταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα. Μικρή γεώτρηση: βάθους έως 20μ. εσωτερική διάμε τρος σωλήνωσης 4, άντληση με αντλία φυγόκεντρο ή βαθέων φρεάτων έως 2,5. Μεγάλη γεώτρηση: βάθους >20μ., εσωτερική διάμε τρος τελικής σωλήνωσης > Πηγή: Κάθε φυσική εκφόρτιση νερού που έχει παρο χή κατά την κρίσιμη περίοδο του υδρολογικού έτους (Αύ γουστο Σεπτέμβριο) μεγαλύτερη ή ίση των 4 m 3 /h. 4. Έργα υδροληψίας επιφανειακών νερών Πρόκειται για έργα αποθήκευσης νερών (σε ορύγματα, υδαταποθήκες/ μικρές ομβροδεξαμενές), έργα απόλη ψης νερού για τεχνητό εμπλουτισμό καθώς και έργα απόληψης νερού από χειμάρρους, ποταμούς, λίμνες. Όρυγμα είναι εκσκαφή, βάθους έως 3μ., μήκους έως 20μ. και πλάτους έως 4μ. για συγκέντρωση αποθήκευ ση απορροών επιφανειακών νερών σε περιοχές όπου επικρατούν γεωλογικοί σχηματισμοί χαμηλής υδροπε ρατότητας. Υδαταποθήκη [ομβροδεξαμενή]: διαμορφούμενη με εκσκαφή βάθους έως 5μ. ανοικτή δεξαμενή που θα στεγανοποιείται τεχνητά (αν η φυσική στεγανότητα δεν κρίνεται επαρκής), ώστε να συγκεντρώνονται επι φανειακά νερά πάσης φύσεως (όμβρια, νερά ανάντι ευρισκόμενων μικροπηγών κ.λ.π.) χωρητικότητας έως 5000 m 3. Η θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα μέτρα ασφάλειας του έργου θα περιγράφονται ανα λυτικά στην τεχνική γεωλογική μελέτη, που θα υπο βάλλεται. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού νερού αφορούν στη μεταφορά νερού επιφανειακής απορροής προς υπόγειο υδροφορέα μέσω τάφρων, πηγαδιών, γεωτρήσεων, λε κανών κατάκλυσης κατά περίπτωση, που αποσκοπούν στην βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου υδροφόρων συ στημάτων, στα οποία υπάρχει πρόβλημα υπεράντλησης, κίνδυνος υφαλμύρωσης και γενικά ποσοτικής ποιοτικής υποβάθμισης του νερού. Το νερό μπορεί να προέρχεται και από στεγασμένες επιφάνειες κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ. Η Δ/νση Υδάτων μπορεί να επιβάλει κατά προτεραιότητα την εκτέλεση τέτοιων έργων (ιδιαίτερα έργων εμπλουτι σμού), ή να θέσει ως προϋπόθεση την εκτέλεσή τους, όταν κρίνει ότι έργα απόληψης υπογείων νερών (γεω τρήσεις κ.λ.π.) θέτουν σε κίνδυνο το υδατικό ισοζύγιο ή ελλοχεύει κίνδυνος υποβάθμισης/ υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφορέα. Τα έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης, ανεξαρτήτως όμως αποστάσεως από υφιστάμενα υδροληπτικά έργα, ενώ μπορούν να χωροθετούνται κατόπιν ειδικής κατά περίπτωση τεχνικής γεωλογικής μελέτης και εντός κοί της υδατορευμάτων. Για την κατασκευή ορύγματος ή υδαταποθήκης και για οποιαδήποτε χρήση δεν ισχύουν περιορισμοί απο στάσεων από άλλα έργα υδροληψίας, ή έκτασης ιδιο κτησίας. 5. Νόμιμα έργα υδροληψίας είναι: i. Tα έργα υδροληψίας για τα οποία έχει εκδοθεί ενιαία άδεια χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποί ησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το Ν. 1739/87 και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αυτή. ii. Τα έργα υδροληψίας που αδειοδοτήθηκαν με βάση τον Ν. 3199/2003. iii. Τα έργα υδροληψίας που κατοχυρώνουν υφιστάμε νο δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. iv. Το έργο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια εκτέλε σής του και για τόσο χρόνο όσο ορίζεται σε αυτή για περάτωσή του. 6. Συλλογικοί φορείς: Στους συλλογικούς φορείς πε ριλαμβάνονται Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, Δημό σιοι Οργανισμοί, Περιφέρειες, Δήμοι, Κοινότητες, Δη μοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), Αρδευτικοί και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αρ δευτικοί Σύλλογοι καθώς και ομάδες παραγωγών που λειτουργούν με καταστατικό με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν ιδιόκτητη αγροτική εκμετάλλευση.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την ημερομηνία Δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως και μέχρι την έκδοση νεωτέρας και μπορεί να τροποποιηθεί ή ανακληθεί με την διαδικασία που εκδόθηκε. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ αριθμ. 877/ απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας που ορίζει απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Αχαΐας. Μεταβατικές διατάξεις: Τα αιτήματα για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή εκκρεμεί η έκδοση άδειας από τη Δ/νση Υδάτων, θα εξετάζονται με την ισχύουσα Κανονιστική απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη για το Ελ ληνικό Δημόσιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 8 Φεβρουαρίου 2012 Οι Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

12 10926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1326 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1285 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Eπιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις καθώς και τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΑΤΡΑ 12-1 - 2010 Αρ. Πρωτ. 2523/41 Σχετ.: 2955/09 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr Δομή ομιλίας 1. 7 ο Πρόγραμμα δράσης της Ε. Επιτροπής 2. Ευρωπαϊκό Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας. Διεύθυνση ΑΠΕ Tροποποίηση περιοριστικών όρων υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου www.cres.gr Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης αδειών 2 Άρθρο 4 «Περιοριστικοί όροι» Σε περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/5/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ.34572 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 18 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 392 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1291 Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου αξιολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 202 6 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 6277 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 11341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 Συνοπτικός τίτλος. 79(Ι) του 2010 147(Ι) του 2011 121(Ι) του 2012 37(Ι) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ. 2651360300 Fax 26510 31224, 2651360304 Ιστοσελίδα Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1348 Κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Κ Ο Ι Ν Η A Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Παναγ. Γρ. Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος, PhD, MSc Ποντοηρακλείας 15, 115 27 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 478 18 Μαρτίου 2008 Αριθμ. 393 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Εισήγηση Ι.Ε.ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου 19.ΟΚΤ.2008 HELEXPO PALACE ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ Έλλειψη νερού για κάλυψη ορισμένων αναγκών μας σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 / 04 / 2012. Αρ. πρωτ.: οικ. 110424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 / 04 / 2012. Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα