A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP-"

Transcript

1 13 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΟΡΘΟ ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΗ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τη θέση της Ορθοδοξίας για την λη. ñ Να συνειδητοποιήσετε τι η Εκκλησία µας προσφέρει τη δυνατ τητα µεταµ ρφωσης της λης σε τρ πο δοξολογίας του Θεο. 12 Πάντα µοι ξεστιν, λλ ο πάντα συµφέρει πάντα µοι ξεστιν, λλ ο κ γ ξουσιασθήσοµαι π τινος. 13 τ ρώµατα τ κοιλί α κα κοιλία το ς ρώµασιν δ Θε ς κα τα την κα τα τα καταργήσει. τ δ σ µα ο τ πορνεί α, λλ τ Kυρί ω, κα K ριος τ σώµατι 14 δ Θε ς κα τ ν K ριον γειρε κα µ ς ξεγερε δι τ ς δυνάµεως α το. 15 ο κ ο δατε τι τ σώµατα Μερικοί µεταξ σας λένε: " λα µο επιτρέπονται". Σωστά λα µως δεν είναι προς το συµφέρον. Εγώ θα έλεγα: " λα µο επιτρέπονται, εγώ µως δε θα αφήσω τίποτα να µε κυριέψει". Λένε επίσης: "Οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καµωµένη για τις τροφές ο Θε ς θα τα αχρηστε σει και το ένα και το άλλο". Ναι, το σώµα µως δεν έγινε για να πορνε ουµε, αλλά για να δοξάζουµε τον Κ ριο, και ο Κ ριος θα δοξάσει το σώµα. Και ο Θε ς που ανέστησε τον Κ ριο, µε τη δ ναµή του θα αναστήσει κι εµάς. εν ξέρετε τι τα σώµατά σας είναι µέλη του σώµατος του Χριστο ; Μπορώ, λοιπ ν, να πάρω

2 90 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ µ ν µέλη Xριστο στιν; ρα ο ν τ µέλη το Xριστο ποιήσω π ρνης µέλη; µ γένοιτο. 16 ο κ ο δατε τι κολλώµενος τ π ρν η ν σ µά στιν; σονται γάρ, φησίν, ο δ ο ε ς σάρκα µίαν 17 δ κολλώµενος τ Kυρί ω ν πνε µά στι. 18 φε γετε τ ν πορνείαν. π ν µάρτηµα ν ποιήσ η νθρωπος κτ ς το σώµατ ς στιν δ πορνε ων ε ς τ διον σ µα µαρτάνει. 19 ο κ ο δατε τι τ σ µα χετε π Θεο, κα ο κ στ αυτ ν, 20 γοράσθητε γ ρ τιµ ς δοξάσατε δ τ ν Θε ν ν τ σώµατι µ ν κα ν τ πνε µατι µ ν, τινά στι το Θεο. κάτι που είναι µέλος του σώµατος του Χριστο και να το κάνω µέλος του σώµατος µιας π ρνης; Ποτέ τέτοιο πράγµα! Ή µήπως δεν ξέρετε τι αυτ ς που δένεται µε µια π ρνη γίνεται ένα σώµα µαζί της; Γιατί, καθώς λέει η Γραφή, οι δ ο θα γίνουν ένα σώµα. ποιος µως συνδέεται µε τον Κ ριο, γίνεται ένα πνε µα µαζί του. Μακριά απ την πορνεία! Κάθε άλλο αµάρτηµα που µπορεί να διαπράξει κανείς ρίσκεται έξω απ το σώµα του αυτ ς - µως που πορνε ει ε ηλώνει το ίδιο του το σώµα. Ή µήπως δεν ξέρετε - τι το σώµα σας είναι να ς του Αγίου Πνε µατος το οποίο σας χάρισε ο Θε ς και ρίσκεται µέσα σας; εν ανήκετε στον εαυτ σας σας αγ ρασε ο Θε ς και πλήρωσε το τίµηµα. Το Θε λοιπ ν να δοξάζετε µε το σώµα σας και το πνε µα σας, τα ο- ποία ανήκουν στο Θε. Α Κορ. 6,12-20 ΛEΞEIΣ KΛEI IA δηµιουργία υλικ τητα σώµα τέχνη οµορφιά φθορά µεταµ ρφωση Βασιλεία Θεο A. EI E O ΘEOΣ OTI OΛA OΣA HMIOYP- ΓHΣE HTAN ΠOΛY KAΛA (ΓEN. 1,31) Στο πρώτο ι λίο της Αγίας Γραφής αναφέρεται τι ο Θε ς ελε θερα και απ αγάπη δηµιο ργησε "εκ του µηδεν ς" κάθε υλική και πνευµατική πραγµατικ τητα. Και πως ένας καλ ς µουσικ ς θα γράψει ένα καλ τραγο δι, έτσι και ο Θε- ς, που απ τη φ ση του είναι καλ ς και αγαθ ς, δηµιο ργησε µ νο "καλά λίαν" δηµιουργήµατα. Αυτή η αλήθεια ε αιώνεται παραστατικά µέσα στη Γένεση µε την εικ να να λέπει ο Θε ς τη δη- µιουργία του και να την περιγράφει ως πολ καλή. Σκοπ ς της δηµιουργίας του ήταν µε την ελε θερη συµµετ οχή του ανθρώπου στο σχέδι του και ο ίδιος, αλλά και ολ κληρη η κτίση να ο-

3 H OPΘO OΞH EKKΛHΣIA ΠPOTEINEI ENA TPOΠO ZΩHΣ 91 δηγηθο ν στην τελει τητα, δηλαδή στην ένωσή τους µε το Θε. Τίποτα απ τη δηµιουργία του, ορατή και α ρατη, υλική και πνευµα τική, δεν έπρεπε να πάει χαµένο λα προορίζονταν να ζήσουν και χι να ο- δηγηθο ν στην καταστροφή και στο θάνατο. Σε αντίθεση λοιπ ν µε άλλες κοσµοθεωρίες ο χριστιανισµ ς ευθ ς εξ αρχής αντιµε τώπισε και την λη ως αποδέκτη της σωτηρίας του Θεο. Το µήνυµα της Αγί ας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας ήταν πάντα ξεκάθαρο: Η λη είναι ένα πολ καλ δηµιο ργηµα του Θεο και η σωτηρία δεν αφορά µ νο στις πνευµατικές πραγµατικ τητες αλλά και στις υλικ ές. B. O ΘEANΘPΩΠOΣ XPIΣTOΣ, H ΠPAΓMATIKH EIKONA TOY ΘEOY Ο άνθρωπος µε την επιλογή του να πει χι στην πρ σκληση του Θεο ανέκοψε την πορεία του θεϊκο σχεδίου, αλλά δεν το µατ αίωσε. Ο Θε ς επενέ αινε µέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα στα πλαίσια του λαο του Ισραήλ. Η πιο αποφασιστική του µως επ έµ αση έγινε µε την ενσάρκωση, το έργο, το Σταυρ και την Ανάστα ση του Υιο του. Η Εκκλησία µας διδάσκει τι ο Χριστ ς, ο προϋπ άρχων Υι ς του Θεο, παραµένοντας τέλειος Θε ς έγινε και τέλ ειος άνθρωπος, για να δείξει στον άνθρωπο τον δρ µο προς την τελεί ωση. Ο Θε ς φ ρεσε ανθρώπινο σώµα, εντάχθηκε σε ένα λα, µίλησε τη γλώσσα του, µεγάλωσε σε µια οικογένεια, είχε συγγενείς, φίλ ους και επάγγελµα. Έγινε δηλαδή άνθρωπος σε λα µοιος µε εµάς εκτ ς α- π το τι ήταν αναµάρτητος. Με την ενανθρώπησή του ε αίωσ ε την αξία της ανθρώπινης φ σης και του ανθρώπινου σώµατος, κατοχ ρωσε τη σπουδαι τητα της λης και κάλεσε τον άνθρωπο να τον µι- µηθεί, αφο Αυτ ς ήταν η µ νη πραγµατική εικ να του Θεο. Μέ σα απ αυτή την ελε θερη και συνειδητή µίµηση ο άνθρωπος και µαζί του και ολ κληρη η κτίση µπορο σαν να ξανα ρο ν τον "κατά φ - ση", τον φυσιολογικ δηλαδή προορισµ τους. εν αποδέχθηκε λοιπ ν απλά την λη ο Χριστ ς, αλλά έδειξε κ αι τον δρ µο - Αυτ ς ο ίδιος ήταν ο δρ µος - πώς η λη µπορεί να µετα- µορφωθεί, να γίνει τρ πος δοξολ γησης του Θεο και να "ανασ τηθεί". Γ. H EKKΛHΣIA METAMOPΦΩNEI THN YΛH Το αγιαστικ έργο του Χριστο συνεχίζει µέσα στην πορεία της ι- στορίας το Σώµα του, η Εκκλησία. Απ τα πρώτα ήµατά της η

4 92 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ Εκκλησία εναντιώθηκε σε κάθε µονοφυσιτισµ που οδηγο σε σε υ- ποτίµηση και απαξίωση της λης. Καταπολέµησε έντονα τις κ ακοδοξίες που µείωναν ή αµφισ ητο σαν την ανθρώπινη φ ση του Χ ριστο, αρνήθηκε να κάνει διδασκαλία της την υποτίµηση και κ αταπίεση του ανθρώπινου σώµατος, της γυναίκας, των αισθήσεων και της γενετήσιας σφαίρας της ζωής και κατοχ ρωσε την αξία τ ης λης ακ µα και µε την καταδίκη των εικονοµάχων, σων δηλαδή πίσ τευαν τι δεν πρέπει να απεικονίζουµε τον Χριστ και τους αγίου ς του µε υλικά µέσα. Παρ τι µερικές φορές πολλοί χριστιανοί, επηρε ασµένοι απ ξένες προς τον χριστιανισµ κοσµοθεωρίες (Πλατωνισµ -νεοπλατωνισµ, Γνώση) ή παρασυρµένοι απ απλοϊκο ς ηθικισµο ς, δηµιουργο σαν ή και δηµιουργο ν ακ µα την εντ πωση τι ο χριστιανισµ ς αποστρέφεται το ανθρώπινο σώµα και τις λειτου ργίες του ή την λη, η Εκκλησία έµεινε ευλα ικά προσηλωµένη στο να θεωρεί το σώµα ως µέσο δοξολογίας του Θεο ( λέπε το κείµενο) και τ ην - λη ως αντικείµενο της σωτηρίας Του. εν αρκείται µως η Εκκλησία στην αποδοχή της λης. Η λη, - πως και το σώµα µας, µέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεο µε τη ευτέρα Παρουσία του και τον ερχοµ της Βασιλείας του Θεο, συνεχίζουν να φθείρονται και να πεθαίνουν. Η Εκκλησία µως, που είναι ο πυρήνας του µεταµορφωµένου κ σµου, µέσα απ τα µυστή ριά της, κυρίως, συντελεί σταδιακά τον αφθαρτισµ λου του κ σ µου µε τη δράση του Αγίου Πνε µατος. Έτσι: «Iνα καί διά στοιχείων, καί δι γγέλων καί δι νθρώπων, καί διά ρωµένων, καί δι οράτων, δοξάζηταί σου τ Πανάγιον Oνοµα». Ευχή του Μεγάλου Αγιασµο των Θεοφανείων ñ Το ψωµί και το κρασί της Θείας Ευχαριστίας γίνονται Σώµα και Αίµα του Χριστο, ñ το νερ του Βαπτίσµατος και του Αγιασµο γίνεται φορέας αγιασµο, ñ το λάδι του Ευχελαίου αγιάζεται και γίνεται θεραπευτικ για τις ψυχές και ñ τα σώµατα των πιστών (σώµατα αγίων πως του Αγ. ιονυσίου, Αγ. Σπυρίδωνα κ.ά.) γνωρίζουν απ τώρα ένα είδος αφθαρτισµο και γίνονται πηγές θεραπειών και αγιασµο.

5 H OPΘO OΞH EKKΛHΣIA ΠPOTEINEI ENA TPOΠO ZΩHΣ 93. TO OPAMA THΣ BAΣIΛEIAΣ TOY ΘEOY λα αυτά τα παραδείγµατα δείχνουν τι η Εκκλησία, συνεχίζοντας το έργο του Χριστο, σταδιακά και αθ ρυ α µεταµορφών ει την λη για να µπορέσει να ζήσει και αυτή στην αναµεν µενη Βασ ιλεία του Θεο. Αυτή την πραγµατικ τητα αποτυπώνει η Μεταµ ρφωση του ίδιου του Χριστο και αυτ το ραµα περιγράφει και ο προφήτης Ιωάννης στην Αποκάλυψη (21,1-5): Τ τε είδα έναν καινο ριο ουραν και µια καινο ρια γη. Ο πρώ τος ουραν ς κι η πρώτη γη εξαφανίστηκαν, κι η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Κι είδα την ά- για Π λη, τη νέα Ιερουσαλήµ, να κατε αίνει απ τον ουραν, απ το Θε, έ- τοιµη σα τη ν φη που στολισµένη περιµένει τον άντρα της. Κι άκουσα µια δυνατή φωνή απ το θρ νο να λέει: "Να, η κατοικία του Θεο µαζ ί µε τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει µαζί τους κι αυτοί θα αποτελο ν τ ο λα του. Ο ί- διος ο Θε ς θα είναι µαζί τους, θα διώξει κάθε δάκρυ απ τα µ άτια τους, κι ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια ο τε πένθος ο τε κλάµα ο τε π νος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν". Και είπε αυτ ς που καθ ταν στο θρ νο: "Να, λα τα κάνω καινο ρια". E. "ΠPOΣ OKΩ ANAΣTAΣIN NEKPΩN" ταν ο Απ στολος Πα λος κηρ ττοντας στον Άρειο Πάγο στην Αθήνα µίλησε στους Αθηναίους για την εκ νεκρών ανάσταση τ ου Χριστο, αυτοί, κοροϊδε οντάς τον, τον έδιωξαν ευγενικά απ το ή- µα. Ήταν ανοησία κατά τους αρχαίους Έλληνες να αναστηθεί τ ο σώ- µα, που το θεωρο σαν φυλακή της ψυχής και να συνεχίζει να εί ναι φυλακή για µια αιωνι τητα. Η Εκκλησία µως επιµένει στο Σ µ ολο της Πίστης της: προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. εν ελπίζει δηλ αδή α- πλά σε µια αθανασία της ψυχής αλλά και σε ανάσταση των σωµά των. Και η ελπίδα της αυτή είναι ταυτ χρονα και µια ε αι τητα. Αφο ο Χριστ ς αναστήθηκε µε το σώµα του και εµείς µε το σώµα µας θ α α- ναστηθο µε. Ένα σώµα µως µεταµορφωµένο, πνευµατικ αλλά µε υ- λικ τητα, πως του αναστηµένου Χριστο, που ψηλάφησε ο δ σπιστος Θωµάς για να πειστεί για την Ανάστασή του. Ένα τέτοιο σ ώµα δε θα φθείρεται πια, δε θα πεθαίνει και δε θα περιορίζεται α π τους ν µους της φ σης (ενώ οι π ρτες ήταν κλειστές -Ιωάν. 20, εµφανίστηκε ο αναστηµένος Χριστ ς στους µαθητές του). Η σωµατικ τητα συνεπώς δεν είναι χαρακτηριστικ του ανθρώ-

6 94 BHMATA ΠIΣTHΣ KAI ZΩHΣ που µ νο στην εδώ ζωή, αλλά θα είναι χαρακτηριστικ του και στην αιώνια ζωή. Και επιπλέον η λη "θα απελευθερωθεί απ την υπο - δο λωσή της στη φθορά, και θα µετάσχει στην ελευθερία που θ απολαµ άνουν τα δοξασµένα παιδιά του Θεο " (Ρωµ. 8,21) µεταµορφω- µένη. Μ νο ο χριστιανισµ ς υψώνει την λη σε τέτοιο σηµείο και δίκαια κάποιοι µελετητές του τον θεωρο ν ως την "υλιστικ τε ρη" απ λες τις κοσµοθεωρίες. ΤΙ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ ñ Ο Θε ς που απ τη φ ση του είναι καλ ς και αγαθ ς δηµιο ργησε πολ καλά κάθε υλική και πνευµατική πραγµατικ τητα. ñ Ο Χριστ ς παίρνοντας την ανθρώπινη φ ση ε αίωσε την αξία του ανθρωπίνου σώµατος και κατοχ ρωσε τη σπουδαι τητα τη ς λης. Έδειξε µε τη ζωή του τι η σωτηρία δεν αφορά µ νο στις πνευµατικές πραγµατικ τητες αλλά και στις υλικές. ñ Η Εκκλησία, συνεχίζοντας το έργο του Χριστο, χι µ νο αποδέχεται την λη, αλλά µέσα απ τα µυστήριά της µε τη δράση του Αγίου Πνε µατος ενεργεί σταδιακά και αθ ρυ α τον αφθαρτισµ της λης, για να µετάσχει και αυτή µεταµορφωµέ νη στη Βασιλεία του Θεο. ñ Η σωµατικ τητα είναι χαρακτηριστικ του ανθρώπου και στη ν εδώ και στην αιώνια ζωή. Αυτή την αλήθεια οµολογο µε µε το Σ µ ολο της πίστης. EXOYN ΣHMAΣIA AYTA ΓIA TH ZΩH MOY; 1. Ο χριστιανισµ ς είναι µια πνευµατική διδασκαλία και δε ν οιάζεται για την λη. Είναι σωστή αυτή η αντίληψη; 2. Τι θα έλεγες σε ορισµένους χριστιανο ς που αισθάνονται ά ολα µε το σώµα τους και θεωρο ν τις λειτουργίες του ακάθαρτες ; 3. Με ποιους τρ πους ο Χριστ ς ε αίωσε και κατοχ ρωσε την α- ξία της λης και του σώµατος; Πώς συνεχίζει το έργο του σ α υτ το θέµα η Εκκλησία; 4. Τι διακηρ ττουµε ταν λέµε στο Σ µ ολο της πίστης "προσδο κώ ανάστασιν νεκρών";

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ

ΜÃΝΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣÌΕΣΕΙΣ 17 ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τον τρ πο µε τον οποίο τα δ ο φ λα µπορο ν να ζήσουν αρµονικά χωρίς αντιπαλ τητα. ñ Να γνωρίσετε τα αίτια που

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex)

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex) 2. Η εποχή του Ιουστινιανο (6ος αι. µ.χ.) Ο Ιουστινιαν ς σφράγισε µε το έργο του τον 6ο αιώνα. ιαδέχθηκε στο θρ νο το θείο του Ιουστίνο, τον οποίο είχε βοηθήσει στη διακυβέρνηση του κράτους ως σ µβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα