TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby"

Transcript

1 ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ul. Mládeže 495/ Svidník Ing. Stanislav Štofaňak Víťaz IČO: DIČ: Dátum: 12/2011 Podpis:

2 a. Účel energetického hodnotenia Týmto posudkom sa dokazuje splnenie tepelno-technických požiadaviek, ktoré sú kladené na obvodové konštrukcie stavieb z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. Kritéria určuje technická norma STN : Výsledkom hodnotenia je deklarovanie splnenia 4 požiadaviek tepelnej ochrany budov, ktoré sú : maximálna hodnota súčiniteľa prestupu tepla U hygienické kritérium - minimálna povrchová teplota b. Popis konštrukcií Firma Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - montované stavby sa zaoberá návrhom a realizáciou montovaných stavieb, prevažne rodinných domov. Hlavným konštrukčným prvkom je drevo. Drevo je totiž prírodný, ekologický a rokmi overený stavebný materiál. Drevo svojimi vlastnosťami spĺňa všetky kritéria, ktoré sú kladené na moderné stavby. Prednosťou dreva ako stavebného materiálu je jeho mechanická odolnosť, dobré tepelnoizolačné vlastnosti a dopad na životné prostredie. To všetko predurčuje jeho použitie v nízkoenergetických stavbách. Znižovanie energetickej náročnosti a šetrenie energie pri prevádzke budov je v hlavným trendom súčasného stavebníctva. Montované stavby od firmy Mgr. Radovan Kuzma Ekoline montované stavby majú z konštrukčného hľadiska rámovú konštrukciu stien, ktorá tvorí nosnú časť stavby. Rámy sú z hranolov 40x150 mm. Výplň rámu pozostáva z minerálnej vlny, ktorá plní funkciu tepelnej izolácie. Rám je z interiéru a exteriéru opláštený OSB doskami. OSB dosky sú v prevedení pero-drážka. Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností je z vonkajšej strany obvodová stena zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Tepelným izolantom sú dosky z tzv. sivého polystyrénu EPS 70 NEOPOR hrúbky 70 mm. Povrchová úprava fasády je silikónová fasádna omietka na armovacej stierke. Povrchová úprava v interiéri je protipožiarny sadrokartón hr. 12,5 mm a finálne povrchové nátery podľa voľby zákazníka. Obvodová stena je difúzne uzatvorenou konštrukciou a tak za sadrokartón je na OSB doske parozábrana, ktorou je hliníková fólia. Konštrukcia stropu je zo statického hľadiska drevený trámový strop. Tepelnou izoláciou je opäť minerálna vlna. Medzi trámy stropu je vkladaná izolácia hrúbky 200 mm. Pod touto izoláciou je ďalšia izoláciu hrúbky 100 mm a nasleduje parozábrana, hliníková fólia. Podhľad stropu je zo sadrokartónu hr. 12,5 mm na pozinkovanej SDK konštrukcii. Skladba podlahy prízemia je následovná. Na hydroizolácii, ktorou je prevažne asfaltová lepenka, je rozprestretá klasická PVC fólia. Nasleduje tepelná izolácia podlahový polystyrén a opäť PVC fólia. Polystyrén je kladený v dvoch vrstvách hr. 50 mm. Dosky sa kladú z prekrytím škár. Celková hrúbka tepelnej izolácie je tak 100 mm. Po zrealizovaní rozvodov podlahového vykurovania, ktoré sa kladú na polystyrén nasleduje cementový poter hr. 50 mm. Na takto pripravený podklad je potom možné položiť podlahovú krytinu podľa želania zákazníka. c. Normy a právne predpisy Normy - STN až 4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií Právne predpisy - Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška MŽP SR č. 311/2009, Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov d. Vstupné údaje hodnotenia - okrajové podmienky výpočtu výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu ei - 15 C Požadovaná vnútorná teplota vzduchu i 20 C Teplota zeminy pod terénom 5 C Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu 50% Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu 84% 2

3 e. Postup hodnotenia konštrukcií S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a nebytových (občianskej výstavby) budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φi 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U, alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby bola splnená podmienka U U N, resp. R R N Kde: U N - je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m 2.K) R N - je normalizovaná hodnota tepelného odporu v (m 2.K)/W Normalizované hodnoty určuje norma STN : 2002 e.1 Tepelný odpor Tepelný odpor určuje schopnosť stavebnej konštrukcie zabezpečovať tepelnú ochranu. Je tým väčší, čím väčšia je hrúbka konštrukcie a čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti konštrukcie Tepelný odpor konštrukcie vypočítame zo vzťahu: d R Kde: d hrúbka konštrukcie [m] λ súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/(m.K)] Požadované hodnoty tepelného odporu R N [(m 2.K)/W] Nové budovy odporúčaná hodnota Norma STN Vonkajšia stena a strecha so sklonom viac ako 45 3,0 Strecha plochá a šikmá so sklonom menej ako 45 4,9 Podlaha vykurovaného priestoru na teréne: - v úrovni do 0,5m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2m od vnút. Povrchu vonkajšej steny 2,3 Splnenie podmienky R R N bude hodnotené pre nepriesvitné obalové konštrukcie, teda obvodovú stenu, strop resp. strechu a podlahu prízemia ako podlahu na teréne. e.2 Súčiniteľ prechodu tepla Súčiniteľ prechodu tepla je dôležitá veličina pri stanovení tepelných strát budov. Možno ho vyjadriť aj ako obrátenú hodnotu odporu konštrukcie pri prechode tepla: U 1 R 0 R 1 R si R se kde: R 0 je odpor konštrukcie pri prechode tepla [(m 2.K)/W] R si je odpor pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie [(m 2.K)/W] R se je odpor pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie [(m 2.K)/W ] Požadované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U N (W/m 2 K) Vonkajšia stena a strecha so sklonom viac ako 45 Strecha plochá a šikmá so sklonom menej ako 45 Nové budovy odporúčaná hodnota Hodnoty pre Norma STN nízkoenergetický dom 0,32 0,25 0,2 0,15 3

4 Okrem splnenie podmienky R R N bude deklarované aj splnenie požiadavky U U N. Hodnotené budú nepriesvitné obalové konštrukcie, teda obvodovú stenu, strop resp. strechu. Pri podlahe prízemia ako podlahy na teréne výpočet U zohľadňuje aj geometrické charakteristiky podlahy ako ochladzovaný obvod podlahy a hrúbku obvodovej steny. Výpočet U podlahy je možný len pre konkrétny dom na základe potrebných parametrov. e.3 Povrchová teplota Kritická povrchová teplota na vznik plesní udáva povrchovú teplotu, pri ktorej relatívna vlhkosť v tesnej blízkosti povrchu konštrukcie nadobúda hodnotu 80 %. Maximálna relatívna vlhkosť 80 % vzťahujúca sa na minimálnu vnútornú povrchovú teplotu sa používa ako bezpečná podmienka hodnotenia stien, striech a podláh, teda nepriesvitných povrchov. Pre rôzne parametre vnútorného prostredia, teplota vzduchu a relatívna vlhkosť vzduchu, určuje norma STN : 2002 určuje norma kritickú teplotu pri ktorej dochádza k riziku vzniku pliesni. Steny, strechy, podlahy a styky konštrukcií sa hodnotia vzhľadom na túto teplotu. Požaduje sa splnenie podmienky: θ si θ si,80 + θ si Kde: si - Povrchová teplota konštrukcie si,80 - Kritická povrchová teplota na vznik plesní si- - bezpečnostná prirážka (rozpätie od 0,2K po 1,5K) Podľa známych hodnôt vnútorného prostredia, čiže teplota vzduchu 20 a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % je podľa normy STN : 2002 kritická povrchová teplota na vzniku pliesni : - pre steny a stropy 12,83 C - pre podlahy 13,13 C f. Hodnotenie - Výpočet R, U, θ si Skladba konštrukcií je uvádzaná v smere z interiéru do exteriéru. V skladbe nie sú uvažované vrstvy, ktoré neovplyvňujú tepelnotechnické vlastnosti, ako sú napr. nátery a rôzne konštrukčné membrány (PVC fólie a i.). Obvodová stena Skladba konštrukcie vrstva materiál hrúbka d [W/(m/K)] 1 Sadrokartón 0,0125 m 0,220 2 Parozábrana 0,0002 m 0,390 3 OSB dosky 0,012 m 0,130 4 Minerálna vlna ISOVER DOMO 0,150 m 0,043 5 OSB dosky 0,015 m 0,130 6 polystyrén EPS 70 NEOPOR 0,070 m 0,032 7 Armovacia stierka 0,002 m 0,800 8 Silikónova fasádna omietka 0,003 m 0, Tepelný odpor R Vypočítaná hodnota R = 5,95 (m 2.K)/W Hodnotenie R R N Norma STN R N = 3,0 (m 2.K)/W VYHOVUJE 2. Súčiniteľ prechodu tepla U Vypočítaná hodnota U = 0,16 (W/m 2 K) Hodnotenie U U N Norma STN U N = 0,32 (W/m 2 K) VYHOVUJE Nízkoenergetické domy U N = 0,25 (W/m 2 K) VYHOVUJE 3. Povrchová teplota θ si Vypočítaná hodnota si = 18,60 C Hodnotenie θ si θ sin Norma STN si,n = 12,83 C VYHOVUJE 4

5 4. Priebeh teplôt v konštrukcii Strop resp. strecha Skladba konštrukcie vrstva materiál hrúbka d [W/(m/K)] 1 Sadrokartón 0,0125 m 0,220 2 Parozábrana 0,0002 m 0,390 3 SDK konštrukcia uzavretá vzduch medzera 0,040 m 0,250 4 Minerálna vlna ISOVER DOMO 0,100 m 0,043 5 Minerálna vlna ISOVER DOMO 0,200 m 0, Tepelný odpor R Vypočítaná hodnota R = 7,19 (m 2.K)/W Hodnotenie R R N Norma STN R N = 4,9 (m 2.K)/W VYHOVUJE 2. Súčiniteľ prechodu tepla U Vypočítaná hodnota U = 0,14 (W/m 2 K) Hodnotenie U U N Norma STN U N = 0,20 (W/m 2 K) VYHOVUJE Nízkoenergetické domy U N = 0,15 (W/m 2 K) VYHOVUJE 3. Povrchová teplota θ si Vypočítaná hodnota si = 18,83 C Hodnotenie θ si θ sin Norma STN si,n = 12,83 C VYHOVUJE 5

6 4. Priebeh teplôt v konštrukcii Podlaha Skladba konštrukcie vrstva materiál hrúbka d [W/(m/K)] 1 Cementový poter 0,040 m 1,200 2 Podlahový polystyrén EPS x 0,050 m 0,040 3 Hydroizolácia 0,004 m 0, Tepelný odpor R Vypočítaná hodnota R = 2,56 (m 2.K)/W Hodnotenie R R N Norma STN R N = 2,3 (m 2.K)/W VYHOVUJE 2. Povrchová teplota θ si Vypočítaná hodnota si = 18,68 C Hodnotenie θ si θ sin Norma STN si,n = 13,13 C VYHOVUJE 3. Priebeh teplôt v konštrukcii 6

7 g. ZÁVER Navrhovaná skladba konštrukcií spĺňa požiadavky tepelnej ochrany budov ktoré určuje norma STN Navrhovanou skladba obalových konštrukcií sa zabezpečí minimálna vnútorná povrchová teplota, rovnako je splnená aj požiadavka minimálnej hodnoty tepelného odporu resp. maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U v porovnaní s normovými hodnotami. Navyše skladba obalových konštrukcií spĺňa aj požiadavky ktoré sú kladené na nízkoenergetické domy ako je znázornené na nasledujúcom grafe. U (W/m 2 K) 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 U=0,16 W/m 2 K U=0,14 W/m 2 K Legenda požadovaných hodnôt U pre : klasicke domy nízkoenergetické domy pasívne domy Legenda pre posudzované konštr. montovaného domu: Obvodová stena Strop 0,05 0 obvodová stena strecha, strop Vo Víťaze : Vypracoval: Ing. S. Štofaňak 7

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená A. Ploché strechy A.1. Strechy jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev A.2. Strechy dvojplášťové A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev Strecha obmedzene pochôdzna Strecha obmedzene pochôdzna DUO Strecha

Διαβάστε περισσότερα

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS)

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún 2016 Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) Úvod Obsah vonkajšie steny (fasády) Úvod 2 Vlastnosti a vplyv kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) 4 Tepelnoizolačné

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo Platný od 14. 4. 2015 OBSAH ISOVER Svetová jednotka v izoláciách Výhody použitia

Διαβάστε περισσότερα

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve THERMOFLOC s.r.o. Nitra prehľad produktov 2004 2005 2006 tepelná izolácia z celulózového vlákna lepené drevo a stavebné systémy z dreva

Διαβάστε περισσότερα

A TRÁMOVÉ. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie.

A TRÁMOVÉ. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie. PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie www.rockwool.sk Plávajúca podlaha základ zvukovej pohody v interiéri Prečo používať tepelné a zvukové izolácie? Tepelné izolácie používame

Διαβάστε περισσότερα

Bramac THERM. Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie

Bramac THERM. Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie Bramac THERM Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie 1 POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU Energie spojené s prevádzkou budov predstavujú 40% celkovej spotreby energie v EÚ. V domácnostiach pripadá až 80% spotreby energie

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29 Konopné izolácie Cenník izolačného materiálu platný od 1.1. 2015 Konopná izolácia PREMIUM PREMIUM /rolky hrúbka (mm) dĺžka (bm) cena za m² bez DPH cena za m² s DPH 30 10,0 3,87 4,64 40 8,0 5,16 6,19 50

Διαβάστε περισσότερα

Cenník SK apríl Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií

Cenník SK apríl Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií Cenník SK apríl 2016 Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií Platnosť od 11.04.2016 Obsah Obsah 2 Ponuka produktov pre rôzne spôsoby aplikácií a typy

Διαβάστε περισσότερα

Striekaná tepelná izolácia

Striekaná tepelná izolácia Striekaná tepelná izolácia Dvojzložková polyuretánová izolačná pena a zariadenia na jej aplikáciu Š PE C IALI STA NA STR I E KAC I E SYSTÉ MY A ZAR IAD E N IA G RAC O Prečo striekaná izolačná pena? V súčasnosti

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období.

OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období. OKENNÉ KONŠTRUKCIE OKENNÉ KONŠTRUKCIE Okenné konštrukcie, resp. výplne otvorov sú najexponovanejšími prvkami obalových konštrukcií budov. Svojimi funkciami sa výraznou mierou podieľajú na tvorbe optimálneho

Διαβάστε περισσότερα

izolácie z kamennej vlny

izolácie z kamennej vlny katalóg 0 izolácie z kamennej vlny RockWool katalóg 0 STAVEBNÉ a IZOLÁCIE budov Ceny sú platné od.. 0 Možné aplikácie výrobkov ROCKWOOL pre izolácie budov 5 ŠIKMÉ STrECHY, podhľady, VýpLNE TrÁMOVýCH STrOpOV

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Lindab Construline Nízkoenergetické domy s inovatívnym konštrukčným systémom

Lindab Construline Nízkoenergetické domy s inovatívnym konštrukčným systémom Lindab Construline montované domy Lindab Construline Nízkoenergetické domy s inovatívnym konštrukčným systémom O systéme Construline V dnešnej modernej dobe si stavba vyžaduje optimálny spôsob stavby z

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PASÍVNYCH DOMOV.

ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PASÍVNYCH DOMOV. SEMINÁR 2014 6. ročník ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PASÍVNYCH DOMOV. Oliver PRUŠKA 1 1 4season sro, Nemcovej 2, 040 01 Košice, 0903966200, oliver.pruska@4season.info Kľúčové slová: pasívny dom,

Διαβάστε περισσότερα

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Rigips Modré akustické systémy Priečky, predsteny a stropy Protihluková ochrana budov: Pokoj pre Vás aj pre Vašich zákazníkov Efektívna ochrana proti hluku v stavbe je stále dôležitejšou

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Ploché STRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie.

Ploché STRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie. Ploché STRECHY Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie www.rockwool.sk 1. Skôr ako začnete s návrhom plochej strechy Požiadavky pre navrhovanie plochých striech Jednoplášťová strecha na betónovej nosnej

Διαβάστε περισσότερα

Cenník TS SK august 2015

Cenník TS SK august 2015 Cenník TS SK august 2015 Cenník technických izolácií Platnosť od 03. 08. 2015 V poslednom období vo svete exponenciálne narastá spotreba energie. Súvisí to so zvyšujúcim sa komfortom spotrebiteľov, ale

Διαβάστε περισσότερα

Akustické a kazetové podhľady

Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Rigips Podhľady akustické bezškárové Dosky Rigiton............................. 4.07.21 4.07.29 Dosky Gyptone BIG........................ 4.07.30

Διαβάστε περισσότερα

Technické detaily. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.

Technické detaily. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. 1. Konštrukčné systémy Prehľad detailov 1.1 Kontaktný poter rez 1.2 Kontaktný poter axonometria 1.3 Oddelený poter rez 1.4 Oddelený poter axonometria 1. Plávajúci poter

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK. NG nová generácia stavebného systému. platnosť od R = 6,30 m 2 K/W. Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať

CENNÍK. NG nová generácia stavebného systému. platnosť od R = 6,30 m 2 K/W. Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať NG nová generácia stavebného systému CENNÍK platnosť od 1. 9. 2009 Tehly, ktoré už nemusíte zatepľovať R = 6,30 m 2 K/W DOTLAč MAREC 2010 tradícia preverená časom od roku 1876 LEPIDLO NG nová generácia

Διαβάστε περισσότερα

ČO JE? JADRO SUPERDOSKY. Hladký biely MGO povlak. MgO. Drevené častice (piliny) Tmely a výplne na báze cementu

ČO JE? JADRO SUPERDOSKY. Hladký biely MGO povlak. MgO. Drevené častice (piliny) Tmely a výplne na báze cementu Katalóg Produktov 2011 ČO JE? Superdoska je konštrukčná stavebná veľkoformátová doska žiarivo bielej farby, ktorá svojími vlastnosťami dokáže nahradiť takmer všetky v súčastnosti dostupné stavebné dosky

Διαβάστε περισσότερα

Riflux. Tekutý anhydridový poter

Riflux. Tekutý anhydridový poter Riflux Tekutý anhydridový poter Obsah Úvod....................................................................................... 3 Prehľad výrobkov............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN FENOLOVÁ IZOLÁCIA

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN FENOLOVÁ IZOLÁCIA EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN FENOLOVÁ IZOLÁCIA 1 tradičný slovenský výrobca expandovaného polystyrénu Míľniky spoločnosti 1993 Firma vznikla v roku 1993 v podtatranskom Podolínci, so zameraním

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Super ce. Platný od Platný od Znížili sme ceny! infolinka:

Cenník Super ce. Platný od Platný od Znížili sme ceny!  infolinka: Cenník 09 Cenník 09 Platný od 19. 1. 09 Platný od 1. 9. 09 Znížili sme ceny! Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,12 Sk Super ce Doprava na zdarma na stavbu Malta P rofi zdarm a POROTH vaša

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

STROPNÁ FÓLIA ECOFILM C PODLAHOVÁ FÓLIA ECOFILM F

STROPNÁ FÓLIA ECOFILM C PODLAHOVÁ FÓLIA ECOFILM F NÁVOD NA INŠTALÁCIU N52/R03 (11.11.05) - SK STROPNÁ FÓLIA ECOFILM C PODLAHOVÁ FÓLIA ECOFILM F NÁZOV MAXIMÁLNA DĹŽKA (bm) CELKOVÁ ŠÍRKA (mm) AKTÍVNA ŠÍRKA (mm) PRÍKON (W/m 2 ) PRÍKON (W/bm) ECOFILM C 620

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov Obklady konštrukcií Obklady oceľových konštrukcií Obklady oceľových stĺpov doskami Ridurit............... 6.0.0 Obklady oceľových nosníkov doskami Ridurit............ 6.0.20 Obklady oceľových stĺpov............................

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti

Priestorový snímač. V zariadeniach na vetranie a klimatizáciu na snímanie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti teploty miestnosti 1 857 1857P01 QFA20 QFA2060D Priestorový snímač relatívnej vlhkosti a teploty QFA20... Napájacie napätie 24 V~, alebo 13,5...35V js Výstupný signál relatívnej vlhkosti 0...10 V js / 4 20 ma Výstupný signál

Διαβάστε περισσότερα

TO-2L KÁBLOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY. vykurovací okruh so zníženým výkonom 10 W/m. technické údaje a výrobný program TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA.

TO-2L KÁBLOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY. vykurovací okruh so zníženým výkonom 10 W/m. technické údaje a výrobný program TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA. vykurovací okruh so zníženým výkonom 10 W/m TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA použitie: elektrické podlahové kúrenie a temperovanie podláh na príjemnú teplotu ochrana potrubia, nádob a zásobníkov pred zamŕzaním technologické

Διαβάστε περισσότερα

CELOSVETOVO aquatherm - úspešny na celom svete vo viac než 60 krajinách

CELOSVETOVO aquatherm - úspešny na celom svete vo viac než 60 krajinách CELOSVETOVO aquatherm - úspešny na celom svete vo viac než 60 krajinách Austrália Belgicko Bosna-Hercegovina Brazília Česko Pražská 298, P.O.Box 28, 250 36 Brandýs n./labem, Tel.: +420 326 907 288 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

Rockwool izolácia bez kompromisov Zatepľovanie s ohľadom na prírodu Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Rockwool izolácia bez kompromisov Zatepľovanie s ohľadom na prírodu Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov INFORMAČNÝ BULLETIN SPOLOČNOSTI PS STAVBY JESEŇ 2015 5. ROČNÍK Muškátová 40 42, Bratislava Rockwool izolácia bez kompromisov Zatepľovanie s ohľadom na prírodu Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Διαβάστε περισσότερα

indoor climate Uponor sadrokartónové panely Gypsum Panel pre vykurovanie a chladenie

indoor climate Uponor sadrokartónové panely Gypsum Panel pre vykurovanie a chladenie indoor climate Uponor sadrokartónové panely Gypsum Panel pre vykurovanie a chladenie Úvod Niektoré Európske krajiny v súčasnosti skúmajú a diskutujú o používaní klimatizačných systémov v budovách z pohľadu

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV TEHLY STROPY PREKLADY KOMÍNY

Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV TEHLY STROPY PREKLADY KOMÍNY Stavajte s tými najlepšími! KATALÓG VÝROBKOV TEHLY STROPY PREKLADY KOMÍNY 1 Tehly HELUZ pre obvodové murivo FAMILY 2in1 (50; 44; 38; 30; 25) str. 4 FAMILY (50; 44; 38; 30; 25) str. 5 STI (49; 44; 40; 38)

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Keramický polomontovaný strop

Keramický polomontovaný strop Keramický polomontovaný strop 3.1.1 Všeobecná charakteristika Keramický polomontovaný strop je zložený z keramických nosníkov s priestorovou ou KNPV a keramických stropných vložiek KSV TermoBRIK. Výhodou

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Diplomová práca

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Diplomová práca ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta Diplomová práca 2006 Simona Vaňková DIPLOMOVÁ PRÁCA 1.1.1 Priezvisko a meno: VAŇKOVÁ Simona Rok: 2006 1.1.2 Názov diplomovej práce: Nízkoenergetický

Διαβάστε περισσότερα

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,... Úvod Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...) Postup pri riešení problémov: 1. formulácia problému 2. formulácia

Διαβάστε περισσότερα

VÝMENNÍKY TEPLA. PROCESNÉ STROJNÍCTVO kapitola 3.

VÝMENNÍKY TEPLA. PROCESNÉ STROJNÍCTVO kapitola 3. VÝMENNÍKY TEPLA DEFINÍCIA: Sú to technické zariadenia slúžiace na sprostredkovanie prestupu tepla medzi dvoma, poprípade i viac látkami. Podľa účelu použitia majú výmenníky tepla rôzne názvy (napr. ohrievač,

Διαβάστε περισσότερα

PLÁVAJÚCE PODLAHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie

PLÁVAJÚCE PODLAHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie PLÁVAJÚCE PODLAHY Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Plávajúca podlaha základ zvukovej pohody v interiéri Prečo používať tepelné a zvukové izolácie? Tepelné izolácie používame všade tam, kde prichádza

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SO01-2 STATICKÝ POSUDOK SAPORT KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SAPORT s.r.o. Chotárna 270/15 911 05 Trenčín tel. 0905 / 606 801 email: info@saport.sk web: www.saport.sk STAVBA : Kompostáreň Kysucké Nové

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Certified PRO. Sieť profesionálov, ktorí s nami zdieľajú posadnutosť kvalitou. Prečo sa stať elektrikárom s certifikácijou Raychem Certified PRO?

Certified PRO. Sieť profesionálov, ktorí s nami zdieľajú posadnutosť kvalitou. Prečo sa stať elektrikárom s certifikácijou Raychem Certified PRO? ORIGINÁL JE LEN JEDEN! CENÍK 2014 THERMAL BUILDING SOLUTION WWW.RAYCHEMPODLAHOVEKURENIE.SK Certified PRO Sieť profesionálov, ktorí s nami zdieľajú posadnutosť kvalitou Prečo sa stať elektrikárom s certifikácijou

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž. DEVIflex - Vykurovacie aplikácie DSIG DTIP. devi.com

Návod na montáž. DEVIflex - Vykurovacie aplikácie DSIG DTIP. devi.com Návod na montáž DSIG DTIP devi.com 0 Číslo 1 Úvod.................................................... 3 1.1 Bezpečnostné pokyny...................................... 3 1.2 Návod na inštaláciu.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál Multimetr klešťový MT-3266 Uživatelský manuál Úvod Tento přístroj je digitální klešťový multimetr s 3 a 1/2 místným displejem a standardní 9V baterií. Slouží k měření DC napětí, AC a DC proudu, odporu

Διαβάστε περισσότερα

platný od CENNÍK YTONG

platný od CENNÍK YTONG platný od 1. 4. 2016 CENNÍK YTONG DOKONALÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM STAVAJTE S LAMBDOU YQ Nové tepelnoizolačné e Lambda YQ spoločne s ostatnými prvkami systému Ytong vytvárajú jedinečné a pritom jednoduché

Διαβάστε περισσότερα

POSÚDENIE KAPACITY OKRUŽNÝCH KRIŽOVATIEK PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK SR

POSÚDENIE KAPACITY OKRUŽNÝCH KRIŽOVATIEK PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK SR ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Stavebná fakulta Rozborová úloha POSÚDENIE KAPACITY OKRUŽNÝCH KRIŽOVATIEK PODĽA TECHNICKÝCH PODMIENOK SR Úloha RVT 29 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19,

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAM ŠKOLENIA Kremnica

PROGRAM ŠKOLENIA Kremnica PROGRAM ŠKOLENIA Kremnica 8.11.2012 PREDSTAVENIE 1. Profil spoločnosti KLIMAVEX a.s. CHLADENIE 2. Základy chladenia 3. Chillery a fancoily 4. Splity a multisplity a zaujímavé produkty Airwell a PANASONIC

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

11 Základy termiky a termodynamika

11 Základy termiky a termodynamika 171 11 Základy termiky a termodynamika 11.1 Tepelný pohyb v látkach Pohyb častíc v látke sa dá popísať tromi experimentálne overenými poznatkami: Látky ktoréhokoľvek skupenstva sa skladajú z častíc. Častice

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Stredne až silne zaťažiteľný samonivelačný polyuretánový poter

Stredne až silne zaťažiteľný samonivelačný polyuretánový poter Produktový list Vydanie: 23/09/2013 Identifikačné č.: 02 08 02 02 001 0 000002 Sikafloor -21 PurCem Stredne až silne zaťažiteľný samonivelačný polyuretánový poter Construction Popis výrobku Použitie Charakteristiky

Διαβάστε περισσότερα

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru Überschrift Inštalačná príručka: Káblový systém podlahového vykurovania do poteru DÔLEŽITÉ UPOZOR- NENIE : Prečítajte si tento návod pred pokusom o inštaláciu vykurovacieho zariadenia do poteru. Nesprávna

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

1,79 /bm. 19,90 /bal. 229 /ks 159,90 /ks 6,29 /m 2. 4,29 /bal. 3,30 /bal. PLATNOSŤ od Predaj do vyčerpania zásob.

1,79 /bm. 19,90 /bal. 229 /ks 159,90 /ks 6,29 /m 2. 4,29 /bal. 3,30 /bal. PLATNOSŤ od Predaj do vyčerpania zásob. PLATNOSŤ od 20.4.-31.5.2015 Predaj do vyčerpania zásob. Pletivo poplastované výška 150 cm oká 5 x 5 cm predaj po baleniach balenie 25 a 15 m. 1,79 /bm Balakryl ploty a chaty palisander Tenkovrstvá lazúra

Διαβάστε περισσότερα

Zatepľovanie nie je módnou záležitosťou, ale krok k zdravému bývaniu a k šetreniu energií

Zatepľovanie nie je módnou záležitosťou, ale krok k zdravému bývaniu a k šetreniu energií Zatepľovanie nie je módnou záležitosťou, ale krok k zdravému bývaniu a k šetreniu energií V súčasnosti hádam ani nenájdeme človeka, ktorý by nepočul o zatepľovaní budov. Zatepľujú sa staré rodičovské domy,

Διαβάστε περισσότερα

Nové stropné akustické podhľady

Nové stropné akustické podhľady Nové stropné akustické podhľady + = from LIKO-S SÍDLO FIRMY A VÝROBNÝ ZÁVOD je v Slavkove u Brna akustické podhledy 1992 přestavitelné příčky 1994 Akustické stropné podhľady ROCKFON 1995 Prestaviteľné

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

Príprava teplej úžitkovej vody

Príprava teplej úžitkovej vody Príprava teplej úžitkovej vody Skratka TÚV alebo OPV znamená teplá úžitková voda alebo ohrev pitnej vody. To, že je v našich krajinách teplá voda 24 hodín denne, sa berie dnes ako samozrejmosť. No ešte

Διαβάστε περισσότερα

Polystyrén: Expanzia do budúcnosti Stephen Long

Polystyrén: Expanzia do budúcnosti Stephen Long Polystyrén: Expanzia do budúcnosti Stephen Long EUMEPS Témy EUMEPS Stimulačné faktory izolácie energia, globálne otepľovanie, ekonomika Dlhodobá udržateľnosť analýza životného cyklu recyklácia Vlastnosti

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia 2. vydanie BRATISLAVA 2003 2011 Copyright 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA ÚSTAV FYZIKÁLNYCH VIED MICHAL JAŠČUR MICHAL HNATIČ ÚVOD DO TERMODYNAMIKY Vysokoškolské učebné texty Košice 2013 ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Mgr. Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia BRATISLAVA 2003 1 2 Obsah Úvod...4 Totálny

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ

ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 17 KEΦAΛAIO 3 ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ 3.1 Γενικά Κάθε δομικό υλικό χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ιδιότητες. Από αυτές, οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém.

Nitra, júl Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. Nitra, júl 2004 Montážny predpis pre PVC U tlakový potrubný systém. OBSAH : 1 Úvod... 3 1.1 Citované a súvisiace normy... 3 2 Materiál... 4 2.1 Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu na výrobu rúr a

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie

Realizácia a kontrola. elektroinštalácie Realizácia a kontrola elektroinštalácie dreveného Realizácia a kontrola zrubu zrubu elektroinštalácie Vypracoval: Ing. Vladimír Balucha Tento edukačný materiál vznikol v rámci projektu Programu celoživotného

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

STROP YTONG EKONOM Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania a KARI siete

STROP YTONG EKONOM Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania a KARI siete STROP YTONG EKONOM Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania a KARI siete Inovatívne riešenie s úsporou nákladov na nadbetonávku Maximálna variabilita dispozície Štíhlosť konštrukcie (od 200 mm)

Διαβάστε περισσότερα

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,... Úvod Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...) Postup pri riešení problémov: 1. formulácia problému 2. formulácia

Διαβάστε περισσότερα