Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN )"

Transcript

1 TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN ) prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

2 Z histórie STN (ČSN) Vývoj požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov:» ČSN : 1964» ČSN : 1979 (účinnosť od ) po prvý raz požiadavka na potrebu tepla na vykurovanie. Súčasne boli v roku 1979 prijaté normy ČSN Vlastnosti stavebných materiálov a ČSN Výpočtové metódy» ČSN /Z4: 1992» STN /Z5: 1997» STN : 2002 Tepelná ochrana. Funkčné vlastnosti (zavedené 4 kritériá; Časť 1: Terminológia; Časť 3: Vlastnosti prostredia a stav. výrobkov; Časť 4: Výpočtové metódy a súčasne platné EN.)

3 Technické predpisy súvisiace s EPBD S právnymi predpismi zavádzanými k EHB od 1. januára 2013 súvisí zavedenie revidovaných technických noriem:» STN : 2012 Tepelná ochrana. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné vlastnosti» STN : 2012 Tepelná ochrana. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredí a stavebných výrobkov» STN EN 15603/NA: 2012 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia (Prevádzkové energetické hodnotenie) Všetky tri normy platia od 1. júla 2012 a ich účinnosť je od 1. januára 2013, teda rovnako ako účinnosť právnych predpisov.

4 STN platnosť a účinnosť» Časť 2 normy sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu budov, projektové, ale aj normalizované hodnotenie energetickej hospodárnosti budov, teda súvisí so zákonom č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z. z a vykonávacej vyhlášky č. 364/2012 Z. z. z » Obdobie medzi platnosťou a účinnosťou normy znamená, že: - projektová dokumentácia a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov, ktorých spracovanie začne po termíne platnosti normy, majú byť spracované podľa STN : 2012 aj vtedy, keď sa prípravná dokumentácia spracovala podľa STN : projektová dokumentácia, ktorá sa ku dňu platnosti normy rozpracovala a odovzdanie stavieb sa má uskutočniť po 31. decembri 2012, spracovateľ projektovej dokumentácie po dohode so stavebníkom dohodne spracovanie podľa STN : 2012

5 STN platnosť a účinnosť» Pre nové a významne obnovované budovy odovzdávané do užívania do konca roka 2012 platia požiadavky stanovené technickou normou STN : 2002.» Od 1. januára 2013 sa požaduje výstavba nových budov v úrovni nízkoenergetických budov z hľadiska tepelnej ochrany budov.» Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované).» Na nové budovy postavené po roku 2020 budú platiť odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie ako normalizované (požadované).

6 STN : Definície» Energeticky úsporná budova: budova postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami zabezpečujúcimi zníženie potreby tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a spĺňajúca hygienické požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií (vyhovujú čiastočne obnovované budovy v minulosti).» Nízkoenergetická budova: budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova existujúceho fondu budov (pod bežnou budovou existujúceho fondu sa rozumie budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa platných technických predpisov do roku 1992).

7 STN : Definície» Ultranízkoenergetická budova: budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia, ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy.» Budova s takmer nulovou potrebou energie: budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabezpečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.» Preukázanie dosiahnutia úrovne budovy s takmer nulovou potrebou energie nie je možné vykonať podľa potreby energie (tepla) v budove, ale podľa hodnotenia primárnej energie.

8 STN : Požiadavky Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje:» splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U),» minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium),» minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu),» maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium). Stavebné konštrukcie musia spĺňať požiadavky na vylúčenie rizika rastu plesní na ich vnútornom povrchu a na vylúčenie kondenzácie vodnej pary v stavebnej konštrukcii alebo na jej vnútornom povrchu. Navrhujeme a staviame NZEB, SKSI, , Trenčín

9 STN : Požiadavky na komponenty» Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu ϕ i 80 % musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θ si, vyjadrenú v C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní θ si θ si,n = θ si,80 + θ si (6) kde θ si,n je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov; Navrhujeme a staviame NZEB, SKSI, , Trenčín

10 STN : Požiadavky na komponenty θ si,80 je kritická povrchová teplota na vznik plesní, zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕ i ; pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN pri teplote vnútorného vzduchu θ ai = 20 C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕ i = 50 % je θ si,80 = 12,6 C; θ si bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti, spôsob užívania miestnosti. Plné časti stavebných konštrukcií sa hodnotia na riziko rastu plesní pri pôsobení výpočtovej zimnej vonkajšej teploty podľa lokality osadenia budovy. Navrhujeme a staviame NZEB, SKSI, , Trenčín

11 STN : Požiadavky na komponenty Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu ϕ i 50 % musia mať na každom mieste povrchovú teplotu θ si,w, v C, nad teplotou rosného bodu θ dp : kde θ si,w,n θ dp θ si,w θ si,w > θ si,w,n = θ dp (8) je požadovaná normalizovaná vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov, v C; teplota rosného bodu, v C, zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕ i ; pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu θ i = 20 C a ϕ i = 50 % je teplota rosného bodu θ dp = 9,26 C; vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu. Nové trendy v izoláciách. Košice

12 STN : Požiadavky» Požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy (kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov). Splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy závisí aj od iných vplyvov, ako napr. technických systémov v budove, účinnosti zdroja tepla a chladu, energetických nosičov a pod. Nové a významne obnovené budovy musia spĺňať normalizované (požadované) požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Ak to nie je funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, musia spĺňať všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, aspoň minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.

13 Významná obnova Zavádza sa aj nová definícia významnej obnovy ako čiastkového procesu celkovej obnovy budov:» Významne obnovená budova je existujúca budova, na ktorej sa vykonali stavebné úpravy zásahom do technických systémov a zásahom do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy najmenej v rozsahu 25 % plochy obalových konštrukcií budovy, pričom sa stavebné úpravy môžu vykonať aj postupnými krokmi.

14 STN : Požiadavky na komponenty Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m 2.K) Druh stavebnej konštrukcie Minimálna U max Normalizovaná (požadovaná) U N Odporúčaná U r1 Cieľová odporúčaná U r2 Vonkajšia stena a šikmá strecha so sklonom menej ako 45 Plochá a šikmá strecha nad 45 Strop nad vonkajším prostredím Strop nad nevykurovaným prostredím 0,46 0,32 0,22 0,15 0,30 0,20 0,10 0,10 0,30 0,20 0,10 0,10 0,35 0,25 0,15 0,15

15 STN : Vlastnosti stavebn. výrobkov» Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť ρ; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ; merná tepelná kapacitac; faktor difúzneho odporu µ, súčiniteľ difúzie vodnej pary δ alebo ekvivalentná difúzna hrúbkas d.» Výpočtové (návrhové) hodnoty ρ, λ, c, µ stavebných materiálov sa uvádzajú v tabuľke 16 STN : 2012.» Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v obsahu ich vlhkosti.

16 STN : Vlastnosti stavebn. výrobkov» Pre nové materiály, ktoré sa neuvádzajú v tabuľkách 16 a 17, platia hodnoty deklarované výrobcom na základe preukazovania zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch.» Na určenie výpočtovej hodnoty tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií sa použijú návrhové hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti prepočítané podľa STN EN » Uvedené platí v plnom rozsahu aj na tepelnoizolačné materiály. Navyše je potrebné vedieť aj napr. objemovú hmotnosť zabudovávaného materiálu podľa miesta (stavebnej konštrukcie).

17 STN : Vlastnosti stavebn. výrobkov Expandovaný (penový) polystyrén podľa STN EN 13163, xtrudovaný polystyrén podľa STN EN a fenolová pena Materiál ρ kg/m 3 λ vo W/(m.K) pre stav. konštr. vonk. vnútor. c J/(kg.K) µ (1) δ.10 9 s EPS (biely) EPS (s grafitom) Do 15 0,044 0, ,015-0,0063 Od 15 do 20 0,040 0, ,094-0,0038 Od 20 do 25 0,038 0, ,0063-0,0027 Od 25 do 30 0,035 0, ,0067-0,00235 Do 15 0,036 0, ,015-0,0063 Od 15 do 20 0,035 0, ,094-0,0038 XPS 32 0,033-0, ,0019 Fenolová pena 35 0,025 0, ,0054

18 STN : Vlastnosti stavebn. výrobkov Výrobky z minerálnej vlny podľa STN EN Materiál ρ kg/m 3 λ vo W/(m.K) pre stav. konštr. vonk. vnútor. c J/(kg.K) µ (1) δ.10 9 s Dosky z kamennej 155 0,046 0, ,30 0,0570 vlny 170 0,045 0, ,0 0,0471 Lamely z kamennej vlny ,048 0, ,0942-0,0471

19 Prídavné hrúbky tepelnej izolácie» Hrúbka tepelnej izolácie by pri zatepľovanom obvodovom plášti v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) mala byť od 1. januára 2013 v závislosti na druhu uplatnenej tepelnej izolácii (penový polystyrén, minerálna vlna) a tepelnotechnickej kvality pôvodnej stavebnej konštrukcie (v závislosti na období výstavby pôvodnej budovy).» pre obvodový plášť 80 až 120 mm, pri zateplení strešného plášťa 130 až 180 mm dodatočnej vrstvy tepelnej izolácie.» Pre zabezpečenie úrovne ultranízkoenergetickej výstavby bude potrebná vrstva tepelnej izolácie s hrúbkou 140 až 180 mm v ETICS a 340 až 410 mm v strešnom plášti.» Pre dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt pre budovy s takmer nulovou potrebou energie bude potrebná vrstva tepelnej izolácie s hrúbkou 240 až 270 mm v ETICS a 370 až 410 mm v strešnom plášti.

20 Prídavné hrúbky tepelnej izolácie obvodové steny Hrúbka tepelnej izolácie v m 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,470 0,460 0,450 0,440 0,430 0,420 0,410 0,400 0,390 0,380 0,370 0,360 0,350 0,340 0,330 0,320 Súčiniteľ prechodu tepla U W/(m 2.K) Hrúbka tepelnej izolácie EPS - Stena - priečelie U po zateplení Stavebná sústava Požadované U Energeticky úsporné Nízkoenergetické budovy budovy Ultranízkoenergetické budovy

21 Prídavné hrúbky tepelnej izolácie ploché strechy Hrúbka tepelnej izolácie v m 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 0,205 0,200 0,195 0,190 0,185 0,180 0,175 Súčiniteľ prechodu tepla U W/(m 2.K) Hrúbka tepelnej izolácie EPS - Strecha U po zateplení Požadované U Stavebná sústava Nízkoenergetické budovy

22 STN : Šírenie vlhkosti v konštrukcii Bez kondenzácie vodnej pary v konštrukcii sa musia navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých by skondenzovaná vodná para mohla ohroziť ich požadovanú funkciu: M c =0 kdem c je celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii, v kg/(m 2.a). S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v ktorých sa splnili všetky tieto podmienky: a) skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie; b) prípustné celoročné množstvo skondenzovanej vodnej pary je: pre jednoplášťové strechy: M c 0,1kg/(m 2.a) pre ostatné konštrukcie: M c 0,5kg/(m 2.a)

23 STN : Požiadavky na komponenty Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m 2.K) Druh stavebnej konštrukcie Minimálna U W,max Normalizovaná (požadovaná) U W,N Odporúčaná U W,r1 Cieľová odporúčaná U W,r2 Okná, dvere, zasklené steny v obvodovej stene, strešné okná 1,7 1,4 1,0 0,6 Dvere do ostatných priestorov - bez zádveria - so zádverím 4,3 5,5 3,0 4,0 2,5 3,0 2,0 2,0

24 STN : Požiadavky na komponenty Rámy, nepriesvitné a priesvitné výplne otvorov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu ϕ i 50 % musia mať na každom mieste povrchovú teplotu θ si,w, v C, nad teplotou rosného bodu θ dp : kde θ si,w > θ si,w,n = θ dp (8) θ si,w,n je požadovaná normalizovaná vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov, v C; θ dp teplota rosného bodu, v C, zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ϕ i ; pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu θ i = 20 C a ϕ i = 50 % je teplota rosného bodu θ dp = 9,26 C; θ si,w vnútorná povrchová teplota výplne otvoru zodpovedajúca výpočtovej teplote vnútorného vzduchu. Plné časti stavebných konštrukcií sa hodnotia na riziko rastu plesní.

25 STN : Energetické kritérium Výpočet mernej potreby tepla Q H,nd pri uvažovaní neprerušovaného vykurovania je hodnotením energetického kritéria, ktoré zohľadňuje vplyv stavebných konštrukcií na maximálnu potrebu tepla bez zohľadnenia kategórie budovy podľa účelu jej užívania.» Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla: Q H,nd Q H,nd,N kde Q H,nd,N je normalizovaná mernej potreby tepla, v kwh/(m 2.a) alebo v kwh/(m 3.a); Q H,nd merná potreba tepla budovy v kwh/(m 2.a) alebo v kwh/(m 3.a).

26 STN : Energetické kritérium Potreba tepla na vykurovanie kwh/(m 2.a) Faktor tvaru budovy 1/m Maximálna Q H,nd,max Normalizovaná (požadovaná) Odporúčaná Q H,nd,r1 Cieľová odporúčaná Q H,nd,N Q H,nd,r2 Hodnoty Q H,nd,N 0,3 70,0 50,0 25,0 12,5 0,4 78,6 57,1 28,55 14,28 0,5 87,1 64,3 32,15 16,08 0,6 95,7 71,4 35,70 17,85 0,7 104,3 78,6 39,3 19,65 0,8 112,9 85,7 42,85 21,43 0,9 121,4 92,9 46,45 23,23 1,0 130,0 100,0 50,0 25,0 Pre nebytové budovy a budovy s konštrukčnou výškou viac ako 2,8 m sa určia požadované hodnoty v kwh/(m 3.a).

27 STN Preukázanie splnenia EHB Kategória budov Faktor tvaru 1/m Potreba tepla na vykurovanie na dosiahnutie EHB kwh/(m 2.a) Normalizovaná Q N,EP Odporúčaná Q r1.ep Cieľová odporúčaná Q r2.ep Rodinné domy Bytové domy 0,7 0,3 81,4 50,0 40,7 25,0 20,4 12,5 Administratívne budovy 0,3 53,5 26,8 13,4 Budovy škôl a škol. zariadení 0,3 53,2 27,6 13,8 Budovy nemocníc Budovy hotelov a reštaurácií 0,3 0,4 66,3 67,4 33,2 33,7 16,6 16,9 Športové haly a iné budovy určené na šport 0,3 63,0 31,5 15,8

28 STN a súvisiace normy» STN Tepelná ochrana. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sa člení na: Časť 1: Terminológia (z roku 2002, zatiaľ bez revízie) Časť 2: Funkčné požiadavky Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov» Výpočtové metódy určujú EN a EN ISO, ktoré boli spracované na základe mandátu M/343, ktorý udelila EK centrálnemu orgánu CEN na spracovanie technických noriem súvisiacich so smernicou 2002/91/ES (vydaný bol nový mandát M/480, ktorý sa týka spracovania 2. generácie týchto noriem)» Tepelnej ochrany sa týkajú normy na výpočet tepelnotechnických vlastností jednotlivých častí stavieb, napr. STN EN ISO 6946 na výpočet tepelného odporu plných častí, STN EN ISO (otvorové konštrukcie), , a (výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie), ku ktorej sa spracovala NP.

29 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3, Bratislava CERTICOM VVÚPS-NOVA Tel: +421(2) Tel: +421(2) Tel: +421(2) Fax:+421(2) Fax:+421(2) Fax:+421(2) Web: Pobočka Bratislava Pobočka Nitra Pobočka Žilina Pobočka Prešov Studená 3 Braneckého 2 A. Rudnaya 90 Budovateľská Bratislava Nitra Žilina Prešov Tel: +421 (2) Tel: +421 (37) Tel: +421 (41) Tel: +421 (51) Fax: +421 (2) Fax: +421 (37) Fax: +421 (41) Fax: +421 (51) Pobočka Nové Mesto nad/váhom Pobočka Zvolen Pobočka Košice Pobočka Tatranská Štrba Trenčianska 1872/12 Jesenského 15 Krmanova 5 P.O.Box Nové Nesto nad Váhom Zvolen Košice Tatranská Štrba Tel: +421 (32) Tel: +421 (45) Tel: +421 (55) Tel: +421 (52) Fax: +421 (32) Fax: +421 (45) Fax: +421 (55) Fax: +421 (52)

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE A) Architektonicko-estetické požiadavky celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých priečelí), architektonické

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená

A. Ploché strechy. A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev DUO. Strecha zelená A. Ploché strechy A.1. Strechy jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev A.2. Strechy dvojplášťové A.3. Strechy s obráteným poradím vrstiev Strecha obmedzene pochôdzna Strecha obmedzene pochôdzna DUO Strecha

Διαβάστε περισσότερα

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS)

Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) jún 2016 Vonkajšie steny (Kontaktné fasády ETICS) Úvod Obsah vonkajšie steny (fasády) Úvod 2 Vlastnosti a vplyv kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) 4 Tepelnoizolačné

Διαβάστε περισσότερα

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Overovanie

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

Vonkajšie steny. Jún (Kontaktné fasády) SK. Vonkajšie steny. (Kontaktné fasády)

Vonkajšie steny. Jún (Kontaktné fasády) SK. Vonkajšie steny. (Kontaktné fasády) Vonkajšie steny (Kontaktné fasády) SK Jún 2012 Vonkajšie steny (Kontaktné fasády) Úvod Obsah vonkajšie steny (fasády) Úvod 2 Vlastnosti a vplyv kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) 4 Tepelnoizolačné

Διαβάστε περισσότερα

ŠIKMÉ StRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie.

ŠIKMÉ StRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie. ŠIKMÉ StRECHY Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie www.rockwool.sk Prednosti kamennej vlny ROCKWOOL Udrží teplo Tlmí hluk Zateplite kamennou vlnou a užívajte si! Až do konca života máte postarané

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA

Διαβάστε περισσότερα

editorial obsah čísla 1/2013 PRE NÁŠ DOM

editorial obsah čísla 1/2013 PRE NÁŠ DOM www.prenasdom.sk editorial obsah čísla 1/2013 Komunikačný projekt Bezpečný domov (BD), ktorého autorom je moja maličkosť, vám už 5 rokov prináša aktuálne správy a nové trendy z oblasti bytovej správy a

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Marian Macko Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.

Ing. arch. Marian Macko Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD. BUDOVA S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE PREDO DVERMI Okenné konštrukcie k v nzeb budovách Ing. arch. Marian Macko Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD. www.rehau.com Stavba Auto Priemysel KTO JE REHAU? REHAU

Διαβάστε περισσότερα

TRENDY V MATERIÁLOCH PRE ETICS S OHĽADOM NA ICH EKONOMICKÚ EFEKTÍVNOSŤ

TRENDY V MATERIÁLOCH PRE ETICS S OHĽADOM NA ICH EKONOMICKÚ EFEKTÍVNOSŤ TRENDY V MATERIÁLOCH PRE ETICS S OHĽADOM NA ICH EKONOMICKÚ EFEKTÍVNOSŤ Ing. Vít Macek prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. Ústav technológií, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve, Katedra technológie stavieb

Διαβάστε περισσότερα

OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období.

OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období. OKENNÉ KONŠTRUKCIE OKENNÉ KONŠTRUKCIE Okenné konštrukcie, resp. výplne otvorov sú najexponovanejšími prvkami obalových konštrukcií budov. Svojimi funkciami sa výraznou mierou podieľajú na tvorbe optimálneho

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29 Konopné izolácie Cenník izolačného materiálu platný od 1.1. 2015 Konopná izolácia PREMIUM PREMIUM /rolky hrúbka (mm) dĺžka (bm) cena za m² bez DPH cena za m² s DPH 30 10,0 3,87 4,64 40 8,0 5,16 6,19 50

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER. Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Sklená vlna, kamenná vlna, polystyrén EPS, Styrodur, PIR dosky, príslušenstvo Platný od 14. 4. 2015 OBSAH ISOVER Svetová jednotka v izoláciách Výhody použitia

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

IZOLAČNÁ PRAX VLASTNOSTI VLASTNOSTI EPS. Expandovaný (penový) polystyrén pre tepelnú a zvukovú izoláciu

IZOLAČNÁ PRAX VLASTNOSTI VLASTNOSTI EPS. Expandovaný (penový) polystyrén pre tepelnú a zvukovú izoláciu IZOLAČNÁ PRAX 1. Súvisiace vybrané právne a technické predpisy. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

Διαβάστε περισσότερα

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A.

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A. RAVATHERM XPS Všeobecné informácie Tepelná izolácia RAVATHERM XPS je polystyrénová pena vyrábaná s uzavretou bunkovou štruktúrou, najmodernejšou technológiou XXI. storočia. Modrá pena, vyrábaná z kvalitných

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti úspor energie v školách

Možnosti úspor energie v školách Možnosti úspor energie v školách Bratislava, júl 2007 1. Úvod Energia je, podľa slovníka, sila, ktorá má schopnosť vykonávať prácu resp. pohyb. Bez energie by nič neexistovalo. Energia je všade, mení sa

Διαβάστε περισσότερα

Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou. POROTHERM T Profi. Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov

Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou. POROTHERM T Profi. Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov Konštrukčné detaily pre tehly plnené minerálnou vlnou POROTHERM T Profi Príručka projektanta pre navrhovanie nízkoenergetických a pasívnych domov Autor: Ing. Petr Veleba Odborný poradca: Ing. Jiří Šála,

Διαβάστε περισσότερα

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne prof. Ing. I. Chmúrny,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER

Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Cenník tepelných izolácií a príslušenstva ISOVER Platný od 15. 8. 2016 Aktualizácia 14. 11. 2016 ISOVER Svetová jednotka v izoláciách www.isover.sk www.isover-vzduchotesnost.sk www.isover-konstrukcie.sk

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Kingspan Kooltherm 2016

Cenník Kingspan Kooltherm 2016 Izolácie Druhé vydanie Apríl 2016 Cenník Kingspan Kooltherm 2016 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Technologický predpis a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS)

Technologický predpis a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS) a technické detaily pre Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS) Vydal: Baumit, spol. s r. o. Zrínskeho 13, 811 03 Bratislava člen Združenia pre zatepľovanie budov (ZPZ) Platnosť: od 8. júna 2015 Publikovanie

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb

Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb Sila inovácie Moderné a komplexné riešenie konštrukcií podláh bytových a polyfunkčných stavieb... kompletné technologické riešenie Trenčín, apríl 2012 Obsah Akustická podlaha Podlaha bez akustickej izolácie

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové hodnotenie budov

Prevádzkové hodnotenie budov TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE Prevádzkové hodnotenie budov Technický skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, Bratislava Energetická hospodárnosť budov v centre

Διαβάστε περισσότερα

Akustické a kazetové podhľady

Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Rigips Podhľady akustické bezškárové Dosky Rigiton............................. 4.07.21 4.07.29 Dosky Gyptone BIG........................ 4.07.30

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ IZOLÁ CIE. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie.

TECHNICKÉ IZOLÁ CIE. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie. TECHNICKÉ IZOLÁ CIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie www.rockwool.sk Obsah Základné vlastnosti výrobkov z kamennej vlny... 3 Tepelná ochrana... 4 Návrh hrúbok izolácií... 6 Ochrana proti hluku...

Διαβάστε περισσότερα

ŠIKMÉ STRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie

ŠIKMÉ STRECHY. Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie ŠIKMÉ STRECHY Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Prednosti kamennej vlny Rockwool Nehorľavosť Vlákna kamennej vlny odolávajú teplotám nad 1000 C. Rockwool chráni pred požiarom. Vodoodpudivosť Odpudivosť

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM.  Cenník platný od 1.4. Cenník produktov Cenník platný od 1.4.2015 V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM TEHLY STROPY PREKLADY DOPRAVA ZDARMA TEHLY STROPY PREKLADY NOVINKA SUPRA

Διαβάστε περισσότερα

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie

URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie Cenník/produktový katalóg Február 2015 1 2 URSA Optimálny účel použitia tepelnej izolácie Šikmé strechy Ploché strechy Stropy a Strana Medzi krokvy - izolované z interiéru Medzi krokvy - izolováné z exteriéru

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Audit areálu spoločnosti VIPO, a.s. v Partizánskom

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 01/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

bez príplatku Pohoda a krása 3. sklo a farba hliníkových dverí ZADARMO

bez príplatku Pohoda a krása 3. sklo a farba hliníkových dverí ZADARMO Pohoda a krása bez príplatku 3. sklo a farba hliníkových dverí ZADARMO BONUS 3. SKLO ZADARMO platí pre výrobky SLOVAKTUAL Pasiv OL a HL. BONUS FARBA BEZ PRÍPLATKU platí pre jednostrannú lamináciu hliníkových

Διαβάστε περισσότερα

40 % ZĽAVA T:

40 % ZĽAVA T: ZĽAVA 40 % Vírivka je symbolom relaxácie. Uvoľňuje napätie vo svaloch, odbúrava stres, uľavuje od bolesti, ale je tiež príležitosťou pre príjemne strávený čas s rodinou a priateľmi. Regenerujte v súkromí

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PASÍVNYCH DOMOV.

ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PASÍVNYCH DOMOV. SEMINÁR 2014 6. ročník ANALÝZA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRI PASÍVNYCH DOMOV. Oliver PRUŠKA 1 1 4season sro, Nemcovej 2, 040 01 Košice, 0903966200, oliver.pruska@4season.info Kľúčové slová: pasívny dom,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Róbert Rudišin, PhD., Ing. Stanislav Tóth, PhD., Ing. Walter Scherfel

Ing. Róbert Rudišin, PhD., Ing. Stanislav Tóth, PhD., Ing. Walter Scherfel Ľahké betóny v strešných konštrukciách - možnosti, efektívnosť a vplyv použitia polystyrénbetónu (PsB) a penobetónu (PBG) na znižovanie energetickej náročnosti budov Ing. Róbert Rudišin, PhD., Ing. Stanislav

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti

Výška, šírka, hrúbka a pravouhlosť krídla skúška postupom podľa: EN 951: 1998 Dverové krídla. Metóda merania výšky, šírky, hrúbky a pravouhlosti Protokol o skúškach č. 800/24/0145/06 Názov skúšok: Mechanicko - fyzikálne skúšky Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla EN 947: 1998 Otváracie (otočné) alebo kývavé dvere. Určenie odolnosti proti zvislému

Διαβάστε περισσότερα

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2013 NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV. ProRox Priemyselné izolácie. Produktový katalóg 2013

VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2013 NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV. ProRox Priemyselné izolácie. Produktový katalóg 2013 VYDANIE: V SLOVENSKOM JAZYKU, VYDANÉ 05/2013 NÁZVY PRODUKTOV ProRox Priemyselné izolácie Produktový katalóg 2013 Platnosť cenníka od 13.05.2013 Dokonalosť v riešeniach pre technické izolácie ROCKWOOL Technical

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Šikmé strechy SK. apríl Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation LDS

Šikmé strechy SK. apríl Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation LDS Šikmé strechy SK apríl 2013 Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation LDS Úvod Obsah šikmé strechy Úvod 2 Zatepľovanie šikmých striech s materiálmi

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Šikmé strechy SK. október Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation Homeseal LDS

Šikmé strechy SK. október Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation Homeseal LDS Šikmé strechy SK október 2015 Šikmé strechy Navrhovanie a realizácia zateplených šikmých striech s použitím systému Knauf Insulation Homeseal LDS Úvod Obsah šikmé strechy Úvod 2 Zatepľovanie šikmých striech

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS

TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS Peter Briatka 1 Technický a skúšobný ústav stavebný Studená 3, 821 04 Bratislava e-mail: briatka@tsus.sk Abstrakt Slovenský a český stavebný trh a zvyklosti

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Vnútorné steny SK apríl 2010 Vnútorné steny

Vnútorné steny SK apríl 2010 Vnútorné steny Vnútorné steny Vnútorné steny SK apríl 2010 Úvod Obsah Vnútorné steny Úvod 2 Možnosti aplikácie izolácie Knauf Insulation 3 Zvukovoizolačné vlastnosti 4 Požiarna odolnosť 5 Tepelnoizolačné vlastnosti 5

Διαβάστε περισσότερα

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve

w w w. t h e r m o f l o c. c o m Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve Celulózová izolácia THERMOFLOC a jej využitie v modernom stavebníctve THERMOFLOC s.r.o. Nitra prehľad produktov 2004 2005 2006 tepelná izolácia z celulózového vlákna lepené drevo a stavebné systémy z dreva

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ARCHITEKTONICKÉ KONŠTRUKCIE III.

ARCHITEKTONICKÉ KONŠTRUKCIE III. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ARCHITEKTONICKÉ KONŠTRUKCIE III. Stavebná fakulta Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc. Táto publikácia vznikla za finančnej

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Cenník SK apríl Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií

Cenník SK apríl Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií Cenník SK apríl 2016 Katalóg a cenník minerálnych izolácií s príslušenstvom pre zateplenie stavebných konštrukcií Platnosť od 11.04.2016 Obsah Obsah 2 Ponuka produktov pre rôzne spôsoby aplikácií a typy

Διαβάστε περισσότερα

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS TECHNICKÉ IZOLÁCIE TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV OPIS VÝROBKU KÓD VÝROBKU CERTIFIKÁT OBLASŤ POUŽITIA TECHNICKÉ PARAMETRE 5 Doska z kamennej vlny s nalepenou

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Správa o výsledku. Prof. Sohn - Berlin 2006.pdf - Správa o výsledku. S náterom TS. Bez náteru TS. Špecifická strata tepla pri transmisii v W/(m 2.

Správa o výsledku. Prof. Sohn - Berlin 2006.pdf - Správa o výsledku. S náterom TS. Bez náteru TS. Špecifická strata tepla pri transmisii v W/(m 2. O prevedenej rešerši určenia prepočítavacích faktorov pri určení koeficietov tepelnej priepustnosti strana: 1 S náterom TS Bez náteru TS Špecifická strata tepla pri transmisii v W/(m 2.K) Zákazník: Spracoval:

Διαβάστε περισσότερα

Bramac THERM. Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie

Bramac THERM. Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie Bramac THERM Systém nadkrokvovej tepelnej izolácie 1 POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU Energie spojené s prevádzkou budov predstavujú 40% celkovej spotreby energie v EÚ. V domácnostiach pripadá až 80% spotreby energie

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Stavebná fakulta Kapalo Peter Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z Európskeho

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom

1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ POHODA HELUZ HIT. Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu. tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk. Skvelé tehly pre Váš dom 1 2/2011 ROČNÍK 7 HELUZ HIT HELUZ POHODA Nová generácia tehlového systému pre hrubú stavbu Skvelé tehly pre Váš dom tel.: 0800 106 206 www.heluz.sk Baumacol Systém pre obklady a dlažby Večná čistota Baumacol

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Cenník TS SK august 2015

Cenník TS SK august 2015 Cenník TS SK august 2015 Cenník technických izolácií Platnosť od 03. 08. 2015 V poslednom období vo svete exponenciálne narastá spotreba energie. Súvisí to so zvyšujúcim sa komfortom spotrebiteľov, ale

Διαβάστε περισσότερα

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov tvárnice priamo na

Διαβάστε περισσότερα