Εγχειρίδιο Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Ποιότητας"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας Δομή Έλεγχος εγγράφων Έλεγχος αρχείων Αντιστοίχιση απαιτήσεων προτύπου ISO 9001 με τις διαδικασίες του ΣΔΠ Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους Υπευθυνότητα της Διοίκησης (ΓΣΕΣ) Δέσμευση πολιτική ποιότητας Εστίαση στον φοιτητή Προγραμματισμός ποιότητας Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση Διαχείριση πόρων Διεργασίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Προγραμματισμός διεργασιών παροχής εκπαίδευσης Διεργασίες σχετικές με τους φοιτητές Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αγορές Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έλεγχος οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Γενικά Παρακολούθηση και μέτρηση Έλεγχος μη συμμορφώσεων Ανάλυση δεδομένων Βελτίωση Παράρτημα 1: Πολιτική Ποιότητας Παράρτημα 2: Πίνακας συντομογραφιών ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 2

3 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Ψυχικής Υγείας» του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το ΣΔΠ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Ο σκοπός του εγχειριδίου ποιότητας είναι: να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ. να αναφέρει εάν υπάρχουν απαιτήσεις του προτύπου που δεν καλύπτονται από το ΣΔΠ και να αιτιολογήσει γιατί εξαιρούνται. να περιγράψει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου και να παραπέμψει στα αντίστοιχα έγγραφα του ΣΔΠ. να περιγράψει την αλληλεπίδραση των διεργασιών του ΣΔΠ. Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι: Παροχή Υπηρεσιών Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2. Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 2.1 Δομή Το ΣΔΠ του ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» είναι ιεραρχικό και διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα: Επίπεδο 1: Πολιτική Ποιότητας. Είναι οι συνολικές επιδιώξεις και η κατεύθυνση του ΠΜΣ της «Ψυχικής Υγείας» σχετικά με τη ποιότητα. Επίπεδο 2: Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγράφει συνοπτικά το ΣΔΠ. Επίπεδο 3: Διαδικασίες Ποιότητας. Καθορίζουν λεπτομερώς την υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή διεργασίας του ΠΜΣ. Οδηγίες εργασίας. Συμπληρώνουν μία διαδικασία με επιπλέον λεπτομέρειες. Μπορούν να υποκαταστήσουν διαδικασίες στην περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί διαδικασία. Έντυπα. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων για την αποτελεσματική λειτουργία και επαλήθευση του ΣΔΠ. Επίπεδο 4: Πρότυπα που εφαρμόζονται από το ΠΜΣ, Απαιτήσεις Νομοθεσίας, Αποφάσεις, Κανονισμοί και γενικά όλα τα Εξωτερικά Έγγραφα που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 2.2 Έλεγχος εγγράφων Τα έγγραφα του ΣΔΠ (εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα), διαχειρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.501 «Διαχείριση Εγγράφων». ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 3

4 Στη διαδικασία περιγράφεται ο τρόπος έκδοσης, ανάπτυξης, κωδικοποίησης, αναθεώρησης, έγκρισης και διανομής των εγγράφων του ΣΔΠ. 2.3 Έλεγχος αρχείων Τα αρχεία του ΣΔΠ ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.502 «Διαχείριση Αρχείων». Η διαδικασία αυτή καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης, διατήρησης, διάταξης καθώς και τον χρόνο τήρησης των αρχείων. Η διαχείριση των αρχείων γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες. Όλα τα αρχεία του ΣΔΠ είναι στη διάθεση των εκπροσώπων του φορέα πιστοποίησης. 2.4 Αντιστοίχιση απαιτήσεων προτύπου ISO 9001 με τις διαδικασίες του ΣΔΠ Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας Τίτλος του προτύπου 4.1 Γενικές απαιτήσεις ΕΠ 4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Τίτλος του προτύπου Γενικά ΕΠ Εγχειρίδιο ποιότητας ΕΠ Έλεγχος εγγράφων Δ Έλεγχος αρχείων Δ Ευθύνη της Διοίκησης Τίτλος του προτύπου 5.1 Δέσμευση της Διοίκησης ΕΠ 5.2 Εστίαση στον πελάτη ΕΠ 5.3 Πολιτική ποιότητας ΕΠ 5.4 Σχεδιασμός Τίτλος του προτύπου Στόχοι ποιότητας Δ.503, Δ Σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ΕΠ 5.5 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία Τίτλος του προτύπου Ευθύνες και αρμοδιότητες Δ Εκπρόσωπος της Διοίκησης Δ Εσωτερική επικοινωνία Δ.504 ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 4

5 Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ 5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Τίτλος του προτύπου Γενικά Δ Εισερχόμενα δεδομένα ανασκόπησης Δ Αποτελέσματα ανασκόπησης Δ Διαχείριση Πόρων Τίτλος του προτύπου 6.1 Διάθεση πόρων Δ.301, Δ.302, Δ Ανθρώπινο δυναμικό Τίτλος του προτύπου Γενικά Δ.301, Δ.302, Δ Επαγγελματική επάρκεια, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση Δ.301, Δ Υποδομή Δ Περιβάλλον εργασίας Δ Υλοποίηση προϊόντος Τίτλος του προτύπου 7.1 Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος Δ.201, Δ Διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες Τίτλος του προτύπου Προσδιορισμός των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δ.101, Δ.201, Δ.202, Δ Ανασκόπηση των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δ.202, Δ Επικοινωνία με τους πελάτες Δ.202, Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.302, Δ.401, Δ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος Τίτλος του προτύπου Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ.201, Δ Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ.201,Δ Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Δ Αγορές Τίτλος του προτύπου Διεργασία αγορών Δ.204, Δ Πληροφορίες αγορών Δ.204, Δ.303 ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 5

6 Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ Επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται Δ.204, Δ Παραγωγή προϊόντος και παροχή υπηρεσιών Τίτλος του προτύπου Έλεγχος της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Δ.202, Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.401, Δ Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντος και παροχής υπηρεσιών Δ.205, Δ.301, Δ.302, Δ Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα ΕΠ Ιδιοκτησία του πελάτη Δ Διατήρηση του προϊόντος ΕΠ 7.6 Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης Δ Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Τίτλος του προτύπου 8.1 Γενικά ΕΠ 8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση Τίτλος του προτύπου Ικανοποίηση των πελατών Δ Εσωτερική επιθεώρηση Δ Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Δ.401, Δ Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.401, Δ Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος Δ Ανάλυση δεδομένων Δ Βελτίωση Τίτλος του προτύπου Συνεχής βελτίωση Δ.404, Δ.503, Δ.505, Δ Διορθωτικές ενέργειες Δ.402, Δ Προληπτικές ενέργειες Δ.402, Δ Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους Το ΣΔΠ του ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί με βάση το διεργασιακό μοντέλο που προτείνεται από το πρότυπο ISO Οι διεργασίες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Διεργασίες υπευθυνότητας της Διοίκησης α. Καθορισμός πολιτικής ποιότητας β. Προγραμματισμός ποιότητας γ. Ανασκόπηση του ΣΔΠ 2. Διεργασίες διαχείρισης πόρων ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 6

7 α. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων β. Διαχείριση εξοπλισμού 3. Διεργασίες υπηρεσιών α. Προσδιορισμός στόχων - απαιτήσεων β. Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών & εκπαιδευτικής διαδικασίας γ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης δ. Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαίδευσης ε. Αξιολόγηση εκπαίδευσης δ. Υποστήριξη πτυχιούχων 4. Διεργασίες μέτρησης ανάλυσης και βελτίωσης α. Έλεγχος μη συμμορφώσεων γ. Εσωτερικοί έλεγχοι δ. Διορθωτικές ενέργειες ε. Προληπτικές ενέργειες στ. Ανάλυση δεδομένων Ως κύριες διεργασίες χαρακτηρίζονται οι διεργασίες Υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες διεργασίες είναι υποστηρικτικές. Οι διεργασίες περιγράφονται στο ΣΔΠ είτε από διαδικασίες ποιότητας είτε από οδηγίες εργασίας, όπου αναφέρονται: τα εισερχόμενα της διεργασίας η μέθοδος υλοποίησης της διεργασίας τα αποτελέσματα της διεργασίας η αλληλεπίδρασή της με άλλες διεργασίες οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται Σχηματικά η αλληλεπίδραση των διεργασιών φαίνεται στο σχήμα «Σχέδιο ποιότητας» που ακολουθεί. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 7

8 Δ.300 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΡΩΝ 301. Ανθρώπινο Δυναμικό 302. Φοιτητές 303. Οικονομική διαχείριση και διαχείριση υλικών πόρων Δ.200 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΜΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 201. Σχεδιασμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 202. Εγχειρίδιο μαθήματος 203. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 204. Διεξαγωγή εξετάσεων-τήρηση τράπεζας θεμάτων-αξιολόγηση φοιτητών 205. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας 206. Ανάληψη και διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης Δ.100 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101. Ανασκόπηση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανασκόπηση απαιτήσεων. Δ.500 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 501. Διαχείριση εγγράφων 502. Διαχείριση αρχείων 503. Ανασκόπηση διοίκησης και καθορισμός πολιτικής για την ποιότητα 504. Επικοινωνία/Δημόσιες σχέσεις/διαφάνεια/λογοδοσία 505. Μετρήσεις και ανάλυση στοιχείων 506. Καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων 507. Επιθεωρήσεις 508. Έλεγχος μη συμμορφώσεων 509. Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Δ.400 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 401. Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεση του 402. Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας 403. Εκτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενέργειες προσαρμογής Δ.600 ΕΚΡΟΕΣ 601. Υποστήριξη αποφοίτων ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 8

9 3. Υπευθυνότητα της Διοίκησης (ΓΣΕΣ) 3.1 Δέσμευση πολιτική ποιότητας Η ΓΣΕΣ του ΠΜΣ έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του ΣΔΠ μέσω της Πολιτικής Ποιότητας η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Ενημερώνεται συνεχώς για την πρόοδο των στόχων ποιότητας που έχουν τεθεί, διενεργεί ανασκοπήσεις και εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους στο βαθμό που είναι εφικτό. 3.2 Εστίαση στον φοιτητή Η εστίαση προς τον φοιτητή είναι μια από τις βασικές αρχές της ΓΣΕΣ και το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων τους μέσω των διεργασιών Δ.100, Δ.200, Δ.300 και Δ.400 σε συμφωνία με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΙ και το ΠΜΣ. Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης ο οποίος αξιολογείται από τη Διοίκηση. 3.3 Προγραμματισμός ποιότητας Μέσω της διαδικασίας Δ.505 «Μετρήσεις και Ανάλυση Στοιχείων» καθορίζονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας οι οποίοι υποστηρίζουν την ανίχνευση ενδεχόμενων προβλημάτων, εξασφαλίζουν ότι οι διεργασίες του ΣΔΠ είναι αποδοτικές και βελτιώνονται και η παροχή της εκπαίδευσης συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε να: Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διεργασίες, η σειρά και η αλληλεπίδραση τους Προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι για τον έλεγχο των διεργασιών Διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και την ανάλυση των διεργασιών Εφαρμόζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων και τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών 3.4 Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία Οι υπευθυνότητες του προσωπικού καθώς επίσης και των επιτροπών που συστήνονται κατά περίπτωση καθορίζονται στη διαδικασία Δ.506 «Καθορισμός Ευθυνών και Αρμοδιοτήτων». Στο ΠΜΣ της «Ψυχικής Υγείας» έχει ορισθεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας. Συνολικά η οργανωτική δομή του ΠΜΣ είναι αποτυπωμένη στο Οργανόγραμμα (Ε.506-1). Ο τρόπος της επικοινωνίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του ΠΜΣ περιγράφεται στη διαδικασία Δ.504 «Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις, Διαφάνεια/Λογοδοσία». 3.5 Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση H Διοίκηση πραγματοποιεί συναντήσεις σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσής του ΣΔΠ. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 9

10 Στη διαδικασία Δ.503 «Ανασκόπηση Διοίκησης και Καθορισμός Πολιτικής για την Ποιότητα» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η ανασκόπηση του ΣΔΠ καθώς επίσης και τα θέματα που συζητούνται. 4. Διαχείριση πόρων Οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας αλλά και της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του ΠΜΣ προσδιορίζονται κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τρόπος που πραγματοποιείται η διαχείριση του προσωπικού περιγράφεται στη διαδικασία Δ.301 «Ανθρώπινο Δυναμικό». Επιπλέον όταν εντοπισθεί ότι το προσωπικό απαιτείται να εκπαιδευθεί σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο ή σε νέα καθήκοντα, τότε προγραμματίζεται και υλοποιείται η σχετική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά είτε από κατάλληλους εκπαιδευτικούς φορείς. Η απαιτούμενη υποδομή για τη λειτουργία του ΠΜΣ, που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας, τον εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των διεργασιών και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, έχει προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί. Για τη διασφάλιση της καταλληλότητας της υποδομής έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται η διαδικασία Δ.303 «Οικονομική διαχείριση και διαχείριση υλικών πόρων». Όπως κάθε πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας έτσι και το ΠΜΣ υποστηρίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να διατηρηθεί η υποδομή σε αποδεκτή κατάσταση. Η επάρκεια των πόρων παρακολουθείται κατά την Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση κατά την οποία μπορούν να γίνονται και προτάσεις βελτίωσης. Επιπλέον, το ΠΜΣ υποστηρίζεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να εξασφαλίζεται, να παρακολουθείται και να διατηρείται το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας. 5. Διεργασίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 5.1 Προγραμματισμός διεργασιών παροχής εκπαίδευσης Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθορίζονται: οι αντικειμενικοί στόχοι και οι απαιτήσεις για την παρεχόμενη εκπαίδευση οι διεργασίες, τα έγγραφα και οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης της εκπαίδευσης οι απαιτούμενες δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης της εκπαίδευσης Στις διαδικασίες Δ.201 «Σχεδιασμός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών» και Δ.205 «Προγραμματισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας» προσδιορίζεται με λεπτομέρεια ο τρόπος που πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των διεργασιών παροχής εκπαίδευσης. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 10

11 5.2 Διεργασίες σχετικές με τους φοιτητές Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους φοιτητές έχει καθορισθεί ΠΜΣ στο οποίο παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου ο φοιτητής να γνωρίζει τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Επιπλέον στους φοιτητές γνωστοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές συμμορφώνονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην παροχή της εκπαίδευσης. Στη διαδικασία Δ.302 «Φοιτητές» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των φοιτητών αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων τους. Η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του ΠΜΣ και του φοιτητή ορίζεται κατά την εγγραφή του (Ε.302-1) καθώς και με το έντυπο Ε «Δήλωση αποδοχής όρων λειτουργίας του ΠΜΣ» και ολοκληρώνεται με τη λήψη του τίτλου σπουδών. Ωστόσο το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» εξακολουθεί να υποστηρίζει τους πτυχιούχους φοιτητές σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στη διαδικασία Δ.601 «Υποστήριξη πτυχιούχων». 5.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να σχεδιασθεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών ή να αναθεωρηθεί ένα υφιστάμενο κατόπιν των δεδομένων που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.101 «Ανασκόπηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος & Ανασκόπηση Απαιτήσεων», τότε ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία έτσι όπως προσδιορίζεται στη διαδικασία Δ.201 «Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών». 5.4 Αγορές Οι προμήθειες που πραγματοποιεί το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» διακρίνονται κυρίως σε εξοπλισμό και αναλώσιμα που υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι προμήθειες και η παραλαβή των εισερχομένων περιγράφεται στη διαδικασία Δ.303 «Διαχείριση υλικών πόρων». 5.5 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έλεγχος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Για την ελεγχόμενη και αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών εφαρμόζονται τα εξής: Καθορισμός ΠΜΣ, ο οποίος ανασκοπείται και εάν απαιτηθεί αναθεωρείται Καθορισμός τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εγκαταστάσεις Παρακολούθηση και μέτρηση του τρόπου υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λήψη σχετικών αποφάσεων. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 11

12 5.5.2 Επικύρωση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Το ΠΜΣ δεν υλοποιεί διεργασίες για τις οποίες το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επαληθευτεί με επακόλουθο έλεγχο ή μέτρηση και τα ενδεχόμενα προβλήματα ποιότητας εμφανίζονται μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις του προτύπου στο άρθρο Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντος και παροχής υπηρεσιών δεν έχουν εφαρμογή στο ΣΔΠ του ΠΜΣ Αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα Όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή της εκπαίδευσης τόσο στις κύριες όσο και στις υποστηρικτικές διεργασίες μπορούν να αναγνωρίζονται από τον τίτλο ή/και το θέμα ή/και την ημερομηνία έκδοσης ή/και τον συντάκτη. Για την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των φοιτητών χρησιμοποιείται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε φοιτητή Διατήρηση δεδομένων φοιτητών Σε όλο τον κύκλο σπουδών ο κάθε φοιτητής παρέχει στη γραμματεία του ΠΜΣ πληροφορίες σχετικά με προσωπικά του δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είτε καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία είτε σε διατηρούνται σε αναλογικά αρχεία. Κατά τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων αυτών η γραμματεία του ΠΜΣ μεριμνά έτσι ώστε αυτά να προστατεύονται από απώλεια, ζημιά ή κοινοποίηση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του φοιτητή. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθεί κάποια από τις προηγούμενες περιπτώσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία Δ. 508 «Έλεγχος μη συμμορφώσεων» ενώ ενημερώνεται και ο φοιτητής Διατήρηση αναλωσίμων Η διατήρηση των αναλωσίμων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης γίνεται με τρόπο που διευκολύνει την ταυτοποίηση τους. Για όσο διάστημα τα αναλώσιμα παραμένουν στις εγκαταστάσεις του ΠΜΣ και ανάλογα με το είδος τους, χειρίζονται έτσι ώστε να μην υποβαθμισθεί η ποιότητα τους. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των αναλωσίμων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 5.6 Έλεγχος οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Οι απαιτήσεις του προτύπου σχετικά με τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης και παρακολούθησης εξαιρούνται από το ΣΔΠ. Η εξαίρεση αυτή γίνεται γιατί δεν υπάρχουν όργανα μέτρησης και παρακολούθησης καθώς δεν υπάρχουν εργαστήρια. 6. Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 6.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που σκοπό έχουν: ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 12

13 την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΣΔΠ τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ 6.2 Παρακολούθηση και μέτρηση Ικανοποίηση φοιτητών Η ικανοποίηση των φοιτητών είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών περιγράφεται στη διαδικασία Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας». Επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των παραπόνων από τους φοιτητές μέσω του εντύπου Ε «Παράπονα/ παρατηρήσεις επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας» καθορίζεται στις διαδικασίες Δ.302 «Φοιτητές» και Δ.401 «Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του» Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα με αντικείμενο: τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 καθώς και με τις απαιτήσεις που έχει θέσει η ΓΣΕΣ του ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής και υλοποίησης του ΣΔΠ Ο τρόπος υλοποίησης των εσωτερικών επιθεωρήσεων περιγράφεται με λεπτομέρεια στη διαδικασία Δ.507 «Εσωτερικές επιθεωρήσεις» Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης Στις διαδικασίες Δ.401 «Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του» και Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας» προσδιορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης και μέτρησης των κύριων διεργασιών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η αποτελεσματικότητα τους αξιολογείται κατά την συνάντηση ανασκόπησης από τη Διοίκηση. 6.3 Έλεγχος μη συμμορφώσεων Το ΣΔΠ περιλαμβάνει τη διαδικασία Δ.508 «Έλεγχος μη συμμορφώσεων» όπου περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών και γενικά καταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. 6.4 Ανάλυση δεδομένων Τα απαραίτητα δεδομένα για την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων καθώς και για την εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, συγκεντρώνονται και αναλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας». ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 13

14 Επιπλέον στοιχεία εκτός από την ικανοποίηση των φοιτητών και την συμμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τα οποία γίνεται ανάλυση δεδομένων είναι και η αποδοτικότητα των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 6.5 Βελτίωση Συνεχής βελτίωση Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ επιτυγχάνεται μέσω: της Πολιτικής Ποιότητας και της ανασκόπησης του ΣΔΠ από τη Διοίκηση του ΠΜΣ, όπου τίθεται το πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων ποιότητας των στόχων ποιότητας των διεργασιών ελέγχου, ανάλυσης δεδομένων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών όπου αναλύονται τα αποτελέσματα Επιπλέον στη διαδικασία Δ.403 «Εκτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι κρίσιμοι παράγοντες που προάγουν ή μη το εκπαιδευτικό έργο με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Στη διαδικασία Δ.509 «Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες» καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι αιτίες εμφάνισης μη συμμορφώσεων που έχουν εντοπισθεί έτσι ώστε να προλαμβάνεται η επανεμφάνιση τους καθώς επίσης και των πιθανών μη συμμορφώσεων έτσι ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση τους. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 14

15 7. Παράρτημα 1: Πολιτική Ποιότητας Πολιτική Ποιότητας Η αποστολή του ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι: παροχή μιας πλήρους και ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία. σύζευξη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του τομέα της ψυχικής υγείας. εφοδιασμό με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξειδικευμένη παροχή φροντίδας του ψυχικά πάσχοντος. προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στην ψυχική υγεία. μελέτη θεωρητικών μοντέλων φροντίδας ψυχικής υγείας όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της ψυχικής υγείας. σχεδιασμό πρωτοκόλλων φροντίδας ψυχικής υγείας. διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. ανάλυση και αξιολόγηση συμπεριφορών και καταστάσεων ψυχικής υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κτλ. διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων του πληθυσμού που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και ευνοούν την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Επιπλέον η ΓΣΕΣ έχει καθορίσει ως στρατηγικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των ΠΜΣ και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, επιδιώκεται η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους φοιτητές οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 15

16 Υπογραφή Διευθύντριας ΠΜΣ ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 16

17 8. Παράρτημα 2: Πίνακας συντομογραφιών ΜΟΔΙΠ: ΜΔΕ: ΠΜΣ: ΕΚΑΠ: ΕΠ: ΣΕΣ: ΓΣΕΣ: ΕΔΕ: ΕΜΣ ΙΚΥ: ΕΛΚΕ: ΣΕΠΜΣ: ΑΕΙ: ΥΔΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιτροπή Κατάρτισης/ Ανασκόπησης Προγράμματος Σπουδών Εκπαιδευτικό Προσωπικό Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 17

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου

Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΕΘ. Διοικητής Νοσοκομείου ΓΧΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΝΤΑΤΙΚΗΣ Σύνταξη: Έγκριση: Δ/ντρια ΜΘ Διοικητής Νοσοκομείου Έκδοση: 2 Ημ/νία ισχύος: 14-01-2010 Σελ. 1 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΧΟΜΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.4: ISO 9004:2009

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.4: ISO 9004:2009 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.4: ISO 9004:2009 Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε Κ ΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩ Ν " Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΕΡΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23210 49101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει

Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει Το λογισμικό ISOPRO 9001 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό να εφαρμόσει το σύστημα ποιότητας πλήρως απαλλαγμένο από έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΜΠΣ. ΔΕ ΔΟΠ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος HACCP στη ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος. Πρακτική εφαρμογή στο γάλα, και στους χυμούς.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος HACCP στη ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος. Πρακτική εφαρμογή στο γάλα, και στους χυμούς. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος HACCP στη ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος. Πρακτική εφαρμογή στο γάλα, και στους χυμούς. από τη σκοπιά της Διασφάλισης Ποιότητας κα Χρ. Φωτούχου 7 & 8 Ιουλίου 2005

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα