Εγχειρίδιο Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Ποιότητας"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας Δομή Έλεγχος εγγράφων Έλεγχος αρχείων Αντιστοίχιση απαιτήσεων προτύπου ISO 9001 με τις διαδικασίες του ΣΔΠ Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους Υπευθυνότητα της Διοίκησης (ΓΣΕΣ) Δέσμευση πολιτική ποιότητας Εστίαση στον φοιτητή Προγραμματισμός ποιότητας Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση Διαχείριση πόρων Διεργασίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Προγραμματισμός διεργασιών παροχής εκπαίδευσης Διεργασίες σχετικές με τους φοιτητές Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αγορές Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έλεγχος οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Γενικά Παρακολούθηση και μέτρηση Έλεγχος μη συμμορφώσεων Ανάλυση δεδομένων Βελτίωση Παράρτημα 1: Πολιτική Ποιότητας Παράρτημα 2: Πίνακας συντομογραφιών ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 2

3 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Ψυχικής Υγείας» του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το ΣΔΠ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Ο σκοπός του εγχειριδίου ποιότητας είναι: να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ. να αναφέρει εάν υπάρχουν απαιτήσεις του προτύπου που δεν καλύπτονται από το ΣΔΠ και να αιτιολογήσει γιατί εξαιρούνται. να περιγράψει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου και να παραπέμψει στα αντίστοιχα έγγραφα του ΣΔΠ. να περιγράψει την αλληλεπίδραση των διεργασιών του ΣΔΠ. Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι: Παροχή Υπηρεσιών Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2. Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 2.1 Δομή Το ΣΔΠ του ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» είναι ιεραρχικό και διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα: Επίπεδο 1: Πολιτική Ποιότητας. Είναι οι συνολικές επιδιώξεις και η κατεύθυνση του ΠΜΣ της «Ψυχικής Υγείας» σχετικά με τη ποιότητα. Επίπεδο 2: Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγράφει συνοπτικά το ΣΔΠ. Επίπεδο 3: Διαδικασίες Ποιότητας. Καθορίζουν λεπτομερώς την υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή διεργασίας του ΠΜΣ. Οδηγίες εργασίας. Συμπληρώνουν μία διαδικασία με επιπλέον λεπτομέρειες. Μπορούν να υποκαταστήσουν διαδικασίες στην περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί διαδικασία. Έντυπα. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων για την αποτελεσματική λειτουργία και επαλήθευση του ΣΔΠ. Επίπεδο 4: Πρότυπα που εφαρμόζονται από το ΠΜΣ, Απαιτήσεις Νομοθεσίας, Αποφάσεις, Κανονισμοί και γενικά όλα τα Εξωτερικά Έγγραφα που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. 2.2 Έλεγχος εγγράφων Τα έγγραφα του ΣΔΠ (εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα), διαχειρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.501 «Διαχείριση Εγγράφων». ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 3

4 Στη διαδικασία περιγράφεται ο τρόπος έκδοσης, ανάπτυξης, κωδικοποίησης, αναθεώρησης, έγκρισης και διανομής των εγγράφων του ΣΔΠ. 2.3 Έλεγχος αρχείων Τα αρχεία του ΣΔΠ ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.502 «Διαχείριση Αρχείων». Η διαδικασία αυτή καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης, διατήρησης, διάταξης καθώς και τον χρόνο τήρησης των αρχείων. Η διαχείριση των αρχείων γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες. Όλα τα αρχεία του ΣΔΠ είναι στη διάθεση των εκπροσώπων του φορέα πιστοποίησης. 2.4 Αντιστοίχιση απαιτήσεων προτύπου ISO 9001 με τις διαδικασίες του ΣΔΠ Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας Τίτλος του προτύπου 4.1 Γενικές απαιτήσεις ΕΠ 4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Τίτλος του προτύπου Γενικά ΕΠ Εγχειρίδιο ποιότητας ΕΠ Έλεγχος εγγράφων Δ Έλεγχος αρχείων Δ Ευθύνη της Διοίκησης Τίτλος του προτύπου 5.1 Δέσμευση της Διοίκησης ΕΠ 5.2 Εστίαση στον πελάτη ΕΠ 5.3 Πολιτική ποιότητας ΕΠ 5.4 Σχεδιασμός Τίτλος του προτύπου Στόχοι ποιότητας Δ.503, Δ Σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ΕΠ 5.5 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία Τίτλος του προτύπου Ευθύνες και αρμοδιότητες Δ Εκπρόσωπος της Διοίκησης Δ Εσωτερική επικοινωνία Δ.504 ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 4

5 Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ 5.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Τίτλος του προτύπου Γενικά Δ Εισερχόμενα δεδομένα ανασκόπησης Δ Αποτελέσματα ανασκόπησης Δ Διαχείριση Πόρων Τίτλος του προτύπου 6.1 Διάθεση πόρων Δ.301, Δ.302, Δ Ανθρώπινο δυναμικό Τίτλος του προτύπου Γενικά Δ.301, Δ.302, Δ Επαγγελματική επάρκεια, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση Δ.301, Δ Υποδομή Δ Περιβάλλον εργασίας Δ Υλοποίηση προϊόντος Τίτλος του προτύπου 7.1 Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος Δ.201, Δ Διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες Τίτλος του προτύπου Προσδιορισμός των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δ.101, Δ.201, Δ.202, Δ Ανασκόπηση των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δ.202, Δ Επικοινωνία με τους πελάτες Δ.202, Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.302, Δ.401, Δ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος Τίτλος του προτύπου Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ.201, Δ Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ.201,Δ Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Δ Αγορές Τίτλος του προτύπου Διεργασία αγορών Δ.204, Δ Πληροφορίες αγορών Δ.204, Δ.303 ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 5

6 Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ Επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται Δ.204, Δ Παραγωγή προϊόντος και παροχή υπηρεσιών Τίτλος του προτύπου Έλεγχος της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Δ.202, Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.401, Δ Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντος και παροχής υπηρεσιών Δ.205, Δ.301, Δ.302, Δ Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα ΕΠ Ιδιοκτησία του πελάτη Δ Διατήρηση του προϊόντος ΕΠ 7.6 Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης Δ Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Τίτλος του προτύπου 8.1 Γενικά ΕΠ 8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση Τίτλος του προτύπου Ικανοποίηση των πελατών Δ Εσωτερική επιθεώρηση Δ Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Δ.401, Δ Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.401, Δ Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος Δ Ανάλυση δεδομένων Δ Βελτίωση Τίτλος του προτύπου Συνεχής βελτίωση Δ.404, Δ.503, Δ.505, Δ Διορθωτικές ενέργειες Δ.402, Δ Προληπτικές ενέργειες Δ.402, Δ Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους Το ΣΔΠ του ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί με βάση το διεργασιακό μοντέλο που προτείνεται από το πρότυπο ISO Οι διεργασίες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Διεργασίες υπευθυνότητας της Διοίκησης α. Καθορισμός πολιτικής ποιότητας β. Προγραμματισμός ποιότητας γ. Ανασκόπηση του ΣΔΠ 2. Διεργασίες διαχείρισης πόρων ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 6

7 α. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων β. Διαχείριση εξοπλισμού 3. Διεργασίες υπηρεσιών α. Προσδιορισμός στόχων - απαιτήσεων β. Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών & εκπαιδευτικής διαδικασίας γ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης δ. Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαίδευσης ε. Αξιολόγηση εκπαίδευσης δ. Υποστήριξη πτυχιούχων 4. Διεργασίες μέτρησης ανάλυσης και βελτίωσης α. Έλεγχος μη συμμορφώσεων γ. Εσωτερικοί έλεγχοι δ. Διορθωτικές ενέργειες ε. Προληπτικές ενέργειες στ. Ανάλυση δεδομένων Ως κύριες διεργασίες χαρακτηρίζονται οι διεργασίες Υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες διεργασίες είναι υποστηρικτικές. Οι διεργασίες περιγράφονται στο ΣΔΠ είτε από διαδικασίες ποιότητας είτε από οδηγίες εργασίας, όπου αναφέρονται: τα εισερχόμενα της διεργασίας η μέθοδος υλοποίησης της διεργασίας τα αποτελέσματα της διεργασίας η αλληλεπίδρασή της με άλλες διεργασίες οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται Σχηματικά η αλληλεπίδραση των διεργασιών φαίνεται στο σχήμα «Σχέδιο ποιότητας» που ακολουθεί. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 7

8 Δ.300 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΡΩΝ 301. Ανθρώπινο Δυναμικό 302. Φοιτητές 303. Οικονομική διαχείριση και διαχείριση υλικών πόρων Δ.200 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΜΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 201. Σχεδιασμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 202. Εγχειρίδιο μαθήματος 203. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 204. Διεξαγωγή εξετάσεων-τήρηση τράπεζας θεμάτων-αξιολόγηση φοιτητών 205. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας 206. Ανάληψη και διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης Δ.100 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101. Ανασκόπηση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανασκόπηση απαιτήσεων. Δ.500 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 501. Διαχείριση εγγράφων 502. Διαχείριση αρχείων 503. Ανασκόπηση διοίκησης και καθορισμός πολιτικής για την ποιότητα 504. Επικοινωνία/Δημόσιες σχέσεις/διαφάνεια/λογοδοσία 505. Μετρήσεις και ανάλυση στοιχείων 506. Καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων 507. Επιθεωρήσεις 508. Έλεγχος μη συμμορφώσεων 509. Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Δ.400 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 401. Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεση του 402. Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας 403. Εκτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενέργειες προσαρμογής Δ.600 ΕΚΡΟΕΣ 601. Υποστήριξη αποφοίτων ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 8

9 3. Υπευθυνότητα της Διοίκησης (ΓΣΕΣ) 3.1 Δέσμευση πολιτική ποιότητας Η ΓΣΕΣ του ΠΜΣ έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του ΣΔΠ μέσω της Πολιτικής Ποιότητας η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Ενημερώνεται συνεχώς για την πρόοδο των στόχων ποιότητας που έχουν τεθεί, διενεργεί ανασκοπήσεις και εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους στο βαθμό που είναι εφικτό. 3.2 Εστίαση στον φοιτητή Η εστίαση προς τον φοιτητή είναι μια από τις βασικές αρχές της ΓΣΕΣ και το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων τους μέσω των διεργασιών Δ.100, Δ.200, Δ.300 και Δ.400 σε συμφωνία με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΙ και το ΠΜΣ. Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης ο οποίος αξιολογείται από τη Διοίκηση. 3.3 Προγραμματισμός ποιότητας Μέσω της διαδικασίας Δ.505 «Μετρήσεις και Ανάλυση Στοιχείων» καθορίζονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας οι οποίοι υποστηρίζουν την ανίχνευση ενδεχόμενων προβλημάτων, εξασφαλίζουν ότι οι διεργασίες του ΣΔΠ είναι αποδοτικές και βελτιώνονται και η παροχή της εκπαίδευσης συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε να: Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διεργασίες, η σειρά και η αλληλεπίδραση τους Προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι για τον έλεγχο των διεργασιών Διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και την ανάλυση των διεργασιών Εφαρμόζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων και τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών 3.4 Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία Οι υπευθυνότητες του προσωπικού καθώς επίσης και των επιτροπών που συστήνονται κατά περίπτωση καθορίζονται στη διαδικασία Δ.506 «Καθορισμός Ευθυνών και Αρμοδιοτήτων». Στο ΠΜΣ της «Ψυχικής Υγείας» έχει ορισθεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας. Συνολικά η οργανωτική δομή του ΠΜΣ είναι αποτυπωμένη στο Οργανόγραμμα (Ε.506-1). Ο τρόπος της επικοινωνίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του ΠΜΣ περιγράφεται στη διαδικασία Δ.504 «Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις, Διαφάνεια/Λογοδοσία». 3.5 Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση H Διοίκηση πραγματοποιεί συναντήσεις σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσής του ΣΔΠ. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 9

10 Στη διαδικασία Δ.503 «Ανασκόπηση Διοίκησης και Καθορισμός Πολιτικής για την Ποιότητα» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η ανασκόπηση του ΣΔΠ καθώς επίσης και τα θέματα που συζητούνται. 4. Διαχείριση πόρων Οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας αλλά και της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του ΠΜΣ προσδιορίζονται κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τρόπος που πραγματοποιείται η διαχείριση του προσωπικού περιγράφεται στη διαδικασία Δ.301 «Ανθρώπινο Δυναμικό». Επιπλέον όταν εντοπισθεί ότι το προσωπικό απαιτείται να εκπαιδευθεί σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο ή σε νέα καθήκοντα, τότε προγραμματίζεται και υλοποιείται η σχετική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά είτε από κατάλληλους εκπαιδευτικούς φορείς. Η απαιτούμενη υποδομή για τη λειτουργία του ΠΜΣ, που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας, τον εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των διεργασιών και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, έχει προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί. Για τη διασφάλιση της καταλληλότητας της υποδομής έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται η διαδικασία Δ.303 «Οικονομική διαχείριση και διαχείριση υλικών πόρων». Όπως κάθε πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας έτσι και το ΠΜΣ υποστηρίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να διατηρηθεί η υποδομή σε αποδεκτή κατάσταση. Η επάρκεια των πόρων παρακολουθείται κατά την Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση κατά την οποία μπορούν να γίνονται και προτάσεις βελτίωσης. Επιπλέον, το ΠΜΣ υποστηρίζεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να εξασφαλίζεται, να παρακολουθείται και να διατηρείται το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας. 5. Διεργασίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 5.1 Προγραμματισμός διεργασιών παροχής εκπαίδευσης Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθορίζονται: οι αντικειμενικοί στόχοι και οι απαιτήσεις για την παρεχόμενη εκπαίδευση οι διεργασίες, τα έγγραφα και οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης της εκπαίδευσης οι απαιτούμενες δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης της εκπαίδευσης Στις διαδικασίες Δ.201 «Σχεδιασμός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών» και Δ.205 «Προγραμματισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας» προσδιορίζεται με λεπτομέρεια ο τρόπος που πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των διεργασιών παροχής εκπαίδευσης. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 10

11 5.2 Διεργασίες σχετικές με τους φοιτητές Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους φοιτητές έχει καθορισθεί ΠΜΣ στο οποίο παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου ο φοιτητής να γνωρίζει τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Επιπλέον στους φοιτητές γνωστοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές συμμορφώνονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην παροχή της εκπαίδευσης. Στη διαδικασία Δ.302 «Φοιτητές» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των φοιτητών αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων τους. Η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του ΠΜΣ και του φοιτητή ορίζεται κατά την εγγραφή του (Ε.302-1) καθώς και με το έντυπο Ε «Δήλωση αποδοχής όρων λειτουργίας του ΠΜΣ» και ολοκληρώνεται με τη λήψη του τίτλου σπουδών. Ωστόσο το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» εξακολουθεί να υποστηρίζει τους πτυχιούχους φοιτητές σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στη διαδικασία Δ.601 «Υποστήριξη πτυχιούχων». 5.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να σχεδιασθεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών ή να αναθεωρηθεί ένα υφιστάμενο κατόπιν των δεδομένων που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.101 «Ανασκόπηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος & Ανασκόπηση Απαιτήσεων», τότε ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία έτσι όπως προσδιορίζεται στη διαδικασία Δ.201 «Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών». 5.4 Αγορές Οι προμήθειες που πραγματοποιεί το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» διακρίνονται κυρίως σε εξοπλισμό και αναλώσιμα που υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι προμήθειες και η παραλαβή των εισερχομένων περιγράφεται στη διαδικασία Δ.303 «Διαχείριση υλικών πόρων». 5.5 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έλεγχος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Για την ελεγχόμενη και αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών εφαρμόζονται τα εξής: Καθορισμός ΠΜΣ, ο οποίος ανασκοπείται και εάν απαιτηθεί αναθεωρείται Καθορισμός τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εγκαταστάσεις Παρακολούθηση και μέτρηση του τρόπου υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λήψη σχετικών αποφάσεων. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 11

12 5.5.2 Επικύρωση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Το ΠΜΣ δεν υλοποιεί διεργασίες για τις οποίες το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επαληθευτεί με επακόλουθο έλεγχο ή μέτρηση και τα ενδεχόμενα προβλήματα ποιότητας εμφανίζονται μετά την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις του προτύπου στο άρθρο Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντος και παροχής υπηρεσιών δεν έχουν εφαρμογή στο ΣΔΠ του ΠΜΣ Αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα Όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή της εκπαίδευσης τόσο στις κύριες όσο και στις υποστηρικτικές διεργασίες μπορούν να αναγνωρίζονται από τον τίτλο ή/και το θέμα ή/και την ημερομηνία έκδοσης ή/και τον συντάκτη. Για την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των φοιτητών χρησιμοποιείται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε φοιτητή Διατήρηση δεδομένων φοιτητών Σε όλο τον κύκλο σπουδών ο κάθε φοιτητής παρέχει στη γραμματεία του ΠΜΣ πληροφορίες σχετικά με προσωπικά του δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είτε καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία είτε σε διατηρούνται σε αναλογικά αρχεία. Κατά τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων αυτών η γραμματεία του ΠΜΣ μεριμνά έτσι ώστε αυτά να προστατεύονται από απώλεια, ζημιά ή κοινοποίηση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του φοιτητή. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθεί κάποια από τις προηγούμενες περιπτώσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία Δ. 508 «Έλεγχος μη συμμορφώσεων» ενώ ενημερώνεται και ο φοιτητής Διατήρηση αναλωσίμων Η διατήρηση των αναλωσίμων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης γίνεται με τρόπο που διευκολύνει την ταυτοποίηση τους. Για όσο διάστημα τα αναλώσιμα παραμένουν στις εγκαταστάσεις του ΠΜΣ και ανάλογα με το είδος τους, χειρίζονται έτσι ώστε να μην υποβαθμισθεί η ποιότητα τους. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των αναλωσίμων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 5.6 Έλεγχος οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Οι απαιτήσεις του προτύπου σχετικά με τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης και παρακολούθησης εξαιρούνται από το ΣΔΠ. Η εξαίρεση αυτή γίνεται γιατί δεν υπάρχουν όργανα μέτρησης και παρακολούθησης καθώς δεν υπάρχουν εργαστήρια. 6. Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 6.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που σκοπό έχουν: ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 12

13 την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΣΔΠ τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ 6.2 Παρακολούθηση και μέτρηση Ικανοποίηση φοιτητών Η ικανοποίηση των φοιτητών είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών περιγράφεται στη διαδικασία Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας». Επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των παραπόνων από τους φοιτητές μέσω του εντύπου Ε «Παράπονα/ παρατηρήσεις επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας» καθορίζεται στις διαδικασίες Δ.302 «Φοιτητές» και Δ.401 «Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του» Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα με αντικείμενο: τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 καθώς και με τις απαιτήσεις που έχει θέσει η ΓΣΕΣ του ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής και υλοποίησης του ΣΔΠ Ο τρόπος υλοποίησης των εσωτερικών επιθεωρήσεων περιγράφεται με λεπτομέρεια στη διαδικασία Δ.507 «Εσωτερικές επιθεωρήσεις» Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης Στις διαδικασίες Δ.401 «Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του» και Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας» προσδιορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης και μέτρησης των κύριων διεργασιών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η αποτελεσματικότητα τους αξιολογείται κατά την συνάντηση ανασκόπησης από τη Διοίκηση. 6.3 Έλεγχος μη συμμορφώσεων Το ΣΔΠ περιλαμβάνει τη διαδικασία Δ.508 «Έλεγχος μη συμμορφώσεων» όπου περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών και γενικά καταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. 6.4 Ανάλυση δεδομένων Τα απαραίτητα δεδομένα για την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων καθώς και για την εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, συγκεντρώνονται και αναλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας». ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 13

14 Επιπλέον στοιχεία εκτός από την ικανοποίηση των φοιτητών και την συμμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τα οποία γίνεται ανάλυση δεδομένων είναι και η αποδοτικότητα των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 6.5 Βελτίωση Συνεχής βελτίωση Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ επιτυγχάνεται μέσω: της Πολιτικής Ποιότητας και της ανασκόπησης του ΣΔΠ από τη Διοίκηση του ΠΜΣ, όπου τίθεται το πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων ποιότητας των στόχων ποιότητας των διεργασιών ελέγχου, ανάλυσης δεδομένων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών όπου αναλύονται τα αποτελέσματα Επιπλέον στη διαδικασία Δ.403 «Εκτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι κρίσιμοι παράγοντες που προάγουν ή μη το εκπαιδευτικό έργο με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Στη διαδικασία Δ.509 «Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες» καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι αιτίες εμφάνισης μη συμμορφώσεων που έχουν εντοπισθεί έτσι ώστε να προλαμβάνεται η επανεμφάνιση τους καθώς επίσης και των πιθανών μη συμμορφώσεων έτσι ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση τους. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 14

15 7. Παράρτημα 1: Πολιτική Ποιότητας Πολιτική Ποιότητας Η αποστολή του ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι: παροχή μιας πλήρους και ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία. σύζευξη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του τομέα της ψυχικής υγείας. εφοδιασμό με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξειδικευμένη παροχή φροντίδας του ψυχικά πάσχοντος. προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στην ψυχική υγεία. μελέτη θεωρητικών μοντέλων φροντίδας ψυχικής υγείας όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της ψυχικής υγείας. σχεδιασμό πρωτοκόλλων φροντίδας ψυχικής υγείας. διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. ανάλυση και αξιολόγηση συμπεριφορών και καταστάσεων ψυχικής υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κτλ. διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων του πληθυσμού που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και ευνοούν την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Επιπλέον η ΓΣΕΣ έχει καθορίσει ως στρατηγικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των ΠΜΣ και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Για την εκπλήρωση του παραπάνω στόχου έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, επιδιώκεται η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους φοιτητές οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 15

16 Υπογραφή Διευθύντριας ΠΜΣ ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 16

17 8. Παράρτημα 2: Πίνακας συντομογραφιών ΜΟΔΙΠ: ΜΔΕ: ΠΜΣ: ΕΚΑΠ: ΕΠ: ΣΕΣ: ΓΣΕΣ: ΕΔΕ: ΕΜΣ ΙΚΥ: ΕΛΚΕ: ΣΕΠΜΣ: ΑΕΙ: ΥΔΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιτροπή Κατάρτισης/ Ανασκόπησης Προγράμματος Σπουδών Εκπαιδευτικό Προσωπικό Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΓΧΠ/ /ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 17

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα