. a r t í c u l o El uso de ποιεῖσθαι en Lisias: construcciones con verbo soporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". a r t í c u l o El uso de ποιεῖσθαι en Lisias: construcciones con verbo soporte"

Transcript

1 The use of ποιεῖσθαι in Lysias: support verb constructions Resumen En griego antiguo uno de los verbos más empleados en construcciones con verbo soporte es ποιεῖσθαι, voz media del verbo ποιέω hacer. El objetivo de este trabajo es estudiar el empleo de ποιεῖσθαι en griego antiguo a partir del análisis de la obra de Lisias. Se pone de manifiesto que este verbo presenta un número limitado de estructuras sintácticas y que su empleo más frecuente es, precisamente, en construcciones con verbo soporte. Se estudia el alcance de este empleo y las características semánticas y sintácticas de estas construcciones en Lisias. Abstract In Ancient Greek, ποιεῖσθαι (middle voice of the verb ποιέω to make, to do ) is, par excellence, one of the most common verbs constituting support verb constructions. The aim of this paper is to study the use of ποιεῖσθαι in Ancient Greek from the analysis of the works of Lysias. We will show that the use of this verb is limited to very few syntactic structures and that the most common ones are the so called support verb constructions. We will study the scope of this use and the semantic and syntactic features of these constructions in Lysias. Palabras Clave Verbo soporte, verbo de apoyo, poieîsthai, ποιεῖσθαι, marcos predicativos. Key words Support verb, light verb, poieîsthai, ποιεῖσθαι, predicate frames. Fecha de recepción: 07/11/2011 Fecha de aceptación: 22/11/2011 Fecha de publicación: 11/12/2011 S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 1

2 1. Introducción* Las construcciones con verbo soporte (CVSs) constituyen un tipo especial de colocación o combinación léxica cuyas características, semánticas y sintácticas, han sido muy estudiadas en las lenguas modernas (Gross & Pontonx 2004). El tipo más usual de CVS como el de los ejemplos de (1) es el constituido por un verbo ligero, es decir, de escaso contenido semántico, que sirve de soporte o apoyo a un nombre predicativo normalmente presentado como su Objeto Directo (OD), que es el que realmente aporta la carga semántica y determina la estructura argumental de la construcción. Este tipo de combinación suele considerarse prácticamente equivalente a un verbo simple: decidir, pasear, errar. (1) Tomar una decisión Dar un paseo Cometer un error To make a decision To take a walk To make a mistake Prendre une décision Faire une promenade Faire une erreur En todas las lenguas, uno de los verbos más frecuentemente usado como soporte es el verbo hacer. También en griego antiguo: como ilustran los ejemplos de (2), el verbo ποιέω, siempre en voz media, y asociado a nombres predicativos, es decir, con una estructura argumental propia normalmente, nomina actionis o nombres eventivos constituye construcciones de este tipo (La Fauci 1979; Marini en prensa; Jiménez 2010; en prensa): (2) τὰς μάχας ποιοῦμαι = μάχομαι combatir δίαιταν ποιοῦμαι = διαιτῶμαι vivir ἀπόκρισιν ποιοῦμαι = ἀποκρίνομαι responder πλοῦν ποιοῦμαι = πλέω navegar ὀργὴν ποιοῦμαι = ὀργίζομαι irritarse θήραν ποιοῦμαι = θηράω cazar Mi propósito aquí es estudiar todos los ejemplos de ποιοῦμαι es decir, del verbo ποιέω hacer en voz media en la obra completa de un solo autor, en concreto, la del orador Lisias (ss.v IV a.c) 1. Mi objetivo es, en primer lugar, determinar cuáles son los usos y estructuras de complementación de ποιεῖσθαι en sus discursos y averiguar, en consecuencia, la relevancia de su empleo como verbo soporte. *Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación Rección y complementación en griego y en latín (FFI C04): Una versión previa de este artículo fue presentada en el XIII Congreso Español de Estudios Clásicos (Logroño, julio de 2011). 1 No se han incluido los fragmentos. Cuando la obra de Lisias no ofrecía ejemplos, o era necesario ampliar alguna información, he acudido a un corpus complementario constituido por Homero, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Antifonte, Andócides, Isócrates, Iseo, Esquines, Demóstenes, Platón, Aristóteles, Polibio y Plutarco. S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 2

3 2. Estructuras de complementación de ποιεῖσθαι Los datos de (3) son reveladores. El empleo del verbo ποιέω en voz media en la obra de Lisias responde a cinco estructuras de complementación: (3) ποιεῖσθαι en Lisias TOTAL 117 ejs. + /entidad efectuada/ OD : hacer 3 ejs. = 2,5 % + /entidad afectada/ OD + SP/Adverbio Ubicación : poner 5 ejs. = 4,2 % + /entidad afectada/ OD + /cualidad/ Compl. del Objeto : hacer a alguien algo 10 ejs. = 8,5 % + /entidad afectada/ OD + περὶ πολλοῦ y sim.: estimar mucho 32 ejs. = 27,3% + /nombre predicativo/ OD : CVS 67 ejs. = 57,2 % 2.1. ποιοῦμαι + /entidad efectuada/ OD : hacer Su empleo como verbo pleno, con el significado de hacer y construido con un nombre en acusativo que describe una entidad creada o efectuada es realmente escaso. Se limita a tres ejemplos, como el de (4) 2. Es con la voz activa con la que este uso es verdaderamente productivo (Jiménez 2010). (4) ἀλλ' ὑπεριδὼν καὶ τὰ φύσει πεφυκότα καὶ τὰ θεῖα πράγματα καὶ τὰς ἀνθρωπίνας διανοίας ὁδὸν μὲν διὰ τῆς θαλάττης ἐποιήσατο ( sino que, despreciando la naturaleza, las obras divinas y los pensamientos humanos, construyó un camino a través del mar, Lys. 2.29) 2.2. ποιοῦμαι + /entidad afectada/ OD + SP/Adverbio Ubicación : hacer que algo esté en, poner Otro grupo de ejemplos, que apenas representa un 4%, presenta la característica común de un acusativo Objeto Directo y un segundo complemento que lleva una marca formal típica de Ubicación, ya sea un adverbio (5a) 3, o un sintagma preposicional (SP) (5b) 4. 2 Los otros dos ejemplos son Lys y Los demás ejemplos son Lys , (ἐκποδών ποιεῖσθαι) y (ἐμποδών ποιεῖσθαι). Esta construcción, con ambos adverbios, tiene un aire fuertemente colocacional, frecuente también en el corpus complementario. S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 3

4 (5a) τούτους οὖν ἐβούλοντο ἁμῶς γέ πως ἐκποδὼν ποιήσασθαι, ἵνα ῥᾳδίως ἃ βούλοιντο διαπράττοιντο. ( querían, pues, quitárselos de en medio (i.e. ponerlos lejos) de cualquier forma, para conseguir fácilmente lo que querían, Lys. 13.7) (5b) ἐν ὑπολόγῳ ταύτας τὰς προκλήσεις ποιεῖσθαι ( poner en consideración estos requerimientos, Lys. 4.18) En estos ejemplos no puede dejar de verse una conexión entre hacer y poner, fruto quizá de la traducción a nuestra lengua y derivada del sentido causativo del verbo 5 : hacer que algo esté en un sitio es, en último término, poner algo en un sitio. No en la obra de Lisias, pero sí en otros autores se encuentran ejemplos similares con el verbo en voz activa, aunque es más frecuente la media: (6a) ὁ δ' Ἀγαθοκλῆς ἐπεὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἀνδρῶν ἐκποδὼν ἐποίησε ( una vez que Agatocles alejó a los más conspicuos hombres, Plb ) (6a) ὡς ἐν αἰσχύνῃ ποιήσων τὴν πόλιν ( con el propósito de poner en vergüenza a nuestra ciudad, D ) 2.3. ποιοῦμαι + /entidad afectada/ OD + /cualidad/ Compl. del Objeto : hacer a alguien algo, convertir a alguien en algo Un empleo algo más relevante de ποιοῦμαι entorno al 8% es en construcción con un Complemento del Objeto 6 : (7) οὔτε γὰρ Φρύνιχον ἀπέκτεινεν οὔτε Ἀθηναῖον αὐτὸν ὁ δῆμος ἐποιήσατο ( pues ni mató a Frínico ni el pueblo lo hizo ateniense, Lys ) Este es un marco predicativo que se da tanto en voz media (8a), como en activa (8b), si bien es más frecuente esta última 7. Así, (8a) es el único ejemplo con παράδειγμα construido en Lisias con voz media, frente a 4 ejemplos con voz activa 8, para formar la colocación poner (algo o a alguien) como ejemplo (lit. hacer 4 Este es el único ejemplo documentado de esta combinación, ἐν ὑπολόγῳ ποιεῖσθαι, no sólo en Lisias, sino en todo el corpus complementario. 5 Braun (1939: 258 9) la hace derivar expresamente de un valor resultativo que, a su juicio, define a ποιέω en voz activa. 6 Además de (7) y (8a), Lys. 2.21, 6.37, 13.70, 13.72, 14.29, 19.56, 30.2, Este marco predicativo no puede ser ajeno al sentido causativo del verbo (Cock 1981; Jiménez 2010): lo hizo ciudadano ateniense es, en último término, hizo que fuera ciudadano ateniense. Quizá por eso sea más habitual el empleo del Complemento del Objeto con la voz activa. La voz media se usa sistemáticamente para hacer a alguien su hijo (i.e. adoptar ), su amigo o su mujer, casos en los que hay una mayor implicación y afectación personal del Sujeto; sin embargo, en Lisias se ve bien que el empleo de la voz media no está restringido exclusivamente a ese contexto más afectivo, como muestran (7) y (8a). Véase nota Además de (8b), Lys , 27.6, S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 4

5 algo/a alguien ejemplo ). Una cala hecha en nuestro corpus complementario muestra resultados similares. Se constata de forma general una diferencia en la estructura sintáctica entre una y otra voz: cuando se expresa un complemento que denota a quién se pone algo como ejemplo, este se codifica en dativo en los ejemplos en los que el verbo está en voz activa καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῖς τούτου φίλοις en (8b), y con un SP si el verbo está en voz media πρὸς τοὺς ἄλλους Λακεδαιμονίους en (8a). (8a) ὅθεν Παυσανίας ἤρξατο εὔνους εἶναι τῷ δήμῳ, παράδειγμα ποιούμενος πρὸς τοὺς ἄλλους Λακεδαιμονίους τὰς ἡμετέρας συμφορὰς τῆς τῶν τριάκοντα πονηρίας ( desde entonces Pausanias empezó a ser propicio al pueblo, poniendo ante los demás lacedemonios nuestras desgracias como ejemplo de la perversidad de los Treinta, (Lys ) (8b) ὥστ' οὐδὲ τούτων ἕνεκα αὐτὸν ἄξιον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον παράδειγμα ποιῆσαι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῖς τούτου φίλοις ( de modo que ni siquiera por esto merece la pena vigilarlo, sino mucho más ponerlo como ejemplo a los demás y a sus amigos, Lys ) 2.4. ποιοῦμαι + /entidad afectada/ OD + περὶ πολλοῦ y sim.: estimar mucho Más frecuente y exclusiva con la voz media es la combinación con el SP περὶ πολλοῦ y similares (9), que representa el 27% de los empleos de ποιοῦμαι en Lisias 9 : se trata de una colocación específica que, como es sabido, significa estimar o considerar en mucho / poco / nada / más / menos. En (9) se ilustra el paralelismo de la construcción estudiada, περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο, con otra formada con un verbo de cognición como ἡγοῦμαι considerar, περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο: (9) ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο ( pues en nada consideraban el matar hombres y en mucho estimaban el ganar dinero, Lys. 12.7) En el cuadro (10) se constata que en Lisias estas construcciones, con este significado, están prácticamente restringidas al verbo ποιοῦμαι y sólo excepcionalmente se usan otros verbos como ἡγοῦμαι considerar o τίθεμαι poner Además de (10), Lys. 1.1; 1.26; 2.67; 2.75; 2.76; 2.43; 4.8; 4.17; 6.16; 6.24; 7.25; 7.26; 8.4; 9.17; 9.18; 9.22; 14.40; 15.9; 15.11; 18.13; 18.15; 21.6; 21.25; 23.5; 28.11; 29.3; 31.18; 32.2; 32.18; 32.13; Fuera de Lisias se documenta otro tipo de SP similares, siempre con el verbo en voz media: καὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ' ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Κλέανδρον ( algunos tenían en poca consideración a Clearco, X. An ); τὰ δ' ἐν μέσῳ / ἢ λῆστιν ἴσχεις ἢ δι' οὐδενὸς ποιῇ ( lo que hay en medio o lo tienes en el olvido o no lo estimas en nada, S. OC 583 4). En el caso del verbo ποιέω la voz media se presenta, en algunos de sus usos, en contextos en los que la acción se desarrolla no tanto en el mundo real y exterior (hacer, crear), sino en un ámbito mental o intelectual, de suerte que se aproxima al sentido de considerar, creer (Jiménez 2010: 25). Quizá este matiz pueda tenerse en cuenta, también, para explicar la diferencia en el uso de la voz activa o la voz media en los ejemplos del tipo (8a) y (8b). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 5

6 (10) Frecuencia en Lisias ποιοῦμαι ἡγοῦμαι τίθεμαι περὶ πολλοῦ 14 περὶ πλείονος 9 περὶ ἐλάττονος περὶ πλείστου 3 περὶ οὐδενός 1 3 Total ποιοῦμαι + /nombre predicativo/ OD : CVS Pero, sin duda, el uso más habitual de ποιοῦμαι en Lisias con más de un 57% de frecuencia es asociado a un nombre predicativo (fundamentalmente nomina actionis o eventos). Este nombre va en acusativo, se presenta como OD del verbo y la combinación se ajusta a los parámetros de las denominadas CVSs 11. En el cuadro (11) puede verse todas las colocaciones de este tipo que aparecen en Lisias. (11) ποιεῖσθαι + nombre predicativo OD en Lisias ποιεῖσθαι Sg. Pl. Art. Det. Adj. Verbo simple λόγος (hablar) λέγω: 293 (hacer estimación) άπολογία (defenderse) άπολογέομαι: 44 κατηγορία (acusar) κατηγορέω: 77 τιμωρία (castigar) τιμωρέω: 84 εἰρήνη (hacer la paz) κἰνδυνος (correr un peligro) κινδινεύω: 52 δοκιμασία (hacer un examen) δοκιμάζω: 27 ἔλεγχος (investigar) ἐλέγχω: 9 συνθήκη (pactar) συντίθεμαι: 3 ἀμφισβήτησις (plantear una ἀμφισβητέω: 13 disputa) άντίδοσις (hacer un intercambio) ἀντιδίδωμι: 1 11 Marini (en prensa: 158 ss.) determina que en la obra de Aristóteles el empleo de ποιεῖσθαι como verbo soporte representa prácticamente un 85% de los usos totales del verbo en voz media. Agradezco a la autora que me haya permitido leer este trabajo aún en prensa. S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 6

7 ἀπόδειξις (mostrar) ἀποδείκνυμι: 65 ἀπόρρητα (guardar secreto) διωμοσία (prestar juramento) διόμνυμι: 6 διατριβή (entretenerse) διατρίβω: 4 ἔγκλημα (acusar) ἐγκαλέω: 4 ἐξόδος (hacer una salida) ἐπίδειξις (dar muestra) ἐπιδείκνυμι: 35 ἔργον (trabajar) ἐργάζομαι: 45 ζἠτησις (indagar) ζητέω: 22 θυσία (hacer sacrificios) θύω: 10 κρίσις (juzgar) κρίνω: 20 μἠνυσις (hacer una denuncia) μηνύω: 24 μνεία (hacer mención) μιμνήσκω: 41 πρόσταξις (ordenar) προστάσσω: 14 συγγνώμη (perdonar) συγγιγνώσκω: 1 σύλη (embargar) συλάω: 0 συμμαχία (hacer una alianza) συμμάχομαι/συμμαχέω: 0 τελευτή (terminar) τελευτάω: 28 ὑπερβολή (superar) ὑπερβάλλω: 1 φυγή (ser desterrado) φεύγω: 74 φυλακή (hacer guardia) φυλάσσω: 14 TOTAL Me limitaré a llamar la atención sobre cuatro ideas fundamentales ( 3 6), a la luz de los datos de (11). 3. Alcance del fenónemo Unas construcciones son más frecuentes que otras. En concreto, destacan las colocaciones con λόγος ( palabra ), ἀπολογία ( defensa ), κατηγορία ( acusación ), τιμωρία ( castigo ), εἰρήνη ( paz ), κίνδυνος ( peligro ). Emanuela Marini (en prensa), en un estudio sobre la voz media de estas construcciones en Aristóteles, presenta también datos de frecuencia de los nombres combinados con ποιοῦμαι en este autor. En la tabla (12) se representa una comparación de los datos de Lisias con los de Aristóteles. Con la excepción de λóγος, habitual en ambas obras, hay diferencias en la frecuencia de unas y otras construcciones; algunos usos de Lisias, no se documentan en Aristóteles (a su vez, el filósofo tiene CVSs que Lisias no emplea y que, por ello, no recojo en la tabla). Si se analiza aisladamente una sola CVS, podría pensarse que no es un recurso muy S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 7

8 frecuente; sin embargo, estos datos, vistos en conjunto, muestran, creo, el alcance del fenómeno como un mecanismo general productivo en la lengua griega. (12) Comparación de los datos de Lisias y Aristóteles (Marini en prensa): ποιεῖσθαι + Lisias Arist. ποιεῖσθαι + Lisias Arist. λόγος: palabra, discurso ἐξόδος: salida 1 cuenta, consideración 1 3 τιμωρία: castigo, venganza 6 ἐπίδειξις: prueba 1 1 κατηγορία: acusación 6 ἔργον: trabajo 1 ἀπολογία: defensa 6 1 ζητησις: indagación 1 4 εἰρήνη: paz 5 θυσία: sacrificio 1 3 κίνδυνος: peligro 3 κρίσις: juicio 1 3 δοκιμασία: examen 2 μήνυσις: denuncia 1 ἔλεγχος: investigación 2 1 μνεία: mención 1 6 συνθήκη: pacto 2 2 πρόσταξις: orden 1 1 ἀμφισβήτησις: disputa 1 1 συγγνώμη: perdón 1 άντίδοσις: intercambio 1 1 σύλη: embargo 1 ἀπόδειξις: mostrar 1 1 συμμαχία: alianza 1 ἀπόρρητα: secreto 1 τελευτή: término 1 διωμοσία: juramento 1 ὑπερβολή: superioridad 1 διατριβή: gasto de tiempo 1 6 φυγή: destierro 1 ἔγκλημα: acusación 1 φυλακή: guardia Coocurrencia léxica restringida Esta percepción es aún mayor si observamos los datos de las siguientes tablas, que ponen de manifiesto que estos nombres, cuando funcionan como OD de un verbo, presentan una coocurrencia léxica restringida al verbo ποιοῦμαι, es decir, seleccionan mayoritariamente este verbo Normalmente se entiende que en una colocación a) la únidad léxica llamada base se escoge libremente por el hablante en función de su contenido semántico y la otra únidad léxica, llamada colocativo, se selecciona de forma léxicamente restringida por la base para expresar un sentido determinado; y b) el nombre es siempre la base y el verbo el colocativo (Alonso Ramos 1994: 17; Gross y Pontonx 2004). Sobre las razones de la asociación de cada nombre con un verbo soporte determinado es interesante, entre otros muchos trabajos, Miguel (2008). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 8

9 Pondré sólo algunos ejemplos. En (13) puede verse que del total de ocasiones en que el nombre λóγος se usa en Lisias como OD de un verbo, la mayoría de las veces se asocia a ποιοῦμαι para constituir una CVS. En (14) se constata también que ἀπολογία selecciona mayoritariamente ποιοῦμαι. Lo mismo κατηγορία en (15). O en (16) τιμωρία. Frente a esta asociación habitual con ποιοῦμαι, la combinabilidad con otros verbos, en cambio, es muy reducida 13. (13) λόγος como OD en Lisias λόγον λόγους Total 15 ejs 22 ejs. 37 ejs. ποιοῦμαι (32,4%) δίδωμι ἡγέομαι 3 3 ἔχω 2 2 ἀντιλέγω 1 1 ἀκούω 1 1 ἀποδέχομαι 1 1 ἀποφέρω 1 1 εἴδω 1 1 ἰσχύω 1 1 καταλείπω 1 1 νομίζω 1 1 παρασκευάζω 1 1 προσφέρω 1 1 τρέπω 1 1 (14) ἀπολογία como OD en Lisias ἀπολογίαν: 7 ejs. ἀπολογίας: 1 ej. Total: 8 ejs. ποιοῦμαι 6 6 (75%) ἀναφέρω 1 1 ὑπολείπω 1 1 (15) κατηγορία como OD en Lisias κατηγορίαν: 4 ejs. κατηγορίας: 4 ejs. Total: 8 ejs. ποιοῦμαι (75%) 13 Con κίνδυνος se documenta en Lisias una combinación más frecuente (6 ejemplos) que la CVS con ποιοῦμαι: εἰς κίνδυνον καθίστημι, que, a diferencia de la CVS ( arrostrar el peligro ), tiene un sentido causativo poner en peligro. S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 9

10 ἀποδέχομαι 1 1 διακλέπτω 1 1 (16) τιμωρία como OD τιμωρίαν : 8 ejs. τιμωρίας: 5 ejs. Total: 12 ejs. ποιοῦμαι (50%) ἀφαιρέω 1 1 εἴδω 1 1 ἔχω 1 1 καθίστημι 1 1 κομίζω 1 1 La condición de verbo soporte de ποιοῦμαι explica, sin duda, esta mayor frecuencia. Los verbos menos usados son, en su mayoría, verbos predicativos plenos (son combinaciones libres y no CVSs), como λόγους ἀκούω ( escuchar las palabras/explicaciones, Lys ), ἀπολογίαν ὑπολείπω ( dejar una defensa, Lys. 7.20), κατηγορίαν ἀποδέχομαι ( aceptar una acusación, Lys. 30.9), τιμωρίαν δείδω ( temer un castigo, Lys. 25.9) 14. Hay que contemplar también la posibilidad de que un mismo nombre tenga varios sentidos y seleccione, en función de ellos, diferentes verbos soporte 15. Así, en Lisias, además del sentido palabra, discurso usual en la construcción λόγον ποιοῦμαι equivalente a λέγω hablar, decir, λόγος tiene otras acepciones: significa 14 Nótese que en estos nombres que he puesto a modo de ejemplo no se documenta en Lisias nunca la asociación con el verbo ποιέω en voz activa: con esta voz el verbo tendría un sentido de creación o causación, pero no constituiría una CVS. Así, p.ej., mientras en Lys (ὑπερβολὴν ποιησάμενος τῆς προτέρας πονηρίας ἐτόλμησε τὰς ναῦς Λυσάνδρῳ μετὰ Ἀδειμάντου προδοῦναι, superando su anterior maldad, se atrevió a entregar a Lisandro las naves junto con Adimanto ), con el verbo en voz media, hay una CVS (el Sujeto Agente del verbo ποιησάμενος es el mismo que el Agente semántico del nombre ὑπερβολήν y la construcción es equivalente al verbo simple ὑπερβάλλω superar, sobrepasar ), en cambio en Arist. Polit. 1259ª 26 (ἐπώλει μόνος, οὐ πολλὴν ποιήσας ὑπερβολὴν τῆς τιμῆς, era el único que lo vendía, habiendo provocado una subida del precio no excesiva ), con voz activa, la estructura sintáctica es diferente: hacer que el precio aumente, es decir, no coincide el Agente del verbo y el del nombre ὑπερβολήν, que es τῆς τιμῆς. Lo mismo podría decirse si se compara la CVS φυγἠν ποιεῖσθαι, con voz media ( ser desterrado, huir ) de Lys y la menos frecuente construcción causativa φυγἠν ποιεῖν ( provocar la huida ) de Plu. Alex En español, por ejemplo, un mismo nombre puede constituir distintas CVSs si se trata de dos unidades léxicas diferentes: juicio sensatez construye la CVS tener juicio, pero juicio opinión, parecer, forma la CVS emitir un juicio (Alonso Ramos 2004: 103). Para el griego será sumamente interesante el trabajo de Benedetti y Bruno (en prensa) en el que se plantea la existencia de una red de correlaciones entre diferentes verbos soporte (ἔχω, ποιοῦμαι, τίθεμαι, ἵσταμαι, λαμβάνω, etc.) y se explican las diferencias entre los verbos soporte más generales y sus variantes por factores aspectuales, estilísticos, etc. Agradezco a sus autoras haber podido acceder a una versión del trabajo previa a su publicación. Véase también Tronci (en prensa). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 10

11 razón, cuenta, explicación y se usa en combinación con δίδωμι dar (17a) 16 o sentido, en combinación con ἔχω tener (17b) 17 : (17a) ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. ( en los exámenes de aptitud es justo dar cuenta de toda la vida, Lys. 16.9) (17b) καὶ εἰ μὲν ἦν παρὰ τούτῳ τὸ μειράκιον, εἶχεν ἄν τινα λόγον τὸ ψεῦδος αὐτῷ ( todavía, si el muchacho hubiera estado con él, tendría algún sentido su mentira, Lys. 3.31) Se da, además, la circunstancia de que en el corpus lisiaco hay un ejemplo de λόγον ποιεῖσθαι con un sentido diferente de hablar, decir (18a): en él el nombre tiene el significado de cuenta, estimación y la construcción significa tener en cuenta, tomar en consideración. Este mismo uso se da en otros autores de nuestro corpus complementario (18b). Lo relevante aquí es constatar cómo, cuando coinciden dos CVSs con el mismo nombre y el mismo verbo, la diferencia entre una y otra queda de manifiesto por la estructura de complementación. Así, en el empleo menos frecuente de (18a) (18b), la construcción presenta un complemento en genitivo (τοῦ δικαίου); la CVS λόγον ποιεῖσθαι con el sentido de hablar, hacer un discurso, etc. no se construye con un genitivo. Por eso, en un ejemplo como (18c) es obvio que se trata de la CVS equivalente a λέγω, ya que aparece un SP ὑπὲρ τῶν τόπων que expresa el tema sobre el que se habla. Resulta evidente que en las CVSs no es el verbo, sino el nombre el que determina la estructura argumental de la construcción 18. (18a) ἠδικηκότες μὲν οὐδὲν φαίνονται, λόγον δὲ πλεῖστον τοῦ δικαίου ποιησάμενοι ( es evidente que no cometieron ningún delito, sino que prestaron la máxima consideración a la justicia, Lys. 9.20) (18b) ἔδει ἀπελθεῖν, εἰ τοῦ πρὸς ἐκείνους δικαίου πλεῖστον ἐποιεῖτο λόγον ( debería haberse marchado, si hubiera tenido más en cuenta la justicia hacia aquellos, Plu. Comp. Alc. Cor ) 16 Además, Lys y Cf. también Lys Asimismo, para el nombre τιμωρία, además de castigo, venganza, existe otro sentido, ayuda, que puede constituir también una CVS con ποιεῖσθαι: prestar ayuda, ayudar. En Lisias no se documenta, pero sí, por ejemplo, en Tucídides: μὴ μέλλετε Ποτειδεάταις τε ποιεῖσθαι τιμωρίαν οὖσι Δωριεῦσι καὶ ὑπὸ Ἰώνων πολιορκουμένοις ( no tardéis en prestar ayuda a los potideatas, que son dorios y que están sitiados por los jonios, Th ). A diferencia de lo que sucede en casos como los de (22b) τιμωρίαν ποιεῖσθαι imponer un castigo, en esta otra CVS se documenta un argumento en dativo Beneficiario, igual que el verbo simple cuando tiene el significado de ayudar : εἴ τε τύπτοιτό τις αὐτῶν ὑπ' ἐκείνων τινός, ἐβοήθεόν τε πάντες καὶ ἐτιμώρεον ἀλλήλοισι ( y si uno de ellos era agredido por aquellos, acudían todos en ayuda y se auxiliaban unos a otros, Hdt ). Ya Cock (1981: 21) llama la atención sobre el hecho de que este nombre no siempre constituye perífrasis con ποιεῖσθαι: καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ' ἀπ' αὐτῶν ποιεῖσθαι ( y enviando heraldos a Delfos, preguntaron al dios si entregaban la ciudad a los corintios, como fundadores, e intentaban conseguir alguna ayuda de ellos, Th ). Es obvio, pues, que la estructura de complementación es fundamental para diferenciar unos usos de otros y una CVS de otra: τιμωρίαν ποιεῖσθαι: castigar, imponer un castigo / τιμωρίαν ποιεῖσθαι + dativo: prestar ayuda. S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 11

12 (18c) ἴσως γὰρ δή τινες ἐπιζητήσουσι πῶς πεποιημένοι τὸν πλεῖστον λόγον ὑπὲρ τῶν κατὰ Λιβύην καὶ κατ' Ἰβηρίαν τόπων ( pues quizá algunos se pregunten cómo, habiendo hecho una larguísima exposición sobre los lugares de África e Iberia, Plb ) 5. Variabilidad del nombre Otro aspecto sobre el que me gustaría llamar la atención es la variabilidad del nombre, indicio de que tiene una autonomía sintáctica en la construcción. Como se recoge en la última línea del cuadro (11), lo más normal es que el sustantivo vaya en singular, aunque también cabe el plural: un ejemplo claro es λόγος; pero ἀπολογία o εἰρήνη, hacer una defensa, hacer la paz, se construyen en Lisias siempre en singular; en cambio, con συνθήκη hacer pactos el nombre va en plural 19. Algunas construcciones no llevan artículo (representado en la tabla (11) con el signo ), pero lo más frecuente es que lo lleven y caben también otros determinantes o incluso un adjetivo modificador, aunque esto es más excepcional. Pueden verse ejemplos diversos en (19): (19a) ἡγούμενοι δὲ λήσειν περὶ τοῦ παντὸς πλείω λόγον ἢ τοῦ προσήκοντος ποιοῦνται; ( como piensan que os va a pasar inadvertido, hablan más sobre cualquier cosa que sobre lo que les corresponde?, Lys. 9.1.) (19b) λόγους δ' ἐποιούμην πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιτηδείους ( tuve conversaciones con los demás parientes, Lys ) (19c) Καὶ περὶ τούτων οὐδένα ἂν ἐποιησάμην λόγον ( no habría hecho ninguna alusión a estos hechos, Lys ) (19d) διαβάλλειν ἐπεχείρουν με λέγοντες ὡς ἐγὼ σωτηρίας ἕνεκα τῆς τῶν σιτοπωλῶν τοὺς λόγους τούτους ἐποιούμην ( intentaban calumniarme diciendo que yo pronunciaba esas palabras con vistas a la salvación de los vendedores de trigo, Lys ) (19e) καὶ γὰρ δεινὸν ἂν εἴη, εἰ ὑπὲρ τούτων ὧν, ἐπειδὰν βέλτιον φρονήσωσιν, ἅπασι μεταμέλει, οὕτως [καὶ] ὑμεῖς μεγάλας καὶ δεινὰς τὰς τιμωρίας ποιήσεσθε, ὥστε ( pues sería tremendo que, por esos asuntos de los que, cuando recobra la sensatez, todo el mundo se arrepiente, vosotros fuerais a imponer castigos/tomar veganzas tan grandes y terribles que, Lys. 3.43) (19f) ἐχρῆν τοῦτον καὶ μὴ μόνον οὕτως τολμηρὰς κατηγορίας ποιεῖσθαι ( era preciso que este no sólo hiciera acusaciones tan atrevidas, Lys. 7.19) Con esta variabilidad se puede concretar la referencialidad del nombre o indicar nociones de iteración, cuantificación, intensidad, se puede especificar cómo es la acción, etc. Sería interesante determinar con el análisis de un corpus muy amplio si en griego antiguo existe algún tipo de patrón o restricción en la 19 En algunos casos los datos de Lisias tienen validez general: por ejemplo, sabemos que εἰρήνη no se documenta nunca en plural en nuestro corpus complementario. Se trata, por tanto, de un comportamiento general de este nombre, del que no pueden extraerse conclusiones en relación con la CVS. Pero en otras ocasiones puede haber variaciones de un autor a otro: aunque excepcional, sí existe la construcción τὰς ἀπολογίας ποιεῖσθαι en plural (Isoc ) o συνθήκην ποιεῖσθαι en singular (Isoc ). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 12

13 variabilidad del nombre de cada CVS 20. Cuantas menos variaciones admita el nombre de una CVS, más lexicalizada estará dicha combinación y más proclive será a la fijación 21. Los datos de (11) apuntan, más bien, a un escaso grado de fijación en estas CVSs del griego antiguo: el comportaminto morfosintáctico del nombre parece seguir las reglas generales de la lengua CVS y verbo simple 6.1. En los estudios sobre CVSs se suele destacar la equivalencia semántica de estas estructuras con un verbo simple, como se refleja en la tabla (11). Sin embargo, esta pretendida sinonimia no siempre existe un verbo simple correspondiente (por ejemplo, en el caso de εἰρήνην ποιεῖσθαι) no es absoluta. Así, la misma posibilidad de modificar el nombre con determinantes o adjetivos, en singular o en plural, supone una diferencia sustancial con respecto al verbo simple equivalente (Cock 1981: 22; Sanromán 2009) 23. Basta con comparar (19b) con (20a): la CVS λόγους ἐποιούμην, con el nombre en plural, se percibe como un acto repetido en varias ocasiones, mientras que esto no se infiere necesariamente en (20a). En (19e) se explicita la magnitud de los castigos impuestos, mientras que en (20b) se alude a la acción pura de castigar o vengarse, sin más. Asimismo en (19f) se especifica cómo es la acusación que se lleva acabo, mientras en (20d) el verbo simple se limita a expresar la acción genérica de acusar. El mayor grado de semejanza entre una CVS y su verbo simple correspondiente se da cuando el nombre de la CVS no recibe ningún tipo de modificación cf. (20d) y (20e); (28a) y (28b c), algo que, como se ve en (11), 20 Sanromán (2009: 295 y s.), a propósito de las CVSs del español con dar, hacer, tener destaca diferencias de unas construcciones a otras: 1) La mayoría de ellas pueden construirse en singular y en plural y llevan artículo obligatorio en singular, por ejemplo, dar un beso/dar besos o hacer una broma/hacer bromas. 2) Algunas de estas colocaciones se construyen sólo en singular y sin artículo, por ejemplo, dar permiso, hacer uso. 3) Otras llevan artículo facultativo y admiten número singular y plural como dar (una/la) orden/dar órdenes. 4) El artículo es facultativo y sólo pueden ir en singular, por ejemplo, hacer (la) limpieza. 21 El grado máximo de fijación de una CVS lleva a la incorporación sintáctica: para su ilustración en latín, véase Baños (en prensa). 22 A esta misma conclusión lleva, por ejemplo, el hecho de que el nombre de algunas de estas construciones pueda ser relativizado: πρῶτον μὲν ἐκφέρων ἐπὶ γέλωτι τὰς οἴκοι διατριβὰς αὐτοῦ καὶ τοὺς λόγους οὓς ἐποιεῖτο μετὰ τῶν σοφιστῶν ( divulgando, primero, para ridiculizarlo, sus ocupaciones en casa y las conversaciones que mantenía con los sofistas, Plu Per ); ἄξιόν ἐστιν ἀκοῦσαι τὴν ἀπολογίαν ἣν ποιήσεται ( merece la pena escuchar la defensa que va a hacer, D ). Sobre este y otros criterios aplicables a las CVSs, véase Jiménez (en prensa b). 23 Usando el verbo pleno se puede especificar cómo es la acción o actividad en su totalidad (El conferenciante tose discretamente / tose con discreción), en cambio, con la CVA [construcción con verbo de apoyo] se precisa cómo es el acto, acción o estado concreto (El conferenciante tiene una tos discreta). Además de caracterizar el acto, acción o estado con más detalle, la CVA puede determinar cuántos actos son (Le dio un beso, dos besos ) o de qué tipo (Se dieron un beso de tornillo/de saludo/fraternal) (Sanromán 2009: 300). El griego antiguo permite también este tipo de modificaciones con el verbo simple cuando se usa un acusativo interno: ἐπειδὰν περὶ αὑτοῦ μηδὲν δύνηται ἀπολογεῖσθαι ( cuando no pueda alegar nada en su propia defensa, Lys. 30.7); καὶ μηδαμῶς τοῖς λέγουσι βεβαιώσητε λόγον τὸν πάντων πονηρότατον ( de ningún modo prestéis apoyo a los que dicen el dicho más perverso de todos, Lys ). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 13

14 es poco usual. Esta sería, pues, una de las razones que justificaría la elección de una CVS frente a su verbo simple equivalente. (20a) οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐκεῖνος ἡμῖν ἀπήγγελλεν, ἐφ' οἷσπερ ὑμεῖς ἐλέγετε πρὸς ἐκεῖνον ( pues él no os lo comunicó a vosotros por las mismas razones por las que vosotros hablasteis con él, Lys. 8.9) (20b) καὶ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τῶν ἐκ Πειραιῶς τιμωρήσασθε ( vengaos por vosotros mismos y por los del Pireo, Lys ) (20c) καίτοιγε σφῶν γε αὐτῶν κατηγόρουν. ( sin embargo, se acusaban a si mismos, Lys. 8.11) (20d) τοῦ τρόπου τοῦ αὐτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο ( dieron muestra de su propio carácter, Lys ) (20e) καὶ τούτων τὰ γράμματα ἀπέδειξεν ( mostró los certificados de esto, Lys ) 6.2. Otro aspecto importante para la comparación entre la CVS y el verbo simple es la estructura sintáctica de ambos. Las CVSs se caracterizan en todas las lenguas porque la base de la colocación es un nombre predicativo (es decir, un nombre con una estructura argumental propia) y alguno o todos los argumentos del nombre se realizan como argumentos del verbo soporte (Langer 2004: 172; 2005: 6 ss.). Por ejemplo, el sustantivo μάχη ( batalla, combate ) denota un evento y es un nombre predicativo, ya que tiene una estructura argumental que en griego suele presentarse como un genitivo subjetivo (el Agente semántico de la batalla) y un SP (el Sociativo contra el que se lucha), como ilustra (21a). La CVS correspondiente a este nombre predicativo (21b) integra en su estructura de complementación esos mismos argumentos: el Agente semántico del nombre se codifica como Sujeto sintáctico del verbo y el complemento Sociativo se mantiene en forma de SP. En casos como este, el verbo simple μάχομαι combatir (21c) y la CVS tienen estructuras sintácticas similares (Jiménez en prensa a): (21a) ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων πρὸς Ἀθηναίους ἐγένετο ( tuvo lugar la batalla de los medos en Maratón contra los atenienses, Th ) (21b) πρὸς τοὺς περὶ τὸν Κλεομένη διέγνω ποιεῖσθαι τὴν μάχην ( determinó hacer la batalla contra los de Cleómenes, Plb ) (21c) οὐ πρότερον ἐπαύσατο μαχόμενος καὶ μόνος πρὸς πολλοὺς ( no dejó de luchar él solo contra muchos, Isoc ) Los datos de Lisias nos invitan a reflexionar sobre otras situaciones: cuando los verbos simples son transitivos y se construyen con un OD, cómo se presenta ese argumento en la CVS equivalente, dado que esta ya lleva un nombre en acusativo? Veamos diferentes casos El verbo τιμωρέω tiene un empleo transitivo, castigar a alguien : τὸν μοιχὸν el adúltero, en (22a). Como se ve en (22b), el acusativo del Paciente o Afectado por el castigo no se explicita en la CVS equivalente (tampoco he encontrado ejemplos del nombre τιμωρία con este tipo de participante): (22b) muestra que puede deducirse perfectamente del contexto, como es usual en griego antiguo en tantos complementos S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 14

15 elididos ο que, como sucede en el verbo simple (22c), puede haber diferentes grados de transitividad, que solemos reflejar en la traducción por castigar o vengarse. (22a)εἶτα δοκῶ ἂν ὑμῖν ἔρημος γενέσθαι, ἢ κελεύειν ἐκεῖνον μένειν, ἵνα μετ' ἐμοῦ τὸν μοιχὸν ἐτιμωρεῖτο; ( os parece que me habría quedado solo o que le hubiera pedido que se quedara para castigar conmigo al adúltero?, Lys. 1.41) (22b) ὑμᾶς τοίνυν χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, κολάσαι αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ ἑνὸς ἑκάστου δίκην οὐκ εἰλήφατε, νῦν ὑπὲρ ἁπάντων δ' οὖν τὴν τιμωρίαν ποιήσασθαι. ( por tanto, jueces, es preciso que vosotros lo castiguéis y, puesto que no habéis recibido reparación por cada uno de sus delitos, ahora le impongáis el castigo por todos juntos (Lys. 30.6) (22c) καὶ οἱ μὲν ἄλλο ὀργιζόμενοι παραχρῆμα τιμωρεῖσθαι ζητοῦσιν, οὗτος δὲ χρόνοις ὕστερον ( los demás,, cuando están irritados intentan vengarse/castigarlos inmediatamente, pero este tiempo después, Lys. 3.39) En otros casos, en cambio, la solución es la misma que en otras lenguas y también en español: el argumento que en el verbo simple se presenta con acusativo como Afectado OD (23a), (24a), (25a), en la CVS se codifica como un complemento adnominal en genitivo llamado genitivo objetivo (23b), (24b), (25b): (23a) καὶ τὴν αὑτῶν δύναμιν τοσαύτην ἐπιδείξαντες, ὥσθ' ὁ μέγας βασιλεὺς οὐκέτι τῶν ἀλλοτρίων ἐπεθύμει ( y mostraron su propio poder de tal magnitud que el Gran Rey ya no deseaba tierras ajenas, Lys. 2.56) (23b) ἐὰν δέ τινες τῶν ἀρχόντων βοηθῶσιν αὐτῷ ἐπίδειξιν μὲν τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως ποιούμενοι ( y si alguno de los magistrados les presta ayuda dando muestra de su propia influencia, Lys ) (24a) ἔπειτα τῷ ἧττον εἰκὸς ἦν προσταχθῆναι ἢ ὅστις ἀντειπών γε ἐτύγχανε καὶ γνώμην ἀποδεδειγμένος;( a quién era menos lógico darle la orden que a quien se había opuesto y había mostrado su opinión?, Lys ) (24b) καὶ τοῦ τρόπου τοῦ αὐτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο ( hicieron exhibición de su propio carácter, Lys ) (25a) οἵτινες ὑπὲρ μεγίστων καὶ καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν ( quienes, habiéndose arriesgado por lo más importante y noble, terminaron así su vida, Lys. 2.79) (25b) οἳ τῷ πλήθει βοηθήσαντες καὶ περὶ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας μαχόμενοι, πατρίδα τὴν ἀρετὴν ἡγησάμενοι, τοιαύτην τοῦ βίου τελευτὴν ἐποιήσαντο ( quienes, habiendo ayudado a nuestro pueblo y luchando por nuestra libertad, habiendo considerado la virtud como su patria, terminaron de tal forma su vida, Lys. 2.66) Una situación diferente es la de los ejemplos en los que aparece una subordinada completiva. Λόγος es un nombre predicativo susceptible de llevar hasta tres participantes: un Agente que denota quién pronuncia la palabra, discurso o conversación y que se codifica en forma de genitivo (llamado subjetivo), como en (26a); y también un complemento para expresar la Referencia de lo hablado y otro para expresar el Receptor de lo dicho, ambos en forma de SP (26b). La CVS correspondiente, con ποιεῖσθαι (26c) (26d), presenta una estructura ajustada a lo esperado: el Agente semántico del nombre es el Agente y Sujeto sintáctico del verbo, el nombre es el OD y los otros participantes mantienen su función y forma. También el S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 15

16 verbo simple λέγω tiene un esquema argumental semejante, representado en (26e): un Sujeto Agente, un Receptor y un complemento de Referencia. (26a) ὁπόταν οὗτοι καὶ οἱ τούτων λόγοι δοκῶσιν αἴτιοι ( cuando estos y los discursos de estos parecen ser responsables, Lys. 27.2) (26b) καὶ ἅμα λόγοι πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης ἐγίγνοντο ( al mismo tiempo se produjeron conversaciones con los lacedemonios acerca de la paz, Lys. 13.5) (26c) Καὶ περὶ τούτων οὐδένα ἂν ἐποιησάμην λόγον ( y no habría hecho mención alguna a estos hechos, Lys ) (26d) λόγους δ' ἐποιούμην πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιτηδείους ( tuve conversaciones con los demás parientes, Lys ) (26e) ὅτε καὶ πρὸς ἐμὲ περὶ ὑμῶν αὐτῶν ἐλέγετε κακῶς ( cuando me hablábais mal sobre vosotros mismos, Lys. 8.16) Como es sabido, muy frecuentemente el verbo λέγω se construye con una completiva o un acusativo para denotar el contenido de lo dicho (27a) (27c) (Vives Cuesta 2008). Asimismo con el nombre λόγος se documentan ejemplos con una completiva explicativa introducida por ὅτι o ὡς, como (27d) el único ejemplo de este tipo en Lisias o (27e) (27f). Parece lógico esperar que la CVS λόγον/λόγους ποιεῖσθαι presente una estructura predicativa similar: no hay ningún ejemplo en la obra de Lisias, pero sí en el corpus complementario, en el que sólo he encontrado casos con la conjunción ὡς, como (27g). (27a) καὶ περὶ Ἀγοράτου τουτουὶ ἔλεγεν ὅτι <οἱ> αἴτιος ἦν τοῦ θανάτου ( sobre este Agórato le dijo que era el culpable de su muerte, Lys ) (27b) Λέγει δ' ὡς ἡμεῖς ἤλθομεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν τούτου ὄστρακον ἔχοντες ( dice que nosotros llegamos a su casa con un cascote, Lys. 3.28) (27c) πρὸς μὲν οὖν τούτους τοσαῦτα λέγω ( esto es, pues, lo que digo a estos, Lys ) (27d) καὶ μὴ τοσοῦτον ἰσχῦσαι τοὺς τούτου λόγους, ὅτι φησὶν αὐτὴν ἐλευθέραν εἶναι (que no tengan tanta fuerza las palabras de este, en el sentido de que afirma que ella era libre, Lys. 4.12) (27e) ἐπειδὴ διῆλθεν ὁ λόγος ὅτι οὐκ εἴη ἐν τῇ Ἐγέστῃ τὰ χρήματα ( cuando llegó la noticia de que en Egesta no había dinero, Th ) (27f) Ἀκούω δ' αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ὀργισθεὶς εἴρηκε ταῦτα ἐμοῦ μαρτυρήσαντος τὴν αὐτὴν μαρτυρίαν Διονυσίῳ.( he oído, jueces, que va a recurrir a este argumento: que dijo eso irritado porque yo había prestado el mismo testimonio que Dionisio, Lys ) (27g) Ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξασθαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ' ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται ( es necesario que, dado que los corcireos aquí presentes no sólo han hablado sobre que los aceptéis, sino que han dicho que nosotros cometemos una injusticia y ellos han sido atacados sin razón (Th ) Una situación similar ofrecen los ejemplos de (28): el verbo κατηγορέω acusar puede presentar una subordinada completiva de ὡς (28a) y también la CVS κατηγορίαν ποιοῦμαι (28c), aunque los ejemplos se hallan en nuestro corpus complementario. Asimismo se usan con una subordinada de ὡς el verbo ἀπολογεῖσθαι defenderse, alegar en propia defensa (29a), el nombre predicativo ἀπολογία (29b) y la CVS ἀπολογίαν ποιεῖσθαι (29c). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 16

17 (28a) κατηγοροῦσι γάρ μου ὡς ἐγὼ τὴν θεράπαιναν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μετελθεῖν ἐκέλευσα τὸν νεανίσκον. ( pues me acusan de que aquel dia yo ordené a mi sirvienta que fuera a buscar al joven, Lys. 1.37) (28b) ἀλλὰ καὶ κατηγορίαν ἐμοῦ ποιοῦνται ὡς ἀδικοῦντος ( sino que incluso me acusan de que he delinquido, Andoc ) (28c) κατηγορίαν ποιούμενον ὡς ἀδικοῦσί τινες τὴν πόλιν ( presentando acusación de que algunos están agraviando a la ciudad, D ) (29a) Πυνθάνομαι δ' αὐτὸν μέλλειν ἀπολογήσεσθαι ὡς αἱ συνθῆκαι καὶ αὐτῷ εἰσι ( sé que va a decir en su defensa que también tiene los pactos a su favor, Lys. 7.37) (29b) Δῆλον γὰρ ὅτι τοῖς μὲν ἡμαρτηκόσι τὰ τοιαῦτα ἁμαρτήματα οὐκ ἔστιν ἀπολογία ὡς οὐκ ἐποίησαν ( pues es evidente que a los que han cometido tales faltas no les es posible la defensa de que no lo hicieron, Andoc. 1.30) (29c) καίτοι φασὶν αὐτὸν ταύτην τὴν ἀπολογίαν ποιήσεσθαι, ὡς ἐπειδήπερ ἵππευεν, οὐδὲν ἠδίκει τὴν πόλιν. ( afirman ciertamente que va a hacer esta defensa, que, puesto que sirvió en la caballería, no cometió ningún delito contra la ciudad, Lys. 14.8) La cuestión que inevitablemente plantean estos ejemplos de (27g) (28c) (29c) es cómo se integra en la CVS la subordinada introducida por la conjunción ὡς y, por tanto, cómo ha de analizarse. Es obvio que no se inserta como un argumento del verbo soporte ποιοῦμαι, ya que la casilla del OD la ocupa el propio nombre (λόγον, κατηγορίαν, ἀπολογίαν). En mi opinión, se trata de subordinadas completivas del nombre: los ejemplos (23b) (24b) (25b) muestran que el nombre de la CVS puede llevar un complemento inequívocamente adnominal, como sucede con los genitivos (objetivos) comentados; los ejemplos (27e f) o (29b) ponen de manifiesto que estos sustantivos pueden llevar completivas explicativas. Nada impide interpretar, por tanto, que en la CVS la subordinada de ὡς es una subordinada completiva del mismo nombre. 7. Conclusión El análisis de la obra de Lisias nos ha permitido ver cómo el verbo ποιέω, a priori tan complejo, presenta en la voz media un uso limitado a cinco estructuras de complementación (3). De entre todas ellas la más frecuente es, sin duda, como verbo soporte de un nombre predicativo (nomina actionis o nombre eventivo), constituyendo una CVS (11). Se ha constatado una asociación léxica restringida de los nombres que conforman estas construcciones, de suerte que todos ellos seleccionan mayoritariamente el verbo ποιεῖσθαι (13) (16). Además, los datos de Lisias ponen de manifiesto un elenco de CVSs con ποιεῖσθαι con muy escaso grado de fijación. Las variaciones del nombre permiten diferenciar las CVSs del verbo simple equivalente y justifican, precisamente, su concurrencia: en las CVSs es posible especificar la referencialidad o explicitar nociones de iteración, intensidad, magnitud, etc. (19) (20). S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 17

18 El mecanismo de formación de CVS implica que alguno o todos los participantes de la estructura argumental del nombre predicativo se realizan como argumentos del verbo soporte. Si un nombre predicativo tiene dos argumentos semánticos, un Agente y un Paciente o Afectado, en la CVS correspondiente el Agente semántico del nombre se integra como Agente y Sujeto sintáctico del verbo soporte y el nombre predicativo en cuestión como OD del verbo, por lo que el Paciente, segundo participante del nombre, ya no puede insertarse como argumento del verbo de apoyo: en este caso, o no se explicita y se desprende del contexto (22), o se mantiene como complemento dependiente del nombre, bien como complemento adnominal en genitivo (objetivo) (23) (25), bien, cuando sea pertinente, como una completiva explicativa (27) (29). Mª Dolores Jiménez López Universidad de Alcalá S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 18

19 Referencias Bibliográficas Alonso Ramos, M. ( ): Hacia una definición del concepto de colocación: de J. R. Firth a I.A. Mel čuk, Revista de Lexicografía, I, pp (2004): Las construcciones con verbo de apoyo, Madrid: Visor Libros. Baños, J.M. (en prensa): Construcciones con verbo soporte e incorporación sintáctica en latín: el ejemplo de facio, Actas LX Simposio y III Congreso de la SEL, Madrid (febrero, 2011). Benedetti, M. y Bruno, C. (en prensa), A proposito di alcuni costrutti con ἔχειν nel greco antico, L. Lorenzetti y M. Mancini (eds.), Atti del Convegno Discontinuità e creolizzazione nella formazione dell Europa lingüística, Viterbo (septiembre, 2006). Braun, A. (1939): I verbi del fare nel greco, Studi Italiani di Filologia Classica, 15, pp Cock, A.J.C.M. (1981): ΠΟΙΕΙΣΞΑΙ : ΠΟΙΕΙΝ. Sur les critères déterminant le choix entre l actif ΠΟΙΕΙΝ et le moyen ΠΟΙΕΙΣΞΑΙ, Mnemosyne, 34, 1 2, pp Gross, G. y Pontonx, S. de (eds) (2004): Les verbes supports: nouvel état des lieux, Special Issue of Lingvisticae Investigationes, 27, 2. Jiménez López, M. D. (2010): Gr. πράσσω, ποιέω, esp. hacer: análisis contrastivo de sus esquemas sintáctico semánticos, RSEL 40/2, pp (en prensa a): Construcciones con verbo soporte, verbo simple y nombre predicativo: un ejemplo en griego antiguo, Minerva 25, (en prensa b): On Support Verb Constructions in ancient Greek, Proceedings of the International Conference on Linguistics and Classical Languages, Roma (febrero, 2011). La Fauci, N. (1979): Costruzioni con verbo operatore in testi italiani antichi. Esplorazioni sintattiche, Pisa: Giardini. Langer, S. (2004): A linguistic test battery for delimiting support verb constructions, en Gross y Pontonx (eds.), pp (2005): A formal specification of support verb constructions, S. Langer y D. Schnorbusch (eds.), Semantik im Lexikon, Tübingen: Narr, pp Marini, E. (2000): Criteri di individuazione di una costruzione a verbo supporto: due esempi latini (opem ferre e morem gerere), Studi e Saggi Linguistici, 38, pp (en prensa): L antipassivo in greco antico: ποιεῖσθαι come verbo supporto in Aristotele, Papers on Grammar, 11, 2010, pp Miguel, E. de (2008): Construcciones con verbos de apoyo en español. De cómo entran los nombres en la órbita de los verbos, Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüís ca, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Publicación electrónica en: Sanromán Vilas, B. (2009): Diferencias semánticas entre construcciones con verbo de apoyo y sus correlatos verbales simples, ELUA, 23, pp S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 19

20 Tronci, L. (en prensa ): Structures prédicatives avec εἶναι et ἔχειν supports en grec ancien, Supports et prédicats non verbaux dans les langues du monde, Colloque International organisé par la Cellule de Recherche en Linguistique (CRL), París (marzo, 2009). Vives Cuesta, A. (2008): Decir en griego: esquemas constructivos de los verbos de expresión en ático clásico, Actas del XXXVII Simposio Internacional de la SEL, Pamplona: Universidad de Navarra. Publ. Electr.: S u j i l s i w w w. l i n r e d. c o m i x s d u r p p r t g o a s e h n v j v r h j e i u t d s o u s f h a i o u. P á g i n a 20

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Construcciones con verbo soporte, verbo simple y nombre predicativo: un ejemplo en griego antiguo

Construcciones con verbo soporte, verbo simple y nombre predicativo: un ejemplo en griego antiguo Fecha de recepción: 24.5.2011 Fecha de aceptación: 27.7.2011 Construcciones con verbo soporte, verbo simple y nombre predicativo: un ejemplo en griego antiguo Support Verb Constructions, Simple Verb and

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119 Página 0. a) b) π 4 π x 0 4 π π / 0 π / x 0º 0 x π π. 0 rad 0 π π rad 0 4 π 0 π rad 0 π 0 π / 4. rad 4º 4 π π 0 π / rad 0º π π 0 π / rad 0º π 4. De izquierda a derecha: 4 80 π rad π / rad 0 Página 0. tg

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Pedir un formulario Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir la fecha de expedición de un documento Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir el lugar de expedición de

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase).

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase). SINTAXIS DEL INFINITIVO Es un sustantivo verbal, porque tiene características propias del sustantivo y del verbo. Como sustantivo puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo (sujeto, atributo,

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

Continuum de causatividad en griego antiguo: los verbos de influencia 1

Continuum de causatividad en griego antiguo: los verbos de influencia 1 Continuum de causatividad en griego antiguo: los verbos de influencia 1 M.ª Dolores Jiménez López Universidad de Alcalá de Henares Departamento de Filología mdolores.jimenez@uah.es Recibido: 25 de noviembre

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χωρίς πράσινο, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουµε ανάγκη αυτή τη σχέση µε τη φύση γιατί η µη ύπαρξη της,

Διαβάστε περισσότερα

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA Comprende sustantivos de género masculino y femenino (animados) y neutro (inanimados). Esta declinación recibe el nombre de atemática porque entre la raíz

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2010-2011 MODELO INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική. (Μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato de dirección

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν.

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν. SINTAXIS DE LOS CASOS Dentro de cada caso, conviene analizar tres apartados diferentes. En primer lugar, menester es recordar las desinencias que expresan cada caso (aspectos morfológicos). Seguidamente,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Av. Galileo 110 12560 Madrid (Madrid) Formato de dirección de

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

Ventiladores helicoidales murales o tubulares, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice de aluminio.

Ventiladores helicoidales murales o tubulares, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice de aluminio. HCH HCT HCH HCT Ventiladores helicoidales murales o tubulares, de gran robustez Ventiladores helicoidales murales o tubulares, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice

Διαβάστε περισσότερα

USO DE LOS CASOS. Observación preliminar

USO DE LOS CASOS. Observación preliminar 190 SINTAXIS Ej,: OÍ λόγοι δς Ελπίδας καλοΰμεν los pensamientos que lamamos esperanzas (cf. en latín Rhenus quod est flumen) OBSERVACIÓN: véase 1 i8. Para la atracción del relativo por su antecedente,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Distinguido Señor: Distinguida

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Distinguido Señor: Distinguido Señor: Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Distinguida Señora: Distinguida Señora: Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Tratado Primero de la Eneada I Acerca de o que son los seres vivos y el ser humano 1 De dónde provienen las pasiones? Esa es la pregunta de

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2017-2018 MATERIA: GRIEGO II Modelo INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES

Διαβάστε περισσότερα

ARTICULO/ARTICLE. Resumen. Abstract φημί. Un signo léxico de demarcación en griego antiguo. Rodrigo Him Fábrega

ARTICULO/ARTICLE. Resumen. Abstract φημί. Un signo léxico de demarcación en griego antiguo. Rodrigo Him Fábrega ARTICULO/ARTICLE Rodrigo Him Fábrega Un signo léxico de demarcación en griego antiguo Cita sugerida: Synthesis, nº 22, 2015 Resumen φημί Palabras Clave:Verba dicendi Abstract φημί Keywords: Verba dicendi

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4)

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β1, 1-3 και Β6, 1-4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Curso OPCIÓN A. TEXTO Título del texto. La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo

Curso OPCIÓN A. TEXTO Título del texto. La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2014-2015 Modelo INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura. Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: "Ανθρωπος πολιτικόν

4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura. Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: Ανθρωπος πολιτικόν 4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: C H ψυχή έστι ζώον άθάνατον. "Ανθρωπος πολιτικόν ζώον. 3 4 5 6. Έγω γαρ τούτο τό δνομα έχω. Το αγαθόν καλόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς,

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES DE LOS CASOS

FUNCIONES DE LOS CASOS FUNCIONES DE LOS CASOS NOMINATIVO El nominativo tiene dos funciones principales: la gramatical y la denominativa. En su función gramatical básicamente designa al sujeto de un verbo en forma personal, tanto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2016-2017 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Εἶτα δεῖ καὶ ἐκείνων μεμνῆσθαι, ὅτι ἐξῆν Ἀγοράτῳ τουτῳί, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 /11 /2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μακρή Γεωργία, Κοντομηνά Κική ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Εἶτα δεῖ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a 14-1109b 29) Traducción fenomenológica (1103a 14) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς (15) δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ [1103a

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Encabezamiento e introducción

Negocios Encabezamiento e introducción - Encabezamiento e introducción Español Griego Distinguido Sr. Presidente: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO PARA PASTORES: Un manual de trabajo

GRIEGO PARA PASTORES: Un manual de trabajo GRIEGO PARA PASTORES: Un manual de trabajo Segunda edición Josías Grauman 1m Derechos del autor: 2007, 2014 Josiah Grauman, todos los derechos reservados Dedicado a: Cualquier estudiante que ha comprado

Διαβάστε περισσότερα