(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase).

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase)."

Transcript

1 SINTAXIS DEL INFINITIVO Es un sustantivo verbal, porque tiene características propias del sustantivo y del verbo. Como sustantivo puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo (sujeto, atributo, c. directo, c. del nombre, etc.) y como verbo puede llevar todo tipo de complementos y formar oraciones. Pero en griego las funciones más utilizadas son las funciones de CD (Oἱ Λακεδαιμόνιοι oὐ βούλονται λύειν τὴν εἰρήνην, los Lacedemonios no desean hacer la paz ) y de Sujeto (αἰσχρόν ἐστι ἄδικα πράττειν, es vergonzoso cometer injusticia (lo veremos más abajo). Funciones más utilizadas: A.-Infinitivo sustantivado: Va con artículo, siempre en neutro y singular y hará la función que marque el caso del artículo, es como si se declinara y puede llevar preposición y pronombres: Nom. y acus. Τὸ λέγειν: Los valores del caso nominativo y acusativo. Gent: τοῦ λέγειν: Los valores del caso genitivo. Dat. τῷ λέγειν: Los valores del caso dativo. Es lo que equivaldría a nuestras construcciones: El comer es necesario, el deseo de beber, dispuesto para partir, etc. 1. Como nominativo en función de sujeto, atributo, aposición, etc.: -Τὸ λέγειν oὐ πράττειν ἐστίν, Inf. Sujeto adv. Inf.atributo presente verbo -(El) hablar no actuar es. : Hablar no es actuar. (Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase). -νῦν τὸ σιγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ λαλεῖν Adv.Inf. Sujeto atributo presente verbo Inf. 2º térm comp. (sujeto) ahora (el) callar mejor es que hablar: Ahora callar es mejor que hablar. (τὸ σιγᾶν es sujeto,1º término de la comparación, τοῦ λαλεῖν aquí aunque va en genitivo es 2º término de la comparación). 2. Como acusativo: -objeto directo: El artículo en acusativo con función de complemento directo es muy poco frecuente: -τὸ γ' εὖ φρονεῖν αὐτῶν μιμεῖσθε: art. Adv. Inf.C.D. gen. C. del N. imperativo. Verbo El al menos ser sensato de ellos imitad: al menos imitad el hecho de ser sensato (su sensatez). -τὸ μὲν φρονεῖν σου ἂγαμαί art. Inf.C.D.. gen. C. del verbo Verbo. Prest. El por un lado ser sensato de ti estimo: estimo de ti el ser sensato (la sensatez).

2 (-τό γ' εὖ φρονεῖν τὸ y τὸ μὲν εὐνοεῖν funcionan como acusativo, por tanto objeto directo de la frase). -Acusativo como C.C, con o sin preposición: El acusativo lleva artículo obligatoriamente si se trata de una función que no es la propiamente de complemento directo de un verbo transitivo, como, por ejemplo, un acusativo de relación: -τὸ εἶναι :en cuanto al ser. -διὰ τὸ πολλὰ εἰδέναι: prep. + ac. ac. C.D. inf.=c.c. Por el hecho de mucho saber : por el hecho de saber mucho. 3. -Como genitivo : El genitivo realiza la función de complemento de un sustantivo o adjetivo (C. determinativo o del nombre),o como 2º término de comparación, o bien aparece con preposiciones (C. preposicional o C.C.), o bien adquiere el valor de una oración final: -Complemento de un sustantivo (c. del nombre): - Ὣρα τοῦ λέγειν ἐστι nom. sujeto art.en gent. Inf. C. del N. Verbo. Prest. Hora de hablar es; es hora de hablar. (τοῦ λέγειν es genitivo, por tanto hace la función de C. del nombre). -τοῦ πιεῖν ἐπιθυμίᾳ art.en gent. Inf. C. del N. Dat. C.C. De beber por el deseo: por el deseo de beber - Complemento de un adjetivo: -ἐστίν ἂξιος τοῦ ἀκούειν ταῦτα Verbo. Prest. Nom. atrib art.en gen. Inf. C. del nombre acust. C. Directo Es digno de escuchar estas cosas. ( τοῦ ἀκούειν es genitivo del adjetivo ἂξιος ). Genitivo comparativo (2ºtérmino de comparación: Ejemplo του ζῆν λυπρῶς κρεῖτον ἐστι. καταθανεῖν art.en gent. Inf. 2º térm. Comp adv. nom. atrib. Verbo. Prest. Inf. Sujeto (A) vivir miserablemente preferible es morir : morir es preferible a vivir miserablemente. (O como ya hemos dicho más arriba: segundo término de la comparación (funcionalmente es sujeto):

3 -Con preposición (C.C.): -ἀντὶ τοῦ ἐπὶ Καρίαν ἰέναι, ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο : Prep.+gen. Pre.+acu..C.C inf=c.c. prp.+ac.=c.c. imperf. verbo En lugar de hacia Caria ir, hacia Frigia marchaba : en vez de ir hacia Caria, marchaba a Frigia. -Genitivo valor final: -τοῦ μὴ τὰ δίκαια ποιεῖν : Art.gen. adv.ac. C.dir inf.valor final Para no cosas injustas cometer.: para no cometer injusticia 4. El Dativo puede aparecer con preposición, y/o tener valores circunstanciales, como instrumental, de finalidad, etc.: -χαίρω τῷ γιγνώσκειν: prest.verbo art. Dat. inf. C.C. Disfruto al aprender (aprendiendo, con aprender). - οἱ τῷ λέγειν σοφοὶ τοῖς ἂλλοις πείθουσι art. Nom Inf. C.C. Nom. Suj. Dat. C.I. pres. Verbo Los en hablar sabios a los demás persuaden: Los sabios en el hablar persuaden a los demás. B)-Como verbo puede llevar todo tipo de complementos y formar oraciones. Oraciones subordinadas sustantivas: Pueden ser concertadas o no concertadas. Suelen tener función de sujeto o complemento directo. 1. Oración de infinitivo concertado cuando el sujeto del infinitivo es el mismo que el del verbo principal. Suele ir dependiendo de verbos que significan querer, desear, etc. Este infinitivo se traducirá en castellano como tal, por infinitivo: -Oἱ Λακεδαιμόνιοι oὐ βούλονται λύειν τὴν εἰρήνην, Nom. sujet adv. Presente Verbo inf. C.D. ac. C.D. Los Lacedemonios no desean romper la paz. (Los que no tienen el deseo son los lacedemonios y los que no van a romper la paz porque no lo desean son también los lacedemonios). -ἐγὼ ἐθέλω βαίνειν Nom. Suj. presente verbo Inf. C.D. Yo quiero ir 2. Oración de infinitivo no concertado, en función de C. directo cuando el Infinitivo tiene un sujeto propio; este sujeto va en acusativo (si hubiera atributo, también en acusativo). Esta oración equivale en castellano a una oración subordinada sustantiva introducida por la conjunción que, (en ocasiones podría traducirse por un infinitivo):

4 or.principal or. De inf. No concertada de O.D. -ἐθέλω σε βαίνειν presente verbo ac. Suj. del inf. Inf. Verbo Quiero que tu vayas (Yo sujeto de quiero y tú sujeto de vayas: como ves este sujeto está en acusativo y es sujeto del infinitivo). Or. Princ. Or.de inf. no concertada. O.D.= Or. Subordinada sustantiva -οἶμαι τοὺς ἀνθρώπους μανθάνειν τὴν δικαιοσύνην presente.v. Ac. Sujeto del inf. Inf. Verbo Ac. C.D. Creo que los hombres aprenden la justicia. Or. Princ. Or.de inf. no concertada de O.D..= Or. Subordinada sustantiva Or. Princ Ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημι μὲν εἶναι παλαιάν Suj. Nom. part. Ac. Sujeto del inf. pres.v. part. Inf. V. Ac. Atributo Yo afirmo que el arte sofístico (de la sofística) es antiguo. Observa: - El sujeto del infinitivo (que aparece en acusativo) se traduce precedido de la conjunción que. - El infinitivo no se traduce por infinitivo, sino por un verbo en forma personal concertándolo con el sujeto acusativo. Generalmente: Si el infinitivo es de Presente, se traduce por presente o imperfecto indicativo o subjuntivo según la correspondencia castellana. Si el Infinitivo es de futuro, se traduce por futuro o perífrasis verbal. Si el Infinitivo es de aoristo, se traduce por pret. perfecto. Si el Infinitivo es de perfecto, se traduce por pret. perfecto o pluscuamperfecto. 3. Oración de infinitivo en función de Sujeto, cuando depende, generalmente, de Verbos impersonales como: χρή es necesario, útil, δεῖ es preciso, πορσήκει conviene, ἒξεστι es posible,etc.+ infinitivo ; o con expresiones de adjetivos o sustantivos+ infinitivo: καλόν (es hermoso), αἰσχρον ( es vergonzoso), ῥάδιον (es fácil)+ infinitivo, etc. Estas oraciones pueden llevar el sujeto expreso o no: Sujeto no expreso: -λέγειν καλῶς χρή Inf. Sujeto adv. presente. Verbo Hablar bien es necesario. -μανθάνειν τὴν δικαιοσύνην ἒξεστι, Inf. Sujeto Ac. C.D. Pres. Verbo Aprender La justicia es posible. - καλόν ἐστι ὑπερ τῆς πατρίδος ἀποθανεῖν Atr. Nom. pres. V. prep. + gent= C.N. Inf. Suj. Hermoso es por la patria morir: Morir por la patria es hermoso.

5 Sujeto expreso: Or. principal Or. inf. de sujeto. - δεῖ σε βαίνειν presente verbo ac. Suj. Del inf. Inf. Verbo Es preciso que tu vayas. Or. principal Or. inf. de sujeto -δεῖ τοὺς ἀνθπώπους τὴν δικαιοσύνην γιγνὡσκειν presente verbo ac. Suj. del inf. Ac. C.D. Inf. Verbo Es preciso que los hombres la justicia aprendan : Es posible que los hombres aprendan la justicia. Nota: Observa que todas estas construcciones siempre van con infinitivo y hacen obligatoriamente función de sujeto. 4. Otros valores: Valor final: suele darse con verbos como dar, enviar, confiar, tomar, elegir, etc. o con adjetivos que significan suficiente, digno, etc. -τί σοἱ δὡσω καταφαγεἶν; pron.ac.c.d.. Dat. O.I. futuro V. Inf. valor final Qué a ti daré para comer? Qué te daré para comer? -ἱκανὸς λέγειν : Apto para leer. Yusivo (imperativo): se utiliza principalmente en poesía. Suele ir en correlación con imperativo o lleva al lado un vocativo. Son oraciones independientes: Or. Principal Or. Subordinada sustantiva -ὦ ξένε, ἀγγέλλειν Λακεδαιμόνιοισ ὃτι τῇδε κεῖμεθα Vocativo Inf. yusivo V. Dat. O.I. nexo adv. presente V. Extranjero, anuncia a los Lacedemonios que aquí yacemos. Absoluto: Tampoco dependen de nadie. Y suelen ser expresiones del tipo: -ὡς ἒπος εἰπειν : por así decir. -ὡς ἐμοὶ δοκεῖν: a mi parecer. -ὡς φαίνεσθαι: al parecer. -τὸ νῦν εῖναι : por el momento. -ὀλίγου δεῖν: por poco, casi.

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν.

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν. SINTAXIS DE LOS CASOS Dentro de cada caso, conviene analizar tres apartados diferentes. En primer lugar, menester es recordar las desinencias que expresan cada caso (aspectos morfológicos). Seguidamente,

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS.

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. TEMA 7: LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en líquida y nasal (y ντ-). Adjetivos. Interrogativos

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

μέλλων τελευτᾶν 0,25 puntos καὶ βουλόμενος 0,25 puntos τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐμπείρους εἶναι τῆς γεωργίας, 0,5 puntos

μέλλων τελευτᾶν 0,25 puntos καὶ βουλόμενος 0,25 puntos τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐμπείρους εἶναι τῆς γεωργίας, 0,5 puntos Materia: GRIEGO II. EvAU CURSO 17/18 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN PROPUESTA A: EL LABRADOR Y SUS HIJOS 1.- Traducción íntegra del texto: (4 puntos). Se ponderará, ante todo: - La recta adecuación

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

TERCERA PARTE. Sintaxis

TERCERA PARTE. Sintaxis TERCERA PARTE Sintaxis Nociones generales Γ-'ϋΐτΜΛ: Ames de cnlrarcn el estudio de la $ niakí$ conviene msislir sobre \RS sisüienles noclon«gencralcíp que el alumno ^ucte olvidar o no conocer 243. La

Διαβάστε περισσότερα

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119 Página 0. a) b) π 4 π x 0 4 π π / 0 π / x 0º 0 x π π. 0 rad 0 π π rad 0 4 π 0 π rad 0 π 0 π / 4. rad 4º 4 π π 0 π / rad 0º π π 0 π / rad 0º π 4. De izquierda a derecha: 4 80 π rad π / rad 0 Página 0. tg

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES DE LOS CASOS

FUNCIONES DE LOS CASOS FUNCIONES DE LOS CASOS NOMINATIVO El nominativo tiene dos funciones principales: la gramatical y la denominativa. En su función gramatical básicamente designa al sujeto de un verbo en forma personal, tanto

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES ADVERVIALES O CIRCUNSTANCIALES

ORACIONES ADVERVIALES O CIRCUNSTANCIALES ORACIONES ADVERVIALES O CIRCUNSTANCIALES No tienen sentido por sí mismas, sino que se explican en relación a la principal. Expresan una circunstancia como la que indicaría un adverbio en una oración simple.

Διαβάστε περισσότερα

Lógica Proposicional. Justificación de la validez del razonamiento?

Lógica Proposicional. Justificación de la validez del razonamiento? Proposicional educción Natural Proposicional - 1 Justificación de la validez del razonamiento? os maneras diferentes de justificar Justificar que la veracidad de las hipótesis implica la veracidad de la

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Lógica Proposicional

Lógica Proposicional Proposicional educción Natural Proposicional - 1 Justificación de la validez del razonamiento os maneras diferentes de justificar Justificar que la veracidad de las hipótesis implica la veracidad de la

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

RECUPERACIÓN GRIEGO I

RECUPERACIÓN GRIEGO I PRÁCTICA DE DECLINACIÓN: 1. Declina los siguientes sustantivos. TEMA EN ALFA TEMA EN O (DECLINACIÓN TEMÁTICA) RECUPERACIÓN GRIEGO I δίιη ηπ ξνιηςήπ νῦ θάκαςςα ηπ δοόμνπ νσ ζῷνλ -νσ ξόκεμνπ νσ MEMORANDA.

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL)

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL) L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro Condiciones de contorno. Fuerzas externas aplicadas sobre una cuerda. condición que nos describe un extremo libre en una cuerda tensa. Ecuación

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I).

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). TEMA 9: COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). a) Morfología nominal: Comparativos y superlativos. b) Morfología verbal: El tema de aoristo (sigmático y temático). c)

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

USO DE LOS CASOS. Observación preliminar

USO DE LOS CASOS. Observación preliminar 190 SINTAXIS Ej,: OÍ λόγοι δς Ελπίδας καλοΰμεν los pensamientos que lamamos esperanzas (cf. en latín Rhenus quod est flumen) OBSERVACIÓN: véase 1 i8. Para la atracción del relativo por su antecedente,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_. Για να κάνετε κράτηση Una mesa para _[número de personas]_, por favor. Για να ζητήσετε τραπέζι Aceptan tarjetas de

Διαβάστε περισσότερα

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA

LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA LA TERCERA DECLINACIÓN O DECLINACIÓN ATEMÁTICA Comprende sustantivos de género masculino y femenino (animados) y neutro (inanimados). Esta declinación recibe el nombre de atemática porque entre la raíz

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DEPENDIENTES O SUBORDINADAS

ORACIONES DEPENDIENTES O SUBORDINADAS 212 SINTAXIS Un deseo 338. Ua deseo realizable se expresa por el optativo, sólo o precedido de εΐϋε, ε1 γάρ ojalá, utinam. Ej.: Γένοιο πατρός Ευτυχέστερος que seas más feliz que tu padre ΕΙΰε φίλος ήμΐν

Διαβάστε περισσότερα

La expansión colonial. Iberia

La expansión colonial. Iberia UNIDAD 6 La expansión colonial. Iberia Τῆς Ἱσπανίας, κατὰ δὲ Ἕλληνας Ἰβηρίας, τρεῖς εἰσιν ἐπαρχίαι, Βαιτικὴ καὶ Λουσιτανία καὶ Ταρρακωνησία. De Hispania, según los griegos Iberia, tres son las provincias,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγή Σύμβολα Πρῶτοι διάλογοι 1. Μάθημα πρῶτον Τὰ γράμματα - Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen Introducción al Griego Bíblico Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas, con recursos cuyo contenido

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al Griego del Nuevo Testamento

Introducción al Griego del Nuevo Testamento Introducción al Griego del Nuevo Testamento por Benjamin Chapman y Gary Steven Shogren Una publicación Stylus Todos los textos griegos son de Novum Testamentum Graece, 26 a edición, editado por Kurt Aland,

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA I PREÁMBULO. Esta obra que tienes ante los ojos, querido lector, querida lectora, en realidad no es más que otro manual para dar los primeros

Διαβάστε περισσότερα

ὁ σοφὸς νομίζει τὸν πόλεμον κακὸν εἶναι ("El sabio piensa que la guerra es un mal").

ὁ σοφὸς νομίζει τὸν πόλεμον κακὸν εἶναι (El sabio piensa que la guerra es un mal). Clasificación de las oraciones subordinadas 1- ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS O COMPLETIVAS 1.1. Introducidas por conjunciones: ὅτι, ὡς, ὅπως, μή ("que") ὅπω μή ὅπως Cuando ὅπως actúa como conjunción

Διαβάστε περισσότερα

LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO EL INFINITIVO

LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO EL INFINITIVO 226 SINTAXIS LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO EL INFINITIVO 374. El infínitivo es la forma substantiva del verbo. Puede, por lo tanto, ser considerado como nombre y como verbo, pues con uno y con otro tiene

Διαβάστε περισσότερα

PÁGINA 106 PÁGINA a) sen 30 = 1/2 b) cos 120 = 1/2. c) tg 135 = 1 d) cos 45 = PÁGINA 109

PÁGINA 106 PÁGINA a) sen 30 = 1/2 b) cos 120 = 1/2. c) tg 135 = 1 d) cos 45 = PÁGINA 109 PÁGINA 0. La altura del árbol es de 8,5 cm.. BC m. CA 70 m. a) x b) y PÁGINA 0. tg a 0, Con calculadora: sß 0,9 t{ ««}. cos a 0, Con calculadora: st,8 { \ \ } PÁGINA 05. cos a 0,78 tg a 0,79. sen a 0,5

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes:

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes: TEMA DE AORISTO. El tema de aoristo indica el valor aspectual de acción puntual o indefinida (propiamente la palabra aoristo siginifica indefinido, sin delimitar ; cf.: horizonte ). A esta acción puntual

Διαβάστε περισσότερα

oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(cd), concertado del sujeto. 11. ἀποδείξω 1 Καλλίμαχον 2 παρὰ τὰς συνθήκας 3

oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(cd), concertado del sujeto. 11. ἀποδείξω 1 Καλλίμαχον 2 παρὰ τὰς συνθήκας 3 (1) SINTAXIS 2º BACH DPTO DE GRIEGO IES SANTA EUGENIA 1 καὶ τινες ἐτόλμων 1 λέγειν ὡς 2 νοῦς 3 εἴη ὁ διακοσμήσας 4 πανθ ὄσα 5 κατ οὐρανόν 2 πολλὰ καὶ φύσει 1 καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ στρατηγήσοντα ἔχειν

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

TEMA IV: FUNCIONES HIPERGEOMETRICAS

TEMA IV: FUNCIONES HIPERGEOMETRICAS TEMA IV: FUNCIONES HIPERGEOMETRICAS 1. La ecuación hipergeométrica x R y α, β, γ parámetros reales. x(1 x)y + [γ (α + β + 1)x]y αβy 0 (1.1) Dividiendo en (1.1) por x(1 x) obtenemos (x 0, x 1) y + γ (α

Διαβάστε περισσότερα

El Género. Los Casos MORFOLOGIA GRIEGA

El Género. Los Casos MORFOLOGIA GRIEGA MORFOLOGIA GRIEGA Se llama declinación al conjunto de formas que adopta una palabra en la flexión nominal. Los morfemas que se expresan en la declinación son número, género y caso.. Los morfemas de número,

Διαβάστε περισσότερα

APÉNDICES GRAMATICALES

APÉNDICES GRAMATICALES APÉNDICES GRAMATICALES 1 I.- FONOLOGÍA I.1.- VOCALES. ***Alargamientos. Consisten en la transformación de una vocal breve en una larga. Pueden ser de dos tipos básicos: 1.- Morfológico: Alargamiento no

Διαβάστε περισσότερα

4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura. Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: "Ανθρωπος πολιτικόν

4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura. Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: Ανθρωπος πολιτικόν 4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: C H ψυχή έστι ζώον άθάνατον. "Ανθρωπος πολιτικόν ζώον. 3 4 5 6. Έγω γαρ τούτο τό δνομα έχω. Το αγαθόν καλόν.

Διαβάστε περισσότερα

EL PARTICIPIO EL PARTICIPIO ATRIBUTIVO DEPENDIENTE INDEPENDIENTE. Aparece, casi siempre, precedido de artículo, pudiendo tener un valor de sustantivo.

EL PARTICIPIO EL PARTICIPIO ATRIBUTIVO DEPENDIENTE INDEPENDIENTE. Aparece, casi siempre, precedido de artículo, pudiendo tener un valor de sustantivo. EL PARTICIPIO. -1- EL PARTICIPIO El participio es la forma adjetiva del verbo. La gran predilección que el griego siente por el empleo de las formas de participio, es característica esencial de la lengua

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

La lengua de la Didascalia de Jacob

La lengua de la Didascalia de Jacob La lengua de la Didascalia de Jacob Francisco MALDONADO VILLENA Universidad de Granada Resumen Este trabajo tiene como objetivo afrontar el estudio sintáctico de la lengua de la Didascalia de Jacob. No

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Enchiridion. El presente de indicativo: todas las personas tema: λῡ- tema: φιλε-

Enchiridion. El presente de indicativo: todas las personas tema: λῡ- tema: φιλε- Enchiridion Enchiridion Ya has encontrado ejemplos de todas las personas, en singular y plural, del presente de indicativo; ahora te queda únicamente aprenderlas bien todas: singular: λ -ω, λ -εις, λ -ει;

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III LICENCIATURA: Letras Clásicas CICLO LECTIVO: 2014-1 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

La guerra de Troya. ἀνθρώπων ἐπίεζε βαρυστέρνου πλάτος αἴης, κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν, ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο,

La guerra de Troya. ἀνθρώπων ἐπίεζε βαρυστέρνου πλάτος αἴης, κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν, ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο, UNIDAD 1 La guerra de Troya Ánfora de arcilla de Miconos, de la primera mitad del VII a. C., en que se representa el caballo de madera y escenas de la Guerra de Troya. Museo de Miconos. Ἦν ὅτε μυρία φῦλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Tema 1 : TENSIONES. Problemas resueltos F 1 S. n S. O τ F 4 F 2. Prof.: Jaime Santo Domingo Santillana E.P.S.-Zamora (U.SAL.

Tema 1 : TENSIONES. Problemas resueltos F 1 S. n S. O τ F 4 F 2. Prof.: Jaime Santo Domingo Santillana E.P.S.-Zamora (U.SAL. Tea : TENSIONES S S u n S 4 O Probleas resuelos Prof: Jae Sano Dongo Sanllana EPS-Zaora (USL) - 8 -Las coponenes del esado de ensones en un puno son: N/ -5 N/ 8 N/ 4 N/ - N/ N/ Se pde deernar: ) Las ensones

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

Trabajo Práctico Morfología Nominal

Trabajo Práctico Morfología Nominal Temas: Trabajo Práctico Morfología Nominal Sustantivos: 1º Declinación (masculinos y femeninos) Sustantivos: 2º Declinación (masculinos, femeninos y neutros) Adjetivos: 1º Clase (de 3 terminaciones) Adjetivos:

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα