NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν."

Transcript

1 SINTAXIS DE LOS CASOS Dentro de cada caso, conviene analizar tres apartados diferentes. En primer lugar, menester es recordar las desinencias que expresan cada caso (aspectos morfológicos). Seguidamente, han de tenerse en cuenta los valores o significaciones específicas de cada caso; y finalmente han de estudiarse las funciones sintácticas que puede desempeñar dentro de una oración. NOMINATIVO El nominativo es, por excelencia, el caso del sujeto y de aquellos elementos oracionales a él referidos y con él concertados, el atributo, la aposición y el complemento predicativo si son adjetivos. En la 1ª declinación no existe marca de nominativo para los femeninos y es una -ς para los masculinos; en la 2ª hay -(ο)ς para los masculinos-femeninos y -(ο)ν para los neutros; finalmente, en la 3ª los temas neutros usan el tema puro y no tienen marca de caso en tanto que los temas femeninos o masculinos pueden tomar -ς o bien alargar la última vocal del tema. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. SUJ. V. C.PRED. SUJ. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. SUJ. C.C. V. Κῦρος βασιλεύς ἦν. SUJ. ATR. V. Pero, el sujeto de una oración puede estar en otros casos, así en en las oraciones de infinitivo no concertado e incluso un genitivo hace las funciones de sujeto en la construcción de participio absoluto (genitivo absoluto). También puede aparecer una construcción de infinitivo como sujeto de algunos verbos impersonales. νομίζω [ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι φίλους καὶ συμμάχους]. SUJ. C.I. V.inf. ATR. V. C.D. (or. sub. sust. Infinitivo) ἀπέπλευσε, [καίπερ μέσου χειμῶνος ὄντος] CONJ. ATR. SUJ. V.partic. V. C.C. (or. sub. adv. concesiva) ἔξεστιν ὑμῖν [εὐδαίμοσι γενέσθαι]. ΑΤR. V. infinit. V. C.I. SUJ. (or.sub.sust. infinitivo) VOCATIVO. El vocativo no es en sí en caso sintáctico sino que expresa una de las funciones de la enunciación, la función apelativa. Por lo general, su marca casual coincide con el nominativo; sólamente se distingue del nominativo en algunos temas en singular y se sirve del tema puro, es decir, que tampoco tiene desinencia. En los masculinos de la 1ª (-ᾰ), en la mayoría de los temas no neutros de la 2ª (-ε) y en algunos temas de la 3ª, especialmente aquellos que caracterizan el nominativo con vocal larga. 1

2 ACUSATIVO. El en griego está caracterizado por -ν < *-m en el singular, con excepción de los neutros que tienen lo tienen igualado al nominativo (tanto en singular como en plural), que en algunos temas de la 3ª acabados en consonante ha vocalizado: -ᾰ < -ν < *-m. En el plural de los animados a la nasal se le añadía una silbante, grupo consonántico que experimentaba algunos cambios: -ανς > -ᾱς (1ª), -ονς > -ους (2ª), -νς > ᾰς (3ª) 1. En cuanto a la clasificación semántica, el suele dividirse en propio, para referirse a sus usos sintácticos en la esfera del complemento directo, y en de dirección y extensión, para referirse a los usos en complementos de lugar o tiempo. Sintácticamente, el se emplea para marcar primordialmente el complemento directo y los elementos con él concertados (aposición o complemento predicativo del C.D.). Se emplea en complementos circunstanciales con o sin preposición 2 para expresar dirección, extensión en el espacio o duración en el tiempo. Es posible un uso como complemento de una palabra (adjetivo o nombre), es el llamado de relación 3. Acusativo complemento directo Acusativo complemento circunstancial C.D. de verbos tansitivos C.D. de verbos no transitivos (Acusativo interno) Doble C.D. expresando uno Doble Acusativo persona y otro cosa C.D. + C. pred. del C.D. 4 Acusativo de dirección Acusativo de extensión Acusativo de duración Acusativo adverbial Acusativo de relación Acusativo sujeto en oraciones de infinitivo ( or. infinitivo) Acusativo complemento directo. 1º) C. D. de verbos transitivos 5. αἰσχύνομαι τὰς ἐμαυτοῦ συμφοράς. ψόγον σὺ μᾶλλον ἢ κίνδυνον εὐλαβοῦ. οἴμοι τάλας, ταῦτ ἐμὲ πάλαι ἐλάνθανεν. μισῶ τοὺς κολακεύοντας ὥσπερ ἐξαπατῶντας. 2º) Construcción de doble. Hay verbos que llevan un doble complemento directo, 1 Los temas vocálicos de la 3ª conservan, al igual que el latín, s del plural con vocal larga, ἰχθῦς < *ἰχθύνς (frente a nominativo ἰχθύς). En la 3ª también han de tenerse en cuenta aquellos temas que han igualado el nominativo y plural (-εις), como sucedió en latín. 2 Algunas preposiciones con pueden tener usos ya figurados donde no se percibe el matiz de dirección, extensión o duración. 3 También es posible este uso con verbos, aunque es difícil determinar si es o no un complemento directo. 4 No se consideran como construcciones propias de doble aquellas en que junto a un C.D. aparezca un sin preposición como C.C. 5 Puede ocurrir que un verbo lleve complemento directo en español pero en griego no como en τυγχάνω+genitivo alcanzar + c.d., ἕπομαι+dativo seguir+ c.d.. También puede darse la circunstancia contraria, c.d. en griego y suplemento en español: εὐλαβέομαι+genitivo precaverse+supl. 2

3 uno animado y el otro inanimado 6 ; aparece esta construcción con verbos cuyos significados son preguntar, enseñar, recordar, pedir, vestir, ocultar, despojar, etc.; todos ellos necesitan los argumentos algo [verde] a alguien [azul]. Δημήτηρ ἐδίδαξε τοὺς ἀνθρώπους τὴν φύτειαν τοῦ σίτου. ὁ πάππος Κῦρον στολὴν ἔνδυσε. ἀναμνήσω ὑμᾶς τοὺς τῶν προγόνων κινδύνους. οἱ Λακεδαιμονίοι τοὺς Ἀθηναίους τὰς ναῦς πάσας πλὴν ἕνδεκα ἐπεστέρησαν. οὐ τοῦτ ἐρωτῶ σε. τὸν πάντα δ ὄλβον ἦμαρ ἕν μ ἐφείλετο. 3º) Una segunda construcción de doble se produce cuando un verbo lleva un c.d. [azul] y además un complemento predicativo del c. d. [verde]. Tal construcción aparece con verbos que significan hacer, nombrar, mostrar, elegir (para una responsabilidad o cargo), etc. Δαπρεῖος Κῦρον στράπην Λυδίας ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστόλου πεδίον ἁθροίζονται. τὸν Περικλῆ στρατηγὸν ἐποίουν οἱ Ἀθηναῖοι. 4º) Acusativo interno. El griego y el latín permiten que un verbo transitivo o intransitivo 7 lleve un complemento directo de igual significación que el lexema verbal, es decir, pueden llevar un sintagma en complemento directo con la misma raíz léxica que el verbo ( interno etimológico) o un (nombre o pronombre) neutro. πόλεμον χαλεπὸν πολεμεῖν. ὁδὸν μακρὰν ἰέναι. μέγα ψεύδεται (sobreentiéndase ψεῦδος). ταῦτα χαίρω (sobreentiéndase ταύτην χαράν). Acusativo complemento circunstancial. El con o sin preposición también puede servir para la función de complemento circunstancial, expresando ideas como la dirección, la extensión en el espacio, la duración en el tiempo. Por lo general expresión de la dirección implica la presencia de la preposición en textos de prosa: ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα / παρὰ τὸν πατέρα. preposición + V. C.C. ἔρχομαι ἐπὶ /πρὸς τὸν ποταμόν. preposición + V. C.C. Εn cambio la expresión de la extensión o la duranción no suelen requerir la presencia de la preposición, por lo que más fácilmente pοdría confundirse con un compl. directo: ἀπέχει σταδίους ἑβδομήκοντα ἡ πόλις. V. C.C. SUJ. ἐνταῦθα adv. ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά. C.C. V. C.C. Sucede en griego que muchos adejtivos y formas pronominales en (neutro) se han adverbializado: μάλα, μάλιστα, οὐδέν, τὸ λοιπόν, τὸ τελευταῖον, etc. 6 Tradicionalmente llamados de persona y de cosa. 7 El español ofrece ejemplos como vivir la vida, donde un verbo normalmente intransitivo recibe un c.d. de su misma raíz léxica. 3

4 Acusativo de relación. Se trata de una construcción relativamente frecuente en la lengua griega y que propiamente no es un complemento circunstancial (aunque a veces así sea clasificado en las gramáticas) sino un complemento de la palabra a la que acompaña (del nombre, del adjetivo o del verbo). Semánticamente especifica o limita la significación de su complementado: τὴν κεφαλὴν ἀλγεῖ. C.C. (?) V. παρθένος καλή τὸ εἶδος. 4 SUJETO NÚCL. C. ADJET. ATRIBUTO δεινὸς ταύτην τὴν τέχνην ἐστί. NÚCL. C. ADJET. ATRIBUTO V. Ἥφασιτος τὼ πόδε χωλὸς ἦν. C. ADJET. NÚCL. SUJETO ATRIBUTO V. τὸ ἔργον τοῦ παιδοτρίβου ἐστὶ καλοὺς τα καὶ ἰσχυροὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους τὰ σώματα. Acusativo sujeto. El puede desempeñar la función de sujeto en una construcción de infinitivo. Véanse los apartados correspondientes de Sintaxis del infinitivo y Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. He aquí un ejemplo: δίκαιόν ἐστι με ζημιοῦσθαι ac.sg. inf.pres.med. SUJ. V. nom.sg.neu. pres.ind. oración sub. sustantiva de infinitivo ATRIBUTO V. SUJETO GENITIVO. El genitivo en griego está caracterizado por -ς (1º decl. Femeninos y 3ª) y -ου < *-οσιο (1ª masc. y 2ª) en el singular. En el plural la desinencia común a todas las declinaciones es -ων. Por su clasificación semántica, el genitivo puede dividirse en tres grandes grupos: Genitivo propio. Se trata de aquel que desempeña las funciones específicas del genitivo, es decir, la complementación del sustantivo o de palabras en función sustantiva. Genitivo partitivo. Es aquel que, además de complementar a otra palabra (sustantivo o pronombres, adjetivo, adverbio o verbo) introduce la noción de parte de un conjunto, de un objeto o de una acción. Muchos de los genitivos que funcionan como complementos verbales regidos sean de este grupo. Genitivo ablativo. Es el que expresa las siguientes nociones: punto de partida, procedencia u origen, separación. Recogería todas las funciones que le serían propias al ablativo indoeuropeo según la teoría del sincretismo de los casos. No siempre es fácil distinguir estos tres tipos semánticos; sí puede constatarse que el genitivo propio no lleva preposición, en tanto que el ablativo tiende a llevarla; el genitivo partitivo puede o no llevar la preposición. Aquí va a interesar más las diferentes funciones que puede

5 desempeñar en una oración (funciones sintácticas), que se recogen en el siguiente esquema: Complemento del nombre Complemento del adjetivo o del adverbio Complemento regido de un verbo Complemento circunstancial Sujeto dentro de un genitivo absoluto Genitivo complemento del nombre. Es aquel que modifica a un sustantivo o categoría gramatical que funcione como tal, es decirm, desempeña la función adnominal. Semánticamente tiene muchos subgrupos: posesivo, de cualidad, de origen, objetivo, subjetivo, etc. ἡ οἰκία τοῦ πατρός Μιλτιάδης Κίμωνος [υἱός] οἱ σοφοὶ τῶν ἀνθρώπων ὁ φόβος τῶν πολεμίων χρυσοῦ στέφανος αἱ Θῆβαι τῆς Βοιωτίας ὁδὸς τριῶν ἡμερῶν ἀνὴρ πολλῶν ἐτῶν ποταμὸς τεσσάρων σταδίων τὸ εὖρος Genitivo complemento del adjetivo o del adverbio. Esta función está derivada de la anterior, de la adnominal, de tal manera que igual que complementa a un sustantivo puede complementar a un adjetivo o a un adverbio: ἔργον κοινὸν ἐμοῦ τε καὶ σοῦ μέτοχος τῆς ἐμῆς τύχης ἔμπειρος τῆς μουσικῆς πάντων ἐπιστήμων τῶν ὅρκων μνήμων δόξης ἐπιθυμητικός μεστὸς σίτου καὶ οἴνου πηνίκα τῆς ἡμέρας ἐσμέν; ποῦ τῆς γῆς ἐστίν; ἀξίως τῆς πατρίδος Genitivo complemento regido del verbo. Suele ocurrir en griego que algunos verbos llevan su complemento argumental inmediato no en (complemento directo) sino en genitivo (complemento regido del verbo). Parece ser una función sintáctica al valor partitivo o ablativo del caso genitivo. Llevan su complemento en genitivo los verbos que tienen las siguientes significaciones: -verbos que expresan acciones de los sentidos y de la mente (tanto voluntad como memoria) como oir, recordar, preocuparse, etc. -verbos que expresan participación, -comer, beber -verbos que expresan abundancia, dominio o escalas de comparación, como bastar, apoderarse de, gobernar, aventajar, ser diferente a, etc. -verbos como alcanzar, comenzar, cesar, etc., -verbos que expresen separación o abstención, -algunos verbos de uso judicial y otros que lleven un preverbio que habría regido genitivo de haber funcionado como preposición. τῶν φίλων μέμνησο. πάντες τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμοῦσιν. 5

6 ἀκούσατε, ὦ νέοι, τοῦ γέροντος. μέτεχε τῆς ἑορτῆς. πάντων ἐπιμελοῦμαι. τῆς νίκης ἔτυχον. χρημάτων εὐπορεῖτε Genitivo complemento circunstancial. Con o sin preposición el genitivo puede usarse para expresar varias circunstancias (bien sean complementos argumentales o no) como el precio o el valor, la causa o el origen, la separación, el delito por el que alguien es acusado, etc. διδάσκει τοὺς μαθητὰς πέντε μνῶν. πολλοῦ ποιεῖσθαι τινά. ἔλαβον σε τοῦ τρόπου. λύειν τινὰ κακότητος. παύειν τινὰ τῆς ἀρχῆς. DATIVO. El dativo en griego está caracterizado por -ι en el singular, si bien aparece suscrita en las declinaciones 1ª y 2ª. En el plural la desinencia -ις en las declinaciones 1ª y 2ª, y -σι en la 3ª. Por su clasificación semántica, el dativo puede dividirse en tres grandes grupos, que recogerían los valores de tres supuestos casos indoeuropeos: Dativo propio. Se trata de aquel que desempeña la función propia de complemento indirecto y la persona interesada o relacionada con la acción. Dativo instrumental-sociativo. Expresa la persona (o realidad personificada) con la que se tiene una relación, sea ésta la que fuere -a las veces se encuentra un compl. indirecto con este valor semántico; incluye también la expresión del instrumento y la compañía. En un sentido más amplio se utiliza para expresar circunstancias de modo, causa o medida. Las funciones sintácticas correspondientes a este tipo de dativo son muy variadas: compl. regido del verbo, compl. circunstancial o complemento de otra palabra (nombre, adjetivo o adverbio). Dativo locativo. Expresa circunstancias de lugar en donde tanto en el espacio como en el tiempo ( momento en el que ). El dativo propio nunca lleva preposición en tanto que el dativo locativo suele llevarla por lo general; el dativo instrumental-sociativo la llevara o no según la función sintáctica que le corresponda, así nunca la llevara si complementa a verbo o a un adjetivo. No siempre es fácil distinguir estos tres tipos semánticos; sí puede constatarse que el genitivo propio no lleva preposición, en tanto que el ablativo tiende a llevarla; el genitivo partitivo puede o no llevar la preposición. Aquí va a interesar más las diferentes funciones que puede desempeñar en una oración (funciones sintácticas), que se recogen en el siguiente esquema: 6

7 Complemento indirecto Complemento regido de un verbo Complemento del adjetivo o del adverbio Complemento circunstancial Dativo complemento indirecto. Muchas veces se trata de un dativo que expresa el interés y nunca lleva preposición; se corresponde con el dativo propio de la clasificación semántica. Dativo complemento regido del verbo. Algunos verbos suelen llevar su complemento inmediato no en sino en dativo y podría confundirse con un complemento indirecto. Llevan un dativo instrumental-sociativo los verbos que significan relación, compañía, proximidad, acuerdo, conversación, semejanza, comparación o exhortación. Algunos verbos de este grupo son: κεράννυμι, ὁμιλεῖν, διαλέγεσθαι, κοινοῦν, μάχεσθαι, πολεμεῖν, ἐρίζειν, πιστεύειν, ἐοικέναι, πείθεσθαι, ὁμοιοῦσθαι ο ὁμολογεῖν. Un dativo instrumental también puede aparecer con verbos que signifiquen usar, gozar, ο servirse como χρῆσθαι, ἥδομαι o χαίρω. μάχεσθαι τοῖς Θηβαίοις. ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις. πᾶς προσευχόμενος, τῷ Θεῷ διαλέγεται. περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιον καὶ ἀκολύθει μοι. ἕπεται τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία ταῖς εὐτυχίαις ἀκολυθεῖ ἡ ῥᾳθυμία. νὴ συνδείπνει ἀνδρὶ ἀσεβεῖ. δίδως ἐλεημοσύνην τῷ πένητι; τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. χρῆσθαί τινι φίλῳ. χρῆσθαι τέχνῃ. ἥδομαι / χαίρω τῇ μουσικῇ. Dativo complemento del adjetivo o del adverbio. Generalmente los adjetivos o adverbios semántica o léxicamente relacionados con los verbos anteriormente mencionados llevan también su complemento en dativo (por su significación instrumental-sociativa) en lugar del esperable genitivo. Así llevan un dativo adjetivos como φίλος, ἐχθρός, πολέμιος, ἐναντίος, διάφορος, ὄμορφος, συγγενής, κοινός, οἰκεῖος, ἴδιος, ὁμόλογος, etc.; también aparece el dativo con adverbios como ἅμα ο ὁμοῦ, que terminan por funcionar casi como preposiciones de dativo. ὁμοῖοι τοῖς φίλοις. τοιαῦτα καὶ παραπλήσια τούτοις εἶπεν ὁ στρατηγός. ἐν τῇ ἐν Σαλαμῖνι μάχῃ αἱ τῶν Περσῶν νῆες ἐναντίαι ἦσαν ταῖς τῶν Ἀθηνῶν ναυσίν. Dativo complemento circunstancial. Con o sin preposición el genitivo puede usarse para expresar varias circunstancias: 7

8 -Causa: ἄνθρωπος φύσει πολιτικόν. φόβῳ / ἀγνοίᾳ ποιεῖν τι. -Μedida (dat. instrum.-sociat.): διαφέρειν τινὸς φρονήσει. ἦλθεν πολλῷ ὕστερον. -Compañía (dat. instrum.-sociat.): συν τοῖς συμμάχοις πολεμεῖν. -Instrumento (dat. instrum.-sociat.): -Modo (dat. instrum.-sociat.): σιγῇ, βίᾳ, ἰδίᾳ, δημοσίᾳ, λόγῳ, ἔργῳ, τῷ ὄντι, σπουδῇ. πολλῇ κραυγῇ ἐπέρχονται. -Lugar en donde (dat. locat.): τόξ ὤμοισιν ἔχων. -Tiempo: τῇ ὑστεραίᾳ, τῇδε τῇ νυκτί, Παναθηναίοις. 8

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase).

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase). SINTAXIS DEL INFINITIVO Es un sustantivo verbal, porque tiene características propias del sustantivo y del verbo. Como sustantivo puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo (sujeto, atributo,

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

USO DE LOS CASOS. Observación preliminar

USO DE LOS CASOS. Observación preliminar 190 SINTAXIS Ej,: OÍ λόγοι δς Ελπίδας καλοΰμεν los pensamientos que lamamos esperanzas (cf. en latín Rhenus quod est flumen) OBSERVACIÓN: véase 1 i8. Para la atracción del relativo por su antecedente,

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES DE LOS CASOS

FUNCIONES DE LOS CASOS FUNCIONES DE LOS CASOS NOMINATIVO El nominativo tiene dos funciones principales: la gramatical y la denominativa. En su función gramatical básicamente designa al sujeto de un verbo en forma personal, tanto

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

El Género. Los Casos MORFOLOGIA GRIEGA

El Género. Los Casos MORFOLOGIA GRIEGA MORFOLOGIA GRIEGA Se llama declinación al conjunto de formas que adopta una palabra en la flexión nominal. Los morfemas que se expresan en la declinación son número, género y caso.. Los morfemas de número,

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119 Página 0. a) b) π 4 π x 0 4 π π / 0 π / x 0º 0 x π π. 0 rad 0 π π rad 0 4 π 0 π rad 0 π 0 π / 4. rad 4º 4 π π 0 π / rad 0º π π 0 π / rad 0º π 4. De izquierda a derecha: 4 80 π rad π / rad 0 Página 0. tg

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA ARTÍCULO

GRAMÁTICA GRIEGA ARTÍCULO GRAMÁTICA GRIEGA ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro N. ὁ οἱ ἡ αἱ τό τά Ac. τὁν τούς τήν τάς τό τά G. τοῦ τῶν τῆς τῶν τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς τῇ ταῖς τῷ τοῖς DECLINACIÓN EN Α/Η (α/η) Primera declinación Αλφα

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS.

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. TEMA 7: LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en líquida y nasal (y ντ-). Adjetivos. Interrogativos

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

TERCERA PARTE. Sintaxis

TERCERA PARTE. Sintaxis TERCERA PARTE Sintaxis Nociones generales Γ-'ϋΐτΜΛ: Ames de cnlrarcn el estudio de la $ niakí$ conviene msislir sobre \RS sisüienles noclon«gencralcíp que el alumno ^ucte olvidar o no conocer 243. La

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA I PREÁMBULO. Esta obra que tienes ante los ojos, querido lector, querida lectora, en realidad no es más que otro manual para dar los primeros

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I).

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). TEMA 9: COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). a) Morfología nominal: Comparativos y superlativos. b) Morfología verbal: El tema de aoristo (sigmático y temático). c)

Διαβάστε περισσότερα

SINTAXIS DE LOS CASOS. Παρύσατις, ἡ τοῦ Κύρου μήτηρ, καλή ἐστίν Parisatis, la madre de Ciro, es bella.

SINTAXIS DE LOS CASOS. Παρύσατις, ἡ τοῦ Κύρου μήτηρ, καλή ἐστίν Parisatis, la madre de Ciro, es bella. 1 NOMINATIVO Es el caso de: 1.- El sujeto gramatical, sus aposiciones y el atributo. Παρύσατις, ἡ τοῦ Κύρου μήτηρ, καλή ἐστίν Parisatis, la madre de Ciro, es bella. 2.- El predicativo referido al sujeto.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO EL ARTÍCULO Nom. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά Acus. τόν τήν τό τούς τάς τά Gen. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν Dat. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO Esta declinación se divide

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen Introducción al Griego Bíblico Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas, con recursos cuyo contenido

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγή Σύμβολα Πρῶτοι διάλογοι 1. Μάθημα πρῶτον Τὰ γράμματα - Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2010-2011 MODELO INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes:

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes: TEMA DE AORISTO. El tema de aoristo indica el valor aspectual de acción puntual o indefinida (propiamente la palabra aoristo siginifica indefinido, sin delimitar ; cf.: horizonte ). A esta acción puntual

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura. Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: "Ανθρωπος πολιτικόν

4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura. Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: Ανθρωπος πολιτικόν 4. EL NEUTRO. LA ORACIÓN DE INFINITIVO Lectura Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: C H ψυχή έστι ζώον άθάνατον. "Ανθρωπος πολιτικόν ζώον. 3 4 5 6. Έγω γαρ τούτο τό δνομα έχω. Το αγαθόν καλόν.

Διαβάστε περισσότερα

Las declinaciones en Griego

Las declinaciones en Griego Las declinaciones en Griego Esquema de las declinaciones primera y segunda SINGULAR PLURAL DUAL caso artículo fem. 1º DECLINACIÓN femeninos masculinos I II III IV V artículo masc. 2ª DECLINACIÓN I II artículo

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas. πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν

El culto y las fiestas. πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2010-2011 Página 1 1 Tema de gramática El alfabeto griego. Espíritus y acentos. Principales signos

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

La guerra de Troya. ἀνθρώπων ἐπίεζε βαρυστέρνου πλάτος αἴης, κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν, ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο,

La guerra de Troya. ἀνθρώπων ἐπίεζε βαρυστέρνου πλάτος αἴης, κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν, ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο, UNIDAD 1 La guerra de Troya Ánfora de arcilla de Miconos, de la primera mitad del VII a. C., en que se representa el caballo de madera y escenas de la Guerra de Troya. Museo de Miconos. Ἦν ὅτε μυρία φῦλα

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

RECUPERACIÓN GRIEGO I

RECUPERACIÓN GRIEGO I PRÁCTICA DE DECLINACIÓN: 1. Declina los siguientes sustantivos. TEMA EN ALFA TEMA EN O (DECLINACIÓN TEMÁTICA) RECUPERACIÓN GRIEGO I δίιη ηπ ξνιηςήπ νῦ θάκαςςα ηπ δοόμνπ νσ ζῷνλ -νσ ξόκεμνπ νσ MEMORANDA.

Διαβάστε περισσότερα

Trabajo Práctico Morfología Nominal

Trabajo Práctico Morfología Nominal Temas: Trabajo Práctico Morfología Nominal Sustantivos: 1º Declinación (masculinos y femeninos) Sustantivos: 2º Declinación (masculinos, femeninos y neutros) Adjetivos: 1º Clase (de 3 terminaciones) Adjetivos:

Διαβάστε περισσότερα

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 4 Tema de gramática Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 1.- La conjugación: conceptos generales a) Los accidentes gramaticales Las formas verbales se dividen en formas personales

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios 1a (I) B. Aprenda a escribir con letras griegas todos los nombres presentados en la clase. νικολᾶσ: αλφόνςω: όςκαρ: αρτούρω:

Ejercicios 1a (I) B. Aprenda a escribir con letras griegas todos los nombres presentados en la clase. νικολᾶσ: αλφόνςω: όςκαρ: αρτούρω: Nombre: Ejercicios 1a (I) A. Practique verbalmente lo que se presentó en la clase con un amigo, haciendo y contestando la pregunta τίς εἶ; Escuche 10 minutos de cualquier libro del sitio vivlos.net, poniendo

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª Fem Mas Mas/ Fem Neutro s Mas/Fem Neutro s pura en η impura pura en η No m η ς ης ος ον Voc η ς ης ς ον Acu ν ην

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

Curso OPCIÓN A. TEXTO Título del texto. La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo

Curso OPCIÓN A. TEXTO Título del texto. La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2014-2015 Modelo INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

La expansión colonial. Iberia

La expansión colonial. Iberia UNIDAD 6 La expansión colonial. Iberia Τῆς Ἱσπανίας, κατὰ δὲ Ἕλληνας Ἰβηρίας, τρεῖς εἰσιν ἐπαρχίαι, Βαιτικὴ καὶ Λουσιτανία καὶ Ταρρακωνησία. De Hispania, según los griegos Iberia, tres son las provincias,

Διαβάστε περισσότερα

EL PARTICIPIO EL PARTICIPIO ATRIBUTIVO DEPENDIENTE INDEPENDIENTE. Aparece, casi siempre, precedido de artículo, pudiendo tener un valor de sustantivo.

EL PARTICIPIO EL PARTICIPIO ATRIBUTIVO DEPENDIENTE INDEPENDIENTE. Aparece, casi siempre, precedido de artículo, pudiendo tener un valor de sustantivo. EL PARTICIPIO. -1- EL PARTICIPIO El participio es la forma adjetiva del verbo. La gran predilección que el griego siente por el empleo de las formas de participio, es característica esencial de la lengua

Διαβάστε περισσότερα

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones propuestas,

Διαβάστε περισσότερα

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales:

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales: La conjugación Las formas verbales se dividen en formas personales y formas no personales. Las primeras presentan el accidente gramatical persona (1ª, 2ª o 3ª persona), y las segundas (infinitivos y participios)

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα